Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746."

Transcriptie

1 1002 Zwol den 1 juny Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant* waarvoor de middelen op de wijnen en bieren, op accijs en verkleininge der kannen van het stedeken Diepenheim aan de tapperen aldaar in redemtie* gegeven zijn, mits desen te traceren en diengevolge het middel op de wijnen en bieren aan deselve tapperen in redemtie te geven voor de tijd van vijf jaaren, ingegaan met den eersten may deeses jaars voor achtien pacht guldens f 18 De verhoging van 10 stuver op de gulden -----f 9 Den opaccijs voor twaalf gld., 16 st f De verkleininge des kannen voor f 10 5 En de coningsaccijs voor f 3 zijnde het tiende part van het montant, dat deselve middelen en de laatstvoorgaande tien jaren bij verpagtinge hebben gerendeert, waarvan bij extract deese sal worden kennis gegeven aan Gerrit Tenkink, Gerrit in den Rese en Otto Witbeck sig daarvoor hebbende verbonden; volgens voorschreven resolutie als Lants rentmeester van Twenthe.

2 1003 mede aan den ontfanger van Twenthe, mitsgaders aan den lantrentmeester van Twenthe in opsigte van de conings accijs tot hun narigt G.J.Jacobson vt Accordiert met het voorschreven register Joan Rouse

3 1004 Resolutie over den konings accijs van Diepenheim in dato den 1 juny 1746 aangetekend

4 1005 De koninksaccijsen van de navolgende districten zijn voor den jare 1752 verpagt als volgt namentlijk Haxbergen aan Hendrik Lankheet voor B. Hendrik Wissink en Hendrik ter Horst Borne aan Gerrit Mulder B. Anton Hulscher en Helmick Helmick Stedeken Diepenheim aan Hendrik Swiers B. Hermannes Mathijssen Gradus Ravenshorst I> I Thiendens I 1751 Derk Everts I B. G.Schuitemaker I en I Jan in de Rode Haan Averlink< I I 1752 Gerrit Everts I B. G.Schuitemaker I en I A.Lubbers I> I> I 1753 Jan in de Rode Haan I B Derk Everts Boddendijk <I en I Gradus Schuitemaker I I 1752 Gerrit Evers I B Gradus Schuitemaker I en I Grades van Esch I>

5 1006 Extract uyt het register der resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Zwol den 2 february 1753 Is goedgevonden, de lantrentmeester van Sallant, Twenthe en Vollenhoven, mits desen aan te schrijven te informeeren, dat de koningsaccijsen aan de bijsondere districten aangeschreeven sijn voor de tijd van drie jaren, ingaande met 1no mey desen jaars, voor het montant, dat deselve in den voorledenen jare 1752 bij redentie* of verpagtinge hebben gerendeerd, uytgesonderd eenige weynige bijsonderlijk in t quartier van Vollenhoven, die bij de aanstaande verpagtinge der generale middelen mede sullen werden verpagt. R.F. van Heerde Accordeerd met voorschreven register Joan Rouse De Landrentmeester van Twenthe

6 1007 Resolutie over den koningsaccijs van 1753, 1754 en 1755 Teboek in dato den 2 february 1753

7 1008 Voor het land No 1 NOTA. bij de aanhaling, dese den datum en het nummer naauwkeurig uittedrukken. EXTRACT uit het register der Besluiten van de Raad van Finantien in het Departement van Overijssel. Woensdag den 25 maart 1807 Gelezen een besluit van den Minister van Finantien van 19 dezer no 43 daarbij den raad op hetzelfs bij missive van 9 e bevorens omtrent het al of niet voortduren van den koningsaccijs in dit departement, auotoriserende* om aan deze spective* ontvangers of rentmeesters, niet den ontvang van dat middel gechargeerd, de vereischten last te verstrekken om met de invordering van hetzelve niet verder dan tot den 31 december 1805 te continueren en indien zij reeds op volgende termijnen dienaangaande hebben ontvangen zulks te restitueren. Wijders.. Den landrentmeester van Twenthe

8 1009 Wijders resumties zijnde gedelibereerd op een adres van den magistraats der stad Goor breder in dezes notulen van de 9 e dezer no gerecesseerd. Is goed gevonden de landrentmeesters van Salland, Twenthe en Vollenhoven hiervan bij extract dezer kennis te geven met last om zich dienovereenkomstig te gedragen en om daarvan den belanghebbenden te informeren. En is voorts geresolveerd* den landrentmeester van Twenthe aan te schrijven om den raad ten spoedigstente dienen van berigt of de somma van zes en zestig guldens, zes stuivers en zes penningendoor den magistraat van

9 1010 van Goor alleen voor de konongsaccijs betaald wordt, dan of zulks mede voor tollen en weggelden is strekkende en zoo ja met bijvoeging van zijne consideratien, in hoeverre die somme zoude kunnen worden gesplitst... Accordeert met voorschreven register Coll: Hier.. van Bannier

10 1011 Resolutie van den 25 maart 1807 waarbij worde gelast de koningsaccijs niet verder te ontvangen dan tot 31 december Dorp Borne van may tot 31 december 1805 incluis de accijs f van Diepenheim van may tot 31 december 1805 de accijs Haxbergen van may tot 31 december 1805 de accijs mrt 1807 koningsaccijs

11 1012 Campen 20 april 1745 Extract uit het register der resolutien van de gedeputeerden van de Staten van Overijssel Zijnde gedelibereerd* op de requeste van de tapperen van Haxbergen aan de Ridderschap en Steden gepresenteerd om de middelen op de bieren, wijnen enasijn met de koningsaccijs in redemtie te mogen hebben voor vier hondert en dertig Caroli guldens en door haar edele mogenden bij apoinitement en resolutie van den 9 maert deses jaars gerenvoyeerd* aan dese tafel, om daerop te disponeren* so als ten meesten dienste van de provincie soude oordelen te bekoren. Is goet gevonden de voorschreven middelen mits deesen aan de remonstranten te verpachten voor den tijd van ses jaren ingaande met 1 ste may deses jaars voor vier hondert sesendertig Caroli guldens jaarlijks en wel den impost op de wijnen, bieren en asijn voor f 200 De verhoging van 10 penning op de gulden f 100 Den op accijs voor f 92 Verkleininge der kannen voor f 40 De coninksaccijs voor f Het makende voorschreven. van vier hondert sesendertig guldens jaarlijks waarvoor boven het verband waardoor de gesamentlijke tapperen dieswegen sijn verbonden, sig in het bijsonder nog als pachter verbonden heeft Jan te Raa en als borger Hendrik Lackheet en Hendrik Waanders ieder in solid en als principalen. En sal sulx op het register der verpachtinge worden getekent en hiervan bij extract Voor de lantrentmeester van Twente

12 1013 bij extract deses worden kennis gegeven van den ontfanger en lantrentmeester van Twente tot deelven narigt. R. van Hoevell vt Accordeert met voorschreven register Joan Rouse

13 1014 Resolutie over den koningsaccijs van Haxbergen in dato den 20 april 1745 geboekt.

14 1015 Extract uit het register der resolutien van de dedeputeeerden van de Staten van Overijssel Campen den 16 april 1745 Is goet gevonden uit krachte en ingevolge van de resolutie van Ridderschap en Steden van den negenden april deeses jaars aan de ingesetenen van her gerichte Borne voor den tijd van ses jaren, ingaande met 1 ste may deeses jaars, mits deesen in redemtie te geven de navolgende middelen jaarlix, voor het tiende part van hetgeen deselve in de laatste voorgaande tien jaren bij verpachtinge hebben gerendeerd en opgebragt en alsoo De wijnen en bieren met den asijn samen f 66 De halve verhoging f 33 Den opaccijs f 46 De verkleininge der kannen f 33 De coningsaccijs f 3 En sal hier van bij extract deses worden kennisgegeven aan de ontfanger van Twenthe als mede aan de lantrentmeester van Twenthe ten aansien van de coningsaccijsen tot derselver narigt, en om sig wegens de voorschreven middelen met de voorscreven respective sommen te chargeren in ontfang hunner rekeningen over deselve ses jaren. F.G. v. Echten vt Accordeert met voorscreven register Joan Rouse De lantrentmeester van Twenthe

15 1016 Resolutie over den Koningsaccijs te Borne te boekgebragt 1745

De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755

De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755 B. D. Poppen De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755 Uit diverse bronnen in de Groninger Archieven is goed op te maken, dat gedurende de ruim 260 jaren waarin

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING

VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS EN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BANK VAN LENING VOORGESCHIEDENIS Op 6 april 1804 wordt bij de magistraat ter tafel gebracht een gedrukt biljet met de aankondiging van de publieke

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163)

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) NT00163_8 Nadere Toegang op inv. nr 8 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van de ingekomen stukken

Nadere informatie

Markeboek Appen, deel 2 (17331846)

Markeboek Appen, deel 2 (17331846) Markeboek Appen, deel 2 (17331846) Inleiding: Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in particulieer bezit. Deze betreffen de

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163)

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) NT00163_57 Nadere Toegang op inv. nr 57 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een ingekomen

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_036 Nadere Toegang op inv. nr 36 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Het reglement van 1836 1

Het reglement van 1836 1 Het reglement van 1836 1 Bepalingen op het innemen en ontslag van kinderen, in het Gereformeerd Burger-Weeshuis der Stad Utrecht. Artikel 1: De kinderen zullen moeten zijn geboren uit een wettig huwelijk,

Nadere informatie

Philip Eichhorn Berent

Philip Eichhorn Berent 1319 No 1. Diepenheim den Declaratie van costen 19 meert 1762 van J.H.Muiderman de heer David Thado... Philip Eichhorn Berent Assessoren Berent Ziel Schrijver declarant ten en eene Gerrit Wolbers tegens

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 206 van het Oud Archief (Apostillen 1754-1769) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 P Uitgegeven

Nadere informatie

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4 Lestekst 1. Archief 0826, Oud Archief Culemborg, inv.nr. 303. (bijlagen bij de verloren rekening van stadsburgemeester Meus Anthoeniszoon over het jaar 1612-1613) Specificatie van gemaakte reis- en verblijfkosten

Nadere informatie

Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821

Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821 ARCHIEF LOOPUYT Kasboek van de Branderij Sirag van Banken Lassis, 1821 door C. van der Tuijn transcriptie inv. nr. 1113 Rekening,bewijs en reliqau die bij dezen diende,zijn,hermanus van Bolés van Baarland,Adrianus

Nadere informatie

FRANSCHE VLUCHTELINGEN NA DEN VREDE VAN UTRECHT (1713).

FRANSCHE VLUCHTELINGEN NA DEN VREDE VAN UTRECHT (1713). 133 FRANSCHE VLUCHTELINGEN TE KAMPEN NA DEN VREDE VAN UTRECHT (1713). De Spaansche successie-oorloq woedde in het begin der 18e eeuw op verschillende fronten. In Belqie hadden de gealli~ eerde legers der

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld.

30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld. Activiteiten Seizoen 1991-1992 30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld. 21 6 februari maart 1992: 1992:

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1688 t/m 1704 BOEK 5 INLEIDING In het Resolutieboeck der steede Beverwijck wordt vanaf het jaar 1642 tot

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51P Nadere Toegang op inv.nr 51P uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163)

Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) NT00163_6 Nadere Toegang op inv. nr 6 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van de ingekomen stukken

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, (163)

Gerechtsbestuur Doorn, (163) NT00163_59 Nadere Toegang op inv. nr 59 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de voorwaarden van aanbesteding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

DE HOUTWAL OFTEWEL DE KAATSEBAAN TE STEGGERDA

DE HOUTWAL OFTEWEL DE KAATSEBAAN TE STEGGERDA DE HOUTWAL OFTEWEL DE KAATSEBAAN TE STEGGERDA In zijn in 2012 verschenen boek Steggerda. Et peadtien weromme schrijft Jelle Roorda op blz. 239/240 onder meer: In het dorpscentrum is het water en de oude

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 205 van het Oud Archief (Apostillen 1743-1753) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 O Uitgegeven

Nadere informatie

Een belangrijke missive.

Een belangrijke missive. Een belangrijke missive. In t oudarchief der heerlijkheid Noortwijk bevindt zich een in letters geschreven brief (geen copie) van 11 1665, met origineele handteekeningen van Johan de Witt en Witsen. Laatst

Nadere informatie

Stichting Heemkunde Markelo

Stichting Heemkunde Markelo Stichting Heemkunde Markelo Transcriptie van het markeboek van Kerspel Goor lopende van 1763 tot 1832 door Anton H. Vedders Archief Weldam invnr 210 Holtinck gehouden op 't erve Swierink in 't karspel

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie

Nadere informatie

Den 3 May consistorie gehouden. Absent de heer Boekholt, B. Bode, de Wilsumer, Schulte van Golenkamp.

Den 3 May consistorie gehouden. Absent de heer Boekholt, B. Bode, de Wilsumer, Schulte van Golenkamp. 1730 ======== 1730, 1 February vergadert geweest. Magdalenen Willem tot behulp van sijn vervallen huys geordineert 10 gulden uyt de kerken- en 10 uyt de armenmiddelen. Den 3 May consistorie gehouden. Absent

Nadere informatie

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 Inleiding Op 29 augustus 1664 kreeg David Salomons, houder van de Bank van Lening, als eerste in Friesland, toestemming van Burgemeeser en Raad van Workum

Nadere informatie

te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335)

te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) NT00335_2 Nadere Toegang op inv. nr 2 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) F. Gunther en E. Verhaar Februari 2014 Inleiding Het betreft een letterlijke

Nadere informatie

Uit: Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas XVII. DE VUURTOREN.

Uit: Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas XVII. DE VUURTOREN. Uit: Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas XVII. DE VUURTOREN. Veel van hetgeen wij in ons leven hebben zien tot stand komen is niet anders dan een verbeteren en volmaken van hetgeen in vorige

Nadere informatie

[1] Jacobus de Bruijn

[1] Jacobus de Bruijn [1] Jacobus de Bruijn Heden den Negenden Mei achttien honderd negen en veertig verschenen voor mij Jan Smits van der Goes Notaris residerende te Bergambacht, in het arrondisſement Rotterdam, Provincie

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335)

te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) NT00335_3 Nadere Toegang op de inv. nr 3 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) F. Gunther en E. Verhaar September 2014 Inleiding Het betreft hier een

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

IV A H. Staatsbegrooting voor 1833 en andere financiële ontwerpen van wet.

IV A H. Staatsbegrooting voor 1833 en andere financiële ontwerpen van wet. (N. IV.) 314 (IV H. Buitengewone oorlogsbehoeften in 1833: Beantwoording. Wijzigingen in het ontw. v. wet tot daarstelling der middelen.) Op art. 12 De intrekking van de certificaten tegen één percent,

Nadere informatie

Weledele heer. Uwe dienaar H. Warmelink.

Weledele heer. Uwe dienaar H. Warmelink. Markegronden Schoonheeten, den 18 Juny 1816. Wel Edele Heer Daar de boeren van het land die woonagtig zijn in het Karspel Goor bij mij geweest zijn als Groot Hengel, Luttickhengel, Wolter Reef en Hellekate

Nadere informatie

Nummer Toegang: Vendukantoor Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807)

Nummer Toegang: Vendukantoor Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807) Nummer Toegang: Vendukantoor Inventaris van stukken afkomstig van het Vendukantoor te Batavia, (1747-1794) (1804-1807) Triana Widyaningrum Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta (c) 2004 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51N Nadere Toegang op inv.nr 51N uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

Raadsnotulen van s Gravenmoer

Raadsnotulen van s Gravenmoer Raadsnotulen van s Gravenmoer Een kwart eeuw geleden, toen s Gravenmoer nog een zelfstandige gemeente was en de heemkundekring nog (net) niet bestond, waren enkele gedreven heren bijna wekelijks te vinden

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Huurcontracten markegronden

Huurcontracten markegronden Huurcontracten markegronden huisnr naam bedrag aanmerking Stockum 97 Wolter Kevelham 81,50 kan niet betalen 98 J.H. Reins 30,- zal met St. Jacob dit restant betalen G.J. Bleekers 96,95 de man is dood;

Nadere informatie

Booker Zaandam juli 1802

Booker Zaandam juli 1802 Booker Zaandam 6127-98 7 juli 1802 Testament van egtelieden die verklaarde beneeden tweeduizend gulden gegoed te zijn en is hier in geen fidei commies Art. 51 Heden den zevende julij in den jaare achttienhondert

Nadere informatie

(TRANSCRIPTIE JAC JÖRIS) RA Lierop boek 31-1r

(TRANSCRIPTIE JAC JÖRIS) RA Lierop boek 31-1r (TRANSCRIPTIE JAC JÖRIS) RA Lierop boek 31-1r Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Pieter Weijnen woonende alhier dewelke verklaart verhuurt te hebben aan Jan Lambert Vlemminx mede woonende

Nadere informatie

ANALES DE LA SEIGNEURIE D OOSTBROEK

ANALES DE LA SEIGNEURIE D OOSTBROEK ANALES DE LA SEIGNEURIE D OOSTBROEK J.W.H. Meijer U hoeft niet te schrikken dat ik in het navolgende uw kennis van de Franse taal op de proef ga stellen, maar die titel stond op een omslag met oude stukken,

Nadere informatie

ACTA PARTICULIERE SYNODEN VAN ZUID-HOLLAND 1621-1700 UITGEHEVEN DOOK DR. W. P. C. KNUTTEL. DERDE DEEL 1646^1656.

ACTA PARTICULIERE SYNODEN VAN ZUID-HOLLAND 1621-1700 UITGEHEVEN DOOK DR. W. P. C. KNUTTEL. DERDE DEEL 1646^1656. ACTA PARTICULIERE SYNODEN VAN ZUID-HOLLAND 1621-1700 UITGEHEVEN DOOK DR. W. P. C. KNUTTEL. DERDE DEEL 1646^1656. 'S-

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

L. Bijl. Rotterdam 2013.

L. Bijl. Rotterdam 2013. Transcriptie van DTB Heinenoord inv.nr. 5 (geboorteregister Israëlitische gemeente 1794-1809), Ottoland (Blokland) Gaarder inv.nr.7, DTB Ridderkerk inv.nr. 24, Nationaal Archief. L. Bijl. Rotterdam 2013.

Nadere informatie

Overlijdensaangifte Machiel Frederiks Wolters

Overlijdensaangifte Machiel Frederiks Wolters Overlijdensaangifte Machiel Frederiks Wolters Rechtbank van eerste Aanleg te Assen; Toegangsnummer 0103; inventarisnummer 2601, d.d. 07-10-1835. Machiel Frederiks Wolters, volgens opgave 60 jaar, scharenslijper,

Nadere informatie

Nationaal Archief, Archieven Nassause Domeinraad (NDR)vervolg, inv.nr. 1517. Rapport over de Domeinen van Borculo, 1805/6.

Nationaal Archief, Archieven Nassause Domeinraad (NDR)vervolg, inv.nr. 1517. Rapport over de Domeinen van Borculo, 1805/6. Nationaal Archief, Archieven Nassause Domeinraad (NDR)vervolg, inv.nr. 1517. Rapport over de Domeinen van Borculo, 1805/6. BHM te Vaarwerk Generaal rapport van H. van Juchem, rentmeester der Domeinen van

Nadere informatie

DRIE KONINGEN. Driekoningen 2

DRIE KONINGEN. Driekoningen 2 Driekoningen 1 Driekoningen 2 DRIE KONINGEN Niet alleen in de stad s-hertogenbosch en in onze provincie Noord-Brabant, maar ook in een groot deel van West-Europa, was het vele eeuwen lang gebruikelijk

Nadere informatie

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 HEEMKUNDEKRING DE VONDER ASTEN-SOMEREN WERKGROEP OUD SCHRIFT JAC. JÖRIS JAN VAN LAARHOVEN HARRY LEENEN PIET VAN DER LINDEN AD SMULDERS FIEN VAN TRIET blz.

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Historie boerderij Eigenaar in de 17e eeuw was meester Lambert Oostendorp, muller te Almen. Het is midden 18 e eeuw in eigendom gekomen van Vedders.

Historie boerderij Eigenaar in de 17e eeuw was meester Lambert Oostendorp, muller te Almen. Het is midden 18 e eeuw in eigendom gekomen van Vedders. Boerderijnummer 1.0.270 Erfnaam de Vedder Oudste vermelding 1671 Afgebroken ca 1936; vervangen door woonhuis Historie boerderij Eigenaar in de 17e eeuw was meester Lambert Oostendorp, muller te Almen.

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten,

Gezien het overlegde vertoogschrift en de uitgebrachte berichten, 2714 De Raad van Beroep voor de Directe Belastingen te Assen, Gezien het beroepschrift, ingediend door X te Z, d.d. 6 November 1925 tegen de uitspraak van den Inspecteur der directe belastingen te Y op

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 210 van het Oud Archief (Apostillen 1796-1803) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 T Uitgegeven

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Johannes Hudde, 1602-1703

Inventaris van het archief van Johannes Hudde, 1602-1703 Nummer Toegang: 1.10.48 Inventaris van het archief van Johannes Hudde, 1602-1703 V.I. van de Wall Nationaal Archief (c) 1926 1.10.48 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen

Nadere informatie

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876.

N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. A A (Extract). EXTRACT nit het Register der Resolutien van den Minister van Financien. In- en uitgaande regteu en accijnsen. N 54. 'SGRAVENHAGE, den 10 October 1876. Dc Minister, enz. Heeft goedgevonden

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Batavia Hoge Raad van Justitie

Batavia Hoge Raad van Justitie Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Batavia Hoge Raad van Justitie Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Resoluties en registers (inhoudsopgave) op resoluties Algemene

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 197 van het Oud Archief (Apostillen 1664-1670) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 G Uitgegeven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (No. 19.) BESLUIT van den 31sten Januari 1824, rakende de vergunningen ter oprigting van sommige fabrijken en trafijken. WIJ WILLEM, bij de gratie Gods, koning

Nadere informatie

Doopboek Genderen (scan Family Search) 10 julij [1791] Jenneke, dochter van Jan van den Heuvel, en Agniet Verkuijl E[chte]L[ieden] geb[oren] 7 dito.

Doopboek Genderen (scan Family Search) 10 julij [1791] Jenneke, dochter van Jan van den Heuvel, en Agniet Verkuijl E[chte]L[ieden] geb[oren] 7 dito. Doopboek Genderen (scan Family Search) 3 august[us] [1794] Willem, zoon van Pieter Lammertze van Wijk, en Aartje Willemse Branderhorst, E[chte]L[ieden] geb[oren] den 1 dito. Als getuige stond Janna Branderhorst,

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha.

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha. Ref:2016.003553.01 /bs PACHTOVEREENKOMST 1 GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST ex. artikel 7:397 lid 1 BW BS11./16 De ondergetekenden: 1. #, hierna te noemen de pachter, 2. de Provincie Groningen, Martinikerkhof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 946 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 348 26 672 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht

Nadere informatie

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 Den 4 Junii 1575. Naer-noene. Praesenten: Uit de Edelen, Culemburgh Swieten Kenenburgh Noortwijck Ende van de Steden, Pauli Huych Jacobsz Koningh Vos t Hoen Helmduynen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

HET ENSSER-GELD. Bijdteqe tot de Geschiedenis van de Scheepvaart op qe Zuiderzee. (c. 1640-c. 1800) DOOR E. VROOM.

HET ENSSER-GELD. Bijdteqe tot de Geschiedenis van de Scheepvaart op qe Zuiderzee. (c. 1640-c. 1800) DOOR E. VROOM. HET ENSSER-GELD. Bijdteqe tot de Geschiedenis van de Scheepvaart op qe Zuiderzee (c. 1640-c. 1800) DOOR E. VROOM..,',"';' In het Rijksarchief-depôt te Zwolle bevindt zich -een serie rekeningen van het

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1976-1977 14 103 Regelen met betrekking tot de herinrichting van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 4 april 1977

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J. de Riemer

Inventaris van het archief van J. de Riemer Nummer archiefinventaris: 3.20.49 Inventaris van het archief van J. de Riemer Auteur: B. van 't Hoff Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.20.49 Riemer,

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 202 van het Oud Archief (Apostillen 1712-1724) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 L Uitgegeven

Nadere informatie

Bijlagen. 1 Reglementen voor de Joodse Gemeente 1744, 1754, 1767 en 1776

Bijlagen. 1 Reglementen voor de Joodse Gemeente 1744, 1754, 1767 en 1776 Bijlagen 1 Reglementen voor de Joodse Gemeente 1744, 1754, 1767 en 1776 1744 Reglament voor de joodsche synagoge alhier. Gehoort het rapport van de edele heer præsiderende borgmeester P.R. van Iddekinge

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Gerichtssignaat 1721 1730

Gerichtssignaat 1721 1730 Toegang 0152 ORA Gendt (en Erlecom) Inventaris nr. 31 Gerichtssignaat 1721-1730 Het Oud Rechtelijk Archief (ORA) van Stadt en Heerlijkheijt Gendt en Erlecom Gerichtssignaat 1721 1730 Vindplaats: Gelders

Nadere informatie

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap.

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. f STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Vil Û\JO%) W mt van den \2den December 1892, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA., BIJ DE GRATIE GODS,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen,

Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen, Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen, 1690-1813 C.C.D. Ebell, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2010 This

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 288 Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313) en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947,

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 124636 23 december 2015 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. De raad van de gemeente Hulst; Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 238 26 353 Gemeentelijke herindeling van Twente GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 7 mei 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

REGLEMENT. \ ^'u.fe^^^

REGLEMENT. \ ^'u.fe^^^ ^1 REGLEMENT. ^f A. j-*t \ ^'u.fe^^^ \ \ R E GLEMENT VOOR DE ONJJER DE BEHAMtNG VAN: MaatscliappiJ ter Bevordering ran Welsianil, VOORNAMELIJK ONDER LANDLIEDEN. I. Sedoeling der tjjuaatschappij, Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 770 Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie