Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)"

Transcriptie

1 NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j.

2 Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties van de magistraat van Wijk bij Duurstede. Aan het einde van dit document is het register op dit deel toegevoegd. In tegenstelling tot de andere nadere toegangen op onze website is bij de transcripties van inventarisnummer 51 het lettertype niet aangepast. De transcripties zijn onveranderd overgenomen. Het verdient altijd aanbeveling om het originele handschrift te raadplegen. 2

3 Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh. 001 Pag. 1 Den 6. Junii Den ontfanger Abraham van Son de jonge heeft tot borge gepresenteert Cornelis van 3..Son, sijn broeder met ende neffens des selfs huysfrou woonende tot Utrecht, voor t 5..familie gelt, heere gelt en schorsteengelt, welcke borgh-stellinge bij de magistraet 7..is geapprobeert en aengenomen over de jare Waer tegens den borgemeester Schaghen, Broers, Mom. Ab. Van Wijck en Kohl seyden te protesteren. 12..Voorgestelt sijnde dat die geene die de huysjes bij decreet hadden gecoft voor 14..een geringe somme van seven off acht gulden off die de gerechticheyt van de buert 16..souden gehouden wesen te betaelen off niet is vestaen haer te reguleren naer de buert brieven. 19..Op de requeste gepresenteert bij Adriaena Mom, wedue Willem de Avisse in 21..sijn leven substitut schout tot Wijck, versoeckende betaelinge van eenigh 23..verschot over gevangens worden gecommitteert de heeren borgemeesteren Bitter, Schaghen, Benier en Looten. Pag. 1 v Den 9. Junii 1698 Present BItter borgemeester Keppel. Van der Sluys, Looten 1..Borgemeester Bitter ontrent half negen uren ontfangen hebbende een missive van de heer Cannies 3..Monck, gedateert op dato uyt den naem en van wegen haer Edelmogende gecommitteerdens ter 5..camere van finantie deser provintie, waer bij den selven tegens morgen ten half tien 7..uren versocht wert te coomen ter gemelte camere van finantie, omme haer Edel 9..mogende te berichten nopende de borghtochte voor Cornelis van Son, voor den 11..ontfangh van t heerstede en familie gelt, heeft daerop als een saecke niet domistiecq 13..maer politycq, ende de stad raeckende ilico de magistraet doen laden, en daer 15..en boven sich vervoecht ten huyse van sijn heer confrater den borgemeester Schaghen, 17..en van sijn domistiquen bericht hebbende gekregen van nogh niet thuys te sijn 19..gecomen, heeft sijn Edele den boode gevraecht van wien en waer hij den gemelten brieff 21..ontfangen hadde, dewelcke daerop heeft geantwoort van den borgemeester Schaghen, 23..in de herberge De Snoeck voor de Veltpoort alhier, alwaer hij den boode wederom 25..gesonden heeft, met versoeck om boven te coomen, en de magistraet bij te woonen, 27..welcke boode terugge gecomen sijnde, heeft gerapporteert,, dat de heeren Schaghen, 29..Boers en Mom aldaer waren, en lieten seggen dat het wel was, en gemerckt dat 31..niemant meer als de vier presenten bij een waren, nae het inwachten van ontrent 33..een uer, is over de voors. missive geen besluyt konnen genomen werden. 35..Bij resumptie seyden Schaghen, Broers en Mom dit genotuleerde niet te konnen advoyeren. Pag. 2 Den 11en junii 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren Keppel, Broers, van der Sluys, A. van Wijck, van Son, van Loenen, 1.Is verstaen dat men de opgesetenen deses gerechts, namentlick Cornelis Baers, 3..Cornelis van Nijendijck, dem outsten Goes, Jacob Hermensen Vernoy, Arien Gerritsen 5..van Bemmel, en Jacob van Bemmel tegen overtmorgen ten elf uren sal hier 7..boven ontbieden, over het vercopen van den keurhenghst. Den 13. Junii 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren Broers, van Son, Looten, Geerfdens, Cornelis Baers, Nijendijck, Goes, Arien Gerritsen, van Bemmel, 9..Is geresolveert den springhenghst op de Beusecumse merckt publycq te 11..vercoopen, en worden tot de vercopinghe van dien versocht Cornelis Baers, en 13..Cornelis van Nijendijck,, ende dat tot den meesten prijse. 3

4 Den 17. Junii 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren De Wael, Keppel, Broers, Benier, A. van Wijck, van Son, van Loenen, R. de Wijs, 15..Rapport gdedaen bij den borgemeester Schaghen van t geene op den 9en junii ter vergaderinge van haer Edelmogende voorgebracht ende geresolveert was Rapporteerde de borgemeester Bitter dat den keurhenghst op de Beusecumste paerde merckt 21..was verkoft, voor de somme van hondert en dartigh gulden. Pag. 2 v 1..De schepen van Son voorgestelt hebbende dat sijn soon Cornelis van Son hadde 3..gepresenteert beyde de heffinghen van t familie gelt aenstonts ten comptoire te brengen 5..en te avanceren, mits daervoor genietende een per cento. 7..En dat sal borgh blijven voor t Heere gelt en schorsteengelt en bij refuys van dien 9..dat hij protesteert van alle costen en schaden die daer door soude coomen te lijden. 11..Dese saeck uytgestelt tot de naeste policiedagh, die wesen sal aenstaende maendach acht dagen. Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh. 001 Den 21, junii 1698 Present Schaghen borgemeester De Wael, Broers, Mom, van der Sluys, R. de Wijs, Looten. 14..De magistraet sijnde geladen over de nodige reparatie van de kerck, en het 16.. aengeven van den kerckmeester Dirck de Wijs over het ingesackte vack dacks, die 18..dan mede heeft verhaelt t geene den leydecker van Vianen oordeelde dat 20..vereyste tot de sware reparatie van het voors. leydack geuten pylaren etc van de kerck. 23..Is goetgevonden den leydecker van Vianen te ontbieden jegens aenstaende 25..maendagh morgen, omme met hem nader te spreecken en handelen over t repareren van voors. kerck. Pag. 3 Den 27en junii 1698 Present woonen. Bitter, Schaghen, borgemeesteren Keppel, Broers, Mom, D. van Wijck, van Son, van Loenen, Looten 1..Op het te kennen geven van Jan Keyl, is Gerrit de Greve geconsenteert akhier te mogen coomen Pag. 3 v 4..Gelesen een missive van haer Edelmogende van date den tienden junii 1698 Luydende als volcht : Edele Erntfeste Vrome, 6..In onse vergaderinge sijnde ingedient, dat bij het meerder getal van Uedel tot den 8..ontfangh van het familie, Heere gelt ende haertstede gelt over de stede 10..Wijck waren aengestelt Willem van Ossenbergh, en Abraham van Son den 12..jongen en dat den voornoemde van Son reets eenige borgen voor gedachten ontfangh 14..hadde voorgestelt, die bij Uedele waren aengenomen ende geapprobeert, oock 16..dat voorts op de naem van de magistraet ende onderteeckeninge van den 18..secretaris van Uedele stad waeren gedruckt billetten, met insertie van 20..sommatie tot de betaelinge etc. Soo hebben wij goetgevonden Uedele bij desen 22.aen te schrijven, dat deselve binnen veertien dagen nae de receptie deses 24..voor ons sullen doen blijcken van de suffisantie van de voors. borgen, op 26..poene dat die heeren regeerders, die den voors. Ossenbergh ende van Son daertoe 1..hebben gecommitteert, ider in haer prive voor de voors. middelen, sullen moeten instaen en 3..aenspraeckelick sijn, soo wanneer mochte bevonden worden, daeraen iets te manqueren. 5..Waer mede Edele erntfeste vroome bevelen wij Uedele in de bescherminge van God 8..Almachtich, geschreven tot Utrecht den 10en juni 1698 geteyckent P. Ruysch. 10..Leger stont Uedele goede vrienden de Staten van den Lande van Utrecht 12..ter ordonnantie van deselve en was geteyckent P. Voet van Wijssen Superscriptie 4

5 14..Edele Erntfeste Vroome Borgemeesteren en regeerders der stadt Wijck. 16..Waerop is geresolveert den borgemeester gaende ter vergaderinghe van haer Edel= 18..mogende ofte desselfs gedeputeerden te versoecken en committeren om mnet Haer 20..Edelmogende daer over te spreecken. 21..Seyden borgemeester Schaghen, Broers, Mom, en Ab. Van Wijck, haer te gedraegen 23..naer de genomene resolutie van Haer Edelmogende. 25..De verdere presente heeren gedraegen haer niet minder, en van gelijcken aen de 27..voors. missive, tot voldoeninghe van welcke sij reets gecommitteert hebben. Pag Gelesen een missive ter beschrijvinge van Haer Edelmogende van date den 17en junii 1698, jegens 3..den 5. Julii 1698 en worden tot dien eynde gecommitteert beyde de borgemeesteren 5..in conformite van de resolutie van date den Omme te becleden en waer te nemen den tour van comparitie deser stad 9..ter vergaderinghe van Haer Edelmogende ordinaris Gedeputeerden, die ingaen sal den 11..eersten julii 1698, wort naer ouder gewoonte versocht en gecommitteert 13.de Heer en meester Johan Bitter eerste borgemeester. 15..Seyde de borgemeester Schaghen de intentie van de heer van Dijckvelt te wesen 17..dat beyde de borgemeesteren, dat vierendeel jaers souden halveren. 19..Broers, Mom en Ab. Van Wijck seyden, desen aengaende haer te gedragen 21..aen t wel gevallen van de heer van Dijckvelt. Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh. 001 Pag. 4 v gedragen. 23..Borgemeester Bitter seyt niet anders verstaen te hebben van de heer 25..van Dijckvelt, als dat sijn Excellentie van Heurn versochte, de helfte van t 27..revenu van den tweeden tour voor den borgemeester Schaghen, en dat uyt dese 29..redenen, dat het hem heer Bitter op die kleynicheyt van het revenu niet aen en quam 31..en diergelijcke notulen meer vermeynt oversulx dat hem alleen de comparitie 1..ter vergaderinge van de Gedeputeerden competerende, en dat hij tot volcomen 3..verseckertheyt van dien, aen sijn Excellentie daer over sal schrijven 5..Naer welckens believen den borgemeester Benier, neffens de andere heeren seyden haer te sullen 8..Op de requeste gepresenteert bij joffrou Judick Maria van Noort, versoeckende 10..achter haer huys wederom als van outs een bergh te mogen setten 12..is verstaen alvoorens daerop finalick te disponeren te committeren, de 14..regerende en out borgemeesteren, omme daervan oculaire inspectie te nemen en dan te rapporteren. 17..Omme op het overgeleverde besteck van den leydecker van Vianen 19..Claes van der Goot, met denselven te spreecken, en voor sooveel doenelick 21..over de gerequireerde reparatie van de kerck, en onderhout van deselve te accorderen 23..op het behagen van de magistraet worden gecommitteert de regerende 25..en out borgemeesteren Broers, Benier en schepen Looten neffens den kerckmeester. Den 4en julii 1698 Present Bitter borgemeester De Wael, Broers, Benier van der Sluys, R. de Wijs 27..Het besteck en conditie met dn leydecker opgerecht, en bij commissarissen 5

6 29..met denselven gemaeckt is geapprobeert, en worden de heeren 31...commissarissen voor haer moeiten bedanckt. Pag Conditiën en besteck waernaer Claes van der Goot aengenomen heet 3..heeft het leydack van de kerck alhier, den toorn te onder= 5..houden, en eerst in effect te brengen 1 6..Eerstelick daer aen te verruylen een nieuwe loode midde geut, de breete en lenghte 8..soo se daer legt, en wederom te leveren de dickte van het loot, soo sij daer legt Bovern aen de kerck een Keulse geut te verruylen, soo sij daer leyt, in de dickte 12..en in breete en lenghte soo sij daer leyt Noch sal den aennemer gehouden wesen te maecken twee loode verlaet vacken 16..en twee loode pijpen, om het water te leyden van de eene geut in de ander naer het weck vereyst Off hier en daer noch een stuck loot van noden mochte wesen sal den aennemer gehouden wesen, dat daertoe te doen Den aennemer sal moeten leveren al het soldeersel dat daertoe 25..moet wesen, om de geuten in effect te brengen. Pag. 5 v 6 1..De groote reparatie sal van dese somer moeten gedaen wesen, gedurende dese 3..groote reparatie moeten hebben vrij bier en slaepen Den aennemer sal gehouden wesen om daertoe te leveren, vier duysent Rense 7..leyen, off twintich rijst, die de heeren believen te hebben, om tot dienst van de 9..kerck in effect te brengen Den aennemer sal moeten leveren ley-nagels, en stop loot alle de 12..voornoemde matrialen sal den aennemer gehouden wesen te doen op sijn kosten Off daer eenich kalck off sement soude moeten wesen, sal de kerck daertoe moeten leveren Vooorts sal den aennemer met loot decken twee Ceulse goten een aen de noort= 19..sijde, ende de ander aen de suyt=sijde van de kerck, en van buyten met leyen decken 21..en onderhouden, waertoe de kerck het loot sal leveren, ende den aennemer 23.. t selve ten behoeve van de kerck ontbieden Het steyger goet, en leeren die tot dienst van de kerck mochte van noden wesen sal de kerck moeten leveren. Pag De kerck sal mede moeten becostigen alle het timmerwerck, als mede leveren ijserwerck en spijckers. Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh Den aennemer sal mede moeten repareren en onderhouden leydack van de kerck 6..toorntjes en den toorn, oock de pijlaren om de kerck, oock het dack van de schoolen. 9..dese groote reparatie aengenomen bij Claes van der Goot voor de somme van 11..drie hondert en vijftigh gulden boven een dubbelde ducaet voor sijn 13..dochter. Present de heeren Bitter, Schaghen, Broers, Benier, 15..Looten. Den 27en junii 1698, bij de magistraet geapprobeert den vierden julii

7 Pag. 6 v 18..Noch heeft Claes van der Goot aengenomen 20..het dack van de kerck te onderhouden den tijt van twaelf jaren Den aennemer sal gehouden wesen twee mael jaerlix, off soo veel meer als 24..van noden is, de kerck te beklimmen om die te decken, ende te onderhouden 26..sonder dat de kerck daervan eenige buyten costen als hebben Den aennemer sal gehouden wesen de kerck te onderhouden van leyen en leynagels en 3..soldeersel, dat tot de loode geuten van noden is, 3 5..Dit sal den aennemer gehouden wesen op sijn eygen slaepen en bier te doen gedurende 7..den tijt van de aenneminghe Bij aldien daer eenigh swaer weer mochte coomen, dat daer een vack 10..in sloech, dat groot en was als een roey dack, sal de kerck op sijn costen moeten maecken En voor de onderhoudinghe van de twaelf jaren, jaerlix hebben tseventigh gulden, 15.en sal het eerste jaer ingaen Victoris deses jaers 1600 acht 17..en tnegentigh, des t oirconde geteyckent binnen Wijck op date voors. 20..Dese bij mij onderscreven beteyckent in crachte van procuratie op den 16en september voor den notaris Johan Nobelingh en seeckere getuygen binnen Vianen 24..gepasseert, bij Claes van der Goot mijn man, des t oirconde geteyckent op den en september 1698 ouden stijl. Bij mijn de huysvrouy van Claes van der Goot oc... vormondt mij present Cor. van Sandics K Pag Gehoort het rapport van commissarissen over het setten van den bergh achter het huys van 3..joffrou van Noort, is aen deselve geconsenteert een vijff roejgen bergh te setten, ter plaetse 5..haer door commissarissen aengewesen. Borgemeester Broer seyde hem daermede niet te conformeren. Den 11en julii 1698 Present Bitter, borgemeester De Wael, Keppel, Broers, Benier, van der Sluys, Barnevelt, van Son, van Loenen, R. de Wijs, Looten. 8..Bij resumptie gelesen het different tusschen den borgemeester Bitter, en den borgemeester 10..Schaghen, over het gaen bij dese tourbeurte ter vergaderinge van haer Edel= 12..mogende Gedeputeerden, seyde den borgemeester Bitter,dat den borgemeester Schaghen 14..daervan heeft gedesisteert, soo tot Utrecht bij monde, als bij missive aen den secretaris Sandick. 17..Worden den borgemeesteren gaende ter vergaderinge van haer Edelmogende versocht, omme haer 19..te informeren, off de stad Utrecht ende andere steden deser provintie tot.21.verval en reparatie van hare kercken, is toegelecht een subsidie, en naer ondervindinge 23..van saecken, is eenparich verstaen op voorgaende voet mede te presenteren 25..requeste, omme tot groot verval van dese kerck mede een subsidie te versoecken, en te mogen erlangen. Pag, 7 v 1.Rapport gedaen bij den borgemeester Bitter van t geene op den 5. en 9en julii deses 3..jaers 1698 ter vergaderinge van haer Edelmogende voorgebracht ende geresolveert was. 5..Op de requeste gepersisteert bij de samentlicke erfgenamen van Johan 7

8 7..Helberch en Geertruyt van Bemmel, versoeckende dat Cornelis van Muyswinckel 9..en Peter Bosch in plaetse van Jan Peterssen Benier en Anthomi van Eyndoren 11..als gewesene gestelde momboirs over Annichjen Helbergh innocente dochter 13..worden aengestelt, is haer versoeck eenparich geaccordeert. Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh Is verstaen een publicatie te doen over het stelen en roven van boomvruchten 17..en aert vruchten, en breecken van stadts muren en het bij nacht 19..gaen melcken anderluy haer beesten oock over het werpen van steen in de 21..Leck die voor de poort leggen, alsmede het werpen in de glasen, 23..oock oude hoven onder de wal,op de verbeurte van t opper-cleet te verbeuren 25..te redimeren met twaelf stuyvers, te redimeren met twaelf stuyvers, en worden tot 27..bekeuringe van dien geauthoriseert den substtuyt schout, deurwaerders en 28..dienaer van justitie. Pag Is aen schepen van der Sluys voor een jaer verhuert de twee erfjes gelegen aen de 3..aen de graft, voor de somme van vijftien stuyvers, dogh dat aen de kinderen van Vernoy wort 5.. gepresenteert de voorkeur van t eene hofje, mits de helft betaelende. 7..Borgemeester Broers, seyde hem daermede niet te conformeren. 9..Is geresolveert de publicatie van de vrije merckt te renoveren, soo als voorlede jaer is geschiet. 11..Alsmede het voeren van de schouw van heulen en straeten. 14..Is gelesen een missive van haer Edelmogende nopende de verpachtinge voor notificatie aengenomen. Den 16. Julii 1698 Present Bitter, borgemeester Keppel, Benier, van der Sluys, D. van Wijck, van Son, van Loenen, R. de Wijs, Looten. 18.Ter occasie dat den exploicteur van Wijck alhier is geweest 20.om den ontfanger van t familie gelt over de heffingen van den jare in gijselinge te haelen, soo is eenparich geresolveert ingevolge 24..van de presentatie bij resolutie van den 17en julii 1698 bij den ontfanger 26..gedaen, dat hij beyde de heffingenvan t familie gelt, ten eersten 28..ten comptoire sal brengen, en de selve te avanceren, mits dat hij daervoor sal genieten en frofiteren een per cento. Pag. 8 v 1...De brouwers van der Pijl en Stiltingh binnen gestaen sijnde, hebben versocht de 3..impositiën van de bieren wederom te in continuatie te mogen hebben, waerop alvoorens te 5.te disponeren, is verstaen den ontfanger daerop eerst te hooren. 7..Wort de wedue Jonghbloet geordonneert binnen den tijt van acht dagen te laten 9..maecken haer plancketsel aen haeren hoff, aen ende bij de Kasteelse graft 11..gelegen, opdat daer een menschen komen over en omklimmen. 13..Wort den borgemeester gaende ter vergaderinge van haer Edelmogende versocht omme 15..te spreecken met de heeren commissarissen van haer Edelmogende over het dubbelt schorsteengelt Den 18en julii 1698 Present Officier, Bitter, borgemeester Keppel, Benier, van Loenen, R. de Wijs 18..De magistraet geladen sijnde over aengebrachte leyen voor de 20..kerck, en niet compleet konnende worden, is over die saeck door 22..het minder getal niet konnen geresolveert nochte gedisponeert werden 24..waeromme de presente heeren, den heer Bitter hebben versocht de 8

9 26..penningen tot den incoop der leyen te verschieten, t welck sijn Edele heeft aengenomen te doen. Pag. 9 Den 25. Julii 1698 Present Bitter, borgemeester De Wael, Keppel, van der Sluys, D. van Wijck, van Loenen, R. de Wijs, Looten. 1..Gehoort het rapport van den ontfanger Valck, is verstaen de respective brouwers 3..te hooren, en ondersstaen, hoewel meer op de impositiën van de bieren souden willen 5.geven, en soo niet deselve imposten bij provisie eens te laten insetten. 7..Den ontfanger van het haertstede gelt Johan de Wijs boven ontboden, en gevraecht 9..off hij eenigh dubbelt haertstede gelt hadde ontfangen, heeft daerop 11..geantwoort Jae, t welck de magistraet vremt is voorgecomen, en hem ontfanger 13..aengeseyt, dat geen verder dubbelt schorsteengelt soude hebben t ontfangen 15..vermits die saeck in commissie bij haer Edelmogende was leggende, 17..en is hem vorder geordonneert een memorie op te geven, van wien het 19..dubbelt schorsteengelt heeft ontfangen, t welck hij heeft aengenomen. 21..Eenige memoriën van de cameraer en Potmeester van Loenen dienende tot 23..suyveringe van de reeckeninge in finantie gebracht. Pag. 9 v Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh Rapport gedaen van t schouwen van heulen en straeten, en daerbij bevonden 27.dat de heul in de Oeverstaet was ingesackt, ende de heul op de Vuyle= 29..slooth ontstucken gebroocken alsmede het huysje van Griet Puer stonde te 2..vervallen. Soo is eenparich geresolveert de respective buermeesters aen te seggen, dat 4.. t selve sullen hebben te repareren, binnen den tijt van veertien dagen, ende den cameraer 6.. t huys van Griet Puer te doen repareren op stadts costen. 8..Wort den eersten borgemeester versocht neffens den cameraer de straeten voorts te 10..doen repareren, de calculatie van costen op te nemen, bij provisie de penningen 12..daertoe nodigh te verschieten, ende hetgeen de borgerije daertoe sal 14..moeten contribueren te laten collecteren. 15..bij resumtie verstaen onvermindert de resolutie op beyde de borgemeesteren gegeven 17..over het ordonneren van t straetmaecken van date den 21en may Over de overgeleverde memorie van de sijde spinnerije van een coopman van 22..Amsterdam, om die te examineren worden gecommitteert de heeren Bitter, de Wael, Keppel en Looten. 25..Ordonnantie verleent aen de heer Bitter over vacatiën als anders ter somme 27..van ses en tseventigh gulden eene stuyver, op den ontfanger van t huysgelt Abraham van Son de jonge. 30..Ut supra van doctor Benier ter saecke van vacatiën als anders, van de stadt 29.jegens borgemeester Schaghen tot acht en dartigh gulden acht stuyvers. Pag Ut supra van doctor Benier ter saecke van vacatiën over de slachte... en brantspuyt 3..tot veertigh gulden ses stuyvers op den ontfanger van t huysgelt Abraham van Son de jonge. 6..Noch van doctor Benier ter saecke van vacatiën etc, over t huysgelt ter somme 8.van ses en twintigh gulden, op denselven ontfanger. 10..Ordonnantie geconsenteert aen schepen van der Sluys ter saecke van verdiensten 12..van sant en steen rijden de somme van seventien gulden negen stuyvers, op den cameraer Reyer de 9

10 Wijs. 15..Ut supra aen schepen van der Sluys noch van verdiensten met rijden van sant, steen en 17..puyn ter somme van een en twintigh gulden seven stuyvers,op den cameraer voornoemt. 19..Ut supra aen den cameraer sijn selfs handen van cleyn verschot en gedaene 21..betaelingen volgens quitantiën en memorien tot twee hondert een en dartigh gulden eene stuyver Den 25. Julii 1698 Post prandium Present Bitter, borgemeester.. De Wael, Benier, van der Sluys, D. van Wijck, Ab. Van Wijck, van Loenen, R. de Wijs, Looten 24..Alle de drie brouwers binnen gestaen en gevraecht off iets meer geliefden te geven, sijn onverrichter saecke gescheyden Pag. 10 v Den 27. Julii 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren Keppel, Broers, Benier, Mom, van der Sluys, Ab. van Wijck, van Son, van Loenen, R. de Wijs, Looten 1..Is geresolveert bij aldien sijn Conincklijcke Majesteyt van Groot Brittagnie dese 3..stad mochte coomen te passeren, sijn Majesteyt te complimenteren, ende de 5..clocke te luyden als voorgaende reys gedaen is geworden. 7..Worden gecommitteert tot de liquidatie van de huysgelden, ende de afschrijvinge 9..te reguleren, de regerende en out borgemeesteren ofte die best konnen vaceren. 11.Is geresolveert de imposten op de bieren die de brouwers hebben in continuatie 13..gehad, publyck te verpachten. Den 2en augusti 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren De Wael, Broers, Mom, van der Sluys, R. de Wijs, Looten 14..Overgelevert bij de heer borgemeester Bitter een reeckeninge van het straetmaecken 16..tot den dartighsten der voorlede maent incluys, bedragende ter somme van hondert 18..seven en vijftigh gulden acht penningen en waer van getrocken vijff en vijftigh gulden 20..negentien stuyvers vier penningen, bij de schuldige van de borgerije te betaelen, en door den 22..cameraer uyt te vorderen, soo blijft het restoir hondert eene gulden 24..seventien stuyvers vier penningen. Daervan ten laste van Abraham van Son de jonge, 26..ontfanger van t huysgelt wort ordonnantie geslagen. Pag. 11 Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh Bij de borgemeester Bitter overgelevert een reeckeninge van Celler leyen, met de costen 3..daerop gvallen, ten bedraege van een hondert drie en tseventigh gulden ses stuyvers, wrt hem 5...in voldoeninge van deselve ordonnantie verleent op den kerckmeester Dirck de Wijs, om deselve 7..te betaelen en wederom van den leydecker sijn bedongen loon in te houden. 9..Wort den borgemeester Bitter versocht naer Utrecht gaende de liquidatiën en 11..afschrijvinge van de huys= als andere gelden ter finantie te versoecken. Den 22en augusti Present Bitter, borgemeester De Wael, Keppel, Benier, van der Sluys, D. van Wijck, Ab. van Son van Loenen, R. de Wijs, Looten. 13..Op t voorstel van Claes van der Goot, leydecker, versoeckende bij aldien 15..binnen de ses jaren mochte coomen te overlijden, dat sijn huysvrou alsdan 17..eenige penningen mochten worden toegeleyt om redenen dat nu exessive costen 19..meer aen het werck leyt, als het besteck mede brenght, worden 10

11 21..daerop gecommitteert den borgemeester Bitter, de out borgemeesteren de Wael, Keppel en Benier. 24..Rapport gedaen bij den borgemeester Bitter van t geene op den darden, vijffden 26..en seventienden augusti 1698 ter vergaderinge van haer Edelmogende voorgebracht ende geresolveert. was. Pag. 11 v 1..Rapport gedaen bij den out borgemeester Benier van t geene op den 3en augusti 1698 tot 3..Utrecht in t reguleren van de afschrijvinge van de huysgelden hadde verricht, alsmede 5..gelesen een requeste om te hebben de afschrijvinge gereguleert, off die 7..soude worden gepresenteert, aen haer Edelmogende alvoorens die te presenteren, 9..is verstaen, dat voorgaende commissarissen daerover nogh eens vergaderen sullen. 11..Is eenparich geresolveert en vast gestelt aencomende donderdagh te vergaderen 13..tot het aenstellen van een ontfanger van t familie gelt beyde de heffingen 15..over den jare 1698, alsmede het haertstede gelt 1698 en het heeregelt Soo bij haer Edelmogende wederom mochte worden ingewillicht. en nieuwe quohieren te maecken. 21..Ordonnantie geconsenteert van een boeck van de magistraet tot vier gulden drie stuyvers op den Ontfanger Valck. 24..Is eenparich geresolveert de afgeloste penningen van Jacob Vernoy tot vijff hondert 26..en vijff en twintigh gulden, leggende onder den potmeester Vermeulen op te nemen voor de 28..kerck jegens vier per cento jaerlix en wort den gemelten potmeester 30..Vermeulen geordonneert daerbij te leggen vijff en twintigh gulden, sulx dat het 32..capitael sal wesen vijff hondert en vijftigh gulden. Pag Is eenparich geresolveert het capitael t geene bij Neeltje Stevens van Cortlant aen de 3..diaconye is gemaeckt tot vijftigh gulden mede op te nemen voor de kerck jegens vier per cento. 6..Den secretaris Cornelis van Sandick wort geauthoriseert omme den borgemeester 8..Schaghen te vernemen nae den ontfangene penningen van t ketel gruyt ter somme van 10..seven en tsestigh gulden achr stuyvers en vier penningen bij sijn Edele van Anthoni 12..van Santbrenck gelicht op den 1en october 1688, mitsgaders sijn Edele te 14..versoecken tot betaelinge van sodaenige tachtigh gulden, als sijn Edele wegens 16..accoort van de Vicarije van sijn soon Cornelis Schaghen schuldigh is. Pag.12 v 18..Op de requeste gepresenteert bij den schepen van Son versoeckende voor en 20..naer de Son op sijn molen run te mogen malen, alvoorens daerop te disponeren 22..worden gecommitteert de heeren Bitter, de Wael, Keppel, Benier en Looten. Den 25. Augusti 1698 Present Bitter, borgemeester De Wael, Keppel, Benier, van der Sluys, D. van Wijck, van Son, van Loenen. 24..De magistraet op t bevel van den president in gevolge van de resolutie voorlede 26..maendach desen aengaende genomen jegens half achten geladen sijnde, en 28,,nu tot half negen uren ten genoeghsamen getale bij een gecomen, heeft met 30..eenparicheyt van stemmen tot ontfangers van t familie gelt beyde de heffingen 32..over den jare 1698, ende het schorsteengelt 1698, en het heere gelt 1699 bij aldien 1..bij haer Edelmogende wederom mochte worden ingewillicht, aengestelt Abraham van 3..Son de jonge, en Willem van Ossenbergh mits stellende suffisante borge,ofte 5..binnen drie maenden naer date deses vertoonende quitantie van betaelinge 7..van beyde de heffingen van t familie gelt over den voors. jaren. 11

12 Pag. 13 Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh. 001 Den 1en september 1698 Present Schaghen, borgemeester Broers, Mom, van der Sluys, Ab. van Wijck, Kohl, R. de Wijs. 9..Den borgemeester Schaghen in absentie van de borgemeester Bitter de magistraet 11...hebbende doen laden, over de gesackte en vervalle schoeingh buten de Water= 13..poort Is nae deliberatie goet gevonden te gaen in loco met den timmerman Spithoven, 15..oculaie inspectie te nemen, bij provisie te laten opgraven, een besteck 17..te doen opstellen, waernae de reparatie sal worden gedaen, Present Den 12en september 1698 Bitter, borgemeester. Benier, van der Sluys, van Son, van Loenen, R. de Wijs, Looten 21..De magistraet geladen sijnde over het opnemen van de reparatie aen de kerck, 23..mitsgaders over seecker ongeval van de riool in de Peperstraet, hebben de 25..presente heeren, niet tegenstaende van componenten getale, goetgevonden 27..van de absente ende thuys off ontrent de stad, sijn de heeren ter voors. eyndens 29..te laten versoecken mede boven te coomen, maer niemant van de deselve gecompareert 31..sijnde, is eenparich verstaen tot het opnemen van de voors. reparatie van de kerck, 2..specialick te committeren de heeren out borgemeester Benier, schepenen van Son en van 4..Loenen, neffens den kerckmeester op rapport. 5..De magistraet oculaire inspectie genomen hebbende van de riool in de Peperstraet 7..over de waterloosinge, is eenparich geresolveert om in gevolge van de 9..aenwijsinge van de meester straetmaecker de waterloosinge te leyden, door het 11..gangje in de Musijck, en dat het selve sal worden gelast bij diegeene die daer door moeten uytloosen. Den 19en september 1698 Present Bitter, Schagen, borgemeesteren De Wael, Keppel, Broers, Benier, Mom, van der Sluys, Kohl, van Son, van Loenen. 14..Seyden den borgemeester Schaghen, out borgemeesteren Broers, en Mom. Mitsgaders de raden 16..van Wijck en Kohl, dat de vergaderinge van maendach laestleden is geweest 18..extraordinaris buyten de ordinaris policie dach en ten verscheyde respecten informeel 20..bijsonder daer men heeft belieft de resolutie van veranderinghe van de oude waterlosinge 22..op dien extraordinaris dach genomen, werck stelligh te maecken, en ter executie te 24..leggen, sonder dat men heeft uytgewacht dese dach van de resumptie, strijdigh met de 26..constante stijl en observantie, en dat daerom verstaen die exorbitantie niet te 28..konnen advojeren, off part off deel te willen hebben aen inconveniëten, die door 30..de veranderinge van de voors. waterlosinge in tijt en wijlen de stadt ofte borgerije mochte overcomen. Pag. 13 v 1..Gelijck haer oock niet konnen conformeren met de informele en precipitante resolutie 3..van den 22en augusti lestleden, die behelsen de negotiatie van gelden ten laste van de kerck, 5..nogh de resolutie van den 25. der selver maent, raeckende de commissie op Willem van 7..Ossenbergh en Abraham van Son. 8..Tot antwoort op dat non conformeren van de boven genoemde heeren seyt den borgemeester 10..Bitter dat het geresolveerde van de voors. vergaderinge sigh selven genoeghsaem sal defenderen. 12..Rapporteerde de heeren Bitter en andere commissarissen volgens commissie van date den en augusti 1698 over den leydecker Claes van der Goot versoeckende bij aldien binnen 16..de ses jaren mochte coomen te overlijden een subsidie voor des selfs huysvrou off 18..kinderen, ten rspecte van de groote reparatie van de kerck gedaen. Waerop 20..eenparich is goetgevonden en verstaen bij aldien Claes van der Goot binnen de 12

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51P Nadere Toegang op inv.nr 51P uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51N Nadere Toegang op inv.nr 51N uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren.

Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie. gedurende den tijt van eenentwintich jaren. Octroij verleent aen M(eeste)r Sijmon Douw op sijne inventie van nieuw horologiewerck, gedurende den tijt van eenentwintich jaren. De Staten generael der Vereenichde Nederlanden, allen den geenen die desen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1688 t/m 1704 BOEK 5 INLEIDING In het Resolutieboeck der steede Beverwijck wordt vanaf het jaar 1642 tot

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51M Nadere Toegang op inv.nr 51M uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746.

Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel. Zwol den 1 juny 1746. 1002 Zwol den 1 juny 1746. Extract uit het register van resolutien van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel Is goet gevonden ingevolge van onse resolutie van den 21 april deeses jaars, het montant*

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1650 t/m 1661 BOEK 2 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86-

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Acte der kerckenraet binnen Werckendam 11 julio 1643 Na het vertreck van Ds. Schevenhuijsen is Ds. Johannes Vrechunius in dienst bevesticht

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten

Waerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten Johan de Witt bron Johan de Witt, Waerdye van lyfrente naer proportie van losrenten in: Feestgave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN

NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN TRANSCRIPTIE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN DE VROEDSCHAP VAN DE STEDE BEVERWIJK VAN DE JAREN 1661 t/m 1672 BOEK 3 TRANSCRIPTIE NOTULENVAN DE VERGADERINGENVAN DEVROEDSCHAP VAN DESTEDE BEVERWIJK VAN DE

Nadere informatie

Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij

Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij NT00010_1 Nadere Toegang op inv.nr 1 uit het archief van het Ewoud- en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (10) A.A.B. van Bemmel z.j. Inleiding De inventaris op het archief van het Ewoud- en Elisabethgasthuis

Nadere informatie

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn Register van protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende rentebrieven, te beginnen op desen den tijt van secretaris Boudewijn Boenes den 15 e sept. ano 1689 ende eijndigende den 12 e april 1704

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief 1649 1693 - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren, het schoutambt

Nadere informatie

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j.

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. NT00064_534 Nadere Toegang op inv. nr 534 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester,

Tot voogden over de kinderen werden benoemd: a. Gijsbert Jansen, z1jn zwager; b. Rijck Willemsen haefmeester, \ î ;.fo: ( AKTE VAN MOMBERSCHAP = VOOGDIJ BENOEMING 24 juli 1693 pag.1 In verband met het overlijden van Elisabeth Jans vindt deze akte van benoeming van voogden plaats door Hendrick Willemsen Poort over

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51K Nadere Toegang op inv.nr 51K uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13

O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 O.A.A.ASTEN RESOLUTIEBOEK III \ 2 INVR. NR. 13 HEEMKUNDEKRING DE VONDER ASTEN-SOMEREN WERKGROEP OUD SCHRIFT JAC. JÖRIS JAN VAN LAARHOVEN HARRY LEENEN PIET VAN DER LINDEN AD SMULDERS FIEN VAN TRIET blz.

Nadere informatie

Verantwoording. Transcriptie 52

Verantwoording. Transcriptie 52 Verantwoording Bij de hiernavolgende transcriptie van het oprichtingsconcept van de Vlissingse Compagnie van Kaapvaart uit 1623 en de begeleidende brief voor Prins Maurits is voor de oorspronkelijke methode

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS.

DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS. DE EERSTE KALANDERMOLEN IN ROTTERDAM DOOR W. J. L. POELMANS. In de Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam, deel II, komt veel merkwaardigs voor over den historicus Jacob Lois. De inventaris van zijn

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 35

Nadere Toegang op inv. nr 35 NT00163_35 Nadere Toegang op inv. nr 35 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de zettingen van het

Nadere informatie

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven,

Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, Hoe men eertijds placht te leven met de oude notarieele archieven, dat blijkt ons uit onderstaande acte van openbare verkoop. Welke treurige uitwerking deze handelwijze medebracht, bespeurt men spoedig

Nadere informatie

Bijlage I. Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784.

Bijlage I. Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784. Bijlage I Antwoord 1 van het huidevettersambacht van Mechelen, opgesteld door J.J. De Munck, op de vragenlijst bij het decreet van 30 9 1784. door wie dese Gilde ofte Corporatie is ingestelt ende opgericht

Nadere informatie

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575

De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 De Unie van Dordrecht, 4 juni 1575 Den 4 Junii 1575. Naer-noene. Praesenten: Uit de Edelen, Culemburgh Swieten Kenenburgh Noortwijck Ende van de Steden, Pauli Huych Jacobsz Koningh Vos t Hoen Helmduynen

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen (56) NT00056_028 Nadere Toegang op inv. nr 28 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652

De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 B. D. Poppen De Gilde-Rolle der Molenaers Gilde in de stad Groningen van 1652 In 1436 werd door de Burgemeesteren en Raad in de stad Groningen, in overleg met de gezworen meente 1 een Algemene Gildebrief

Nadere informatie

Een belangrijke missive.

Een belangrijke missive. Een belangrijke missive. In t oudarchief der heerlijkheid Noortwijk bevindt zich een in letters geschreven brief (geen copie) van 11 1665, met origineele handteekeningen van Johan de Witt en Witsen. Laatst

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, (163)

Gerechtsbestuur Doorn, (163) NT00163_59 Nadere Toegang op inv. nr 59 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema Oktober 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de voorwaarden van aanbesteding

Nadere informatie

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014

350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 350 jaar Joodse Begraafplaats Workum 1664-2014 Inleiding Op 29 augustus 1664 kreeg David Salomons, houder van de Bank van Lening, als eerste in Friesland, toestemming van Burgemeeser en Raad van Workum

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier

VAN DER VOORT. Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier VAN DER VOORT Gepubliceerd in De Navorscher, jg. 98 (1959-1960), p. 85-91, 155 Vooralsnog daar te raadplegen; de toe te voegen bijlagen volgen hier Bijlage 1 16 februari 1532 GA 's-gravenhage, archief

Nadere informatie

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER

1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER 1679 DIRCK SPRUIJTS Eerste Rekeninge, als penninckmeester van de Nieuwe Dijckagie der Buijte-landen aen de Dussen genaemd, den ZUIJDTHOLLANTSEN POLDER April 2007 Een transcriptie door Paul Seesink Eindhoven

Nadere informatie

Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon

Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon Verschenen in De Maasgouw 116 (1997), 137-144 Nieuwe gegevens over de 17de eeuwse zuid- Nederlandse schilder Theodorus van Loon Wim Hupperetz Inleiding De biografische gegevens betreffende de schilder

Nadere informatie

Curacao Papers 1640 1665. Transcription

Curacao Papers 1640 1665. Transcription Curacao Papers 1640 1665 Transcription Curacao Papers 1640 1665 Transcription Translated by Charles T. Gehring and Jacob Schiltkamp Edited by Charles T. Gehring A Publication of the New Netherland Research

Nadere informatie

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief

Gilde-Brief Gilde Den Standboog. Gilde-Brief Gilde-Brief Wij Willem Carel Hendrik Friso, bij de gratie gods, Prince van Orange en de Nassau, Graaf van Catzelelnbogen, Vianden, Dietz, Spiegelberg, Bueren, Leerdam,en Cuylenburg, Marquis van Veere en

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51E Nadere Toegang op inv.nr 51E uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. 1 Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de

Nadere informatie

Dijkwerken, slatten van grachten enz.

Dijkwerken, slatten van grachten enz. Dijkwerken, slatten van grachten enz. 14 2 1611. De magistraat besluit 12000 car. gulden te lenen om: Een nieuwe zeedijk te maken. Te beginnen achter het stadshuis tot aan het gedemolieerde blokhuis. Het

Nadere informatie

Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk

Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk Het Markeboek van Gelselaar, 1674 1788 Transcriptie en bewerking: Bennie te Vaarwerk Perkamenten voorzijde van het markeboek van Gelselaar. Het origineel berust in het Gelders Archief, bloknr. 0366 Marken

Nadere informatie

Participeren inv. nr. 1

Participeren inv. nr. 1 Participeren 1.04.02 inv. nr. 1 Bron In het octrooi van 1602 waarmee de VOC werd opgericht, is ook de financiering van de VOC geregeld. Alle inwoners van de Republiek mochten een aandeel VOC kopen dat

Nadere informatie

Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572.

Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572. Bron: Regionaal Archief Leiden, SA I, inv.nr. 386. Vroedschapsboek 1564-1572. Verantwoording transcriptie Voor deze transcripties uit het Vroedschapsboek geldt dat het gebruik van hoofdletters, u/v- en

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51F Nadere Toegang op inv.nr 51F uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 198 van het Oud Archief (Apostillen 1670-1680) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 H Uitgegeven

Nadere informatie

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen.

Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen. Het daghement ghegheven teghen den Heere Prince van Orangen. Bron: Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren

Nadere informatie

Afbeelding 84. [blanco pagina]

Afbeelding 84. [blanco pagina] Afbeelding 83 REGISTER en Aenteijckeninghe der Legaten en Giften welcke bij Testament als anders voor den armen sijn bemaeckt aen de Diaconije tot Putten. Afbeelding 84 [in marge:] voor Putten 200 gds.

Nadere informatie

JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS ENOUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (VIER EN DERTIGSTE DEEL)

JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS ENOUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN (VIER EN DERTIGSTE DEEL) JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS ENOUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN RIJNLAND TEVENS ORGAAN VAN DE VEREENIGING,,OUD-LEIDEN 1942 (VIER EN DERTIGSTE DEEL) TE LEIDEN TER DRUKKERIJ VAN P. J. MULDER & ZOON el en vermaak

Nadere informatie

30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld.

30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld. Activiteiten Seizoen 1991-1992 30 januari 1992: Jaarvergadering. Afscheid van voorzitter Mevrouw J. de Roos Lezing door mevrouw Thera Coppens over o.a. Kasteel Groenveld. 21 6 februari maart 1992: 1992:

Nadere informatie

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde)

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde) RAZE 3520 schepenakten WAARDE 1567-1572 (naar hoofdscherm Waarde) M.P. Smallegange Waddinxveen, november 2013 RAZE 3520, W111, eerste blad, 1567 Register bouijck gehouden bij mij Cornelis Jacob Boudewijns

Nadere informatie

HET PRILLE BEGIN VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP IN RHENEN

HET PRILLE BEGIN VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP IN RHENEN HET PRILLE BEGIN VAN DE JOODSE GEMEENSCHAP IN RHENEN Willem H. Strous In januari 1991 - inderdaad, alweer zes jaar geleden! - hield de heer A.G. Steenbergen uit Wageningen een lezing voor onze vereniging

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) NT00001_51D Nadere Toegang op inv.nr 51D uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties

Nadere informatie

Resolutien en Sententien in cas van gelt boeten en corporele als andre straffen sedert den jare 1694

Resolutien en Sententien in cas van gelt boeten en corporele als andre straffen sedert den jare 1694 Resolutien en Sententien in cas van gelt boeten en corporele als andre straffen sedert den jare 1694 fol. 1 01. 22 junij 1694 02. 3 augustus 1694 den fiscael Sijn den Heeren Richteren in tempore versocht

Nadere informatie

Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob

Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Syms bron Sententie by den Hoogen Rade over Hollandt ende West-vrieslandt, gewesen tot laste van Jacob Syms.

Nadere informatie

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 1918 Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1918 jrrrverslrq. Toen ons genootschap zijn eerste lustrum kon herdenken envoortdurend

Nadere informatie

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest ORA 185 1620, 4 augustus ORA 185 1620, 24 augustus ORA 185 1621, 8 juni ORA 185 1622, 4 maart ORA 185 Oud Rechterlijk Archief (ORA) Uitgeest Diverse uittreksels en transcripties Bronbewerking: Arthur Groen Versie 2, 2013 Bron: Ambachts en gemeentebestuur van Uitgeest en Markenbinnen 185-254 Archiefinstelling:

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 197 van het Oud Archief (Apostillen 1664-1670) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 G Uitgegeven

Nadere informatie

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren

Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren /281/ Het Vijfde Deil Eerste titul Van verscheiden manieren van burgelicke procedueren Nadem veelderley manieren van rechtsvoorderinge in desen Ruremundtschen Quartier des forstendombs Gelre sijn geweest,

Nadere informatie

Philip Eichhorn Berent

Philip Eichhorn Berent 1319 No 1. Diepenheim den Declaratie van costen 19 meert 1762 van J.H.Muiderman de heer David Thado... Philip Eichhorn Berent Assessoren Berent Ziel Schrijver declarant ten en eene Gerrit Wolbers tegens

Nadere informatie

Markeboek Appen, deel 1 (16311732)

Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Markeboek Appen, deel 1 (16311732) Inleiding: Lang werd gedacht dat de markeboeken van Appen verloren waren gegaan. Er bevinden zich echter nog twee markeboeken in particulieer bezit. Deze betreffen de

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755

De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755 B. D. Poppen De Instructie voor de Cherchers ofte Opsigters van de Molens in Stadt en Lande van 1755 Uit diverse bronnen in de Groninger Archieven is goed op te maken, dat gedurende de ruim 260 jaren waarin

Nadere informatie

TIEL EN DE PHARMACIE *)

TIEL EN DE PHARMACIE *) 5 TIEL EN DE PHARMACIE *) door P. H. BRANS Het overzicht getiteld Gelderland" van de hand van P. v a n der Wielen 1 ) ter gelegenheid van.de 66ste Algemene Vergadering in 1917 te Arnhem geschreven, vermeldt

Nadere informatie

MONSTERROL VAN DE COMPAGNIE VAN DIRK KLERCK IN HET REGIMENT VAN DEDEM OP 14 MAART 1689. Inleiding en transcriptie van Herman de Wit, Maarssen, 2012.

MONSTERROL VAN DE COMPAGNIE VAN DIRK KLERCK IN HET REGIMENT VAN DEDEM OP 14 MAART 1689. Inleiding en transcriptie van Herman de Wit, Maarssen, 2012. MONSTERROL VAN DE COMPAGNIE VAN DIRK KLERCK IN HET REGIMENT VAN DEDEM OP 14 MAART 1689 Inleiding en transcriptie van Herman de Wit, Maarssen, 2012. De bewerker geeft toestemming aan de Stichting Geneaknowhow

Nadere informatie

DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE

DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE DEEL 1: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF INHOUDSOPGAVE NOORD-HOLLANDS ARCHIEF... 2 OUD NOTARIEEL ARCHIEF HAARLEM... 2 TRANSPORTREGISTERS HAARLEM... 51 BURGEMEESTERSRESOLUTIES HAARLEM... 57 WEESKAMERARCHIEF HAARLEM...

Nadere informatie

Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari.

Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari. Drie rekeningen over de jaren 1714-1717 van Catharina Smits, weduwe van Arnold Costerius, scholtis van Weert, lopende van 22 februari tot 22 februari. Vindplaats: Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA),

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse arrest 019r en Jenneke Verdoeijenbraake 003 v

Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse arrest 019r en Jenneke Verdoeijenbraake 003 v Lierop R.A. 1751 Boek 30. (transcriptie M.v.Helmond ) Register van alle actens in dit prothocol volgens A.B.C. Inventantarisse en interrogatorien te vinden op de letter I Attestatien off certificatien

Nadere informatie

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595

Memoriael ende Resolutieboeck. der stede van Edam 1574-1595 Memoriael ende Resolutieboeck der stede van Edam 1574-1595 1994 Archief 'Oud Edam' 1357 t/m 1813, inventarisnr. 65 Streekarchief Waterland te Purmerend Getranscribeerd door de Werkgroep Paleografie: Dick

Nadere informatie

Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog

Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog Middelharnis tijdens de Tachtigjarige oorlog Door: J.C. Both Over de Tachtigjarige Oorlog op Goeree-Overflakkee is eigenlijk niet zoveel bekend. In de literatuur is er weinig over te vinden. Je bent dan

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

DE VEROVERING VAN GROENLO DOOR FREDERIK HENDRIK in 1627.

DE VEROVERING VAN GROENLO DOOR FREDERIK HENDRIK in 1627. DE VEROVERING VAN GROENLO DOOR FREDERIK HENDRIK in 1627. In de Tachtigjarige Oorlog was aan het einde van het Twaalfjarig Bestand (1621) nog steeds een deel van het kwartier van Zutphen en van Twente in

Nadere informatie

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe.

Ludolph van Colen. tsamen door. gheboren in Hildesheim. Ghedruckt t Amstelredam by Cornelis Claesz. opt water, by die oude Brugghe. Solutie ende Werckinghe op twee geometrische vraghen by Willem Goudaen inde jaren 1580 ende 83 binnen Haerlem aenden kerckdeure ghestelt, mitsgaders propositie van twee andere geometrische vraghen tsamen

Nadere informatie

NT00377_1. Nadere Toegang op inv. nr 1. uit het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente. Amerongen, (377) H.J.

NT00377_1. Nadere Toegang op inv. nr 1. uit het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente. Amerongen, (377) H.J. NT00377_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Amerongen, 1578-1964 (377) H.J. Postema November 2012 Inleiding Van de Nederlandse Hervormde Kerk te Amerongen

Nadere informatie

(TRANSCRIPTIE JAC JÖRIS) RA Lierop boek 31-1r

(TRANSCRIPTIE JAC JÖRIS) RA Lierop boek 31-1r (TRANSCRIPTIE JAC JÖRIS) RA Lierop boek 31-1r Compareerde voor schepenen van Lierop ondergenoemt Pieter Weijnen woonende alhier dewelke verklaart verhuurt te hebben aan Jan Lambert Vlemminx mede woonende

Nadere informatie

Minutenboek van Huis Bergh

Minutenboek van Huis Bergh Deel 3 uit de reeks Bronnen van het Algemeen Historisch Archief 20-1-2005 J.H.G. te Boekhorst, Bennekom Alle rechten voorbehouden. Minutenboek van Huis Bergh Het Algemeen Historisch Archief is een alfabetisch

Nadere informatie

Een mededinger van Christiaan Huygens.

Een mededinger van Christiaan Huygens. Een mededinger van Christiaan Huygens. DOOR A.J. Servaas+van+Rooijeṇ Ruim een vierde van een eeuw is reeds sedert CHRISvoorbij gegaan, TIAAN HUYGENS, de uitvinder der slingeruurwerken, zooals reeds in

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335)

te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) NT00335_2 Nadere Toegang op inv. nr 2 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurstede, 1592-1961 (335) F. Gunther en E. Verhaar Februari 2014 Inleiding Het betreft een letterlijke

Nadere informatie

Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1)

Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1) Cor Hendriks: Inburgering in vroeger tijden (1) ORDONNANTIE Waar na de Perzoonen die van buyten in deze Stad komen woonen zig voortaan zullen moeten Reguleeren. By de Vroedschap der Stad UTRECHT gearresteert

Nadere informatie

Werkblad Bestuur. Vrede van Utrecht VO Werkblad verdieping 1: Bestuur: Waarom kon de Republiek geen vuist maken?

Werkblad Bestuur. Vrede van Utrecht VO Werkblad verdieping 1: Bestuur: Waarom kon de Republiek geen vuist maken? Werkblad Bestuur 1a. HET BESTUUR VAN DE REPUBLIEK Lees de bijbehorende tekst over het bestuur van de Republiek (zie laatste blad). Vul daarna onderstaand schema in aan de hand van de informatie in de tekst.

Nadere informatie

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF BLARICUM EN LAREN; SCHEPENROL TOEGANGSNUMMER SAGV155.2 Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Oude Enghweg 23, 1217JB Hilversum Tel. 035-629 26 46 Inv.nr. Blz. Nr. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20649 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Sanders, George Title: Het present van Staat : de gouden ketens, kettingen en

Nadere informatie

Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg

Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg Het Leidsche glas in de kerk te Valkenburg Nu tengevolge van het oorlogsgeweld in 1940 het weinig fraaie eeuwsche kerkje te Valkenburg en zijn evenmin bijzonder karakteristieke toren met den grond gelijk

Nadere informatie

In den Name Godes. Amen

In den Name Godes. Amen 1 4139-103 18-11-1754 In den Name Godes Amen Op heden, den 18 de dags der maant november, synde sondags des avonds de clok omtrent 9 uren in den jare na Christie geboorten Aº 1754, Compareerde voor my

Nadere informatie

Om archiefstukken van

Om archiefstukken van De paleografische leeskring Henriëtte Marsman-Slot Paleografie betekent oud-schrift. De term is ontleend aan het Grieks en bestaat uit de onderdelen palaios (palaios = oud) - en grafein (grafein =-schrijven).

Nadere informatie

IN DE 15E eeuw werd in Beverwijk, ruwweg op de plek van de huidige straat de Schans, door de Reguliere

IN DE 15E eeuw werd in Beverwijk, ruwweg op de plek van de huidige straat de Schans, door de Reguliere De Munnickenweijde de geschiedenis van een weiland. door An Böhm-Kortekaas Met de paleografiegroep van het Historisch Genootschap zijn we momenteel bezig met het transcriberen van de notulen van de vergaderingen

Nadere informatie

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4

CURSUS OUD SCHRIFT VOOR BEGINNERS Transcriptie lesteksten les 4 Lestekst 1. Archief 0826, Oud Archief Culemborg, inv.nr. 303. (bijlagen bij de verloren rekening van stadsburgemeester Meus Anthoeniszoon over het jaar 1612-1613) Specificatie van gemaakte reis- en verblijfkosten

Nadere informatie

STAVERSE TESTAMENTEN. Selectie Fidei-Commissaire Testamenten voor het Hof van Friesland

STAVERSE TESTAMENTEN. Selectie Fidei-Commissaire Testamenten voor het Hof van Friesland STAVERSE TESTAMENTEN Selectie Fidei-Commissaire Testamenten voor het Hof van Friesland Transcripties met genealogische schema s Havenmond te Staveren 1743 ========================================================================

Nadere informatie

Een zerk in de kerk. Begraven in de 17 de en 18 de eeuw. Erfgoedproject voor leerlingen van groep 8 Wijk bij Duurstede

Een zerk in de kerk. Begraven in de 17 de en 18 de eeuw. Erfgoedproject voor leerlingen van groep 8 Wijk bij Duurstede Een zerk in de kerk Begraven in de 17 de en 18 de eeuw Erfgoedproject voor leerlingen van groep 8 Wijk bij Duurstede Colofon Dit project kwam tot stand met financiële steun van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Nadere informatie

De wording van het Gereformee:rd Burgerweeshuis te Breda (16 3-1606)

De wording van het Gereformee:rd Burgerweeshuis te Breda (16 3-1606) De wording van het Gereformee:rd Burgerweeshuis te Breda (16 3-1606) Enige vraagpunten dienomtrent behandeld door A. HALLEMA Ter gelegenheid van de herdenking op 15 mei van dit jaar, toen het drie en een

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Doorn, (163)

Gerechtsbestuur Doorn, (163) NT00163_1 Nadere Toegang op inv. nr 1 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van de gerechtsnotulen

Nadere informatie

HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer

HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer OVER HET AMBACHTSHUIS EN DE VROEGERE REGEERING VAN HILLEGERSBERG DOOR CHR. VAN DEN BERG HET staat vrijwel vast, dat Hillegersberg tot ongeveer 1600 niet over een ambachtshuis beschikte. Vóór dien moest

Nadere informatie

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser.

Pleun Crijnen heeft een vrouw en is belast met vier kinderen - is een visser. 1 GAR inv.nr. 351. Bevolking Capelle 1674. (SB 30-11-2011) Quohier van alle de families de welcke in het Ambacht van Cappelle sijn volgens het aenschrijven van de Ed: Groot Mog.de Heeren Staten van Hollandt

Nadere informatie