Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)"

Transcriptie

1 NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j.

2 Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie van een deel van de resoluties van de magistraat van Wijk bij Duurstede. Aan het einde van dit document is het register op dit deel toegevoegd. In tegenstelling tot de andere nadere toegangen op onze website is bij de transcripties van inventarisnummer 51 het lettertype niet aangepast. De transcripties zijn onveranderd overgenomen. Het verdient altijd aanbeveling om het originele handschrift te raadplegen. 2

3 Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh. 001 Pag. 1 Den 6. Junii Den ontfanger Abraham van Son de jonge heeft tot borge gepresenteert Cornelis van 3..Son, sijn broeder met ende neffens des selfs huysfrou woonende tot Utrecht, voor t 5..familie gelt, heere gelt en schorsteengelt, welcke borgh-stellinge bij de magistraet 7..is geapprobeert en aengenomen over de jare Waer tegens den borgemeester Schaghen, Broers, Mom. Ab. Van Wijck en Kohl seyden te protesteren. 12..Voorgestelt sijnde dat die geene die de huysjes bij decreet hadden gecoft voor 14..een geringe somme van seven off acht gulden off die de gerechticheyt van de buert 16..souden gehouden wesen te betaelen off niet is vestaen haer te reguleren naer de buert brieven. 19..Op de requeste gepresenteert bij Adriaena Mom, wedue Willem de Avisse in 21..sijn leven substitut schout tot Wijck, versoeckende betaelinge van eenigh 23..verschot over gevangens worden gecommitteert de heeren borgemeesteren Bitter, Schaghen, Benier en Looten. Pag. 1 v Den 9. Junii 1698 Present BItter borgemeester Keppel. Van der Sluys, Looten 1..Borgemeester Bitter ontrent half negen uren ontfangen hebbende een missive van de heer Cannies 3..Monck, gedateert op dato uyt den naem en van wegen haer Edelmogende gecommitteerdens ter 5..camere van finantie deser provintie, waer bij den selven tegens morgen ten half tien 7..uren versocht wert te coomen ter gemelte camere van finantie, omme haer Edel 9..mogende te berichten nopende de borghtochte voor Cornelis van Son, voor den 11..ontfangh van t heerstede en familie gelt, heeft daerop als een saecke niet domistiecq 13..maer politycq, ende de stad raeckende ilico de magistraet doen laden, en daer 15..en boven sich vervoecht ten huyse van sijn heer confrater den borgemeester Schaghen, 17..en van sijn domistiquen bericht hebbende gekregen van nogh niet thuys te sijn 19..gecomen, heeft sijn Edele den boode gevraecht van wien en waer hij den gemelten brieff 21..ontfangen hadde, dewelcke daerop heeft geantwoort van den borgemeester Schaghen, 23..in de herberge De Snoeck voor de Veltpoort alhier, alwaer hij den boode wederom 25..gesonden heeft, met versoeck om boven te coomen, en de magistraet bij te woonen, 27..welcke boode terugge gecomen sijnde, heeft gerapporteert,, dat de heeren Schaghen, 29..Boers en Mom aldaer waren, en lieten seggen dat het wel was, en gemerckt dat 31..niemant meer als de vier presenten bij een waren, nae het inwachten van ontrent 33..een uer, is over de voors. missive geen besluyt konnen genomen werden. 35..Bij resumptie seyden Schaghen, Broers en Mom dit genotuleerde niet te konnen advoyeren. Pag. 2 Den 11en junii 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren Keppel, Broers, van der Sluys, A. van Wijck, van Son, van Loenen, 1.Is verstaen dat men de opgesetenen deses gerechts, namentlick Cornelis Baers, 3..Cornelis van Nijendijck, dem outsten Goes, Jacob Hermensen Vernoy, Arien Gerritsen 5..van Bemmel, en Jacob van Bemmel tegen overtmorgen ten elf uren sal hier 7..boven ontbieden, over het vercopen van den keurhenghst. Den 13. Junii 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren Broers, van Son, Looten, Geerfdens, Cornelis Baers, Nijendijck, Goes, Arien Gerritsen, van Bemmel, 9..Is geresolveert den springhenghst op de Beusecumse merckt publycq te 11..vercoopen, en worden tot de vercopinghe van dien versocht Cornelis Baers, en 13..Cornelis van Nijendijck,, ende dat tot den meesten prijse. 3

4 Den 17. Junii 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren De Wael, Keppel, Broers, Benier, A. van Wijck, van Son, van Loenen, R. de Wijs, 15..Rapport gdedaen bij den borgemeester Schaghen van t geene op den 9en junii ter vergaderinge van haer Edelmogende voorgebracht ende geresolveert was Rapporteerde de borgemeester Bitter dat den keurhenghst op de Beusecumste paerde merckt 21..was verkoft, voor de somme van hondert en dartigh gulden. Pag. 2 v 1..De schepen van Son voorgestelt hebbende dat sijn soon Cornelis van Son hadde 3..gepresenteert beyde de heffinghen van t familie gelt aenstonts ten comptoire te brengen 5..en te avanceren, mits daervoor genietende een per cento. 7..En dat sal borgh blijven voor t Heere gelt en schorsteengelt en bij refuys van dien 9..dat hij protesteert van alle costen en schaden die daer door soude coomen te lijden. 11..Dese saeck uytgestelt tot de naeste policiedagh, die wesen sal aenstaende maendach acht dagen. Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh. 001 Den 21, junii 1698 Present Schaghen borgemeester De Wael, Broers, Mom, van der Sluys, R. de Wijs, Looten. 14..De magistraet sijnde geladen over de nodige reparatie van de kerck, en het 16.. aengeven van den kerckmeester Dirck de Wijs over het ingesackte vack dacks, die 18..dan mede heeft verhaelt t geene den leydecker van Vianen oordeelde dat 20..vereyste tot de sware reparatie van het voors. leydack geuten pylaren etc van de kerck. 23..Is goetgevonden den leydecker van Vianen te ontbieden jegens aenstaende 25..maendagh morgen, omme met hem nader te spreecken en handelen over t repareren van voors. kerck. Pag. 3 Den 27en junii 1698 Present woonen. Bitter, Schaghen, borgemeesteren Keppel, Broers, Mom, D. van Wijck, van Son, van Loenen, Looten 1..Op het te kennen geven van Jan Keyl, is Gerrit de Greve geconsenteert akhier te mogen coomen Pag. 3 v 4..Gelesen een missive van haer Edelmogende van date den tienden junii 1698 Luydende als volcht : Edele Erntfeste Vrome, 6..In onse vergaderinge sijnde ingedient, dat bij het meerder getal van Uedel tot den 8..ontfangh van het familie, Heere gelt ende haertstede gelt over de stede 10..Wijck waren aengestelt Willem van Ossenbergh, en Abraham van Son den 12..jongen en dat den voornoemde van Son reets eenige borgen voor gedachten ontfangh 14..hadde voorgestelt, die bij Uedele waren aengenomen ende geapprobeert, oock 16..dat voorts op de naem van de magistraet ende onderteeckeninge van den 18..secretaris van Uedele stad waeren gedruckt billetten, met insertie van 20..sommatie tot de betaelinge etc. Soo hebben wij goetgevonden Uedele bij desen 22.aen te schrijven, dat deselve binnen veertien dagen nae de receptie deses 24..voor ons sullen doen blijcken van de suffisantie van de voors. borgen, op 26..poene dat die heeren regeerders, die den voors. Ossenbergh ende van Son daertoe 1..hebben gecommitteert, ider in haer prive voor de voors. middelen, sullen moeten instaen en 3..aenspraeckelick sijn, soo wanneer mochte bevonden worden, daeraen iets te manqueren. 5..Waer mede Edele erntfeste vroome bevelen wij Uedele in de bescherminge van God 8..Almachtich, geschreven tot Utrecht den 10en juni 1698 geteyckent P. Ruysch. 10..Leger stont Uedele goede vrienden de Staten van den Lande van Utrecht 12..ter ordonnantie van deselve en was geteyckent P. Voet van Wijssen Superscriptie 4

5 14..Edele Erntfeste Vroome Borgemeesteren en regeerders der stadt Wijck. 16..Waerop is geresolveert den borgemeester gaende ter vergaderinghe van haer Edel= 18..mogende ofte desselfs gedeputeerden te versoecken en committeren om mnet Haer 20..Edelmogende daer over te spreecken. 21..Seyden borgemeester Schaghen, Broers, Mom, en Ab. Van Wijck, haer te gedraegen 23..naer de genomene resolutie van Haer Edelmogende. 25..De verdere presente heeren gedraegen haer niet minder, en van gelijcken aen de 27..voors. missive, tot voldoeninghe van welcke sij reets gecommitteert hebben. Pag Gelesen een missive ter beschrijvinge van Haer Edelmogende van date den 17en junii 1698, jegens 3..den 5. Julii 1698 en worden tot dien eynde gecommitteert beyde de borgemeesteren 5..in conformite van de resolutie van date den Omme te becleden en waer te nemen den tour van comparitie deser stad 9..ter vergaderinghe van Haer Edelmogende ordinaris Gedeputeerden, die ingaen sal den 11..eersten julii 1698, wort naer ouder gewoonte versocht en gecommitteert 13.de Heer en meester Johan Bitter eerste borgemeester. 15..Seyde de borgemeester Schaghen de intentie van de heer van Dijckvelt te wesen 17..dat beyde de borgemeesteren, dat vierendeel jaers souden halveren. 19..Broers, Mom en Ab. Van Wijck seyden, desen aengaende haer te gedragen 21..aen t wel gevallen van de heer van Dijckvelt. Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh. 001 Pag. 4 v gedragen. 23..Borgemeester Bitter seyt niet anders verstaen te hebben van de heer 25..van Dijckvelt, als dat sijn Excellentie van Heurn versochte, de helfte van t 27..revenu van den tweeden tour voor den borgemeester Schaghen, en dat uyt dese 29..redenen, dat het hem heer Bitter op die kleynicheyt van het revenu niet aen en quam 31..en diergelijcke notulen meer vermeynt oversulx dat hem alleen de comparitie 1..ter vergaderinge van de Gedeputeerden competerende, en dat hij tot volcomen 3..verseckertheyt van dien, aen sijn Excellentie daer over sal schrijven 5..Naer welckens believen den borgemeester Benier, neffens de andere heeren seyden haer te sullen 8..Op de requeste gepresenteert bij joffrou Judick Maria van Noort, versoeckende 10..achter haer huys wederom als van outs een bergh te mogen setten 12..is verstaen alvoorens daerop finalick te disponeren te committeren, de 14..regerende en out borgemeesteren, omme daervan oculaire inspectie te nemen en dan te rapporteren. 17..Omme op het overgeleverde besteck van den leydecker van Vianen 19..Claes van der Goot, met denselven te spreecken, en voor sooveel doenelick 21..over de gerequireerde reparatie van de kerck, en onderhout van deselve te accorderen 23..op het behagen van de magistraet worden gecommitteert de regerende 25..en out borgemeesteren Broers, Benier en schepen Looten neffens den kerckmeester. Den 4en julii 1698 Present Bitter borgemeester De Wael, Broers, Benier van der Sluys, R. de Wijs 27..Het besteck en conditie met dn leydecker opgerecht, en bij commissarissen 5

6 29..met denselven gemaeckt is geapprobeert, en worden de heeren 31...commissarissen voor haer moeiten bedanckt. Pag Conditiën en besteck waernaer Claes van der Goot aengenomen heet 3..heeft het leydack van de kerck alhier, den toorn te onder= 5..houden, en eerst in effect te brengen 1 6..Eerstelick daer aen te verruylen een nieuwe loode midde geut, de breete en lenghte 8..soo se daer legt, en wederom te leveren de dickte van het loot, soo sij daer legt Bovern aen de kerck een Keulse geut te verruylen, soo sij daer leyt, in de dickte 12..en in breete en lenghte soo sij daer leyt Noch sal den aennemer gehouden wesen te maecken twee loode verlaet vacken 16..en twee loode pijpen, om het water te leyden van de eene geut in de ander naer het weck vereyst Off hier en daer noch een stuck loot van noden mochte wesen sal den aennemer gehouden wesen, dat daertoe te doen Den aennemer sal moeten leveren al het soldeersel dat daertoe 25..moet wesen, om de geuten in effect te brengen. Pag. 5 v 6 1..De groote reparatie sal van dese somer moeten gedaen wesen, gedurende dese 3..groote reparatie moeten hebben vrij bier en slaepen Den aennemer sal gehouden wesen om daertoe te leveren, vier duysent Rense 7..leyen, off twintich rijst, die de heeren believen te hebben, om tot dienst van de 9..kerck in effect te brengen Den aennemer sal moeten leveren ley-nagels, en stop loot alle de 12..voornoemde matrialen sal den aennemer gehouden wesen te doen op sijn kosten Off daer eenich kalck off sement soude moeten wesen, sal de kerck daertoe moeten leveren Vooorts sal den aennemer met loot decken twee Ceulse goten een aen de noort= 19..sijde, ende de ander aen de suyt=sijde van de kerck, en van buyten met leyen decken 21..en onderhouden, waertoe de kerck het loot sal leveren, ende den aennemer 23.. t selve ten behoeve van de kerck ontbieden Het steyger goet, en leeren die tot dienst van de kerck mochte van noden wesen sal de kerck moeten leveren. Pag De kerck sal mede moeten becostigen alle het timmerwerck, als mede leveren ijserwerck en spijckers. Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh Den aennemer sal mede moeten repareren en onderhouden leydack van de kerck 6..toorntjes en den toorn, oock de pijlaren om de kerck, oock het dack van de schoolen. 9..dese groote reparatie aengenomen bij Claes van der Goot voor de somme van 11..drie hondert en vijftigh gulden boven een dubbelde ducaet voor sijn 13..dochter. Present de heeren Bitter, Schaghen, Broers, Benier, 15..Looten. Den 27en junii 1698, bij de magistraet geapprobeert den vierden julii

7 Pag. 6 v 18..Noch heeft Claes van der Goot aengenomen 20..het dack van de kerck te onderhouden den tijt van twaelf jaren Den aennemer sal gehouden wesen twee mael jaerlix, off soo veel meer als 24..van noden is, de kerck te beklimmen om die te decken, ende te onderhouden 26..sonder dat de kerck daervan eenige buyten costen als hebben Den aennemer sal gehouden wesen de kerck te onderhouden van leyen en leynagels en 3..soldeersel, dat tot de loode geuten van noden is, 3 5..Dit sal den aennemer gehouden wesen op sijn eygen slaepen en bier te doen gedurende 7..den tijt van de aenneminghe Bij aldien daer eenigh swaer weer mochte coomen, dat daer een vack 10..in sloech, dat groot en was als een roey dack, sal de kerck op sijn costen moeten maecken En voor de onderhoudinghe van de twaelf jaren, jaerlix hebben tseventigh gulden, 15.en sal het eerste jaer ingaen Victoris deses jaers 1600 acht 17..en tnegentigh, des t oirconde geteyckent binnen Wijck op date voors. 20..Dese bij mij onderscreven beteyckent in crachte van procuratie op den 16en september voor den notaris Johan Nobelingh en seeckere getuygen binnen Vianen 24..gepasseert, bij Claes van der Goot mijn man, des t oirconde geteyckent op den en september 1698 ouden stijl. Bij mijn de huysvrouy van Claes van der Goot oc... vormondt mij present Cor. van Sandics K Pag Gehoort het rapport van commissarissen over het setten van den bergh achter het huys van 3..joffrou van Noort, is aen deselve geconsenteert een vijff roejgen bergh te setten, ter plaetse 5..haer door commissarissen aengewesen. Borgemeester Broer seyde hem daermede niet te conformeren. Den 11en julii 1698 Present Bitter, borgemeester De Wael, Keppel, Broers, Benier, van der Sluys, Barnevelt, van Son, van Loenen, R. de Wijs, Looten. 8..Bij resumptie gelesen het different tusschen den borgemeester Bitter, en den borgemeester 10..Schaghen, over het gaen bij dese tourbeurte ter vergaderinge van haer Edel= 12..mogende Gedeputeerden, seyde den borgemeester Bitter,dat den borgemeester Schaghen 14..daervan heeft gedesisteert, soo tot Utrecht bij monde, als bij missive aen den secretaris Sandick. 17..Worden den borgemeesteren gaende ter vergaderinge van haer Edelmogende versocht, omme haer 19..te informeren, off de stad Utrecht ende andere steden deser provintie tot.21.verval en reparatie van hare kercken, is toegelecht een subsidie, en naer ondervindinge 23..van saecken, is eenparich verstaen op voorgaende voet mede te presenteren 25..requeste, omme tot groot verval van dese kerck mede een subsidie te versoecken, en te mogen erlangen. Pag, 7 v 1.Rapport gedaen bij den borgemeester Bitter van t geene op den 5. en 9en julii deses 3..jaers 1698 ter vergaderinge van haer Edelmogende voorgebracht ende geresolveert was. 5..Op de requeste gepersisteert bij de samentlicke erfgenamen van Johan 7

8 7..Helberch en Geertruyt van Bemmel, versoeckende dat Cornelis van Muyswinckel 9..en Peter Bosch in plaetse van Jan Peterssen Benier en Anthomi van Eyndoren 11..als gewesene gestelde momboirs over Annichjen Helbergh innocente dochter 13..worden aengestelt, is haer versoeck eenparich geaccordeert. Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh Is verstaen een publicatie te doen over het stelen en roven van boomvruchten 17..en aert vruchten, en breecken van stadts muren en het bij nacht 19..gaen melcken anderluy haer beesten oock over het werpen van steen in de 21..Leck die voor de poort leggen, alsmede het werpen in de glasen, 23..oock oude hoven onder de wal,op de verbeurte van t opper-cleet te verbeuren 25..te redimeren met twaelf stuyvers, te redimeren met twaelf stuyvers, en worden tot 27..bekeuringe van dien geauthoriseert den substtuyt schout, deurwaerders en 28..dienaer van justitie. Pag Is aen schepen van der Sluys voor een jaer verhuert de twee erfjes gelegen aen de 3..aen de graft, voor de somme van vijftien stuyvers, dogh dat aen de kinderen van Vernoy wort 5.. gepresenteert de voorkeur van t eene hofje, mits de helft betaelende. 7..Borgemeester Broers, seyde hem daermede niet te conformeren. 9..Is geresolveert de publicatie van de vrije merckt te renoveren, soo als voorlede jaer is geschiet. 11..Alsmede het voeren van de schouw van heulen en straeten. 14..Is gelesen een missive van haer Edelmogende nopende de verpachtinge voor notificatie aengenomen. Den 16. Julii 1698 Present Bitter, borgemeester Keppel, Benier, van der Sluys, D. van Wijck, van Son, van Loenen, R. de Wijs, Looten. 18.Ter occasie dat den exploicteur van Wijck alhier is geweest 20.om den ontfanger van t familie gelt over de heffingen van den jare in gijselinge te haelen, soo is eenparich geresolveert ingevolge 24..van de presentatie bij resolutie van den 17en julii 1698 bij den ontfanger 26..gedaen, dat hij beyde de heffingenvan t familie gelt, ten eersten 28..ten comptoire sal brengen, en de selve te avanceren, mits dat hij daervoor sal genieten en frofiteren een per cento. Pag. 8 v 1...De brouwers van der Pijl en Stiltingh binnen gestaen sijnde, hebben versocht de 3..impositiën van de bieren wederom te in continuatie te mogen hebben, waerop alvoorens te 5.te disponeren, is verstaen den ontfanger daerop eerst te hooren. 7..Wort de wedue Jonghbloet geordonneert binnen den tijt van acht dagen te laten 9..maecken haer plancketsel aen haeren hoff, aen ende bij de Kasteelse graft 11..gelegen, opdat daer een menschen komen over en omklimmen. 13..Wort den borgemeester gaende ter vergaderinge van haer Edelmogende versocht omme 15..te spreecken met de heeren commissarissen van haer Edelmogende over het dubbelt schorsteengelt Den 18en julii 1698 Present Officier, Bitter, borgemeester Keppel, Benier, van Loenen, R. de Wijs 18..De magistraet geladen sijnde over aengebrachte leyen voor de 20..kerck, en niet compleet konnende worden, is over die saeck door 22..het minder getal niet konnen geresolveert nochte gedisponeert werden 24..waeromme de presente heeren, den heer Bitter hebben versocht de 8

9 26..penningen tot den incoop der leyen te verschieten, t welck sijn Edele heeft aengenomen te doen. Pag. 9 Den 25. Julii 1698 Present Bitter, borgemeester De Wael, Keppel, van der Sluys, D. van Wijck, van Loenen, R. de Wijs, Looten. 1..Gehoort het rapport van den ontfanger Valck, is verstaen de respective brouwers 3..te hooren, en ondersstaen, hoewel meer op de impositiën van de bieren souden willen 5.geven, en soo niet deselve imposten bij provisie eens te laten insetten. 7..Den ontfanger van het haertstede gelt Johan de Wijs boven ontboden, en gevraecht 9..off hij eenigh dubbelt haertstede gelt hadde ontfangen, heeft daerop 11..geantwoort Jae, t welck de magistraet vremt is voorgecomen, en hem ontfanger 13..aengeseyt, dat geen verder dubbelt schorsteengelt soude hebben t ontfangen 15..vermits die saeck in commissie bij haer Edelmogende was leggende, 17..en is hem vorder geordonneert een memorie op te geven, van wien het 19..dubbelt schorsteengelt heeft ontfangen, t welck hij heeft aengenomen. 21..Eenige memoriën van de cameraer en Potmeester van Loenen dienende tot 23..suyveringe van de reeckeninge in finantie gebracht. Pag. 9 v Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh Rapport gedaen van t schouwen van heulen en straeten, en daerbij bevonden 27.dat de heul in de Oeverstaet was ingesackt, ende de heul op de Vuyle= 29..slooth ontstucken gebroocken alsmede het huysje van Griet Puer stonde te 2..vervallen. Soo is eenparich geresolveert de respective buermeesters aen te seggen, dat 4.. t selve sullen hebben te repareren, binnen den tijt van veertien dagen, ende den cameraer 6.. t huys van Griet Puer te doen repareren op stadts costen. 8..Wort den eersten borgemeester versocht neffens den cameraer de straeten voorts te 10..doen repareren, de calculatie van costen op te nemen, bij provisie de penningen 12..daertoe nodigh te verschieten, ende hetgeen de borgerije daertoe sal 14..moeten contribueren te laten collecteren. 15..bij resumtie verstaen onvermindert de resolutie op beyde de borgemeesteren gegeven 17..over het ordonneren van t straetmaecken van date den 21en may Over de overgeleverde memorie van de sijde spinnerije van een coopman van 22..Amsterdam, om die te examineren worden gecommitteert de heeren Bitter, de Wael, Keppel en Looten. 25..Ordonnantie verleent aen de heer Bitter over vacatiën als anders ter somme 27..van ses en tseventigh gulden eene stuyver, op den ontfanger van t huysgelt Abraham van Son de jonge. 30..Ut supra van doctor Benier ter saecke van vacatiën als anders, van de stadt 29.jegens borgemeester Schaghen tot acht en dartigh gulden acht stuyvers. Pag Ut supra van doctor Benier ter saecke van vacatiën over de slachte... en brantspuyt 3..tot veertigh gulden ses stuyvers op den ontfanger van t huysgelt Abraham van Son de jonge. 6..Noch van doctor Benier ter saecke van vacatiën etc, over t huysgelt ter somme 8.van ses en twintigh gulden, op denselven ontfanger. 10..Ordonnantie geconsenteert aen schepen van der Sluys ter saecke van verdiensten 12..van sant en steen rijden de somme van seventien gulden negen stuyvers, op den cameraer Reyer de 9

10 Wijs. 15..Ut supra aen schepen van der Sluys noch van verdiensten met rijden van sant, steen en 17..puyn ter somme van een en twintigh gulden seven stuyvers,op den cameraer voornoemt. 19..Ut supra aen den cameraer sijn selfs handen van cleyn verschot en gedaene 21..betaelingen volgens quitantiën en memorien tot twee hondert een en dartigh gulden eene stuyver Den 25. Julii 1698 Post prandium Present Bitter, borgemeester.. De Wael, Benier, van der Sluys, D. van Wijck, Ab. Van Wijck, van Loenen, R. de Wijs, Looten 24..Alle de drie brouwers binnen gestaen en gevraecht off iets meer geliefden te geven, sijn onverrichter saecke gescheyden Pag. 10 v Den 27. Julii 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren Keppel, Broers, Benier, Mom, van der Sluys, Ab. van Wijck, van Son, van Loenen, R. de Wijs, Looten 1..Is geresolveert bij aldien sijn Conincklijcke Majesteyt van Groot Brittagnie dese 3..stad mochte coomen te passeren, sijn Majesteyt te complimenteren, ende de 5..clocke te luyden als voorgaende reys gedaen is geworden. 7..Worden gecommitteert tot de liquidatie van de huysgelden, ende de afschrijvinge 9..te reguleren, de regerende en out borgemeesteren ofte die best konnen vaceren. 11.Is geresolveert de imposten op de bieren die de brouwers hebben in continuatie 13..gehad, publyck te verpachten. Den 2en augusti 1698 Present Bitter, Schaghen, borgemeesteren De Wael, Broers, Mom, van der Sluys, R. de Wijs, Looten 14..Overgelevert bij de heer borgemeester Bitter een reeckeninge van het straetmaecken 16..tot den dartighsten der voorlede maent incluys, bedragende ter somme van hondert 18..seven en vijftigh gulden acht penningen en waer van getrocken vijff en vijftigh gulden 20..negentien stuyvers vier penningen, bij de schuldige van de borgerije te betaelen, en door den 22..cameraer uyt te vorderen, soo blijft het restoir hondert eene gulden 24..seventien stuyvers vier penningen. Daervan ten laste van Abraham van Son de jonge, 26..ontfanger van t huysgelt wort ordonnantie geslagen. Pag. 11 Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh Bij de borgemeester Bitter overgelevert een reeckeninge van Celler leyen, met de costen 3..daerop gvallen, ten bedraege van een hondert drie en tseventigh gulden ses stuyvers, wrt hem 5...in voldoeninge van deselve ordonnantie verleent op den kerckmeester Dirck de Wijs, om deselve 7..te betaelen en wederom van den leydecker sijn bedongen loon in te houden. 9..Wort den borgemeester Bitter versocht naer Utrecht gaende de liquidatiën en 11..afschrijvinge van de huys= als andere gelden ter finantie te versoecken. Den 22en augusti Present Bitter, borgemeester De Wael, Keppel, Benier, van der Sluys, D. van Wijck, Ab. van Son van Loenen, R. de Wijs, Looten. 13..Op t voorstel van Claes van der Goot, leydecker, versoeckende bij aldien 15..binnen de ses jaren mochte coomen te overlijden, dat sijn huysvrou alsdan 17..eenige penningen mochten worden toegeleyt om redenen dat nu exessive costen 19..meer aen het werck leyt, als het besteck mede brenght, worden 10

11 21..daerop gecommitteert den borgemeester Bitter, de out borgemeesteren de Wael, Keppel en Benier. 24..Rapport gedaen bij den borgemeester Bitter van t geene op den darden, vijffden 26..en seventienden augusti 1698 ter vergaderinge van haer Edelmogende voorgebracht ende geresolveert. was. Pag. 11 v 1..Rapport gedaen bij den out borgemeester Benier van t geene op den 3en augusti 1698 tot 3..Utrecht in t reguleren van de afschrijvinge van de huysgelden hadde verricht, alsmede 5..gelesen een requeste om te hebben de afschrijvinge gereguleert, off die 7..soude worden gepresenteert, aen haer Edelmogende alvoorens die te presenteren, 9..is verstaen, dat voorgaende commissarissen daerover nogh eens vergaderen sullen. 11..Is eenparich geresolveert en vast gestelt aencomende donderdagh te vergaderen 13..tot het aenstellen van een ontfanger van t familie gelt beyde de heffingen 15..over den jare 1698, alsmede het haertstede gelt 1698 en het heeregelt Soo bij haer Edelmogende wederom mochte worden ingewillicht. en nieuwe quohieren te maecken. 21..Ordonnantie geconsenteert van een boeck van de magistraet tot vier gulden drie stuyvers op den Ontfanger Valck. 24..Is eenparich geresolveert de afgeloste penningen van Jacob Vernoy tot vijff hondert 26..en vijff en twintigh gulden, leggende onder den potmeester Vermeulen op te nemen voor de 28..kerck jegens vier per cento jaerlix en wort den gemelten potmeester 30..Vermeulen geordonneert daerbij te leggen vijff en twintigh gulden, sulx dat het 32..capitael sal wesen vijff hondert en vijftigh gulden. Pag Is eenparich geresolveert het capitael t geene bij Neeltje Stevens van Cortlant aen de 3..diaconye is gemaeckt tot vijftigh gulden mede op te nemen voor de kerck jegens vier per cento. 6..Den secretaris Cornelis van Sandick wort geauthoriseert omme den borgemeester 8..Schaghen te vernemen nae den ontfangene penningen van t ketel gruyt ter somme van 10..seven en tsestigh gulden achr stuyvers en vier penningen bij sijn Edele van Anthoni 12..van Santbrenck gelicht op den 1en october 1688, mitsgaders sijn Edele te 14..versoecken tot betaelinge van sodaenige tachtigh gulden, als sijn Edele wegens 16..accoort van de Vicarije van sijn soon Cornelis Schaghen schuldigh is. Pag.12 v 18..Op de requeste gepresenteert bij den schepen van Son versoeckende voor en 20..naer de Son op sijn molen run te mogen malen, alvoorens daerop te disponeren 22..worden gecommitteert de heeren Bitter, de Wael, Keppel, Benier en Looten. Den 25. Augusti 1698 Present Bitter, borgemeester De Wael, Keppel, Benier, van der Sluys, D. van Wijck, van Son, van Loenen. 24..De magistraet op t bevel van den president in gevolge van de resolutie voorlede 26..maendach desen aengaende genomen jegens half achten geladen sijnde, en 28,,nu tot half negen uren ten genoeghsamen getale bij een gecomen, heeft met 30..eenparicheyt van stemmen tot ontfangers van t familie gelt beyde de heffingen 32..over den jare 1698, ende het schorsteengelt 1698, en het heere gelt 1699 bij aldien 1..bij haer Edelmogende wederom mochte worden ingewillicht, aengestelt Abraham van 3..Son de jonge, en Willem van Ossenbergh mits stellende suffisante borge,ofte 5..binnen drie maenden naer date deses vertoonende quitantie van betaelinge 7..van beyde de heffingen van t familie gelt over den voors. jaren. 11

12 Pag. 13 Inv. nr. 51 O, stads best. Wijck b. D van beh. 001 Den 1en september 1698 Present Schaghen, borgemeester Broers, Mom, van der Sluys, Ab. van Wijck, Kohl, R. de Wijs. 9..Den borgemeester Schaghen in absentie van de borgemeester Bitter de magistraet 11...hebbende doen laden, over de gesackte en vervalle schoeingh buten de Water= 13..poort Is nae deliberatie goet gevonden te gaen in loco met den timmerman Spithoven, 15..oculaie inspectie te nemen, bij provisie te laten opgraven, een besteck 17..te doen opstellen, waernae de reparatie sal worden gedaen, Present Den 12en september 1698 Bitter, borgemeester. Benier, van der Sluys, van Son, van Loenen, R. de Wijs, Looten 21..De magistraet geladen sijnde over het opnemen van de reparatie aen de kerck, 23..mitsgaders over seecker ongeval van de riool in de Peperstraet, hebben de 25..presente heeren, niet tegenstaende van componenten getale, goetgevonden 27..van de absente ende thuys off ontrent de stad, sijn de heeren ter voors. eyndens 29..te laten versoecken mede boven te coomen, maer niemant van de deselve gecompareert 31..sijnde, is eenparich verstaen tot het opnemen van de voors. reparatie van de kerck, 2..specialick te committeren de heeren out borgemeester Benier, schepenen van Son en van 4..Loenen, neffens den kerckmeester op rapport. 5..De magistraet oculaire inspectie genomen hebbende van de riool in de Peperstraet 7..over de waterloosinge, is eenparich geresolveert om in gevolge van de 9..aenwijsinge van de meester straetmaecker de waterloosinge te leyden, door het 11..gangje in de Musijck, en dat het selve sal worden gelast bij diegeene die daer door moeten uytloosen. Den 19en september 1698 Present Bitter, Schagen, borgemeesteren De Wael, Keppel, Broers, Benier, Mom, van der Sluys, Kohl, van Son, van Loenen. 14..Seyden den borgemeester Schaghen, out borgemeesteren Broers, en Mom. Mitsgaders de raden 16..van Wijck en Kohl, dat de vergaderinge van maendach laestleden is geweest 18..extraordinaris buyten de ordinaris policie dach en ten verscheyde respecten informeel 20..bijsonder daer men heeft belieft de resolutie van veranderinghe van de oude waterlosinge 22..op dien extraordinaris dach genomen, werck stelligh te maecken, en ter executie te 24..leggen, sonder dat men heeft uytgewacht dese dach van de resumptie, strijdigh met de 26..constante stijl en observantie, en dat daerom verstaen die exorbitantie niet te 28..konnen advojeren, off part off deel te willen hebben aen inconveniëten, die door 30..de veranderinge van de voors. waterlosinge in tijt en wijlen de stadt ofte borgerije mochte overcomen. Pag. 13 v 1..Gelijck haer oock niet konnen conformeren met de informele en precipitante resolutie 3..van den 22en augusti lestleden, die behelsen de negotiatie van gelden ten laste van de kerck, 5..nogh de resolutie van den 25. der selver maent, raeckende de commissie op Willem van 7..Ossenbergh en Abraham van Son. 8..Tot antwoort op dat non conformeren van de boven genoemde heeren seyt den borgemeester 10..Bitter dat het geresolveerde van de voors. vergaderinge sigh selven genoeghsaem sal defenderen. 12..Rapporteerde de heeren Bitter en andere commissarissen volgens commissie van date den en augusti 1698 over den leydecker Claes van der Goot versoeckende bij aldien binnen 16..de ses jaren mochte coomen te overlijden een subsidie voor des selfs huysvrou off 18..kinderen, ten rspecte van de groote reparatie van de kerck gedaen. Waerop 20..eenparich is goetgevonden en verstaen bij aldien Claes van der Goot binnen de 12

Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573

Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573 Cort verhael van die ghesciedenisse ende belegeringhe der stat Alcmaer anno 1573 Handschrift, ca. 1575. Dit 'Cort verhael' maakt deel uit van een handschrift (circa 1575) over het beleg van Haarlem van

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686

Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686 Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar het Noorden 1652-1686 E.C. Godée Molsbergen bron E.C. Godée Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel I. Tochten naar

Nadere informatie

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN Eens de gegevens uit de Parochieregisters verwerkt, is het voor iedere familiekundige interessant wat meer gegevens over de voorouders op te sporen

Nadere informatie

Lof der zotheid. Desiderius Erasmus. vertaling Johan Geillyaert. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eras001lofd01_01/colofon.

Lof der zotheid. Desiderius Erasmus. vertaling Johan Geillyaert. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eras001lofd01_01/colofon. Lof der zotheid Desiderius Erasmus vertaling Johan Geillyaert bron Desiderius Erasmus, Dat constelijck ende costelijck Boecxken, Moriae Encomion: Dat is, een Lof der Sotheyt (vert. Johan Geillyaert). Willem

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Cornicke van Brabant

Cornicke van Brabant Cornicke van Brabant Hennen van Merchtenen editie Guido Gezelle bron (ed. Guido Gezelle). A. Siffer, Gent 1896 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/henn004corn01_01/colofon.htm 2003 dbnl

Nadere informatie

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk

Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Eerste stuk Jan Huyghen van Linschoten editie H. Kern, herzien door H. Terpstra bron Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario,

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

i)ulletin JLanèr Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars en historiegeinteresseerden,

i)ulletin JLanèr Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars en historiegeinteresseerden, 1e Jaa.:rgang. Af'levering 1. November 1950 i)ulletin van de h içtorigchq ~ring,... JLanèr. -tf"".,ol Gan ]{erle opg~r~o.ht 4 J.PRIL 1945 Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars

Nadere informatie

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar 1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar Lies Haan-Beerends Dat het jaartal 1672 een belangrijk jaar in onze vaderlandse geschiedenis is geweest hebben we als kind allemaal al op de lagere school geleerd.

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17 Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17 bron. E.J. Brill, Leiden 1898 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_tij003189801_01/colofon.htm 2008 dbnl 1 De Griseldis-novelle

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF",,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD

STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF,,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD . 36 I " il ~ \ ' I; STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF",,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD ,,.,.------,. '. -1- September 1985 VRIENDENKRING VAN HET STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD Redactie en secretariaat Aofweg

Nadere informatie

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes

Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Die legende des heileghen bisscops Sinte Nyclaes Nycholaus was portere 1 der stat van Patera. Ende hi was gheboren van heyleghen ende rike lieden. Sijn vader hiet Epyphanius ende sijn moeder hiet Johanna.

Nadere informatie

Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797.

Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797. Kroniek van Alkmaar in de Bataafs-Franse tijd, 1787-1797. Archief van de stad Alkmaar, 1254 (1325) - 1815 (1816), inventarisnummer 1838 [Register van door de stadsbaas geplante bomen. 1704-1779. Bevat

Nadere informatie

Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst

Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst VERWI JS Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst 2 N.V. W. J. THIEME & CIE - ZUTPHEN Prij~ in.'. f Il.---, cvdb. I I!.sn VERWIJS' Bloemlezing uit cle Miciclelneclerlandse Dichtkunst HERZIEN DOOR

Nadere informatie

Zeventiende-eeuwse Nederlandse couranten vertaald voor de tsaar

Zeventiende-eeuwse Nederlandse couranten vertaald voor de tsaar 27 Zeventiende-eeuwse Nederlandse couranten vertaald voor de tsaar Ingrid Maier Inleiding Inleiding Het is welbekend dat Nederlandse couranten, mede door hun brede internationale en relatief vrije berichtgeving,

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl «

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl « r; i BIBLIOTHEEK KITLV Hl «8 'O) ... A

Nadere informatie

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN VAN NIEUMEGHEN In de reeks VERTAALDE TEKSTUITGAVEN zijn verschenen: Middeleeuwen 1. KAREL EN ELEGAST 2. BEATRIJS 3. LANSELOET VAN DENEMARKEN 4. VAN NIEUMEGHEN 5. LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET

Nadere informatie

Dit is een suuerlijc boecxken

Dit is een suuerlijc boecxken Editie J.J. Mak bron (ed. J.J. Mak). Wereld-Bibliotheek, Amsterdam / Antwerpen 1957 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_suu001suur02_01/colofon.php 2012 dbnl / erven J.J. Mak V Ten geleide

Nadere informatie

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 De familie Van Looy Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 INLEIDING De familie Van Looy, waaraan wij deze bijdrage wijden, is afkomstig van

Nadere informatie

In het volgende fragment lezen wij hoe de boerenzoon Ferguut op weg gaat naar het hof van koning Artur, aangezien hij zo graag ridder van de Ronde Tafel wil worden. Nadat de koning hem tot ridder heeft

Nadere informatie

Men beloofde en volbracht niet

Men beloofde en volbracht niet Men beloofde en volbracht niet De negotiatiefondsen van Ferrand Whaley Hudig 1759-1797 Eline Rademakers Bentinckstraat 128 2582 SZ s Gravenhage elinerademakers@gmail.com Studentnummer: s0921068 Masterscriptie

Nadere informatie

Die coninc vraecht: Hoe comt dat men wint gevoelt ende niene sien en mach?

Die coninc vraecht: Hoe comt dat men wint gevoelt ende niene sien en mach? Hieronder volgen uit de Sidrac alle eenentwintig vragen die op pagina 110 van Wereld in woorden opgesomd worden, inclusief de complete antwoorden. Sidrac blijkt inderdaad een allesweter. Die coninc vraecht:

Nadere informatie

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN?

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? Huug van den Dool Hoewel de directe geschiedenis van het dorp Waddinxveen het onderwerp van dit blad is, kan men soms van een kleine excursie verrassend veel

Nadere informatie