Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007"

Transcriptie

1 Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Inleiding Het college wil nieuw beleid voor wijk- en buurthuizen en jongerencentra (hierna: welzijnsaccommodaties) ontwikkelen. Het idee is op basis van enkele voorlopige beleidsuitgangspunten vijf pilots uit te voeren. In deze pilots worden deze uitgangspunten op het niveau van een individuele accommodaties uitgewerkt in bedrijfsplannen. De resultaten, ervaringen en inzichten die via de pilots worden opgedaan, worden vervolgens gebruikt om het accommodatiebeleid aan te scherpen. Voor de uitvoering van de pilots zijn een aantal richtinggevende kaders nodig. De gemeente Helmond kent op dit moment geen specifiek accommodatiebeleid voor welzijnsaccommodaties. Het huidige beleid van de gemeente is versnipperd en verspreid over verschillende beleidsnotities ( Opiniërende nota Toekomst wijkaccommodaties (2005), Bedrijfsplan Vastgoed, Subsidieprogramma Jeugd, Zorg en Welzijn 2007). Doel van deze notitie is om de belangrijkste uitgangspunten van het huidige beleid samen te voegen en deze waar nodig aan te scherpen. Deze uitgangspunten vormen het vertrekpunt voor de pilots. De resultaten en ervaringen van de pilots zullen leren of en hoe de uitgangspunten in de toekomst bruikbaar zijn voor het nieuwe accommodatiebeleid. De voorlopige uitgangspunten hebben betrekking op: 1. De positionering van wijk- en buurthuizen en jongerencentra 2. De spreiding van wijk- en buurtaccommodaties binnen de gemeente; 3. De programmering van activiteiten binnen de wijk- en buurtaccommodaties; 4. Het beheer en de exploitatie van de wijk- en buurtaccommodaties. 5. Financiering van wijk- en buurtaccommodaties en jongerencentra 1. Positionering van wijk en buurthuizen De stads(re)visie Helmond 2015 verwoordt de ambitie dat alle inwoners van Helmond zich veilig voelen, prettig met elkaar samenleven en zich medeverantwoordelijk voelen voor de stad. Deze algemene doelstelling vormt de basis voor het bestaan van wijk- en buurthuizen. Wijk- en buurthuizen dienen volgens de opiniërende nota Toekomst Wijkaccommodaties (2005) een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, de sociale samenhang en de kwaliteit in de wijken. Uitgangspunt is dat niet het gebouw voorop staat, maar de maatschappelijke functie van de voorziening. Volgens de opiniërende nota leveren wijk- en buurthuizen een bijdrage aan het realiseren van gemeentelijke doelen en zijn daarmee een instrument van gemeentelijk beleid. Bij de uitvoering van de activiteiten die plaatsvinden binnen de muren van de wijk- en buurthuizen dient vervolgens zoveel mogelijk aangesloten te worden bij de wensen en behoeften van de wijkbewoners. De gemeente stuurt hierop via subsidieverlening in het kader van o.a. het jeugdbeleid, ouderenbeleid. Ook voor jeugd- en jongerencentra geldt dat niet het gebouw, maar de maatschappelijke functie voorop staat en dat de accommodaties een instrument van gemeentelijk beleid zijn. De jeugd- en jongerencentra zijn primair gericht op de doelen van het jongerenbeleid en bedoeld voor activiteiten voor en door jongeren. Daarnaast kunnen de accommodaties ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zolang daarmee het gebruik voor jeugd- en jongerenactiviteiten niet in het gedrang komt. Uitgangspunt 1 voor de pilots: Positionering wijk- en buurthuizen en jongerencentra Wijk- en buurthuizen en jongerencentra zijn een instrument van gemeentelijk beleid met als doel het vergroten of behouden van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk en in de stad. De wijk- en buurthuizen vervullen een voorwaardenscheppende rol. Ze huisvesten activiteiten en voorzieningen van wijk en buurtverenigingen, vrijwilligersorganisaties, doelgroeporganisaties en andere ongeorganiseerde burgers en professionele instellingen (zoals SWH, SWOH, MaDiHP), die bijdragen aan onze doelen van lokaal sociaal beleid. Behoort bij Raadsvoorstel

2 2. Spreiding van wijk- en buurthuizen over de stad In totaal heeft de gemeente Helmond 15 wijk- en buurtaccommodaties en 7 jongerenaccommodaties verspreid over de Helmondse wijken. Elke wijk heeft op dit moment minstens een wijkhuis. Aan de verspreiding ligt geen spreidingsnorm ten grondslag. De opiniërende nota Toekomst Welzijnsaccommodaties stelt dat kwalitatieve overwegingen (aarde van de wijkbevolking, historie van de wijk, omvang en aard van de activiteiten, geografische barrières etc.) zwaarder wegen dan een kwantitatieve norm. Onderzoek leert dat eenduidige normen voor de verdeling van wijk- en buurtcentra eigenlijk niet bestaan. Deloitte ICS Adviseurs hanteert in zijn onderzoek voor de gemeente Helmond uit 2004 een kengetal van een wijkvoorziening per inwoners. Eindhoven bijvoorbeeld hanteert de VNG norm, die uitgaat van een buurthuis per inwoners. En een onderzoek van Radar Advies voor de gemeente Deventer (2005) komt tot de volgende normen: buurthuizen (1/ inwoners); dienstencentrum voor ouderen (1/ inwoners); jongerencentrum (1/ inwoners) en jongerenruimtes (1/ inwoners). Gelet op het bovenstaande en op grond van het eerste uitgangspunt dat niet het gebouw voorop staat, maar de maatschappelijke functie, wordt voor de pilots de huidige verdeling van wijk- en buurthuizen als uitgangspunt genomen. Als uit een toekomstige analyse van het gebruik van wijk- en buurtcentra blijkt dat de kwaliteit van de bestaande wijk- en buurtcentra te verbeteren is door het clusteren of saneren van het aantal voorzieningen of juist het vergroten van het aantal voorzieningen, dan kan het uitgangspunt van de huidige verdeling losgelaten worden. Dit geldt ook voor de jongerencentra. Uitgangspunt 2 voor de pilots: spreiding van wijk- en buurthuizen De huidige verdeling van wijk- en buurtcentra en jongerencentra over de stad blijft t.b.v. de pilots gehandhaafd (geen sanering, clustering, uitbreiding etc.). 3. De programmering van activiteiten binnen welzijnsaccommodaties Leidend voor de programmering van activiteiten binnen wijk- en buurthuizen en jongerencentra zijn vigerende beleidsnota s als Lokaal sociaal beleid (2004), Sociaal kapitaal (2005), integraal jeugdbeleid (2005) en de (in ontwikkeling zijnde) meerjarennota Wmo (2007). Op grond van deze beleidsnota s subsidieert de gemeente via het Subsidieprogramma Jeugd, Zorg en Welzijn jaarlijks tal van activiteiten en voorzieningen van vrijwilligers- en professionele organisaties. Deze activiteiten zijn globaal gezien in te delen in vier categorieën. Binnen een activiteit is er vaak overlap tussen verschillende categorieën: 1. Agogische activiteiten; Dit betreft activiteiten waar op professionele basis wordt gestreefd naar verbetering van een bestaande toestand. O.a. inzet van ouderen-, buurt- en jongerenwerkers, maatschappelijk werk (signalering, preventie, participatie, educatie, voorlichting). 2. Club- en buurthuiswerk; Heeft vooral een educatieve functie, waarbij het leren voorop staat. 3. Ontspanning en ontmoeting;deze activiteiten hebben vooral tot doel het vermaak van de deelnemers. Door de grote aantrekkingskracht van de activiteiten is de drempel tot participatie van de deelnemers klein. 4. Overige activiteiten.hieronder vallen alle andere, o.a. paracommerciële activiteiten. De huidige praktijk leert dat de gemeente Helmond op dit moment bij de meeste welzijnsaccommodaties onvoldoende stuurt op de programmering van gesubsidieerde activiteiten die plaats vinden in accommodaties. In principe kan het in de huidige situatie voorkomen dat alle ruimtes binnen een wijk- of buurthuis gebruikt worden voor activiteiten in het kader van ontspanning en ontmoeten en dat er geen ruimte is voor professionele agogische activiteiten (of omgekeerd). Een logische consequentie van het positioneren van wijkaccommodaties als instrument van gemeentelijk beleid (zie uitgangspunt 1) is dat de gemeente meer stuurt op de Behoort bij Raadsvoorstel

3 programmering van de activiteiten. Dit wil niet zeggen dat de gemeente het aanbod bepaalt, maar wel dat de gemeente meer stuurt op o.a.: - de verdeling van ruimten en faciliteiten voor verschillende categorieën van activiteiten (bijv. bij beperkte ruimte geniet agogisch werk de voorkeur boven andere categorieën); - de toegankelijkheid voor bepaalde organisaties (bijv. vrijwilligersorganisaties uit de wijk hebben voorrang boven organisaties/verenigingen uit andere wijken);. - de beschikbaarheid van open inloop (bijv. er is binnen de programmering voldoende ruimte voor open inloop, waarbij openingstijden zijn afgestemd met de wijkbewoners). Mocht er nog ruimte onbenut zijn in een wijk- of buurthuis of jongerencentrum, dan is ook het gemeentelijke streven naar een zo n hoog mogelijke bezettingsgraad van belang. In die gevallen dient verhuur van ruimten aan derden zoveel mogelijk gestimuleerd te worden, binnen de randvoorwaarden van de notitie paracommercie. Gelet op een gunstige exploitatie van de wijk- en buurthuizen wordt in het huidige subsidieprogramma gestreefd naar een bezettingsgraad van tenminste 50% voor de wijkaccommodaties die SWH beheert. Vraag is echter of dit percentage bruikbaar is voor de pilots en wat we er precies onder verstaan. Wel of niet relateren aan gebezigde openingstijden, wel of niet beperken tot activiteitenruimten? Zo ook is bekend dat sommige gebouwen geen horizontale programmering van activiteiten toelaten. Onderzoek leert dat er geen eenduidige (best practise) definitie en norm voor bezettingsgraden en openingstijden zijn. Het is de gemeente die de norm bepaalt. Wellicht dat we kunnen toewerken naar een typologie van wijk- en buurthuizen en jongerencentra, waarbij voor elk type andere normen gelden voor openingstijden en bezettingsgraden (o.a. afhankelijk van aantal inwoners, soort doelgroepen, type gebouw). De definitieve beleidskaders dienen uiteraard wel uitsluitsel te geven over definitie en normen van openingstijden en bezettingsgraden. Uitgangspunten 3 voor de pilots mbt programmering van activiteiten De gemeente Helmond kiest ervoor meer invloed uit te oefenen op de programmering van activiteiten in de welzijnsaccommodaties die betrokken zijn bij de pilots, conform de vraag van de wijk en gemeentelijk beleid. Een verdere uitwerking hiervan kan bijvoorbeeld zijn: De uitvoering van door de gemeente gesubsidieerde agogische activiteiten hebben prioriteit bij de verdeling van ruimten; activiteiten voor buurt- en clubhuiswerk en ontspanning en vermaak (inclusief open inloop) gaan voor overige (paracommerciële) activiteiten; (vrijwilligers)organisaties uit de eigen wijk met activiteiten voor eigen kring of wijk hebben voorrang boven organisaties die niet uit de wijk afkomstig zijn; de wijk). Openingstijden zijn meer afgestemd op de vraag uit de wijk. Dit betekent dat zij ook s avonds en in de weekend meer open zijn. De bezettingsgraad van alle activiteiten binnen een wijk- of buurthuis of jongerencentum is voldoende (nog te definiëren). Ruimtes worden zoveel mogelijk functioneel gebruikt, in uitzonderingen is het mogelijk een ruimte te oormerken voor een bepaalde doelgroep 5. Beheer en exploitatie van welzijnsaccommodaties De gemeente maakt op dit moment bij het beheer en de exploitatie van gemeentelijke accommodaties onderscheid tussen instandhouding van de accommodaties en beheer en exploitatie van de accommodaties. De afdeling Grondzaken/Vastgoed is verantwoordelijk voor het groot onderhoud, de verzekeringen en de belasting en int de huurprijs bij de hoofdhuurder (de beheerder/ beheerstichting). Dit wordt ook wel de instandhouding van de accommodaties genoemd. Voor de pilots wordt ook dit uitgangspunt gehanteerd. Behoort bij Raadsvoorstel

4 Voor wat betreft exploitatie en beheer kennen de welzijnsaccommodaties uiteenlopende organisatiewijzen. Voor de pilots gaan we niet uit van een uniforme organisatiewijze van beheer en exploitatie, verdergaande professionalisering van beheer of wijziging van de (gecontracteerde) professionele beheerder. De pilots dienen wel inzicht te geven in hoeverre zo n ontwikkeling wenselijk is. In de pilots is wel het streven dat voor bestuur en beheer van de accommodatie zoveel mogelijk vrijwilligers (wijkbewoners) worden ingezet. De grenzen van de inzet van vrijwilligers verschillen per accommodatie. Belangrijke aspecten zijn de intensiteit en duur van de inzet van vrijwilligers en de verantwoordelijkheid die vrijwilligers dragen bij de uitvoering van activiteiten. Als inzet van vrijwilligers niet mogelijk is (vanwege het aantal beschikbare mensen) of niet verantwoord is (gelet op de verantwoordelijkheid, kan gebruik worden gemaakt van professionele ondersteuning. De begrippen beheer en exploitatie worden vaak in een adem genoemd. Om begripsverwarring te voorkomen definiëren we de begrippen als volgt: Onder het beheer wordt verstaan: de verdeling van taken en verantwoordelijkheden gericht op het openstellen van een accommodatie. De taken en verantwoordelijkheden kunnen worden uitgesplitst naar: Huisvesting (groot onderhoud, heffingen, belastingen, verzekeringen -> dit onderdeel van beheer is in Helmond de verantwoordelijkheid van het team vastgoed). Diensten (klein onderhoud, ruimtebeheer, energie & water, telefonie, bewaking, schoonmaak, post, afval, interne dienst, bar). Middelen (inventaris, bekabeling, kantoorartikelen, ict, speelvoorzieningen). Onder exploitatie wordt verstaan: de verdeling van kosten naar de gebruikers met als doel om een gebouw kostenefficiënt (en kostentransparant) te laten draaien. Doel van de pilots is o.a. om het beheer en de exploitatie binnen de betreffende wijk- en buurthuizen te verbeteren. Voor het beheer betekent deze doelstelling dat er nog duidelijkere onderlinge afspraken tussen gebruikers en beheerders gemaakt moeten worden over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor diensten en middelen. Voor de exploitatie kan deze doelstelling grofweg twee zaken betekenen: 1. of er wordt met (ten hoogste) evenveel middelen een hogere bezettingsgraad bereikt; 2. of de huidige bezettingsgraad wordt met minder middelen bereikt. Uitwerking via de pilots zal moeten leren op welke wijze in de praktijk hiervoor oplossingen gevonden gaan worden. Uitgangspunt 4 voor de pilots mbt beheer en exploitatie Tussen eigenaar, beheerder en gebruiker zijn duidelijke afspraken over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling voor huisvesting, diensten en middelen (zie hiervoor). Daarbij is het doel om de accommodatie op een kostenefficiënte en transparante wijze te laten 5.Financiering draaien. De taken en verantwoordelijkheden in het kader van het groot onderhoud of instandhouding van de accommodatie zijn en blijven ondergebracht bij de gemeentelijke organisatie (team vastgoed, afdeling grondzaken); De gemeente streeft ernaar dat accommodaties voor het operationele beheer van wijkhuizen en jongerencentra zoveel mogelijk gebruik te maken van de inzet van vrijwilligers. Wanneer inzet van vrijwilligers niet mogelijk of niet verantwoord is, is ondersteuning op aanvraag mogelijk. 5. Financiering van welzijnsaccommodaties Behoort bij Raadsvoorstel

5 Op dit moment is de bepaling van de hoogte van de subsidie voor exploitatie en beheer van de welzijnsaccommodaties nauwelijks meer concreet aan te geven (met uitzondering van de meest recente accommodaties). Ongetwijfeld zijn de eerder bepaalde bedragen mede gebaseerd op de toen berekende exploitatielast van de accommodatie. Dat uitgangspunt is nog steeds aanwezig, maar de herleiding daarvan zou aan de hand van de exploitatierekeningen en begrotingen opnieuw kunnen worden vastgesteld. Dit gebeurt in de pilots in de vorm van bedrijfsplannen. De gemeente brengt op dit moment nog geen uniforme huurprijs in rekening voor de huur van de accommodatie. Het beleid vanuit Vastgoed is erop gericht om marktconforme huren in te voeren. Daar waar dit reeds gebeurt vindt compensatie plaats via subsidieverlening in het kader van het welzijnsbeleid. Uitgangspunt 5 m.b.t. financiering Subsidiëring van de exploitatie vindt plaats aan de hand van een activiteitenprogramma en een transparante exploitatierekening en begroting in een bedrijfsplan. Behoort bij Raadsvoorstel

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Heroverweging Maatschappelijke Accommodaties

Heroverweging Maatschappelijke Accommodaties 22 augustus 2011 Heroverweging Maatschappelijke Accommodaties Frank Rietveld / Joyce Zeeuwen Inleiding Grondslag voorstel: 1. Bezuinigingsopdracht 2. Uitvoering accommodatiebeleid 3. Veranderende jongeren,

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatie over voortgang zelfbeheer wijkaccommodaties Programma / Programmanummer Wijken / 1063 Facilitaire diensten 1043 Portefeuillehouder H. Bruls, T. Tankir en H.

Nadere informatie

Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties. Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014

Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties. Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014 Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014 1. Inhoud presentatie 1. Aanleiding herziening verhuurtarieven 2. Doelen accommodatiebeleid, Vernieuwend Welzijn

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Visie ontmoetingsfunctie en wijkcentra Heerhugowaard

Visie ontmoetingsfunctie en wijkcentra Heerhugowaard Visie ontmoetingsfunctie en wijkcentra Heerhugowaard Deze visie is gemaakt in opdracht van de gemeente Herhugowaard. Tracé-organisatieadvies Haarlem, Gerard Tamminga april 2013 Ontmoeting en wijkcentra

Nadere informatie

De ondernemingen van de wijk

De ondernemingen van de wijk De ondernemingen van de wijk Conceptnota accommodatiebeleid (versie juni 2009) Behoort bij Raadsvoorstel 79-2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond: over onze wijkaccommodaties... 3 1.2

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Welzijnsaccommodaties in Purmerend en huurtarieven

Welzijnsaccommodaties in Purmerend en huurtarieven Welzijnsaccommodaties in Purmerend en huurtarieven April 2013 1 Samenvatting Met het besluit geen nieuwe wijkpleinen te bouwen, wordt voorgesteld om ook terug te komen op het voornemen van een kostendekkende

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Gemeentelijke rol wijkvoorzieningen/accommodaties

Gemeentelijke rol wijkvoorzieningen/accommodaties Gemeentelijke rol wijkvoorzieningen/accommodaties Vier strategische opties De wijze waarop we maatschappelijke vraagstukken interpreteren en oplossen is niet meer die van dertig jaar terug. Vooral de rol

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie

Wijkhuis West, Roosendaal

Wijkhuis West, Roosendaal Wijkhuis West, Roosendaal Gesprek Met wie: Lesly Konings en Hans van den Engel, voormalig welzijnsmanagers (nu vrijwilliger resp. 16 uur ingeschakeld door de sociale buurtonderneming i.o) van Wijkhuis

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING HUISVESTINGSSUBSIDIE, EXPLOITATIESUBSIDIE EN HUURSUBSIDIE DEURNE 2018

SUBSIDIEREGELING HUISVESTINGSSUBSIDIE, EXPLOITATIESUBSIDIE EN HUURSUBSIDIE DEURNE 2018 Gemeenteblad nr. 374, 21 april 2016 SUBSIDIEREGELING HUISVESTINGSSUBSIDIE, EXPLOITATIESUBSIDIE EN HUURSUBSIDIE DEURNE 2018 De raad van de gemeente Deurne; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita Inhoud workshop Welke vragen hebt u? Welke ervaring hebben wij? Anita Keita: Penta Rho Bob Vijge: Wooninc. Begin bij het begin.

Nadere informatie

Bouwstenen voor Sociaal bijeenkomst 3 juni 2016

Bouwstenen voor Sociaal bijeenkomst 3 juni 2016 Bouwstenen voor Sociaal bijeenkomst 3 juni 2016 Vernieuwend Welzijn, gemeente Utrecht beleid vs. panden (eigendom en exploitatie) Van Welzijn naar Vernieuwend Welzijn 2008 - nu Actieplan welzijnsaccommodatiebeleid

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 60016 12 april 2017 Wet markt en overheid, gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016

STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016 STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016 AVONDPROGRAMMA 20.00-20.10 uur Opening door projectwethouder H. Litjens 20.10-20.30 uur Toelichting achtergrond, proces en planning 20.30-21.30

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Bedrijfsplan Vitale Kern(en) Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Beantwoording vragen voorstel Heroverweging maatschappelijke accommodaties

Beantwoording vragen voorstel Heroverweging maatschappelijke accommodaties Beantwoording vragen voorstel Heroverweging maatschappelijke accommodaties Verschillende fracties stelden schriftelijke vragen over het raadsvoorstel Heroverweging maatschappelijke accommodaties. Daarnaast

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/

*A * Memo. onderwerp Impliciete subsidies grond en vastgoed. kenmerk A datum 12/08/ Memo ** onderwerp afzender M. Langerak datum 12/08/2015 afdeling Ruimte kenmerk e-mail m.langerak@zuidplas.nl 1. Inleiding Impliciete of verkapte subsidieverlening komt onder meer tot stand als de gemeente

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Gebruikers van welzijnsaccommodaties... 3 2. Welzijnsaccommodaties... 4 2.1. Soorten accommodaties... 4

Nadere informatie

agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-, jeugd- en jongerencentra naar bewonersondernemingen

agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-, jeugd- en jongerencentra naar bewonersondernemingen Raadsvoorstel agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Raadsvergadering: Commissie: Portefeuillehouder: mr. P. de Baat MPM en mw. A.J.A van de Ven Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-,

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Afstootstrategie vastgoed

Afstootstrategie vastgoed Afstootstrategie vastgoed Gemeente IJsselstein Datum: 18 april 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Kernportefeuille... 3 3 Algemene kaders... 4 3.1 Algemeen...4 3.2 Functie...4 3.3 Financieel...5 3.4 Gebruikers...5

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Beleid. Aan de leden van de commissie B&S. Geachte leden van de commissie B&S,

Beleid. Aan de leden van de commissie B&S. Geachte leden van de commissie B&S, Beleid Uw contact E. Gorissen T (020) 5404911 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de commissie B&S Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze

Nadere informatie

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie.

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie. Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen of bevoegdheden waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel 147 Gemeentewet; 2. Algemene

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

H E E R H U G O W A A R D. of "O y^.nt**^ v^'-- -^

H E E R H U G O W A A R D. of O y^.nt**^ v^'-- -^ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Raadsvergadering : 2 3 MRT 2010 Besluit: d. ^> k Vooretelnummer CLQjJlOKO 02i H E E R H U G O W A A R D. of "O y^.nt**^ v^'-- -^ 15 'L oav -* RB2010-027 Huurprijzen maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur.

Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray Toelichting tarieven voor verhuur. Bijlage bij Adviesnota Beleidsregels medegebruik en verhuur huisvesting basisonderwijs gemeente Venray 2011. Toelichting tarieven voor verhuur. Inleiding De afgelopen jaren is in Venray, net als in andere

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 17 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 17 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 17 januari 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Eerste wijziging Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel Samenvatting:

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Leren en Leven. Wat omvat het programma?

Leren en Leven. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Basis- en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid, Wet Oké. - Voorschoolse activiteiten (o.a. harmonisatie peuterspeelzaalwerk-kinderopvang);

Nadere informatie

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties

Inhoudelijke beleidsdoelen voor niet-professionele organisaties Bijlage 1: Beleidskader (gewijzigd n.a.v. overleg met verenigingen) Subsidiebeleid niet-professionele organisaties (verenigingen / vrijwilligersorganisaties) gemeente Oss Inleiding De gemeente Oss wil

Nadere informatie

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma?

Onderwijs en Welzijn. Wat omvat het programma? Wat omvat het programma? Het programma "" omvat de beleidsvelden: - Openbaar basisonderwijs; - Bijzonder en voortgezet onderwijs; - Lokaal onderwijs (achterstanden) beleid; - Voorschoolse activiteiten;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.1 RIS 280860 SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het concept Buurthuis

Nadere informatie

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Arnhem; mei 2012 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding / leeswijzer 5 Uitgangspunten Denklijnen

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Visie en beleidskader herziening accommodatiebeleid. Denken in functies en doelgroepen en niet in stenen.

Visie en beleidskader herziening accommodatiebeleid. Denken in functies en doelgroepen en niet in stenen. Visie en beleidskader herziening accommodatiebeleid Denken in functies en doelgroepen en niet in stenen. Gemeente Lisse, 31 maart 2016 W054682 / 59759 Visie en beleidskader Herziening Accommodatiebeleid

Nadere informatie

Criteria privatisering gemeentelijke gebouwen

Criteria privatisering gemeentelijke gebouwen Criteria privatisering gemeentelijke gebouwen 1. Inleiding Op basis van de nota Kaderstelling beleid gemeentelijke eigendommen heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2008 expliciet

Nadere informatie

Met betrekking tot de hierboven genoemde economische activiteiten wordt het volgende overwogen:

Met betrekking tot de hierboven genoemde economische activiteiten wordt het volgende overwogen: Raadsvoorstel Registratienr: 14INT03051 Agendapunt: Onderwerp: Wet Markt en Overheid Portefeuillehouder: burgemeester mw C.C. Leppink-Schuitema Samenvatting: Uw raad wordt voorgesteld, in het kader van

Nadere informatie

gemeente Tilburg Samenvatting nota Indeling nota Voorgaande besluitvorming

gemeente Tilburg Samenvatting nota Indeling nota Voorgaande besluitvorming 101130-12-BO Bezuiniging beheer wijkaccommodaties Samenvatting nota Om de door de raad vastgestelde bezuiniging van 500.000,- op het beheer van wijkaccommodaties te realiseren, besluiten wij de Twern opdracht

Nadere informatie

NOTITIE UITGANGSPUNTEN BUURTHUIZEN BEST

NOTITIE UITGANGSPUNTEN BUURTHUIZEN BEST NOTITIE UITGANGSPUNTEN BUURTHUIZEN BEST oktober 2013 1. Aanleiding In de programmabegroting 2013 is onder programma 8 opgenomen dat in 2013 een plan wordt vastgesteld over de toekomst van de aanwezige

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

Initiatief voorstel. Een open Wereld. PvdA. Jongerencentrum De Wereld. Eelco Taams

Initiatief voorstel. Een open Wereld. PvdA. Jongerencentrum De Wereld. Eelco Taams Titel Nummer 11/62 Een open Wereld Datum 16 september 2011 Programma Fractie Initiatief voorstel PvdA Fase Onderwerp Jongerencentrum De Wereld Portefeuillehouder Eelco Taams Datum raadsvergadering 19-09-2011

Nadere informatie

Versie d.d. 21/7/2009 college B en W Pagina 1

Versie d.d. 21/7/2009 college B en W Pagina 1 (Deel)projecten nr. Jaar Totaal Bijdrage derden Bijdrage Provincie H.08/H00 Centra voor Jeugd en Gezin.00.000 -.00.000 - - -.000.000 - versterking informatiepositie Profesionalisering vroegsignalering

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Huurharmonisatie. Op weg naar een gezonde balans. Gemeente Doetinchem 5 oktober 2012 Janneke Harmsen en Wendy Doornink I C S.

Huurharmonisatie. Op weg naar een gezonde balans. Gemeente Doetinchem 5 oktober 2012 Janneke Harmsen en Wendy Doornink I C S. Huurharmonisatie Op weg naar een gezonde balans Gemeente Doetinchem 5 oktober 2012 Janneke Harmsen en Wendy Doornink Agenda Huurharmonisatie Clustering Pilot projecten Resultaten en aanbevelingen Huurharmonisatie

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden

Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden Bijlage F Voorwaarden en tarieven gebruik van schoolgebouwen door derden 1. Wettelijk kader In de meeste gevallen is het schoolbestuur eigenaar van het schoolgebouw en het omliggende terrein. Het schoolbestuur

Nadere informatie

Nota Wet Markt en Overheid

Nota Wet Markt en Overheid Nota Wet Markt en Overheid 18-12-2014 Inleiding De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 18 december 2014 met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014 de volgende economische activiteiten aangewezen als

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Rapport Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Voor: Oranje Fonds, Marinka Peerdemann Door: Mirjam Hooghuis Datum: 20 januari 2010 Project: 91688 Synovate Voorwoord Vanaf januari gooit het Oranje Fonds

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam 1. Aanleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat vanaf 2007 zijn intrede doen bij lokale overheden. De Tweede en Eerste Kamer hebben op voordracht van het

Nadere informatie

Externe patrimoniumexploitatie Pilootproject Merksem Rechter remise kasteel Bouckenborgh

Externe patrimoniumexploitatie Pilootproject Merksem Rechter remise kasteel Bouckenborgh Externe patrimoniumexploitatie Pilootproject Merksem Rechter remise kasteel Bouckenborgh Inhoud Doelstellingen o t stad is van iedereen Merksem o o o o Verenigingen Ruimtegebruik Locaties: Bouckenborghpark

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Sportlandgoed De Haamen en het Centrum voor Aangepast Sporten, Bouwvoorbereidingsfase. Beheer- en exploitatieopzet

Sportlandgoed De Haamen en het Centrum voor Aangepast Sporten, Bouwvoorbereidingsfase. Beheer- en exploitatieopzet Sportlandgoed De Haamen en het Centrum voor Aangepast Sporten, Bouwvoorbereidingsfase Beheer- en exploitatieopzet Beek, maart 2012 - 2-1. INLEIDING Vanaf oktober 2010 wordt gewerkt aan een opzet voor beheer

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen AGENDA Park Leudal-Oost visie Definitiefase Proces Varianten Overleg / Discussie varianten Vervolg Klankbordoverleg 26 mei 2015 VISIE GEBIED Verenigingen Onderwijs Ongeorganiseerd Bedrijfsleven Natuur

Nadere informatie

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Visie en uitvoeringskader 21.10.2013. Visie en uitvoeringskader Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Visie en uitvoeringskader 21.10.2013. Visie en uitvoeringskader Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Visie en uitvoeringskader 21.10.2013 Visie en uitvoeringskader Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Inhoudsopgave Waarom deze notitie? 3 Waar hebben we het over? 4 Belangrijke

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie