Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595"

Transcriptie

1 Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk / Arnhem; mei

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding / leeswijzer 5 Uitgangspunten Denklijnen voor ontmoeting 6 Investeren in sociale kracht 6 Informatie en formule van een gebouw 7 Basisstructuur 7 Reorganisatie beheer en exploitatie 8 Onderscheid in type beheer & exploitatie 8 Ondernemen in relatie tot opgave in de wijk 8 Rechtstreekse financiering in plaats van subsidie 9 Sturen op zelfbeheer 9 Beschikbare accommodaties 10 Optimale benutting huidige aanbod 10 Onderscheid typen accommodaties 10 o Beheer 10 o Verantwoordelijkheid gebouw 11 o Voortgang proces 11 Overzicht realisatie taakstelling 12 Uitvoering 13 Planning 13 o Subsidiebeschikkingen / opdracht beheer 13 o Gebiedsgerichte aanpak 13 o Communicatie 14 Samenhang andere programma s 14 Bijlage: Model beheer & Exploitatie 15 Schema Proces apart 2

3 Samenvatting Ontmoeting is geen doel op zich maar kan bijdragen aan het verbeteren van de samenlevingsopbouw. De wijze waarop ontmoeting plaatsvindt is afhankelijk van de activiteiten en de doelstelling. De gemeente financiert de activiteiten die zij van belang acht voor de ondersteuning van de samenleving. Voorjaar 2011 heeft het college besloten tot een herijking van het beleid ten aanzien van wijkontmoetingscentra in de stad. De noodzaak hiertoe ligt in de veranderende samenleving, het effectief gebruik van de Multifunctionele Centra en de taakstelling van ,-- op accommodaties voor de wijk. Voorzieningen horen bij een wijk. Denk aan scholen, winkels en mogelijkheden voor bijvoorbeeld sport. Een wijk moet ook ruimte bieden voor ontmoeting. Waar dat gebeurt is afhankelijk van de wijk en de behoefte daaraan van de wijkbewoners. Ontmoetingsruimten kunnen onderdeel zijn van een sporthal, zorginstelling of bijvoorbeeld een school. Maar ook een kerkgebouw, gebouwen van corporaties, of van een horeca ondernemer bieden ruimte voor ontmoeting. Wat betekent dit voor het beheer? Desgewenst kunnen bewoners organisaties het beheer en de exploitatie van wijkgebouwen in eigendom van gemeente of van bijvoorbeeld corporaties op zich nemen. De voorwaarden die hieraan verbonden worden zijn afhankelijk van de locale situatie. Het is wenselijk uniforme richtlijnen vast te stellen voor de mate en de duur van (financiële) ondersteuning. Het beroepsmatige beheer van mono functionele wijkcentra wordt afgebouwd. In de aandachtswijken, waar traditioneel een wijkcentrum gevestigd was, bevindt zich nu (met de toekomstige realisatie van de MFC s Klarendal en Geitenkamp) een Multifunctioneel Centrum (MFC) met een clustering van voorzieningen en voldoende ruimte voor de ontmoeting voor de wijk. De bestaande functie en activiteiten van de wijkcentra worden ondergebracht in de multifunctionele centra of andere daarvoor geschikte (satelliet) locaties. In de wijken waar geen gemeentelijk MFC gevestigd is vinden ontmoetingsactiviteiten plaats in de daarvoor geschikte accommodaties. Ook hier wordt meervoudig gebruik nagestreefd. Hierin stellen we twee belangrijke wijzigingen voor ten opzichte van de huidige situatie. 1. Huur- en servicekosten voor MFC s zoveel als mogelijk rechtstreeks te financieren. Subsidie ten behoeve van huur van eigen ruimte in het MFC of financiering van eigen accommodaties in de wijk vervalt. 2. Onderscheid maken in gebouw -, gebruik - en bedrijfsexploitatie ten behoeve van scherpe opdrachtformulering en heldere taakverdeling. 3

4 Huur-en servicekosten Welzijnspartners zoals Rijnstad en SWOA kunnen voor de activiteiten die zij initiëren voor de wijkbewoners gebruik maken van de beschikbare ruimte in het MFC. Het gebruik van een ruimte is vrij van huur wanneer het activiteiten betreft die bijdragen aan het welzijn binnen de wijk. Voor activiteiten waarbij het gebruik een winstdoelstelling voor de gebruiker heeft is wel een huurbijdrage verschuldigd. Clustering Per gebied worden maatschappelijke voorzieningen zo veel als mogelijk geclusterd op één locatie. Vanuit deze locatie is samenwerking met satelliet locaties in eigendom van derden mogelijk. Per gebied is het aanbod van en de behoefte aan ontmoetingsruimten in kaart gebracht. In de toekomst zal een (digitaal) makelpunt vraag en aanbod samenbrengen zodat er voor een activiteit altijd ruimte gevonden wordt. Verdeling beheer & exploitatie Voor de organisatie van het beheer wordt onderscheid gemaakt tussen - gebouw exploitatie; eigenaarschap, groot onderhoud en structurele verhuur ten behoeve van dekking kapitaallasten. - Gebruiksexploitatie; gericht op het gebruik: schoon, heel, veilig, ICT. - Bedrijfsexploitatie ten behoeve van gebruik door de wijk: programmering, promotie, roostering, Deze verdeling van beheervormen wordt in overleg met de huidige partners verder uitgewerkt. 4

5 Inleiding / leeswijzer - In mei 2011 heeft het college besloten tot een herschikking van de wijkontmoetingscentra in de stad. Deze herschikking heeft een taakstelling van ,--. In dit uitvoeringsplan belichten we hoe de gemeente deze taakstelling kan realiseren. Daarvoor zijn beleidskaders ontwikkeld voor zowel de functie van Ontmoeting en voor Beheer & Exploitatie voor wijkontmoetingscentra. Belangrijke besparingen zijn namelijk te realiseren op de inzet van het beheer. De aanleiding om stil te staan bij het nut en de noodzaak van ontmoeting is ingegeven door een aantal factoren: - De ontwikkeling in het welzijnswerk (inzet op eigen kracht) - De veranderende samenleving met veranderende vraag naar ontmoetingscentra - De ontwikkeling van multifunctionele centra - De taakstelling om te bezuinigingen op de wijkaccommodaties, De discussie over dit onderwerp is gevoerd binnen de gemeentelijk organisatie en ook in overleg met de Arnhemse welzijnsorganisaties, bewoners(organisaties). De denklijnen die hieruit zijn ontstaan zijn getoetst en hebben geleid tot een voorstel om een nieuwe vorm voor de ontmoeting in de wijk te organiseren. Het totaal aan besprekingen over dit onderwerp heeft geleid tot deze notitie. De kaders waarbinnen de ontmoeting in wijkontmoetingscentra mogelijk is geeft richtlijnen voor het beheer en de exploitatie van de gebouwen. Daarom is er in deze notitie extra aandacht voor Beheer & Exploitatie met name in MFC s. Instemming met dit uitvoeringsplan maakt de weg vrij voor de volgende trajecten: 1. Herschikking per gebied Alvorens de voorgestelde maatregelen per gebied / wijk uit te voeren gaan we het gesprek hierover aan met het wijknetwerk. Hierbij is ruimte gecreëerd voor de daadwerkelijke invulling. Initiatief van bewoners(organisaties) om zelf het beheer van (een deel van) een gebouw op zich te nemen krijgt hiermee een kans. 2. Beheer en exploitatie MFC s De voorgestelde beheerconstructie kent een splitsing in vormen van beheer en exploitatie. Dit vraagt om verdere uitwerking van: a) Gebouwexploitatie (schoon, heel en veilig) voor MFC s b) Exploitatie van MFC s in relatie tot de maatschappelijke dienstverlening in de wijk (Welzijn Nieuwe Stijl / ontwikkeling Hart van de Wijk) Jongerencentra Hoewel de denklijnen in deze notitie deels ook van toepassing zijn op jongerencentra zijn deze op dit moment hiervan uitgesloten. De denklijnen rond ontmoeting en beheer van jongerencentra worden in een later stadium in het kader van de het tiener- en jongerenbeleid verder uitgewerkt. Binnen de totale taakstelling zal voor ,- bespaard worden op jongerenaccommodaties. Note s: MFA-lab Deze beheerconstructie is onder meer geïnspireerd op kennis en ervaring die is gedeeld binnen het landelijke kennisnetwerk MFA-lab. Onder het paradigma: MFA s zijn organisaties met het karakter van een onderneming heeft het MFA lab een toolkit ontwikkeld voor succesvolle MFA s. Binnen het MFA-lab zijn gemeenten, corporaties en welzijnsinstellingen actief. Gemeente Arnhem neemt deel aan dit MFA-lab. 5

6 Uitgangspunten De nieuwe aanpak is gebaseerd op drie concrete uitgangspunten: 1. Aanscherping van de visie op ontmoeting in relatie tot gemeentelijke huisvesting. 2. Optimale benutting van het totale huidige aanbod van wijkaccommodatie door: o Afbouwen van subsidie overbodige locaties dan wel aanbieden voor zelfbeheer door bewoners. o fysieke clustering van functies. o Kansen voor multifunctioneel gebruik MFC s beter benutten, met ruimte voor Hart van de Wijk. 3. Reorganisatie van het beheer van alle wijkaccommodaties o Waar mogelijk verschuiving van beroepsmatig beheer naar zelfbeheer door bewoners. o Specifiek voor MFC s: ontwikkelen van een passende beheerconstructie. Denklijnen voor ontmoeting Investeren in sociale kracht Met de toenemende vraag naar zorg in verband met de komende vergrijzing van de samenleving is er een sterke behoefte om het welzijnsniveau te versterken. Een sterk welzijn niveau binnen buurten en wijken is dan gewenst. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat uit van wat mensen (1) op eigen kracht (2) wat ze met hun eigen netwerk kunnen en (3) waarvoor ze professionele ondersteuning nodig hebben. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat er van uit dat een beter welzijn, minder zorg (behoefte / consumptie veroorzaakt. Het investeren in een basisstructuur in de wijken is daarvoor noodzakelijk. Ontmoeting is geen doel op zich, maar een middel tot gemeenschapsontwikkeling. Voor de ontwikkeling van de gemeenschap is het belangrijk dat er netwerken ontstaan waarbinnen mensen elkaar ontmoeten en samen activiteiten ontwikkelen. Sterke netwerken zijn samengesteld uit verschillende doelgroepen waarbij het initiatief en de trekkersrol doorgaans ligt bij de sterke groepen in de samenleving. Het is niet wenselijk om zwakke doelgroepen (nog verder) te isoleren door ontmoeting alleen rond deze groep te organiseren. Ontmoeting is: o individuele ontmoeting, gelegenheid om contact te leggen; o ontmoeting ongeacht de doelgroep waartoe men behoort; o de eerste stap in of onderdeel van activering en participatieproces; o remedie tegen eenzaamheid en isolement. Via ontmoeting worden bepaalde doelgroepen met activiteiten verleid om deel te nemen aan actieve netwerken. Zo kunnen bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld eenzame ouderen) verleid worden deel te nemen aan sterkere netwerken wat perspectief biedt voor verdere participatie. Door verschillende groepen mensen met elkaar in contact te brengen zou zich een nieuwe groep kunnen vormen die samen sterker is dan de oorspronkelijke groep. Ook dit zou de gemeenschapsontwikkeling ten goede komen. Dit is echter niet vanzelfsprekend zo. Ervaring leert dat de zeer zwakke doelgroepen niet bereikt worden met ontmoeting in een centrum. (Bevordering van integratie en participatie kent een apart uitvoeringsplan en wordt daarin verder uitgewerkt. zie ook beleidsnota Integratie en participatie vastgesteld op 17 oktober 2011). Ontmoeting vindt ook plaats bij thematische activiteiten op school of bijvoorbeeld op het sportveld. Mensen ontmoeten elkaar namelijk in verschillende rollen. De ontmoeting beperkt zich echter vaak tot die gebeurtenis. De samenleving geeft altijd een bepaalde dynamiek in de omgeving. Welke activiteiten daaruit voortkomen wordt bepaald door de mensen in de wijk. Daarom ligt het voor de hand van de activiteit uit te gaan en daarna pas te bepalen hoe, door wie en waar deze moet plaatsvinden. 6

7 Informatie en formule van een gebouw Een gebouw waar veel mensen komen is bij uitstek een plek geschikt om informatie aan te bieden. Denk hierbij aan informatie over wijkactiviteiten, (zorg)vraag en -aanbod. Het stimuleert de loop naar een bepaald gebouw en het bereik van een grotere en meer diverse groep mensen. De situatie in de wijk bepaalt welke plekken voorzien in de ontmoeting. Daarnaast bepaalt de functie of formule van een gebouw (school, woonzorg centrum, bibliotheek, sporthal) hoe deze gebruikt kan worden en wie je daar ontmoet. Basisstructuur Waar dat nodig is investeert de gemeente in een basisstructuur om activiteiten rond ontmoeting te faciliteren. Een ontmoetingscentrum (traditioneel wijkcentrum of buurthuis) specifiek voor wijkbewoners zien we echter als een achterhaald concept. Wanneer men elkaar wil ontmoeten of gezamenlijk iets wil ondernemen is er meestal wel een plek te vinden. In de aandachtswijken waar veel bewoners door hun leefsituatie voor contacten zijn aangewezen op hun buurt voorziet het aanbod van activiteiten en een actieve benadering overigens wel in een behoefte. Een laagdrempelige mogelijkheid tot inloop of het aansluiten bij activiteiten leiden ertoe dat mensen een betekenisvolle rol of contacten hebben. Nu zijn de wijkontmoetingscentra vooral gevestigd in de aandachtwijken en maken daar onderdeel uit van de Multifunctionele Centra. (uitgaande van realisatie MFC s Klarendal en Geitenkamp). Hier is ook een directe koppeling met de ondersteuning van welzijnsorganisaties die vanuit deze centra plaatsvindt. In de wijken waar welzijnsorganisaties geen of weinig ondersteuning bieden financiert de gemeente geen wijkontmoetingscentrum als mono functioneel gebouw. De wijkfunctie is daar gekoppeld aan een accommodatie met een andere functie (bijvoorbeeld een sportcentrum, kerkgebouw, school, café). Het is wel mogelijk dat de gemeente activiteiten waaronder kosten voor de huur, door subsidie financiert. In de huidige situatie zijn er nog twee mono functionele wijkgebouwen in eigendom van de gemeente. Dat zijn de boerderijen De Kroon (De Laar) en t Duifje (Malburgen). Uit succesvolle initiatieven rond de buurtcentra ( t Huukske en De Lommerd) waarbij bewoners het beheer op zich hebben genomen blijkt dat er wel potentie zit in de kracht van de samenleving. Daarvoor is ondersteuning nodig. De gemeente dient dit op passende wijze te faciliteren met een mix van fysieke ruimte en financiële ondersteuning. Waar ook hulp nodig is om als bewonersgroep zelf activiteiten op te zetten is erg afhankelijk van de situatie in de wijk. 7

8 Reorganisatie beheer en exploitatie Multifunctionele Centra Onderscheid in type beheer & exploitatie (zie ook model in bijlage 1) Voorgesteld wordt het model te hanteren waarbij type van beheer & exploitatie expliciet gescheiden worden; namelijk exploitatie van: o Gebouw voor groot onderhoud, verhuur aan vaste gebruikers en de kapitaallasten. o Gebruik: schoon, heel en veilig, o Bedrijf: omvat de ontwikkeling en promotie / positionering van het programma. De focus ligt in dit model op Bedrijfsexploitatie. Daar wordt bepaald wat het programma is voor die wijk. Dit sluit nauw aan op de maatschappelijke opgaven die gemeente heeft in die wijk. De bedrijfsexploitatie bepaalt de opdracht van de Gebruiksexploitatie en niet andersom. Beheer volgt programma! Dit onderscheid maakt het mogelijk de taken en verantwoordelijkheden die horen bij deze driedeling te benoemen. In de huidige situatie is er geen sprake van dit onderscheid op typen beheer. Door de taken te benoemen en te onderscheiden worden de overlap en de lacunes in de huidige situatie zichtbaar. Afhankelijk van eigenaarschap, omvang en functie van een gebouw worden taken opnieuw belegd. Het is mogelijk de taken te splitsen en voor de Gebruiksexploitatie apart een opdracht te verlenen. De opbrengst van deze organisatie van beheer & exploitatie is: Betere focus op de opgave voor de wijk en de inhoud van het programma. Versterken van de formule van het MFC. Geen overlap inzet beheerders door verschillende organisaties. Inzet vrijwilligers op taken die nu door beroepskrachten worden uitgevoerd. Coördinatie en aansturing op locatie in plaats van aansturing door een centrale organisatie. Creëren van leer werkplekken. Huurinkomsten door actieve verhuur (ondernemen!). Verhuur op locatie met eventueel een centrale back office. Betere bezetting van het MFC door meervoudig gebruik van ruimte. Betere samenwerking professionals onderling en professionals èn bewoners. Inzicht in rendement van het MFC in relatie tot de kosten daarvan. Vormgeven aan het concept Hart van de Wijk: meedoen, ontmoeting, informatie. Ondernemen in relatie tot opgave in de wijk De bedrijfsexploitatie is afhankelijk van de formule van het MFC en deze volgt de dynamiek van de wijk. In de huidige situatie is het gebouw en het aanbod van de vaste gebruikers bepalend voor wat er in het MFC te doen valt. De wijze waarop de bedrijfsexploitatie wordt ingevuld bepaalt het gebruik van een accommodatie. Ook hierbij weer onderscheid maken tussen een MFC en een traditioneel wijkcentrum. Maar in beide gevallen vraagt dit om een bedrijfsmatige aanpak met een ondernemende beheerder die het begrip gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Overwogen wordt een trekker of coördinator aan te stellen die verantwoordelijk is voor de bedrijfsexploitatie. Dit kan mogelijk een combinatie zijn met een bestaande functie. Een andere mogelijkheid is dat de vaste gebruikers zich verenigen en uit hun midden een coördinator aanstellen. Wijkprofiel Voor een succesvolle exploitatie is kennis van de wijk nodig. De vraag uit de wijk bepaalt de behoefte van de (potentiële) gebruikers. De vraag uit de wijk bepaalt ook de formule van het MFC. Hoe is de opbouw van de bevolking in deze wijk? Wonen er vooral kinderen of ouderen? Wat zijn hun interesses? Is het MFC vooral een school of een gemeenschapsgebouw? Pijlers van het Hart van de Wijk zijn: Ontmoeting; Participatie (meedoen) en Informatie. Tegemoet komen aan de vraag uit de wijk bepaalt hoe het Hart van de Wijk wordt vormgegeven. 8

9 Wijkeconomie De exploitatie van het MFC kan een bijdrage leveren aan de wijkeconomie. Denk voor gebruik aan een mix van maatschappelijke voorzieningen (subsidie) en private ondernemingen. (scherpe huurtarieven of aantrekkelijke arrangementen). Op deze wijze kunnen ruimten maximaal multifunctioneel gebruikt worden. Dit versterkt de formule van het MFC en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de accommodatie en genereert extra inkomsten. Rechtstreekse financiering wijkaccommodaties Voorgesteld wordt de subsidie aan welzijnsorganisaties voor huisvesting en beheer in MFC s, te laten vervallen om deze vervolgens rechtstreeks in te brengen ten behoeve van de gebouwexploitatie. Daarmee is de exploitatie van het gebouw gedekt en wordt meervoudig gebruik van het gebouw gestimuleerd. Welzijnsorganisaties huren geen ruimte maar reserveren op programma. Vaak hebben zij de ruimte maar enkele dagdelen nodig. Waar het programma dit toelaat is de ruimte ook voor derden bruikbaar. Zo gebruiken meer maatschappelijke instellingen op andere tijden dezelfde ruimte. Dan blijft er ruimte beschikbaar voor activiteiten voor de wijk zonder dat hier huurinkomsten voor nodig zijn. Voor zakelijke activiteiten van bewoners wordt wel huur in rekening gebracht. Het geeft aan de welzijnsorganisaties de vrijheid te kiezen voor het meest passende onderkomen van hun activiteiten. Zij krijgen evenwel geen subsidie meer om een eigen wijkgebouw in stand te houden. In de wijken waar geen MFC staat, huren de welzijnsorganisaties ruimte in accommodaties die eigendom zijn van derden. Het is wenselijk om in deze gevallen de subsidie constructie te handhaven. Enige concentratie van activiteiten is nog wel mogelijk. Dit is echter zeer afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden in de wijk. Enkele wijkorganisaties (nieuwe wijken) ontvangen subsidie om activiteiten voor de wijk te organiseren. Daarvan betalen zij ook de huur voor gebruik van accommodaties. In geval de accommodaties eigendom van de gemeente zijn kan ook hier de subsidie rechtstreeks ingebracht worden aan de gebouwexploitatie. Er zijn twee gebouwen die mono functioneel gebruikt worden voor wijkactiviteiten. Dat zijn de boerderijen De Kroon (De Laar) en t Duifje (Malburgen). De overige accommodaties zijn gecombineerd met een sportaccommodatie. Ook hier is enige concentratie van activiteiten mogelijk. Sturen op zelfbeheer Het streven is om zelfbeheer door bewonersorganisaties verder te stimuleren en de beroepsmatige ondersteuning af te bouwen. Dit is in alle type gebouwen mogelijk en ook wenselijk. De reorganisatie van het beheer & exploitatie moet hier de mogelijkheden voor bieden. Wanneer bewonersorganisaties dat willen kunnen zij het beheer en de exploitatie van een gebouw op zich nemen wanneer dit aan hen wordt verhuurd of ter beschikking gesteld Alvorens bewoners kiezen voor deze vorm van zelfbeheer moet voor hen duidelijk zijn welke ondersteuning zij kunnen verwachten en hoe lang deze duurt. Om mogelijke risico s te benoemen moet op voorhand helder zijn wat er gebeurt met de accommodatie wanneer bewoners niet de verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen of dit op termijn niet kunnen waarmaken. Zowel de gemeente als corporaties kunnen op deze wijze investeren in deze vorm van maatschappelijk vastgoed om een impuls te geven aan de sociale samenhang in de wijk. Kostendekkende exploitatie van een gebouw door de wijk is alleen mogelijk bij een gebouw waarbij geen hoge afschrijving of kapitaallasten opgebracht hoeven te worden. De te verwachten inkomsten uit wijkactiviteiten zijn namelijk onvoldoende om deze kosten te dekken. Kostendekkende exploitatie is ook afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en meervoudig gebruik. (Voor de kansen voor de boerderijen t Duifje en De Kroon is overleg met bewoners gaande. Hiervoor volgt ter besluitvorming een aparte notitie.) 9

10 Beschikbare accommodaties Optimale benutting huidige aanbod Een inventarisatie van gebouwen voor de wijk leert dat er in Arnhem geen gebrek is aan aanbod. Afhankelijk van de activiteit is er een ruime keuze om hiervoor de juiste plek te vinden. De MFC s in de aandachtswijken bieden een aantrekkelijk onderdak voor uiteenlopende activiteiten voor de wijk. Satelliet locaties completeren het aanbod. In een aantal wijken is ruimte voor wijkactiviteiten gecombineerd met de sportaccommodaties. Verder zijn er de scholen, sportkantines, café s maar ook de kerkgebouwen waar ruimte gehuurd kan worden tegen een aantrekkelijke tarief. In Arnhem hebben de woningbouw corporaties in de wijken waarin zij sterk vertegenwoordigd zijn met hun vastgoed soms een wijkgebouw ter beschikking gesteld aan de wijk. Makelpunt Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen is het voorstel om naar Utrechts voorbeeld een Makelpunt in te richten. Het Makelpunt bemiddelt op het gebied van vraag en aanbod van ruimtes en activiteiten in de stad. Het koppelt inwoners en (vrijwilligers)organisaties die ruimte zoeken voor maatschappelijke activiteiten aan organisaties die hun accommodaties niet volledig benutten. Het Makelpunt bestaat als interactieve website maar kan ook als functie in het MFC vorm krijgen. Dit voorstel moet verder worden uitgewerkt om de voordelen en consequenties inzichtelijk te krijgen. Onderscheid typen accommodaties voor de wijk en verdeling van beheer & exploitatie Beheer A, Wijkgebouw(tjes) in zelfbeheer van bewoners ten behoeve van wijkactiviteiten Gebouwexploitatie De eigenaar Gebruiksexploitatie Wijkbewoners* Bedrijfsexploitatie Wijkbewoners B, Accommodaties die beschikken over ruimte voor wijkactiviteiten Gebouwexploitatie De eigenaar Gebruiksexploitatie eigenaar regelt de facilitaire dienstverlening* Bedrijfsexploitatie eigenaar bepaalt de bedrijfsexploitatie C, Multifunctionele centra waarin ruimte beschikbaar is voor activiteiten voor de wijk. Gebouwexploitatie Indien eigendom gemeente: vastgoedbedrijf Arnhem (VBA) Gebruiksexploitatie Keuze in prijs / kwaliteit, vaste partner alle MFC s** Bedrijfs- of MFC exploitatie De bedrijfsexploitatie is afhankelijk van de formule van het MFC. Deze volgt de dynamiek van de wijk. Het ligt voor de hand de bedrijfsexploitatie te beleggen bij een vereniging van gebruikers. *** *Professioneel beheer van wijkcentra wordt afgebouwd en zoveel als mogelijk, overgedragen aan sport- of vrijwilligersorganisaties. ** In de huidige praktijk wordt deze vorm van beheer ten behoeve van de multifunctionele en sportcentra uitgevoerd door het Sportbedrijf Arnhem. Voor deze dienstverlening worden nieuwe afspraken gemaakt. *** Omdat het programmeren bepaalt hoe het gebouw gebruikt wordt ligt het voor de hand om de Gebruiksexploitatie af te stemmen op de Bedrijfsexploitatie. In de huidige situatie worden de taken rond Bedrijfsexploitatie verdeeld onder het Sportbedrijf Arnhem en stichting Rijnstad. Het voorstel is om voor deze exploitatie per locatie, afhankelijk van de dynamiek in de wijk, naar de juiste invulling te zoeken. 10

11 Verantwoordelijkheid gebouw De verantwoordelijkheid voor de gebouwexploitatie van een omvangrijk multifunctioneel centrum ligt bij de gemeente en wordt uitgevoerd door het Vastgoedbedrijf Arnhem (VBA). Bij een openbaar toegankelijk gebouw is de gemeente verantwoordelijk en worden er eisen gesteld aan het beheer. Waar bewoners organisaties zelf een gebouw exploiteren is minder strenge regelgeving mogelijk. Verder is bepalend wie het pand in eigendom heeft en wie het onder welke voorwaarden gebruikt. Om aan de noodzakelijke regelgeving ten behoeve van veiligheid te kunnen voldoen is het nodig aanvullende ondersteuning te verlenen. Denk hierbij aan bedrijfshulpverlening (BHV) of regels die voortkomen uit de Drank- en horecawet of eisen die voorgeschreven zijn door de Keuringsdienst van Waren. Voortgang proces Beheer & Exploitatie Het expliciete onderscheid in typen beheer maakt de overlap en de lacunes in de huidige praktijk zichtbaar. Knelpunten kunnen mogelijk op een andere manier worden opgelost. Een rol voor de wijkbewoners om een meerwaarde te geven aan zowel beheer als exploitatie wordt mogelijk. De andere organisatie van beheer moet leiden tot besparingen om een deel van de taakstelling te realiseren. Deze lijn van verdeling van taken- en verantwoordelijkheden wordt besproken met de partners in de stad die nu een rol hebben bij het beheer en de exploitatie van de MFC s. Hier is een start mee gemaakt en blijkt veel duidelijkheid en kansen voor een betere exploitatie te geven. Voorgesteld wordt om deze lijn in samenwerking met betrokkenen verder uit te werken en hiervoor nieuwe werkrelaties aan te gaan. De nieuwe vorm van Gebruiksexploitatie zal vanaf 2013 van kracht gaan. In 2012 vindt voor dit traject een marktconsultatie plaats. Sportbedrijf Arnhem, de huidige beheerder, kan op basis van de nieuwe inzichten hiervoor een aanbod doen. 11

12 Financiële effecten Overzicht realisatie taakstelling De taakstelling ,-- op wijkontmoetingscentra wordt als volgt gerealiseerd. (Hierbij is uitgegaan van de gegevens en inschatting zoals deze nu bekend zijn. Het gaat om taakstellende bedragen. In het vervolgtraject, waarin ook het gesprek met de wijk plaatsvindt, kunnen de bedragen en het tijdstip waarop deze gerealiseerd worden mogelijk veranderen. Het totaalbedrag van de taakstelling blijft gelijk (deze taakstelling wordt in 2012 gerealiseerd; conform B&W besluit ) - Korten op beheervergoeding Rijnstad voor de wijkontmoetingscentra. - Verlagen beroepsmatig beheer Wijkcentra de Kroon (de Laar) en Rijkerswoerd - Afbouwen beheerkosten Facilitair Centrum De Oosthof (Presikhaaf) - Opheffen beroepsmatig beheer wijkcentrum t Duifje Totaal ,-- Besparing door wegvallen huisvestings- en beheerkosten voor te verlaten locaties kan in Geitenkamp in 2013 en in Klarendal en St.Marten in 2014 gerealiseerd worden. De huisvestingskosten komen (deels) weer terug in de vorm van huurkosten van de MFC s. Besparingen door een andere organisatie van beheer en exploitatie in MFC s kan in 2013 gerealiseerd worden in het MFC Geitenkamp en vanaf 2014 in Klarendal. In de bestaande MFC s zullen deze besparingen vanaf 2013 merkbaar zijn. Het ondernemen vanuit het MFC heeft een aanlooptijd nodig. Vanaf 2014 verwachten we een beter resultaat. (noot 1) Afbouwen beroepsmatige beheerkosten wijkcentra - Opheffen drie locaties in Geitenkamp na verhuizing naar het MFC Geitenkamp. - Clusteren van functies en waar mogelijk onder brengen in bestaande wijkaccommodaties (waaronder MFC s) Totaal , Opheffen wijkcentrum en wijkwinkel in Klarendal na verhuizing naar het MFC Klarendal. - Andere bestemming voor wijkcentrum St. Marten na verhuizing naar het MFC Klarendal. - Verdere concentratie van wijkfuncties (noot 2). - Beter exploitatieresultaat door reorganisatie beheer bestaande MFC s Totaal Opheffen beheer Wijkcentrum Rijnkant (Centrum) - Opheffen huur wijkcentrum Rijkerswoerd (cf. B&W besluit ) - Opheffen beheer wijkcentrum Rijkerswoerd (noot 3) - Sluiten Jongerencentra (invulling afhankelijk beleid hierover) Totaal ,-- Noten: 1. Het is nu niet mogelijk bedragen te noemen voor een beter resultaat van Bedrijfsexploitatie. Dit is onder meer afhankelijk van de prijsafspraken voor Gebruiksexploitatie en de kosten voor coördinatie op locatie. De genoemde bedragen zijn taakstellend en moeten gerealiseerd kunnen worden. 2. Indien mogelijk; afhankelijk van gesprek met de wijk. 3. Mogelijk al eerder te realiseren. Het ritme van bezuinigingen wijkt om deze reden af van de beoogde realisatie van ,-- per jaar. De frictiekosten 2012 schuiven mee naar Uitvoeringsplanning (Zie voor het proces schema bijlage 2) 12

13 Het project waarin de taakstelling Hart van de wijk / Wijkontmoetingscentra wordt gerealiseerd kent een aantal fasen: Bezuinigingen op inzet van beroepsmatig beheer om de taakstelling van ,-- voor 2012 te realiseren. (is gerealiseerd) - Beleidskader ten behoeve van een nieuwe beheerconstructie wijkaccommodaties (met nadruk op MFC s) Met een nieuwe beheer constructie kan een deel van de taakstelling gerealiseerd worden. - Doorrekenen en implementeren van het Exploitatiemodel voor het MFC. - De maatregelen die voortkomen uit de nieuwe beheerconstructie worden in een ander traject maar in nauwe samenhang met het project taakstelling Hart van de Wijk uitgevoerd o Voorbereiden en implementeren van nieuwe beheerconstructie; voor eind o Verbeteren van het meervoudig gebruik van de ruimten in het MFC o Aanpassingen subsidiebeschikkingen en opdracht voor gebruiksexploitatie. - Gebiedsgericht aanpak voor mogelijke clustering van voorzieningen in de wijk. - Herhuisvesting van activiteiten en voorzieningen. - Gesprek met het wijknetwerk over mogelijkheden van clustering en eigen inzet. - Uitwerken en implementeren van Bedrijfs exploitatie binnen de MFC s - Realiseren van de functie Hart van de Wijk binnen de MFC s Nazorg - Borgen van afspraken Activiteiten die hier uit voortvloeien: Subsidiebeschikkingen / opdracht beheer / gebruiksexploitatie Nieuwe taakverdeling van het beheer van wijkontmoetingscentra leidt tot aanpassing van de opdracht aan de huidige partners. De lijn van verdeling van taken- en verantwoordelijkheden wordt besproken met de partners in de stad die nu een rol hebben bij het beheer en de exploitatie van de wijkaccommodaties. Hier is een start mee gemaakt en blijkt veel duidelijkheid en kansen voor een betere exploitatie te geven. Voorgesteld wordt om deze lijn in samenwerking met betrokkenen verder uit te werken en hiervoor nieuwe werkrelaties aan te gaan. De nieuwe vorm van gebruiksexploitatie zal vanaf 2013 van kracht gaan. In 2012 zal voor dit traject een marktconsultatie plaatsvinden. Sportbedrijf Arnhem, de huidige beheerder, kan op basis van de nieuwe inzichten hiervoor een aanbod doen. Gebiedsgerichte aanpak De totale taakstelling wordt gedifferentieerd door per gebied de behoefte aan accommodatie te bepalen. Hierbij is afstemming met andere programma s belangrijk. Uitgangspunt hierbij is de maatschappelijke voorzieningen zoveel als mogelijk te clusteren en door ook de capaciteit van gebouwen te benutten die door derden ter beschikking gesteld worden. Dit wordt in de periode verder uitgewerkt in overleg en samenwerking met het wijknetwerk en leidt tot een voorstel per gebied. 13

14 Nieuwe vormen samenwerking Nieuwe vormen van samenwerking binnen de wijkaccommodaties worden in overleg met de partners in de wijk vorm gegeven en in beschikkingen vastgelegd. Denk hierbij aan (financiële) ondersteuning wanneer een bewonersorganisatie een gebouw wil exploiteren dat hen tegen aantrekkelijke voorwaarden ter beschikking is gesteld door bijvoorbeeld gemeente of woningcorporatie. Communicatie Zorgvuldige communicatie over veranderingen rond wijkaccommodaties vraagt om grote zorgvuldigheid. Het communicatieplan hierover gaat uit van: Algemene communicatie (persbericht) over: - de uitgangspunten (zelfbeheer en clustering) - de maatregelen over beheer (in hoofdlijnen) - concentratie van activiteiten in bestaande accommodaties - invulling in overleg met de wijk Hierna volgt nadere invulling per wijk / gebied in overleg met het wijknetwerk van bewoners en beroepskrachten. Deze communicatie is zoveel als mogelijk persoonlijk en wordt ondersteund met informatiebijeenkomsten. Samenhang andere programma s - Programma Brede School - Welzijn Nieuwe Stijl - Wijkgericht Werken - Wijkgerichte informatie voorziening - Werken naar vermogen - Bevordering participatie - De Kanteling en van individuele naar collectieve zorg (Zorg ontmoet Welzijn) 14

15 Bijlage 1 Beheer & Exploitatie Vraag uit de wijk staat centraal B e d r i j f s e x p l o i t a t i e Programmabeheer Inkoop contracten Faciliteiten Uitwerken formule Gebruiksexploitatie Receptie / ontvangst Activiteiten / dienstverlening Catering Marktbewerking (doelgroep analyse) Communicatie Ontwikkeling arrangementen Tariefontwikkeling Verhuurcontracten Ruimte beheer Structurele verhuur Ruimte behoefte Exploitatieverantwoording Arrangementen Reserveringen Programma verhuur Openingstijden Roostering Bedrijfsexploitatie bepaalt wijze van gebruiksexploitatie G e b r u i k s e x p l o i t a t i e Technisch facilitair beheer Administratief beheer Faciliteren Klein onderhoud energie + water Inventaris / Inrichting Schoonmaak verzekeringen gebruiker Sleutelplan Logistiek (afval en opslag) belastingen en heffingen gebruiker Beveiliging (risicobeheer) ICT bekabeling administratie & contracten Postverzorging Storing- / alarmmeldingen back office voor ruimte beheer Kantoor / werkplek Repro Gemeente sluit een raamcontract voor de gebruiksexploitatie. Invulling van deze opdracht wordt per locatie afgestemd waarbij de bedrijfsexploitatie leidend is. G e b o u w e x p l o i t a t i e Technisch vastgoedbeheer Groot onderhoud / vervanging Terreinonderhoud Storingen en klachtenafhandeling Administratief beheer financiering verzekeringen eigenaar belastingen en heffingen eigenaar Administratie & contracten E i g e n d o m 15

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007

Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Voorlopige uitgangspunten voor de pilots wijk- en buurthuizen en jongerencentra 30 mei 2007 Inleiding Het college wil nieuw beleid voor wijk- en buurthuizen en jongerencentra (hierna: welzijnsaccommodaties)

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/

Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Welzijn en Jeugd Accommodaties. Ons kenmerk VA30/ Vastgoed, Sport en Accommodaties Ingekomen stuk D9 (PA 26 februari 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatie over voortgang zelfbeheer wijkaccommodaties Programma / Programmanummer Wijken / 1063 Facilitaire diensten 1043 Portefeuillehouder H. Bruls, T. Tankir en H.

Nadere informatie

Bedrijfsplan Vitale Kern(en)

Bedrijfsplan Vitale Kern(en) Werkplaats Bedrijfsplan Vitale Kern(en) 12 maart 2015 ICSadviseurs Ontstaansgeschiedenis Provincie Gelderland heeft 4 partijen bij elkaar gebracht in het kenniscentrum: VKK stimuleert en helpt bij het

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Ons Huis ligt centraal in Sint Annaparochie, gemeente Het Bildt, ten noordwesten van Leeuwarden. Het gebouw is van 2007 en heeft een bruto vloeroppervlak

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Inrichtingsplan Stips

Inrichtingsplan Stips Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inrichtingsplan Stips Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met het Inrichtingsplan Stips geeft Stichting Het Inter-lokaal

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

gemeente Tilburg Samenvatting nota Indeling nota Voorgaande besluitvorming

gemeente Tilburg Samenvatting nota Indeling nota Voorgaande besluitvorming 101130-12-BO Bezuiniging beheer wijkaccommodaties Samenvatting nota Om de door de raad vastgestelde bezuiniging van 500.000,- op het beheer van wijkaccommodaties te realiseren, besluiten wij de Twern opdracht

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita Inhoud workshop Welke vragen hebt u? Welke ervaring hebben wij? Anita Keita: Penta Rho Bob Vijge: Wooninc. Begin bij het begin.

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016

STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016 STARTBIJEENKOMST WIJKACCOMMODATIEBELEID WOENSDAG 6 JULI 2016 AVONDPROGRAMMA 20.00-20.10 uur Opening door projectwethouder H. Litjens 20.10-20.30 uur Toelichting achtergrond, proces en planning 20.30-21.30

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters

B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Onderwerp Tariefberekening accommodatie Jerusalem Zaaknummer Teammanager B & W datum 3 april 2017 Team Concern Naam steller Roel Reijnders Portefeuillehouder Ike Busser/Lucien Peeters Openbaarheid Ja,

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Opening seizoen

Opening seizoen Opening seizoen 2010-2011 Agenda terugblik en (kern)resultaat het nieuwe werken IGLUU pauze Makelpunt Utrecht Matthieu Schwitzner invulling programma komend jaar lunch Deelnemers 2010-2011 Nijmegen Utrecht

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen

Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen Opzet Simulatiemodel Exploitatie Wijkvoorzieningen Gehele keten centraal gehele keten in samenhang benaderen met perspectief op sluitende exploitatie (voor elke rol) eigenaar > 0 exploitant > 0 gebruiker

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie

Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie Bewonersbeheer in De Pelikaan te Krommenie De Pelikaan is een buurthuis in de wijk Rosarium in Krommenie. Een wijk van 18.000 mensen en een rijk verenigingsleven. Het gebouw stamt uit 1985 en heeft een

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Sport- en (be)leefcampus De Braak Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Voorwoord In 2016 hebben wij de Strategische Agenda van Helmond gepresenteerd. Bedoeld om kansen te verzilveren en de basis

Nadere informatie

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Thijs Kiers, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, ontspannen Martin Niessink, coordinator cluster Groen, afdeling Beheer 13 accommodaties; 11 gemeentelijk

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Sturen op het gebruik van

Sturen op het gebruik van Sturen op het gebruik van maatschappelijk vastgoed Seminar Maatschappelijk Vastgoed ir. Wicher F. Schönau MMC Twynstra Gudde Krijtmolen d'admiraal, Amsterdam 24 juni 2014 Toekomst of verleden? Library

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Visie en beleidskader herziening accommodatiebeleid. Denken in functies en doelgroepen en niet in stenen.

Visie en beleidskader herziening accommodatiebeleid. Denken in functies en doelgroepen en niet in stenen. Visie en beleidskader herziening accommodatiebeleid Denken in functies en doelgroepen en niet in stenen. Gemeente Lisse, 31 maart 2016 W054682 / 59759 Visie en beleidskader Herziening Accommodatiebeleid

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 beheerplan visie doel 1 Visie & Beheer De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken: 0. Visie en Doel 1. Volop Gebruik 2. Sluitende exploitatie 3. Verstandig

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 23 augustus 2016 2.1.3 Plan van aanpak maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders 1 Dossier 727 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 727 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 23 augustus 2016 Agendapunt

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom 11 Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom Uw kenmerk Ons kenmerk U16-Ũ03732 Datum Ō 9 MRT 2016 Uw brief Beh. door J.P. van Dijk Doorkiesnr. 0164-277328

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 mei 2011 Steller : Jankees Salverda Telefoonnummer: (0343) 565681 E-mailadres : j.c.salverda@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang ontwikkelingen exploitatie en beheer

Nadere informatie

Verdiepingsconsultatie Accommodatiebeleid

Verdiepingsconsultatie Accommodatiebeleid Introductie In het kader vanhet opstellen van het Hollands Kroon is een bezoek aan alle kernen gebracht. De gebruikers van de (gemeentelijke) accommodaties worden geïnformeerd over de Visie en de uitgangspunten.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-20

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-20 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-20 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4021934 Aan : Gemeenteraad Datum : 28 februari 2012 Portefeuillehouders Wethouders G. Boeve en M. Tigelaar Programma 4. Zorg, welzijn

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE

Nadere informatie

Bewoners gaan het doen...

Bewoners gaan het doen... De complexiteit van de eenvoud De beproefde Vijf Sterrenmethode, gebaseerd op vijf stappen en bijbehorende werktechnieken, inspelend op toeval, emotie en overmacht van het werken aan de sociale ontwikkeling

Nadere informatie

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties

Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Gebruikersbeleid welzijnsaccommodaties Vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Gebruikers van welzijnsaccommodaties... 3 2. Welzijnsaccommodaties... 4 2.1. Soorten accommodaties... 4

Nadere informatie

Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang

Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang Referentiemodellen Onderwijs & Kinderopvang 20 juni 2013 Programma kennismaking rekenen aan samenwerking met Marc van Leent pauze tekenen aan samenwerking met Rob Janssen Bouwmeester Concepten Netwerk

Nadere informatie

Huurharmonisatie. Op weg naar een gezonde balans. Gemeente Doetinchem 5 oktober 2012 Janneke Harmsen en Wendy Doornink I C S.

Huurharmonisatie. Op weg naar een gezonde balans. Gemeente Doetinchem 5 oktober 2012 Janneke Harmsen en Wendy Doornink I C S. Huurharmonisatie Op weg naar een gezonde balans Gemeente Doetinchem 5 oktober 2012 Janneke Harmsen en Wendy Doornink Agenda Huurharmonisatie Clustering Pilot projecten Resultaten en aanbevelingen Huurharmonisatie

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/73597 Onderwerp Jongerenactiviteitenruimte in MFA De Kaaik Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het door het college genomen besluit om: Akkoord te gaan met het gewijzigd

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6

Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Aan de Raad Made, 27 maart 2008 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 april 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Samenwerking Stichting Welzijn

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-, jeugd- en jongerencentra naar bewonersondernemingen

agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-, jeugd- en jongerencentra naar bewonersondernemingen Raadsvoorstel agendapunt : bijlage nr. : 2012-698 Raadsvergadering: Commissie: Portefeuillehouder: mr. P. de Baat MPM en mw. A.J.A van de Ven Onderwerp Vastgoed inzetten bij transitie van wijk-, buurt-,

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 Inleiding De stichting Wooninitiatief Waalre, hierna te noemen WIW projecten, is een stichting waarvan het bestuur bestaat uit ouders of wettelijke vertegenwoordigers van jongvolwassenen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond

Nadere informatie

Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015

Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015 Openbaar Onderwerp Subsidies armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In 2014 hebben we een aantal subsidieaanvragen

Nadere informatie

AANLEIDING BEOOGD EFFECT I Wat is het profiel van het Makelpunt?

AANLEIDING BEOOGD EFFECT I Wat is het profiel van het Makelpunt? Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4293820 Opsteller : de heer J.J. van Roon Telefoon : (033) 469 43 22 Datum : 15 januari 2013 User-id : RO10 Onderw erp MakelpuntAmersfoort.nl Voorstel:

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Onderwerp Huur- en subsidiesystematiek accommodaties en invulling bezuinigingsopdracht

Onderwerp Huur- en subsidiesystematiek accommodaties en invulling bezuinigingsopdracht Raadsvoorstel Agendapunt: 4 A Onderwerp Huur- en subsidiesystematiek accommodaties en invulling bezuinigingsopdracht Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 15 januari 2014 4 februari

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai

Nota van B&W. onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen. Portefeuilehouder Adam Elzakalai gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Overdracht exploitatie sport- en gymzalen Brede scholen Portefeuilehouder Adam Elzakalai Collegevergadering 19 april 2016 inlichtingen C. van der Kwaak (+31235676740)

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard 300

Gemeentebestuur Spuibouievard 300 DORDRECHT Aan da gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk MO/531453 Begrotingsprogramma Economisch en culturele ontwikkeling Betreft Burgerinitiatief

Nadere informatie

Gemeentelijk eigendom

Gemeentelijk eigendom Gemeentelijk eigendom Startnotitie 'Aandacht voor verborgen subsidies, strategisch vastgoed en bezit vanuit een taak' Uitgangspunt startnotitie Binnen de gemeente Tiel is er tot op heden geen vastgesteld

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Visie ontmoetingsfunctie en wijkcentra Heerhugowaard

Visie ontmoetingsfunctie en wijkcentra Heerhugowaard Visie ontmoetingsfunctie en wijkcentra Heerhugowaard Deze visie is gemaakt in opdracht van de gemeente Herhugowaard. Tracé-organisatieadvies Haarlem, Gerard Tamminga april 2013 Ontmoeting en wijkcentra

Nadere informatie

Verslag presentatie Welzaam

Verslag presentatie Welzaam Verslag presentatie Welzaam INLEIDING De nieuwe organisatie Welzaam presenteerde zich in het voorjaar 2013 in 3 bijeenkomsten aan 80 mensen van drie doelgroepen: 1. aan vrijwilligers van Portes en bewoners

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie