Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN HEERLEN 2014 Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Heerlen; b. gemeenschapshuis (gemeenschapsvoorziening): een stichtingsbestuur die een gebouw in eigendom en/of beheer heeft en die zich in haar doelstelling richt op het vervullen van een sociaal-maatschappelijke ontmoetings- en/of faciliterende functie voor niet-commerciële activiteiten van verenigingen, stichtingen en andere sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties; c. federatie: een samenwerkingsverband tussen de (zelfstandige) gemeenschapshuizen; d. sociaal- maatschappelijke activiteit: een niet-commerciële activiteit die betrekking heeft op de onderlinge relatie tussen de mensen, de samenleving en/of maatschappij en die toegankelijk is voor eenieder. Het betreft een activiteit waaraan minimaal zes personen meedoen; e. commerciële activiteit: een activiteit die in besloten kring c.q. in persoonlijke sfeer wordt gehouden en daarmee niet toegankelijk is voor eenieder. Artikel 2 Subsidiecriteria gemeenschapshuizen van gebruikers, dus niet voor commerciële activiteiten. die actief lid zijn van de federatie. 3. Het gemeenschapshuis stelt zich in de statuten tot doel dat het een sociaal-maatschappelijke functie vervult. een vereniging of stichting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, overeengekomen reguliere gepleegd. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en een afschrift van dit plan wordt voorgelegd Artikel 3 Subsidiecriteria Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen De federatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de gemeenschapshuizen. Artikel 4 Subsidiegrondslag gemeenschapshuizen 1. De jaarlijkse subsidie voor de gemeenschapshuizen bedraagt: a. een vast bedrag van 2.000,00 indien het in eigendom of beheer gehouden gebouw een bruto vloeroppervlakte heeft tot 500 m2, of 1

2 b. een vast bedrag van ,00 indien het in eigendom of beheer gehouden gebouw een bruto vloeroppervlakte heeft van 500 m2 of meer. 2. Naast het in het eerste lid bedoelde bedrag maken de gemeenschapshuizen aanspraak op: a. 200 per vereniging of stichting die gemiddeld minimaal twee maal per maand op reguliere basis gebruik maakt van het gebouw, en b. 75 per in het gebouw gehouden incidentele activiteit. Artikel 5 Subsidiegrondslag Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen De jaarlijkse subsidie voor de federatie gemeenschapshuizen is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten en bedraagt maximaal Artikel 6 Aanvraagtermijn 1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend tussen 1 augustus en 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar, waarin de te subsidiëren activiteiten zullen plaats vinden. 2. Een aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt ingediend tussen 1 april en 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarvoor de subsidie is verleend. Artikel 7 Inwerkingtreding 1. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking. 2. De Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen, vastgesteld op 15 februari 2011, worden ingetrokken. Artikel 8 Overgangsbepaling 1. De aanvrager van een subsidie die voor de inwerkingtreding van deze regeling structureel in aanmerking kwam voor een subsidie op grond van de in artikel 7, tweede lid, genoemde beleidsregels en die door toepassing van deze regeling in een nadeliger positie komt te verkeren ontvangt een eenmalige compensatie. 2. De eenmalige compensatie als bedoeld in het eerste lid bestaat uit een vermeerdering van de subsidie krachtens deze regeling met een bedrag ter hoogte van de helft van het verschil tussen de subsidie voor het jaar 2015 en de vastgestelde subsidie over het jaar Artikel 9 Citeertitel Deze regeling kan worden aangehaald als Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 8 juli gemeentesecretaris, burgemeester, Toelichting op de Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en federatie gemeenschapshuizen Heerlen Wettelijk kader De Algemene subsidieverordening Heerlen (ASV) fungeert als kapstokverordening waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de ASV is afgesproken dat voor de concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld op basis waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te structureren. De Algemene subsidieverordening Heerlen (ASV) fungeert als kapstokverordening waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de ASV is afgesproken dat voor de concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld op basis waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te structureren. Beleidskader Een van de speerpunten van de nieuwe WMO is ontmoeting. De gemeente Heerlen kiest ervoor deze ontmoetingsmogelijkheden zo veel mogelijk in de wijken te laten plaatsvinden, zodat de sociale cohesie 2

3 in buurten en wijken gestimuleerd wordt. Gemeenschapshuizen hebben een belangrijke functie in hun wijk. Verenigingen maken er gebruik van en er vinden allerlei activiteiten plaats. Sociale netwerken en betrokkenheid bij elkaar ontstaan immers als mensen elkaar ontmoeten en gemeenschapshuizen spelen in het laagdrempelig faciliteren van mogelijkheden tot ontmoeting een grote rol. De gemeente streeft ernaar de gemeenschapshuizen zo veel mogelijk te laten bemensen door vrijwilligers die hun talenten in kunnen zetten binnen de wijk. Het inzetten van vrijwilligers zorgt er ook voor dat het gemeenschapshuis zo veel mogelijk uren open is voor de bewoners die elkaar willen ontmoeten en de verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten van het gemeenschapshuis. Een van de speerpunten van de nieuwe WMO is ontmoeting. De gemeente Heerlen kiest ervoor deze ontmoetingsmogelijkheden zo veel mogelijk in de wijken te laten plaatsvinden, zodat de sociale cohesie in buurten en wijken gestimuleerd wordt. Gemeenschapshuizen hebben een belangrijke functie in hun wijk. Verenigingen maken er gebruik van en er vinden allerlei activiteiten plaats. Sociale netwerken en betrokkenheid bij elkaar ontstaan immers als mensen elkaar ontmoeten en gemeenschapshuizen spelen in het laagdrempelig faciliteren van mogelijkheden tot ontmoeting een grote rol. De gemeente streeft ernaar de gemeenschapshuizen zo veel mogelijk te laten bemensen door vrijwilligers die hun talenten in kunnen zetten binnen de wijk. Het inzetten van vrijwilligers zorgt er ook voor dat het gemeenschapshuis zo veel mogelijk uren open is voor de bewoners die elkaar willen ontmoeten en de verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten van het gemeenschapshuis. Toelichting op artikel 2 Criteria voor de subsidieverlening gemeenschapshuizen van gebruikers, dus niet voor commerciële activiteiten. De functie van een gemeenschapshuis is vooral het bieden van een plek aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het college verleent een subsidie voor niet-commerciële activiteiten die voor eenieder toegankelijk zijn, waaraan minimaal zes personen deelnemen en waarbij de onderlinge relatie tussen de mensen centraal staat. die actief lid zijn van de federatie. Een actief lid van de federatie is een gemeenschapshuis dat naar de vergaderingen van de federatie komt, adviezen van de federatie opvolgt en zelf pro-actief zaken inbrengt bij de federatie. 3. Het gemeenschapshuis stelt zich in de statuten tot doel dat het een sociaal-maatschappelijke functie vervult. De hoofdfunctie van een gemeenschapshuis is het bieden van een ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dit dient in de statuten als functie genoemd te worden. De sociaal-maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in het gemeenschapshuis hebben tot doel wijkbewoners met elkaar in contact te brengen en hen via ontmoeting een sociaal netwerk op te laten bouwen. Te denken valt bijvoorbeeld aan verenigingen die repeteren in het gemeenschapshuis of mensen die wekelijks samen komen kienen of sporten. Aangezien de hoofdfunctie van een gemeenschapshuis het bieden van ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten is, zijn commerciële activiteiten toegestaan. Onder commerciële activiteiten worden activiteiten verstaan die in besloten kring of de persoonlijke sfeer plaatsvinden, zoals feesten en recepties. Het verhuren van ruimtes aan commerciële activiteiten, terwijl die ruimtes op hetzelfde tijdstip gereserveerd zijn voor een reguliere gebruiker zoals een vereniging of voor andere sociaal-maatschappelijke activiteiten, dient zo veel mogelijk vermeden te worden. een vereniging of stichting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, overeengekomen reguliere Indien een commerciële activiteit plaatsvindt in dezelfde ruimte en op hetzelfde tijdstip als gebruikelijk de reguliere activiteit plaatsvindt, dient het gemeenschapshuis de reguliere partij minimaal twee weken van tevoren een redelijk alternatief aan te bieden, zodat de reguliere activiteit toch 3

4 doorgang kan vinden. Indien het alternatief door de reguliere partij niet geaccepteerd wordt, beslist het college of het alternatief redelijk is en of de commerciële activiteit dus doorgang kan vinden. De gemeente stimuleert het aantrekken van betaald personeel niet. De werkzaamheden in het gemeentehuis dienen zo veel mogelijk uitgevoerd te worden door vrijwilligers. gepleegd. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en een afschrift van dit plan wordt voorgelegd Het gemeenschapshuis dient in een goede staat van onderhoud te verkeren. Het bestuur dient jaarlijks een overzicht van het gepleegde onderhoud en nog te plegen onderhoud te verstrekken. Dit plan dient samen met het financieel en inhoudelijk jaarverslag ingeleverd te worden bij de gemeente. van gebruikers, dus niet voor commerciële activiteiten. De functie van een gemeenschapshuis is vooral het bieden van een plek aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het college verleent een subsidie voor niet-commerciële activiteiten die voor eenieder toegankelijk zijn, waaraan minimaal zes personen deelnemen en waarbij de onderlinge relatie tussen de mensen centraal staat. die actief lid zijn van de federatie. Een actief lid van de federatie is een gemeenschapshuis dat naar de vergaderingen van de federatie komt, adviezen van de federatie opvolgt en zelf pro-actief zaken inbrengt bij de federatie. 3. Het gemeenschapshuis stelt zich in de statuten tot doel dat het een sociaal-maatschappelijke functie vervult. De hoofdfunctie van een gemeenschapshuis is het bieden van een ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dit dient in de statuten als functie genoemd te worden. De sociaal-maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in het gemeenschapshuis hebben tot doel wijkbewoners met elkaar in contact te brengen en hen via ontmoeting een sociaal netwerk op te laten bouwen. Te denken valt bijvoorbeeld aan verenigingen die repeteren in het gemeenschapshuis of mensen die wekelijks samen komen kienen of sporten. Aangezien de hoofdfunctie van een gemeenschapshuis het bieden van ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten is, zijn commerciële activiteiten toegestaan. Onder commerciële activiteiten worden activiteiten verstaan die in besloten kring of de persoonlijke sfeer plaatsvinden, zoals feesten en recepties. Het verhuren van ruimtes aan commerciële activiteiten, terwijl die ruimtes op hetzelfde tijdstip gereserveerd zijn voor een reguliere gebruiker zoals een vereniging of voor andere sociaal-maatschappelijke activiteiten, dient zo veel mogelijk vermeden te worden. een vereniging of stichting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, overeengekomen reguliere Indien een commerciële activiteit plaatsvindt in dezelfde ruimte en op hetzelfde tijdstip als gebruikelijk de reguliere activiteit plaatsvindt, dient het gemeenschapshuis de reguliere partij minimaal twee weken van tevoren een redelijk alternatief aan te bieden, zodat de reguliere activiteit toch doorgang kan vinden. Indien het alternatief door de reguliere partij niet geaccepteerd wordt, beslist het college of het alternatief redelijk is en of de commerciële activiteit dus doorgang kan vinden. De gemeente stimuleert het aantrekken van betaald personeel niet. De werkzaamheden in het gemeentehuis dienen zo veel mogelijk uitgevoerd te worden door vrijwilligers. 4

5 gepleegd. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en een afschrift van dit plan wordt voorgelegd Het gemeenschapshuis dient in een goede staat van onderhoud te verkeren. Het bestuur dient jaarlijks een overzicht van het gepleegde onderhoud en nog te plegen onderhoud te verstrekken. Dit plan dient samen met het financieel en inhoudelijk jaarverslag ingeleverd te worden bij de gemeente. Toelichting op artikel 3 Subsidiecriteria Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen De federatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de gemeenschapshuizen. De federatie dient zorg te dragen voor onder andere het beleggen en voorbereiden van ambtelijke en bestuurlijke overleggen, het opstellen van een risico-inventaris en analyse per gemeenschapshuis, het opstellen van het werkplan van de federatie, het opstellen van gespecialiseerde adviezen, juridische en administratieve ondersteuning, het organiseren van (herhalings-)cursussen in het kader van bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne en HACCP en het eventueel aanschaffen van defibrillatoren voor de aangesloten gemeenschapshuizen. De federatie dient zorg te dragen voor onder andere het beleggen en voorbereiden van ambtelijke en bestuurlijke overleggen, het opstellen van een risico-inventaris en analyse per gemeenschapshuis, het opstellen van het werkplan van de federatie, het opstellen van gespecialiseerde adviezen, juridische en administratieve ondersteuning, het organiseren van (herhalings-)cursussen in het kader van bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne en HACCP en het eventueel aanschaffen van defibrillatoren voor de aangesloten gemeenschapshuizen. Toelichting op artikel 4 Subsidiegrondslag gemeenschapshuizen Het aantal bruto m 2 van het gebouw bepaalt de basishoogte van de subsidie. Daarnaast wordt er een subsidie van 200 beschikbaar gesteld aan het gemeenschapshuis voor iedere vereniging of stichting die tot de reguliere gebruikers behoort en over het subsidiejaar gemiddeld minimaal twee keer per maand gebruik maakt van het gemeenschapshuis. Ook wordt er 75 subsidie beschikbaar gesteld aan het gemeenschapshuis voor iedere incidentele sociaal-maatschappelijke activiteit. Het aantal bruto m 2 van het gebouw bepaalt de basishoogte van de subsidie. Daarnaast wordt er een subsidie van 200 beschikbaar gesteld aan het gemeenschapshuis voor iedere vereniging of stichting die tot de reguliere gebruikers behoort en over het subsidiejaar gemiddeld minimaal twee keer per maand gebruik maakt van het gemeenschapshuis. Ook wordt er 75 subsidie beschikbaar gesteld aan het gemeenschapshuis voor iedere incidentele sociaal-maatschappelijke activiteit. Toelichting op artikel 5 Subsidiegrondslag Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen De subsidie voor de kosten van de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de federatie en de bijdrage in de kosten van opleiding en deskundigheidsbevordering door de federatie aan de afzonderlijke gemeenschapshuizen bedraagt maximaal ,- per jaar en is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. De subsidie voor de kosten van de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de federatie en de bijdrage in de kosten van opleiding en deskundigheidsbevordering door de federatie aan de afzonderlijke gemeenschapshuizen bedraagt maximaal ,- per jaar en is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. Toelichting op artikel 8 Overgangsregeling Het overgangsrecht is uitsluitend van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar

6 Het overgangsrecht is uitsluitend van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar Wettelijk kader De Algemene subsidieverordening Heerlen (ASV) fungeert als kapstokverordening waarop alle subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de ASV is afgesproken dat voor de concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld op basis waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te structureren. Beleidskader Een van de speerpunten van de nieuwe WMO is ontmoeting. De gemeente Heerlen kiest ervoor deze ontmoetingsmogelijkheden zo veel mogelijk in de wijken te laten plaatsvinden, zodat de sociale cohesie in buurten en wijken gestimuleerd wordt. Gemeenschapshuizen hebben een belangrijke functie in hun wijk. Verenigingen maken er gebruik van en er vinden allerlei activiteiten plaats. Sociale netwerken en betrokkenheid bij elkaar ontstaan immers als mensen elkaar ontmoeten en gemeenschapshuizen spelen in het laagdrempelig faciliteren van mogelijkheden tot ontmoeting een grote rol. De gemeente streeft ernaar de gemeenschapshuizen zo veel mogelijk te laten bemensen door vrijwilligers die hun talenten in kunnen zetten binnen de wijk. Het inzetten van vrijwilligers zorgt er ook voor dat het gemeenschapshuis zo veel mogelijk uren open is voor de bewoners die elkaar willen ontmoeten en de verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten van het gemeenschapshuis. Toelichting op artikel 2 Criteria voor de subsidieverlening gemeenschapshuizen van gebruikers, dus niet voor commerciële activiteiten. De functie van een gemeenschapshuis is vooral het bieden van een plek aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het college verleent een subsidie voor niet-commerciële activiteiten die voor eenieder toegankelijk zijn, waaraan minimaal zes personen deelnemen en waarbij de onderlinge relatie tussen de mensen centraal staat. die actief lid zijn van de federatie. Een actief lid van de federatie is een gemeenschapshuis dat naar de vergaderingen van de federatie komt, adviezen van de federatie opvolgt en zelf pro-actief zaken inbrengt bij de federatie. 3. Het gemeenschapshuis stelt zich in de statuten tot doel dat het een sociaal-maatschappelijke functie vervult. De hoofdfunctie van een gemeenschapshuis is het bieden van een ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Dit dient in de statuten als functie genoemd te worden. De sociaal-maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in het gemeenschapshuis hebben tot doel wijkbewoners met elkaar in contact te brengen en hen via ontmoeting een sociaal netwerk op te laten bouwen. Te denken valt bijvoorbeeld aan verenigingen die repeteren in het gemeenschapshuis of mensen die wekelijks samen komen kienen of sporten. Aangezien de hoofdfunctie van een gemeenschapshuis het bieden van ruimte aan sociaal-maatschappelijke activiteiten is, zijn commerciële activiteiten toegestaan. Onder commerciële activiteiten worden activiteiten verstaan die in besloten kring of de persoonlijke sfeer plaatsvinden, zoals feesten en recepties. Het verhuren van ruimtes aan commerciële activiteiten, terwijl die ruimtes op hetzelfde tijdstip gereserveerd zijn voor een reguliere gebruiker zoals een vereniging of voor andere sociaal-maatschappelijke activiteiten, dient zo veel mogelijk vermeden te worden. een vereniging of stichting als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, overeengekomen reguliere Indien een commerciële activiteit plaatsvindt in dezelfde ruimte en op hetzelfde tijdstip als gebruikelijk de reguliere activiteit plaatsvindt, dient het gemeenschapshuis de reguliere partij minimaal 6

7 twee weken van tevoren een redelijk alternatief aan te bieden, zodat de reguliere activiteit toch doorgang kan vinden. Indien het alternatief door de reguliere partij niet geaccepteerd wordt, beslist het college of het alternatief redelijk is en of de commerciële activiteit dus doorgang kan vinden. De gemeente stimuleert het aantrekken van betaald personeel niet. De werkzaamheden in het gemeentehuis dienen zo veel mogelijk uitgevoerd te worden door vrijwilligers. gepleegd. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd en een afschrift van dit plan wordt voorgelegd Het gemeenschapshuis dient in een goede staat van onderhoud te verkeren. Het bestuur dient jaarlijks een overzicht van het gepleegde onderhoud en nog te plegen onderhoud te verstrekken. Dit plan dient samen met het financieel en inhoudelijk jaarverslag ingeleverd te worden bij de gemeente. Toelichting op artikel 3 Subsidiecriteria Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen De federatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de gemeenschapshuizen. De federatie dient zorg te dragen voor onder andere het beleggen en voorbereiden van ambtelijke en bestuurlijke overleggen, het opstellen van een risico-inventaris en analyse per gemeenschapshuis, het opstellen van het werkplan van de federatie, het opstellen van gespecialiseerde adviezen, juridische en administratieve ondersteuning, het organiseren van (herhalings-)cursussen in het kader van bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne en HACCP en het eventueel aanschaffen van defibrillatoren voor de aangesloten gemeenschapshuizen. Toelichting op artikel 4 Subsidiegrondslag gemeenschapshuizen Het aantal bruto m 2 van het gebouw bepaalt de basishoogte van de subsidie. Daarnaast wordt er een subsidie van 200 beschikbaar gesteld aan het gemeenschapshuis voor iedere vereniging of stichting die tot de reguliere gebruikers behoort en over het subsidiejaar gemiddeld minimaal twee keer per maand gebruik maakt van het gemeenschapshuis. Ook wordt er 75 subsidie beschikbaar gesteld aan het gemeenschapshuis voor iedere incidentele sociaal-maatschappelijke activiteit. Toelichting op artikel 5 Subsidiegrondslag Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen De subsidie voor de kosten van de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de federatie en de bijdrage in de kosten van opleiding en deskundigheidsbevordering door de federatie aan de afzonderlijke gemeenschapshuizen bedraagt maximaal ,- per jaar en is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten. Toelichting op artikel 8 Overgangsregeling Het overgangsrecht is uitsluitend van toepassing op subsidieaanvragen voor het jaar

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding

Toelichting op artikel 3 Subsidiegrondslag Toelichting op artikel 4 inwerkingtreding Toelichting op de beleidsregel stimulering optimale beschikbaarheid van Automatische Externe Defibrillatoren (AED s) binnen het Reanimatie Netwerk Heerlen Wettelijk kader De Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op artikel 3 van de Asv Ede 2015; besluit vast te stellen de Subsidieregeling maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring buurtgericht werken 2016

Beleidsregel subsidiëring buurtgericht werken 2016 CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR383245_1 12 juli 2016 Beleidsregel subsidiëring buurtgericht werken 2016 BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING BUURTGERICHT WERKEN 2016 Considerans In het kader van Buurtgericht

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 - bijdragen Registratienr. 1589856 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING HUISVESTINGSSUBSIDIE, EXPLOITATIESUBSIDIE EN HUURSUBSIDIE DEURNE 2018

SUBSIDIEREGELING HUISVESTINGSSUBSIDIE, EXPLOITATIESUBSIDIE EN HUURSUBSIDIE DEURNE 2018 Gemeenteblad nr. 374, 21 april 2016 SUBSIDIEREGELING HUISVESTINGSSUBSIDIE, EXPLOITATIESUBSIDIE EN HUURSUBSIDIE DEURNE 2018 De raad van de gemeente Deurne; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 VERORDENING CULTURELE EN SPORTIEVE DEELNAME de raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart, nummer 14 gelet op de artikelen 147

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.1 RIS 280860 SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het concept Buurthuis

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling cultuurparticipatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling cultuurparticipatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40032 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling cultuurparticipatie Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 RIS296403 SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de Commissie Samenleving op 17 januari 2017 per

Nadere informatie

Gemeenteblad van Eindhoven (2016, nr xxxx)

Gemeenteblad van Eindhoven (2016, nr xxxx) gemeente Eindhoven Gemeentebladnummer 2016xxxx Gemeenteblad van Eindhoven (2016, nr xxxx) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat zij in hun vergadering van

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009

WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 WIJZIGINGEN SUBSIDIEVERORDENING ZONNEBOILERS GEMEENTE OPSTERLAND 2009 De Subsidieverordening zonneboilers gemeente Opsterland 2009 is aangepast aan de nieuwe Algemene Subsidieverordening Opsterland 2012

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport;

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 136836 6 oktober 2016 Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015 Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Citeertitel... 3 1.2. Opbouw... 3 2. Begripsbepaling... 4 3. Criteria...

Nadere informatie

Wijziging regeling en beleidsregels adviescommissie stedenband Turkije

Wijziging regeling en beleidsregels adviescommissie stedenband Turkije Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging regeling en beleidsregels adviescommissie stedenband Turkije Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag PBS/2015.295 RIS 290049 SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - het doen van

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015'

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Stellers : N. van der Wal Eigenaar : Maatschappelijke Ontwikkeling Planning herziening : maandag

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

beleidsregel basissubsidie ontwerpversie

beleidsregel basissubsidie ontwerpversie 1. beleidsinhoud De beleidsregel basissubsidie vindt zijn basis in de geformuleerde strategische visies Toekomstvisie 2025, de Kadernota Wmo Ambitie tot participatie, het Beleidsprogramma Wmo 2012-2015

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel subsidiering evenementen

Gemeente Heerlen - beleidsregel subsidiering evenementen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41565 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel subsidiering evenementen SUBSIDIERING EVENEMENTEN HOOFDSTUK 1 Evenementen maken Heerlen als stad

Nadere informatie

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200)

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 92157 6 oktober 2015 Subsidieregeling Amsterdam Dialoog 2015-2016(3B, 2015, 200) Afdeling 3B Nummer 200 Publicatiedatum 2 oktober 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015

Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 9216 2 februari 2015 Subsidieregeling funderingsonderzoek Zaanstad 2015 Opmerkingen m.b.t. de regeling Deze regeling vloeit voort uit het beleid

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bussum. Nr. 120953 15 december 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING BUSSUM 2015 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van 10 september 2015 inzake Nadere regels subsidie Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Beleidsregels subsidie Maatschappelijke Participatie (meedoenbijdrage) gemeente Waalre

Beleidsregels subsidie Maatschappelijke Participatie (meedoenbijdrage) gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 8 en artikel 35 lid 5, van de Wet werk en bijstand (WWB);en de Algemene Subsidie

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010

Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Steenwijkerland Nadere regels subsidie dorpshuizen en wijkgebouwen Steenwijkerland 2010

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Artikel 2 Subsidiesoort Waarderingssubsidie conform hoofdstuk 3 van de Algemene subsidieverordening.

Artikel 2 Subsidiesoort Waarderingssubsidie conform hoofdstuk 3 van de Algemene subsidieverordening. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 61817 9 juli 2015 Gemeente Heerlen - beleidsregel SUBSIDIERING AMATEURSPORTVERENIGINGEN 2015 Beleidsinhoud Sporten en bewegen heeft gunstige maatschappelijke

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 1 Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015;

Gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 126610 23 december 2015 Regeling subsidies vrijwilligersactiviteiten welzijn en zorg 2016 Burgemeester en wethouders van Maastricht, Gelet op

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel; overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen ten behoeve van het verlenen en vaststellen van subsidies op het terrein

Nadere informatie

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/37 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 4 april

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten

Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Beleidsregel ondersteuningsmogelijkheden jeugd 2015 Eijsden-Margraten Het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten: Gelet op artikel 4.81 van de AWB; Overwegende dat - er behoefte is

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016. Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016. Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 33881 21 maart 2016 Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016 Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013; SUBSIDIEREGELING STRUCTURELE SUBSIDIE VOOR AMATEURKUNSTVERENIGINGEN 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is aanvullende regels te geven voor de subsidieverstrekking

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 076 Officiële naam regeling: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Citeertitel: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Verordening culturele en sportieve deelname

Verordening culturele en sportieve deelname Verordening culturele en sportieve deelname Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Subsidie : geldelijke bijdrage in de kosten van activiteiten die de deelname aan

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie