WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND"

Transcriptie

1 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 1 van 6 WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND Aanmelding kind voor deelname aan VVE programma. Wanneer er kinderen op de groep zijn waarbij je merkt dat zij extra ondersteund en - of uitgedaagd dienen te worden op het gebied van de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en of motorische ontwikkeling, dan kun je ouders adviseren om een doorverwijzing aan te vragen bij het consultatiebureau voor VVE. Overleg hierbij altijd eerst met de locatiemanager. Vanuit het consultatiebureau kunnen ook kinderen geadviseerd worden om deel te nemen aan een VVE programma en zo bij onze organisatie terecht komen. Het consultatiebureau (JGZ) is dé organisatie die een doorverwijzing geeft en dat is nodig om een kind deel te laten nemen aan het VVE programma. Het consultatiebureau vult dan een verwijsformulier in met de verklaring dat het betreffende kind in aanmerking komt voor VVE. Zonder verwijzing is het ook niet mogelijk dat de VVE voor een bepaald kind wordt gesubsidieerd. De kwaliteit van de uitvoering van het VVE programma wordt gecontroleerd door de GGD. Het originele JGZ verwijsformulier wordt gescand en opgeslagen in het digitale kinddossier. Start van de VVE Programma Intake en verwerking van informatie Om de verantwoordelijkheid van pm-ers op iedere VVE groep te verdelen en de kwaliteit van de werkzaamheden te borgen wordt er een verdeling gemaakt welke pm-er verantwoordelijk is voor welk kind. Registreer dit op het Excel bestand (mapje PM - VVE) Wanneer het kind is opgenomen binnen het VVE programma is het belangrijk om in overleg met ouders te bepalen waar een kind hulp bij nodig heeft en verdere achtergrond informatie. De verantwoordelijke pm-er vraagt aan ouders naar de bijzonderheden van het kind en het gezin. Daarnaast geef je ouders korte informatie over het beleid, de werkwijze op het kinderdagverblijf en informatie over VVE. Geef ouders de gelegenheid om tijdens de intake vragen te stellen en evt. wensen en verwachtingen uit te spreken. De pm-ers van de groep vullen alle gegevens in op het formulier analyse probleemgedrag. Door het kind te leren kennen en te observeren kun je in de loop van de eerste twee maanden het formulier volledig invullen. Alle pm-ers van de groep zorgen dat ze op de hoogte zijn van de inhoud van de probleemstelling per kind. Omdat dit de basis is waarvan uit je het kind gaat ondersteunen. Tijdens het overleg met ouders vraag je ook of ouders een schriftje willen meenemen voor de overdracht tussen thuis en DDB. De informatie met uitleg over het gebruik van het schriftje wordt vooraan in het schriftje geplakt (zie onder kopje schrijven van schriftje). Administratief zorg je ervoor dat alle informatie over het kind genoteerd wordt op het Excel bestand (in mapje VVE). Hou de administratieve gegevens van de kinderen goed bij op het Excel bestand zodat alle betrokken pm-ers op de hoogte zijn van afspraken rondom het VVE kind zodat deze kunnen worden nagekomen. Daarnaast wordt het Excel bestand gebruikt als overzicht om organisatie breed de VVE kinderen te kunnen monitoren. Maak een digitaal mapje aan voor het kind waarin je alle digitale formulieren zet (in mapje VVE onder pm eigen locatie). Alle informatie over het kind wordt daarin gezet. Daarnaast blijft er een map op de groep (VVE kinddossier van de groep) waarin je de niet digitale formulieren zet (alle toets documenten). Zorg dat je alle formulieren verwerkt worden dan wel

2 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 2 van 6 worden in gescant. Controleer verder of het kind op de aanwezigheidslijst genoteerd staat als VVE deelnemer. Is dat niet het geval neem dan contact op met de administratie (liefst via de mail) zodat zij dit alsnog kunnen registreren. Dit is noodzakelijk omdat een invaller op de groep dan direct weet dat er een VVE kind op de groep is en hierop actie kan ondernemen. Voortgang VVE programma Iedere maand is er een ander thema (binnen de VVE). Op de jaarplanning VVE thema kun je precies zien met welk thema er gewerkt wordt. Alle activiteiten staan ingedeeld in projectstappen Oriënteren, Demonstreren, Verbreden of Verdiepen. In die projectstappen onderzoeken de kinderen een thema van gemakkelijk naar moeilijk en van dichtbij naar veraf. Aan de week kun je zien in welke stap we van een thema zijn Oriënteren, Demonstreren, Verbreden of Verdiepen. Het overzicht zit voorin de VVE ordner. Om een kind goed te kunnen ondersteunen bij de VVE activiteiten is het belangrijk om te weten wat een kind al goed kan en met welke activiteiten een kind moeite heeft. Bij alle wekelijke stappen, met de daarbij behorende activiteiten, is het daarom noodzakelijk om de voortgang per kind te noteren op het registratie tutoring VVE formulier. Door dit formulier wekelijks in te vullen ben je samen met je collega s precies op de hoogte hoe het met het betreffende kind gaat. Je vult per activiteit in of het doel wel of niet behaald is. Wanneer een kind een doel niet behaald heeft dan geef je het kind extra oefeningen en kun je het kind (individueel) activiteiten opnieuw aanbieden (dat heet binnen VVE Remediërende tutoring). De uitslag noteer je dan weer op het registratie tutoring formulier. Wanneer het kind het doel heeft bereikt is de (individuele) extra ondersteuning voldoende geweest. Wanneer het doel niet is bereikt ga je verder met extra ondersteuning geven door het kind geregeld oefeningen/activiteiten (dat heet binnen VVE Cursorisch getinte activiteiten) te laten doen die steeds iets moeilijker zijn. Ook de uitkomsten van deze doelen worden genoteerd op het tutor registratieformulier. Er is de verplichting dat het registratieformulier goed wordt ingevuld hierop wordt door de GGD controleert. Er kunnen op verschillende groepen kinderen zijn die bepaalde doelen niet bereikt hebben en extra ondersteuning nodig hebben. Zoek uit of die kinderen tijdens die extra activiteiten zijn samen te voegen. Zo kun je tijdbesparend zorgen voor extra kwaliteit. Op het Excel kun je zien welke kinderen er aanwezig zijn. Vraag hulp aan elkaar en werk samen. Betrek ouders bij de vorderingen van hun kind zodat zij meer geïnteresseerd raken bij het thema. Dit kan ook motivatie geven om het thuis op te pakken. Tijdens het breng- en haalmomenten is er natuurlijk ook contact met ouders en gelegenheid om tussentijds ervaringen uit te wisselen over de ontwikkeling van het kind. Mocht er meer tijd nodig zijn of is de ontwikkeling of situatie meer veranderd, dan maak je een afspraak met de ouders voor een gesprek. Schrijven van VVE schriftje Het is de bedoeling dat zowel ouders als pm-ers gebruik maken van het VVE schriftje van het kind om zo op de hoogte te zijn van de ervaringen en ontwikkelingen van het kind op het kinderdagverblijf en in de thuissituatie.

3 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 3 van 6 Ten minste één keer per week worden ouders door pm-ers via het VVE schriftje geïnformeerd. Er wordt een kopie van de activiteit geplakt (in het werkboek staat dit aan de zijkant) en zo nodig versjes. Zo kunnen de ouders de activiteiten ook thuis doen. Eventuele vragen aan ouders hoe het kind zich thuis ontwikkeld Korte uitleg over de ontwikkeling van het kind m.b.t. de VVE activiteiten en de woorden die bij het thema horen. De ouders worden gevraagd om antwoord te geven op de vragen. Foto s van de thuissituatie in het VVE schriftje te plakken (zoals de kinderkamer of foto s tijdens een activiteit). Aan de hand van de foto s kunnen pm-ers in gesprek gaan met de kinderen over hun thuissituatie en de ervaringen die zij hebben beleefd. Ouders zullen via het ouderportaal ook regelmatig foto's ontvangen van de activiteiten op de groep. Mocht er weinig reactie terug komen van ouders, kijk dan eerst verder wat hier de oorzaak van is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ouders de Nederlandse taal niet voldoende beheersen en het niet kunnen schrijven. Zoek met elkaar een oplossing om te zorgen dat we allemaal (als opvoeders rond het kind) op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en elkaar hierin ondersteunen. Dit komt het kind ten goede. Attendeer de ouders op het belang van wederzijdse informatievoorziening. Vraag ouders het schriftje 's morgens te overhandigen zodat je het schriftje direct op de groep hebt. Voorin het schriftje plak je onderstaande tekst: Beste ouders/ verzorgers van.., Dit schriftje willen wij graag samen met u gaan gebruiken om elkaar goed op de hoogte te houden van de ervaringen en ontwikkelingen van.. (naam kind) Het is de bedoeling dat u en de pedagogisch medewerkers (pm-ers) van de groep gebruik maken van het schriftje van uw kind. Zo blijven we allemaal op de hoogte van de ervaringen en ontwikkelingen van..(naam kind) op het kinderdagverblijf als in de thuissituatie. Ten minste één keer per week wordt door pm-ers in het schriftje geschreven. Er wordt een kopie van de activiteit en eventuele versjes in het schriftje geplakt. Zo bent u op de hoogte van de activiteiten die gedaan worden en kunt u de activiteiten ook thuis doen. Korte uitleg over de ontwikkeling van..(naam kind) m.b.t. de VVE activiteiten en de woorden die bij het thema horen. Ook worden er vragen in gesteld om zo meer informatie te krijgen over de belevingswereld en ervaringen van de thuissituatie. Het is belangrijk dat u de informatie van de thuissituatie en de belevenissen wilt delen met de pedagogisch medewerkers. Met deze informatie kunnen we beter inspelen op de behoefte van uw kind. Ook willen wij u vragen om foto s van de thuissituatie in het schriftje te plakken (zoals de kinderkamer of foto s tijdens een activiteit). Aan de hand van de foto s kunnen pm-ers in gesprek gaan met de kinderen over hun thuissituatie en de ervaringen die zij hebben beleefd. Via de tablet op de groep worden ook regelmatig foto s naar u g d over de activiteiten op de groep.

4 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 4 van 6 Heeft u vragen of wil u meer weten over de uitvoering van de VVE thema s dan kunt u die ook in het schriftje schrijven. Natuurlijk kan er ook een afspraak gemaakt worden om even rustig met elkaar te praten. Wilt u het schriftje bij binnenkomst aan de pm-er van de groep geven zo kunnen zij direct op de groep het schriftje lezen en het gebruiken. Toetsen VVE Vve kinderen krijgen vanaf hun derde jaar twee keer een toets om hun ontwikkeling op taal en reken gebied te kunnen toetsen. De eerste toetsen (rekenen en taal) neem je af bij en kind tussen 3 en 3 ½ jaar. De tweede serie (rekenen en taal) neem je af wanneer het kind tussen de 3 ½ en 4 jaar is. Wees alert zorg ervoor dat er tenminste 6 maanden zitten tussen de eerste en de tweede serie (rekenen en taal) zodat het kind de tijd heeft om zich te ontwikkelen. Registreer in het Excel bestand wanneer de toetsen gaan plaatsvinden. Zo is iedereen op de hoogte en kan zo nodig het afnemen van de toets door een collega worden overgenomen. Naar aanleiding van de eerste toetsen vindt er een gesprekje plaats met de ouders tijdens het haal en breng moment om de resultaten van de toetsen door te nemen. Wanneer de uitkomst een D of een E is neem dan even de tijd om dit met ouders rustig te bespreken. Motiveer ouders om thuis ook aan de slag te gaan en het kind gericht te ondersteunen. Maak hier afspraken over. Ouder avond en of inloop ochtend Om de betrokkenheid van ouders te vergroten, vast te houden en ouders te informeren, worden er jaarlijks een ouderavond en/of inloop ochtenden georganiseerd. Tijdens de VVE ochtendvergadering wordt bepaald welke onderwerpen er aan bod komen en worden de taken verdeeld. Als verantwoordelijke pm-er zorg je dat de taken worden uitgevoerd en geef je overdracht naar je collega s. Zo is iedereen op de hoogte en werk je samen om de ouderavond en of de inloopochtend goed te laten verlopen. Gebleken is dat op de ouderavond weinig ouders komen ondanks alle inzet van pm-ers. Daarom is er besloten om overdag ouders in de gelegenheid te stellen om de VVE werkzaamheden op de groep te laten zien en te ervaren hoe kinderen de activiteiten uitvoeren. Twee keer per jaar ( in mei en oktober) zullen er inloopochtenden worden georganiseerd. In die maand zijn er dan twee ochtenden ( uur) op de VVE groep(-en) (verschillende dagen van de week) gepland zodat ouders de gelegenheid hebben om hierbij aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de ontwikkeling van het VVE kind uit jouw groep, zodat je de ouders adequaat te woord kan staan en eventuele vragen kan beantwoorden. In het draaiboek ouderavond en inloopochtend VVE is te lezen welke taken er liggen en hoe de bijeenkomsten eruit zien. Afronden VVE programma Wees alert dat je voordat een kind naar de basisschool gaat een aantal acties moet uitvoeren om te zorgen voor een goede afronding van het VVE programma met het kind, de ouders en de school.

5 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 5 van 6 3 maanden voordat het kind naar de basisschool gaat controleer je of alle administratieve gegevens/ documenten volledig zijn ingevuld en dat de volgende documenten zijn opgeslagen: JGZ formulier (verwijsformulier) inscannen b Analyse probleem gedrag (in digitale map) c Registratie tutoring VVE (in digitale map) Peutervolgsysteem taal voor peuters (in map op groep) Peutervolgsysteem rekenen voor peuters (in map op groep) a overdrachtsformulier (in digitale map, maak twee kopieën) Ouder gesprek Als alle formulieren zijn ingevuld, maakt de (verantwoordelijke) pm-er (uiterlijk 2 maanden voor de overgang naar de basisschool) een afspraak met de ouders. Noteer deze afspraak op het Excel bestand. Geef bij ouders het doel van het gesprek aan: Het bespreken van het VVE traject en de ontwikkeling van het kind. Het overdrachtsformulier doornemen en laten tekenen ter voorbereiding van de overdracht naar school. Vraag aan ouders naar welke basisschool hun kind gaat omdat er altijd een overdracht plaats vindt met de betreffende school. Noteer de school op het Excel bestand. Leg uit dat een warme overdracht met school belangrijk is om zo school te informeren over de vorderingen van het kind. De school kan met deze informatie dan direct de juiste ondersteuning en begeleiding bieden aan het kind. (Wanneer ouders aangeven bij dit gesprek aanwezig te willen zijn stel ze hiertoe dan in de gelegenheid.) Bespreek de inhoud van het overgangsformulier waaronder de uitkomsten van de toetsen en laat ouders dit in 3-voud tekenen. Geef aan dat het origineel overhandigt wordt aan de contact persoon van school. Dit is de Intern begeleider of leerkracht van school. Wanneer een kind buiten Zoetermeer naar school gaat dan zal er telefonisch contact worden opgenomen met school en zullen de gegevens door de locatiemanager worden g d. Ouders krijgen de kopie mee en één kopie gaat in het kind dossier. Warme overdracht met medewerkers van school Maak een afspraak met de intern begeleider van de toekomstige school van het kind of de leerkracht van de groep waar het kind naar toe gaat. Noteer de (afspraak) datum op het Excel bestand. Wees alert sommige scholen hebben weinig ervaring met VVE. Geef duidelijke uitleg wat de bedoeling is van de afspraak. Tijdens de afspraak bespreek je de inhoud van het overdrachtsformulier en laat de school ook de kopieën en het origineel tekenen. Het origineel geef je dan aan school. Afronden en afhandelen van de administratieve zaken t.a.v. VVE Nadat het kind naar de basisschool is gegaan kan het kinddossier (digitaal en de groepsdossier) worden afgesloten. Zorg daarbij dat je het getekende warme overdrachts formulier (door de ouders en school) in scant en opslaat. Dan kan het hele kinddossier digitaal worden afgesloten en opgeslagen in de historie map van het kind dossiers. Restant formulieren (toetsen) kunnen worden vernietigd.

6 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 6 van 6 Verantwoordelijkheden van verschillende medewerkers tav VVE Bij het VVE traject zijn niet alleen de pedagogisch medewerkers betrokken. Ook andere medewerkers hebben een taak binnen het VVE traject. De andere medewerkers zijn intern: een VVE coördinator, een VVE coach (= Hbo-er) op de VVE groep per locatie, de locatiemanager en de adjunct directeur. Daarnaast is er extern een Ib-er van een VVE school, die bij een concrete hulpvraag, via de locatiemanager, gevraagd kan worden om een keer te observeren. De VVE coördinator zorgt voor het goed verlopen van de praktische werkzaamheden. Dit betekent het voorbereiden van een ouderavond en/ of inloop ochtend (uitnodigingen digitaal klaar invullen, enz.). De collega pm-ers ondersteunen in werkzaamheden en bij hulpvragen zo nodig die bespreekbaar maken met de VVE coach en of locatiemanager. Voorbereiden van de vergadering en verwerken van de vergadering en de gemaakte afspraken monitoren. De Hbo-er heeft als hoofdtaak de pm-ers te ondersteunen op de groepen om de kinderen een betere startpositie voor de basisschool te geven. In de praktijk betekent dit het monitoren van de werkwijze volgens de werkinstructies, het bijsturen en zo nodig aanpassen van het beleid. Het ondersteunen begeleiden van pm-ers in hun werkzaamheden en de ouderbetrokkenheid stimuleren. De locatiemanager zorgt dat het VVE traject optimaal wordt uitgevoerd binnen de locatie en zorgt ervoor dat het Excel formulier volledig ingevuld is. Is voorzitter van de VVE vergadering die één keer in de twee maanden wordt gehouden. De adjunct directeur draagt zorg voor de subsidie en heeft contacten met de gemeente en andere externe partners van de VVE. De Intern begeleider van de school kan om ondersteuning gevraagd worden wanneer er onduidelijkheid is in het zorgdragen voor bepaalde kinderen binnen het VVE traject. Alleen met toestemming van de locatiemanager wordt de hulp gezocht. Wees alert maak eerst gebruik van het interne zorgstelsel binnen onze organisatie. Kom je er niet uit dan kunnen we altijd extern hulp vragen. Vergadering VVE Een keer in de twee maanden is er een VVE ochtendvergadering. Alle gegevens staan digitaal vermeld in de VVE map (te vinden) onder de eigen locatie. Zorg dat je de vergadering altijd goed voorbereid. Heb je vragen of agendapunten zet deze dan in de agenda van de komende vergadering. Zijn er acties waar jij verantwoordelijk voor bent zorg dan dat ze tijdig zijn afgerond. Lukt het niet vraag dan tijdig hulp aan. Ondersteuning Alle formulieren en documenten op een rijtje : JGZ formulier (verwijsformulier) inscannen e Jaarplanning VVE thema (in VVE map op groep vooraan) b Analyse probleem gedrag (in digitale map) c Registratie tutoring VVE (in digitale map) Peutervolgsysteem taal voor peuters (in VVE map op groep) Peutervolgsysteem rekenen voor peuters (in VVE map op groep) a overdrachtsformulier (in digitale map, maak twee kopieën)

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool

Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Protocol Observeren en registreren peutergegevens en overleg/overdracht gegevens naar ouders en basisschool Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat Beste ouder(s) en of verzorger(s), Via dit protocol

Nadere informatie

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Deze samenwerkingsovereenkomst is opgesteld om ouders van kinderen met een VVE indicatie binnen de kinderopvang / peuteropvang van KOV-Hebbes een helpende hand te bieden m.b.t.

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

2. Overdracht naar collega s: gehele dag door overdracht naar collega s en noteren van afspraken.

2. Overdracht naar collega s: gehele dag door overdracht naar collega s en noteren van afspraken. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.6 teamwerk 1 van 7 TEAM WERKINSTRUCTIES COMMUNICATIE: Communicatie vinden wij erg belangrijk zowel tussen pm-ers en ouders, ouders onderling maar ook tussen pm-ers onderling.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool 1. Inleiding Een overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Protocol. Versie: september januari

Protocol. Versie: september januari Protocol Versie: september januari 2013 2 1 Protocol Overdrachtsformulier Indien er in dit protocol de volgende termen staan, wordt er mee bedoeld: Basisschool = basisschool, speciaal basisonderwijs of

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig leren en

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL

OUDERPROGRAMMA VVE VERSTERKEN BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT BEN IK IN BEELD UITWERKING PER DOELSTELLING OUDERPROGRAMMA GROEP NUL BESCHIKBAAR MATERIAAL VANUIT Ben ik in Beeld maakt gebruik het programma Puk en Ko thuis. Daarnaast zijn er aanvullingen beschikbaar: Het bronnenboek Ouderbetrokkenheid en een ouderwerkplan. Materiaal

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: VVE beleid *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 2.42 Soort document: Werkwijze Aantal pagina s: Aantal bijlagen: - Status: Vastgesteld Actie: Invoegen in kwaliteitsmap Datum:

Nadere informatie

Handleiding en procedure. Uniform Zaans overdrachtsformulier. Peuter naar de basisschool

Handleiding en procedure. Uniform Zaans overdrachtsformulier. Peuter naar de basisschool Handleiding en procedure Uniform Zaans overdrachtsformulier Peuter naar de basisschool Vastgesteld door de Stuurgroep VVE Mei 2017 1. Toelichting en algemene opmerkingen Waarom een Zaanse procedure voor

Nadere informatie

Stappenplan Oudergesprekken

Stappenplan Oudergesprekken Stappenplan Oudergesprekken Dit is het stappenplan oudergesprekken, met uitleg over: - 1 e gesprek: kennismaking - 2 e gesprek: wenperiode - 3 e gesprek: tussenmoment na observeren/toetsen - 4 e gesprek:

Nadere informatie

Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase

Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase Ouderbeleid VVE Kinderdagverblijf Oase Gericht ouderbeleid Doel Samen met ouders willen wij de kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit willen we bereiken door ouders te stimuleren om thuis ontwikkelings-

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Villa Kakelbont. Inhoud

Villa Kakelbont. Inhoud Inhoud Werkinstructie 2 Procedure 3 Jaarplanning 4 Uitnodiging 10 minutengesprekken 5 Inschrijfformulier 10 minutengesprekken 6 Evaluatieformulier 10 minutengesprekken pedagogisch medewerker 7 PRAVOO Pagina

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde

Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde Als kinderen aangemeld worden bij de Leilinde voor de groepen 3 t/m 8 hebben ze altijd een jaar onderwijs in Nederland gehad. Zo niet dan

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

Piramide in Kinderdagverblijf Oase

Piramide in Kinderdagverblijf Oase Piramide in Kinderdagverblijf Oase Informatie voor ouders over vroegschoolse educatie binnen Oase Update maart 2016 Inhoud 1. Oase en vroegschoolse educatie 2. Wat is Piramide 3. Totaalprogramma 4. Zelfstandig

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Versie september 2015 Almere 2015-2019 In Almere streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van doelgroepkinderen. Sinds 2012 werkt de jeugd gezondheid

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Borgdocument BAS + A Instroom. B Leerlingvolgsysteem. obs Valkenhorst Planningsysteem; instroom en leerlingvolgsysteem, pagina 1 van 6

Borgdocument BAS + A Instroom. B Leerlingvolgsysteem. obs Valkenhorst Planningsysteem; instroom en leerlingvolgsysteem, pagina 1 van 6 Borgdocument BAS + Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld: Planningssysteem Instroom en leerlingvolgsysteem. A Instroom 1. Doel In deze cel is het de bedoeling dat er binnen de school duidelijkheid ontstaat

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

HULPMIDDEL OUDERCOMPONENT VVE ACTIEPLAN STANDAARD OUDERPROGRAMMA GROEP NUL HOE VULT U HET ACTIEPLAN IN? WANNEER VULT U HET ACTIEPLAN IN?

HULPMIDDEL OUDERCOMPONENT VVE ACTIEPLAN STANDAARD OUDERPROGRAMMA GROEP NUL HOE VULT U HET ACTIEPLAN IN? WANNEER VULT U HET ACTIEPLAN IN? NUL: ACTIEPLAN KEIDOSCOOP ACTIEPLAN STANDAARD OUDERPROGRAMMA GROEP NUL Het actieplan standaard ouderprogramma is een handvat om te komen tot de standaard ouderbetrokkenheid die hoort bij groep nul. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD

HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND. Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD HALTE 4 VVE-OVERDRACHTSPROTOCOL GEMEENTE HELMOND Versienummer 12-2012 Datum vaststelling december 2012 Evaluatiedatum december 2013 INHOUD Dit document bestaat uit: - Overdrachtsprotocol - versie 12-2012

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Vragen over privacy bij VVE

Vragen over privacy bij VVE Vragen over privacy bij VVE Oberon 1, december 2013 Om de toeleiding naar VVE goed te organiseren en te monitoren is het nodig gegevens over de doelgroepkinderen te delen tussen de betrokken partijen.

Nadere informatie

Totaaloverzicht ingevulde evaluatieformulieren

Totaaloverzicht ingevulde evaluatieformulieren Totaaloverzicht ingevulde evaluatieformulieren Totaal aantal ingevulde formulieren: 106 De formulieren zijn ingevuld in de periode september 2013 tot september 2014. Achter het antwoord staan de aantallen

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning.

Een kleine groep kinderen heeft extra ondersteuning nodig. De 3+ groep is een voorbeeld van extra ondersteuning. TOEGANG 3+ GROEP 1. Aanleiding Sinds twee jaar draaien er 3+ groepen in Deventer. De 3+ groepen maken onderdeel uit van het palet van aanbod voor peuters. De afgelopen tijd is behoefte ontstaan aan nadere

Nadere informatie

De activiteitenmap. 1 Inleiding

De activiteitenmap. 1 Inleiding DC 31 De activiteitenmap 1 Inleiding In je werk verdiep je je in de dagbesteding en interesses van de cliëntgroep en in wat mogelijk geschikte activiteiten zijn. Dat kunnen activiteiten voor groepen zijn

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland

Communiceren met ouders. Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Communiceren met ouders Silke Jansen Orthopedagoog Gezin en Gedrag REC 4 Vierland Inhoud van de workshop 1. Kind binnen systeem 2. School en ouders gelijkwaardig? 3. Richtlijnen bij oudercontacten 4.

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense BIJLAGE 1 Overzicht van te nemen acties bij uitvoering werkinstructie plus flowchart Bijlage 1: Actielijst bij werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk instructie vv UNO Seizoen (1)

Vrijwilligerswerk instructie vv UNO Seizoen (1) Hieronder volgt een instructie hoe u kunt aangeven wat u als vrijwilligerswerk zou willen verrichten binnen vv UNO. Uiteraard zullen er vragen zijn waar op u het antwoord in onderstaand instructie niet

Nadere informatie

Ouderbeleid Kids First COP groep

Ouderbeleid Kids First COP groep Ouderbeleid Kids First COP groep Vastgesteld januari 2015 Kids First COP groep Friesestraatweg 215 b 9743 AD Groningen T 050 3 12 43 25 E info@kidsfirst.nl www.kidsfirst.nl Ouderbeleid Kids First COP groep,

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Zaanse overdracht kindgegevens. peuter naar de basisschool

Zaanse overdracht kindgegevens. peuter naar de basisschool Zaanse overdracht kindgegevens peuter naar de basisschool Vastgesteld door de Stuurgroep VVE Mei 2017 De verzending van dit overdrachtsformulier en de bijlagen wordt verzorgd door: Naam (VVE) peuterspeelgroep/het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia

Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Het draaiboek rond het werken met het ontwikkelingsvolgmodel Kijk! Op basisschool Finlandia Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding: Het draaiboek voor het werken met het Ontwikkelingsvolgmodel Kijk!

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente

1-zorgroute voorschoolse voorzieningen. Plein Midden Twente 1-zorgroute voorschoolse voorzieningen Plein Midden Twente Voorwoord De 1-zorgroute in de praktijk; 6 stappen Binnen alle zes stappen binnen de zorgroute geldt: het bieden van een goed pedagogisch klimaat

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven.

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven. Ouderbetrokkenheid Hfd. 1 Inleiding Ouderbetrokkenheid is in! Tot een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen van ouderbetrokkenheid gehoord. Tegenwoordig is het een onderwerp dat volop in de schijnwerpers

Nadere informatie

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Schooljaar 2012/2013 Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Binnen Stichting Op Kop is sinds enkele jaren op alle basisscholen het handelingsgericht

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Administratieve procedure ziekteverzuim

Administratieve procedure ziekteverzuim Administratieve procedure kortdurend verzuim (tot en met 7 dagen) Nr Dgn/ Actiehouder Activiteit Omschrijving Tijd Output Systeem Issues of aandacht in dgn 1. Dag 1 Medewerker Medewerker is ziek Medewerker

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Overlegvormen *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.25 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 12 (incl. bijlagen van 8 pag.) Aantal bijlagen: 8 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Inhoud: 3. Pedagogisch beleid: 1. van intake tot exit ten aanzien van het kind: 2. Pedagogisch plan: 3c procedure hoe te handelen bij calamiteiten

Inhoud: 3. Pedagogisch beleid: 1. van intake tot exit ten aanzien van het kind: 2. Pedagogisch plan: 3c procedure hoe te handelen bij calamiteiten 3. Pedagogisch beleid.1.2.3c calamiteiten 1 van 8 Inhoud: 3. Pedagogisch beleid: 1. van intake tot exit ten aanzien van het kind: 2. Pedagogisch plan: 3c hoe te handelen bij calamiteiten Nummer : 3.1.2.3c

Nadere informatie

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8

Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Walcheren, november 2012 De Walcherse basisscholen maken voor de overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het VO gebruik van het Digitaal OverdrachtsDossier

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Beheerder v/d procedure: Directeur. Doel; Inzichtelijk krijgen wat er goed loopt Wat aandacht vraagt. (Kijk verder)

Beheerder v/d procedure: Directeur. Doel; Inzichtelijk krijgen wat er goed loopt Wat aandacht vraagt. (Kijk verder) 1. 2.3 evaluatieprocedure. 1.1 kwaliteitsontwikkelingsplan KOP team 1 van 5 Nummer: 1.2.3.1.1 Doel van de procedure: Door middel van overzicht kwaliteitsregistratie wordt de verkregen informatie geregistreerd

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER

LESBESCHRIJVINGSFORMULIER LESBESCHRIJVINGSFORMULIER Beroepstaak 1 Omgaan met kinderen in een leersituatie Stageschool Plaats Stagementor Stagegroep Aantal kinderen Gegevens Stageschool Datum Naam student Groep Vakgebied Gegevens

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s

Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s Conclusies uit de enquêtes voor logopedisten op SBO s Ten behoeve van het project Van oefendefect naar oefeneffect! Logopedie in het SBO. is een enquête verspreid over 29 SBO s. Achtereenvolgens worden

Nadere informatie

Workshop samen talenten benutten

Workshop samen talenten benutten Workshop samen talenten benutten Doelgroep: organisaties die met vrijwilligers met een beperking willen werken Doel: kennis en vaardigheden overdracht voor het werken met mensen met een beperking Bijeenkomst

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING. (Nieuwe leerling OBS De Walsprong)

INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING. (Nieuwe leerling OBS De Walsprong) INSCHRIJFFORMULIER/ OUDERVERKLARING (Nieuwe leerling OBS De Walsprong) Gegevens van de leerling(e) Familienaam: Jongen / meisje * Voorna(a)m(en):. BSN:..... Roepnaam:.. (Kopie paspoort / i.d.kaart / geboortebewijs

Nadere informatie

Informatieboekje Bloesem

Informatieboekje Bloesem Informatieboekje Bloesem Contactgegevens Youké - Locatie Ede Bloesem Jachtlaan 14 6713 KM Ede Tel. 06 387 809 13 www.youke.nl groepbloesem@youke.nl Pedagogisch medewerkers: Gedragswetenschapper: Hinriët

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Handreiking Zorgstructuur 0-4 jaar gemeente Barneveld Versie maart 2017

Handreiking Zorgstructuur 0-4 jaar gemeente Barneveld Versie maart 2017 Handreiking Zorgstructuur 0-4 jaar gemeente Barneveld Versie maart 2017 Status handreiking Deze handreiking komt in plaats van het signaleringsprotocol zorgkinderen wat was opgenomen in de handleiding

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video Beeldcoaching in de kinderopvang Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Protocol doorstroom van kinderen naar een volgende bouw. HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs

Protocol doorstroom van kinderen naar een volgende bouw. HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs Protocol doorstroom van kinderen naar een volgende bouw HEIJENOORDSCHOOL openbaar Jenaplan basisonderwijs 1 Inhoud 1. Protocol... 3 2. Overzichten die in de doorstroomprocedure worden gebruikt zijn:...

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

I N T A K E V R A G E N L I J S T

I N T A K E V R A G E N L I J S T I N T A K E V R A G E N L I J S T (Schoolinlichtingenformulier) BASISSCHOOL GROEP 1 t/m 8 Naam leerling:.. Naam basisschool:.. Invuldatum intakevragenlijst:.... -... -.. Niet door u invullen: Binnengekomen

Nadere informatie

Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie

Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie Organisatie profiel Voor- en Vroegschoolse Educatie Versie 1.0, 15 maart 2017 Inhoudsopgave 1.Inleiding...4 Het kind centraal...4 2.Kwaliteit...5 De pedagogisch medewerkers zijn voor ons erg belangrijk.

Nadere informatie

Protocol Ziekte en Ongevallen

Protocol Ziekte en Ongevallen Protocol Ziekte en Ongevallen Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling. Doel protocol:

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. Algemeen beeld: Op 9 januari 2014 heeft de inspectie in het kader van VVE peuterspeelzaal Het Kompas en basisschool Van Rijckevorsel bezocht. Het onderstaande plan van aanpak bestaat uit twee delen: De

Nadere informatie

Begeleiding Outplacement

Begeleiding Outplacement Begeleiding Outplacement Deze handleiding is bestemd voor de medewerkers van outplacementkantoren die een begeleiding outplacement registreren in Mijn Loopbaan voor partners (MLP). Inhoudstafel 1.Toegang

Nadere informatie