Hoe de kwaliteit verzekeren van het medicatiebeheer in RVT? Comment garantir la qualité de la gestion des médicaments dans les MRS?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe de kwaliteit verzekeren van het medicatiebeheer in RVT? Comment garantir la qualité de la gestion des médicaments dans les MRS?"

Transcriptie

1 Hoe de kwaliteit verzekeren van het medicatiebeheer in RVT? Comment garantir la qualité de la gestion des médicaments m dans les MRS? Moderator: Monique Elseviers, Secretaris: Maja Lopez-Hartman Universiteit Antwerpen

2 Kwaliteit verzekeren van de keuze van de molecule Assurer la qualité du choix de la molécule Gebruik Formularium voor RVT Informatisering van het RVT formularium Mogelijkheid om beperkt aantal bij te voegen op basis van specifieke noden en voorkeuren Invulling van merknamen/generieken in overleg met CRA, huisartsen en apothekers het formularium geeft een balans tussen meest aangewezen en meest gebruikte Formularium wordt kennisdatabank geneesmiddelen voor intern gebruik in het rusthuis Usage du Formulaire en MRS Informatisation du formulaire des MRS Possibilité d ajouter un nombre limité sur base de besoins spécifiques et de préférences rences Ajout de marques/génériques riques en concertation avec le MCC, les médecins généralistes et le pharmacien Le formulaire fait la balance entre les médicaments les plus indiqués et les plus utilisés Le formulaire devient une base de données médicaments à usage interne dans les maisons de repos

3 Kwaliteit verzekeren van de keuze van de molecule Assurer la qualité du choix de la molécule Invoeren van kwaliteitscontrole van het voorschrijve Op regelmatige basis Automatisch via elektronische score door geïnformatiseerde screening voorschriften (in combinatie met klinische problemen) Aangevuld door medication review door team van apotheker + arts Met regelmatige feedback naar voorschrijvers via standaard rapportering via speciale (vormings( vormings) ) meetings (CRA, artsen, apotheker, geriaters, klinische farmacoloog...) Aandacht voor therapeutische vrijheid van de voorschrijvers Introduction d un contrôle de qualité des prescriptions Sur base régulière Automatique via score électronique par screening informatisé des prescriptions (en combinaison avec les problèmes cliniques) complété par chart review par l équipe du pharmacien + médecins Avec feedback régulier vers les prescripteurs via rapportage standardisé, via réunions spéciales (formations) (MCC, médecins, pharmaciens, gériatres, pharmacien clinicien...) Attention à donner à la liberté thérapeutique des prescripteurs

4 Kwaliteit verzekeren door electronisch beheer voorschrift Assurer la qualité de la gestion électronique de la prescription Aanbevelingen rond het voorschrijven Rechtstreekse elektronische input door voorschrijver met communicatie naar verpleegkundige Met automatisch aanbod geneesmiddelen van formularium Met noodzaak tot motivatie voor voorschrift buiten formularium Met voorstel tot een elektronische Oplossing voor dringende voorschriften Recommandations concernant les prescriptions Input électronique direct du prescripteur avec communication vers l infirmièrere Avec offre automatique de médicaments à l intérieur du formulaire Avec exigence de motivation si prescription hors formulaire Avec proposition de solution électronique pour les prescriptions d urgence

5 Kwaliteit verzekeren door electronisch beheer voorschrift Assurer la qualité de la gestion électronique de la prescription Aanbevelingen rond het beheer van het voorschrift Rechtstreekse elektronische raadpleging van het medicatieschema door voorschrijver en apotheker Mogelijkheid tot communicatie van medicatieschema met ziekenhuis voor vlotte en veilige opname en ontslag Mogelijkheid tot kwaliteitsbewaking door bewaren van historiek van medicatieschema (met koppeling aan BCFI databank) Aanbieden van meerdere output-vormen van de medicatiefiche Recommandation concernant la gestion prescription consultation électronique directe de la fiche médicament par le prescripteur et le pharmacien possibilité d une communication de la fiche médicament à l hôpital pour une admission et une sortie facile et sécurisée Possibilité d une gestion de qualité par l historique de la fiche médicament (et lien avec la base de données BCFI) proposition de plusieurs formes de fiches des médicament

6 Kwaliteit verzekeren bij de verdeling van de medicatie Assurer la qualité de la distribution des produits Kwaliteitsverbetering klaarzetten binnen RVT ICT hulp om fouten te vermijden (gebruik up-to to-date medicatievoorschrift) ICT hulp door specifieke klaarzet-output (pletinstructie, stabiliteit oplossing ) Streven naar een toelevering van medicatie op maat: Geautomatiseerd via robot Manueel via blisters, plateau... Met speciale aandacht voor: Bijkomend klaarzetten ter plaatse (te) late wijziging medicatieschema Farmacologische kennis VPK Amélioration de la qualité de la préparation paration des médicaments en MRS Aide ICT pour éviter les fautes (usage de prescritption de médicament up-to to-date) Aide ICT pour les préparations parations spécifiques ( instructions, stabilité du produit ) Tendre vers une livraison des médicaments sur mesure: Automatisée via robot Manuelle via blisters, plateau... avec une attention spéciale pour: Préparation sur place adaptation (tardive) de la fiche médicament Connaissance pharmacologique des infirmiers

7 Wat kost kwaliteit? Quel coût pour la qualité? Financiering voorzien voor ICT installatie, implementatie en opleiding Betrokkenheid apotheker in kwaliteitsvol medicatiebeleid en individuele voorbereiding van de medicatie Opzetten van programma s s voor kwaliteitscontroles Financement à prévoir pour Installation ICT, implémentation mentation et Formation Implication du pharmacien dans une politique médicaments de qualité, et pour l administration individuelle des médicaments Développement de programmes pour le contrôle de la qualité

8 Verzekeren van de veiligheid van de resident Assurer la sécurité du patient Veilig voorschrift standaard up-to to-date medicatiefiche, electronisch aangemaakt, met automatische kwaliteitscontrole Veilig klaargezet Duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden met stricte normering voor apotheker op basis van aangepaste medicatiefiche met specifieke klaarzet instructies Veilig toegediend met specifieke toediening instructies Opvolging therapeutische effecten en nevenwerkingen ICT hulp voor foutmeldingen ICT hulp voor observatie (neven)effecten Prescription sécurisée Fiche médicament standardisée up-to to-date, produite électroniquement Avec contrôle automatique de la qualité Préparation sécurisée Répartition claire des responsabilités avec normes strictes pour les pharmaciens sur base d une fiche médicament adaptée avec des instructions de préparation paration Administration sécurisée Avec instructions spécifiques Suivi des effets thérapeutiques et des effets secondaires Aide ICT pour la notification des fautes Aide ICT pour l observation des effets (secondaires)

9 Verzekeren vd samenwerking arts, apotheker, verpleegkundige Assurer la collaboration entre médecin, pharmacien et infirmier Multidisciplinair overleg Concertation multidisciplinaire Electronisch beschikbaar stellen van medisch dossier en medicatiefiche Mise à disposition électronique du dossier médical et de la fiche médicament ICT ondersteunde communicatiekanalen Canaux de communication soutenus par ICT

10 Multidisciplinaire samenwerking Collaboration multidisciplinaire Management CRA Voorschrijvers Apotheker Verpleegkundigen Resident Management MCC Prescripteurs Pharmacien Infirmiers Resident Kwaliteitsvolle farmacotherapeutische zorg voor de resident Soins pharmacothérapeutique rapeutique de qualité pour les résidents