Informatieplan Inspectie voor de Sanctietoepassing. Datum 25 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieplan 2011-2013 Inspectie voor de Sanctietoepassing. Datum 25 januari 2011"

Transcriptie

1 Informatieplan Inspectie voor de Sanctietoepassing Datum 25 januari 2011 Status Definitief

2

3 Colofon Afzendgegevens Inspectie voor de Sanctietoepassing Kalvermarkt CB Den Haag Postbus EH Den Haag Contactpersoon M.C.H. Van der Velden Kennismanager Auteurs... T F l Pagina 3 van 27

4

5 Inhoud Colofon Inleiding Organisatie Visie, missie en doelstellingen Doelgroepen Organisatiestructuur - 10 Inrichtingseisen Huidige situatie Bedrijfsprocessen, knelpunten en wensen - 11 Programmeren van toezicht Voorbereiden van toezicht Waarneming Oordeelsvorming Interventie Afsluiting Informatiesystemen en ICT middelen Kantoorautomatisering Specifieke toepassingen Beheer van informatievoorziening Trends en ontwikkelingen Gewenste Informatievoorziening Ondersteunde werkwijze ISt Samenwerking met andere inspecties en DJI Presentatie van rapporten Gezonde ICT-relatie met ondersteunende diensten Projecten- en activiteitenoverzicht Project Digitalisering Dossiers Project Digitaliseren aanbevelingen Activiteit Gestructureerde kennisdeling Activiteit Evaluatie gebruik en gebruiksvriendelijkheid ISISt Project Aanpassing TKG Activiteit Delen bezoekinformatie Project Landkaart rapporten op website Activiteit Gezonde ICT-relatie Activiteit ontwikkeling risico-analyse JJI s Project Website ISt in het Engels beschikbaar - 25 Bijlage 1 Checklist nieuwe applicaties GDI - 27 Pagina 5 van 27

6

7 1 Inleiding Het doel van dit informatieplan is inzicht te bieden in de activiteiten en projecten die kunnen worden uitgevoerd in de periode om tot de gewenste informatievoorziening van de Inspectie voor de Sanctietoepassing te komen. Op het informatieplan zal periodiek een update plaatsvinden. Het informatieplan is tot stand gekomen door de huidige en gewenste situatie van de ISt te inventariseren. Inmiddels worden de belangrijkste primaire werkzaamheden van de inspecteurs voldoende ondersteund door ICT voorzieningen. De ICT activiteiten en projecten in dit informatieplan zullen zich voornamelijk richten op kleine verbeteringen aan de bestaande ICT voorzieningen en het implementeren van voorzieningen die de inspectiewerkzaamheden vergemakkelijken en beter borgen. De ISt houdt toezicht op ca. 120 objecten en heeft in zes jaar tijd een ca. 120 rapporten en berichten uitgebracht. Voor een verdere professionaliseringsslag is het noodzakelijk om te komen tot digitale dossiervorming met daarin niet alleen dossiers per object, maar ook dossiers waarin al de aanbevelingen terug te vinden zijn. De ISt neemt deel aan het overleg van de kleine inspecties. De ICT activiteiten van dit overleg worden ondersteund door het programma e-inspecties. Vanuit dit programma zijn drie actielijnen uitgezet voor vijf kleine inspecties: Inspectie voor de Sanctietoepassing, Inspectie jeugdzorg (Ijz), Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Erfgoedinspectie (EI). De actielijnen omvatten in grote lijnen de volgende acties: Actielijn 1: opstellen en/of herijken informatieplannen Het informatieplan dient als basis voor actielijn 2 en 3 en verdere deelname aan het programma e-inspecties. In tegenstelling tot de andere leden van de samenwerkende kleine inspecties werkt de ISt al met een informatieplan. Daarnaast heeft de ISt de basis van haar informatievoorziening voldoende op orde. Om deze reden is besloten dat de ISt in het maken van haar informatieplan geen ondersteuning nodig heeft van het programma e-inspecties, maar dat zij voor de vergelijkbaarheid met de andere leden haar informatieplan wel in dezelfde vorm zal presenteren als de andere informatieplannen. Actielijn 2: overnemen, delen en vormgeven van voorzieningen Een aantal ICT-voorzieningen bij de vijf inspecties kunnen onderling worden uitgewisseld of gezamenlijk worden gebruikt. De te behalen quick wins zijn ICTvoorzieningen van één van de inspecties die vrijwel direct inzetbaar zijn bij een andere inspectie. Twee van de ICT voorzieningen van de ISt, de Toetsingskader generator (TKG) en het bezoekinformatiesysteem (onderdeel van het bredere systeem ISISt), zullen als quick win door andere leden van de kleine inspecties worden overgenomen. Actielijn 3: aansluiting bij rijksbrede ontwikkelingen Deze lijn is een attenderings- en adviesfunctie voor de kleine inspecties omtrent de bouwstenen die binnen de e-overheid ontwikkeld zijn en/of worden. Het informatieplan zal hierin richting geven. De inspecties voeren op verschillende wijze het toezichtproces uit. Daarbij wordt opgemerkt dat bepaalde elementen overeenkomen. Om de samenwerking tussen de Pagina 7 van 27

8 inspecties te kunnen bevorderen en te zoeken naar gezamenlijke oplossingen is het van belang dat de samenhang van de verschillende processen in beeld is. Hiervoor wordt de procesarchitectuur van de nvwa gehanteerd. De subprocessen van deze procesarchitectuur dienen als referentiekader voor het informatieplan. Omdat de inspecties onderdeel zijn van een kerndepartement en daardoor gehouden zijn aan de daar geldende kaders voor ICT-inrichting wordt volstaan met een beknopt en pragmatisch informatieplan. Pagina 8 van 27

9 2 Organisatie 2.1 Visie, missie en doelstellingen De ISt beoordeelt of justitiële inrichtingen en de reclassering in Nederland zich aan de regels houden en of zij straffen en maatregelen goed uitvoeren. Daarvoor inspecteert de ISt justitiële inrichtingen en reclasseringsinstellingen. Als justitiële inrichtingen en reclasseringsinstellingen zich niet aan de normen houden, dan wijst de ISt ze hier op. De ISt doet ook aanbevelingen over wat er moet veranderen. Hiermee wil de ISt bereiken dat de praktijk verbetert. De ISt komt op basis van het constateren van feiten en het doen van waarnemingen tot oordelen. Voor het verzamelen van feiten gebruikt de ISt verschillende methoden en technieken: onderzoek en analyse van vooraf verstrekte schriftelijke informatie, vragenlijsten, interviews met (groepen) leidinggevenden en medewerkers, justitiabelen en andere betrokkenen, observatie, bestudering van dossiers, protocollen en verslagen, aangekondigde en onaangekondigde inspecties van locaties die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van sancties. Op basis van de ingewonnen informatie beoordeelt de ISt of en in welke mate de situatie bij een instelling beantwoordt aan de gestelde normen. Welke normen dat zijn, bepaalt de aard van het toezicht dat de ISt houdt, uitvoeringstoezicht of nalevingstoezicht. De ISt is primair een uitvoeringstoezichthouder. De ISt houdt toezicht op de uitvoering van publieke taken in het domein sanctietoepassing. Reclassering en DJI hebben de ruimte voor het uitvoeren van hun taak en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor een goed functioneren. Open normen bepalen de handelingsruimte van de instellingen. Het uitvoeringstoezicht van de ISt beoogt bevordering van de maatschappelijke effectiviteit van de sanctietoepassing. Voor het domein sanctietoepassing geldt ook wet- en regelgeving met voorschriften (gesloten normen) voor het gewenste handelingspatroon van de instellingen. Daarmee is de ISt ook een nalevingstoezichthouder. De ISt houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in de sanctietoepassing door de beoordeling van de congruentie tussen voorschrift en feitelijk gedrag van de instellingen in de sanctietoepassing. Met haar nalevingstoezicht beoogt de ISt normconform gedrag te stimuleren. Van alle normen, open of gesloten, beschouwt de ISt de overeenkomstige uitvoeringsinstructies (beleid), de handelingspraktijk (de operationaliteit van beleid) en de borging in de handelingspraktijk (borging van beleid). Behalve onderzoek uitvoeren heeft de ISt nog een taak. Het Loket ISt coördineert de afstemming en de samenwerking tussen andere toezichthouders. De ISt is niet de enige die onderzoek doet bij inrichtingen en bij de reclassering. De Inspectie Jeugdzorg en de Erfgoedinspectie voeren bijvoorbeeld ook inspecties uit in inrichtingen en bij de reclassering. De ISt zorgt dat deze inspectiediensten zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. En dat de inrichtingen en de reclassering daardoor zo min mogelijk last hebben van alle onderzoeken. 2.2 Doelgroepen De Inspectie voor de Sanctietoepassing houdt toezicht op de volgende organisaties: Penitentiaire inrichtingen Justitiële jeugdinrichtingen Detentiecentra voor vreemdelingen Pagina 9 van 27

10 Forensisch psychiatrische centra (fpc s) Landelijke directies van DJI Reclassering Nederland De verslavingsreclassering De reclassering van het Leger des Heils De aan reclassering gelieerde instellingen (DEMO-organisaties) 2.3 Organisatiestructuur De Inspectie voor de Sanctietoepassing bestaat uit 12 Fte. De ISt voldoet aan de zes principes van goed toezicht, en voldoet daarmee ook aan het principe van professionaliteit. De professionaliteit van de ISt komt, naast het formuleren van toezicht- en toetsingskaders, tot uitdrukking door het blijven ontwikkelen van kennis van en vaardigheden in het toezicht houden, kennis van de toezichtdomeinen, de sanctietoepassing, de organisatorische ontwikkelingen binnen de justitiële inrichtingen en de reclasseringsorganisaties. De ISt is een platte organisatie met een informele sfeer. Organogram Inspectie voor de Sanctietoepassing Hoofdinspecteur Kennismanager Bedrijfscoördinator Medewerkers: Inspecteurs Secretaresse 2.4 Inrichtingseisen De Inspectie voor de Sanctietoepassing is voor wensen en verandering in de informatievoorziening afhankelijk van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI), de ondersteunende dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het GDI hanteert een checklist om nieuwe applicaties te beoordelen. Deze checklist wordt als aparte bijlage bij dit informatieplan gevoegd. De afgelopen jaren heeft deze ondersteuning te wensen over gelaten en tot vertraging en het niet realiseren van een groot aantal ICT activiteiten geleid. De ISt zal in de toekomst haar afhankelijkheid van het GDI moeten reduceren. Het ICT budget wordt per jaar bepaald. Voor 2011 is een ICT budget van ,- gereserveerd. Daarvan is ,- gereserveerd voor vaste kosten, zoals kantoorautomatisering, websites, telefonie en onderhoud van systemen. Voor ontwikkeling is ,- gereserveerd. Pagina 10 van 27

11 3 Huidige situatie De inspecteurs van de Inspectie voor de Sanctietoepassing werken volgens de procedures die zijn vastgelegd in het protocol voor de werkwijze. Elk onderzoek wordt uitgevoerd in wisselende teams van minimaal 2 inspecteurs. Inspecteurs werken flexibel: niet aan regio s gebonden en inzetbaar over het gehele domein van de Sanctietoepassing. In het protocol voor de werkwijze is vastgelegd dat de ISt werkt op basis van vooraf vastgestelde toetsingskaders. Daarnaast worden er in het protocol voor de werkwijze enkele termijnen vastgelegd, o.a. voor de wederhoor termijn voor het rapport. 3.1 Bedrijfsprocessen, knelpunten en wensen In deze paragraaf worden de huidige situatie, knelpunten en wensen van het toezichtproces beschreven. De knelpunten en wensen worden per subproces opgesomd. Echter, sommige knelpunten zullen door het totale proces heen worden ervaren. In de laatste paragraaf worden de meest hinderlijke knelpunten en de meest wenselijke verbeteringen weergegeven. De werkwijze van de Inspectie voor de Sanctietoepassing is onderverdeeld in de subprocessen van de procesarchitectuur van de nvwa. Deze subprocessen worden onderscheiden in: Programmeren van toezicht Voorbereiden van toezicht Waarneming Oordeelsvorming Interventie Afsluiting Programmeren van toezicht De ISt werkt op basis van een Inspectiejaarplan. Het Inspectiejaarplan komt op basis van risicoanalyse tot stand. Daartoe zet de ISt de volgende stappen: Consultatie direct betrokkenen In juni jaar t-1 consulteert de ISt de direct betrokkenen bij het werkterrein van de ISt. De direct betrokkenen zijn: de drie reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland, de reclassering van het Leger des Heils (LdH) en de verslavingsreclassering vertegenwoordigd door de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)), alle onderdelen van DJI, de commissies van toezicht bij de inrichtingen van DJI, de overige rijksinspecties actief in het domein sanctietoepassing, de betrokken beleidsdirecties van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Directie Sanctie- en Preventiebeleid en Directie Justitieel Jeugdbeleid), alsmede het OM, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad voor de Rechtshandhaving, de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van Veiligheid en Justitie (WODC). Eigen onderwerpen De ISt houdt een eigen lijst met mogelijke onderwerpen voor themaonderzoek bij op basis van signaleringen van inspecteurs tijdens de lopende onderzoeken. Deze lijst met onderwerpen wordt toegevoegd aan de lijst met thema s uit de consultatieronde. Pagina 11 van 27

12 Selectie thema s In augustus jaar t-1 wordt uit de lijst met mogelijke thema s op een risicogerichte wijze thema s geselecteerd die zich als een inspectievraag laten formuleren, en die zich qua omvang ervoor lenen om als zelfstandig onderzoeksthema benoemd te worden. De ISt kiest de thema s aan de hand van de volgende criteria: relevantie binnen het toezichtkader geen beleidsevaluatieonderzoek actualiteit en risico spreiding over het toezichtdomein Consultatie inspectiejaarplan In september jaar t-1 wordt het inspectiejaarplan in concept voor commentaar gezonden aan de betrokken beleidsdirecties en hoofdkantoren, de Departementale Auditdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het WODC. Ook hebben de Commissie integraal toezicht terugkeer (CITT), de RSJ en de RvdRh gelegenheid gekregen te reageren op de conceptversie van het inspectiejaarplan. Vaststelling inspectiejaarplan Elk jaar biedt de hoofdinspecteur het inspectiejaarplan voor 15 november jaar t-1 ter vaststelling aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De selectie van de door te lichten justitiële inrichtingen en reclasseringsvestigingen vindt gedurende het jaar plaats. De ISt verwacht in 2011 een vijftiental doorlichtingen uit te voeren. Een incident kan aanleiding zijn voor een geprioriteerde doorlichting. Bij een doorlichting komen de drie grondslagen uit het toezichtkader van de ISt aan bod: rechtspositie, veiligheid en reïntegratie. Knelpunten en wensen: Informatie over objecten is verspreid en vooral op papier binnen de organisatie beschikbaar. Voor het kiezen van de door te lichten objecten zou het gestructureerd digitaal beschikbaar hebben van de objectinformatie behulpzaam zijn Voorbereiden van toezicht Het Inspectiejaarplan is leidend in het inplannen van de ISt onderzoeken. Elk onderzoek wordt toegewezen aan een team van inspecteurs, waarbij het onderzoek projectmatig wordt opgepakt. De projectleider van het onderzoek is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak voor het onderzoek. Elk plan van aanpak wordt besproken in het wekelijkse werkoverleg. In het plan van aanpak wordt een aanzet gegeven voor het te ontwikkelen toetsingskader en wordt aangegeven welk object / welke objecten bezocht gaan worden. Te bezoeken objecten worden gecontroleerd in het bezoekinformatiesysteem. Indien blijkt dat andere Rijksinspecties ook een onderzoek bij een object gepland hebben, wordt getracht deze bezoeken gelijktijdig plaats te laten vinden. Na goedkeuring in het werkoverleg van het plan van aanpak worden de toetsingskaders opgesteld. Op basis van het toetsingskader worden de vragenlijsten opgesteld. Het opstellen van toetsingskaders en vragenlijsten wordt ondersteund door de Toetsingskader-generator (TKG). Bij het opstellen van de vragenlijsten wordt er rekening mee gehouden dat vragen door verschillende bronnen beantwoord worden (triangulatie). Op basis van de te bevragen respondenten wordt een inspectieprogramma opgesteld. Uiterlijk zes weken voor het bezoek aan een locatie stuurt de projectleider een aankondigingsbrief aan het object. Uiterlijk twee weken voor het bezoek stuurt de Pagina 12 van 27

13 inspecteur het gehanteerde toetsingskader en het inspectieprogramma aan het object. Het opstellen van de aankondigingsbrieven en de brief met het toetsingskader en inspectieprogramma wordt ondersteund door het Documentmanagementsysteem. Knelpunten en wensen: Er zijn enkele kleine verbeteringen mogelijk in de TKG. Twee belangrijke verbeteringen: de duidelijkheid van de hoofdpagina van de TKG en de doorzoekbaarheid van de TKG op antwoorden Waarneming De inspecteurs maken bij de waarneming gebruik van de vragenlijsten die door de TKG worden opgeleverd. De vragenlijsten worden op papier meegenomen en tijdens het bezoek ingevuld. Na het bezoek worden de antwoorden in de TKG ingevoerd en is het mogelijk om de antwoorden gestructureerd te presenteren tbv de oordeelsvorming en het schrijven van het rapport. Bij een themaonderzoek worden de gespreksverslagen voorgelegd aan de respondenten. Deze gespreksverslagen kunnen rechtstreeks uit de TKG worden geprint. Het Document management systeem zorgt ervoor dat de wederhoorbrieven van deze gespreksverslagen aan de juiste partij worden gestuurd. Knelpunten en wensen: Er zou efficiencywinst te halen zijn als de antwoorden slechts een maal geregistreerd worden. Nu worden de antwoorden eerst op papier en daarna pas verwerkt in het systeem. Aan het direct digitaal werken of werken met een zgn. digitale pen zitten echter nog grote nadelen. De huidige werkwijze wordt derhalve niet aangepast Oordeelsvorming Het inspectieteam schrijft vervolgens het rapport. De rapporten worden op een uniforme wijze opgebouwd, waarbij de inspecteurs rekening houden met de lessen uit de cursus schrijfvaardigheid. In het rapport wordt de opbouw van het toetsingskader gehanteerd: de aspecten zijn de hoofdstukken en de criteria zijn de paragrafen. Per criterium (paragraaf) wordt eerst het criterium uitgelegd, vervolgens worden de bevindingen opgeschreven, waarna er een oordeel wordt gegeven over het voldoen aan de normen van het criterium. Tot slot kunnen er aanbevelingen worden gegeven. Bij het presenteren van de bevindingen speelt de TKG een belangrijke rol. Bij het komen tot een goede oordeelsvorming maakt de ISt gebruik van de IStmeter. Elk criterium uit de toetsingskaders wordt beoordeeld op een vierpuntsschaal. Eerst moet het hele inspectieteam het eens zijn over de score, vervolgens dient een onafhankelijke, meelezende inspecteur het ook met dit oordeel eens zijn en na de wederhoorfase dient ook de hoofdinspecteur het eens te zijn met dit oordeel. Het conceptrapport wordt ter wederhoor voorgelegd aan het betreffende object (bij een doorlichting en incidentonderzoek) of aan het hoofdkantoor (bij een themaonderzoek). Het Document management systeem zorgt voor een goede adressering van de conceptrapporten. Knelpunten en wensen: Het is wenselijk om inzicht te hebben in al de aanbevelingen die ooit gedaan zijn (naar objecten, sectoren en Ministerie). Pagina 13 van 27

14 3.1.5 Interventie De ISt doet niet aan interventies. Het middel van de ISt is het doen van aanbevelingen en het openbaar maken van haar rapporten. Inmiddels maakt de ISt wel gebruik van tussentijds toezicht. Een jaar na het publiceren van een rapport vergewist de ISt zich van de voortgang die is gemaakt ten aanzien van de gedane aanbevelingen. Indien naar mening van de ISt te weinig voortgang is bereikt gaat de ISt over tot een vervolgonderzoek Afsluiting Uiterlijk zes weken na vaststelling van het rapport door de hoofdinspecteur wordt het rapport openbaar door publicatie op de ISt website. De staatssecretaris kan deze zes weken benutten om het rapport, voorzien van zijn commentaar, aan de Tweede kamer te zenden. In het geval dat het rapport daar aanleiding toe geeft kan meteen besloten worden tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek. In andere gevallen vindt er na een jaar tussentijds toezicht plaats en wordt naar aanleiding van die bevindingen besloten tot een eventueel vervolgonderzoek. 3.2 Informatiesystemen en ICT middelen De Inspectie voor de Sanctietoepassing maakt gebruik van een aantal standaard producten die beschikbaar worden gesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast beschikt de ISt over een aantal maatwerk ICT voorzieningen Kantoorautomatisering MS Office De inspecteurs maken voornamelijk gebruik van MS Outlook, Word, Powerpoint en Excel. De zgn. piketmeldingen (meldingen bijzondere voorvallen) komen binnen op een centrale postbus binnen Outlook. K-Schijf De medewerkers maken gebruik van de gezamenlijke k-schijf. Er zijn goede afspraken over de wijze waarop projectdocumentatie op deze schijf geplaatst wordt. Adobe Acrobat De inspecteurs maken gebruik van Acrobat Reader. De kennismanager en de bureaucoördinator hebben ook de beschikking over Acrobat 8 standaard. Dit wordt vooral gebruikt om rapporten en verslagen die ter wederhoor aan objecten worden gestuurd om te zetten in een pdf-bestand. De ISt heeft als beleid om geen Wordbestanden aan objecten te sturen (wegens herleidbaarheid van aanpassingen). Microsoft Silverlight De webapplicatie ISISt (Document management systeem en Bezoekinformatie systeem) draait op het programma Silverlight Specifieke toepassingen Informatiesysteem ISt (ISISt) Het ISISt is een maatwerk ICT voorziening dat speciaal gebouwd is voor de ISt. Het systeem bestaat uit de volgende drie modules: Document Management Systeem Pagina 14 van 27

15 Het Document Management Systeem ondersteunt de werkzaamheden van de inspecteurs en de hoofdinspecteur. Het DMS volgt hierbij de werkwijze van de ISt. Het DMS ondersteunt de volgende werkzaamheden: Het gestructureerd opslaan van stukken gerelateerd aan onderzoeken. Het automatisch genereren van een aantal standaarddocumenten, zoals aankondigingsbrieven, bezoekprogramma s, plannen van aanpak en aanbiedingsbrieven en nota s. daarbij worden de brieven en de nota s automatisch goed geadresseerd aan de juiste ontvangers. Eenvoudig zoeken naar stukken binnen de onderzoeken. Het bewaken van deadlines binnen de onderzoeken. Het automatisch genereren van stuurinformatie voor de hoofdinspecteur. Bezoekinformatiesysteem De ISt is het frontoffice voor het domein van de Sanctietoepassing, genaamd LoketISt. Voor deze coördinerende taak beschikt de ISt over een planningsinstrument: het Bezoekinformatiesysteem ISt. Uit de toezichtlastmeting bleek dat de objecten van onderzoek binnen het domein Sanctietoepassing vooral last hadden van het aantal aan ongecoördineerde onderzoeken door verschillende inspecties. Het bezoekinformatiesysteem beschikt nu over de volgende functionaliteit: Het registreren van inspectiebezoeken aan objecten binnen het domein Sanctietoepassing door de ISt en andere Rijksinspecties Het systeem bewaakt dat een object maximaal twee keer per jaar voor een regulier onderzoek bezocht wordt Uitgebreide zoekfunctionaliteit voor het selecteren van objecten in een onderzoek De andere Rijksinspecties binnen het domein Sanctietoepassing kunnen BISt inzien voor hun selectie van onderzoeksobjecten DJI heeft beheersrechten voor het systeem om eigen onderzoeken, zoals de ESA onderzoeken en onderzoeken medische diensten, te kunnen registreren. Adressenmodule De adressenmodule bevat de informatie van de objecten, koepelorganisaties en ministeries die gebruikt worden in het document management systeem en het Bezoekinformatie systeem. Daarnaast bevat de adressenmodule algemene adresgegevens zoals die van oud medewerkers en bezoekers aan congressen van de ISt. Op basis van deze informatie is het ook mogelijk om adreslijsten voor brieven of s te maken. Toetsingskadergenerator (TKG) De TKG is een maatwerk ICT voorziening die de ISt heeft laten ontwikkelen door een externe partij. De TKG maakt het mogelijk om snel toetsingskaders ten behoeve van een onderzoek te bouwen. Deze toetsingskaders zijn ook te gebruiken in herhaalde onderzoeken zoals doorlichtingen. Het opstellen van een toetsingskader levert ook de vragenlijsten voor een onderzoek op. Na het invoeren van de resultaten is het mogelijk om deze resultaten gestructureerd te presenteren ten behoeve van het schrijven van het rapport of van het genereren van gespreksverslagen. Website ISt Op de website van de ISt worden al de rapporten en berichten van de ISt gepubliceerd. Daarnaast staan al de gebruikte toetsingskaders op de website. Op de website is ook veel informatie over de ISt zelf te vinden, zoals het protocol voor de werkwijze, de regeling ISt en de evaluatie van de ISt door Deloitte. Pagina 15 van 27

16 Bink Dit is het departementale systeem voor de financiële afwikkeling van bestellingen en opdrachten. Plaats en tijdonafhankelijk werken (Plato) De ISt medewerkers beschikken over een laptop met mobiele internetverbinding. Daarnaast hebben de medewerkers vanaf hun laptop en thuis pc toegang tot het Justitienetwerk om op afstand te kunnen werken. Tevens hebben al de medewerkers de beschikking over een blackberry en zo altijd toegang tot hun en is hun agenda altijd up to date. 3.3 Beheer van informatievoorziening De ISt is afhankelijk van het GDI van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Door het laten herbouwen van het Document management systeem en het Bezoekinformatiesysteem door een externe partij (het nieuwe systeem ISISt) is de afhankelijkheid van het GDI verlaagd. Het nieuwe systeem ISISt en de TKG zijn nog wel in beheer bij het GDI. De ISt zoekt naar mogelijkheden om de afhankelijkheid van het GDI verder te verlagen. Echter voorschriften vanuit het GDI, Directie Informatisering en de Beveiligingsambtenaar maken het moeilijk zo niet onmogelijk (voor een kleine partij als de ISt met beperkte middelen) om tot vergaande uitbesteding van de ICT voorzieningen over te gaan. Pagina 16 van 27

17 4 Trends en ontwikkelingen Er zijn vier belangrijke trends en ontwikkelingen waar de ISt rekening mee moet houden: het nieuwe werken, nieuwe media, samenwerking met de IOOV & overgang naar het nieuwe gebouw en het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP), dienstverlening en e-overheid. De ISt werkt al jaren volgens principes die nu bekend staan als het nieuwe werken. Het nieuwe werken wordt wel gedefinieerd als Het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiele technologie. De ISt faciliteert het plaats- en tijdonafhankelijk werken door het ter beschikking stellen van laptops met umts-verbinding, externe toegang tot de Veiligheid en Justitiesystemen (JEP2), Blackberry s en beveiligde usb-sticks. Van de medewerkers wordt slechts verwacht dat zij zoveel als mogelijk op maandag op kantoor zijn. Voor de rest is men vrij om de eigen werkzaamheden en vooral de plaats van het verrichten van hun werkzaamheden in te delen. Er zijn nieuwe media beschikbaar, zoals Twitter, LinkedIn, Yammer, Facebook en YouTube. Hier maakt de ISt nog geen gebruik van. Daarnaast zijn er steeds meer interactieve vormen van samenwerking mogelijk via internettoepassingen. Er is een spanningsveld aan het ontstaan tussen de nieuwe mogelijkheden die beschikbaar komen en de strenge beveiligingseisen van Veiligheid en Justitie. Als voorbeeld kan de Blackberry gezien worden. De Beveiligingsambtenaar heeft haar gedoogsteun opgezegd voor dit communicatiemiddel, maar komt niet met alternatieven. V&J zal meer effort moeten steken in het voorlichten en mogelijk maken van nieuwe communicatie-mogelijkheden. Het kortweg afwijzen van allerlei nieuwe ontwikkelingen zal contraproductief werken. In dit jaar vindt besluitvorming plaats over de positionering van de IOOV en de ISt. Hieraan gerelateerd ligt er het vraagstuk van de nieuwe huisvesting. Beide trajecten hebben gevolgen voor de informatiehuishouding en werkprocessen van de ISt. Als de plannen voor de samenwerking duidelijker worden en er duidelijkheid is over de nieuwe huisvesting zal het informatieplan aangepast moeten worden. Het Nationaal Uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid (NUP) is een prioriteitenprogramma tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het is een lijst van negentien NUP-bouwstenen en zes voorbeeldprojecten. Voor deze bouwstenen geldt dat alle overheidsinstanties vanaf een vastgestelde datum deze bouwstenen verplicht dienen te gebruiken of te handhaven. Deze voorzieningen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de realisatie van de e-overheid. Juist deze voorzieningen zijn gekozen omdat zij de minimaal noodzakelijke randvoorwaarden zijn voor goed elektronisch verkeer tussen overheid, burger en bedrijven. Buiten het NUP is ook een aantal andere bouwstenen of projecten in ontwikkeling ten behoeve van de e-overheid. Voor de Inspectie voor de Sanctietoepassing spelen enkele bouwstenen een rol of gaan in de nabije toekomst een rol spelen. Actielijn 3 zal dieper ingaan op de mogelijkheden tot aansluiting bij rijksbrede ontwikkelingen. Deze actielijn is een attenderings- en adviesfunctie voor de kleine inspecties omtrent de bouwstenen die binnen de e-overheid ontwikkeld zijn en/of worden. Pagina 17 van 27

18

19 5 Gewenste Informatievoorziening In dit hoofdstuk wordt de (ICT-)situatie beschreven die ontstaat als het informatieplan volledig is uitgevoerd. Het biedt een globaal beeld van de gewenste functionaliteiten. 5.1 Ondersteunde werkwijze ISt De ISt is vergevorderd in haar werkwijze. De ISt-medewerkers voelen zich voldoende ondersteund door processen, procedures en ICT-voorzieningen in hun werkzaamheden. Huidige ondersteunende ICT-voorzieningen worden verbeterd en geborgd in de organisatie. Het mobiel werken wordt verbeterd door het beschikbaar hebben van digitale onderzoeksdocumentatie. Daarnaast is de werkwijze van de ISt verder geborgd in processen en ICT-voorzieningen. 5.2 Samenwerking met andere inspecties en DJI De ISt werkt samen met andere Rijksinspecties binnen haar domein. Binnen het domein Sanctietoepassing worden al de bezoeken met elkaar afgestemd en de andere Rijksinspecties maken hierbij gebruik van het Bezoekinformatiesysteem (onderdeel van ISISt). Ook DJI maakt gebruik van het bezoekinformatiesysteem om al zijn eigen onderzoeken te registreren. 5.3 Presentatie van rapporten Binnen de website van de ISt zijn rapporten vindbaar via een zoekfunctie op een landkaart. Daarnaast is de website beschikbaar in het engels. 5.4 Gezonde ICT-relatie met ondersteunende diensten De ISt heeft een genormaliseerde relatie met het GDI. De afdeling DBOB\Regie speelt in de communicatie en het maken van afspraken een belangrijke rol. Daarnaast zijn door Inspecties gedeelde ICT-voorzieningen, met medewerking van het programma e-inspecties, ondergebracht bij een externe partij. Pagina 19 van 27

20

IST. Toezichtkader. Inspectie voor de. Sanctietoepassing

IST. Toezichtkader. Inspectie voor de. Sanctietoepassing IST Toezichtkader Inspectie voor de Sanctietoepassing Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Toezichtkader Inspectie voor de Sanctietoepassing November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Inspectiejaarplan 2011

Inspectiejaarplan 2011 Inspectiejaarplan 2011 Inspectiejaarplan 2011 November 2010 Inhoudsopgave 2 Inspectiejaarplan 2011 Inspectie voor de Sanctietoepassing 1 Inleiding 5 2 Themaonderzoek 9 2.1 Reclasseringstoezicht bij voorwaardelijke

Nadere informatie

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Inspectiejaarplan 2010

Inspectiejaarplan 2010 Inspectiejaarplan 2010 Inspectiejaarplan 2010 November 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing Inhoudsopgave 2 Inspectiejaarplan 2010 Inspectie voor de Sanctietoepassing 1 Inleiding 4 2 Themaonderzoek

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam 1 Inspectie Veiligheid en Justitie Den Haag, oktober 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 2.

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties

Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties Auteur Documentnr 001 Versie 0.3 / Concept Omvang 20 pagina's Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag T 070 888 77 77 F

Nadere informatie

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies

Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Werkwijze van de Erkenningscommissie, betreffende de beoordeling gedragsinterventies Versie augustus 2010 In dit document worden de procedures beschreven aangaande: 1. De indiening 2. De beoordeling van

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's

Datum 2 maart 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Van Velzen (SP) over de uitvoering van penitentiaire programma's > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie-

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Informatieplan. Erfgoedinspectie. Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011

Informatieplan. Erfgoedinspectie. Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011 Informatieplan Erfgoedinspectie Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 383 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra

Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Voortgangsrapportage klantentoets Technische Hygiënezorg (THZ) Kindercentra Aanbeveling klantentoets Actie Ondernomen acties Wanneer gereed 1. In het onderzoeksrapport Resultaten Klantentoets Technische

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht Verwey-Jonker Instituut Mr. dr. Katinka Lünnemann Mr. Ceciel Raijer De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht Evaluatie Tijdelijke Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Waarom monitoren en evalueren? Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase

SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Agressie Registratiesysteem Waterschappen ARW Handleiding voor de startfase Versie 1.0 d.d. 21 september 2011 Agressie Registratiesysteem Waterschappen

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande

Plan van Aanpak. Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande Plan van Aanpak Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande Datum 2 juni 2016 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Afbakening 4 4.

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk c140/04.0049622. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Stadscontroller Ingekomen stuk D3 Aan de leden van de gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. Onderzoeksvraag en geselecteerde projecten De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Samenvatting Inleiding Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de strafrechtketen

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Risicoanalyse. Risico s op scholen in beeld. Inspectie van het Onderwijs

Risicoanalyse. Risico s op scholen in beeld. Inspectie van het Onderwijs Risicoanalyse Risico s op scholen in beeld Inspectie van het Onderwijs Voorwoord Het onderwijstoezicht is risicogericht. Dit betekent dat de toezichtcapaciteit zo veel mogelijk wordt ingezet op risicovolle

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091)

Leidinggeven 4 LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) LEIDINGGEVEN 4 (CAL08.4/CREBO:53091) sd.cal08.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Recidive FPC De Rooyse Wissel. Plan van aanpak incidentonderzoek

Recidive FPC De Rooyse Wissel. Plan van aanpak incidentonderzoek Recidive FPC De Rooyse Wissel Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvraag 4 3 Onderzoeksmethode 5 Bijlagen I Afkortingen 6 2 1 Op 24 oktober 2016 vindt er in Forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

KEI Toezicht. Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars. 27 mei 2015

KEI Toezicht. Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars. 27 mei 2015 KEI Toezicht Maarten van den Berg Ellen Hoevenaars 27 mei 2015 1 Agenda 1. Huidige situatie 2. Toekomstige situatie 3. Missie, visie & strategie 4. Implementatie 5. Vragen 2 1.1 Huidige situatie Lokale

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie