Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011"

Transcriptie

1 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus AN Den Haag AA Den Haag

2 Documenthistorie Versie Datum Auteur Opmerking Status Wendy Kwik Initiële versie concept Wendy Kwik Aanvullingen na workshop d.d concept Wendy Kwik Opmerkingen van Cees Reedijk verwerkt concept Wendy Kwik Informatieplan is goedgekeurd definitief Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie Visie, missie en doelstellingen Doelgroepen Organisatiestructuur Inrichtingseisen Huidige situatie Bedrijfsprocessen, knelpunten en wensen Informatiesystemen Beheer van informatievoorziening Prioritering van knelpunten en wensen Trends en ontwikkelingen Gewenste Informatievoorziening Documentbeheer Toetsingskader en vraagbeheer Inspectiebeheer Media-analyse (Thuis)werkplek Projectenoverzicht Randvoorwaarden Project Informatiehuishouding op orde, inclusief documentbeheer Project Toetsingskader- en vragenbeheer Project Bezoekinformatie Project Media-analyse Actielijn 3: Aansluiting bouwstenen e-overheid Samenhang projecten Projectenkalender...17 Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

4 1 Inleiding Het doel van dit informatieplan is inzicht te bieden in de projecten en quick wins die kunnen worden uitgevoerd in de periode tussen om tot de gewenste informatievoorziening van de Inspectie jeugdzorg te komen. Op het informatieplan zal periodiek een update plaatsvinden. Het informatieplan is tot stand gekomen door de huidige en de gewenste situatie van Inspectie jeugdzorg te inventariseren. De focus is gelegd op de primaire processen, waarbij eveneens de knelpunten, wensen en voorziene veranderingen in de informatievoorziening en automatisering zijn vastgelegd. Bij de informatieplanning heeft het project Pentagroep Inspecties (PI, voorheen: Synergie Kleine Inspecties (SKI)), onderdeel van het programma e-inspecties een belangrijke rol gespeeld. Vanuit dit project zijn 3 actielijnen uitgezet voor vijf kleine inspecties: Inspectie jeugdzorg (IJZ), Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), Inspectie Sanctietoepassingen (ISt), Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) en Erfgoedinspectie (EI). De actielijnen omvatten in grote lijnen de volgende acties: Actielijn 1: opstellen en/of herijken informatieplannen Het informatieplan dient als basis voor actielijn 2 en 3 en verdere deelname aan het programma e-inspecties. Actielijn 2: overnemen, delen en vormgeven van voorzieningen Een aantal ICT-voorzieningen bij de vijf inspecties kunnen onderling worden uitgewisseld of gezamenlijk worden gebruikt. De te behalen quick wins zijn ICT-voorzieningen van één van de inspecties die vrijwel direct inzetbaar zijn bij een andere inspectie. Deze quick wins vormen een onderdeel van het informatieplan. Actielijn 3: aansluiting bij rijksbrede ontwikkelingen Deze lijn is een attenderings- en adviesfunctie voor de kleine inspecties omtrent de bouwstenen die binnen de e-overheid ontwikkeld zijn en/of worden. Het informatieplan zal hierin richting geven. De inspecties voeren op verschillende wijze het toezichtsproces uit. Daarbij wordt opgemerkt dat bepaalde elementen overeenkomen. Om de samenwerking tussen de inspecties te kunnen bevorderen en te zoeken naar gezamenlijke oplossingen is het van belang dat de samenhang van de verschillende processen in beeld is. Hiervoor wordt de procesarchitectuur van de nvwa gehanteerd. De subprocessen van deze procesarchitectuur dienen als referentiekader voor het informatieplan. Omdat de inspecties onderdeel zijn van een kerndepartement en daardoor gehouden zijn aan de daar geldende kaders voor ICT-inrichting wordt volstaan met een beknopt en pragmatisch informatieplan. Met dit gegeven is de totstandkoming van het informatieplan gebaseerd op een tweetal interviews en een workshop met betrokken medewerkers van de Inspectie jeugdzorg. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

5 2 Organisatie 2.1 Visie, missie en doelstellingen De Inspectie jeugdzorg controleert de kwaliteit van de jeugdzorg. De Inspectie jeugdzorg wil graag dat haar werk effect heeft in de samenleving. Zij ziet het als haar taak om betrouwbare informatie te geven over de kwaliteit van de jeugdzorg. De inspectie houdt onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg, daarbij richt zij zich vooral op de veilige ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is doorslaggevend voor haar handelen. De inspectie signaleert waar de grootste risico's zitten en brengt die onder de aandacht van de instellingen en de overheid. De aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. De inspectie volgt actief of haar toezicht tot effect leidt. Kinderen moeten zich veilig kunnen ontwikkelen, zo min mogelijk risico lopen op mishandeling en zich geborgen voelen in hun leefomgeving. Dit is in het belang van de kinderen en van een welvarende en veilige samenleving. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarin het kind centraal staat, is voor de inspectie het uitgangspunt. Dit betekent dat als kinderen/gezinnen een beroep doen op zorg: risico's vroeg gesignaleerd worden en gedeeld worden met andere betrokkenen (binnen en buiten de jeugdzorg) instellingen en professionals hun verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid van het kind te waarborgen instellingen en professionals elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken kinderen en hun ouders zorg op maat krijgen volgens professionele standaarden en met (bewezen) effectieve methoden De inspectie ziet het als haar taak om het werken vanuit deze uitgangspunten te stimuleren. Ook draagt zij bij aan de verdere ontwikkeling van de professionaliteit van de jeugdzorg en de samenwerking in de keten van voorzieningen rond kinderen. Via risico- en kwaliteitsindicatoren wil de inspectie nagaan of de instellingen ervoor zorgen dat de kinderen aan wie zij hulp verlenen zich veilig kunnen ontwikkelen. De inspectie werkt zoveel mogelijk samen met andere inspecties en met maatschappelijke organisaties, zoals brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Ook het Integraal toezicht jeugdzaken, waarvan de Inspectie jeugdzorg trekker is, richt zich op verbetering van de situatie van kinderen. De Inspectie jeugdzorg wil haar toezichtstaken zoveel als mogelijk en zinvol door ICTvoorzieningen laten ondersteunen. Dit informatieplan dient als basis om deze doelstelling te realiseren. Daarbij sluit zij zich zoveel mogelijk aan bij bestaande systemen of ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de rijksoverheid en binnen het samenwerkingsverband van de Pentagroep Informatievoorziening in het bijzonder. 2.2 Doelgroepen De Inspectie jeugdzorg doet onderzoek naar het werk van onder andere de volgende organisaties: bureaus Jeugdzorg instellingen voor jeugdhulpverlening Raad voor de kinderbescherming justitiële jeugdinrichtingen organisaties voor adoptie uit andere landen opvang en voogdij van alleenstaande minderjarige vreemdelingen Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

6 De inspectie werkt samen met andere inspecties, zoals de Inspectie van het Onderwijs, Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Toezichtsobjecten worden bijvoorbeeld gezamenlijk bezocht. 2.3 Organisatiestructuur De Inspectie jeugdzorg bestaat uit 50 Fte. Alle medewerkers werken vanuit de missie en visie en de kaderstellende visie van het kabinet. De inspectie is voortdurend bezig om de professionaliteit van de medewerkers te vergroten. Onder andere doet zij dit door collectieve en individuele scholing, intercollegiale toetsing en intervisie. In het onderstaande organogram wordt de inrichting van de Inspectie jeugdzorg weergegeven. Er heerst een informele, collegiale en loyale sfeer. Het personele verloop wordt als gemiddeld aangeduid. Organogram Inspectie jeugdzorg 2.4 Inrichtingseisen Inspectie jeugdzorg legt verantwoording af aan de Staatssecretaris van VWS en die van Veiligheid en Justitie, maar ook aan de bestuurders van de provincies en de grootstedelijke regio s Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. De Inspectie jeugdzorg is voor wensen en veranderingen in de informatievoorziening afhankelijk van SSO-ICT, de ondersteunende dienst voor het ministerie van VWS. De richtlijnen die deze dienst hanteert is als aparte bijlage bij dit informatieplan gevoegd. Het ICT budget wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het jaar 2011 geldt een budget van ,=, waarvoor een bijdrage van ,= aan vaste kosten is gereserveerd en ,= binnen gestelde kaders en richtlijnen vrij besteedbaar is. Deze besteding is voornamelijk voor de aanschaf van hardware. Voor ontwikkeling is deze ruimte er niet. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

7 3 Huidige situatie De inspecteurs van Inspectie jeugdzorg werken onder andere met accounts. De accounts zijn gebaseerd op een geografische indeling: dit zijn de provincies of grootstedelijke regio s en de daarin gevestigde instellingen. Gemiddeld heeft een inspecteur 5 tot 8 instellingen in zijn account. De inspecteurs werken voornamelijk vanuit huis. De Inspectie jeugdzorg velt een oordeel over de situatie bij een toezichtsobject. Daarbij is er een evenwichtige balans in het aantal toezichtsobjecten en aantal inspecteurs bij de Inspectie jeugdzorg. Door de kleinschaligheid is de inspectie wendbaar en kan snel inspelen op de vraag naar toezicht of onderzoeken. Een kritische succesfactor is een hoge graad van accuratesse ten behoeve van dit oordeel. De informatie waarop een oordeel wordt gebaseerd dient volledig, juist en actueel te zijn. Een tweede kritische succesfactor is de goede relatie met de beleidsdirectie en het bestuursdepartement en het verkregen vertrouwen van het toezichtsveld in de werkwijze en oordelen van de inspectie. 3.1 Bedrijfsprocessen, knelpunten en wensen In deze paragraaf worden de huidige situatie, knelpunten en wensen van het toezichtsproces beschreven. De knelpunten en wensen worden per subproces opgesomd. Echter, sommige knelpunten zullen door het totale proces heen worden ervaren. In de laatste paragraaf worden de vijf meest hinderlijke knelpunten en de meest wenselijke verbeteringen weergegeven. De werkwijze van de Inspectie jeugdzorg is onderverdeeld in de subprocessen van de procesarchitectuur van de nvwa. Deze subprocessen worden onderscheiden in: Programmeren van toezicht Voorbereiden van toezicht Waarneming Oordeelsvorming Interventie Afsluiting Programmeren van toezicht Het risicomodel komt tot stand door analyse op de volgende informatieproducten: financieel jaarverslag, het kwaliteitsjaarverslag en het klachtenjaarverslag van de instellingen, de tweejaarlijkse vragenlijst risico-indicatoren, analyse van klachten en meldingen, voorgevallen calamiteiten en incidenten. Daarnaast zijn de actualiteit en de politiek-bestuurlijke onderwerpen bepalend voor het programma. Aan de hand van deze informatie wordt tevens bepaald of een inspectie al dan niet zal plaatsvinden en welke onderwerpen of thema s onderzoek behoeven. Thematische onderzoeken worden in juli bepaald en in het werkprogramma voor het komende jaar opgenomen. Inspecties die incidenteel plaatsvinden naar aanleidingen van ernstige calamiteiten, worden aangeduid als reactief toezicht. De verschillende wetgeving en voorschriften die van toepassing zijn op de toezichtsobjecten worden vertaald naar normen. Hierdoor ontstaan per onderzoeksproject toetsingskaders die de toezichtsobjecten dienen na te leven. Knelpunten en wensen: De analyse met betrekking tot de actualiteit en politiek-bestuurlijke onderwerpen wordt handmatig uitgevoerd. Het verzamelen van nieuwsberichten is zeer tijdrovend. Daarbij worden niet alle nieuwsberichten gesignaleerd. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

8 3.1.2 Voorbereiden van toezicht De inspecties worden projectmatig opgepakt en ingepland per groot, middel of klein project. Aan de hand van de onderzoeksopdracht stelt de inspecteur een plan van aanpak op. Door een aankondiging worden de te bezoeken toezichtsobjecten in kennis gesteld van de inspectie/het onderzoek. Op basis van het toetsingskader worden de vragenlijsten opgesteld die in het onderzoek worden uitgezet bij de toezichtsobjecten. De vragenlijsten worden per mail/post verstuurd. Vervolgens worden de resultaten opgenomen in een rapportage. De toezichtsobjecten worden soms ook door andere inspecties bezocht. Om het toezichtsobject zo min mogelijk te belasten, kunnen deze bezoeken worden gecombineerd. Dit wordt zoveel mogelijk voorafgaand aan het jaarwerkprogramma afgestemd met de andere inspecties. Knelpunten en wensen: Het is wenselijk toetsingskaders en vragenlijsten te selecteren die vooraf op basis van (wet- en regelgeving), normering en kaders in een database zijn opgesteld. In deze database bevinden zich alle vragen en eventueel ook alle antwoorden. Momenteel is het opstellen van een toetsingskader en vragenlijsten niet gestandaardiseerd. Het is wenselijk om de onderzoeksresultaten digitaal te kunnen verwerken. Momenteel gebeurt dit handmatig en is zeer tijdrovend. De gegevens met betrekking tot het toezichtsobject zijn niet altijd actueel. Waar gecombineerde bezoeken plaatsvinden, maakt inzage in planning of het signaleren van bezoeken van andere inspecties efficiënter. Het komt voor dat een inspectie die gepland is niet wordt uitgevoerd als blijkt dat een andere inspectie nog niet zo lang daarvoor is geweest Waarneming De inspecteur bezoekt het toezichtsobject en neemt feiten waar. De volgende inspectievormen kunnen plaatsvinden: thematisch onderzoek reactief onderzoek obv klachten of meldingen Oordeelsvorming Op basis van de waarneming vormt de inspecteur zich een oordeel. Aan de hand van dit oordeel worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De conclusies en bevindingen worden vastgelegd in een conceptrapportage. Nadat de rapportage is vastgesteld wordt deze met een aanbiedingsbrief gezonden aan het toezichtsobject en andere stakeholders. Knelpunten en wensen: Er zijn geen heldere afspraken over een geharmoniseerde structuur voor de informatiehuishouding. Het ontbreken hiervan brengt de volgende knelpunten te weeg: De informatie (rapportage, brieven, intern gespreksverslagen, etc.) is versnipperd opgeslagen. Sommige documenten worden gearchiveerd op de S-schijf. Andere documenten worden op de thuiswerkplek van de inspecteur opgeslagen en gearchiveerd. Er zijn geen afspraken over een eenduidige fysieke en digitale archivering. Er zijn geen afspraken over een eenduidige mappenstructuur. Het is onduidelijk welke gegevens in het BRS moet worden vastgelegd. Het is wenselijk om alle documenten te integreren of te koppelen aan de toezichtsobjecten. Het is wenselijk om gebruik te maken van sjabloonbrieven. Ook zal iedere inspecteur inzage in alle gegevens van elk toezichtsobject moeten hebben. Nu is er een beperkte mate van toegankelijkheid. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

9 De follow up wordt niet altijd op een centrale plek vastgelegd. Het is wenselijk om de voortgang van de conclusies en bevindingen uit het inspectierapport te kunnen bewaken. Het inspectieproces zal in de juiste vorm op de juiste afhandeling op een vooraf bepaald moment worden uitgevoerd, al dan niet geautomatiseerd (ook workflowmanagement) Interventie Afhankelijk van het onderzoeksresultaat wordt bepaald of interventie noodzakelijk is. Een interventie kan inhouden: een schriftelijke aanwijzing of een schriftelijk bevel. Bij het niet naleven van de afspraken hanteert de Inspectie jeugdzorg een escalatiemodel waarbij de mogelijkheid bestaat dat de bewindslieden van VWS of Veilgheid en Justitie als derde partij via de beleidsdirectie wordt geïnformeerd. De Inspectie jeugdzorg beschikt niet over sanctiemiddelen, maar kan wel via de bestuurders de toezichtsobjecten dwingen tot naleving in verschillende vormen: de aanwijzing. In het uiterste geval kan de inspectie een bevel tot sluiting geven voor een beperkte tijd Afsluiting Na evaluatie van het project wordt de rapportage op de website gepubliceerd en naar de Tweede Kamer en/of Minister verstuurd. De rapportage dient als input voor het jaarverslag en het programmeren van eventueel vervolgtoezicht. Knelpunten en wensen: Er gaat veel tijd verloren aan reizen door de inspecteurs, zowel in het kader van woonwerkverkeer als de inspectiebezoeken. De technische ondersteuning (ook voor de thuiswerkplek) biedt onvoldoende functionaliteit: het afspelen van beeld en geluid is niet mogelijk door te weinig bandbreedte en de applicaties kunnen niet buiten het netwerk van Inspectie jeugdzorg worden ontsloten. 3.2 Informatiesystemen De Inspectie jeugdzorg maakt gebruik van een aantal standaardpakketten. Niet alle voorzieningen raken direct het toezichtsproces, maar indirect leveren zij een bijdrage aan de uitvoering van het proces Kantoorautomatisering MS Office communicatie vindt plaats via Outlook. Er zijn geen afspraken over archivering van mail. De algemene correspondentie en de inspectierapporten worden opgesteld in MS Word. Ook worden de vragenlijsten in MS Word opgesteld. Een enkele inspecteur gebruikt MS Excel of MS Project tbv projectplanning en MS Visio voor het tekenen van organogrammen en tijdbalken. Acrobat Reader-Writer Documenten worden met behulp van Acrobat Adobe in PDF opgeslagen en gepubliceerd op de website Specifieke toepassingen SPSS Ruwe data wordt in SPSS geanalyseerd. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

10 Basisregistratiesysteem (BRS) Het BRS is een CRM applicatie die in eerste instantie dient voor het relatiebeheer. Hier worden de gegevens van de toezichtsobjecten onderhouden. Daarnaast biedt het BRS overzicht van de voortgang van een onderzoek en van de afhandeling van klachten en meldingen. In het BRS worden de aanbevelingen opgenomen die voortvloeien uit het onderzoek. Het BRS heeft een logboekfunctie, waarin de follow up staat. De BRS biedt ook ondersteuning van en inzicht in het risicoprofiel van de instellingen waarop de inspectie toeziet. Website/Intranet Op de website/intranet worden de rapportages en relevante onderwerpen omtrent het toezichtsproces gepubliceerd. TIM (Aenova.nl) In deze applicatie vindt de registratie van de uren van de inspecteurs en de projectplanning plaats. Hermes Dit is het departementbrede postregistratiesysteem. Het systeem is sterk verouderd en wordt niet meer onderhouden. Hermes zal in de toekomst worden vervangen door Marjolein, de opvolger van Digidoc. Mavim Dit is een procesmodelleringstool. Op dit moment worden de bestaande beschrijvingen van de primaire toezichtprocessen omgezet naar Mavim. Het DT heeft de ambitie om Mavim te koppelen aan het intranet. Sharepoint Sharepoint wordt in een pilotfase bij Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) gebruikt voor kennisdeling. De verwachting is dat na de pilotfase deze een grote rol zal spelen en de S- schijf zal vervangen. IFIS IFIS staat voor Implementatie Financieel Informatie Systeem en is ter ondersteuning van het financieel beheer. 3.3 Beheer van informatievoorziening In het kader van wensen en veranderingen in de informatievoorziening is de Inspectie jeugdzorg afhankelijk van SSO-ICT, de ondersteunende dienst voor het Ministerie van VWS. Bij deze dienst is ook het applicatie- en technisch beheer belegd dan wel via deze dienst uitbesteed. SSO-ICT hanteert kaders, inrichtingseisen, standaarden en richtlijnen voor de inrichting van de bedrijfsvoering en de informatievoorziening. Deze worden als aparte bijlage van dit informatieplan bijgevoegd. Waar mogelijk en nodig zijn de taken van het functioneel en contentbeheer belegd bij de medewerkers van Inspectie jeugdzorg. De Inspectie jeugdzorg ervaart het soms als lastig om wensen en verbeteringen ten behoeve van het inspectieproces onder de aandacht te krijgen van SSO-ICT. Aanvragen van bedrijfstoepassingen die buiten de kaders en richtlijnen van de dienst vallen, worden zelden gehonoreerd. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

11 3.4 Prioritering van knelpunten en wensen Tijdens de workshop zijn de deelnemers gevraagd een prioritering aan te brengen per knelpunt en per wens. De prioritering is vastgesteld op basis van meeste hinder per knelpunt en het beste voordeel per wens. Gezien het jaarlijks vastgestelde ICT-budget niet toereikend is voor alle verbeteringen en wensen, is uit de prioritering een top 4 afgeleid. De top 4 zal uitmonden in een projectenoverzicht. Top 4 knelpunten en wensen: 1. Gebrek aan structuur en harmonisatie van de informatiehuishouding 2. Creëren van sjabloonbrieven 3. Verwerken van digitale vragenlijsten 4. Verbetering van de (thuis)werkplek. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

12 4 Trends en ontwikkelingen Nieuwe media, zoals Twitter, LinkedIn, Yammer, Facebook of YouTube, worden steeds meer geïntegreerd in het primaire bedrijfsproces van organisaties. Vooral bij de overheid vindt een ontwikkeling plaats in het gebruik van dergelijke media. Deze ontwikkeling kan voor de Inspectie jeugdzorg ook een rol spelen bij bijvoorbeeld de externe voorlichting: publicaties kunnen naast de website ook via andere media worden gepubliceerd. Het medium YouTube kan worden ingezet voor promotie over de Inspectie jeugdzorg. Het Nationaal Uitvoeringsprogamma dienstverlening en e-overheid (NUP) is een prioriteitenprogramma tussen gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Het is een lijst van negentien NUP-bouwstenen en zes voorbeeldprojecten. Voor deze bouwstenen geldt dat alle overheidsinstanties vanaf een vastgestelde datum deze bouwstenen verplicht dienen te gebruiken of te handhaven. Deze voorzieningen vormen gezamenlijk de basisinfrastructuur voor de realisatie van de e-overheid. Juist deze voorzieningen zijn gekozen omdat zij de minimaal noodzakelijke randvoorwaarden zijn voor goed elektronisch verkeer tussen overheid, burger en bedrijven. 1 Buiten het NUP is ook een aantal andere bouwstenen of projecten in ontwikkeling ten behoeve van de e-overheid. Voor de Inspectie jeugdzorg spelen enkele bouwstenen een rol of gaan in de nabije toekomst een rol spelen. Op basis van een quick scan is onderstaand overzicht tot stand gekomen. Actielijn 3 van het project Pentagroep Informatievoorziening zal dieper ingaan op de mogelijkheden tot aansluiting bij rijksbrede ontwikkelingen. Deze actielijn is een attenderings- en adviesfunctie voor de kleine inspecties omtrent de bouwstenen die binnen de e-overheid ontwikkeld zijn en/of worden. Het informatieplan zal hierin richting geven. In onderstaande tabel is de selectie van e-bouwstenen die voor de Inspectie jeugdzorg relevant zijn weergegeven. Overzicht quick scan e-overheid bouwstenen Webrichtlijnen NUP: Websites van alle overheidsinstanties dienen eind 2010 aan deze richtlijnen te voldoen NUP NUP NUP NUP E-Herkenning Digikoppeling Digimelding Gemeenschappelijke Ontsluiting Basisregistraties (GOB) BAG NUP: Verplicht gebruik per NHR NUP Diginetwerk Baseline Informatiehuishouding Project e-overheid (ICTU/Kennislab) 1 Bron: ( ) Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

13 5 Gewenste Informatievoorziening In dit hoofdstuk wordt de (ICT-)situatie beschreven die ontstaat als het informatieplan volledig is uitgevoerd. Onderstaande geeft de structuur weer van de toekomstige informatievoorziening van de organisatie afgeleid van de top 4 knelpunten en wensenlijst. Het biedt slechts echter een globaal beeld van de gewenste functionaliteiten. 5.1 Documentbeheer Iedere inspecteur hanteert, raadpleegt, routeert en archiveert vanuit één centrale plek dezelfde gestandaardiseerde documenten. Deze documenten worden vanuit dezelfde plek gegenereerd en gepresenteerd vanuit een sjabloon. Ook gescande documenten, zoals ontvangen post, zijn op deze plek opgeslagen en toegankelijk voor iedereen. Alle documenten bevatten metagegevens ten behoeve van de vindbaarheid en de onderlinge relaties tussen de documenten (dossiervorming). Het toezichtsproces vindt plaats op basis van workflow management. Hiervoor zijn procedureregels geautomatiseerd en geïntegreerd in de processen en kunnen documenten gerouteerd worden. 5.2 Toetsingskader en vraagbeheer Op basis van vooraf opgestelde criteria uit het toetsingskader zijn vragen geformuleerd die aan een toezichtsobject kunnen worden gesteld. Deze vragen zijn opgenomen in een database die na het selecteren van het gewenste toetsingskader vragen genereert behorende bij dat toetsingskader. De vragenlijst is vervolgens binnen dit kader naar wens en vanuit verschillende perspectieven samen te stellen. De antwoorden en metagegevens van het onderzoek worden verwerkt en vastgelegd in dezelfde database. Deze kunnen op diverse wijze verwerkt en gepresenteerd worden. De vragenlijst is zo mogelijk en noodzakelijk opgezet als een webbased survey; een vragenlijst die via het internet ingevuld wordt. 5.3 Inspectiebeheer De inspecteur maakt gebruik van de toepassing van de Inspectie voor de Sanctietoepassingen en heeft inzage in ingeplande en uitgevoerde inspecties van andere inspecties bij dezelfde toezichtsobjecten als de Inspectie OOV. Hiermee wordt het inroosteren van de eigen inspecties ondersteund. 5.4 Media-analyse Op basis van trefwoorden worden politiek-bestuurlijke publicaties en artikelen uit dagbladen en vakliteratuur die betrekking hebben op de Inspectie jeugdzorg digitaal aangeleverd. Op basis hiervan wordt onder andere de risico-analyse voor het jaarwerkprogramma uitgevoerd. 5.5 (Thuis)werkplek De inspecteur kan vanaf zijn (thuis)werkplek digitale beelden en geluid ontvangen. Ook is het mogelijk om op afstand via passende ICT toepassingen te vergaderen zodat reistijd en dergelijke beperkt kan blijven. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

14 6 Projectenoverzicht 6.1 Randvoorwaarden Om tot succesvolle projectresultaten te komen, is het onder andere noodzakelijk dat de bedrijfsprocessen en de informatiestromen voor iedere medewerker helder en duidelijk zijn. De aanbeveling hiervoor is om deze processen en informatiestromen te beschrijven voordat de projecten ten uitvoer worden gebracht. Het procesmodelleringstool als MAVIM kan hierin ondersteuning bieden. In de technische fitanalyse uit actielijn 2 is gekeken naar de inpasbaarheid van bestaande applicaties van andere inspecties binnen de technische infrastructuur die wordt beheerd door SSO-ICT. Met deze analyse is geen functionele (fit)analyse uitgevoerd. Deze is noodzakelijk om de eisen en wensen specifiek in beeld te krijgen teneinde de juiste oplossing te kiezen en de mate van impact op de organisatie te kunnen beoordelen. In paragraaf 6.8 gaan we nader in op de samenhang van de verschillende te introduceren systemen. Hieruit volgt dat een eenduidige definitie en codering van objecten die in verschillende systemen voorkomen vastgesteld moet worden. Dit moet vooraf gaan aan de introductie van de individuele systemen. 6.2 Project Informatiehuishouding op orde, inclusief documentbeheer Het doel van dit project is het archief en het documentbeheer te verbeteren. Ook afspraken over het archiveren van is hier onderdeel van. Dit kan bereikt worden door structuur te brengen in de informatiehuishouding door afspraken te maken over aanlevering, protocollen, sjablonen en afstemming over doorlooptijd van activiteiten (workflow). Project Marjolein is het verbeteringstraject van het documentmanagementsysteem, geleid door VWS. De verbeteringen die Inspectie jeugdzorg stelt ten behoeve van documentbeheer zullen in dit project kunnen worden opgenomen. Workflow kan op verschillende wijze en plaatsen worden geautomatiseerd. Zowel een documentmanagementsysteem als een relatiebeheersysteem kunnen zich hiervoor lenen. Besluitvorming hierover is noodzakelijk. Activiteiten Opstellen documentstructuur Opstellen archiefbeleid Inrichten Marjolein Integreren of koppelen Marjolein aan BRS Nazorg (opleiden medewerkers) Verwachte projectkosten Kosten worden verdisconteerd met het jaarlijks budget à ,= Capaciteit Capaciteit van Inspectie jeugdzorg uur Doorlooptijd 3 6 maanden Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

15 6.3 Project Toetsingskader- en vragenbeheer De doelstelling van dit project is om op gestructureerde wijze vragenlijsten en toetsingskaders te kunnen genereren en beheren. Om het genereren van vragenlijsten te kunnen automatiseren is een applicatie nodig dit ondersteunt. Activiteiten Opstellen Programma van Eisen Pakketselectie Implementatie Nazorg (opleiden medewerkers, eventueel beheerafspraken) Verwachte Initiële implementatiekosten tot projectkosten Capaciteit Capaciteit van Inspectie jeugdzorg uur Doorlooptijd 2 3 maanden Relatie met andere inspectie De Inspectie voor de Sanctietoepassing heeft de Toetsingskadergenerator (TKG) in gebruik. Deze webapplicatie zet normen en criteria om in vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen worden gehanteerd bij inspectiebezoeken. De verkregen antwoorden kunnen in de TKG worden verwerkt. De kosten voor de technische ondersteuning zijn ,= per jaar, indien gekozen wordt voor beheer door de ondersteunende dienst van de Inspectie voor de Sanctietoepassing. 2 De Inspectie Gezondheidszorg biedt haar diensten aan om online vragenlijsten te publiceren op basis van websurvey. Ook de antwoorden kunnen in deze database worden opgenomen. Er zijn verschillende vergelijkingsmogelijkheden tussen de datasets. Ook de levering van antwoorden van vorige vragenlijsten is mogelijk. De kosten van ontwikkeling van een webbased vragenlijst is à ,=. De Erfgoedinspectie heeft de Monitor in gebruik. Deze webapplicatie zet de vragenlijst bij de toezichtsobjecten uit. De antwoorden die hierop komen, worden vertaald naar kleuren. De resultaten worden gegenereerd naar een PDF-rapport. 6.4 Project Bezoekinformatie Dit project komt de behoefte tegemoet om tijdige afstemming te verkrijgen over en inzicht te geven in geplande en uitgevoerde bezoeken van andere inspecties, met name die van Inspectie voor de Sanctietoepassing Relatie met andere inspectie De Inspectie voor de Sanctietoepassing heeft het Bezoekinformatiesysteem (BIST) in gebruik. Deze ondersteunt het LoketISt in het plannen en inroosteren van bezoeken door de Inspectie voor de Sanctietoepassing en andere inspecties binnen het domein Sanctietoepassing. Het systeem bewaakt de afspraak dat Rijksinspecties jaarlijks maximaal twee keer bij één object van toezicht langs mogen gaan voor een regulier bezoek. De kosten voor de technische ondersteuning zijn ,= per jaar, indien gekozen wordt voor beheer door de ondersteunende dienst van de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Zie voetnoot 2. 2 Bron: Actielijn 2 Quick Wins Rapportage d.d Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

16 Activiteiten Onderzoek aansluiting Inspectie voor de Sanctietoepassing Inrichten applicatie Nazorg (opleiden medewerkers, eventuele beheerafspraken) Verwachte Initiële implementatiekosten tot projectkosten Capaciteit Capaciteit van Inspectie jeugdzorg uur Doorlooptijd 2 4 maanden 6.5 Project Media-analyse Door het uitvoeren van een media-analyse wordt een volledig overzicht van relevante onderwerpen uit de media verkregen. Deze analyse kan geautomatiseerd worden in de vorm van een zoekapplicatie die op basis van trefwoorden in diverse mediabronnen zoekt. Het kerndepartement heeft wellicht een abonnement op een media-analysetool, waar de Inspectie jeugdzorg aan kan deelnemen. Activiteiten Onderzoek mogelijkheden binnen omgeving Onderzoek mogelijkheden buiten omgeving Opstellen trefwoordenlijst Aanvragen abonnement Verwachte Initiële implementatiekosten 0 tot (per jaar) projectkosten Capaciteit Capaciteit van Inspectie jeugdzorg uur Doorlooptijd 2 weken 1 maand 6.6 Actielijn 3: Aansluiting bouwstenen e-overheid Dit project zal in de eerste fase een overzicht van de functionaliteiten van de e-overheid bouwstenen en de operationele status leveren. In de tweede fase wordt een impactanalyse op de rijksinspecties per (groep van) inspectie uitgevoerd. De fysieke aansluiting op de bouwstenen is vooralsnog geen onderdeel van dit project. 6.7 Samenhang projecten Ter voorkoming van dubbele invoer van gegevens en een inefficiënte of zelfs onwerkbare afhandeling van het proces zal besluitvorming moeten plaatsvinden over welke objecten in welke informatievoorziening worden vastgelegd en onderhouden. Een bedrijfsinformatiemodel kan hierin duidelijkheid bieden. Deze biedt een conceptuele structuur van de gewenste informatievoorziening die nodig is voor een goede bedrijfsvoering in samenhang met de daartoe te realiseren informatiesystemen, gegevens, bedrijfsfuncties en projecten. Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

17 Ter verduidelijking is onderstaand een matrix waarin een vereenvoudigde en niet allesomvattende weergave wordt afgebeeld van de de eventuele informatiesystemen die voortvloeien uit de projecten en de mogelijkheden van vastlegging van objecten. Deze matrix is niet volledig, maar biedt enkel inzicht in het risico van dubbele vastlegging van gegevens. BRS TKG Websurvey/ DMS Planning Monitor Objecten Inspecteur x x x Toezichtsobject x x x x x Document x x x Inspectie x x x Project x x x 6.8 Projectenkalender De planning van de projecten is afhankelijk van de vastgestelde prioriteit, de benodigde capaciteit, doorlooptijd en kosten. Na afstemming en akkoord van de directie van de Inspectie jeugdzorg en afstemming met de overige inspecties ten behoeve van synergie van informatiebehoeften, kunnen de projecten worden ingepland in de tijd. De volledige doorlooptijd om tot de gewenste situatie te komen wordt vooralsnog ingeschat op 3 jaar, vanaf 2011 tot en met Informatieplan Jeugdzorg v1.0 V van 17

Informatieplan. Erfgoedinspectie. Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011

Informatieplan. Erfgoedinspectie. Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011 Informatieplan Erfgoedinspectie Versie 1.0 Status definitief Datum 25 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties

Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties Onderzoek DMS voor de pentagroep inspecties Auteur Documentnr 001 Versie 0.3 / Concept Omvang 20 pagina's Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag T 070 888 77 77 F

Nadere informatie

Informatieplan 2011-2013 Inspectie voor de Sanctietoepassing. Datum 25 januari 2011

Informatieplan 2011-2013 Inspectie voor de Sanctietoepassing. Datum 25 januari 2011 Informatieplan 2011-2013 Inspectie voor de Sanctietoepassing Datum 25 januari 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Inspectie voor de Sanctietoepassing Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Informatieplan. Staatstoezicht op de Mijnen. Versie 1.0 Status definitief Datum 20 januari 2011

Informatieplan. Staatstoezicht op de Mijnen. Versie 1.0 Status definitief Datum 20 januari 2011 Informatieplan Staatstoezicht op de Mijnen Versie 1.0 Status definitief Datum 20 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X Conclusies en aanbevelingen van de quick scan informatie- en archiefbeheer bij afdeling X Datum quick scan : 10 mei 2011 Medewerker : de heer Y Ingevuld samen met archiefinspecteur : Ja Diagnose en aanbevelingen

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Actieplan Open Gemeente. Gemeente Lelystad

Actieplan Open Gemeente. Gemeente Lelystad Actieplan Open Gemeente Gemeente Lelystad Lelystad, Joël Koeckhoven, februari 2014 Inleiding In dit actieplan wordt een aantal projecten genoemd waarmee de gemeente Lelystad aan de slag gaat om het streven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Ter voorbereiding op de Cursus crisismanagement tijdens de tweedaagse van de subcommissie Jeugd op 29 oktober 2014 geven we hier een

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD

Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Versie 2.0 Datum 16 december 2016 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.0 Contactpersoon Servicecentrum Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Major Hazards Control

Major Hazards Control Ongevalsonderzoek Relatie met Brzo 1999 Major Hazards Control Jos van Liempt Arbeidsinspectie MHC Kennismaken met Rijksbreed 15 mei 2009 Ongevalsonderzoek Hoofdonderwerpen Doel Relatie met inspecties Wat

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Toolkit: E-mailgedragslijn Baseline Programma Informatie op Orde, Actielijn 1 E-mailgedragslijn

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Holmes het inspectie ondersteunende systeem van de VROM-Inspectie

Holmes het inspectie ondersteunende systeem van de VROM-Inspectie Holmes het inspectie ondersteunende systeem van de VROM-Inspectie Versie 1.0 Datum 13 oktober 2011 Status Concept Colofon Versie 1.0 Contactpersoon J.J.H. Ploeg M +31 (0)6 14150080 jan.ploeg@minvrom.nl

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet Stelselwijziging Jeugd Factsheet Afsprakenkader afstemming gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het landelijk toezicht in het jeugddomein 2 Stelselwijziging Jeugd 1. Uitgangspunten a. Deze

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326

Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326 Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326 Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 15-07-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102354

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam

Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam Plan van aanpak doorlichting reclassering Leger des Heils Rotterdam 1 Inspectie Veiligheid en Justitie Den Haag, oktober 2014 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 2.

Nadere informatie

Erfgoed inspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap

Erfgoed inspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap Erfgoed inspectie Ministerie van Ondenvi/s, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid t.a.v. de directeur de heer ing. W. Papperse Postbus

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN

Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Inspectierapport L.J. ter Heide t.h.o.d.n. thuis-in-opvang.nl Drenthe (GOB) van Echtenstraat 96 7902ER HOOGEVEEN Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: HOOGEVEEN Datum inspectiebezoek: 31-10-2013

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement ManageMent Systeem De organisatie,

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Saartje. d.d. 12 november 2010. GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg

Inspectierapport Gastouderbureau Saartje. d.d. 12 november 2010. GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg Inspectierapport d.d. 12 november 2010 GGD Hart voor Brabant Toezichthouder: W. Vandeberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Algemene gegevens gastouderbureau... 7 Algemene gegevens gastouderbureau...

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg VR Zuidwolde Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg VR Zuidwolde Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Olivo (GOB) Meppelerweg 22 7921VR Zuidwolde Registratienummer 184380443 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: De Wolden Datum inspectie: 19-04-2016 Type

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie