Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010"

Transcriptie

1 Hoogheemraadschap van Delfland ^9373 fint/ml^ VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 W: 16 december 2010 Aanwezig: Afwezig: mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, voorzitter; de heren A. van den Berg, P. van der Ende, A.G. Wiegman en mevrouw I.J.A. ter Woorst, hoogheemraden; mevrouw M. Ammerlaan-Romeyn, de heren J.M. Batist, J.B. van den Berg, mr. P. van den Berg, drs. B. Canton, J. van Dam, dr. ir. G.P.J. Dijkema, mevrouw N.J. Dijkshoorn-van Dijk, mevrouw drs. J. Engels, mevrouw drs. M.J. Hilders, de heren ir. L.P.I.M. Hombergen, J. de Hoog, J. de Jong, C. Kuyvenhoven, dr.ir. A.J. Middendorp, J.W.A. van Olphen, J.Th. Overmeer, drs. A.P. Ranner, R. Reijn, ir. J.A.A.M. van Rossum mevrouw dr. ir. M.P.M. Ruijgh-van der Ploeg, de heren drs. M. Smits, B.E. van der Velde en ir. G.A. van der Wedden hoofdingelanden; de heer mr.drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris; de heer H.M.J. Hoogweg, griffier. de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf, de heer drs. L.W. Nanninga, hoofdingeland. Opening De voorzitter opent om 9.30 uur de vergadering. 01. Vaststelling agenda Mevrouw Ammerlaan verzoekt om van hamerstuk H.07. het Wijzigingsbesluit belastingverordeningen, een bespreekpunt te maken. Voorts wil zij de Nota Reserves en Voorzieningen (B.06.) voor de begroting behandelen. De heer P. van den Berg suggereert om beide onderwerpen tegelijk met de begroting te behandelen. De voorzitter constateert dat de W instemt met het voorstel van de heer Van den Berg. De heer Diikema stelt voor om begroting en meerjarenraming tegelijk te behandelen. De voorzitter acht dit gelet op de ervaringen in de commissie geen goed idee. De agenda wordt met inachtneming van het voorgaande vastgesteld. 02. Notulen VV van 28 oktober De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 03. Insprekers De heer Jansen heeft samen met de heer Vermond in 2006 de Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag voor een tijdelijke waterkering Woudse Polder met hun ontwerp de

2 Vlotterkering. Hij woont in de Woudse Droogmakerij en is persoonlijk betrokken geweest bij het voorkomen van wateroverlast in het najaar van 1998 en het jaar daarna. De twee bedrijven van zijn broers in de Woudse Droogmakerij zijn ondergelopen in 1983, 1984 en 1998, met alle schade van dien. De prijs bestond uit een schilderij, 5000 en de mogelijkheid om het ontwerp te testen en bij gebleken geschiktheid daadwerkelijk te realiseren. Inmiddels hebben zij voor het realiseren van de Vlotterkering samenwerking gezocht met een ingenieursbureau en een aannemingsbedrijf en een BV opgericht. De testfase zou Inde winter van plaatsvinden. Tot op heden is zijn organisatie nog niet verder gekomen dan voorbereidingsfase 1 van het testen. In opdracht van Delfland is in juli 2009 het document "Vervolgonderzoek voorbereiding beproeving Vlotterkering fase 1" opgesteld. De heervan Ginniken, toenmalig projectmanager van Delfland, heeft zeer positief gereageerd op dit document, omdat alles, ook financieel, binnen de voorwaarden van Delfland zou passen. Sindsdien is er geen enkele actie van Delfland meer geweest. Opeen verzoek van Vlotterkering BV van februari 2010 is nu een afspraak gemaakt voor een gesprek op 2 december 2010.Nog steeds is het de vraag of Delfland zijn verplichtingen nakomt. In de praktijk gebeurt eigenlijk niets zichtbaars. Delfland is verplicht de toegekende prijs compleet te maken, daartoe de testfase in gang te zetten en eventueel het ontwerp te laten realiseren in dewoudse polder. Delfland dient zich een betrouwbare partij te tonen. Vlotterkering b.v. is er klaar voor. 04. Mededelingen Eris bericht van verhindering van de dijkgraaf, de heervan Haersma Buma,wegens ziekte. Hij vindt het vervelend dat hij bij de begrotingsbehandeling niet aanwezig kan zijn, maar zijn herstel vordert. Hij dankt voor devele attenties die hij heeft mogen ontvangen. Voorts is bericht van verhindering ingekomen van de heer Nanninga. Oud-notulist van de W Eric van der Aheeft in antwoord op de kaart die hij van de W ontving een bedankbrief gestuurd,die door de voorzitter wordt voorgelezen. De heer Van der A dankt de W voor de aandacht die zij in de vergadering van 28 oktober 2010 heeft gegeven aan zijn vertrek als notulist en kennelijk ook als het 31 ste lid van de W. Toen hij zeven jaar geleden voor Delfland ging notuleren,ging een nieuwe wereld voor hem open. Het spijt hem dat hij nu moet stoppen. Hij groet eenieder. De gemeenteraad van Westland heeft een motie aangenomen waarin de mening wordt uitgesproken dat de tariefsontwikkeling van Delfland met in het huidige tijdsbeeld past. Gisteren heeft de gemeente Delft de motie van Westland onderschreven. Deheer Van der Ende heeft gisteren de openingshandeling verricht voor Delft Blue Water, een samenwerkingsverband dat gaat onderzoeken of het door de AWZI Harnaschpolder gereinigd afvalwater (effluent) op een betaalbare wijze zodanig kan worden behandeld dat het voor meerdere toepassingen, waaronder de glastuinbouw, geschikt wordt. Het onderzoeksprogramma zal in vier jaar worden uitgevoerd. In het eerstejaar wordt apparatuur geïnstalleerd en getest. Deheer Wiegman deelt mee dat het ministerie van Infrastmctuur, de Unie van Waterschappen en Delfland het COELO-instituut hebben gevraagd onderzoek te doen naar de feitelijke omvang ende veranderingen van de waterschapsbelastingen in de periode Het resultaat zal worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en ook aan deverenigde Vergadering. Voorts is een onderzoek Ingesteld naar drie varianten voor de agrarische tarieven: verhoging van de waarde natuur, het fixeren van de waarde van dewegen op een veelvoud van agrarische grond en het overhevelen van de glasopstanden van gebouwd naar ongebouwd.de tweede vanant zou zijns inziens het meeste effect sorteren. Deloitte heeft in augustus 2010 opdracht gekregen vooral naar juridische en economische haalbaarheid te kijken. De W zal ook hierover worden geïnformeerd. Hij hoopt dat de onderzoeken leiden tot de mogelijkheid om de Waterschapswet en het Waterschapsbesluit aan te passen. Het is hem nog niet duidelijk hoede nieuwe staatssecretaris, Atsma, in deze zaak staat. Het zou hem wat waard zijn als met ingang van 2012 de onbalans die er nu is verdwijnt. Bij de Unie van Waterschappen focust een taskforce financiën zich opde problematiek van de agrarische tarieven. Als hij daar informatie over heeft, zal hij die ter kennis van de W brengen. De voorzitter vult aan dat

3 regelmatig contact wordt opgenomen met het ministerie om de druk op te voeren, maar Delfland is afhankelijk van anderen. De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 05. Vragenrondje Van het vragenrondje wordt geen gebruik gemaakt. 06. Stukken ter kennisname De stukken vermeld onder worden voor kennisgeving aangenomen. 07. Ingekomen stukken De heer Van Dam wijst er naar aanleiding van de vragen van zijn fractie over alternatieve vaarroutes op dat Delfland vaarwegbeheerder wordt, maar dat allerlei clubs uiterst creatieve activiteiten op die vaarroutes bedenken. Hij roept D&Hop om te benoemen wat op de vaarroutes wel of niet mogelijk is. Na beantwoording van de vragen kan hierop Ineen commissie worden teruggekomen. De stukken onder de nrs , en worden voor kennisgeving aangenomen.de stukken onder en worden in handen van D&H gesteld. Bespreekstukken B e Bestuursrapportage 2010 De heer Van Dam dankt het college voor de tijdige toezending van het memo met antwoorden op vragen van decommissie BOB. Hij vindt het verontrustend dat het hoogheemraadschap op de heffing 9,4 min. is kwijtgeraakt (8 min. kwijtschelding en 1,4 min. oninbaar). Dat bedrag is veel hoger dan eertijds werd aangenomen. Hij meent dat weer eens over het kwijtscheldingsbesluit moet worden gesproken. Hij is er zeer ingenomen mee dat de stageplaatsen niet zijn geschrapt. Hij vindt het uitermate belangrijk dat de jeugd betrokken wordt bij het hoogheemraadschap. Eris duidelijk een flinke stap gezet om in control te komen. DeAWP Delfland stemt in met het voorstel. Deheer Canton had graag een rapportage gezien met een meer biocentrische ideologie, waarin met alleen de mens, maar ook de natuurlijke orde waarvan de mens deel uitmaakt, centraal staat. De Partij voor de Dieren meent dat meer resultaten moeten worden geboekt op het gebied van de bescherming van belangrijke natuur- en milieuwaarden en duurzaamheid. Het is verbazingwekkend dat nog niet in elk besluit de duurzaamheid aandacht krijgt. In de 48 pagina's van de Bestuursrapportage komt het woord duurzaamheid met een keer voor. Eris alleen een keer sprake van duurzame financiën. Hij is blij met de wijzingen nade behandeling in de commissies. Zijn fractie stemt in met de Burap. Mevrouw Ruijgh valt het op dat in het hoofdstuk over Schoon water voornamelijk sprake is van de dingen die door de bezuinigingen niet gebeuren. Zij vraagt zich af wat met de 28 min. voor ecologlemaatregelen die de Verenigde Vergadering in februari 2008 ter beschikking heeft gesteld isgebeurd of gaat gebeuren en of in de periode waarover wordt gerapporteerd daarvan wel iets is gerealiseerd. In de quick wins ecologie iseen stelpost van 1,5 min. geschrapt. Er was 3 min. voor quick wins uitgetrokken. Is met de andere helft wel Iets gedaan of is dat de 1,8 min. die weer in de meerjarenraming voor quick wins te vinden is.? De heer J. van den Berg maakt uit de Burap op dat het hoogheemraadschap nu redelijk in de pas loopt met wat de W wil. Hij vraagt hoe detegenvallers die te verwachten zijn in het programma Stevige dijken in control kunnen worden gehouden. Ook zijn fractie is verontrust

4 over de kwijtscheldingen en oninbare bedragen.voorts verneemt hij graag nog iets over de onzekerheid over deschade aan dewoning in de dijk aan de Zuidbuurt. DeheerVan der Velde constateert dat het niet mogelijk is met de 2 e Bestuursrapportage nog bij te sturen, hetgeen wel zou moeten kunnen. De rapportage meldt geen afwijkingen vande begroting 2010, maar is een vervolg op de Kadernota De investeringsbedragen die zijn genoemd zijn in de begroting 94 min.,inde herijkte begroting nade l e Bestuursrapportage 82 min. naar aanleiding van de Kadernota 50 min. en in de 2 e Bestuursrapportage 49,6 min. Ook de exploitatie laat een heel ander beeld zien dan in de begroting 2010 was opgenomen. Het tekort isgestegen van 35 min. naar 67 min. Het roer is nu 180 graden om. Hij hoopt dat de financiële rapportage in volgende jaren anders zal zijn, al is hij content dat nu een inhoudelijk inzicht ontstaat. Zozou hij inzicht willen krijgen in de criteria voor het stoppen van projecten. Zijn zulke criteria er voor alle sectoren? Is het stoppen van projecten geen kapitaalvernietiging? De fractie van Water Natuurlijk zal instemmen met de Burap. Het verbaast haar na debespreking in de commissie dat op badzijde 15 nog steeds staat dat schoon en gezond water geen doel op zichzelf is. Zij betreurt dat. Er wordt voor 1,9 min. deskundigheid ingehuurd om het veranderingsproces te begeleiden. Hij vraagt of dit een afwijking in de begroting is en waarom dit moet worden gedekt uit de post frictiekosten. Delfland heeft zich per 1 oktober 2010 teruggetrokken uit de Energiefabriek zonder overleg met deverenigde Vergadering. Water Natuurlijk betreurt dat, daar duurzaamheid speerpunt van beleid zou moeten zijn. Deheer Ranner heeft veel waardering voor de Bestuursrapportage, maar is verontrust over het ongehoord grote tekort van 67 min. In de exploitatiesfeer, hoewel in de sfeer van de rentekosten in post F4 een aardige meevaller verscholen is. Hij vraagt zich af of ervan kan worden uitgegaan dat het bestuur in control zit, aangezien het sluitingsmoment voor de rapportage drie è vier maanden voor het einde van het jaar is, terwijl de jaarrekening pas ongeveer in juni 2011 ter beschikking komt. Niemand zal er behoefte aan hebben om straks een tweede stofkam- of veegoperatie uit te voeren. Door de wijzigingen in de P&C-cyclus zou het college frequenter endiepgaander worden geïnformeerd. Hij zou het op prijs stellen als de commissie BOB een keer in detwee maanden op hoofdlijnen werd gerapporteerd over de cijfermatige ontwikkeling en het eventueel bijsturen van tegenvallers. Erisweliswaar een frictiepost, waaruit overigens al een bedrag van 1,9 min is afgezonderd, maar er zijn allerlei punten denkbaar waardoor daarop een beroep zal moeten worden gedaan. Dat betekent dat er erg scherp aan de wind zal moeten worden gezeild. Hij vraagt om een toelichting op de mutatie in de post algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ad 3,4 min.,genoemd op bladzijde 9. Ook vraagt hij toelichting op het ten laste brengen van een bedrag voor gezuiverd afvalwater voor 2011, genoemd op bladzijde 11. In een tijd van begrotingsbeheersing kan niet meer worden uitgegeven dan wat bedoeldwas. Voorts vraagt hij namens de Rekeningcommissie nog een toelichting op het onderzoeksproject inzake Aalkeet-Buitenpolder. De fractie van de PvdA stemt in met de rapportage, ondanks dat de financiële situatie voortdurend aandacht vraagt. Deheer Smits merkt op dat de Bestuursrapportage is bedoeld als instrument voor de W om tijdig te kunnen bijsturen. Hij is blij met de toezegging in de commissie dat het komend jaar de rapportage substantieel eerder in de commissies en dus eerder in de W komt. Voorts zou hij graag zien dat de meerjarenbegroting concreter werd, zodat de W beter een bijdrage kan leveren aan de bezuinigingsacties die nodig zijn. De effecten van de Kadernota zouden al sterk moeten doorklinken in de begroting 2011, maar dat is niet het geval. Dat betekent dat in 2012 extra bezuinigingen en ombuigingen nodig zijn. Het aantal fte's is per september 2010 begroot op 518,5. De werkelijke bezetting is 444,5 fte's. Dat is substantieel minder dan begroot, maar toch is het personeelsbestand een heel grote uitgavenpost. Het tekort dat voor 2010 was geprognosticeerd is nog vergroot. Hij begrijpt de discrepantie met. Vanwege de volksgezondheid dringt hij erop aan dat het college druk uitoefent op gemeenten waar de volledige aansluiting op het rioleringsstelsel wordt gerealiseerd. Zijn fractie stemt in met de Burap.

5 I ' Deheer P. van den Bero sluit zich aan bij wat andere sprekers hebben gezegd over de Bestuursrapportage als sturingsinstrument. Ook hij hoopt dat de Burap het volgend jaar eerder in de W aan de orde komt. In de afgelopen twee jaar heeft zijn fractie regelmatig aan de orde gesteld dat zij de indruk heeft dat de voor het programma Stevige dijken beschikbare middelen ontoereikend zijn om de ambities te verwezenlijken. In de Burap blijkt nu dat een aantal grote projecten duurder uitvalt dan aanvankelijk geraamd, hetgeen leidt tot een bijstelling van het programma van 58 min. naar 68 min. Hieruit blijkt weer het belang van goede ramingen. Hij vraagt of de raming van 68 min. betrouwbaar is. Nu het investeringsniveau teruggaat van 95 min. naar 50 min. moet met een groot aantal projecten worden gestopt. In de programma's Schoon water en Stevige dijken zijn de keuzes cijfermatig onderbouwd, maar in het grootste programma, Voldoende water, zijn zealleen kwantitatief omschreven. Het argument dat aan een verdere onderbouwing in de commissie Watersystemen geen behoefte zou zijn, verbaast hem. Hij verneemt graag welke criteria zijn gehanteerd bij de keuzes om projecten wel of niet te stoppen. Mevrouw Ter Woorst verzekert dat duurzaamheid wel degelijk in de harten van bestuur en medewerkers leeft, zoals blijkt uit de nota Duurzaamheid. Daarin staat dat duurzaamheid per 1 januari 2011 in alle stukken aandacht zal krijgen. In de Burap staan vooral zaken die niet gebeuren, omdat er afwijkingen van tot nu toegehanteerd beleid in zijn aangegeven. Er wordt niet alleen maar opfinanciële afwijkingen gerapporteerd, maar ook op inhoud. Bijvoorbeeld deaanleg van en aansluitingen op rioleringen kan financieel best op orde zijn, maar inhoudelijk nog niet. Voor zover nog niet in de commissie behandeld, zal in een volgende commissievergadering worden aangegeven wat van de 28 min. die begin 2008 voor ecologlemaatregelen beschikbaar isgesteld is gebruikt en wat niet wordt uitgegeven. Wat de quick win maatregelen betreft, is dit al In het verslag van de laatste vergadering van de commissie Watersystemen vermeld. Het spijt haar dat de toezegging in decommissie dat de vermelding dat Schoon water geen doel op zich is niet uit de Burap is verwijderd. Dat had moeten gebeuren. De heer A. van den Berg geeft aan dat in de Burap een aantal projecten op nul is gezet. In het programmaplan zal worden aangegeven hoe de keuzes zijn gemaakt. Voor de heer P. van den Bero is het probleem nu juist dat nu projecten worden stopgezet, terwijl de afwegingen daaromheen telkens worden vooruitgeschoven. De voorzitter zegt dat in de Kadernota keuzes op hoofdlijnen zijn gemaakt. In de programmaplannen zullen begin volgend jaar alle beslissingen integraal zijn vermeld. Vooruitlopend daarop iseen aantal projecten waarmee opeen of andere manier niet kon worden gewacht, stopgezet. De afwegingen daaromtrent zijn daarbij vermeld. De heer Middendorp meent zich te herinneren dat het college eerder heeft toegezegd dat de Verenigde Vergadering voor het einde van het jaar inzicht zou krijgen in de keuzes die werden gemaakt. De heer P. van den Berg heeft er begrip voor dat er een urgentie is om met bepaalde projecten te stoppen. Hij weet nu niet of die projecten bijvoorbeeld volgend jaar toch weer worden opgestart of dat ze definitief niet worden uitgevoerd. De voorzitter zegt dat de heer Wiegman daar nog op zal ingaan. De voorzitter wijst erop dat in haar commissie al meermalen is gezegd dat de ramingen die er lagen voor het programma Stevige dijken aande lage kant waren. Bij de actualisatie van projecten, de wasstraat, is dat helder geworden. Voor alle projecten samen zou 21 min. meer nodig zijn, maar in de commissie Is al toegelicht dat die niet allemaal voor 2015 kunnen, worden uitgevoerd. Dit komt gedeeltelijk omdat de normering die de provincie heeft opgesteld voor de kades wellicht een bijstelling naar beneden zal geven wat er toe zal leiden dat er minder kades moeten worden vernieuwd. Eris voor gekozen om het programma met 10 min. te verhogen, waarin ook een gedeelte zit voor projecten die bij het programma stevige dijken horen maar foutief geregistreerd stonden bij het programma Voldoende water. Zij verwacht dat het programma dat er nu is tot 2015 kan worden uitgevoerd. OokSTORMkan nogconsequenties hebben, maar dat is een separaat traject. De dijkgraaf en spreekster zijn naar de Zuidbuurt gegaan om met de bewoner waarop de heer J. van den Berg doelt te spreken. Zij stelt alles in het werk om het deel van die bewoner ook bij het project Aalkeet-Buitenpolder te betrekken. Zij heeft dat in de commissie al uiteenge-

6 zet. Zodra er meer te melden is, praat zij de commissie bij. De Rekeningcommissie kande gegevens over de Aalkeet-Bultenpolder vanzelfsprekend krijgen. Deheer Vander Ende memoreert dat vorig jaar een model voor een Energiefabriek is opgesteld waar ook Delfland in geïnteresseerd was. In Delfland zijn echter vier up-to-date zuiveringsinstallaties, waarvoor geen grote investeringen nodig zijn. Grootschalige verbouwingen zijn nu niet verstandig. Ambtelijk wordt niet meer aan het overleg deelgenomen. Dehele geschiedenis had wat beter in het nieuws kunnen komen. De W heeft nooit besloten om eraan deel te nemen. Voor een uitsplitsing van het bedrag dat op bladzijde 11 is vermeld voor de investering in het programma Gezuiverd afvalwater verwijst hij naar de bijlage bij het verslag van de commissie Waterketen en Waterkeringen. Niet alleen in Westland, maar ook in Lansingerland zijn nog niet alle aansluitingen op de riolering gerealiseerd. In Westland zou op het eind van het jaar 90%van de riolering zijn aangelegd. Aan de laatste 10% wordt volop gewerkt, maar vergunningverlening en techniek brengen nog problemen met zich. Zo lag in de buurt van 's-gravenzande een stuk vacuümriolering dat moet worden omgezet in drukriolering. Het totale project blijft binnen de raming van Het waterbeheer wordt pas beter door de aansluiting van alle panden op de riolering. Delfland trekt er achteraan dat die aansluitingen binnen desteeds genoemde termijn van drie jaar plaatsvinden. Volgens het besluit voor de glastuinbouw worden de bedrijven overigens geacht de aansluiting in orde te maken zodra de riolering er ligt. Dat is een striktere bepaling dan aanvankelijk werd gedacht. Na aansluiting is er nog het probleem dat het bedrijfsafvalwater niet helemaal gezuiverd kan worden. Gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld kunnen er met helemaal worden uitgehaald, maar zij komen in ieder geval niet meer in het oppervlaktewater. De heer Middendorp vraagt of er al bedrijven worden bezocht of dat daar nogmee moet worden begonnen. De heervander Ende antwoordt dat er een doorlopend proces is, dat samen met de gemeente wordt uitgevoerd, waarin elk bedrijf periodiek wordt bezocht. Er wordt nu meer gefocust op bedrijven die tot nu toe nog niet aangesloten waren. Deheer Wiegman verwijst naar de beslisboom die m de vorige W is getoond. De criteria in die beslisboom hebben geleid tot een voorstel tot actualisatie, dat op 16december 2010 wordt voorgelegd. Daarin zal worden aangegeven hoede stopkosten zijn berekend. Die stopkosten worden betaald uit de post frictiekosten. Dan zal uitputtend worden aangegeven met welke projecten wordt gestopt, maar dat betekent nog niet dat tot in lengte van dagen niet meer met die projecten zal worden begonnen. Er kan ook sprake zijn van uitstel met een aantal jaren. Er moet dan te zijner tijd een nieuw voorstel aan de W worden gedaan. Deheer & van den Berg vraagt of in het programmaplan wordt aangegeven wat niet meer wordt gedaan. Als de W dat niet weet, kan zij geen afweging maken tussen wat zij wel en niet wil.de heer Wieoman antwoordt dat het college op 16december 2010 zal aangeven waarmee het wil stoppen. De W kan daar al dan niet mee akkoord gaan. Zij kan amenderen. Hetzelfde geldt voor de programmaplannen die volgend jaar aan de orde komen. De heer Smits heeft begrepen dat ook de stopkosten financiële consequenties hebben.of zijn het kosten die in de toekomst met behoeven te worden gemaakt? De heer Wiegman zet uiteen dat stopkosten worden gemaakt door het aframen van investeringen en kredieten. Alle kennis en informatie in de dossiers over projecten die niet doorgaan blijven bewaard. Wordt zo'n project weer opgepakt, dan moet een investering voor het resterende traject worden geraamd en een krediet beschikbaar worden gesteld. De Burap zal Inde komende jaren eerder worden gepresenteerd dan de meerjarenbegroting en de begroting. Er zijn voor 1,9 min. extra mensen ingehuurd om de processen die nu moeten worden uitgevoerd in het kader van planning en control plus allerlei beslissingen die moeten worden genomen te helpen uitvoeren. Deze 1,9 min. komen ten laste van de frictiekosten. Devacatures worden op een gegeven ogenblik gecompenseerd door externen. De heer Smits heeft gezien dat het aantal inhuurkrachten ongeveer 22 fte's is. Dat iseen groot verschil met het aantal vacatures. De heer Wiegman zegt dat er een aanzienlijk verschil istussen de kosten van regulier personeel en van inhuur. Hij zegt een overzicht van effectieve personeelskosten toe. Daaruit zal de aansluiting met het uiteindelijke budget voor de formatie blijken. Hetverschijnen van de jaarrekening is nu voorzien voor juni DeP&C-cyclus zal tot veel meer inzicht leiden. Maandelijks vindt op het niveau van teamleiders en projectleiders een rapportage plaats, zoals gepresenteerd in de informatieve W. In het college zal worden be-

7 zien of in de commissie BOB regelmatig een voortgangsrapportage over verschillende pro- ; gramma's kan worden voorgelegd. j Het exploitatietekort is aanzienlijk groter natoepassing van het BBVW (bepaling, beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen). De accountant heeft gesteld dat een aantal j zaken dat isgeactiveerd op grond van dit BBVW naar de exploitatie moet. Dat geeft een paar i jaar enorme verschuivingen. i Eriseen wet in voorbereiding om het kwijtscheldingsbeleid anders in te richten. Er lijkt een i verruiming van de kwijtscheldingsmogelijkheid voor bijvoorbeeld de categorie ondernemers te komen. Het effect voor de waterschappen kan zijn dat de kwijtscheldingscomponent inde begroting toeneemt. Het lijkt hem goed dat in een discussie daarover alle aspecten nogeens goed aan deorde komen, zodat de W straks een verantwoord besluit kan nemen. De heer Van Damverzoekt het college de W hierover zeer tijdig in te lichten. De voorzitter zegt dat het college verplicht is om de W op tijd te informeren. Mevrouw Ruijgh verzoekt mevrouw Ter Woorst, ook aan te geven wat er ten laste van de 28 min. ecologlemaatregelen nog wordt voorbereid. Het doet de heervan der Velde goed dat hem nog eens is verzekerd dat Schoon water wel een doelop zichzelf is. Er hoeft geen nieuwe uitdraai van de Burap te worden gemaakt. Hij heeft er begrip voor dat geen enorme investeringen worden gedaan in de zuiveringsinstallaties, maar hij iswel bang dat innovatie bij bezuinigingen vaak het kind van de rekening is. Hij hoopt dat bij het stoppen van projecten niet alleen financiële criteria maar ook inhoudelijke criteria van belang zullen zijn. Het is hem nog niet duidelijk of de 1,9 min. voor inhuur van personeel een wijziging vande oorspronkelijke begroting inhoudt en waarom dit bedrag met uit de bestaande ruimte aan vacatures kan worden gefinancierd. ' 1 Deheer Ranner heeft het gevoel dat bij post F4in tabel 1 sprake is van toevallige meevallers. Als dat zo is, moet daar in de toekomst rekening mee worden gehouden. Hij is blij dat de commissie BOB periodiek zal worden geïnformeerd over de budgettaire ontwikkelingen. In de paragraaf over Gezuiverd afvalwater wordt een beleidsuitspraak over PPS gedaan.de rapporten daarover heeft hij nog steeds gezien. Met het oog optoekomstige besluitvorming zou hij die graag krijgen. Er ontstaat kennelijk een portefeuille gestopte projecten. De feitelijke kosten zullen m de rekening zijn opgenomen, maar de W moet ook iets met de immateriële activa. Hij vraagt om duidelijkheid over de boekhoudkundige waardering en behandeling daarvan. De heervander Ende laat de opmerking dat de innovatie het kind van de rekening isvoor rekening van de heervan der Velde. Waar dat mogelijk iszullen innovaties worden doorgevoerd. Hij heeft al een mededeling gedaan over het project Delft Blue Water. Een warmtebedrijf onderzoekt of het in de Harnaschpolder mogelijk is de warmte uit het effluent te halen en te gebruiken. Met het Reinier De Graafgasthuis wordt gewerkt aaneen revolutionair project om geneesmiddelen uit afvalwater te verwijderen (Pharmafilter). Samen met HVC, de gemeente Westland en nog enkele partners wordt gewerkt aan de realisatie van een vergistingsinstallatie, waar niet alleen het slib, maar ook maaisel en organisch afval verwerkt zullen kunnen worden. Hij vraagt deverenigde Vergadering nog een paar maanden geduld alvorens deanalyses van de PPS-constructies kunnen worden overgelegd. Het college wil zich zelf ook een oordeel daarover vormen, om goed voorbereid te zijn. De heer Ranner meent dat een ander waterschap al drie maanden geleden een inzicht isgegeven in de PPS-analyses. Hij acht de rapporten essentieel, om in de toekomst keuzes te doen over deaanpak van investeringen. Deheer Vander Endezegt dat het pertinent onjuist is dat de rapporten met andere waterschappen besproken zijn. HIJ beaamt dat de rapporten van betekenis kunnen zijn bij de keuzes die gemaakt zullen gaan worden. Dat hoeft echter niet binnen een of twee maanden te gebeuren en kan beter goed voorbereid worden gedaan. Deheer Wiegman heeft op het verzoek van de heer Smits een overzicht van personeelskosten toegezegd. De vraag van de heer Van der Velde over het beroep opde post frictiekosten ad 1,9 min. zal daarbij worden meegenomen. In de rekening zal dit worden uitgesplitst.

8 8 Bij het verslag komt een nadere uitleg over rubriek F4 van tabel 1 op pagina 9. 1 De Verenigde Vergadering besluit zonder stemming conform het voorstel. B.02. Meerjarenraming De heervan der Velde constateert dat, helemaal in de lijn van de Kadernota 2011 en van talloze discussies, de investeringen worden omgebogen van 95 min. naar 55 min. In de Waterschapspiegel 2010,een uitgave van de Unie van Waterschappen, worden de waterschappen onderling vergeleken. Daarin staat dat Delfland in min. heeft geïnvesteerd, in min. en in min. gaat investeren. Eris kennelijk gebruik gemaakt van oude gegevens. Hij verneemt graag of andere waterschappen eenzelfde exercitie doormaken als Delfland. Gedwongen door de omstandigheden kan Delfland deaanvankelijke doelstellingen van een investeringsorganisatie niet in de voorgenomen tijdsspanne waarmaken. Water Natuurlijk heeft de motie van vorig jaar gesteund, maar is daarom nog niet opgetogen.vooral voor het programma Schoon water zijn in het WBP ingrijpende maatregelen voorgesteld, waarbij overigens voldaan blijft worden aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn Water. Schoon water doorgeven aan komende generaties iseen doel op zich. Juist m tijden van crisis moet geïnvesteerd blijven worden in de kwaliteit van de leefomgeving. Vooral in het Westland isdie kwaliteit ver onder de maat. Hij is blij dat er meer nadruk komt opdechemische waterkwaliteit. Het college gaat handhaven, maar kiest ervolgens bladzijde 47 voor voor 2011 geen extra uren voor een verhoogde regulerings- en handhavingsinspanning op te nemen. Hoewel Water Natuurlijk schoorvoetend akkoord gaat met de maatregelen in de meerjarenraming, vraagt het zich steeds weer af hoe die maatregelen zich verhouden tot het onvolprezen Waterbeheerplan. Het was niet altijd even blij met de antwoorden in dé commissies. Het heeft nog geen antwoord opde vraag wat het nu werkelijk gaat doen voor Schoon water. Veel plannen worden pas in de loop van het volgend jaar bekendgemaakt, maar de W moet daar nu al mee instemmen. Dat medegebruik voor recreatie niet wordt gestimuleerd als dat niet in het belang van Delfland is, staat in tegenstelling tot wat in de coalitie is afgesproken. Het is vreemd dat het college de W vraagt om in te stemmen met de meerjarenraming, maar al een definitieve versie uitgeeft. Waarschijnlijk isdie toch bedoeld als concept. De vermelding in het voorwoord dat In min. isgeïnvesteerd is met juist. In de rekening staat dat het 88 min. is geweest. Moet dat worden gerepareerd met een mooi nieuw boekwerk? De heer Diikema stelt vast dat Delfland financieel in een penibele situatie is geraakt. Delfland maakt nog steeds tempo met zijn ambities, maar het is een lager tempo dan voorheen.er wordt nog steeds veel geïnvesteerd in veiligheid en Schoon water. DeBBVW heeft grote consequenties gehad voor het opstellen van de begroting. Zijn fractie is blij dat in begroting en meerjarenraming het accent ligt op prioriteren en keuzes maken, waarbij recht wordt gedaan aan het coalitieakkoord en het Waterbeheerplan. Hij vertrouwt erop dat Delfland in control zal komen en dat het geld goed wordt besteed. Hij zou graag zien dat het college wellicht al het volgend jaar aangeeft hoe het de risico's die in beeld worden gebracht kunnen worden beheerst en hoe er tijdig actie op wordt genomen. In het verleden is ervoor gepleit Delfland net als deg4 bij de gemeenten een aparte status onder de waterschappen te verlenen,om tot een robuust en veerkrachtig financieel management te komen. Hij roept het college op om daartoe voorstellen te ontwikkelen. Het beschikbare investeringsbudget voor het programma Stevige dijken wordt, anders dan voor andere programma's, fors verhoogd. Het programma is echter nog niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) uitgewerkt. Is het niet mogelijk dat budget wat te verkleinen en toch de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren? Dat lukt wellicht door voor werkzaamheden die uitbesteed worden met eventuele partners een beroep 1 Vanuit programma F4 wordt vanuit de post onvoorziene uitgaven een bedrag afgeraamd voor de dekking van personeelskosten van in totaal 1,9 miljoen en vallen tevens de posten onvoorzien frictie personeel van 1 miljoenen wettelijk onvoorzien van 0,5 miljoen vrij. Per saldo betekent dit in programma F4 een verlaging van de lasten van in totaal 3,4 miljoen. In programma F3is in de mutatie van de lasten een bedrag voor extra personeelskosten opgenomen van 1,9 miljoen. De dekking van deze kosten isopgenomen in programma F4

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie