agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering"

Transcriptie

1 agendapunt H Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Het investeringsplan voor het uitvoeren van de maatregelen rondom de riooloverstort Schipluiden, ter hoogte van ,-, vast te stellen Het ontwerpkrediet voor het verder uitwerken van de maatregelen rondom de riooloverstort Schipluiden, ter hoogte van ,-, ter beschikking te stellen Besluit Verenigde Vergadering Voorstel Commissie Waterkwaliteit Het investeringsplan voor het uitvoeren van de maatregelen rondom de riooloverstort Schipluiden, ter hoogte van ,-, vast te stellen Het ontwerpkrediet voor het verder uitwerken van de maatregelen rondom de riooloverstort Schipluiden, ter hoogte van ,-, ter beschikking te stellen Advies Commissie Waterkwaliteit

2

3 Aanvraag investeringsplan en ontwerpkrediet ten behoeve van lokaal knelpunt overstort Schipluiden (Midden-Delfland) 1. Probleemstelling - context Delfland neemt als waterkwaliteitsbeheerder maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Ondanks maatregelen op systeemniveau kunnen er lokaal waterkwaliteitsknelpunten optreden die specifieke, lokale maatregelen vragen. In het programmaplan Schoon Water is hiervoor een aparte programmalijn benoemd om zichtbaar en concreet zoveel mogelijk van de belangrijkste lokale knelpunten op te lossen in de periode tot en met De aanpak van lokaal knelpunt 68 (overstort Schipluiden) is onderdeel van het maatregelenplan Lokale Knelpunten derde ronde welke in 2014 worden gerealiseerd. Op 14 mei 2013 bent u hierover geïnformeerd (DMS ). In dit maatregelplan was uitgegaan van het nemen van korte termijn maatregelen om verdere gevolgen voor de waterkwaliteit te voorkomen. Na overleg met LTO Delflands Groen is gebleken dat deze maatregelen niet voldoende geacht worden. Om deze reden is gezocht naar een duurzamere, alternatieve oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Voor het verder uitwerken van dit alternatief is nu een ontwerpkrediet nodig. 2. Beoogd effect Beoogd effect van dit voorstel is het verkrijgen van het ontwerpkrediet voor het ontwerpen en uitwerken van de benodigde maatregelen waarmee het lokaal knelpunt voor de waterkwaliteit ten gevolge van de riooloverstort aan de Zouteveenseweg te Schipluiden kan worden opgelost. 3. Kernboodschap De zorg voor de waterkwaliteit is één van de kerntaken van Delfland. Delfland streeft naar schoon en gezond water voor mens en dier en wil daarbij een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving. Om deze reden werkt Delfland behalve op systeemniveau ook aan het oplossen van lokale waterkwaliteitsknelpunten die specifieke, lokale maatregelen vragen. Samen met gebiedspartners worden maatregelen getroffen om kroos, vuil, stank en stilstaand water te voorkomen. Delfland zal in 2015 het lokaal knelpunt voor de waterkwaliteit ten gevolge van de riooloverstort op de watergang langs de Zouteveenseweg in Schipluiden oplossen door het realiseren van een alternatieve afvoerroute voor het overstortwater. 4. Historie - eerdere besluitvorming D&H heeft op 14 mei 2013 (kenmerk ) het maatregelenplan voor de 3 de ronde lokale knelpunten vastgesteld. Het nemen van korte termijn, no-regret, maatregelen voor het oplossen van lokaal knelpunt 68 (riooloverstort Schipluiden) maakt hier onderdeel vanuit. Naar aanleiding van het D&H-besluit van 14 mei 2013 heeft D&H de Verenigde Vergadering geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de lokale knelpunten en het vaststellen van het maatregelenplan voor de 3 e ronde (DMS )

4 Bij het VV-voorstel van 5 juni 2014 (kenmerk ) is een bijlage opgenomen met de voortgang van de maatregelen uit de 3 e ronde. Delfland heeft op 4 juni jl. een brief verzonden aan LTO Noord afdeling Delflands Groen, waarin het in reactie op een brief van LTO Noord aangeeft dat het knelpunt m.b.t. de riooloverstort aan de Zouteveenseweg te Schipluiden nog steeds op de knelpuntenlijst staat en dat Delfland zich samen met de gemeente wil sterk maken voor een duurzame oplossing van dit knelpunt (DMS-kenmerk ). In de Kadernota 2011 (DMS-kenmerk ) zoals vastgesteld door de Verenigde vergadering op 1 juli 2010, is het taakstellende budget benoemd voor de programmalijn lokale knelpunten voor de periode Regelgeving en Beleid De regelgeving rond riooloverstorten is vastgelegd in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Een gemeente mag lozen via een riooloverstort indien deze is opgenomen in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). In het GRP is ook opgenomen dat de gemeente zoveel mogelijk negatieve effecten voorkomt van riolering op de oppervlaktewaterkwaliteit. In de Waterwet zijn de verantwoordelijkheden aangegeven van het waterschap als waterbeheerder in relatie tot de waterkwaliteit. In 2000 is een gedragslijn afgesproken door de Rijksoverheid met de Unie van Waterschappen, VNG en LTO Nederland over de aanpak van risicovolle overstorten. Alle riooloverstorten in Nederland zijn beoordeeld op risico s voor de volks- en diergezondheid. In het Waterbeheerplan heeft Delfland de ambitie vastgelegd om het water meetbaar schoner en zichtbaar aantrekkelijker te maken. De aanpak van lokale knelpunten draagt daar aan bij. Het programmaplan Schoon Water 2012 (VV, 24 november 2011, kenmerk ) beschrijft de doelstelling en randvoorwaarden voor de aanpak van lokale knelpunten. 6. Financiën Op basis van de resultaten van de initiatiefase is een kostenraming gemaakt volgens de SSKsystematiek. Op basis van deze raming komen de totaal geraamde kosten van dit project uit op ,-, welke uitgangspunt is voor het vast te stellen investeringsplan (zie bijlage 1). De gemeente Midden-Delfland heeft aangegeven bij te zullen dragen in deze kosten ter hoogte van 50%. Een en ander zal in een overeenkomst met de gemeente worden vastgelegd. Er zal pas worden overgaan tot het aanvragen van een uitvoeringskrediet, ná de ontwerpfase en ná het overeenkomen van bovenstaande met de gemeente Midden-Delfland. Voor het verder uitwerken van het ontwerp wordt nu een ontwerpkrediet aangevraagd ter hoogte van ,- (zie bijlage 2). Post: Raming: Investeringsplan ,- Ontwerpkrediet ,- Project onvoorzien 6.000,- Nazorg 3.800,- Voor de programmalijn Lokale Knelpunten is een totaal budget van 5 miljoen geraamd voor de periode Op 1 september 2014 was hiervan uitgegeven. Er is binnen deze programmalijn voldoende budget beschikbaar om deze maatregel te realiseren. 7. Duurzaamheid In het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden worden de duurzaamheidsdoelstellingen van Delfland gehanteerd. De combinatie van effectgerichte en brongerichte 2

5 maatregelen dragen zowel op de korte als de lange termijn bij aan een verbetering van de waterkwaliteit. 8. Organisatorische en personele consequenties N.v.t. 9. OR/GO N.v.t. 10. Risico- en beheersmaatregelen Het risico is aanwezig dat andere partijen (zoals de bewoners Zouteveenseweg, schaatsvereniging, golfbaan, eigenaar van paardenwei, agrariërs) bezwaar gaan maken tegen de voorgenomen maatregelen. De gemeente zal - samen met Delfland - in overleg gaan met de partijen die mogelijk bezwaar hebben. LTO/Delflands Groen zal gevraagd worden zich ook in te zetten in de communicatie en het creëren van draagvlak naar de achterban. Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet zal hierop worden teruggekomen. 11. Communicatie (in- en extern) Zoals afgesproken met de gemeente en zoals in de brief aan LTO Noord afdeling Delflands Groen bevestigd (DMS ) ziet de gemeente voor haarzelf een rol in het proces om draagvlak bij omwonenden te verkrijgen. De gemeente Midden-Delfland zal tezamen met Delfland overleg voeren met de betrokken partijen (omwonenden en overige belanghebbenden). Daartoe zal de gemeente samen met Delfland een communicatieboodschap opstellen. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure Na goedkeuring van het ontwerpkrediet kan het definitief ontwerp gemaakt worden. De gemeente zal dan samen met Delfland de plannen bekend maken en de betrokken omwonenden uitnodigen voor een toelichting op de plannen. Als de plannen definitief zijn, zal er een overeenkomst met de gemeente worden afgesloten, waarin de afspraken worden vastgelegd over de rol van partijen en de financiële bijdrage van de gemeente Midden- Delfland. Hierop volgend zal uitvoeringskrediet worden aangevraagd bij de Verenigde Vergadering. Na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet kan het project worden aanbesteed en kunnen vergunningen worden aangevraagd. 13. Bevoegd orgaan De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 77 en artikel 99 en volgende van de Waterschapswet bevoegd om investeringsplannen vast te stellen en kredieten beschikbaar te stellen. 14. Toelichting De riooloverstort aan de Zouteveenseweg in Schipluiden voert overstortwater af vanuit de kern Schipluiden op de hoofdwatergang langs de Zouteveenseweg in de Holierhoekse en Zouteveensepolder. Deze watergang stroomt langs diverse veehouderijen. Zie bijlage 2. Het rioolstelsel van Schipluiden voldoet aan de zogenaamde basisinspanning voor rioolstelsels (emissiespoor). Delfland heeft ingestemd met het Basis Riolerings Plan (BRP) van de gemeente in

6 De Holierhoekse en Zouteveense polder ligt in het groene Midden-Delfland waar gemeenten (Hof van Delfland) en Delfland graag een duurzaam karakter aan geven en als ecologisch aandachtsgebied zien. De ambities voor de polder in het kader van de KRW èn de ambitie om Midden-Delfland een recreatief en aantrekkelijk groen gebied te laten zijn, zijn niet in overeenstemming met een overlast veroorzakende overstort. Naar aanleiding van problematiek rondom veedrenking (en volksgezondheid) zijn alle overstorten in Nederland destijds beoordeeld op risico s voor volks- en diergezondheid. Op de aangrenzende percelen graast vee dat de watergang als drinkwater gebruikt. De veehouders zijn bedrijfsmatig zeer gebaat bij gezond drinkwater voor het vee en wijzen al jaren op het risico van overstortwater voor de diergezondheid en de melkkwaliteit/hygiëne en willen graag van het overstortwater in de watergang af. De riooloverstort op de watergang langs de Zouteveenseweg wordt formeel niet bestempeld als risicovol. Desondanks wordt door zowel gemeente en Delfland de overstort wel beschouwd als knelpunt voor de waterkwaliteit, omdat veedrenking plaatsvindt uit desbetreffende watergang. Daarmee erkennen zij de belangrijke gebruikswaarde van het oppervlaktewater voor de veehouders en zijn zij bereid om de negatieve effecten van de riooloverstort op de betreffende watergang weg te nemen en leveren daarmee tevens een bijdrage aan de KRWdoelstellingen voor het waterlichaam Slinksloot (Holierhoekse en Zouteveensepolder). Om bovengenoemde redenen kiezen gemeente en Delfland ervoor om gezamenlijk de kosten te dragen van de voorgestelde oplossing. De voorgenomen, alternatieve, kortere, afvoerroute voert naar gemaal Kerkpolder Zuid aan de Tiendweg in Schipluiden en is een duurzame oplossing. Deze route voorkomt namelijk dat vee in contact komt met het overstortwater, doordat het bovenstrooms van de percelen met vee wordt omgeleid richting gemaal Kerkpolder Zuid en middels een dam wordt tegengehouden. Zie bijlage 3. Dit voorstel heeft ook de voorkeur van LTO Delflands Groen die de veehouders vertegenwoordigd. Afrasteren van de percelen opdat het vee geen toegang heeft tot de watergang is geen geschikte, duurzame oplossing voor de lange termijn. Het vee gebruikt bovendien alleen deze watergang als drinkwater, omdat deze watergang voldoende water bevat. Het overstortwater wordt dan immers nog steeds langs hun percelen afgevoerd en zal via de benedenstroomse watergangen in de polder zich alsnog langs hun percelen verspreiden. In de polder houden veel boeren melkvee. De veehouders geven aan dat zonder een goede drinkwaterkwaliteit tevens de certificering van de melkveebedrijven gevaar loopt. Andere maatregelen om de effecten van de riooloverstort te beperken, zijn redelijkerwijs niet mogelijk. 15. Bijlagen 1. SSK raming investeringsplan (vertrouwelijk) 2. SSK raming ontwerpkrediet (vertrouwelijk) 3. Kaartje met oplossingsrichting ten opzichte van huidige situatie 4

7 Kenmerk VV : ** Vergaderdatum : 20 november 2014 Beleidsveld : Schoon water Agendapunt : H.18 De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 14 oktober 2014, kenmerk 37907; gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s) waterkwaliteit; overwegende dat: Delfland een bijdrage wil leveren aan het oplossen van knelpunten in de waterkwaliteit, zoals bij de riooloverstort in Schipluiden Gelet op: - artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen); - de Waterwet. Besluit: Het investeringsplan voor het uitvoeren van de maatregelen rondom de riooloverstort Schipluiden, ter hoogte van ,-, vast te stellen Het ontwerpkrediet voor het verder uitwerken van de maatregelen rondom de riooloverstort Schipluiden, ter hoogte van ,-, ter beschikking te stellen Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 november 2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol.

beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. beïnvloeden of aanvullen gelijktijdig een rol. Voorblad (gemaakt door Trichis) Redeneerlijnen Deelstroomgebied Rijn-West Uitzonderingen De termijn voor het halen van de KRW milieudoelstellingen van artikel

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 Hoogheemraadschap van Delfland ^9373 fint/ml^ VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 W: 16 december 2010 Aanwezig: Afwezig: mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, voorzitter; de heren A. van den

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.a.3 917448 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

1/8. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG

1/8. Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst. Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Aan: ROP/Pensioenkamer d.t.v. de secretaris mw. drs. C..L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN DEN HAAG verslag hoorzitting dd 18-03-09 bijlage(n) AAC.89 zaaknummer 26 maart 2009 datum Onderwerp: Geschil tussen

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V.

Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. agendapunt 06.05 917448 Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-2-2011 Kennis te nemen van de aandelentransactie Delfuent B.V. Besluit Verenigde

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/B. Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/B Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie