'^:^=y' Registratienummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'^:^=y' Registratienummer:"

Transcriptie

1 Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad. Aanwezig zijn: De heren J.M. Bos (PvdA), M.F.A. van Diessen (VVD), A.L. Greiner (CDA), leden van het college van Gedeputeerde Staten. De heren J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (VVD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer N. Benedictus (VVD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (VVD), W.R. Bouma (CDA), F. Brouwer (CU), N. Demirbilek (SP), B.G. van het Erve (CDA), C. Goossens (PvdA), de dames N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP), M. Jonker-Waterlander (VVD), de heer J. Kramer (VVD), mevrouw M. Luyer (CDA), de heer W.C. Noordegraaf (VVD), mevrouw H.H. Nijhuis- Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), J.J. Posthumus (CDA), H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), J.N. Simonse (SGP), A.J. Steendijk (VVD), F.N.E.M. van Schoot (GL), A. Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), mevrouw C.P.M, de Waal (SP), de heer J. van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). Afwezig: De heer L. Verbeek (CdK), de dames A.E. Bliek-de Jong, lid van het college van Gedeputeerde Staten (VVD), N. de Lange (SP), A. van Stenus-van Basten (VVD), de heren A. van Amerongen (VVD), J.E. Geersing (CU), W.R. Ruifrok (PvdA), E. Taskin (PvdA), D.G. Schutte (CU) Voorzitter: De heer R.J. Siepel (plv. voorzitter) Griffier: Mevrouw R.C.M. Stadhouders LOpenins- De voorzitter: "Ik open de vergadering van Provinciale Staten van 17 juni Van harte welkom bij deze Statenvergadering. Ik deel u mee dat voor deze vergadering bericht van verhindering is ontvangen van de Commissaris van de Koningin de heer Verbeek, namens het college mevrouw Bliek, vanuit de Staten de heren Taskin, Ruifrok, Schutte, Geersing, Van l=a Amerongen en mevrouw van Stenus. Ben ik daarmee compleet? Ook mevrouw de Lange is fc=3i afwezig. Ik heb u net al welkom geheten. Dat welkom geldt ook voor de aanwezigen hier in de /m I zaal en voor degenen die via Internet met ons meekijken. We zien vaak veel bekende gezichten 4d il op de tribune maar ik wil voor vanavond in het bijzonder een aantal jongeren welkom heten die -,- -4 voor een project voor maatschappijleer de politieke besluitvorming volgen. Zij willen een deel -M«^^" 0"^^ Statenvergadering bijwonen. Ook jullie, van harte welkom." 2. Vaststellen agenda y De voorzitter: "Is er één van de fracties die over de agenda het woord wenst? Dat is niet het =x geval. Dan is daarmee de agenda vastgesteld." #

2 ^ : ^ ^ 2 3. De notulen van de openbare vergadering van 27 mei De voorzitter: "Er zijn vanuit de Staten geen wijzigingsvoorstellen ingediend. Ik stel u voor om de notulen ongewijzigd vast te stellen. Dat is het geval. Dan zijn zij daarmee vastgesteld." 4. Mededelingen De voorzitter: "Mij heeft het verzoek bereikt dat de heer Rijsdorp namens de PvdA een mededeling zou willen doen. Ik zou me kunnen voorstellen dat de heer Simonse namens de SGP ook een mededeling wit doen. Ik begin bij de heer Simonse." De heer Simonse: "Voorzitter, na anderhalve week beschuit eten was ik de beschuit een beetje zat. Daarom heb Ik gemeend aardbeien op het menu te moeten zetten. Er is bij ons een jongentje geboren. Vandaar!" Applaus. De voorzitter: "Aangezien het applaus niet In de notulen kan worden opgenomen, feliciteer ik u namens Provinciale Staten en wens u, uw vrouw en de rest van het gezin, veel geluk en zegen toe. Dan namens de PvdA fractie, de fractievoorzitter de heer Rijsdorp. U hebt gevraagd om een mededeling te mogen doen." De heer Riisdorp: "Voorzitter, sinds John Bos ons heeft verteld dat hij ons gaat verlaten, was de PvdA op zoek naar een nieuwe gedeputeerde. Wij zochten een ervaren bestuurder. Iemand die past bij onze Flevolandse bestuursstijl en die geraakt is door de Flevolandse opgave. Die bereid is, als hij dat al niet was, om Flevolander te worden. Wij hebben die persoon gevonden. Het is Mark Witteman. Wij willen het presidium vragen om zijn benoeming voor te bereiden zodat het mogelijk wordt om hem hier op 9 september in uw midden welkom te kunnen heten." De voorzitter: "Dank u wel. Ik stel voor dat de Staten deze mededeling voor kennisgeving aannemen. Het presidium zal u informeren over zowel het afscheid van de heer Bos als de benoeming van kandidaat gedeputeerde de heer Witteman. Ik meen me te herinneren dat er al een met de vooraankondiging daarvan, is uitgegaan. Dus daarvan akte. Verder zijn er geen mededelingen." 5. Lijst ingekomen stukken De voorzitter: "Ik wijs u erop dat op uw tafel een lijst van ingekomen stukken ligt. Deze bestaat uit de nummers 1 tot en met 4. U wordt gevraagd in te stemmen met het afdoeningsvoorstel zoals verwoord op deze lijst. Is dat het geval? Dat is het geval. Dan is aldus besloten." 6. Hamer stukken a. 1^ wijziging Verordening schade-advisering ruimtelijke ordening Flevoland De voorzitter: "U hebt in de commissie aangegeven hier niet opnieuw beraadslaging over te witten voeren. Daarom is aldus besloten." 7. Vaststelling van de kaart van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met daarop de gebieden van de TOP-lijst, EHS- Doelbenadering voor het beschrijven van wezenlijke kenmerken en waarden alsmede Spelregels EHS als uitwerking van het onderdeel saldobenadering uit het Omgevingsplan De voorzitter: "Dit is besproken in de commissie Ruimte. De commissie heeft het aangemerkt ats bespreekstuk voor deze vergadering. Voor de bespreking zulten wij op de gebruikelijke wijze gebruikmaken van het spreekgestoelte. Ik meld u alvast dat ik vanavond, ats plaatsvervangend voorzitter van de Staten, mag acteren. Mocht het echter tot besluitvorming komen zal ik uiteraard van de gelegenheid gebruikmaken om met mijn fractie mee te stemmen. Dan weet u dat alvast. Dat is pas na de bespreking aan de orde. Zijn er fracties die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot bespreking van het onderwerp. Namens de VVD fractie meldt zich de heer Van der Avoort."

3 3 Eerste termijn. De heer Van der Avoort: "Dank u wel, voorzitter. Het onderwerp is al een aantal keren uitgebreid in de commissie aan de orde geweest. De VVD vindt het echter van een dergelijk groot belang dat zij er nog een paar positieve woorden aan wil besteden. Het is een hele belangrijke beslissing, die wij nemen. In de commissievergadering van 5 november vorig jaar was de VVD al heel erg enthousiast over de aanpak om voor wijzigingen in de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) een alternatief te bedenken om partiële herziening van het omgevingsplan te voorkomen. Want er ligt een groot plan. Het is niet de bedoeling om dat ledere keer te wijzigen. Met het inzetten van de instrumenten: Herbegrenzing door GS en saldering door PS wordt dit binnen de spelregels van EHS mogelijk. Met deze aanpak en bevoegdheden kan de VVD het eens zijn. De ontvangen zienswijzen zijn volgens de VVD goed beantwoord en verwerkt in de antwoordnota. Het advies van het POCF (Provinciaal Omgevingscommissie Flevoland) om agrarisch natuurbeheer onder de EHS-begrenzing te laten vallen, is afgewezen. De ruime beantwoording en de kanttekeningen in de oplegnota zijn daarover duidelijk. In de oplegnota wordt er gekeken naar de aanleiding van dit alles. Provinciale Staten hebben in het omgevingsplan een opdracht gegeven aan Gedeputeerde Staten om de saldobenadering uit te werken. Voor Provinciale Staten was dit destijds een zeer belangrijk punt. Om de natuur te beschermen maar ook om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. De provincie kiest voor het systeem: natuurinclusief ontwerpen. Het doel daarvan is het: 'nee, tenzij beleid' om te buigen naar een 'ja, want beleid'. Hoofddoel van dit principe is om de maatschappelijke en ecologische belangen zodanig in te kaderen dat ze elkaar niet belemmeren. Daar ging het om. Naar aanleiding van de handreiking spelregels EHS vanuit Den Haag (het Rijk), hebben Gedeputeerde Staten de doelbenadering ontwikkeld. Bij de toepassing van de spelregels EHS is het van belang om te bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden worden aangetast. Dit leidde landelijk nog tot discussies. Zorgvuldigheid is dus gewenst. Met de doelbenadering is het mogelijk om een concrete, objectieve, eenduidige beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden te maken. Daarmee kan worden vastgesteld of er ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is binnen de spelregels EHS. Ook bleek de gehanteerde EHS-kaart uit het omgevingsplan af te wijken van de bestemmingsplannen. Wij gaan voor duidelijkheid. Met de nieuwe ontwerp EHSkaart is een correcte herbegrenzing uitgevoerd. Om dit provinciaal beleidskader in te kunnen voeren, is nu het formele openbare besluitvormingstraject gevolgd. De gedeputeerde heeft in de commissie bevestigd dat de provincie Flevoland één van de eerste provincies is die de wezenlijke kenmerken en waarden op deze wijze definieert. Er zat veel werk aan om de EHSkaart goed te krijgen. De VVD complimenteert het college met het bereikte resultaat. De VVD is het eens met de beslispunten en stemt in met het voorliggende Statenvoorstel. Dank u wel." De voorzitter: "U ook bedankt. Wie van de Statenleden wil verder een bijdrage leveren in de eerste termijn? Mevrouw Roda." 33 ~-_i Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Voor GroenLinks is het thema ecologische hoofdstructuur een heel belangrijk provinciaal thema. Wij zijn heel erg blij dat wij, als provincie Flevoland, een hele grote bijdrage kunnen leveren aan deze nationale en internationale opgave. Vandaag stellen wij de EHS-kaart en de spelregels vast. Die spelregels vormen het beleidskader voor compensatiebeginsel, saldobenadering en herbegrenzing. De spelregels, zoals voorgesteld, dragen bij aan de versnelling van procedures en bieden ruimte voor oplossingen. Dat is een uitgangspunt dat mijn fractie van harte ondersteund. Wij zouden één punt uit de spelregels nog even onder de loep willen nemen. Het gaat over het Instrument herbegrenzing. In het voorstel is dit voorbehouden aan Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten worden over herbegrenzingsbesluiten achteraf geïnformeerd. In de commissie heeft de gedeputeerde daarover gezegd dat de Staten eens per jaar geïnformeerd zouden kunnen worden. Dat betekent dat de Staten eens per jaar achteraf horen welke besluiten Gedeputeerde Staten genomen hebben. Wij hebben een beetje moeite met dit wel heel ruime mandaat. Een mandaat waarbij alleen controle achteraf door de Staten mogelijk is. Wat zouden wij dan wel willen? Wij zouden willen voorstellen dat wijzigingen vooraf - het is onze Indruk dat het niet om heel veel wijzigingen gaat - gemeld worden aan de commissie Ruimte. Die kan dan besluiten of het nodig is om er verder over te spreken of niet. Ons concreet voorstel is dat we, bijvoorbeeld tot een bepaalde evaluatie, op die wijze werken. De Staten krijgen vooraf melding van de

4 ^ ^ ^ 4 voorgenomen besluiten tot herbegrenzing en als we in de volgende periode Inderdaad wat sneller achter elkaar vergaderen, hoeft dit helemaal niet voor vertraging te zorgen. Binnen 14 dagen is dan duidelijk of het besluit gesteund wordt door Provinciale Staten." De heer Van het Erve: "Voorzitter, we hebben hier al een paar keer over gesproken in de commissie. We hebben er over en weer over gesproken wat er speelt bij de herbegrenzing. Zoals het hier in de stukken vertaald staat en zoals het in de discussie naar voren is gekomen, zijn de wijzigingen die aan GS worden toegelaten, hele kleine wijzigingen. Uit praktisch oogpunt hebben wij gezegd dat je niet voor hele kleine wijzigingen ledere keer naar de commissie of de Staten toe moet gaan. We hebben gezegd: geef GS daar de ruimte voor. Als het een wezenlijke verandering van de EHS betreft, is PS aan het woord. Ook als het wijzigingen betreft waar de saldomethode op moet worden toegepast, lijkt mij dat het, het uitgangspunt van GS is om dat voor te leggen aan PS. Ik denk dat, zoals het nu beschreven staat en zoals ook uit de discussie naar voren is gekomen, dat voldoende moet zijn. Het CDA gaat met de voorstellen van herbegrenzing, de saldomethode, de kaarten en de Ingebrachte zienswijzen die in de antwoordnota zijn opgeschreven, volledig akkoord. Ik vraag ook aan u: - uw partij was de enige in de commissie die er nog vraagtekens bij had - ga hier gewoon in mee. Het is een praktische oplossing. Zo kunnen we verder." Mevrouw Roda: "Wij hebben juist geprobeerd om ook een praktische oplossing te vinden. Wij vinden het van groot belang om snelheid te maken. We willen over kleine zaken geen uitgebreide besluitvormingsprocedures doorlopen, zoals we dat nu in feite wel moeten doen. Het lijkt ons een goed voorstel om het op die manier aan te pakken. Dan kun je nog steeds heel snel handelen en ben je als PS toch betrokken." De heer Goossens: "Voorzitter, ik zou de GroenLinks fractie graag willen vragen wat nu precies de bedoeling is van het voorstel om een Statencommissie te consulteren of te horen. Betekent dat, dat u vindt dat de beleidsregel zoals die neergelegd is, te veel ruimte biedt? Of liggen er andere gedachten aan ten grondslag?" Mevrouw Roda: "Ik denk niet dat we hier beleidsregels ter discussie stellen. Waar het ons om gaat Is dat, wij vinden dat onze controlerende taak net iets te beperkt is als hij maar één keer per jaar plaatsvindt. Wij zouden graag in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij een aantal voorgenomen besluiten. Zonder dat, dat leidt tot grote besluitvormingsprocedures, die heel Ingewikkeld zijn en veel tijd kosten et cetera." De heer Goossens: "Dan is het toch geen controle meer dan is het toch een consultatie vooraf?" Mevrouw Roda: "Heeft u daar bezwaar tegen?" De heer Goossens: "Waar ik moeite mee heb, is dat u een situatie probeert te creëren waarin onduidelijkheid gaat ontstaan. Want de regels zeggen: het college van GS is verantwoordelijk. Zij heeft de bevoegdheid. U wilt daar de commissie een bepaalde rol in laten spelen. Stel nu dat de commissie zegt: wij vinden het geen goed idee en het college van GS is in onderhandeling met partijen geweest en zegt: het lijkt ons prima en het past goed binnen de beleidsregels. De commissie zegt: geen goed idee. Wat gebeurt er dan volgens u?" a Mevrouw Roda: "Dan gaan Staten en college met elkaar in discussie." De heer Goossens: "Dan zegt de commissie: wij vinden het geen goed idee. Wie krijgt dan gelijk? De commissie of het college van GS?" Mevrouw Roda: "Uiteindelijk hebben de Staten het laatste woord." De heer Goossens: "Nee, want u wilt alleen de commissie inschakelen." (r^ Mevrouw Roda: "Nee, de commissie geeft aan of het een bespreekpunt moet zijn of niet. Dat is ons voorstel."

5 ^^_^ 5 De heer Goossens: "Maar de beleidsregel zegt dat GS verantwoordelijk en bevoegd is. Laten we nu heel helder zijn in het neerleggen van verantwoordelijkheden. Wij hebben beleidsregels geformuleerd. Daarin geven wij de verantwoordelijkheid en uitvoering aan het college van GS. Het college van GS gaat daar op een prudente manier mee om. Zij weet wat het gevoelen is binnen de Staten. Zij weet hoe zij de beleidsregels moet hanteren. Als het naar onze mening te ver gaat, als de beleidsregels op onjuiste manier geïnterpreteerd worden, de bevoegdheden te ruim gebruikt worden, dan is het achteraf aan ons om die beleidsregels aan te scherpen of gewoon politieke controlemiddelen richting het college in te zetten om aan te geven dat zij dat niet moet doen. Dat Is zuivere politieke verantwoording. U probeert een soort tussenweg te creëren die volgens mij voor ons, In ons samenwerkingsverband en in de relatie tot GS, niet helder is. Ook voor de burger is dit zeker niet duidelijk. Want wie gaat er nu over?" Mevrouw Roda: "Voor ons is de Insteek van dit voorstel dat wij het jammer zouden vinden als er onherstelbare zaken in de EHS plaatsvinden, die je dan terug moet draaien. Naar de burger of ondernemer die daarbij betrokken Is, kun je dat niet maken." De heer Goossens: "Dan vindt u dat de beleidsregel te ruim is geformuleerd." Mevrouw Roda: "Dan zullen we de beleidsregels wellicht op dit punt moeten aanpassen." De heer Goossens: "Maar dan voeren we een andere discussie. Dan gaat het niet over dit verhaal. Dan zegt u: de beleidsregel die voorligt, klopt niet. Dan hoor ik graag van u op welke punten u dat aan wilt scherpen, de bevoegdheid van het college wilt Inperken. Dat hoor ik graag. Volgens mij is er uitvoerig over gediscussieerd in de commissie. Ik denk dat er redelijke consensus is binnen de Staten. Blijkbaar denkt GroenLinks daar anders over." Mevrouw Roda: "Dit standpunt hebben wij in de commissie ook al naar voren gebracht. Dat herhaal ik hier alleen." De heer Goossens: "Dan zou ik graag van u een voorstel willen zien om dit beleidskader te amenderen. In plaats daarvan kiest u voor een soort tussenoplossing waarbij u probeert vooraf Invloed uit te oefenen op de bevoegdheid van het college. Dat vinden wij geen goed idee." Mevrouw Roda: "Oké, ik heb u gehoord. Wij zullen er even over nadenken." De voorzitter: "Daarmee wilt u ook uw bijdrage afronden, begrijp ik? Dan is dat het geval en dan geef ik graag het woord aan de volgende fractie." r2<ï? csssy Ji f) O De heer Brouwer: "Dank u wel, voorzitter. Volgens mij is het voor het eerst dat ik hier achter het spreekgestoelte sta. Nu mag ik ook nog over een onderwerp dat normaal door de heer Geersing wordt besproken, het woord voeren. Ik zal mijn best doen. Voorzitter, in het kader van de ontwikkelingsgerichte provincie, is het goed te vernemen dat voor ontwikkelingen In of bij de Ecologische Hoofdstructuur de herbegrenzing door GS en de saldering door PS zal worden gedaan. Het Oostvaarderswold is daarbij nu nog niet aan de orde. De ChristenUnie wil nogmaals de complimenten voor dit huis uitspreken daar waar het gaat om digitalisering van het kaartmateriaal. De ChristenUnie vindt het jammer dat agrarisch natuurbeheer niet valt onder het EHS regime. Omdat het alleen zal plaatsvinden op percelen met een agrarische bestemming. Wij willen graag de kanttekening maken dat, binnen de Ecologische Hoofdstructuur agrariërs, of agrarisch natuurverenigingen wel degelijk een rol kunnen spelen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van robuust vleesvee als grote grazers in het rivierengebied. Voorzitter, duidelijk mag zijn dat de ChristenUnie kan instemmen met het toekennen van de instrumenten: herbegrenzing en saldobenadering en het vaststellen van wat voorligt. Dank u wel." Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. Het gaat bij dit agendapunt over het invoeren van de spelregels EHS. Die gaan over de instrumenten herbegrenzing en saldobenadering. Landelijke spelregels die provinciaal nog moet worden Ingevuld. Belangrijk is dat het voor de toepassing

6 ^ : ^ ^ 6 van beide Instrumenten niet enkel gaat om compensatie voor de veranderde bestemming maar dat bij verandering van de begrenzing moet gelden dat de kwaliteit van de EHS toeneemt. Resulterend in een beter functionerende EHS. Een uitwerking voor Flevoland is de EHS doelbenadering. Voor zover wij kunnen nagaan geeft het stuk van Arcadis een goede vertaling van de begrippen, wezenlijke kenmerken en waarden. We kunnen daarom Instemmen met het voorstel. Voor de volledigheid willen wij benadrukken dat bij de provinciale verantwoordelijkheid voor bescherming en ontwikkeling van de EHS, waar dit agendapunt over gaat, het gaat om leefgebieden en soorten. Voor ons zijn naast soorten ook de individuele dieren van belang. In het kader van de flora- en faunawet is de provincie hier ook verantwoordelijk voor. Bij toepassing van de instrumenten herbegrenzing en saldobenadering moet ook steeds worden nagegaan of er voldaan wordt aan de flora- en faunawet. Dank u wel, voorzitter." De voorzitter: "Dank u wel. Dan kijk ik nog voor een laatste keer de zaal rond of ik iedereen de gelegenheid heb gegeven om het woord te voeren. Dat is het geval. Is er van de zijde van het college nog behoefte om te reageren op de discussie die gevoerd is. De heer Van Diessen zal namens het college het woord voeren." Gedeputeerde Van Diessen: "Dank u wel, voorzitter. Het lijkt mij gepast dat ik u dank voor de complimenten. Ik zal ze doorgeleiden naar collega Bliek en de ambtenaren. Verder denk ik dat het goed is dat ik vanuit het college een reactie geef op de woorden van mevrouw Roda. Het is inderdaad uit praktisch oogpunt niet gewenst om op uw voorstel in te gaan. Daar komt bij, dan sluit ik me graag aan bij wat de heer Goossens zei, dat uw voorstel precies iets anders is dan wat er nu staat. Volgens het voorstel is het nu bevoegdheid GS. Wat u doet is de bevoegdheid terughalen naar PS. Dat is een ander voorstel. Dat kan ook maar wij hebben hierover gesproken en we zijn het er, met uitzondering van de GroenLinks fractie, over eens dat we het doen zoals nu is voorgesteld. Ik heb uw argumenten gehoord. Ik begrijp van de rest van de Staten dat wij het toch houden bij het voorstel zoals het nu voorligt. Het zou, als we op uw voorstel ingaan, bovendien onduidelijk zijn naar de burger wie er nu eigenlijk bevoegd is. Dank u wel, voorzitter." Tweede termijn. De voorzitter: "Dat brengt ons bij een tweede termijn Indien er behoefte aan is. Ik kijk eerst vooral in de richting van de GroenLinks fractie." Mevrouw Roda: "Wij zijn door de PvdA uitgenodigd om een amendement op dit punt in te dienen. Gezien de besprekingen hier denk ik dat een amendement het niet zou halen. Daarom ga ik ook geen amendement indienen." De voorzitter: "Dit was ook uw bijdrage in tweede termijn?" Mevrouw Roda: "Ja." De voorzitter: "Zijn er andere fracties die in tweede termijn het woord willen voeren? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot stemming. Voor ligt het voorstel zoals opgenomen in uw bundel. Ik wil graag van u weten wie zich kunnen verenigen met het voorstel. Wie is er voor? Stemming. Mevrouw Roda: "Voorzitter, ik wil nog een stemverklaring afleggen. Mag dat?" De voorzitter: "Nee, want ik ben al begonnen met de stemming." Mevrouw Roda: "Ik stak mijn hand op maar u zag mij niet." De voorzitter: "Ik dacht dat u voor wilde stemmen." Mevrouw Roda: "Als ik er iets over mag zeggen dan wil ik dat best doen."

7 n ^w.».^..- c,,-w^,»k,,^ PROVINCIE 7 De voorzitter: "U kent de procedure. Ik heb het voorstel in stemming gebracht. Er is gestemd. Ik ben begonnen met de stemopneming. U bent dus te laat. Excuus. Ik wil nog een keer de handen zien. Wie is voor het nu gepresenteerde voorstel? Voor stemmen: PvdD, ChristenUnie, SP, PvdA, SGP, CDA, VVD U zult moeten stemmen. U mag best tegen stemmen met een stemverklaring. Ik geef u nu nog een keer de gelegenheid voordat u stemt." Mevrouw Roda: "Ik wil tegen stemmen met die opmerking dat ik bijna voor het hele voorstel ben op één punt na. Dat heb ik in mijn eerste termijn al genoemd." De voorzitter: "Dat hadden wij inmiddels al begrepen. Ik vraag nog eenmaal: wie hebben er tegen het voorstel gestemd? Tegen stemmen: GroenLinks Daarmee is conform het voorstel besloten." 8. 2* wijziging van de begroting 2010 van de provincie Flevoland. De voorzitter: "Hiervan meld ik u dat op uw tafel een enigszins gewijzigd voorstel ligt. Dat geldt zowel voor de 2^ als de 3^ wijziging. Ik wijs u op hetgeen In het voorstel gewijzigd Is. Onder 'besluiten' is de zin komen te lulden: de 2^ wijziging van de begroting 2010 van de provincie Flevoland vast te stellen conform de bijlage bij dit voorstel (HB- nummer ). Het laatste gedeelte: conform de bijlage bij dit voorstel, is toegevoegd. De beraadslagingen en stemming zullen over het gewijzigde voorstel gaan. Ook dit is een bespreekstuk. Ik geef het onderwerp graag in bespreking en kijk wie ik daarvoor als eerste het woord mag geven." Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. In de begrotingswijziging staat een punt waar ik graag nog even op in wil gaan. Het betreft punt J. Het gaat over middelen die bedoeld waren voor een jeugdsportfonds. Dit onderwerp is zowel in de commissie Samenleving als in de commissie Bestuur aan de orde geweest. Daarbij is door een aantal partijen opgemerkt dat de voor het jeugdsportfonds gereserveerde middelen op één of andere manier ter beschikking zouden moeten blijven voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren. Namelijk het bevorderen van sportdeelname door jeugd die vanwege financiële belemmeringen anders niet zou kunnen deelnemen aan sport. In de voorliggende begrotingswijziging wordt, naar onze mening, te weinig rekening gehouden met die wens uit de commissie. Wij zijn bang dat deze middelen zouden kunnen verdampen in de grote pot van de reserve sportaccommodaties en grootschalige sportmanifestaties. Wij hebben daarom een amendement voorbereid waarin wij verzoeken om deze middelen toch te oormerken voor het oorspronkelijke doel waarvoor zij in de begroting waren opgenomen. Ik heb het amendement hier bij me. Ik zou het kunnen voorlezen maar ik denk dat het zinnig is dat men het leest." De voorzitter: "Ik stel voor dat u het indient dan zullen wij het laten vermenigvuldigen." De bode haalt het amendement op en overhandigt het aan de voorzitter. 1=3 Oe voorzitter: "Dan meld ik voor de administratie dat door de GroenLinks fractie een ^^ amendement is ingediend. Het heeft het nummer Al gekregen en zal worden vermenigvuldigd O J zodat het straks uitgedeeld kan worden. Wie van u mag ik verder het woord geven?" ^'AA De heer Tadema: "Dank u wel, voorzitter. Het gebeurt niet vaak dat begrotingswijzigingen als.«b 4JK <4I^ -"^^ bespreekstuk op de agenda worden gezet. Vaak heeft de inhoudelijke behandeling al op één of '^-^ meerdere momenten plaatsgevonden en is de begrotingswijziging een bekrachtiging van de ;^ y financiële doorvertaling van genomen besluiten. Wanneer de doorvertaling correct plaatsvindt,.... of wanneer er technische aanpassingen in de begroting gevraagd worden, kunnen.^ begrotingswijzigingen vaak zonder discussie in de Staten worden vastgesteld. De voor vanavond geagendeerde 2^ en 3^ begrotingswijziging zijn in dit opzicht echter een uitzondering. De fractie

8 nr^^w...^..- r..-w^..k.r^ PROVINCIE 8 van de ChristenUnie wil met betrekking tot de 2^ wijziging een algemeen en inhoudelijk punt aan de orde stellen. Eerst algemeen. In zowel de tweede als de derde wijziging van de begroting worden wijzigingen voorgesteld die het gevolg zijn van reeds lang geleden genomen besluiten. Nog van voor uw tijd, mijnheer Van Diessen. In een enkel geval zelfs meer dan een jaar geleden. Besluiten uit juni 2009 zijn tijdig genomen om op reguliere wijze in de begroting van 2010 te worden opgenomen. Besluiten die in het najaar van 2009 of in het vroege voorjaar van 2010 zijn genomen, hadden ook eerder aan PS voorgelegd kunnen worden om gewijzigd te worden in de begroting." De heer Van Wieren: "Voorzitter, mag ik even interrumperen? Na deze lezing van de heer Tadema, bekruipt mij het gevoel alsof het CDA en de ChristenUnie al aan het fuseren zijn op de één of andere manier. Dit zijn nu juist alle punten die ik ingebracht heb in de commissie. Ik heb in de commissie de ChristenUnie daar niet over gehoord. Nu gaat u hier een heel verhaal houden over een punt dat wij uitgebreid in de commissie hebben besproken. Ik vind dat niet terecht." De heer Tadema: "In de beantwoording in de commissievergadering van 19 mei heeft het college, bij monde van gedeputeerde Van Diessen aangegeven - daar doelt u waarschijnlijk op mijnheer Van Wieren - deze zorg te delen en na te denken over een betere procedure waarop begrotingswijzigingen door de Staten behandeld kunnen worden. De ChristenUnie verwacht in dit opzicht concrete maatregelen van het college, zodat begrotingswijzigingen zo snel mogelijk, bij voorkeur gelijktijdig met de inhoudelijke behandeling, aan de Staten worden voorgelegd. Op welke wijze en op welk moment verwacht het college dat de Staten de resultaten van het denkproces van de portefeuillehouder financiën, concreet zullen merken? Inhoudelijk is er in de vergadering van de commissie Samenleving van 5 november gesproken over het jeugdsportfonds. Mevrouw Roda heeft het er daarnet al over gehad. Ook de ChristenUnie heeft in deze commissievergadering aangegeven begrip te hebben voor het bijstellen van de ambitie met betrekking tot het jeugdsportfonds. Zij heeft daarbij het voorstel, om de resterende middelen in 2010 op andere wijze in te zetten voor stimulering van sportdeelname, gesteund. In de begrotingswijziging wordt nu echter voorgesteld om de middelen aan de reserve sportaccommodaties en grootschalige sportmanifestaties, toe te voegen. Uit de schriftelijke beantwoording van vragen uit de commissievergadering van de commissie Bestuur van 19 mei blijkt dat uit deze reserve activiteiten gericht op sportdeelname, bekostigd kunnen worden. De doelstelling van deze reserve is echter veel breder dan alleen het bevorderen van sportdeelname. De bespreking in de commissie Bestuur is voor het college geen aanleiding geweest om het voorstel op dit punt te wijzigen. Voordat de ChristenUnie met dit voorstel kan Instemmen, horen wij graag van het college op welke wijze de middelen binnen deze reserve geoormerkt zullen worden voor de bevordering van sportdeelname en welke voorstellen wij van het college mogen verwachten om sportdeelname te bevorderen. Dank u wel, voorzitter." De heer Simonse: "Voorzitter, even heel kort. In de commissie heeft de fractie van de SGP aangegeven, moeite te hebben met punt J, daar waar geld gestoken wordt in grootschalige sportmanifestaties. Zoals het er nu uitziet hopen wij, om die reden, het amendement van mevrouw Roda te steunen." ^ ^Qy Mevrouw Luyer: "Dank u, voorzitter. Ik wil namens het CDA Ingaan op punt J. Uit deze tekst blijkt dat het college goed heeft geluisterd naar de beraadslagingen in de commissie. De tekst luidt namelijk al anders dan het oorspronkelijke voorstel. Daarin werd Immers voorgesteld om de gelden toe te voegen aan de algemene reserve. Het CDA hecht er wel aan om te benadrukken dat zij het van groot belang vindt dat deze gelden ter beschikking worden gesteld ^^" ^^ doelgroep zijnde: kansarme kinderen. Deze gelden zullen besteed moeten worden aan initiatieven die de toegang, door deze kinderen aan sport, bevorderen. Daar willen we u de komende tijd op bevragen. Wij zijn erg nieuwsgierig naar het voorstel van GroenLinks. Oormerken zou kunnen. Een voorstel voor een nieuwe reserve lijkt ons geen goede zaak. Dank u wel." A^

9 ^^^^^ 9 De voorzitter: "Dank u wel. Het voorstel waar u benieuwd naar bent wordt nu rondgedeeld." Mevrouw Jonker: "Voorzitter, ik wil het ook hebben over punt J. van de begrotingswijziging, het jeugdsportfonds. Het gaat hier eigenlijk niet om nieuwe gelden die in de financiële beschouwingen van 2009 gevraagd werden voor de komende twee jaar en Te weten tweemaal In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om voor twee jaar geld uit te trekken om te bekijken of er een provinciaal jeugdsportfonds zou komen. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Wij hebben te laat gehoord hoe dat is afgelopen. Namelijk na de najaarsrapportage van GS hadden overleg gehad met de gemeenten en daaruit is gebleken dat er geen jeugdsportfonds hoeft te komen. Hiermee had het potje gewoon kunnen komen te vervallen. Het had niet eens geoormerkt hoeven te worden voor sport. Het had gewoon in de algemene reserve kunnen blijven. Door de vertraging in de rapportage moesten wij er een besluit over nemen voor de najaarsrapportage. De week erna werd het behandeld in de commissie Samenleving. GS kwamen toen met het voorstel om de middelen, die al geoormerkt waren voor 2008 en 2009, opnieuw in te zetten voor aanvullende initiatieven van de gemeenten. Het was een bedrag van Sportservice Flevoland zou dit bedrag bijvoorbeeld in kunnen zetten om gemeentelijke initiatieven te stimuleren. GS kwamen op dat moment ook met het voorstel om de gelden die eigenlijk per abuis al op de begroting waren gekomen voor 2010 en 2011, terug te laten vloeien naar de algemene reserve. Vervolgens is dit besproken in de commissie Samenleving, zij het dat PvdA ook woordvoerder was van het CDA omdat mevrouw Luyer op dat moment voorzitter was en daarom niet aan het debat mee kon doen. GroenLinks was ook niet aanwezig en liet zich ook vertegenwoordigen door de PvdA. De PvdA kwam nog met een nieuw plan maar dat was een soort alternatief voor het jeugdsportfonds. Het is toen uitgebreid besproken en er is meegegeven om het geld wel geoormerkt te laten voor sport. De VVD had ook heel goed kunnen leven met het voorstel van GS om het in de algemene reserve te laten vloeien. Althans wat betreft de bedragen voor 2010 en Al pratende konden wij er toch mee akkoord gaan dat het geoormerkt bleef voor sport. Zowel het bedrag van van 2008 en 2009 alsmede de nieuwe gelden - van 2010 en die er niet hadden horen te staan als wij de rapportage op tijd hadden gehad. Gedeputeerde Bos heeft vervolgens aangegeven dat hij dit mee zou nemen naar het college. Het college zou dan met een voorstel komen. Ik begrijp dat het onderwerp ook in de commissie Bestuur aan de orde is geweest op 19 mei. Ik heb begrepen dat gedeputeerde Bos daar niet bij aanwezig was en dat de heer Van Diessen heeft aangegeven dat hij gedeputeerde Bos zou vragen om de vragen schriftelijk te beantwoorden. Ik heb het niet gezien. Misschien anderen wel. Mocht de commissie niet tevreden zijn over het voorstel of de antwoorden van gedeputeerde Bos dan zou het opnieuw terugkomen in de commissie Samenleving. Aldus is besloten in de commissie Bestuur. Ik heb het amendement van GroenLinks nog niet bekeken want ik heb het nog niet. Dat wachten we nog even af. In principe zijn wij er echter niet voor." Mevrouw Roda: "Dank u voor deze uitgebreide toelichting op het proces. Ik zou even terug willen gaan naar de inhoud. Begrijp ik goed uit uw woorden dat u zegt: wat ons betreft zou eigenlijk het volledige bedrag naar de algemene reserve kunnen en het hoeft niet bestemd te worden voor sport?" Mevrouw Jonker: "Nee, het deel wat al gereserveerd was voor 2008 en 2009 voor het jeugdsportfonds zou wat ons betreft ook best naar sportstimulatie mogen. Sportservice Flevoland kan het dan Inzetten voor initiatieven van de gemeenten. Maar de tweemaal voor 2010 en 2011, die eigenlijk niet gerechtvaardigd op de begroting zijn gekomen, daarvan zeggen wij: akkoord, dat gaat naar grootschalige sportaccommodaties.".^, jf Vw '-""f/ Mevrouw Roda: "U vindt het dus goed dat geld wat oorspronkelijk bedoeld was voor het stimuleren van sportdeelname voor jeugd die geen financiële mogelijkheden heeft om zelf sport te bekostigen, nu gaat naar één of andere grootschalige manifestatie of een sportaccommodatie waar alleen topsporters In terecht kunnen?' Mevrouw Jonker: "Nou, u moet niet vergeten dat we in de najaarsrapportage wel besloten hebben dat er ook voor de komende twee jaar extra gaat naar sportstimulatie. Daar,4f

10 ^:^_^ 10 zou die nog een keer bijkomen. Dan hebben we, denk ik, toch een heel mooi bedrag waar Sportservice Flevoland de gemeenten mee ter wille kan komen voor dit soort projecten." Mevrouw Roda: "Ja, ik hoor u nu iets anders zeggen. Hier wordt voorgesteld dat het naar sportaccommodaties en grootschalige sportmanifestaties gaat en niet dat het ten goede komt aan activiteiten van Sportservice Flevoland. Bent u dan eventueel bereid om dat voorstel in te dienen?" Mevrouw Jonker: "Wij hebben het hier over twee bedragen. Dat is het deel van 2008 en 2009 ( ). Dat is het restbedrag. Het is voor die twee jaar, gereserveerd. Dat bedrag kan wat mij betreft naar de grootschalige sportaccommodaties maar ik zou het ook terecht vinden als het naar de sportstimulatie ging. Waardoor Sportservice Flevoland de ruimte krijgt om de gemeenten met initiatieven te helpen." Mevrouw Luyer: "Mag ik misschien een interruptievraag stellen? De vraag is procedureel van aard. Begrijp ik nu dat u instemt met het voorliggende voorstel, of gaat u mee met het amendement of gaat u een nieuw amendement indienen?" Mevrouw Jonker: "Ik heb het amendement nog niet gezien. Ik kan er dus niet over oordelen. Daar hebben wij een schorsing voor nodig." Mevrouw Zeilstra: "Ik wil hier eigenlijk nog opmerken dat het onderwerp jeugdsportfonds eigenlijk al drie jaar het onderwerp van mevrouw Jonker is in de commissie Samenleving. U hebt het regelmatig aangehaald. We hebben er in de commissie Samenleving nu zo vaak over gesproken en het standpunt van CDA, GroenLinks en de ChristenUnie is duidelijk. Mijn vraag aan u is: wat wilt u nu? Wilt u het nu zoals het in de commissie Samenleving besproken is en conform het voorstel dat in de begrotingswijziging verwoordt staat? Dat vind ik herkenbaar uit de bespreking in de commissie Samenleving. Of wilt u nu een amendement Indienen? Dan ben ik heel nieuwsgierig wat uw nieuwe amendement wordt. Wat u nu zegt herken ik niet erg uit de manier waarop de beraadslagingen in de commissie Samenleving zijn gevoerd." Mevrouw Jonker: "Dan denk ik dat u het niet helemaal begrepen hebt. Ik reageer op het feit dat GroenLinks met een ander idee komt. GroenLinks heeft gereageerd in de commissie Bestuur. Zij wilde de gelden meer aan breedtesport besteden. Daar hebben wij het over. Daar had een reactie op zullen komen van gedeputeerde Bos. Die reactie heb Ik niet gezien. We hebben het besproken in de commissie Samenleving. Daar was GroenLinks niet aanwezig. In de commissie Samenleving hebben wij besproken dat de beide bullits van het voorstel dat er toen lag, namelijk: dat de beschikbaar zou blijven voor initiatieven van de gemeenten. Dat vind ik niet helemaal terug in het voorstel voor de begrotingswijziging, zoals het er nu ligt. De tweemaal van 2010 en 2011, hadden, wat ons betreft, naar de algemene reserve gemogen maar zoals het voorstel er nu ligt, kunnen wij ermee akkoord gaan dat het voor sport behouden blijft. Wij kunnen dus Instemmen met het voorstel voor de begrotingswijziging, zoals het er nu ligt. Wij zouden zelfs, als het amendement van GroenLinks dat behelst, ermee akkoord kunnen gaan dat het ene deel - de van 2008 en naar sportstimulatie gaat. Omdat dat eigenlijk beter verwoord wat het voorstel van GS was. Dat het gebruikt zou worden voor initiatieven van de gemeenten. Bij grootschalige sportmanifestaties weet ik niet zeker of dat uit de verf komt." 01 Bfsisa De voorzitter: "Ik stel voor dat wij mevrouw Jonker eerst de gelegenheid geven om het amendement te lezen. Ik denk dat, dat zuiver is voor de discussie. Tenzij u nog wilt interrumperen op andere onderdelen. Anders geef ik mevrouw Jonker de gelegenheid om haar termijn af te ronden." Mevrouw Jonker: "Ik zou graag een reactie van gedeputeerde Bos krijgen. Ik heb namelijk het gevoel dat we de schriftelijke vragen van de commissie Bestuur, niet beantwoord hebben gekregen. Daarin werd ook gesteld dat wanneer er geen tevredenheid over de antwoorden was, het terug zou moeten naar de commissie Samenleving. Dat zal dan misschien nu moeten gebeuren." X^

11 ^^_:^ 11 De voorzitter: "Wij gaan wel eerst de eerste termijn van de Staten afhandelen. Volgens mij heb ik nog niet alle fracties gehoord. Is er nog iemand die het woord wil voeren? Dat is niet het geval. Het betreft hier de bespreking van een begrotingswijziging. Ik stel voor dat we eerst het woord geven aan gedeputeerde Van Diessen. Mocht er daarna nog behoefte zijn om inhoudelijk vanuit de portefeuille sport te reageren, dan zal gedeputeerde Bos dat kunnen doen." Gedeputeerde Van Diessen: "Ja, ik zal op de vraag van de heer Tadema antwoorden. De vraag over sport zal door de heer Bos worden beantwoord. Ik heb een antwoord op uw vraag, mijnheer Tadema. Het is de bedoeling dat u op 1 juli het voorstel gaat bespreken Inzake de begrotingswijziging in de Statenwerkgroep Planning en Control." De heer Tadema: "Dank u wel voor de snelheid." De voorzitter: "Dan begrijp ik dat er van de kant van het college behoefte is om inhoudelijk op het onderwerp Sport te reageren. Daarvoor geef ik het woord aan de heer Bos." Gedeputeerde Bos: "Dank u wel, voorzitter. Het lijkt mij wel verstandig. Kennelijk is het lastig om allemaal dezelfde beleving van de historie te hebben. Ik ga proberen u daar een klein beetje mee te helpen. Inderdaad lag er in de commissie Samenleving een voorstel, nadat wij langdurig gepoogd hebben om vanuit het coalitieakkoord, zoals wij dat hadden neergelegd, ook in Flevoland een jeugdsportfonds te krijgen. Na intensief overleg met alle partijen bleek dit uiteindelijk, voornamelijk door de gemeenten, niet gewenst. Op de vraag: 'wat toen?' hebben wij u voorgesteld om de middelen aan sportstimulering toe te kennen en de overige middelen aan de algemene reserve toe te voegen. De commissie Samenleving heeft toen unaniem aan het college verzocht om juist ook die te oormerken voor sport. Dat was ook in het kader van het moment dat we net de sportnota hadden vastgesteld. Ik was niet geheel voorbereid op de intensiteit van deze discussie. Anders had ik het verslag erbij kunnen halen. In de verslagen is genoemd dat juist de sportnota ook als draagvlak moest dienen voor de uitvoering van deze gelden. Om terug te komen op het amendement van mevrouw Roda. In de commissie Samenleving heb ik toegezegd dat we de intentie hadden voor sportstimulering voor jongeren die anders niet/of minder eenvoudig met sport in aanraking zouden komen. Daarbij hebben wij heel bewust - daarom zou ik ook moeite hebben met het amendement - het financiële aspect weggelaten. Omdat wij in brede zin wilden zeggen: daar waar het gaat over sportstimulering van jongeren, moet er in eerste instantie gezocht worden naar projecten in aansluiting op wat Sportservice al aan hen doen is. Daar zouden wij de gelden op in willen zetten. Wij spraken dan over de gelden die wij voor 2008 en 2009 nog op de begroting hadden staan. Ik kan u overigens daarin nog geruststellen, mevrouw Roda. Wij hebben op dit moment een prachtig judoproject. U zult daar binnenkort van horen. Wij beginnen met de start in wijken waar wij denken dat deze doelgroep juist manifest aanwezig is. Uw boodschap vanuit de commissie Samenleving is door het college heel goed begrepen. Excuus als er kennelijk ergens een misverstand is ontstaan over het feit dat wij ergens nog schriftelijk op hadden moeten reageren. Het was mij niet gewaar geworden. Volgens mij verschillen wij niet heel erg van mening over hoe het in elkaar zit. Vandaar dat ik hoop u een klein beetje geholpen te hebben in de historie, voorzitter. Dank u wel." y De voorzitter: "Het is aan de Staten om te beoordelen wat zij met die historische terugblik doen. Voor de volledigheid kan ik in ieder geval melden dat de commissie Bestuur geïnformeerd is in antwoord op een aantal vragen die vanuit de commissievergadering nog openstonden. Ik weet niet of die antwoorden breed verspreid zijn. De commissie Bestuur heeft in ieder geval de beantwoording gehad. Met die opmerking wil ik het onderwerp graag in bespreking geven voor een tweede termijn, als daar behoefte aan is." Mevrouw Roda: "Voorzitter, ik heb eigenlijk behoefte aan een korte schorsing om te kijken of er eventueel mogelijkheden zijn om het amendement op zo'n manier te formuleren dat er een breed draagvlak voor zal komen, of om te constateren dat die mogelijkheden er niet zijn."

12 ^ : ^ ^ 12 De voorzitter: "Hoeveel tijd hebt u daarvoor in gedachten? Een kwartiertje, 10 min?" Mevrouw Roda: "Ja." De voorzitter: "Tot 20:30 uur? De vergadering is geschorst." Schorsing. De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Ik zie dat de meeste leden van de Staten hun plaats weer hebben ingenomen. Wellicht komt de rest dat ook doen. De schorsing die wij zojuist gehad hebben was aangevraagd door mevrouw Roda van de GroenLinks fractie. Ik geef haar het woord om de bespreking te vervolgen." Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. We hebben een goed overleg gehad. Bovendien hebben wij zojuist het antwoord van de gedeputeerde gehoord. Dat is voor mij aanleiding om het amendement in te trekken. Ik heb de gedeputeerde horen toezeggen dat de middelen waar wij het nu over hebben zeker ingezet zullen worden voor zaken rondom sportstimulering. Dat de middelen ten goede zullen komen aan jongeren die anders niet in aanraking zouden komen met sport. Wij zullen daar, vanuit de Staten, zeker goed op letten. Ik denk dat met deze toezegging ook recht gedaan wordt aan wat in de commissies Bestuur en Samenleving besproken is op dit punt." De voorzitter: "Dank u wel. Dan stel ik vast dat het amendement genummerd Al geen onderdeel meer uitmaakt van de beraadslaging. We kunnen overgaan naar een tweede termijn. Zijn er fracties die in een tweede termijn het woord wensen? Ik stel voor dat wij dat opnieuw vanaf het spreekgestoelte doen. Zijn er bijdragen in de tweede termijn te verwachten? Laat Ik dat eerst inventariseren. Dat is niet het geval. Dan kan de verklaring vanaf uw zitplaats worden uitgesproken. Dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Jonker." Mevrouw Jonker: "Voorzitter, het is eigenlijk een aanvulling en misschien zelfs een stukje kritiek. Dit soort discussies was niet nodig geweest als de begrotingswijziging in de commissie waar zij thuishoorde, de commissie Samenleving, was behandeld en besproken. Wij hoorden er vandaag pas via, via van. Zoiets is al eerder aan de orde geweest. Ik verzoek de griffie en het presidium daar toch alert op te zijn." De heer Simonse: "Voorzitter, de SGP meldde in eerste termijn dat wij in eerste Instantie principiële bezwaren hadden om geld in grootschalige sportmanifestaties te steken. Wij hebben ook de toezegging van de gedeputeerde gehoord. Daarmee vervallen min of meer onze bezwaren. Wij willen daarom onze steun toezeggen." j.5,-:::zï3 CiJ // sia!# De voorzitter: "Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij tot besluitvorming overgaan. Ik breng de 2^ wijziging van de begroting in stemming. Wie van de Staten stemmen voor deze wijziging? Stemming. Voor stemmen: allen. Tegen stemmen: niemand. Dan is aldus besloten." 9. 3^ wijziging van de begroting 2010 van de provincie Flevoland. De voorzitter: "Ook hiervoor geldt dat de tekst van het dictum, in het voorgestelde besluit, gewijzigd is. U vindt deze wijziging op uw tafels. Ook hier is toegevoegd dat de wijziging wordt vastgesteld conform de bijlage bij dit voorstel (HB-nummer ). Is er behoefte om over dit voorstel het woord te voeren? Als eerste gaan wij daarvoor naar de heer Van Ravenzwaaij. Vanaf het spreekgestoelte, alstublieft." De heer Van Ravenzwaaij: "Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een Romeins veldheer zei een keer: ik kwam, ik zag. Ik overwon. Het stuk - de 3^ begrotingswijziging - kwam binnen en ik dacht kijkend naar punt C: ik zag het, ik las het, ik geloofde mijn eigen ogen niet. Ik geloofde

13 ^^^^^ 13 niet wat hier gebeurt. Wat gebeurt er namelijk. Voor eenieder die een dienstauto van zijn werkgever heeft geldt: tot 500 privé kilometers geen bijtelling, boven de 500 km krijgt men te maken met bijteuing. Inmiddels is de regel voor gedeputeerden wat verruimd. Daarboven denk ik nog steeds dat eenieder voor de wet gelijk dient te zijn. Wat zegt nu dit voorstel? Nou, eenieder is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk. Vooral de gedeputeerden. Staten wilt u daarvoor even bijna vrijmaken? De SP fractie vindt dit totaal niet te verkopen. Vooral niet in een tijd waarin wij te maken krijgen met daverende bezuinigingen. Dit neigt, ik zeg het maar plat, naar het grote graaien. Het is natuurlijk veel breder. Het is in het IPO besproken. Wat in het IPO wordt besproken en besloten zal mij worst zijn maar ik vind dit gewoon onverkoopbaar." Mevrouw Boode: "Voorzitter, mag ik reageren? Ik vind het tamelijk tendentieus, wat u doet. Door deze termen te gebruiken voor een regeling die duidelijk breed wordt gedragen. Een regeling die als te onrechtvaardig voor beroepsdragers werd ervaren. In de commissie is nadrukkelijk uitgesproken dat er terughoudend en voorzichtig mee zal worden omgegaan. Het gaat alleen om dienstreizen die misschien niet sec uit het bestuurswerk maar wel voor aanverwante zaken, gemaakt worden." De heer Van Ravenzwaaii: "Wat ik in de commissie heb gehoord zijn de woorden van de heer Van Wieren. Hij gaf aan dat er terughoudend mee moet worden omgegaan. Terughoudend is een heel rekbaar begrip. U zegt: breed gedragen. Door wie dan breed gedragen? Ik heb mijn steun niet uitgesproken in de commissie Bestuur." Mevrouw Boode: "Ik bedoel ook niet in de commissie Bestuur. Overigens ook daar wel. Ik bedoel, alle provincies, in IPO verband." De heer Van Ravenzwaaii: "In IPO verband.dat zijn de colleges van GS. Als zij dit besluiten is het dus breed gedragen door eenieder? Hier ligt een voorstel richting Provinciale Staten om , buiten de fiscale bijtelling - een privé douceurtje voor de collegeleden - te vergoeden. Nogmaals, ik blijf bij mijn woorden: in deze tijd kun je het niet maken." Mevrouw Boode: "U mag het er niet mee eens zijn maar ik maak bezwaar tegen de terminologie die u daarbij gebruikt." De voorzitter: "De heer Van Ravenzwaaij vervolgt zijn bijdrage." De heer Van Ravenzwaaii: "Dank u, voorzitter. Dan kom ik nogmaals terug op wat ik net zei. In de komende periode waarin bezuinigingen op ons afkomen en wij volgend jaar, denk ik, te maken krijgen met grove bezuinigingen, vinden wij het niet gepast. Ik blijf bij mijn vorige woorden: je kunt het niet verkopen om een greep te doen van voor privé kilometers. Het blijven namelijk, fiscaal gezien, gewoon privé kilometers. Nergens staat er wat aangegeven wordt als ambt gerelateerd. Ik kan me herinneren dat de heer Van Wieren zei: ik ga ervan uit dat het college hier terughoudend mee omgaat. Terughoudend vind ik een heel rekbaar begrip. Terughoudend kan zijn: we doen Terughoudend kan zijn: Op dit punt zeggen wij als SP: het is niet te verkopen, in onze ogen. Als je het dan over 'IPO-breed' hebt. Het is gewoon graaien in de pot. Dank u wel, voorzitter." De heer Van Wieren: "Voorzitter, het zal u niet verbazen dat het over hetzelfde onderwerp gaat. Ik heb er in de commissie inderdaad het één en ander over gezegd. Ik heb ook nog even de geschiedenis geschetst van hoe het allemaal gelopen is. Dat, dat ook betekent dat de vorige regeling door de belastingdienst eigenlijk op een hele rigide manier werd uitgelegd. Wij zijn, in die zin, ook blij dat het nu op een meer fatsoenlijke manier geregeld is. Dat betekent dat er ook vanuit Provinciale Staten vla een begrotingswijziging het één en ander voor gereserveerd moet worden. Dat laat, wat ik ook gezegd heb in de commissie, onverlet. Dat laat ook onverlet wat vanuit het college gezegd is. Namelijk dat het ook te maken heeft met werk gerelateerde kilometers. Mevrouw Boode heeft dat zojuist ook al genoemd. Wij hebben aangegeven - de SP heeft dat net goed verwoord - dat wij ervan uitgaan dat er zeer terughoudend mee omgegaan wordt. Daarom sta ik hier om dat nog een keer te verwoorden. Omdat wij nu een officieel

14 ^ ^ ^ 14 besluit nemen. Omdat ik vind, namens de CDA fractie, dat hier door het college terughoudend mee omgegaan dient te worden. Hier geldt zeker voor dat het, wat ons betreft, niet op hoeft." De heer Van Ravenzwaaij: "De heer Van Wieren zegt: terughoudend. Wat is voor u terughoudend? Aan welk bedrag denkt u dan?" De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik kan op dit moment niet beoordelen wat terughoudend is in termen van geld. Ik kan u wel zeggen, dat blijkt ook uit de reactie, dat wij het natuurlijk wel een heel groot bedrag vinden. Het hoeft ook niet op. Ik ben heel benieuwd naar de jaarrekening Dan kunnen wij zien hoe het uitgevallen is." De heer Tadema: "Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk geldt voor het punt Sjanghai hetzelfde als bij begrotingswijziging nummer twee aan de orde is geweest, namelijk de tijdigheid. Daarnaast hebben wij, als Staten, natuurlijk iets laten lopen als je er een reconstructie op toepast. We hebben namelijk geen punt van de investering gemaakt. We hebben het niet ter discussie gesteld en erover gedebatteerd. We hebben er niet over gedebatteerd of we wel of niet naar Sjanghai moesten gaan voor dit bedrag. Als Staten moeten wij ook naar onszelf kijken. Wij zitten nu achteraf iets goed te keuren. Ik ben blij dat er straks, na 1 juli, een voorstel ligt waardoor we niet meer met dit soort 'achterafjes' geconfronteerd zullen worden. Wat betreft de beantwoording van onze vragen in de commissie, over de compensatie van de fiscale gevolgen van het gebruik van de dienstauto, is deze voor de ChristenUnie voldoende geweest. Het ambt van commissaris of gedeputeerde brengt nu eenmaal veel directe en indirecte verplichtingen met zich mee. Wanneer de Staten van het college verwachten dat zij de provincie Flevoland ook op minder formele momenten representeert, hoort hier een adequate voorziening voor te worden getroffen. Het besluit om de fiscale gevolgen te compenseren, ontslaat ons als provincie echter niet van de verantwoordelijkheid om uiterst terughoudend om te gaan met het inzetten van publieke middelen en daar waar mogelijk de kosten te verhalen. Met inachtneming van deze opmerking kan de ChristenUnie Instemmen met de voorgestelde wijziging. Dank u wel." De heer Van Ravenzwaaij: "Mijnheer Tadema sprak mooie woorden over het vertegenwoordigen van de provincie. Wat vindt u van de stelling dat eenieder voor de belastingwet gelijk dient te zijn? Als ik in een vergelijkbare situatie zit en ik gebruik voor mijn Statenwerk mijn dienstauto, die toevallig van een andere werkgever is, zegt mijn werkgever: mijnheer Van Ravenzwaaij dat is wel heel leuk, maar wij gaan een bijtelling doen. U zit hier op privéterrein. Wat voor ieder geldt namelijk: meer dan 500 privé kilometers. De regeling voor gedeputeerden is al verruimd. Voor het overige zijn het privé activiteiten. Wat vindt u? Mag dat zomaar onbeperkt? Tot ?" De heer Tadema: "Mijnheer Van Ravenzwaaij, ik denk dat u net zo goed weet als ik dat de gedeputeerde geen privé activiteiten verricht als hij bijvoorbeeld naar het Nieuw Land Erfgoedcentrum gaat. U weet ook dat het allemaal zaken zijn die worden gedaan in het belang van de provincie Flevoland. Daarom zeggen wij als ChristenUnie fractie: de gedeputeerde hoeft niet zelf te betalen om de belangen van Flevoland veilig te stellen. Dat is de reden waarom wij ermee akkoord gaan. We hebben het hier niet over even naar de winkel gaan of een ritje naar familie." De heer Van Ravenzwaaij: "Er is dus een lijstje van welke activiteiten de gedeputeerden uitvoeren en waarvan u zegt: ze kunnen het doen en wij gaan het compenseren." De heer Tadema: "Er is geen lijstje. Ik heb het lijstje in ieder geval niet. Ik vertrouw daar de gedeputeerden volledig in. Er worden geen boodschappen gehaald bij welke grote supermarkt dan ook. Dank u wel." Mevrouw Roda: "Ook ik zou nog graag enkele woorden wijden aan punt E van de 3 begrotingswijziging. Het gaat over Sjanghai uit de reserve voor de financiering van de wereldexpo Het is al gezegd, de besluitvorming is rijkelijk laat. Ik denk dat er best gelegenheden zijn waarbij het niet anders kan omdat je gewoon op een heel laat tijdstip

15 ^:^^ 15 geconfronteerd wordt met bepaalde uitgaven. Ik denk dat dit daar geen goed voorbeeld van is. De wereldexpo was natuurlijk al heel lang geleden gepland en de kosten die ermee gemoeid zouden kunnen zijn, zou je eerder dan november al hebben kunnen voorzien. Het is heel veel geld. Daarom zouden wij heel graag, op enig moment, terug willen horen van het college welke resultaten dit ons als provincie heeft opgeleverd. Verder zou ik op deze plaats ook nog even willen refereren aan een suggestie van de Randstedelijke Rekenkamer. Die gaf aan dat het misschien niet helemaal efficiënt is om elke provincie apart dit soort gelegenheden af te laten reizen om activiteiten te organiseren en er geld in te steken. Het lijkt mij een uitgelezen kans om juist op dit soort punten samen te werken als Randstadprovincies. Nu ik hier toch sta wil ik ook nog even op het andere punt: compensatie fiscale gevolgen bijtelling dienstauto, ingaan en aangeven dat ook mijn fractie grote moeite heeft met deze regeling. Zeker ook met het hiermee gemoeide bedrag vinden wij wel heel erg veel." Mevrouw Boode: "Voorzitter, in de commissie heb ik namens mijn fractie gevraagd of wij eerder hadden kunnen weten welke bedragen er zouden worden uitgetrokken voor deelname aan de wereldexpo Sjanghai. In de tussenliggende periode ben ik goed geïnformeerd door de ambtelijke organisatie en heb ik begrepen dat de discussie over de deelname aan het paviljoen al in 2006 in de commissie Bestuur heeft plaatsgevonden. Daar is het principebesluit genomen. In november 2009 is in de commissie Werk de mededeling gedaan over deelname aan de promotionele missies. Overigens wil ik, in de richting van GroenLinks, zeggen dat er wel degelijk in Randstadverband zaken zijn afgestemd en thema's zijn verdeeld. Of wij aan het begin van deze periode op de vraag voor dit bedrag ook ja hadden gezegd, is misschien een andere afweging. De besluitvorming is op deze manier, in delen, gegaan. Dus als we er nu moeite mee zouden hebben, zijn wij rijkelijk aan de late kant. Het lijkt me wel terecht, wat GroenLinks ook vraagt, dat het college meldt wat de resultaten zijn. Ik heb begrepen dat het de bedoeling is om dat in elk geval In de commissie Werk te doen. Dat hoor ik graag bevestigd. Wij zijn dus akkoord." De heer Kramer: "Voorzitter, er is veel gezegd over punt C. Ik hecht er eigenlijk aan toch nog even terug te kijken naar wat er gezegd is in de commissie door de gedeputeerde. Er ontstaat door de heer Van Ravenzwaaij toch een vreemd beeld, vind ik. Terwijl de gedeputeerde, en ik citeer nu even letterlijk uit het verslag, heeft gezegd: ' Voor het college is het vanzelfsprekend dat er terughoudend, bewust van je voorbeeldrol en het benutten van overheidsgeld, met deze faciliteiten moet worden omgegaan'. Ik denk dat dit college heel goed weet dat er een gedragsnorm wordt verwacht voor het omgaan met deze regeling en dat zij er zorgvuldig mee zal omgaan. Dat is u ook verteld in de commissie." De heer Van Ravenzwaaij: "Er kan mij wel iets worden verteld maar daarom hoef ik het er per saldo nog niet mee eens te zijn. Ik blijf van mening, ook als ik het stuk zo lees, dat het privé kilometers zijn want het gaat ook om kilometers voor niet aan het ambt gebonden nevenfuncties. Nogmaals, het blijft vaag. U zegt: het college zal er terughoudend mee omgaan. Wat is terughoudend? Als ik na een jaar kijk en er Is uitgegeven, is dat dan nog terughoudend? Vindt u dat terughoudend?" De heer Kramer: "Dat is ook net ter sprake geweest. We gaan er over praten en kijken wat er daadwerkelijk gebeurd is en als er reden is om het te corrigeren, dan gaan wij over feiten praten." De heer Van Ravenzwaaij: "Hoor ik u nu zeggen: als er is uitgegeven, dan gaan we er over praten dat er is uitgegeven. Zijn wij het er dan mee eens? Zijn wij het er dan niet mee eens?" De heer Kramer: "U hoort mij zeggen dat ik vol vertrouwen heb in ons college, op dit punt." o tsxzr.-"'' De heer Van Wieren: "Voorzitter, even twee opmerkingen. Wij hebben al Staten het budgetterecht. Wij geven nu het budget van met de opmerkingen die wij daarbij gemaakt hebben. We hebben ook een controlerende taak. We hebben ook nog een verordening.

16 ^::^^ 16 Dat is het derde punt. Als we vinden dat de verordening niet juist is dan moeten wij die aanpassen." De voorzitter: "Daarmee sluiten wij de bijdrage van de VVD fractie van de heer Kramer. Hebben de SGP of de PvdD nog een bijdrage? Zo niet, dan gaan wij naar de beantwoording door het college. Ik stel voor dat wij opnieuw eerst naar portefeuillehouder Van Diessen gaan. Er zijn ook vragen gesteld over de Sjanghai missie. Daarvoor wil ik daarna het woord aan de heer Greiner geven." Gedeputeerde Van Diessen: "Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb in de commissie ook al een helder antwoord gegeven op deze kwestie. De heer Van Ravenzwaaij doet het toch voorkomen alsof het anders is, dan het is. Mijnheer Van Ravenzwaaij, voor de belastingheffing is iedereen gelijk. Ook de gedeputeerden en ook de commissaris. Iedereen. Het gaat ook niet over het afwijken van de belastingwetgeving. Er is een situatie ontstaan door het gebruik van de dienstauto, voor zaken die niet direct aan de functie gerelateerd zijn. Ik heb u vorige keer al voorbeelden gegeven. Wanneer je wordt uitgenodigd om een lezing te verzorgen die betrekking heeft op je portefeuille en die niet direct tot het functioneren als gedeputeerde behoort, of je wordt uitgenodigd om een keer een andere provincie te ondersteunen en het heeft niet direct de functie als gedeputeerde te maken, is het geen privégebruik van de auto." De heer Van Ravenzwaaij: "Ik wil dan de mening horen van de gedeputeerden over niet aan het ambt gebonden nevenfuncties. Hoe duidt u dat? Als u een uitnodiging krijgt voor een lezing omdat u gedeputeerde bent, is het direct aan het ambt gebonden. Hier staat: niet aan het ambt gebonden nevenfuncties." *,»..-.."',>. _4, :"j.''- Gedeputeerde Van Diessen: "U en ik vinden dat wel maar de fiscus heeft gezegd dat zij dat niet vindt. Daar zit het probleem. Het is ook geen gebruik in privé. Wij rijden nooit met die auto. Die auto gebruiken wij alleen maar In ons werk. Er wordt door ons geen privégebruik van de auto gemaakt. Die auto wordt alleen maar gebruikt voor zaken die direct met ons werk te maken hebben of nabij ons werk liggen. De fiscus heeft gezegd: als ik naar een IPO vergadering ga, dan is dat direct aan de functie gebonden. Als ik uitgenodigd wordt voor een lezing in Zuid- Holland om iets te vertellen over hoe de provincie Flevoland functioneert, dan hoort het niet direct bij het werk. Want daar kun je nee tegen zeggen. Dat is de redenering van de fiscus. De fiscus heeft gezegd dat, als je dat soort zaken meer dan 500 km per jaar doet, je bijtelling krijgt. U vindt dat toch ook merkwaardig? Ik zal nog iets vertellen. Die auto wordt dus niet privé gebruikt zoals u dat doet met uw auto. Die auto wordt nooit door onszelf gereden zoals u dat doet met uw auto. Wij kunnen daar nooit gebruik van maken behalve voor dingen die direct met het werk te maken hebben of 'nebenbei', zoals ik net al formuleerde. De fiscus heeft het volgende standpunt Ingenomen. Zij zegt: het heeft niet direct met het werk te maken en wij doen die bijtelling. De minister van Binnenlandse Zaken heeft toen gezegd: dat vinden wij wel wat ver gaan. U weet hoe moeilijk het ministerie van Binnenlandse Zaken doet bij afwijking van de rechtspositie van openbaar bestuurders. In het verleden toen het om de pc privé regeling ging, zijn daar verschrikkelijk veel woorden aan vuilgemaakt. Om te kijken of gedeputeerden, wethouders, ministers wel gebruik mochten maken van die pc privé regeling. Nu heeft het ministerie gezegd: dit vinden wij nu toch wel heel erg onrechtvaardig. Wij zijn bereid om toe te staan dat provincies hiervoor een voorziening treffen. Dat is deze voorziening. Als zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat daar absoluut heel streng in is, zegt dat het in dit geval terecht is dat, dat gebeurt, dan denk ik niet dat wij hier bezig zijn met graaien in de pot, zoals u dat noemt. Dan is het een onvolkomenheid, ofwel ruime uitleg dan wel een beperkte uitleg, hoe je het maar bekijkt, van de zijde van het ministerie van financiën waar we hier mee hebben te maken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd: wij zijn bereid dat te compenseren. Misschien mag ik er, net als de heer Van Wieren, ook naar verwijzen dat wij een verordening hebben: rechtspositie gedeputeerden, waar ook in staat aangegeven hoe het gebruik van de dienstauto is. U hoeft dus helemaal niet bang te zijn dat wij met de dienstauto dingen doen die wij niet afgesproken hebben. Het is ook helemaal geen ander gebruik dan in het verleden gebeurde. In het verleden hanteerde de fiscus deze regeling niet. Nu plotseling wel. Daar is deze voorziening voor getroffen.",/<>

17 > ^::^^ 17 De heer Van Ravenzwaaij: "Wij kunnen elkaar toch niet overtuigen." Gedeputeerde Van Diessen: "Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het wel erg als u de suggestie wekt dat wij onszelf anders behandelen dan anderen." De heer Van Ravenzwaaij: "Toch is dat zo." Gedeputeerde Van Diessen: " Nee, dat is niet zo." De voorzitter: "Ik stel voor dat we verdergaan met de beantwoording als er nog andere punten uit uw portefeuille zijn. Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan gedeputeerde Greiner om te reageren op de vragen die over de Sjanghai missie gesteld zijn." Gedeputeerde Greiner: "Ja, dank u voorzitter. Mevrouw Boode heeft het al aangegeven. Er is een langdurig traject voorafgegaan aan de handelsmissie in China. Een periode van bijna vier jaar. Ik kan u nu al melden dat de missie door de deelnemers als zeer succesvol is ervaren. Ik heb mij voorgenomen om u daar schriftelijk, wat meer gedetailleerd, over te Informeren. Dat zal ik aan de commissie Werk doen. Dat kunt u tegemoet zien." De voorzitter: "Goed, daarmee noteer ik een toezegging van de kant van het college. Dat de commissie Werk nog Inhoudelijk geïnformeerd wordt over de opbrengsten van Sjanghai. Ik heb zo'n idee dat wij een tweede termijn achterwege kunnen laten. Als er iemand van u de behoefte heeft om alsnog in tweede termijn opnieuw het debat te openen dan geef ik daar alsnog de gelegenheid voor. Dat is niet het geval. Voordat wij tot stemming overgaan, is er van de kant van de Staten behoefte om een verklaring af te leggen over de stemming?" De heer Van Ravenzwaaij: "U kunt het, denk ik, al bijna invullen voorzitter. Wij zullen worden geacht tegen punt C. te zijn." De voorzitter: "Waarvan we melding zullen maken in de notulen van deze vergadering. Andere verklaringen? Zo niet dan breng ik de 3^ begrotingswijziging in stemming. Wie van de Staten stemmen voor de 3^ begrotingswijziging? Stemming. Voor stemmen: PvdD, ChristenUnie, SP nog niet helemaal, daar kom ik zo op terug. PvdA, SGP, GroenLinks, CDA en VVD. Wie worden er geacht tegen gestemd te hebben? Tegen stemmen: niemand. Dan was het toch zojuist Statenbreed. Hebt u wel gestemd Mijnheer Demirbilek? Hebt u voor of tegen gestemd?" De heer Demirbilek: "Ik heb voor gestemd, voorzitter." De voorzitter: "De heer Demirbilek heeft voor gestemd dan is ook dat misverstand weggenomen." 12. Sluiting De voorzitter: "Dan hebben wij daarmee de agenda voor deze avond afgehandeld. Ik dank u voor uw geduld met deze voorzitter en ik wens u een fijne avond. Graag tot de volgende keer. Ik sluit de vergadering. (21.05 uur) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 1 juli 2010.

18 /? 7 GROENLiNICr IN IN DE TOEMOi PROVINCIE Amendement (artikel 46 Reglement van Orde) jeugdsportfonds AMENDEMENT -y^^el0^ Letter amendement: Registratienr.: CPV\ ']) Q L (in te vullen door vz/griffier) (in te vullen door DIV) \ Naam indiener(s): Adilia Roda fractie: GroenLinks Statenvergadering: Agendapunt: 8 2 wijziging van de begroting 2010 Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 17 juni 2010 ter behandeling van agendapunt 8 T wijziging begroting 2010 Besluiten de tekst van de in het beslispunt genoemde bijlage voor wat betreft onderdeel J, de laatste twee zinnen, als volgt te wijzigen: Voorgestelde redactie: "Voorgesteld wordt om deze middelen te onttrekken aan de Algemene Reserve en te storten in een apart aan te maken reserve. Daarnaast wordt voorgesteld de budgetten ten behoeve van jeugdsportfonds ( ,- in 2010 en 2011) beschikbaar te houden voor sport, en toe te voegen aan genoemde nieuw te maken reserve. Genoemde middelen te oormerken voor het bevorderen van deelname aan sport door kinderen die vanwege financiële belemmeringen anders niet aan sport deelnemen." Huidige redactie: "Voorgesteld wordt om deze middelen te ontrekken aan de Algemene Reserve en te storten in de reserve 'Sportaccommodaties en grootschalige evenementen. Daarnaast wordt voorgesteld de budgetten ten behoeve van jeugdsportfonds ( ,- in 2010 en 2011) beschikbaar te houden voor sport en deze toe te voegen aan de reserve 'Sportaccommodaties en grootschalige sportmanifestaties'." Toelichting

19 Voorgesteld wordt om middelen uit 2009, 2010 en 2011 die begroot waren tbv een jeugdsportfonds aan de reserve sportaccommodaties en grootschalige sportmanifestaties toe te voegen. Hierdoor zouden deze middelen niet meer beschikbaar zljn voor het oorspronkelijke doel, het bevorderen van sportdeelname door jeugd die door financiële belemmeringen niet kan deelnemen aan sportactiviteiten. De voorgestelde bestemming draagt niet bij aan het oorspronkelijke doel. Datum: 17 juni 2010 Ondertekening Naam Adilia Roda Fractie GroenLinks

20 Voorgesteld wordt om middelen uit 2009, 2010 en 2011 die begroot waren tbv een jeugdsportfonds aan de reserve sportaccommodaties en grootschalige sportmanifestaties toe te voegen. " Hierdoor zouden deze middelen niet meer beschikbaar zijn voor het oorspronkelijke doel, het bevorderen van sportdeelname door jeugd die door financiële belemmeringen niet kan deelnemen aan sportactiviteiten. De voorgestelde bestemming draagt niet bij aan het oorspronkelijke doel. Datum: 17 juni 2010 Ondertekening Naam Adilia Roda Fractie GroenLinks

De heer Van Wieren: "Voorzitter, de heer Bouma is ook afwezig, hij geniet van de sneeuw."

De heer Van Wieren: Voorzitter, de heer Bouma is ook afwezig, hij geniet van de sneeuw. 4 PROVINCIE statengriffie FLEVOLAND Notulen Registratien um mer: 1136500 Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 maart 2011 om 19.30 uur in het

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen?

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen? Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donderdag 11 mei 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer J.M. Bos (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 enlijst PS Registratienummer: 1474739 *1474739* enlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 Aanwezig: Voorzitter: De heer A. Stuivenberg De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD),

Nadere informatie

:z: Registratienummer:

:z: Registratienummer: PROVINCIE statengriffie FLEVOLAND Notulen Registratienummer: 904552 Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 8 oktober 2009 om 19.30 uur in het Provinciehuis

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CRU05.064 Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 18 mei 2005 Aanwezig zijn: De heren C.J.M. Goossens (voorzitter), R.A.P.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396 VERSLAG S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *719396* Registratienummer: 719396 Betreft: vergadering van Commissie Samenleving Datum: 20 november 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n g r i f f i e V e r s l a g Registratienummer: 682732 van de vergadering van de Commissie Bestuur van donderdag 22 mei 2008 Aanwezig zijn: De heren R.Th. Van der Avoort (voorzitter), J. van

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten:

*748887* Statenvoorstel. Aan: Provinciale Staten. Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone. 1. Beslispunten: ** Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Verordening Groenblauwe zone 1. Beslispunten: 1. De ontvangen 'opmerkingen' in behandeling te nemen. 2. De antwoordnota vast te stellen. 3. De Verordening groenblauwe

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

VERSLAG * * S TATENGRIFFIE. Registratienummer:

VERSLAG * * S TATENGRIFFIE. Registratienummer: S TATENGRIFFIE V ERSLAG *1348587* Registratienummer: 1348587 Betreft: vergadering van Opinieronde 1 Datum: woensdag 20 juni 2012 Tijd: 14.30 uur Locatie: Kamer van Lelystad, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Ook aanwezig is: Lid van gedeputeerde Staten: de heren M.J.E.M. Jager (CdK) en H. Dijksma (gedeputeerde);

Ook aanwezig is: Lid van gedeputeerde Staten: de heren M.J.E.M. Jager (CdK) en H. Dijksma (gedeputeerde); VERSLAG P R O V I N C I E F L E V O L A N D S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *717504* Registratienummer: 717504 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 11 september 2008 Tijd: 15.30 uur

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 440341 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 13 juli 2006 Aanwezig zijn: Dames A.E. Bliek-de Jong (voorzitter) en

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015 2015-09-22Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 22 september 2015 1 Onderwerp: Hoofdstructuur systeemaanpassing mandaat Verbeek, L. 1. Vast te stellen

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg onderwerp: resultaat overleg BJZ Middelburg, 10 november 2011 Geacht college, Het spijt mij

Nadere informatie

Ook aanwezig zijn: Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerden A.E. Bliek-de Jong, J.M. Bos en H. Dijksma Ambtelijke organisatie: heer Van der Wal

Ook aanwezig zijn: Leden van gedeputeerde Staten: gedeputeerden A.E. Bliek-de Jong, J.M. Bos en H. Dijksma Ambtelijke organisatie: heer Van der Wal S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *759389* Registratienummer: 759389 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 4 december 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Nieuwe borden bij 5 landschapskunstwerken. 1. Wij stellen u voor: - aan de Stichting De Verbeelding een bijdrage van maximaal 9.609 (incl. 19% BTW) te verstrekken voor

Nadere informatie

^ : ^ ^ Registratienummer: 1034423

^ : ^ ^ Registratienummer: 1034423 PROVINCIE STATENGRIFFIE FLEVOLAND VERSLAG ^ : ^ ^ Registratienummer: 1034423 Betreft: vergadering van Commissie Samenleving Datum: woensdag 15 september 2010 Tijd: 19.00 uur Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Werkgeversaspecten dualisering provinciebestuur. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 12 1. Wij stellen u voor: a. de thans geldende Collectieve arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Commissie voor Ecologie en Handhaving

Commissie voor Ecologie en Handhaving Griffie Commissie voor Ecologie en Handhaving Datum commissievergadering : 1 februari 2013 Document nummer : 3340603 Behandelend ambtenaar : J.W.H.M. Dankers Directie/bureau : Staten Griffie : EH-0226

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren:

*1288038* Statenvoorstel. 1. Beslispunten. In de begroting 2012 en volgende jaren: ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Herziening budget PS 2012 en volgende jaren Opinieronde /Besluitvormingsronde(o.v.) Statendag 28 maart 2012 Agendapunt 1. Beslispunten In de begroting 2012 en volgende

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor, het debat over de visie op de krijgsmacht van de lijst af te voeren. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006

VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 VERSLAG VAN HET RAADSDEBAT VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 Onderwerp: Toekenning uitkering aan de heer mr. A.Ph. Hertog De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. U heeft

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over het Deltaplan Dementie.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over het Deltaplan Dementie. Deltaplan Dementie Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over het Deltaplan Dementie. Eerder heb ik de minister van VWS al welkom geheten. Ik heet nu ook de staatssecretaris

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n g r i f f i e V e r s l a g Registratienummer: 536976 van de vergadering van de Commissie Ruimte van woensdag 18 april 2007 Aanwezig zijn: De heren J.N.J. Appelman (voorzitter), A.J. Steendijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie