PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD"

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang van het schooljaar in de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar 8 basisscholen met in totaal 12 locaties. Er werken ongeveer 200 mensen in onze organisatie en er wordt lesgegeven aan zo n 2300 leerlingen. Stichting De Blauwe Loper is een gezonde onderwijsinstelling die volop in beweging is. De onderwijskwaliteit op de scholen is op basis van de inspectierapporten op orde. Missie en Visie De scholen van De Blauwe Loper verzorgen onderwijs op openbare en algemeen bijzondere grondslag, dat vorm krijgt door een intensieve uitwisseling tussen verschillende opvattingen en overtuigingen. Als ouders deze grondslag van de Stichting respecteren zijn hun kinderen van 4 tot en met 12 jaar welkom. Onze scholen zorgen ervoor dat de kinderen zich thuis voelen en dat hun veiligheid is gegarandeerd. De diversiteit van de leerlingen en onze scholen zijn hierbij het startpunt. Belangrijk is dat er ook respect is voor en gewerkt wordt vanuit elkaars kwaliteiten: samen sterk vanuit eigen kracht. De achtergronden van álle leerlingen en de rijkdom die dat met zich meebrengt, daar draait het om bij ons. De scholen van De Blauwe Loper willen een gidsrol voor hun leerlingen vervullen en innovatief en vernieuwend zijn. Voor elk kind wordt het mogelijk gemaakt een onderwijsprogramma te volgen dat voor hem of haar uitdagend is. Ouders en onze scholen willen beide goede toekomstkansen voor onze kinderen creëren, daarom worden ouders intensief betrokken bij de optimale ontwikkeling van ieder kind. Ouders kunnen hierbij rekenen op deskundig personeel dat volledig achter deze doelstellingen staat en dat bereid is om zich, waar nodig, verder te professionaliseren. 1.2 Bestuursbureau De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur. Onder zijn leiding regelen en coördineren de medewerkers van het bestuursbureau veel bovenschoolse zaken. Daarnaast bereiden zij beleid voor en geven zij uitvoering aan het vastgestelde beleid op het terrein van vooral onderwijskundig beleid, personeelszaken, financiën, huisvesting en ICT. Verder fungeren zij als vraagbaak voor zowel interne als externe partijen. De adviseur P&O functioneert binnen het bestuursbureau en zal samen met de medewerker P&O invulling geven aan de voor De Blauwe Loper geldende P&O-taken. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de voorzitter van het College van Bestuur, de controller en de directeuren van de scholen binnen onze stichting. De personeels- en salarisadministratie van De Blauwe Loper is uitbesteed bij een administratiekantoor, te weten Driessen HRM.

2 Personeel en organisatie De algemene taken van de adviseur P&O staan beschreven in de functiebeschrijving Adviseur P&O 1. De werkzaamheden van de medewerker P&O liggen in het verlengde van de adviseur P&O. Het is dan ook de bedoeling dat de meeste P&O-taken over beide functionarissen verdeeld worden. De meer complexe taken liggen bij de adviseur. Deze laatste is ook eindverantwoordelijk. Het beschrijven en bewaken van de procedures ligt vooral bij de medewerker P&O. Hieronder een overzicht van enkele specifiek voor De Blauwe Loper geldende P&O-taken: Afstemmen, stroomlijnen en monitoren van de standaard uitvoering van P&O-taken door Driessen HRM en door de directeuren. Sparringpartner binnen het beleidsoverleg. Adviseren en ondersteunen van directies over ingewikkelde personele situaties. Heeft een coördinerende rol tussen de directies van de scholen en de jurist met betrekking tot de uitvoering van juridische procedures en bewaakt deze. Periodiek overleg met de directies om lopende zaken op de scholen te bespreken (preventief en adviesrol). Stelt samen met de controller het bestuursformatieplan op. Signaleren van onevenwichtig ziekteverzuim, zorgen dat re-integratie trajecten (zoals 2e spoor) uitgevoerd worden. Werving en selectieprocedures voor directieleden coördineren. Afstemming van Arbo zaken binnen heel De Blauwe Loper in samenwerking met arbowerkgroep. Profiel van de adviseur P&O De adviseur P&O is samen met de medewerker P&O verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van alle P&O-taken die zich binnen De Blauwe Loper kunnen voordoen. Deze taken zijn divers van aard: van strategische vraagstukken, beleidsadvisering op stichtingsniveau, tot uitvoering van rechtspositionele maatregelen en administratieve afhandeling. De adviseur P&O beschikt daarom over een hands on mentaliteit, dat wil zeggen dat hij/zij in staat en bereid is om werkzaamheden op verschillende niveaus uit te voeren. Taken en verantwoordelijkheden Personeelsinstrumentarium in relatie met de visie van De Blauwe Loper en de geldende wet- en regelgeving implementeren, onderhouden en monitoren. Afstemmen, stroomlijnen en monitoren van de uitvoering van P&O-taken door het administratiekantoor en door de directeuren. Sparringpartner voor de voorzitter van het College van Bestuur. Adviseren en ondersteunen van directies over personeelsaangelegenheden en rechtspositionele/juridische vraagstukken. Functie-eisen en competenties Beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en heeft ervaring als P&O- adviseur; bij voorkeur in het (primair) onderwijs. Kennis Heeft kennis van ontwikkelingen op personeelsgebied in het primaire onderwijs. Heeft kennis van de CAO-PO en van overige relevante regelingen in het primair onderwijs. Heeft inzicht in personeelsinstrumenten van het onderwijs. Heeft inzicht in de bedrijfseconomische aspecten van het werk op het gebied van P&O 1 De functiebeschrijving en waardering van de functie van adviseur P&O is opgenomen in bijlage 1

3 Vaardigheden Is vaardig in het adviseren over personele en rechtspositionele aangelegenheden. Is een positief kritische gesprekspartner binnen het beleidsoverleg en voor de directieleden. Kan de juiste prioriteiten stellen. Kan omgaan met emoties en tegelijkertijd zakelijk blijven. Ondernemerschap Profileert de afdeling P&O binnen De Blauwe Loper. Denkt creatief, bijvoorbeeld ten aanzien van het implementeren van beleidsonderdelen / wettelijke regelingen. Is in staat om binnen de strakke regelgeving van het onderwijs een passende koers voor De Blauwe Loper uit te zetten. Is in staat om snel een relevant netwerk op te bouwen en daar gebruik van te maken. Persoonskenmerken Kan analytisch denken. Beschikt over een grote mate van integriteit bij de uitvoering van de werkzaamheden. Beschikt over een hand-on mentaliteit. Straalt enthousiasme en geborgenheid uit. Heeft natuurlijk gezag; is transparant en daadkrachtig. Laat de verantwoordelijkheid bij de juiste persoon. Is initiatiefrijk. Blijft autonoom en heeft een professionele distantie. Verwoordt zaken mondeling en schriftelijk op een duidelijke manier. Kan verwachtingen managen en belooft geen dingen die niet mogelijk zijn. Heeft souplesse en kan zich met iedereen verhouden. Is in staat om zaken te borgen. Deze lijst kan zonder enige moeite uitgebreid worden, want van een adviseur P&O, die binnen het primair onderwijs werkzaam is, wordt veel verwacht. Toch zal tijdens de selectie naast competenties en vaardigheden ook vooral gezocht worden naar een persoon die bij De Blauwe Loper past en die: past in het kleine team waarin gewerkt wordt in de staf; om kan gaan met: de rol van het administratiekantoor Driessen; de verschillende vestigingen; de cultuur binnen De Blauwe Loper Er moet een goede klik zijn tussen de adviseur P&O en de collega s bij De Blauwe Loper (bestuursbureau en scholen). De Blauwe Loper biedt de adviseur P&O een betrekking aan voor een weekomvang van een WTF van 0,6 (3 dagen per week) met een salaris conform de CAO PO, schaal 10. De adviseur P&O krijgt een eerste aanstelling van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

4 Sollicitatieprocedure Uw brief en CV kunt u mailen naar Voor meer informatie kunt u hem mailen op bovenstaand adres. Uw reactie zien wij graag uiterlijk 10 mei 2015 tegemoet. Het eerste gesprek vindt plaats in de week van 18 mei 2015 en het tweede gesprek in de week van 25 mei Beide gesprekken vinden plaats op het bestuursbureau van De Blauwe Loper, W.M. Dudokweg 47, 1703 DA te Heerhugowaard. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Ten behoeve van de benoemingsprocedure is een benoemingsadviescommissie samengesteld die bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur, de controller, de medewerker P&O en een schooldirecteur.

5 BIJLAGE 1 FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING Adviseur P&O 1. Functie-informatie Functienaam : Adviseur P&O Werkterrein : Ondersteuning van het Management Salarisschaal : 10 Omgeving De werkzaamheden worden verricht in een organisatie voor Primair Onderwijs, te weten De Blauwe Loper te Heerhugowaard. De stichting heeft een bestuursbureau, scholen voor primair onderwijs, waaronder basisscholen, speciale basisschool en REC scholen. De werkzaamheden van de adviseur P&O vinden plaats binnen een bestuursbureau van een onderwijsinstelling voor primair onderwijs en hebben betrekking op de behandeling van zaken en problemen op personeelsgebied en hebben raakvlakken met onderwijs, financiën en ICT. Nauw overleg met functionarissen binnen de organisatie op deze gebieden is vereist. De adviseur P&O verricht zijn/haar werkzaamheden onder onverwachte omstandigheden, technologische ontwikkelingen of verschuivingen in onderwijskundig beleid of organisatiebeleid. De adviseur P&O ondersteunt de voorbereiding en totstandkoming van een personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid, geeft uitvoering aan het personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid en levert een bijdrage aan de uitvoering, operationalisering en ontwikkeling van het formatiebeleid. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen of onderwijsondersteunende processen vereist. De werkzaamheden vereisen breed inzicht op personeelsbeleid, personeelsmanagement, arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelingen en ruime kennis van mogelijke oplossingen binnen het vakgebied. De in- en externe contacten kenmerken zich door overleg en afstemming van werkprocessen, waarbij moet kunnen worden omgegaan met verschillende belangen. Resultaatgebieden 1. Adviserende rol naar het bestuur - Algemene personele aangelegenheden - Organisatieontwikkeling en cultuurveranderingen 2. Sparringpartner / coach voor directeuren: - Organisatieontwikkeling en cultuurverandering op schoolniveau; - Implementatie van het personeelsbeleid; - Personele aangelegenheden w.o. re-integratie- en begeleidingstrajecten, functioneringsproblematiek en/of conflictsituaties; - Rechtspositionele zaken; - Invulling van de formatie op de afzonderlijke scholen binnen de kaders van de personele begroting.

6 3. Beheersmatige rol: - Het ontwikkelen van procedures, richtlijnen en bijbehorend instrumentarium op deelterreinen van het P&O-beleid zoals werving & selectie, gesprekkencyclus ziekteverzuimbeleid, personeelsontwikkeling e.d.; - Het bewaken van de inzet en uitputting van verschillende personeelsbudgetten, zoals het re-integratie- en opleidingsbudget. - het mede ontwikkelen van het meerjarenformatiebeleid en het opstellen van de meerjarenformatieplanning; - het geven van advies met betrekking tot de vast te stellen personeelsformatie; - het verstrekken van informatie m.b.t. de richtlijnen en resultaten van de formatieplanning aan het bestuur, de algemene directie en de schooldirecties; - het informeren en adviseren over formatiewijzigingen, functievorming en taakstructurering en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties; - het signaleren van onevenwichtig ziekteverzuim; - het doen van voorstellen om een eventueel onevenwichtig ziekteverzuim terug te dringen; - bewaken van re-integratie van zieke personeelsleden en het doen van voorstellen aan de directie en de bedrijfsarts ter bevordering van terugkeer op de werkplek 4. Beleidsmatige rol: - Signaleren en formuleren van beleidsbehoefte binnen de organisatie; - het signaleren van externe ontwikkelingen en het verstrekken van informatie hierover aan belanghebbenden binnen de organisatie; het inventariseren van de behoefte aan scholing en vorming en het zo nodig doen van voorstellen; 5. Uitvoerende rol: - het bewaken van een evenwichtige beloningsverhouding binnen de scholen en het bewaken van bevorderingsmomenten; - het informeren en adviseren van de algemeen directeur en de schooldirecties met betrekking tot de CAO-PO en rechtspositionele aangelegenheden; - het ondersteunen bij de werving en selectie van medewerkers en het toezien op het correct verlopen van de werving- en selectieprocedures; - het leveren van een bijdrage aan de introductie van nieuwe medewerkers; - het optreden als adviseur bij functionerings- en beoordelingsgesprekken; - het organiseren en coördineren van interne opleidingen; - het onderhouden van contracten met opleidingsinstituten; - het behandelen van aanvragen in het kader van de regeling studiefaciliteiten. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist bij/over: het uitbrengen van adviezen aan de voorzitter CvB, de implementatie van het P&O-beleid op de scholen en het ontwikkelen van de benodigde procedures en bijbehorend instrumentarium. - Kader: wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en onderwijs, het strategisch beleidsplan van Stichting de Blauwe Loper en de richtlijnen van het bestuur. - Verantwoording: aan de voorzitter CvB over de kwaliteit van de adviezen en de beleidsondersteuning. Kennis en vaardigheden kennis van ontwikkelingen op personeelsgebied bij onderwijsorganisaties; kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen daaraan verbonden procedures; kennis van en inzicht relevante wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld in rechtspositionele regelingen voor onderwijspersoneel en daaraan verbonden procedures en systemen;

7 kennis van en inzicht in op planning en beheersing gerichte formatie aangelegenheden; kennis van de inhoud en achtergronden van het functiewaarderingssysteem (in het bijzonder de FUWA-PO); inzicht in personeelsinstrumenten, met name personeelsbeoordeling en loopbaanbegeleiding; vaardigheid in het formuleren en uitbrengen van informatie en adviezen; vaardigheid in het begeleiden van medewerkers; vaardigheid in het adviseren over personele en rechtspositionele aangelegenheden. Contacten met de voorzitter College van Bestuur, leden beleidsoverleg, schooldirecties en het personeel over (de concrete uitvoering van) het personeelsbeleid, formatiebeleid en rechtspositionele regelingen om hierover te adviseren, afstemming te verkrijgen en om informatie te verstrekken; met sollicitanten om hen op de hoogte te brengen van arbeidsvoorwaardelijke en procedurele aangelegenheden; met medewerkers om informatie uit te wisselen en ondersteuning te verlenen bij personele aangelegenheden; met externe instanties zoals opleidingsinstituten, arbeidsrechtelijke organisaties, uitkeringsinstanties, arbodienst om af te stemmen; met derden over nieuwe regelingen die betrekking hebben op het vakgebied om informatie in te winnen; met bedrijfsarts over re-integratieplanning om af te stemmen; met derden over nieuwe informatie om informatie te verkrijgen en te geven.

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller Situatie- en profielschets Werving en selectie controller Hoorn, mei 2015 1 Vraagstelling Stichting Meerkring en stichting Eem-Vallei Educatief zoeken per 1 augustus 2015 een controller voor 0,6-0,8 fte.

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie