PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR"

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting Ronduit heeft 10 basisscholen met in totaal 18 locaties, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 REC-school (met acht vestigingen SO en VSO gedrags- en/of psychiatrische problematiek) onder haar beheer. Er werken ongeveer 525 mensen en er wordt lesgegeven aan zo n 3750 leerlingen. Ronduit is een gezonde onderwijsinstelling die volop in beweging is. De onderwijskwaliteit op de scholen is goed en een recent afgenomen tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en leerkrachten geeft een positief beeld. Missie en Visie De missie van Ronduit laat zich vatten in drie kernwoorden: ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht. De kwaliteit van de samenleving wordt voor een niet onaanzienlijk deel bepaald door ondernemende mensen die hun handen uit de mouwen steken en initiatief ontwikkelen. Dit geldt ook op de scholen van Ronduit, voor zowel de leerkrachten, de kinderen als het management. Het ondernemende van de scholen is niet alleen zichtbaar door de manier waarop kinderen leren, maar ook door de manier waarop de leerkrachten lesgeven en de manier waarop aan de bedrijfsvoering gestalte wordt gegeven. Binnen Ronduit wordt iedereen uitgenodigd en uitgedaagd om met initiatieven te komen, nieuwsgierig te zijn en open te staan voor zijn of haar omgeving. Doelstellingen Ronduit wil een organisatie zijn waarin de scholen opbrengstgericht werken en een fundamentele, duurzame verbetering behalen op het gebied van de taal- en rekenprestaties; waar voor iedere leerling een passend onderwijsarrangement wordt geboden; die in iedere wijk van Alkmaar een brede basisschool heeft; waar competente medewerkers werken met diverse functies, die gezamenlijk ambitieuze netwerken vormen en waarin ondernemend, creatief en kritisch gedrag wordt gewaardeerd. Kortom een organisatie die gekend wordt als een professionele, transparante en solide onderwijsorganisatie. 1.2 Bestuursbureau De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de organisatie is in handen van de algemeen directeur. Onder zijn leiding regelen en coördineren de medewerkers van het bestuursbureau veel bovenschoolse zaken. Daarnaast bereiden zij beleid voor en geven zij uitvoering aan het vastgestelde beleid op het terrein van vooral onderwijskundig beleid, personeelszaken, financiën, huisvesting en ICT. Verder fungeren zij als vraagbaak voor zowel interne als externe partijen. De senior personeelsfunctionaris functioneert binnen het stafbureau en zal samen met de nog te werven (junior) personeelsfunctionaris invulling geven aan de voor Ronduit geldende P&O-taken. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de algemeen directeur, de andere medewerkers van het stafbureau en de directeuren van de scholen van Ronduit. 1 van NO01b-HvW

2 De personeels- en salarisadministratie van Ronduit is uitbesteed bij een administratiekantoor, te weten Akorda. Personeel en Organisatie De algemene taken van de senior personeelsfunctionaris staat beschreven in de functiebeschrijving Personeelsfunctionaris senior 1. De werkzaamheden van de (junior) personeelsfunctionaris liggen in het verlengde van de senior personeelsfunctionaris. Het is dan ook de bedoeling dat de meeste P&O-taken over beide functionarissen verdeeld worden. De meer complexe en strategische taken liggen bij de senior. Deze laatste is ook eindverantwoordelijk. Het beschrijven en bewaken van de procedures zal vooral bij de (junior) P&O-adviseur komen te liggen. Hieronder een overzicht van enkele specifiek voor Ronduit geldende P&O-taken: Afstemmen, stroomlijnen en monitoren van de standaard uitvoering van P&O-taken door Akorda en door de directeuren. Sparringpartner voor de bestuurder en voor directieleden. Personeelsinstrumentarium in relatie met de visie van Ronduit en de geldende wet- en regelgeving ontwikkelen, implementeren, onderhouden en monitoren. Adviseren en ondersteunen van directies over ingewikkelde personele situaties. Heeft een coördinerende rol tussen de directies van de scholen en de jurist met betrekking tot de uitvoering van juridische procedures en bewaakt deze. Periodiek overleg met de directies om lopende zaken op de scholen te bespreken (preventief en adviesrol). Stelt samen met het hoofd financiën en een medewerker van het externe adviesbureau het bestuursformatieplan op. Signaleren van onevenwichtig ziekteverzuim, bewaken uitvoering afspraken met betrekking tot E-care, zorgen dat bepaalde trajecten (zoals 2e spoor) uitgevoerd worden. Werving en selectieprocedures voor directieleden coördineren. Bewaken van de procedures, zoals van de invalpool. Arbo: coördineren van BHV cursussen, RIE s, afstemming Arbo zaken binnen heel Ronduit. Vertrouwenspersonen: monitoren, coördineren jaarlijkse studiedagen. Profiel van de senior personeelsfunctionaris De senior personeelsfunctionaris is samen met de (op een later moment aan te stellen) (junior) personeelsfunctionaris verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van alle P&O-taken die zich binnen Ronduit kunnen voordoen. Deze taken zijn divers van aard: van strategische vraagstukken, beleidsadvisering op stichtingsniveau, tot uitvoering van rechtspositionele maatregelen en administratieve afhandeling. De senior personeelsfunctionaris beschikt daarom over een hands on mentaliteit, dat wil zeggen dat hij/zij in staat en bereid is om werkzaamheden op verschillende niveaus uit te voeren. Taken en verantwoordelijkheden Personeelsinstrumentarium in relatie met de visie van Ronduit en de geldende wet- en regelgeving ontwikkelen, implementeren, onderhouden en monitoren. 1 De functiebeschrijving en waardering van de functie van senior personeelsfunctionaris is opgenomen in bijlage 1. 2 van NO01b-HvW

3 Afstemmen, stroomlijnen en monitoren van de uitvoering van P&O-taken door het administratiekantoor en door de directeuren. Sparringpartner voor de bestuurder. Adviseren en ondersteunen van directies over personeelsaangelegenheden en rechtspositionele/juridische vraagstukken. Functie-eisen en competenties Beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en heeft een ruime ervaring als P&Oadviseur in bij voorkeur het primair onderwijs. Kennis Heeft kennis van ontwikkelingen op personeelsgebied in het primaire onderwijs. Heeft kennis van de CAO-PO en van overige relevante regelingen in het primair onderwijs. Heeft inzicht in personeelsinstrumenten van het onderwijs. Vaardigheden Is vaardig in het adviseren over personele en rechtspositionele aangelegenheden. Is een stevige gesprekspartner voor de bestuurder en voor de directieleden. Kan de juiste prioriteiten stellen. Kan omgaan met heftige emoties en tegelijkertijd zakelijk blijven. Ondernemerschap Profileert de afdeling P&O binnen Ronduit. Denkt creatief, bijvoorbeeld ten aanzien van het implementeren van beleidsonderdelen / wettelijke regelingen. Is in staat om binnen de strakke regelgeving van het onderwijs een passende koers voor Ronduit uit te zetten. Is in staat om snel een relevant netwerk op te bouwen en daar gebruik van te maken. Persoonskenmerken Kan analytisch denken. Beschikt over een grote mate van integriteit bij de uitvoering van de werkzaamheden. Beschikt over een hand-on mentaliteit. Straalt enthousiasme en geborgenheid uit. Heeft natuurlijk gezag; is transparant en daadkrachtig. Laat de verantwoordelijkheid bij de juiste persoon. Is initiatiefrijk. Blijft autonoom en heeft een professionele distantie. Verwoordt zaken mondeling en schriftelijk op een duidelijke manier. Kan verwachtingen managen en belooft geen dingen die niet mogelijk zijn. Heeft souplesse en kan zich met iedereen verhouden. Is in staat om zaken te borgen. Deze lijst kan zonder enige moeite uitgebreid worden, want van een senior P&O er die binnen het primair onderwijs werkzaam is, wordt veel verwacht. Toch zal tijdens de selectie naast competenties en vaardigheden ook vooral gezocht worden naar een persoon die bij Ronduit past en die: past in het kleine team waarin gewerkt wordt in de staf; om kan gaan met: de aparte rol van het administratiekantoor Akorda; de vele vestigingen; de cultuur binnen Ronduit. 3 van NO01b-HvW

4 Er moet een goede klik zijn tussen de personeelsfunctionaris en zijn collega s bij Ronduit (bestuursbureau en scholen). Ronduit biedt een salaris conform de CAO PO, schaal 10, met mogelijkheid tot doorgroei naar schaal 11. Resultaatsverwachtingen van de senior P&O-functionaris voor het eerste jaar De senior P&O-functionaris krijgt een eerste aanstelling van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Met het oog hierop heeft Ronduit een aantal resultaatsverwachtingen geformuleerd. Van de senior P&O-functionaris worden na het eerste jaar de volgende resultaten verwacht. De senior P&O-functionaris: 1. is goed ingewerkt in de P&O-zaken van Ronduit en het primair onderwijs; 2. heeft de afdeling P&O op sterkte gebracht door de aanstelling van een (junior) personeelsfunctionaris en heeft met deze nieuwe collega een goede taakverdeling gemaakt; 3. heeft de meest voorkomende (administratieve) processen en procedures beschreven, heeft hierbij de voor deze processen relevante functionarissen en organisaties betrokken en voert hierop regie; 4. is een goed opdrachtgever voor Akorda. Dit houdt in dat: de opdrachten aan Akorda duidelijk zijn en tijdig worden verstrekt en dat het verwachte resultaat helder is voor beide partijen; het voor Akorda duidelijk is wanneer Ronduit de formele regelgeving (CAO e.d.) wil volgen en wanneer Ronduit vanuit een eigen integrale afwegingen andere keuzes wenst te maken. 5. heeft een werkbare relatie opgebouwd met de medewerkers van het bestuurskantoor van Ronduit waarbinnen het voor alle betrokkenen prettig en effectief werken is; 6. is een door de algemeen directeur en de directeuren gezochte sparringpartner; 7. voert de regie op het verder terugdringen en beheersen van het ziekteverzuim en legt daarbij de nadruk op de preventie; 8. heeft de afdeling P&O op een positieve manier op de kaart gezet binnen de scholen van Ronduit; 9. heeft de gesprekkencyclus bij Ronduit opnieuw en verbeterd beschreven en ingericht, waardoor deze op effectieve wijze op de scholen van Ronduit wordt uitgevoerd. De gesprekkencyclus vormt het hart van het personeelsbeleid van Ronduit en biedt aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid; 10. heeft een begin gemaakt met de ontwikkeling van proactieve dienstverlening van de afdeling P&O op de scholen (advies en consultatie). Sollicitatieprocedure Uw brief en CV kunt u mailen naar t.a.v. de heer Hans van Willegen o.v.v. vacaturenummer Voor meer informatie kunt u hem bellen op Uw reactie dient uiterlijk 30 mei 2014 in ons bezit te zijn. De voorselectiegesprekken vinden plaats op 3 of 5 juni 2014 op het kantoor van Van Beekveld & Terpstra, Nieuwe Steen 18, 1625 HV Hoorn. 4 van NO01b-HvW

5 Het eerste gesprek vindt plaats in week 24 en het tweede gesprek in week 25. Beide gesprekken vinden plaats op het bestuurskantoor van Ronduit, Rubenslaan 2, 1816 MB Alkmaar. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Ten behoeve van de benoemingsprocedure is een benoemingsadviescommissie samengesteld die bestaat uit de algemeen directeur, de beleidsmedewerker onderwijs, de huidige interim P&O-er en een schooldirecteur. Hans van Willegen zal optreden als technisch voorzitter. 5 van NO01b-HvW

6 BIJLAGE 1 FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS 1. Functie-informatie Code : 2008OOPZOM03JK Functienaam : Personeelsfunctionaris Werkterrein : Ondersteuning van het Management Activiteiten : Voorbereiden van beleidsontwikkelingen Kenmerkscores : Somscore : 49 Salarisschaal : 11 Omgeving De werkzaamheden worden verricht in een organisatie voor Primair Onderwijs, te weten Ronduit te Alkmaar. De stichting heeft een bestuursbureau, scholen voor primair onderwijs, waaronder basisscholen, speciale basisschool en REC scholen. De werkzaamheden van de personeelsfunctionaris vinden plaats binnen een bestuursbureau van een onderwijsinstelling voor primair onderwijs en hebben betrekking op de behandeling van zaken en problemen op personeelsgebied en hebben raakvlakken met onderwijs, financiën en ICT. Nauw overleg met functionarissen binnen de organisatie op deze gebieden is vereist. De personeelsfunctionaris verricht zijn/haar werkzaamheden onder onverwachte omstandigheden, technologische ontwikkelingen of verschuivingen in onderwijskundig beleid of organisatiebeleid. De personeelsfunctionaris ondersteunt de voorbereiding en totstandkoming van een personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid, geeft uitvoering aan het personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid en levert een bijdrage aan de uitvoering, operationalisering en ontwikkeling van het formatiebeleid. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van en inzicht in de samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen of onderwijsondersteunende processen vereist. De werkzaamheden vereisen breed inzicht op personeelsbeleid, personeelsmanagement, arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelingen en ruime kennis van mogelijke oplossingen binnen het vakgebied. De in- en externe contacten kenmerken zich door overleg en afstemming van werkprocessen, waarbij moet kunnen worden omgegaan met verschillende belangen. Werkzaamheden 11. Ondersteunt de voorbereiding en totstandkoming van een personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid door: het ontwikkelen en formuleren van concept- beleidsvoorstellen op het gebied van personeels- en organisatie-, formatie- en opleidingsbeleid ten behoeve van het bestuur, algemeen directeur en de schooldirecties; het toetsen van bestaande en nieuwe activiteiten aan het vastgestelde beleid; het signaleren van externe ontwikkelingen en het verstrekken van informatie hierover aan de daarvoor verantwoordelijke functionaris; 6 van NO01b-HvW

7 het inventariseren van de behoefte aan scholing en vorming en het zo nodig doen van voorstellen; het mede ontwikkelen van een personeelsbeoordeling- en loopbaanbegeleidingsysteem. 12. Geeft uitvoering aan het personeels-, organisatie- en opleidingsbeleid door: het bewaken van een evenwichtige beloningsverhouding binnen de scholen en het bewaken van bevorderingsmomenten; het informeren en adviseren van de algemeen directeur en de schooldirecties met betrekking tot de CAO-PO en rechtspositionele aangelegenheden; het ondersteunen bij de werving en selectie van medewerkers en het toezien op het correct verlopen van de werving- en selectieprocedures; het leveren van een bijdrage aan de introductie van nieuwe medewerkers; het optreden als adviseur bij functionerings- en beoordelingsgesprekken; het organiseren en coördineren van interne opleidingen; het onderhouden van contracten met opleidingsinstituten; het behandelen van aanvragen in het kader van de regeling studiefaciliteiten. 13. Levert een bijdrage aan de uitvoering, operationalisering en ontwikkeling van het formatiebeleid door: het mede ontwikkelen van het meerjarenformatiebeleid en het opstellen van de meerjarenformatieplanning; het opstellen van (meerjaren)plannen voor de personeelsbezetting van de scholen van de op basis van bestaande regelgeving en de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte; het geven van advies met betrekking tot de vast te stellen personeelsformatie; het verstrekken van informatie m.b.t. de richtlijnen en resultaten van de formatieplanning aan het bestuur, de algemene directie en de schooldirecties; het informeren en adviseren over formatiewijzigingen, functievorming en taakstructurering en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties; het mede opstellen van de jaarlijkse financiële personeelsbegroting; het toetsen en evalueren van (meer)jarenbegrotingen; het opstellen van functiebeschrijvingen, functievorming en taakstructurering en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties; het mede opstellen van de jaarlijkse financiële personeelsbegroting; het toetsen en evalueren van (meer)jarenbegrotingen; het opstellen van functiebeschrijvingen en het laten ontwikkelen van waarderingsvoorstellen. 14. Informeert en adviseert de algemeen directeur en de schooldirecties bij problemen in de werksfeer: het onderkennen en signaleren van die problemen en, in overleg met betrokkene(n), trachten die problemen op te lossen; het onderkennen van bestaande opleidingsbehoeften en het geven van advies met betrekking tot in- en externe scholing-, en vormingsmogelijkheden; is verantwoordelijk voor zorgdragen van de ziekteverzuimregistratie; het signaleren van onevenwichtig ziekteverzuim; het doen van voorstellen om een eventueel onevenwichtig ziekteverzuim terug te dringen; bewaken van re-integratie van zieke personeelsleden en het doen van voorstellen aan de directie en de bedrijfsarts ter bevordering van terugkeer op de werkplek. 7 van NO01b-HvW

8 15. Professionalisering: houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; het begeleiden van directeuren en locatieleiders; het deelnemen aan her- en bijscholingscursussen en collegiale consultatie aansluitend op het persoonlijk ontwikkelingsplan; het bestuderen van relevante vakliteratuur. Speelruimte beslist bij/over: het formuleren van alternatieven ter bijstelling van het personeelsbeleid, het adviseren van scholen ten aanzien van specifieke ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid en de uitvoering van het beleid, bijvoorbeeld: het adviseren over formatiewijzigingen, functie - en taakdifferentiatie en daarmee samenhangende personele en financiële consequenties, het doen van voorstellen over opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken en begeleiden van personeelsbeoordelingen, het doen van voorstellen over de toepassing van rechtspositionele regelingen; kader: het vastgestelde personeels- en organisatiebeleid van de organisatie en vastgestelde beleidslijnen van de organisatie, rechtspositionele regelingen, arbowetgeving e.d.; verantwoording: aan de algemene directie over de kwaliteit van de beleidsvoorstellen, de kwaliteit van advisering op het gebied van personeelsmanagement, het uitvoering geven aan het personeelsbeleid en het adviseren over arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid. Kennis en vaardigheden kennis van ontwikkelingen op personeelsgebied bij onderwijsorganisaties; kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen daaraan verbonden procedures; kennis van en inzicht relevante wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld in rechtspositionele regelingen voor onderwijspersoneel en daaraan verbonden procedures en systemen; kennis van en inzicht in op planning en beheersing gerichte formatie aangelegenheden; kennis van de inhoud en achtergronden van het functiewaarderingssysteem (in het bijzonder de FUWA-PO); inzicht in personeelsinstrumenten, met name personeelsbeoordeling en loopbaanbegeleiding; vaardigheid in het formuleren en uitbrengen van informatie en adviezen; vaardigheid in het begeleiden van medewerkers; vaardigheid in het adviseren over personele en rechtspositionele aangelegenheden. Contacten met de algemeen directeur, adjunct directeur, schooldirecties en het personeel over (de concrete uitvoering van) het personeelsbeleid, formatiebeleid en rechtspositionele regelingen om hierover te adviseren, afstemming te verkrijgen en om informatie te verstrekken; met sollicitanten om hen op de hoogte te brengen van arbeidsvoorwaardelijke en procedurele aangelegenheden; met medewerkers om informatie uit te wisselen en ondersteuning te verlenen bij personele aangelegenheden; 8 van NO01b-HvW

9 met externe instanties zoals opleidingsinstituten, arbeidsrechtelijke organisaties, uitkeringsinstanties, arbodienst om af te stemmen; met derden over nieuwe regelingen die betrekking hebben op het vakgebied om informatie in te winnen; met bedrijfsarts over re-integratieplanning om af te stemmen; met derden over nieuwe informatie om informatie te verkrijgen en te geven. 9 van NO01b-HvW

ADVISEUR P&O (0,8 wtf) teamplayer analytisch - daadkrachtig

ADVISEUR P&O (0,8 wtf) teamplayer analytisch - daadkrachtig Functienaam: Organisatie: Dienstverband: Salarisschaal: Functieprofiel Adviseur P&O Adviseur P&O Stichting De Blauwe Loper te Heerhugowaard 0,8 WTF aanstelling voor één jaar met uitzicht op vast dienstverband

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Eenbes Basisonderwijs Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Rien Fait, tel. 06-53 41 53 56; rien.fait@beteor.nl. Sollicitatie:

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade

MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit Kerkrade Versie 01/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl,

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Profielschets HR adviseur

Profielschets HR adviseur Profielschets HR adviseur 22 04 2016 RSG Pantarijn HR adviseur Schaal 9 CAO VO 0,7 fte Aanstelling: met ingang van 15 augustus 2016; het 1ste jaar in tijdelijke dienst met uitzicht op vast. Sollicitatieprocedure

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Adviseur Huisvesting Codering Organisatie Stichting Plateau Assen Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire zaken

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering

FUNCTIEBOEK DE KLEINE PRINS DKP13-104 Hoofd Bedrijfsvoering FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIENAAM Hoofd Bedrijfsvoering CODERING DKP13-104 ORGANISATIE Stichting De Kleine Prins ONDERDEEL Bestuursbureau SALARISSCHAAL 12 INDELINGSNIVEAU Vc FUWASYS-ADVIES 12 - Vc WERKTERREIN

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Hoofd HRM. Kind en Onderwijs Rotterdam. bij. PublicSpirit. drs. Marylin Demers senior consultant

FUNCTIEPROFIEL. Hoofd HRM. Kind en Onderwijs Rotterdam. bij. PublicSpirit. drs. Marylin Demers senior consultant FUNCTIEPROFIEL Hoofd HRM bij Kind en Onderwijs Rotterdam PublicSpirit drs. Marylin Demers senior consultant Amersfoort, augustus 2015 Organisatie & context Kind en Onderwijs Rotterdam is een Protestants-Christelijke

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast Profielschets Voorzitter College van Bestuur Nije Gaast DE ORGANISATIE Nije Gaast is een koepel van 15 basisscholen in Zuidwest Friesland. Deze combinatie bestaat uit 13 christelijke basisscholen en twee

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Beleidsmedewerker

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Beleidsmedewerker FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Beleidsmedewerker januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE FUNCTIENAAM

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade

MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Organisatie- en functieprofiel MOVARE Hoofd Bedrijfsvoering Kerkrade Versie 22/01/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl, of

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding

Managementfuncties. 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering. Inleiding 4. Functieomschrijving Manager Bedrijfsvoering Managementfuncties Inleiding De KSU hanteert functieomschrijvingen voor verschillende functies binnen de KSU-scholen en binnen het KSU-huis. Aan de hand van

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen

Profiel. Bovenschools directeur. 25 maart Opdrachtgever De Haagse Scholen Profiel Bovenschools directeur 25 maart 2016 Opdrachtgever De Haagse Scholen Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een professionele

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Organisatie Clusterdirecteur KSU Onderdeel Managementteam Salarisschaal Indelingsniveau Schaal 13 Werkterrein Raad van Toezicht College

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Bestuurder Organisatie Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein Management -> Directie / bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Controller (0,8 fte) 27 september Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Controller (0,8 fte) 27 september 2016 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum VACATUREOVERZICHT JULI 2009 Functie Omschrijving Regio / plaats Vacaturenummer Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum Wij zoeken een enthousiaste en innovatieve afdelingsmanager Regionaal Expertise

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller Situatie- en profielschets Werving en selectie controller Hoorn, mei 2015 1 Vraagstelling Stichting Meerkring en stichting Eem-Vallei Educatief zoeken per 1 augustus 2015 een controller voor 0,6-0,8 fte.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week Interne en externe oproep Afdeling PO&O Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs

Toelichting op (bijgaande) directiefuncties in het primair onderwijs Algemene toelichting In de CAO PO is bepaald is dat alle schoolleiders/directeuren in het primair onderwijs een functiewaardering moeten krijgen op basis van FUWA-PO (het systeem voor de Functiebeschrijving

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie manager bedrijfsvoering Amsterdam, augustus 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken KALISTO en PROFIEL 1 Wie zijn wij Kalisto verwoordt met haar

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller

SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR. Algemeen. Context FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER. Functieprofiel: Concerncontroller SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR FUNCTIEPROFIEL: CONCERNCONTROLLER Algemeen Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is verantwoordelijk voor alle basisscholen in de gemeente Wijchen. Daaronder vallen scholen

Nadere informatie

Profiel directeur. De Bello en De Wissel. 1 van 6. Kenmerk : Website Ronduit Datum: 28 april 2016 Behandeld door: Joke Kos

Profiel directeur. De Bello en De Wissel. 1 van 6. Kenmerk : Website Ronduit Datum: 28 april 2016 Behandeld door: Joke Kos Profiel directeur De Bello en De Wissel Kenmerk : Website Ronduit Datum: 28 april 2016 Behandeld door: Joke Kos 1 van 6 Inhoud: Pag. 1. Algemeen 2 2. Situatieschets van de school 3 3. Relevante omgevingsfactoren

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie