RAADSVOORSTEL *D * D krediet investering en frictiekosten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL *D * D DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten ZAAKNUMMER ZK INLEIDING Na een intensief en lang proces treft u hierbij ons voorstel aan met betrekking tot de toekomst van het bibliotheekwerk. In de commissievergadering van 23 september is het stuk ter voorbereiding op de raadsbehandeling van 28 oktober besproken. Op basis van de behandeling tijdens deze commissievergadering heeft ons college het raadsvoorstel op een aantal onderdelen nog aangepast. De aanpassingen hebben betrekking op de beslispunten 3, 5 en 6 van het voorstel dat u hieronder aantreft. Wanneer u instemt met dit voorstel kan ons college in overleg met bestuur en directie van de bibliotheek de uitgestippelde koers gaan uitwerken. Een uitwerking die in ieder geval dankzij uw besluit een helder kader biedt voor de bibliotheek zelf en uiteraard voor de grote groep gebruikers. VOORSTEL 1. De gemeenteraad onderschrijft de zeven speerpunten met betrekking tot de visie van de bibliotheek. 2. De gemeenteraad besluit om met ingang van 2014 de bibliotheek aanvullende middelen( ,= op jaarbasis) beschikbaar te stellen om investeringen te kunnen doen, zodat de incidentele subsidieaanvragen achterwege kunnen blijven. 3. De gemeenteraad besluit tot intrekking van het eerder genomen besluit om in 2013 de subsidie 2013 met een bedrag van ,= te verlagen. Deze eenmalige last kan worden gedekt uit de post Nieuwe investeringen. 4. De gemeenteraad spreekt, een voorkeur uit voor Variant 3. Echter, gelet op de forse huisvestings-frictiekosten, en afwegende dat men liever openstelling faciliteert dan contractkosten afkoopt, wordt tot aan juni 2019 gekozen voor Variant 4 en besluit deze variant verder uit te werken. 5. De gemeenteraad stemt in met een Herijking Bibliotheekwerk medio 2015, ingegeven door de veranderingen in de bibliotheekwet, aannemende dat deze medio 2015 van kracht is. Deze herijking kan daarbij leiden tot een bijstelling van de koers die nu wordt uitgezet. 6. De gemeenteraad stemt in om binnen Variant 4 een extra opdracht aan de bibliotheek te verstrekken: Productgroepen 7 en 8 (activiteiten gericht op volwassenen en ouderen) meer kostendekkend aan te bieden (minimaal 75%) en daarnaast meer eigen inkomsten te genereren, zodat de subsidie ,= naar beneden bijgesteld kan worden. Met deze taakstellende opdracht wordt invulling gegeven aan de eerder opgelegde bezuinigingstaakstelling van ,- te realiseren per De gemeenteraad stemt in met het voorstel om een budget van maximaal ,= beschikbaar te stellen ten behoeve van de frictiekosten. De bibliotheek dient jaarlijks met

2 overlegging van stukken een verzoek in te dienen voor besteding. VERVOLG Aanvullingen raadsvoorstel Tijdens de commissiebehandeling B&B d.d. 23 september is het concept raadsvoorstel Toekomstbestendig bibliotheekwerk besproken. Op basis hiervan heeft het college het raadsvoorstel aangepast, op drie onderdelen. Allereerst is een Herijking Bibliotheekwerk 2015 toegevoegd. Deze is erop gericht om, gegeven de nieuwe bibliotheekwet met de mogelijk beoogde invoering per , zaken opnieuw tegen het licht te houden. Juist omdat op dit moment de consequenties daarvan moeilijk zijn in te schatten, wordt voorgesteld om daarvoor in 2015 met een Herijking op terug te komen. Ten tweede wordt een extra opdracht binnen Variant 4 aan de bibliotheek meegegeven, met als doel om ,= extra te besparen. De productengroepen 7en 8 (respectievelijk activiteiten ten behoeve van volwassenen en ouderen) meer kostendekkend uit te voeren (minimaal 75%) en tevens meer inkomsten te generen (bijvoorbeeld door gedifferentieerde tariefstelling of het binnenhalen van meer Vrienden van de bibliotheek ).Op deze manier wordt aan de eerder opgelegde taakstelling ( subsidiekorting in 2016 t.o.v. 2012) voldaan. Tot slot is voor de helderheid de bijstelling van de subsidie 2013 expliciet in de beslispunten opgenomen. Alle drie deze onderdelen worden aan het eind van dit voorstel nog nader toegelicht. De andere onderdelen van het (oorspronkelijke) raadsvoorstel zijn niet gewijzigd en blijven derhalve van kracht. Terugblik regionale trajectvisie Bibliotheekwerk West-Friesland Zoals in de memo tijdens de commissie BB d.d. 10 juni aangegeven, is de gemeente Koggenland sinds 2010, samen met 5 andere gemeenten in West-Friesland (Opmeer, Stede Broec, Drechterland, Enkhuizen en Medemblik) in gesprek inzake een nieuwe regionale bibliotheekvisie. Belangrijk onderdeel is het verzoek van gemeentezijde om financiële transparantie: inzage in kosten van de producten, zoals deze door de bibliotheek worden aangeboden. Om dit te ontwikkelen is door de bibliotheek in 2012 de hulp van een extern bureau ingeschakeld (Longus). Zij hebben, in samenspraak met de bibliotheek, acht productgroepen onderscheiden. Dit vormt de basis van de financiële doorrekening van de bibliotheek, waarin zij 2012 nog als overgangsjaar rekenden. Vanaf 2013 is deze voorhanden en fungeert het als een belangrijke bouwsteen, waarop het concept beleidsplan van de bibliotheek is gebaseerd. Immers nu is het voor de bibliotheek, met deze methodiek, gemakkelijker te becijferen welke financiële consequenties veranderingen met zich meebrengen. En wordt het voor ons als gemeente inzichtelijk wat specifieke producten van de bibliotheek kosten. Tegelijkertijd speelt er een bezuinigingsdiscussie. Niet alleen in Koggenland, maar in de gehele regio West-Friesland is sprake van taakstellingen met betrekking tot het bibliotheekwerk. Inzet van dit voorstel is om op basis van feiten en cijfers, meer achtergrond op beide onderdelen (transparantie en taakstelling) te kunnen bieden, zodat overgegaan kan worden tot definitieve besluitvorming. Op deze manier kan uitwerking gegeven worden 2

3 aan een toekomstbestendige bibliotheek in Koggenland voor de periode tot en met Nieuw bedrijfsplan Uitbreiding in verbinding. Samen verder. Het nieuwe bedrijfsplan betekent, zoals door de bibliotheek zelf wordt aangegeven, een rigoureuze wijziging in hun beleid en vervolgens in de wijze waarin zij uitvoering geven aan dit beleid. Dit naar aanleiding van een drietal zaken: 1. De digitalisering verandert de wijze waarop mensen leren, lezen en zich informeren. 2. Bijzondere groepen hebben meer hulp nodig bij hun ontwikkeling, bij het lezen en informatievaardig zijn. 3. De overheid is bezig om haar beleid met betrekking tot subsidiëring van voorzieningen te herijken. Speerpunten De bibliotheek beschouwt de jaren als een overgangsperiode om zo te kunnen veranderen dat er vanaf 2016 een toekomstbestendige bibliotheek, waarin veel regionaal en landelijk samengewerkt wordt, ontstaat. In het regionale basispakket richt de bibliotheek zich op de volgende zeven speerpunten: 1. De doelgroepen jeugd en volwassenen/ouderen met een ondersteuningsbehoefte hebben de eerste prioriteit. De bibliotheek richt zich hierbij op leesbevordering en een goede informatie voorziening en ondersteunt de jeugd in hun ontwikkeling en leerprocessen en waar nodig betrekt de bibliotheek de ouders daarbij. 2. De bibliotheek geeft prioriteit aan het helpen van laaggeletterden in hun leer- en leesontwikkeling. 3. Toegang hebben tot informatie is niet voor iedereen makkelijk te doen. De bibliotheek helpt bijzondere groepen die extra hulp nodig hebben om mediawijs te worden en te blijven. 4. De dienstverlening aan zelfredzame volwassenen zal in vervolg zo veel mogelijk kostendekkend worden verleend. 5. De digitale dienstverlening wordt versterkt. Er zal een geleidelijke verschuiving van middelen plaatsvinden van de fysieke naar de digitale bibliotheek. 6. De informatieve- en educatieve functies zullen worden versterkt en deels aangepast met de inzet van specialisten en de samenwerking met derden. 7. De fysieke vestigingen zullen worden aangepast, waarbij ingezet wordt op lokaal maatwerk. Uitgangspunt van de bibliotheek is om binnen de veranderende omstandigheden de minimale dienstverlening met het basispakket voor de inwoners van Koggenland en de regio te kunnen behouden. Het subsidiebedrag voor het basispakket kan fors naar beneden (regionaal ongeveer 1 miljoen, oftewel 30% van het totale budget), waarmee de benodigde bezuinigingen worden doorgevoerd. Met deze nieuwe strategie wordt beoogd een bibliotheek te realiseren, die aansluit bij de wensen van de inwoners én wordt invulling gegeven aan financiële taakstellingen. 3

4 Voorstel met betrekking tot deze speerpunten Bovenstaande speerpunten sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen inzake toekomstbestendig bibliotheekwerk. Prioriteit geven aan jeugd en mensen met een beperking past bij een ambitie om bij te (kunnen) dragen aan de ontwikkeling van onze inwoners. Ook het kiezen voor de digitale weg past prima in een tijdperk waarin internet en e-books (bijna) niet meer weg te denken zijn. Echter zijn er, mede gelet op de taakstelling, vraagtekens te plaatsen bij het derde speerpunt: het (extra) helpen van bijzondere doelgroepen inzake mediawijsheid. Wanneer er, vanwege beperkte middelen een afweging gemaakt moet worden tussen een extra/grotere vestiging openhouden (Obdam), ofwel ruimte bieden aan (extra) activiteiten voor bijzondere doelgroepen, lijkt het eerste meer voor de hand liggend. Dit biedt naast uitlening namelijk ook een ontmoetingsplek in de buurt, een gelegenheid waarbij iedereen, van jong tot oud, terecht kan voor boeken en het werken aan de eigen ontwikkeling. Reorganisatie Bovenstaande speerpunten leiden tot een reorganisatie van het bibliotheekwerk, waarin de ontwikkeling van de digitale bibliotheek zal worden versterkt en uitgebreid. Om dit mogelijk te maken zal de digitale dienstverlening zich verder ontwikkelen: de fysieke bibliotheek zal in de komende jaren in belangrijkheid gaan inboeten. Daarom wordt nu voorgesteld om de spreiding van de voorzieningen te gaan aanpassen. Tevens zal meer aandacht nodig zijn voor bijzondere groepen en zullen de algemenere diensten (meer) kostendekkend worden uitgevoerd. Ten slotte zijn met dit plan, bezuinigingen realiseerbaar (gerekend ten opzichte van peiljaar 2012), maar deze leiden wel tot frictiekosten. Denk hierbij aan (mogelijke) afkoop van langlopende verplichtingen op gebied van huurovereenkomsten en het ontbinden van arbeidsovereenkomsten. Op deze frictiekosten zal verderop nader worden ingegaan. Het nieuwe bedrijfsplan (verkorte versie) vindt u in de bijlage (zie bijlage 1). Financiële transparantie vertaalt in mogelijke varianten Zoals aangekondigd tijdens de behandelingen van dit onderwerp in de commissie Burger en Bestuur, wordt u een aantal lokale varianten gepresenteerd. Het idee is om daarmee helder inzichtelijk te maken wat de keuze voor het in stand houden, dan wel verdwijnen van bepaalde vestigingen, onderverdeeld in drie typen, financieel betekent. Bij elke variant is een apart kostenplaatje uitgewerkt. De bibliotheek gaat in de nieuwe strategie uit van 3 type vestigingen: 1. Bibliotheek voor Iedereen Deze is gericht op alle inwoners, van jong tot oud. In oppervlakte is deze dan ook groot: denk hierbij aan de huidige vestiging in De Goorn. Hier vinden regelmatig activiteiten plaats, gericht op alle doelgroepen. Ook de openingstijden zijn ruim. 2. Gezinsbibliotheek Deze is gericht op jeugd en slechts beperkt volwassenen. Het assortiment voor volwassenen is selectief. Ook de 4

5 oppervlakte is een stuk kleiner dan bij de bibliotheek voor iedereen en de openingsuren zijn beperkter. 3. Bibliotheek voor de Jeugd Deze is alleen gericht op jeugd. Openingsuren zijn beperkt evenals de benodigde vloeroppervlakte. Tot slot worden ook biebclubs geïntroduceerd. De biebclubs verzorgen een aantal diensten in de bibliotheek voor de jeugd in samenwerking met een bibliotheekmedewerker. Vanuit de bibliotheek wordt alleen ondersteuning verleend bij het opstarten en bij eventuele vragen. Voor de rest bestaat het dus volledig uit eigen beheer door de betrokkenen zelf. Vijf Varianten Er is gekozen voor vijf varianten, oplopend in zowel vestigingstype (iedereen, en jeugd), als aantal vestigingen. De varianten lopen in prijs op. Let wel, de financiële berekeningen zijn een prognose voor de situatie in Deze zullen in stappen genomen moeten worden. De frictiekosten zullen, zoals vermeld, verderop worden besproken. Koggenland: varianten prognose 2016 Variant 1: dicht Obdam: Rest ook dicht Totale kosten basispakket Totale inkomsten basispakket Totale benodigde subsidie Bezuiniging t.o.v (= ) Opmerking 2: Obdam: dicht Rest ook dicht 3: Obdam: jeugd Ursem: jeugd 3 biebclubs 4: Obdam: Ursem: jeugd 3 biebclubs 5: Iedereen Obdam: Ursem: Jeugd 3 biebclubs Minimale Variant voorgesteld door de bibliotheek Huidige Situatie Voor een verdere uitsplitsing van de varianten, zie bijlage 2. Daarin is per onderdeel 5

6 (vestiging, digitale dienstverlening, centrale dienstverlening, overhead) een financiële weergave gepresenteerd. Ook is er een onderscheid in basis- en pluspakket: de kosten voor een extra bibliotheek om af te halen en de extra biebclubs (Berkhout, Spierdijk en Hensbroek) zijn opgenomen in het pluspakket. Brede School Ursem Het faillissement van de aannemer (Mulder Obdam) heeft er voor gezorgd dat de beoogde startdatum (januari 2014) helaas niet meer gehaald kan worden. Momenteel wordt er hard gewerkt om de nieuwe oplevering plaats te laten vinden in augustus 2014, zodat het schooljaar in de nieuwe accommodatie kan starten. Dit is ook het moment waarop de bibliotheek de verhuizing in Ursem zal gaan inzetten. De kosten in de nieuwe accommodatie zijn naar schatting (definitieve berekeningen volgen nog) ongeveer jaarlijks structureel ,=. Omdat de huidige locatie tegen zeer lage kosten exploitabel is, is voor de overgang een hoger kostenplaatje noodzakelijk. Deze kosten zijn binnen de varianten meegerekend (vestiging Ursem opgenomen in variant 3, 4 en 5). Toelichting activiteiten bibliotheek: wat doet de bibliotheek naast de uitlening? Om meer duidelijkheid te krijgen over wat het bibliotheekwerk inhoudt, is in 2012 een systematiek van een productbegroting ontwikkeld, waarmee inzicht is verkregen in de wijze waarop de bibliotheek haar functies invult en waar de subsidie voor wordt gebruikt. Met het product uitleen is de meeste subsidie gemoeid, deze dienstverlening zal voor de zelfredzame volwassenen kostendekkend worden. Vooral de groepen jeugd, ouderen en laaggeletterden hebben hulp nodig bij het vinden van de juiste materialen en daarvoor wordt zowel individueel advies en hulp als groepsgewijs gegeven. Er is een overzicht gemaakt van het aantal activiteiten. Voor deze bijzondere groepen heeft de bibliotheek een op maat gesneden aanbod. Dit geldt voor de allerkleinsten (vanaf 3 maanden) die met het programma Boekstart bediend worden, tot aan de doelgroep met een visuele handicap of een andere beperking (zie bijlage 3). Voorstel: Variant 4 Om zicht te krijgen op de betekenis van ons voorstel te besluiten tot uitwerking van variant 4, willen we graag het hele plaatje schetsen. Daarvoor is het nodig om, zoals in de memo d.d. 10 juni is aangegeven, de investeringsbijdrage te betrekken. Vóór 2010 was het gebruikelijk dat de bibliotheek bij investeringen telkens een apart beroep deed bij de gemeente voor meerkosten. In de commissievergadering van september 2011 is dit voorstel (in kader budgetsubsidiering) besproken. Dit is, met het oog op ontwikkeling van de nieuwe visie, toen on hold gezet. Echter de bibliotheek maakt deze investeringskosten nog steeds en kan deze nu niet verhalen. Daarom stellen wij nu voor om ,= bij de reguliere subsidie op te tellen, om dit hiaat voor de toekomst te repareren. Dit bedrag is gebaseerd op historische investeringsaanvragen en de wens van de bibliotheek. Wanneer wij uitgaan van peiljaar 2012 ( ), maakt dit het nieuwe totaal ,=. Uw raad heeft middels een amendement d.d. 5 november 2012 aangegeven, dat het 6

7 ,= wil besparen binnen vier jaar (2016). Om hieraan tegemoet te komen, zou de beschikbare subsidie dan moeten afnemen van ,= naar ,=. Uitgaande van een budget van ,= biedt dit (alleen) nog voldoende beschikbare financiële middelen om (maximaal) voor variant 3 te kiezen. Dit betekent dat de vestiging in Obdam afgewaardeerd zal worden naar een Bibliotheek voor de Jeugd. Volwassenen kunnen dan alleen nog (in fysieke zin) terecht in De Goorn. Deze afwaardering brengt echter dermate frictiekosten met zich mee (zie volgende paragraaf), dat tot einddatum van het huisvestingscontract in Obdam (juni 2019) nog jaarlijks ,= afkoopkosten betaald moeten worden. Daarom wordt nu voorgesteld, tot aan juni 2019, voor variant 4 te gaan. Immers de mate van frictiekosten ( extra jaarlijkse huisvestings-frictiekosten) maken het nauwelijks lonend om voor een lager structureel subsidiebedrag te kiezen (financieel verschil Variant 3- Variant 4= ). Daarna, vanaf juni 2019, over te gaan op Variant 3. Financiële consequenties van variant 4: Keuze voor variant 4 vergt een budget voor de bibliotheek van ,- (In dit bedrag zit nog niet opgenomen de toegevoegde ,- voor vervangingsinvesteringen). Uitgaande van de eerder door uw raad opgelegde taakstelling van ,- te bereiken in 2016 is er nog een financieel gat van ,-- ( ,- minus ,- ). Wanneer wij in overweging nemen de signalen uit de commissiebehandeling op 23 september stellen wij naast de uitwerking van variant 4 voor, om de bibliotheek opdracht te geven om (afgerond) ,= extra te besparen. De productengroepen 7 en 8 (respectievelijk activiteiten ten behoeve van volwassenen en ouderen) meer kostendekkend uit te voeren (minimaal 75%) en tevens meer inkomsten te generen. Op deze manier wordt aan de eerder opgelegde taakstelling ( subsidiekorting in 2016 t.o.v. 2012) (afgerond) voldaan. Bij instemming met het voorstel wordt de budgettaire doelstelling gerealiseerd. Tevens wordt verder ingezet op digitalisering, blijven de vestigingen in de Goorn en Obdam in gebruik, is de bibliotheek onderdeel van de Brede School Ursem en wordt maximaal ingezet op de jeugd (3 biebclubs extra). Veranderkosten/Frictiekosten : personeel en huisvesting De reorganisatie brengt, zoals gezegd, veranderkosten met zich mee. Deze hebben betrekking op personeelskosten en huisvestingskosten, beide afhankelijk van de te kiezen variant. Om een goed beeld te geven over de veranderingen in personele inzet wordt daarom eerst nader ingegaan op drie periodes. Verandering De inzet van medewerkers is vanaf de vorming van de basisbibliotheek (2008) sterk veranderd. De formatie van de leen- en klantenservice in de vestigingen is verminderd door de verdere automatisering van zowel de diverse lokale administratieve werkzaamheden als de invoering van de self-service. In totaal bedroeg het (regionaal) 21 Fte (2010). 7

8 Wijzigingen vanaf 2010 Op basis van de eerste berichtgevingen over mogelijke bezuinigingen, is er een terughoudend aannamebeleid van personeel gevoerd en alleen met tijdelijke contracten gewerkt. Vanaf 2012 is ook de fysieke dienstverlening in de regio op een aantal plaatsen al verminderd. De totale, vaste formatie (in de regio) bedroeg in 2012 op deze manier 18 Fte. De nieuwe situatie In het nieuwe regionale plan zal vooral de fysieke dienstverlening in de vestigingen in de regio nog verder worden verminderd. Ook de afhaal/inleverpunten vergen nog maar beperkte inzet van vaste medewerkers. Op deze manier zal de formatie verder worden aangepast en in totaal worden teruggebracht naar ca. 10 Fte. Momenteel bedraagt de vaste formatie door natuurlijk verloop en uitstroom van tijdelijke medewerkers inmiddels 15 Fte (juli 2013). Om dit mogelijk te maken, dient de bibliotheek, conform artikel 4, bijlage D CAO Bibliotheken, te werken met een Sociaal Plan, wat uit gaat van begeleiden van werk naar werk, binnen een vooraf afgesproken tijdsbestek en kosten. Om voor 1-12 medewerkers regelingen af te spreken, worden de totale kosten (peildatum juli 13) geraamd op (maximaal) ,=. Dit betekent voor Koggenland totaal ongeveer (maximaal) ,=. Huisvestings-frictiekosten De huisvestigings-frictiekosten zijn gekoppeld aan de te kiezen variant. Wanneer wordt gekozen voor variant 4 of variant 5 zijn er geen frictiekosten, aangezien de bestaande vestigingen in gebruik blijven (m.u.v. verhuizing naar Brede School Ursem). Overige varianten brengen wel (extra) huisvestingslasten met zich mee. U vindt deze in bijlage 4. Frictiekosten in aparte financiële post Voorgesteld wordt om de frictiekosten (personeel en huisvestingslasten) apart in de begroting en rekening van het bibliotheekwerk op te nemen. Op deze manier kan (boekhoudkundig) zuiver gescheiden houden wat bibliotheekkosten zijn en wat de frictiekosten ten gevolge van de reorganisatie. Tevens kan op deze manier de kosten eventueel over meerdere jaren uitgespreid worden, aangezien de verwachting is dat deze beoogde veranderingen in de bibliotheekorganisatie ook meerdere jaren zal vergen. Het is uiteraard geen uitgemaakte zaak dat de bibliotheek aanspraak maakt op het totale budget. Dit hangt immers af van het verloop van re-integratie van personeel. Invulling amendement/omgaan met bezwaar Op 5 november 2012 heeft de gemeenteraad, zoals aangegeven, een amendement aangenomen. Voor 2013 heeft de bibliotheek hiertegen bezwaar gemaakt. Wanneer juridisch nader gekeken wordt, blijkt een dergelijke korting op een korte termijn als deze niet haalbaar. De raad is hierover mondeling geïnformeerd. Daarom wordt nu voorgesteld om deze bezuinigingsmaatregel in te trekken en te dekken uit de post Nieuwe Investeringen. Consequentie van dit voorstel is dat de subsidie voor 2013 op het niveau 2012 blijft. 8

9 Invoering nieuwe bibliotheekwet Naar verwachting zal in 2015 de nieuwe bibliotheekwet in werking treden. De minister van OCW heeft inmiddels een conceptwetsvoorstel daartoe openbaar gemaakt. Daarin staat dat Het Rijk verantwoordelijk wordt voor de financiering van de digitale bibliotheek, die voor burgers zowel direct als via de lokale fysieke bibliotheek toegankelijk zal zijn. De uitname uit het gemeentefonds die zal plaatsvinden in verband met de centralisatie van de inkoop van e-content, waaronder e-books, is naar 2015 uitgesteld. In het kader van de meicirculaire 2014 zal over het plafondbedrag en het groeipad daar naartoe meer bekend worden gemaakt. In het concept-wetsvoorstel worden gemeenten niet verplicht gesteld om een lokale, fysieke bibliotheek te subsidiëren. Wel moet een bibliotheek aan een aantal verplichtingen voldoen om deel te nemen in het netwerk, waaronder aansluiting op de digitale infrastructuur en de ondersteuning van het onderwijs. De VNG zet zich in voor beperking van de verplichtingen. Voor meer informatie, zie de brief in bijlage 5. Herijking Bibliotheekwerk 2015 De beoogde invoering van de nieuwe bibliotheekwet heeft, zoals hierboven aangegeven, gevolgen voor de lokale invulling. De digitalisering zal verder zijn beslag krijgen en op landelijk gebied worden hierover afspraken gemaakt. Omdat veel daarover op dit moment nog onbekend is, maar wel verstrekkend kan zijn (denk aan de verminderde bijdrage in het Gemeentefonds), wordt voorgesteld om een Herijking Bibliotheekwerk 2015 in te bouwen. Op deze manier kan tussentijds, in 2015, de koers die met dit voorstel wordt uitgezet met betrekking tot het bibliotheekwerk worden bijgesteld. Communicatie Na besluitvorming zal, in samenwerking met de 5 andere gemeenten in West-Friesland en de bibliotheek gezamenlijk een persbericht worden opgesteld. Afgesproken is om vóór 1 november 2013 regionaal besluitvorming plaats te laten vinden. Daarnaast zal via de interne kanalen (website, Koggennieuws) bekendheid worden gegeven aan de besluitvorming inzake de toekomst van het bibliotheekwerk. Bijlagen: 1. Bedrijfsplan Bibliotheek Financiële doorrekening varianten. 3. Memo activiteiten, opgesteld door Bibliotheek. 4. Memo gebouwkosten, opgesteld door Bibliotheek. 5. VNG brief Best. afspraken openbaar bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel 6. Brief Stuurgroep Bibliotheek inzake aankondiging bezuiniging d.d. 29/6/ Memo, opgesteld door Bibliotheek, met beantwoording vragen infobijeenkomst 8. Bijlage bij memo 7. Datum college: 8 oktober 2013 Burgemeester en wethouders van Koggenland. 9

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie