RAADSVOORSTEL *D * D krediet investering en frictiekosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL *D * D DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten ZAAKNUMMER ZK INLEIDING Na een intensief en lang proces treft u hierbij ons voorstel aan met betrekking tot de toekomst van het bibliotheekwerk. In de commissievergadering van 23 september is het stuk ter voorbereiding op de raadsbehandeling van 28 oktober besproken. Op basis van de behandeling tijdens deze commissievergadering heeft ons college het raadsvoorstel op een aantal onderdelen nog aangepast. De aanpassingen hebben betrekking op de beslispunten 3, 5 en 6 van het voorstel dat u hieronder aantreft. Wanneer u instemt met dit voorstel kan ons college in overleg met bestuur en directie van de bibliotheek de uitgestippelde koers gaan uitwerken. Een uitwerking die in ieder geval dankzij uw besluit een helder kader biedt voor de bibliotheek zelf en uiteraard voor de grote groep gebruikers. VOORSTEL 1. De gemeenteraad onderschrijft de zeven speerpunten met betrekking tot de visie van de bibliotheek. 2. De gemeenteraad besluit om met ingang van 2014 de bibliotheek aanvullende middelen( ,= op jaarbasis) beschikbaar te stellen om investeringen te kunnen doen, zodat de incidentele subsidieaanvragen achterwege kunnen blijven. 3. De gemeenteraad besluit tot intrekking van het eerder genomen besluit om in 2013 de subsidie 2013 met een bedrag van ,= te verlagen. Deze eenmalige last kan worden gedekt uit de post Nieuwe investeringen. 4. De gemeenteraad spreekt, een voorkeur uit voor Variant 3. Echter, gelet op de forse huisvestings-frictiekosten, en afwegende dat men liever openstelling faciliteert dan contractkosten afkoopt, wordt tot aan juni 2019 gekozen voor Variant 4 en besluit deze variant verder uit te werken. 5. De gemeenteraad stemt in met een Herijking Bibliotheekwerk medio 2015, ingegeven door de veranderingen in de bibliotheekwet, aannemende dat deze medio 2015 van kracht is. Deze herijking kan daarbij leiden tot een bijstelling van de koers die nu wordt uitgezet. 6. De gemeenteraad stemt in om binnen Variant 4 een extra opdracht aan de bibliotheek te verstrekken: Productgroepen 7 en 8 (activiteiten gericht op volwassenen en ouderen) meer kostendekkend aan te bieden (minimaal 75%) en daarnaast meer eigen inkomsten te genereren, zodat de subsidie ,= naar beneden bijgesteld kan worden. Met deze taakstellende opdracht wordt invulling gegeven aan de eerder opgelegde bezuinigingstaakstelling van ,- te realiseren per De gemeenteraad stemt in met het voorstel om een budget van maximaal ,= beschikbaar te stellen ten behoeve van de frictiekosten. De bibliotheek dient jaarlijks met

2 overlegging van stukken een verzoek in te dienen voor besteding. VERVOLG Aanvullingen raadsvoorstel Tijdens de commissiebehandeling B&B d.d. 23 september is het concept raadsvoorstel Toekomstbestendig bibliotheekwerk besproken. Op basis hiervan heeft het college het raadsvoorstel aangepast, op drie onderdelen. Allereerst is een Herijking Bibliotheekwerk 2015 toegevoegd. Deze is erop gericht om, gegeven de nieuwe bibliotheekwet met de mogelijk beoogde invoering per , zaken opnieuw tegen het licht te houden. Juist omdat op dit moment de consequenties daarvan moeilijk zijn in te schatten, wordt voorgesteld om daarvoor in 2015 met een Herijking op terug te komen. Ten tweede wordt een extra opdracht binnen Variant 4 aan de bibliotheek meegegeven, met als doel om ,= extra te besparen. De productengroepen 7en 8 (respectievelijk activiteiten ten behoeve van volwassenen en ouderen) meer kostendekkend uit te voeren (minimaal 75%) en tevens meer inkomsten te generen (bijvoorbeeld door gedifferentieerde tariefstelling of het binnenhalen van meer Vrienden van de bibliotheek ).Op deze manier wordt aan de eerder opgelegde taakstelling ( subsidiekorting in 2016 t.o.v. 2012) voldaan. Tot slot is voor de helderheid de bijstelling van de subsidie 2013 expliciet in de beslispunten opgenomen. Alle drie deze onderdelen worden aan het eind van dit voorstel nog nader toegelicht. De andere onderdelen van het (oorspronkelijke) raadsvoorstel zijn niet gewijzigd en blijven derhalve van kracht. Terugblik regionale trajectvisie Bibliotheekwerk West-Friesland Zoals in de memo tijdens de commissie BB d.d. 10 juni aangegeven, is de gemeente Koggenland sinds 2010, samen met 5 andere gemeenten in West-Friesland (Opmeer, Stede Broec, Drechterland, Enkhuizen en Medemblik) in gesprek inzake een nieuwe regionale bibliotheekvisie. Belangrijk onderdeel is het verzoek van gemeentezijde om financiële transparantie: inzage in kosten van de producten, zoals deze door de bibliotheek worden aangeboden. Om dit te ontwikkelen is door de bibliotheek in 2012 de hulp van een extern bureau ingeschakeld (Longus). Zij hebben, in samenspraak met de bibliotheek, acht productgroepen onderscheiden. Dit vormt de basis van de financiële doorrekening van de bibliotheek, waarin zij 2012 nog als overgangsjaar rekenden. Vanaf 2013 is deze voorhanden en fungeert het als een belangrijke bouwsteen, waarop het concept beleidsplan van de bibliotheek is gebaseerd. Immers nu is het voor de bibliotheek, met deze methodiek, gemakkelijker te becijferen welke financiële consequenties veranderingen met zich meebrengen. En wordt het voor ons als gemeente inzichtelijk wat specifieke producten van de bibliotheek kosten. Tegelijkertijd speelt er een bezuinigingsdiscussie. Niet alleen in Koggenland, maar in de gehele regio West-Friesland is sprake van taakstellingen met betrekking tot het bibliotheekwerk. Inzet van dit voorstel is om op basis van feiten en cijfers, meer achtergrond op beide onderdelen (transparantie en taakstelling) te kunnen bieden, zodat overgegaan kan worden tot definitieve besluitvorming. Op deze manier kan uitwerking gegeven worden 2

3 aan een toekomstbestendige bibliotheek in Koggenland voor de periode tot en met Nieuw bedrijfsplan Uitbreiding in verbinding. Samen verder. Het nieuwe bedrijfsplan betekent, zoals door de bibliotheek zelf wordt aangegeven, een rigoureuze wijziging in hun beleid en vervolgens in de wijze waarin zij uitvoering geven aan dit beleid. Dit naar aanleiding van een drietal zaken: 1. De digitalisering verandert de wijze waarop mensen leren, lezen en zich informeren. 2. Bijzondere groepen hebben meer hulp nodig bij hun ontwikkeling, bij het lezen en informatievaardig zijn. 3. De overheid is bezig om haar beleid met betrekking tot subsidiëring van voorzieningen te herijken. Speerpunten De bibliotheek beschouwt de jaren als een overgangsperiode om zo te kunnen veranderen dat er vanaf 2016 een toekomstbestendige bibliotheek, waarin veel regionaal en landelijk samengewerkt wordt, ontstaat. In het regionale basispakket richt de bibliotheek zich op de volgende zeven speerpunten: 1. De doelgroepen jeugd en volwassenen/ouderen met een ondersteuningsbehoefte hebben de eerste prioriteit. De bibliotheek richt zich hierbij op leesbevordering en een goede informatie voorziening en ondersteunt de jeugd in hun ontwikkeling en leerprocessen en waar nodig betrekt de bibliotheek de ouders daarbij. 2. De bibliotheek geeft prioriteit aan het helpen van laaggeletterden in hun leer- en leesontwikkeling. 3. Toegang hebben tot informatie is niet voor iedereen makkelijk te doen. De bibliotheek helpt bijzondere groepen die extra hulp nodig hebben om mediawijs te worden en te blijven. 4. De dienstverlening aan zelfredzame volwassenen zal in vervolg zo veel mogelijk kostendekkend worden verleend. 5. De digitale dienstverlening wordt versterkt. Er zal een geleidelijke verschuiving van middelen plaatsvinden van de fysieke naar de digitale bibliotheek. 6. De informatieve- en educatieve functies zullen worden versterkt en deels aangepast met de inzet van specialisten en de samenwerking met derden. 7. De fysieke vestigingen zullen worden aangepast, waarbij ingezet wordt op lokaal maatwerk. Uitgangspunt van de bibliotheek is om binnen de veranderende omstandigheden de minimale dienstverlening met het basispakket voor de inwoners van Koggenland en de regio te kunnen behouden. Het subsidiebedrag voor het basispakket kan fors naar beneden (regionaal ongeveer 1 miljoen, oftewel 30% van het totale budget), waarmee de benodigde bezuinigingen worden doorgevoerd. Met deze nieuwe strategie wordt beoogd een bibliotheek te realiseren, die aansluit bij de wensen van de inwoners én wordt invulling gegeven aan financiële taakstellingen. 3

4 Voorstel met betrekking tot deze speerpunten Bovenstaande speerpunten sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen inzake toekomstbestendig bibliotheekwerk. Prioriteit geven aan jeugd en mensen met een beperking past bij een ambitie om bij te (kunnen) dragen aan de ontwikkeling van onze inwoners. Ook het kiezen voor de digitale weg past prima in een tijdperk waarin internet en e-books (bijna) niet meer weg te denken zijn. Echter zijn er, mede gelet op de taakstelling, vraagtekens te plaatsen bij het derde speerpunt: het (extra) helpen van bijzondere doelgroepen inzake mediawijsheid. Wanneer er, vanwege beperkte middelen een afweging gemaakt moet worden tussen een extra/grotere vestiging openhouden (Obdam), ofwel ruimte bieden aan (extra) activiteiten voor bijzondere doelgroepen, lijkt het eerste meer voor de hand liggend. Dit biedt naast uitlening namelijk ook een ontmoetingsplek in de buurt, een gelegenheid waarbij iedereen, van jong tot oud, terecht kan voor boeken en het werken aan de eigen ontwikkeling. Reorganisatie Bovenstaande speerpunten leiden tot een reorganisatie van het bibliotheekwerk, waarin de ontwikkeling van de digitale bibliotheek zal worden versterkt en uitgebreid. Om dit mogelijk te maken zal de digitale dienstverlening zich verder ontwikkelen: de fysieke bibliotheek zal in de komende jaren in belangrijkheid gaan inboeten. Daarom wordt nu voorgesteld om de spreiding van de voorzieningen te gaan aanpassen. Tevens zal meer aandacht nodig zijn voor bijzondere groepen en zullen de algemenere diensten (meer) kostendekkend worden uitgevoerd. Ten slotte zijn met dit plan, bezuinigingen realiseerbaar (gerekend ten opzichte van peiljaar 2012), maar deze leiden wel tot frictiekosten. Denk hierbij aan (mogelijke) afkoop van langlopende verplichtingen op gebied van huurovereenkomsten en het ontbinden van arbeidsovereenkomsten. Op deze frictiekosten zal verderop nader worden ingegaan. Het nieuwe bedrijfsplan (verkorte versie) vindt u in de bijlage (zie bijlage 1). Financiële transparantie vertaalt in mogelijke varianten Zoals aangekondigd tijdens de behandelingen van dit onderwerp in de commissie Burger en Bestuur, wordt u een aantal lokale varianten gepresenteerd. Het idee is om daarmee helder inzichtelijk te maken wat de keuze voor het in stand houden, dan wel verdwijnen van bepaalde vestigingen, onderverdeeld in drie typen, financieel betekent. Bij elke variant is een apart kostenplaatje uitgewerkt. De bibliotheek gaat in de nieuwe strategie uit van 3 type vestigingen: 1. Bibliotheek voor Iedereen Deze is gericht op alle inwoners, van jong tot oud. In oppervlakte is deze dan ook groot: denk hierbij aan de huidige vestiging in De Goorn. Hier vinden regelmatig activiteiten plaats, gericht op alle doelgroepen. Ook de openingstijden zijn ruim. 2. Gezinsbibliotheek Deze is gericht op jeugd en slechts beperkt volwassenen. Het assortiment voor volwassenen is selectief. Ook de 4

5 oppervlakte is een stuk kleiner dan bij de bibliotheek voor iedereen en de openingsuren zijn beperkter. 3. Bibliotheek voor de Jeugd Deze is alleen gericht op jeugd. Openingsuren zijn beperkt evenals de benodigde vloeroppervlakte. Tot slot worden ook biebclubs geïntroduceerd. De biebclubs verzorgen een aantal diensten in de bibliotheek voor de jeugd in samenwerking met een bibliotheekmedewerker. Vanuit de bibliotheek wordt alleen ondersteuning verleend bij het opstarten en bij eventuele vragen. Voor de rest bestaat het dus volledig uit eigen beheer door de betrokkenen zelf. Vijf Varianten Er is gekozen voor vijf varianten, oplopend in zowel vestigingstype (iedereen, en jeugd), als aantal vestigingen. De varianten lopen in prijs op. Let wel, de financiële berekeningen zijn een prognose voor de situatie in Deze zullen in stappen genomen moeten worden. De frictiekosten zullen, zoals vermeld, verderop worden besproken. Koggenland: varianten prognose 2016 Variant 1: dicht Obdam: Rest ook dicht Totale kosten basispakket Totale inkomsten basispakket Totale benodigde subsidie Bezuiniging t.o.v (= ) Opmerking 2: Obdam: dicht Rest ook dicht 3: Obdam: jeugd Ursem: jeugd 3 biebclubs 4: Obdam: Ursem: jeugd 3 biebclubs 5: Iedereen Obdam: Ursem: Jeugd 3 biebclubs Minimale Variant voorgesteld door de bibliotheek Huidige Situatie Voor een verdere uitsplitsing van de varianten, zie bijlage 2. Daarin is per onderdeel 5

6 (vestiging, digitale dienstverlening, centrale dienstverlening, overhead) een financiële weergave gepresenteerd. Ook is er een onderscheid in basis- en pluspakket: de kosten voor een extra bibliotheek om af te halen en de extra biebclubs (Berkhout, Spierdijk en Hensbroek) zijn opgenomen in het pluspakket. Brede School Ursem Het faillissement van de aannemer (Mulder Obdam) heeft er voor gezorgd dat de beoogde startdatum (januari 2014) helaas niet meer gehaald kan worden. Momenteel wordt er hard gewerkt om de nieuwe oplevering plaats te laten vinden in augustus 2014, zodat het schooljaar in de nieuwe accommodatie kan starten. Dit is ook het moment waarop de bibliotheek de verhuizing in Ursem zal gaan inzetten. De kosten in de nieuwe accommodatie zijn naar schatting (definitieve berekeningen volgen nog) ongeveer jaarlijks structureel ,=. Omdat de huidige locatie tegen zeer lage kosten exploitabel is, is voor de overgang een hoger kostenplaatje noodzakelijk. Deze kosten zijn binnen de varianten meegerekend (vestiging Ursem opgenomen in variant 3, 4 en 5). Toelichting activiteiten bibliotheek: wat doet de bibliotheek naast de uitlening? Om meer duidelijkheid te krijgen over wat het bibliotheekwerk inhoudt, is in 2012 een systematiek van een productbegroting ontwikkeld, waarmee inzicht is verkregen in de wijze waarop de bibliotheek haar functies invult en waar de subsidie voor wordt gebruikt. Met het product uitleen is de meeste subsidie gemoeid, deze dienstverlening zal voor de zelfredzame volwassenen kostendekkend worden. Vooral de groepen jeugd, ouderen en laaggeletterden hebben hulp nodig bij het vinden van de juiste materialen en daarvoor wordt zowel individueel advies en hulp als groepsgewijs gegeven. Er is een overzicht gemaakt van het aantal activiteiten. Voor deze bijzondere groepen heeft de bibliotheek een op maat gesneden aanbod. Dit geldt voor de allerkleinsten (vanaf 3 maanden) die met het programma Boekstart bediend worden, tot aan de doelgroep met een visuele handicap of een andere beperking (zie bijlage 3). Voorstel: Variant 4 Om zicht te krijgen op de betekenis van ons voorstel te besluiten tot uitwerking van variant 4, willen we graag het hele plaatje schetsen. Daarvoor is het nodig om, zoals in de memo d.d. 10 juni is aangegeven, de investeringsbijdrage te betrekken. Vóór 2010 was het gebruikelijk dat de bibliotheek bij investeringen telkens een apart beroep deed bij de gemeente voor meerkosten. In de commissievergadering van september 2011 is dit voorstel (in kader budgetsubsidiering) besproken. Dit is, met het oog op ontwikkeling van de nieuwe visie, toen on hold gezet. Echter de bibliotheek maakt deze investeringskosten nog steeds en kan deze nu niet verhalen. Daarom stellen wij nu voor om ,= bij de reguliere subsidie op te tellen, om dit hiaat voor de toekomst te repareren. Dit bedrag is gebaseerd op historische investeringsaanvragen en de wens van de bibliotheek. Wanneer wij uitgaan van peiljaar 2012 ( ), maakt dit het nieuwe totaal ,=. Uw raad heeft middels een amendement d.d. 5 november 2012 aangegeven, dat het 6

7 ,= wil besparen binnen vier jaar (2016). Om hieraan tegemoet te komen, zou de beschikbare subsidie dan moeten afnemen van ,= naar ,=. Uitgaande van een budget van ,= biedt dit (alleen) nog voldoende beschikbare financiële middelen om (maximaal) voor variant 3 te kiezen. Dit betekent dat de vestiging in Obdam afgewaardeerd zal worden naar een Bibliotheek voor de Jeugd. Volwassenen kunnen dan alleen nog (in fysieke zin) terecht in De Goorn. Deze afwaardering brengt echter dermate frictiekosten met zich mee (zie volgende paragraaf), dat tot einddatum van het huisvestingscontract in Obdam (juni 2019) nog jaarlijks ,= afkoopkosten betaald moeten worden. Daarom wordt nu voorgesteld, tot aan juni 2019, voor variant 4 te gaan. Immers de mate van frictiekosten ( extra jaarlijkse huisvestings-frictiekosten) maken het nauwelijks lonend om voor een lager structureel subsidiebedrag te kiezen (financieel verschil Variant 3- Variant 4= ). Daarna, vanaf juni 2019, over te gaan op Variant 3. Financiële consequenties van variant 4: Keuze voor variant 4 vergt een budget voor de bibliotheek van ,- (In dit bedrag zit nog niet opgenomen de toegevoegde ,- voor vervangingsinvesteringen). Uitgaande van de eerder door uw raad opgelegde taakstelling van ,- te bereiken in 2016 is er nog een financieel gat van ,-- ( ,- minus ,- ). Wanneer wij in overweging nemen de signalen uit de commissiebehandeling op 23 september stellen wij naast de uitwerking van variant 4 voor, om de bibliotheek opdracht te geven om (afgerond) ,= extra te besparen. De productengroepen 7 en 8 (respectievelijk activiteiten ten behoeve van volwassenen en ouderen) meer kostendekkend uit te voeren (minimaal 75%) en tevens meer inkomsten te generen. Op deze manier wordt aan de eerder opgelegde taakstelling ( subsidiekorting in 2016 t.o.v. 2012) (afgerond) voldaan. Bij instemming met het voorstel wordt de budgettaire doelstelling gerealiseerd. Tevens wordt verder ingezet op digitalisering, blijven de vestigingen in de Goorn en Obdam in gebruik, is de bibliotheek onderdeel van de Brede School Ursem en wordt maximaal ingezet op de jeugd (3 biebclubs extra). Veranderkosten/Frictiekosten : personeel en huisvesting De reorganisatie brengt, zoals gezegd, veranderkosten met zich mee. Deze hebben betrekking op personeelskosten en huisvestingskosten, beide afhankelijk van de te kiezen variant. Om een goed beeld te geven over de veranderingen in personele inzet wordt daarom eerst nader ingegaan op drie periodes. Verandering De inzet van medewerkers is vanaf de vorming van de basisbibliotheek (2008) sterk veranderd. De formatie van de leen- en klantenservice in de vestigingen is verminderd door de verdere automatisering van zowel de diverse lokale administratieve werkzaamheden als de invoering van de self-service. In totaal bedroeg het (regionaal) 21 Fte (2010). 7

8 Wijzigingen vanaf 2010 Op basis van de eerste berichtgevingen over mogelijke bezuinigingen, is er een terughoudend aannamebeleid van personeel gevoerd en alleen met tijdelijke contracten gewerkt. Vanaf 2012 is ook de fysieke dienstverlening in de regio op een aantal plaatsen al verminderd. De totale, vaste formatie (in de regio) bedroeg in 2012 op deze manier 18 Fte. De nieuwe situatie In het nieuwe regionale plan zal vooral de fysieke dienstverlening in de vestigingen in de regio nog verder worden verminderd. Ook de afhaal/inleverpunten vergen nog maar beperkte inzet van vaste medewerkers. Op deze manier zal de formatie verder worden aangepast en in totaal worden teruggebracht naar ca. 10 Fte. Momenteel bedraagt de vaste formatie door natuurlijk verloop en uitstroom van tijdelijke medewerkers inmiddels 15 Fte (juli 2013). Om dit mogelijk te maken, dient de bibliotheek, conform artikel 4, bijlage D CAO Bibliotheken, te werken met een Sociaal Plan, wat uit gaat van begeleiden van werk naar werk, binnen een vooraf afgesproken tijdsbestek en kosten. Om voor 1-12 medewerkers regelingen af te spreken, worden de totale kosten (peildatum juli 13) geraamd op (maximaal) ,=. Dit betekent voor Koggenland totaal ongeveer (maximaal) ,=. Huisvestings-frictiekosten De huisvestigings-frictiekosten zijn gekoppeld aan de te kiezen variant. Wanneer wordt gekozen voor variant 4 of variant 5 zijn er geen frictiekosten, aangezien de bestaande vestigingen in gebruik blijven (m.u.v. verhuizing naar Brede School Ursem). Overige varianten brengen wel (extra) huisvestingslasten met zich mee. U vindt deze in bijlage 4. Frictiekosten in aparte financiële post Voorgesteld wordt om de frictiekosten (personeel en huisvestingslasten) apart in de begroting en rekening van het bibliotheekwerk op te nemen. Op deze manier kan (boekhoudkundig) zuiver gescheiden houden wat bibliotheekkosten zijn en wat de frictiekosten ten gevolge van de reorganisatie. Tevens kan op deze manier de kosten eventueel over meerdere jaren uitgespreid worden, aangezien de verwachting is dat deze beoogde veranderingen in de bibliotheekorganisatie ook meerdere jaren zal vergen. Het is uiteraard geen uitgemaakte zaak dat de bibliotheek aanspraak maakt op het totale budget. Dit hangt immers af van het verloop van re-integratie van personeel. Invulling amendement/omgaan met bezwaar Op 5 november 2012 heeft de gemeenteraad, zoals aangegeven, een amendement aangenomen. Voor 2013 heeft de bibliotheek hiertegen bezwaar gemaakt. Wanneer juridisch nader gekeken wordt, blijkt een dergelijke korting op een korte termijn als deze niet haalbaar. De raad is hierover mondeling geïnformeerd. Daarom wordt nu voorgesteld om deze bezuinigingsmaatregel in te trekken en te dekken uit de post Nieuwe Investeringen. Consequentie van dit voorstel is dat de subsidie voor 2013 op het niveau 2012 blijft. 8

9 Invoering nieuwe bibliotheekwet Naar verwachting zal in 2015 de nieuwe bibliotheekwet in werking treden. De minister van OCW heeft inmiddels een conceptwetsvoorstel daartoe openbaar gemaakt. Daarin staat dat Het Rijk verantwoordelijk wordt voor de financiering van de digitale bibliotheek, die voor burgers zowel direct als via de lokale fysieke bibliotheek toegankelijk zal zijn. De uitname uit het gemeentefonds die zal plaatsvinden in verband met de centralisatie van de inkoop van e-content, waaronder e-books, is naar 2015 uitgesteld. In het kader van de meicirculaire 2014 zal over het plafondbedrag en het groeipad daar naartoe meer bekend worden gemaakt. In het concept-wetsvoorstel worden gemeenten niet verplicht gesteld om een lokale, fysieke bibliotheek te subsidiëren. Wel moet een bibliotheek aan een aantal verplichtingen voldoen om deel te nemen in het netwerk, waaronder aansluiting op de digitale infrastructuur en de ondersteuning van het onderwijs. De VNG zet zich in voor beperking van de verplichtingen. Voor meer informatie, zie de brief in bijlage 5. Herijking Bibliotheekwerk 2015 De beoogde invoering van de nieuwe bibliotheekwet heeft, zoals hierboven aangegeven, gevolgen voor de lokale invulling. De digitalisering zal verder zijn beslag krijgen en op landelijk gebied worden hierover afspraken gemaakt. Omdat veel daarover op dit moment nog onbekend is, maar wel verstrekkend kan zijn (denk aan de verminderde bijdrage in het Gemeentefonds), wordt voorgesteld om een Herijking Bibliotheekwerk 2015 in te bouwen. Op deze manier kan tussentijds, in 2015, de koers die met dit voorstel wordt uitgezet met betrekking tot het bibliotheekwerk worden bijgesteld. Communicatie Na besluitvorming zal, in samenwerking met de 5 andere gemeenten in West-Friesland en de bibliotheek gezamenlijk een persbericht worden opgesteld. Afgesproken is om vóór 1 november 2013 regionaal besluitvorming plaats te laten vinden. Daarnaast zal via de interne kanalen (website, Koggennieuws) bekendheid worden gegeven aan de besluitvorming inzake de toekomst van het bibliotheekwerk. Bijlagen: 1. Bedrijfsplan Bibliotheek Financiële doorrekening varianten. 3. Memo activiteiten, opgesteld door Bibliotheek. 4. Memo gebouwkosten, opgesteld door Bibliotheek. 5. VNG brief Best. afspraken openbaar bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel 6. Brief Stuurgroep Bibliotheek inzake aankondiging bezuiniging d.d. 29/6/ Memo, opgesteld door Bibliotheek, met beantwoording vragen infobijeenkomst 8. Bijlage bij memo 7. Datum college: 8 oktober 2013 Burgemeester en wethouders van Koggenland. 9

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Agendapunt: 8 (c) Raadsvoordracht Subsidie Bibliotheek Bollenstreek Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad van Noordwijk,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Wethouder Verlinden. Wethouder van den Beuken

Wethouder Verlinden. Wethouder van den Beuken B&W advies 8-9-2015 0:00:00 Opsteller H.J.M. Rademakers Eenheid Dienstverlening Team Team WO Portefeuillehouder De heer J.M.M. van den Beuken (wethouder) B en W advies Burgemeester Verhoeven Walraven Verlinden

Nadere informatie

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd

Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 oktober 2016 Registratienummer: TB16.5971763 Agendapunt: 7 Onderwerp: Verzelfstandiging zwembad De Blinkerd Voorstel: I. kennisnemen van het Bedrijfsplan

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Frictiekosten bibliotheek Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend

Aan de Raad. SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning per 2015 Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / JV Besluitvormend Kollum, 2 september 2014 Samenvatting Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: vaststellen kaders nadere invulling toekomstige bibliotheekfunctie en kennisnemen van nadere uitwerking van deze kaders Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller:

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden?

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden? Leden van de gemeenteraad Uw brief van Afdeling Beleid & Regie Uw kenmerk 2014-06 Doorkiesnummer 14 0418 Ons kenmerk Kerkdriel Verzenddatum 2 9 OKT, 2014 Onderwerp Beantwoording vragen 2014-06 Geachte

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector ERZ afdeling bib steller N. van Schendel onderwerp Verzelfstandiging Openbare Bibliotheek telefoon 0182-590114 voorstelnummer 105 17-8-2004

Nadere informatie

Onderwerp. Aanleiding. Voorstel. Beoogd resultaat. Ter besluitvorming

Onderwerp. Aanleiding. Voorstel. Beoogd resultaat. Ter besluitvorming Ter besluitvorming Onderwerp Openhouden consultatiebureaus in Abbekerk en Andijk per 1 januari 2017. Aanleiding De raad heeft in zijn vergadering van 8 december 2016 besloten om de locaties in Wognum,

Nadere informatie

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag.

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag. Voorstel aan de Raad Onderwerp : Vaststelling subsidieplafond en jaarprogramma Raadsvergadering : 10 november 2011 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : Bestuurlijk kader : Samenleving:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20086 Datum: 20 september 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw W. Swart Onderwerp: Subsidiëring Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: N. Slagter, locoburgemeester, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

datum: kenmerk: Contactpersoon: doorkiesnummer: onderwerp:

datum: kenmerk: Contactpersoon: doorkiesnummer: onderwerp: Van: Dagelijks Bestuur Servicepunt71 Aan: Gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude CC: Colleges van burgemeester en wethouders datum: 24 mei 2012 kenmerk: U-2012-012 Contactpersoon:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552

Collegebesluit. Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 Collegebesluit Onderwerp: Beleidsregels Participatiewet BBV nr: 2014/480552 1. Inleiding In de raad van 30 oktober jl. zijn de verordeningen sociaal domein vastgesteld. Voor de Participatiewet betrof dat

Nadere informatie

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7 Raadsvergadering 2 oktober 2014 Voorstel B 7 Heinkenszand, 16 september 2014 Onderwerp: voorstel tot het instemmen met het nemen van een aantal maatregelen om te komen tot realisatie van de taakstelling

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017

Advies: NEE VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: A. van der Lit Tel nr: Nummer: 17A Datum: 6 juni 2017 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00643 Datum: 6 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: Financien F vd Berg N.a.v. (evt.

Nadere informatie

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg

WouÓENbERq. RAPPORTFORMULIER eigen initiatief. 05- Ol Datum inboeken. onderwerp Toekomst regulier peuterspeelzaalwerk Woudenberg WouÓENbERq RAPPORTFORMULIER eigen initiatief Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 13. 05- Ol Datum inboeken Openbaar nee Internet naar RAAD nee OR nee Communicatie ja Europese regelgeving nee

Nadere informatie

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van

OIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 17 september 2014 Portefeuillehouder M. Melissen Begrotingsprogramma Maatschappelijke voorzieningen Onderwerp Convenant uitvoering bibliotheekwerk 2015-2018 Besluit

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Dit voorstel betreft invoering van risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp van de BUCH gemeenten over het jaar 2015.

Dit voorstel betreft invoering van risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp van de BUCH gemeenten over het jaar 2015. Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 06-038 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Eric de Nijs Informatie op te vragen bij : Eric de Nijs Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer : BB15.00273

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: 2016.17323 Onderwerp : Voorstel inzake gerechtelijke uitspraak inzake exploitatievergoedingen buitensportverenigingen

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Nr.: 10-06 Registratienr: 557651 Onderwerp: Raadsvoorstel sanering financiële problemen Bibliotheek Waterland

Nr.: 10-06 Registratienr: 557651 Onderwerp: Raadsvoorstel sanering financiële problemen Bibliotheek Waterland Purmerend, 20 januari 2010 Aan de gemeenteraad, Aanleiding en probleemstelling Begin 2009 werd duidelijk dat de Bibliotheek Waterland in de financiële problemen was gekomen. Wij hebben u daarover in een

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Aan Van Onderwerp. P.C. van Esseveld, W. Koning

Aan Van Onderwerp. P.C. van Esseveld, W. Koning Aan Van Onderwerp Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Directie Overzicht stemronden financiële stukken tijdens vergadering Algemeen Bestuur 3 oktober 2014 Datum 15 oktober 2014 CC P.C.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978

w w Raadsvoorstel (gewijzigd) accoord voor kennisgeving bespreken afwijzen eerst rapport int00978 "l.u-iols C\. ^ tt-oc n.{ GEMEENTE accoord voor kennisgeving aann. w w m I Y \/t f P y s! fr Raadsvoorstel (gewijzigd) bespreken afwijzen eerst rapport raadsvergadering 14-4-2015 agendapunt nummer 15int00978

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.23542* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: P. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535401 Portefeuillehouder: J. Seton, A. Souverein Registratienummer: 16.23542 Onderwerp: Voorstel

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013

GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 Reg.nr:Z.04308 INT.03606 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 17 december 2013 Agendapunt: RTG: 4 december 2013 AAN DE RAAD Onderwerp: Decentralisatie jeugdzorg; Regionaal transitiearrangement jeugd Zuid

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie