Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten"

Transcriptie

1 Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode Gemeente Asten

2 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek wordt niet per definitie hetzelfde verwacht als een aantal jaren geleden, toen de uitleenfunctie van de bibliotheek als voornaamste taak werd beschouwd. Ook bezuinigingen hebben invloed op de positie van de bibliotheek. Gemeenten moeten keuzes maken: welke doelgroepen hebben prioriteit en wat is mogelijk met de beschikbare financiële middelen? De nieuwe wetgeving, sinds 1 januari 2015 van kracht, laat gemeenten vrij om de bibliotheekfunctie naar eigen inzicht in te richten, op een wijze die aansluit bij de lokale behoeften en wensen. In Asten speelt de bibliotheek nog altijd een belangrijke maatschappelijke rol. De huidige bibliotheek sluit aan bij de behoeften van de gebruikers. Maar ook in Asten zijn de gevolgen van de geschetste ontwikkelingen zichtbaar. Niet alleen in Asten zelf, maar ook bij de bibliotheken in de omringende gemeenten, waarmee nauw wordt samengewerkt. In het coalitieakkoord voor heeft het college als speerpunt aangegeven dat het huidige goede niveau van de bibliotheek behouden moet blijven. Om deze doelstelling te realiseren en de rol van de bibliotheek in de maatschappij ook in de toekomst te waarborgen, is het van belang dat de gemeente Asten haar visie op de invulling van de bibliotheekfunctie vaststelt. De visie wordt vastgesteld voor de periode Deze termijn valt samen met de resterende looptijd van het subsidieprogramma Welzijn/Zorg , waaraan met deze visie wordt aangehaakt. Het gaat in eerste instantie om een visie voor de korte termijn. Eind 2016 wordt het beleid geëvalueerd. Voor 2017 en verder wordt vervolgens een meerjarenvisie op de invulling van de bibliotheekfunctie opgesteld, waarbij wordt ingezet op een gezamenlijk gedragen visie in Peelverband. 2. Achtergrond Feiten en cijfers De bibliotheekfunctie in Asten wordt verzorgd door de Stichting Bibliotheek Helmond-Peel. De Bibliotheek Helmond-Peel is in 2005 ontstaan uit een fusie van de bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren. De vier gemeenten werken samen op basis van een bestuursovereenkomst. De afgelopen jaren zijn ook in de Peel de gevolgen van de ontwikkelingen zichtbaar geworden. In alle deelnemende gemeenten is bezuinigd op de bibliotheek. In Deurne is in 2014 ingrijpend bezuinigd; in Someren en Helmond zijn nieuwe bezuinigingen aangekondigd. In Asten zijn in 2012 en 2014 bezuinigingen op de bibliotheek doorgevoerd. Tabel 1. Subsidieverlening gemeente Asten aan Bibliotheek Helmond-Peel Asten Subsidie Bezuiniging -10%/ 0% index -10%/ 0% index Het aantal leden van de bibliotheek laat een lichte daling zien. In 2012 waren er nog inwoners van Asten lid van de bibliotheek: jeugdleden en volwassen leden. In 2013 kwam dit aantal leden uit op 3.848, bestaande uit jeugdleden en volwassen leden. Deze ontwikkeling volgt het landelijke patroon, waarbij het aantal jeugdleden niet tot nauwelijks afneemt (of 2

3 zelfs toeneemt) terwijl het aantal volwassen leden, met name in de doelgroep jaar, verder afneemt. In de overige vier gemeenten is voor deze jaren een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. Tabel 2. Cijfers bibliotheekvestiging Asten-dorp periode Asten Leden Uitleningen Bezoekers Collectie Voor 2014 zijn voorlopig de volgende (globale) cijfers bekend. De centrale bibliotheekvoorziening in Asten heeft 3600 leden. De bibliotheek is gedurende 34,5 uur per week geopend. Wekelijks trekt de bibliotheek 900 bezoekers en vinden er uitleningen plaats. De collectie bestaat uit boeken die direct beschikbaar zijn in de vestiging in Asten. De leden in Asten kunnen via interbibliotecair leenverkeer, waarbij een boek kan worden aangevraagd en aangeleverd vanuit een collectie van een andere bibliotheek, ook terecht bij de andere boeken binnen de Bibliotheek Helmond-Peel en 6 miljoen boeken uit de andere bibliotheken in Nederland. De nieuwe bibliotheekwet Op 1 januari 2015 is de nieuwe wettelijke basis van het bibliotheekwerk in werking getreden: de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening. De wet gaat uit van één netwerk, gevormd door de lokale bibliotheken, de provinciale ondersteuningsinstellingen, de nieuwe landelijke digitale bibliotheek (een centrale voorziening waar iedere burger e-books kan lenen, ook als zij geen lid zijn van een fysieke bibliotheek) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). De drie overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bibliotheeknetwerk. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor de lokale fysieke bibliotheek. De wet legt geen verplichting op aan gemeenten om een bibliotheek in stand te houden. Wel is vastgelegd welke functies een bibliotheekvoorziening in elk geval moet vervullen om deel uit te kunnen maken van het netwerk. Deze functies zijn: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur. Deze functies worden samen aangeduid als lezen, leren en informeren. 3. Beleidsvisie Wat willen we bereiken? Het doel van deze beleidsvisie is de bibliotheekfunctie in Asten in te vullen op een wijze waarop een volledige voorziening kan worden geboden die tegemoetkomt aan de behoeften van alle doelgroepen, met instandhouding van het huidige hoge niveau van dienstverlening. Dit betekent dat er in ieder geval een substantiële centrale voorziening zal worden gehandhaafd in Asten-dorp, waar zowel de jeugd als volwassenen terecht kunnen. De bibliotheekfunctie moet voldoen aan de wettelijke vereisten. De mogelijkheden tot samenwerking in de regio moeten optimaal worden benut. Tot slot is het van belang dat de bibliotheek in de toekomst minder afhankelijk wordt van de subsidie van de gemeente. Wat is daarvoor nodig? 3

4 De bibliotheek in Asten bestaat uit een hoofdvestiging in Asten-dorp en een servicepunt in Asten-Heusden in de vorm van een Bibliotheek op School (BoS), conform het landelijke concept. De centrale voorziening is gepositioneerd in een gebouw dat eigendom is van de Stichting Bibliotheek Helmond-Peel, waardoor de kosten van huisvesting laag blijven. De collectie is vanwege de beschikbare ruimte niet groot, maar door het gebruik van interbibliotecair leenverkeer is in principe ieder gewenst boek bereikbaar. De bezuinigingen in 2012 en 2014 zijn onder meer opgevangen door de inzet van vrijwilligers tijdens zogenaamde 'zelfservice-uren', waarbij de bibliotheek open is maar er geen bibliotheekpersoneel aanwezig is. De Bibliotheek op School in Asten-Heusden is eind 2012 gerealiseerd en functioneert naar tevredenheid. De jeugd is een fundamentele doelgroep van de bibliotheek. Het is daarom van groot belang dat de invulling van de bibliotheekfunctie overeenkomt met wensen en behoeften van de onderwijsinstanties in Asten. Daarbij gaat het zowel om het primair en voortgezet onderwijs als om kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze instanties hebben zich onder meer over dit onderwerp uitgesproken tijdens een informatiebijeenkomst over de toekomst van de bibliotheek, die eind januari 2014 plaatsvond. De onderwijsinstanties hebben aangegeven tevreden te zijn met de huidige invulling van de bibliotheek. Zij geven de voorkeur aan een centrale voorziening boven het realiseren van bibliotheken op de scholen zelf. De afstand tussen de scholen en de centrale voorziening is dusdanig klein dat een bibliotheek op school weinig zou toevoegen ten opzichte van de huidige situatie. Om de doelstelling te bereiken en het goede niveau van de huidige bibliotheek te behouden, is het van belang dat de huidige structuur van de bibliotheekfunctie in stand wordt gehouden. Daarbij wenst de gemeente de samenwerking met de Bibliotheek Helmond-Peel voort te zetten. De samenwerking wordt gebaseerd op de volgende drie pijlers, die in het navolgende nader worden toegelicht: 1. Het beleid wordt voortgezet op basis van de vier kernfuncties van de bibliotheek, zoals beschreven in het Beleidsplan van de Bibliotheek Helmond-Peel; 2. De bibliotheek krijgt de opdracht tot vernieuwing; 3. De bibliotheek krijgt de opdracht om de subsidieafhankelijkheid te verminderen door te vermaatschappelijken. 1. Voortzetting kernfuncties In 2013 heeft de Bibliotheek Helmond-Peel haar meerjarenvisie gepresenteerd in het beleidsplan: 'De bibliotheek die ertoe doet: samen schrijven aan de bibliotheek 3.0'. Dit beleidsplan is mede op verzoek van de gemeente Asten tot stand gekomen. In het beleidsplan worden vier kernfuncties van de bibliotheek omschreven: de fysieke bibliotheek, de educatieve bibliotheek, de digitale bibliotheek en de programmerende bibliotheek. De fysieke bibliotheek is gericht op de bibliotheek als ontmoetingsplek voor iedereen, met professionele en vrijwillige dienstverlening. Deze functie is onverminderd van belang voor Asten. In praktijk wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld door ouderen in zogenaamde 'koffiegroepjes'. Ook de collectie en de uitleenfunctie worden geschaard onder de fysieke bibliotheek. De educatieve bibliotheek richt zich op de bibliotheek als centrum voor informatie en heeft onder meer betrekking op leesbevordering bij jeugd, de ondersteuning van laaggeletterden en mediawijsheid. De digitale bibliotheek ziet op de online dienstverlening en voorlichting over de nieuwste multimediale ontwikkelingen. De programmerende bibliotheek is gericht op het aanbod van activiteiten op artistiek en informatief gebied. Met de instandhouding van deze vier functies wordt voldaan aan de in de wet vastgestelde basisfuncties van lezen, leren en informeren. 2. Vernieuwing 4

5 Het is een taak van de bibliotheek om in te spelen op actualiteiten en ontwikkelingen in de maatschappij. Met de nieuwe wetgeving is het Rijk verantwoordelijk geworden voor de uitleen van e-books, waardoor de lokale, fysieke bibliotheken deze taak niet meer hoeven uit te voeren. De lokale bibliotheken blijven echter wel verantwoordelijk voor de voorlichting over e-books en de aansluiting op de landelijke digitale bibliotheek. De landelijke digitale bibliotheek is echter ook toegankelijk voor lezers die geen lid zijn van een fysieke bibliotheek. Dit betekent dat de bibliotheek er met vernieuwende initiatieven voor moet zorgen dat mensen de meerwaarde blijven zien van een lidmaatschap bij de lokale, fysieke bibliotheek. 3. Vermaatschappelijking Het is van belang dat de bibliotheek zich minder afhankelijk maakt van de gemeentelijke subsidieverstrekking. Er staat voorlopig geen volgende bezuiniging op het bibliotheekwerk in de planning, maar dit kan in de toekomst veranderen. Om haar rol in de maatschappij te kunnen blijven spelen, zal de bibliotheek moeten 'vermaatschappelijken'. Vermaatschappelijken houdt in dat de bibliotheek actief de samenwerking zoekt met andere partijen. In haar beleidsplan geeft de bibliotheek al aan in te zetten op co-creatie. Co-creatie houdt in dat nieuwe producten worden ontwikkeld in samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten, welzijnsinstellingen, scholen, boekhandels en de lezers zelf. Vermaatschappelijken is breder dan alleen het co-creëren van nieuwe producten en diensten: het gaat bijvoorbeeld ook om het gebruik maken van elkaars mogelijkheden. Een bedrijf in kunstuitleen kan de ruimte van de bibliotheek gebruiken om kunst tentoon te stellen; de bibliotheek kan haar ruimte delen met een boekhandel en een literair café. Vermaatschappelijken beperkt zich niet tot samenwerking met partijen in de cultuur- of welzijnssector. Er kan bijvoorbeeld ook samenwerking worden gezocht met commerciële bedrijven. Het doel van vermaatschappelijken is het aandeel van de gemeentelijke subsidie in de inkomsten van de bibliotheek (in 2013 nog goed voor 80% van de omzet) substantieel te verlagen. Op basis van het subsidieprogramma Welzijn/Zorg jaarschijf 2015 wordt aan de bibliotheek voor het komende jaar een subsidie toegekend ten bedrage van ,-, inclusief indexering. Er staat voorlopig geen volgende bezuiniging op het programma. Wel zal de komende jaren het bedrag dat het Rijk ter financiering van de landelijke digitale bibliotheek zal onttrekken aan het gemeentefonds, naar de lokale bibliotheek worden doorberekend. Het gaat om een stelselmatige onttrekking aan het fonds van 2015 tot en met De bedragen die worden onttrokken lopen uiteen van 8 miljoen (2015) tot 12,2 miljoen (2019). Voor 2015 betekent dit voor Asten dat een bedrag van 7.788,- zal worden doorberekend naar de bibliotheek. Het streven is om richting 2017 de subsidieafhankelijkheid van de bibliotheek dusdanig te verminderen dat de subsidie nog maximaal ,- bedraagt. De eventuele indexering is niet bij dit bedrag inbegrepen. De doorberekening van de uitname uit het gemeentefonds valt wel binnen dit bedrag. Dit betekent dat in 2017 de begroting met iets meer dan 10% zal zijn verlaagd. Deze doelstelling maakt dat het vermaatschappelijken van de bibliotheek niet alleen een taak is van de bibliotheek. De gemeente Asten zal zich inzetten om mogelijkheden tot vermaatschappelijking van de bibliotheek te realiseren. Op dit punt wordt nauw samengewerkt met de bibliotheek. De beschreven visie op de voortzetting van de samenwerking is met de Bibliotheek Helmond-Peel afgestemd. De bibliotheek stemt in met de voorgestelde inhoud. Ook is de bibliotheek reeds gestart met het ontplooien van initiatieven voor vermaatschappelijking. Samenwerking met Someren, Deurne en Helmond 5

6 Naast het voortzetten van de samenwerking met de Bibliotheek Helmond-Peel hopen we ook de samenwerking met de andere drie gemeenten te kunnen vervolgen. De meerwaarde van deze samenwerking ligt vooral besloten in de aanvulling van het aanbod van de verschillende bibliotheken. De volwassen leden van de bibliotheek in Deurne kunnen bijvoorbeeld terecht in de vestigingen in de andere gemeenten. Vanuit Asten kunnen de leden voor een groter aanbod aan activiteiten in Helmond terecht. De structuur van de samenwerking kan worden vergeleken met een supermarktfranchise: de winkels opereren onder dezelfde noemer, maar de iedere winkel is anders dan de andere. Of en hoe de samenwerking met de andere gemeenten kan worden voortgezet, hangt af van de gevolgen van recente ontwikkelingen. In Deurne is de bibliotheekfunctie in 2014 ingrijpend herzien. Als gevolg van flinke bezuinigingen is daar slechts nog plaats voor een sterk versmalde bibliotheekvoorziening voor volwassenen. Voor de jeugdleden wordt ingezet op bibliotheken op school. Ook in Someren loopt een onderzoek naar een nieuwe invulling van de bibliotheekfunctie. Daarvoor zijn drie partijen uitgenodigd twee commerciële partijen en de Stichting Bibliotheek Helmond-Peel die hun visie hebben gepresenteerd tijdens een raad-vraagt-raad-bijeenkomst. Aan de hand van de ingediende visies en de reacties van het publiek tijdens bijeenkomst gaat het college van Someren zich in 2015 beraden over de te nemen vervolgstappen. Tot slot staan er ook in Helmond veranderingen op stapel. Na de bezuinigingen van de afgelopen jaren is er opnieuw een flinke bezuiniging aangekondigd die betrekking heeft op de hele cultuursector. De gevolgen van deze bezuinigingsslag worden duidelijk in Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de samenwerking tussen de vier gemeenten en de Bibliotheek Helmond-Peel. Voor de voortzetting van de samenwerking met de andere drie gemeenten is een nieuwe bestuursovereenkomst noodzakelijk. Daarbij heeft Asten ingezet op een door alle gemeenten gezamenlijk gedragen meerjarenvisie op de samenwerking met elkaar en met de Bibliotheek Helmond-Peel. Door de ontwikkelingen in de regio is het echter niet mogelijk gebleken om op dit moment een meerjarenvisie te realiseren. Daarom is afgesproken dat wordt onderzocht op welke punten er wel één gezamenlijk gedragen visie kan worden uitgedragen en deze voor een kortere periode vast te leggen. Deurne en Helmond hebben aangegeven in principe ook op lange termijn de samenwerking met de Bibliotheek Helmond-Peel en de vier gemeenten te willen voortzetten. In Someren is hier nog geen definitieve beslissing over genomen. Wij streven ernaar om in 2016 met alle deelnemende gemeenten tot een (deels) gezamenlijk gedragen meerjarenvisie te komen. Vanaf 2017 zijn de plannen van alle gemeenten duidelijk en kan definitief worden besloten tot het vaststellen van een gezamenlijke meerjarenvisie of een nieuwe in te zetten koers. 4. Alternatieven De hier geschetste visie gaat uit van een samenwerking met de stichting Bibliotheek Helmond-Peel, gebaseerd op voortzetting van de in het beleidsplan beschreven vier functies van de bibliotheek en de gewenste vernieuwing en vermaatschappelijking in de toekomst. Naast deze visie zijn er ook alternatieve opties onderzocht. Daartoe is informatie ingewonnen bij een commerciële partij. De gepresenteerde visie van deze partij was gebaseerd op de realisatie van 'Bibliotheken op School' op alle scholen in de gemeente Asten. De scholen zouden de beschikking krijgen over een eigen collectie. Daarbij zou er in het centrum slechts een kleinschalige bibliotheekvoorziening gehandhaafd worden voor de volwassen leden van de bibliotheek. Deze voorziening zou worden geplaatst in een centrum waar ook andere activiteiten en diensten worden aangeboden. Voor 6

7 deze alternatieve optie is in de voorgestelde visie niet gekozen, omdat deze niet aansluit bij de behoeften die de bibliotheekgebruikers in Asten hebben aangegeven. De scholen geven de voorkeur aan een centrale voorziening. Bovendien biedt deze visie weinig ruimte voor de volwassen gebruikers van de bibliotheek. 5. Conclusie De geschetste visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: De bibliotheekvoorziening in Asten komt tegemoet aan de behoeften van alle doelgroepen (jeugd, jongeren, volwassenen, laaggeletterden, ouderen); De huidige structuur van de bibliotheek blijft gehandhaafd, met een centrale voorziening voor jeugd en volwassenen in Asten-dorp en een servicepunt in Asten-Heusden; De samenwerking met de Bibliotheek Helmond-Peel wordt voortgezet, op basis van drie pijlers: - instandhouding van de vier kernfuncties van de bibliotheek: de fysieke bibliotheek, de digitale bibliotheek, de educatieve bibliotheek en de programmerende bibliotheek; met de instandhouding van deze vier functies wordt voldaan aan de in de wet omschreven basisfuncties van lezen, leren en informeren; - De bibliotheek krijgt voor de toekomst de opdracht om te vernieuwen; - De bibliotheek krijgt de opdracht de afhankelijkheid van de subsidie in de toekomst te verminderen door te vermaatschappelijken. Er wordt ingezet op continuering van de samenwerking met de gemeenten Someren, Helmond en Deurne. 7

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag.

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag. Voorstel aan de Raad Onderwerp : Vaststelling subsidieplafond en jaarprogramma Raadsvergadering : 10 november 2011 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : Bestuurlijk kader : Samenleving:

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten

Relatie met visiedocument/programmabegroting en relatie met de beoogde maatschappelijke effecten G e m e e n t e V o e r e n d a a l Voerendaal, d.d. 7-3-2007 Nummer 2007/3/4 Portefeuillehouder H. Bressers Sector Samenleving Programma Openbare ruimte als visitekaartje Product bibliotheek Onderwerp

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek Meerjaren Prestatieafspraken subsidie 2016-2018: Bibliotheek Activiteit: Stellers: Caren Julian Akkoord: geprtée Boxtel, afd. hoofd Maatschaļjp^kť^ itwikkeling d.d. 3-12 IS" Stichting Bibliotheek de Meierij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Bibliotheek van de Toekomst (BvdT)

Uitvoeringsplan Bibliotheek van de Toekomst (BvdT) Inleiding Van oudsher wordt de openbare bibliotheek gezien als de publieke toegangspoort tot informatie, educatie en cultuur. Als zodanig speelt de openbare bibliotheek een grote rol bij de bevordering

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder

Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder Nota Bibliotheekbeleid 2015 en verder Kwaliteit, nabijheid en efficiency 1 December 2013 2 3 1) INLEIDING Omdat de kosten voor de bibliotheekvoorziening stijgen is het noodzakelijk dat er op korte termijn

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7 Openbare bibliotheken Gewijzigd op 19 november 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar. Onderwerpen Aantal openbare bibliotheken Collectie Perioden aantal x 1 000 1999, inclusief volksbibliotheken

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7

Raadsvergadering 2 oktober Voorstel B 7 Raadsvergadering 2 oktober 2014 Voorstel B 7 Heinkenszand, 16 september 2014 Onderwerp: voorstel tot het instemmen met het nemen van een aantal maatregelen om te komen tot realisatie van de taakstelling

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten:

gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling Het college van burgemeester & wethouders stelt de raadvoor hetvolgende te besluiten: OOCj.oo lo^( gemeentenieuwkoopafdelingfysiekeenmaatschappelijke ontwikkeling nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder L. van Leeuwen-Koster opgestelddoor Stefanie Peters /165 kenmerk/datum 09.0010408/19.08.09

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Wethouder Verlinden. Wethouder van den Beuken

Wethouder Verlinden. Wethouder van den Beuken B&W advies 8-9-2015 0:00:00 Opsteller H.J.M. Rademakers Eenheid Dienstverlening Team Team WO Portefeuillehouder De heer J.M.M. van den Beuken (wethouder) B en W advies Burgemeester Verhoeven Walraven Verlinden

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

*Z0142D8FFCD* documentnr.: INT/G/16/22583 zaaknr.: Z/G/16/27422

*Z0142D8FFCD* documentnr.: INT/G/16/22583 zaaknr.: Z/G/16/27422 *Z0142D8FFCD* documentnr.: INT/G/16/22583 zaaknr.: Z/G/16/27422 Raadsvoorstel Onderwerp : Herinrichting bibliotheekdiensten Datum college : 19 juli 2016 Portefeuillehouder : J. Joon Afdeling : Ontwikkeling

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel

Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel Herpositioneren van de bibliotheekfuncties als gevolg van de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen Een kaderstellende nota

Nadere informatie

Voordat wij inhoudelijk op de stukken reageren, introduceren wij graag onze vereniging kort aan u.

Voordat wij inhoudelijk op de stukken reageren, introduceren wij graag onze vereniging kort aan u. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. Mevrouw Dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Breda, 7 maart 2014 Betreft: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Geachte mevrouw

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op basis van artikel

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Samenvatting: Inleiding: Al geruime tijd is (een vertegenwoordiging van)het college in gesprek met de stichting Sphinx over de kwaliteit en continuïteit van met name het agogisch werk, zoals dat door de

Nadere informatie

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016

Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Marktconsultatie #IndeBuurt Joost van Ravesteyn - 21 maart 2016 Agenda 16:00 Opening, welkom 16:10 Toelichting op ambitie en vraagstelling 16:40 Vragen 17:40 Vervolgstappen 18:00 Afsluiting Mededelingen

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 18 december 2014 Nummer : 14/100 Afdeling : Samenleving Registernr. : mm/z13-4282-1979-a Onderwerp : Investeringskrediet

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden?

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden? Leden van de gemeenteraad Uw brief van Afdeling Beleid & Regie Uw kenmerk 2014-06 Doorkiesnummer 14 0418 Ons kenmerk Kerkdriel Verzenddatum 2 9 OKT, 2014 Onderwerp Beantwoording vragen 2014-06 Geachte

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad. raadsvoorstel Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u een raadsvoorstel met als Perspectiefwissel: bezuinigingen aan. In verband met de perspectiefwissel wordt er ook bezuinigd op

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken Bijlage 1: Kerncijfers Stichting Heuvelland Bibliotheken en Bibliotheek Gulpen-Wittem Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken bibliotheek inwoners leden media uitleen

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 2 INHOUDSOPGAVE Dorpsbibliotheek Heukelum Blz. 3 Zelfservicepunt Asperen Blz. 5 Dorpsbibliotheek Herwijnen Blz. 7 Zelfservicepunt Vuren Blz. 10 Spijk Blz. 12 Conclusies

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 RAADSINFORMATIEBRIEF Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 INLEIDING Echt Voor

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Rotterdam, 16 oktober 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) over 'subsidieadvies Museum Rotterdam'. Aan de Gemeenteraad. Op

Nadere informatie

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam

Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam Vraag en antwoord - sluiting Bibliotheek Dubbeldam Dordrecht en opening servicepunt in De Gravin Dubbeldam 1. Wat is de reden van de sluiting van Bibliotheek Dubbeldam De Bibliotheek AanZet heeft de afgelopen

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

JAARVERSLAG Het tweede jaar

JAARVERSLAG Het tweede jaar JAARVERSLAG 2015 Het tweede jaar Inhoud 2 1. Bestuur 2. Cijfers 2014 3. Toekomst (dorps)bibliotheek 4. Gemeente: 1. Quo vadis 2. Subsidie 5. Relatie met Gemeente en BDK 6. Activiteiten 7. Financiën 8.

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Cultuur & Kunst. BEST 2016 en verder IN15-04055 *IN15-04055* Pagina 1 van 15

Cultuur & Kunst. BEST 2016 en verder IN15-04055 *IN15-04055* Pagina 1 van 15 Cultuur & Kunst BEST 2016 en verder Pagina 1 van 15 ** Actieve cultuurparticipatie is voor alle leeftijden. Iedere Nederlander moet in verschillende leeftijdsfasen voldoende mogelijkheden krijgen om zich

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Bibliotheek Houten. Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten. Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas

Bibliotheek Houten. Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten. Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Bibliotheek Houten Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave Hubert Gennep Sint Anthonis totaal Aantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153 Uniforme diensten

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform

De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform In juli 2015 heeft de Koninklijke Bibliotheek het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) gelanceerd. Dit is

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord 15 m2014

Gemeente heeft Antwoord 15 m2014 Gemeente heeft Antwoord 15 m2014 uitvoering decentralisaties in Peel 6.1 2 Agenda Peel 6.1 Gemeente heeft antwoord 3 D s: WMO, Jeugd en AWBZ Aanpak en bevindingen Doen en niet doen Wat komt er op ons af

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie harmonisatie bibliotheken in de gemeente Berg en Dal

Bijlage 1: Notitie harmonisatie bibliotheken in de gemeente Berg en Dal Bijlage 1: Notitie harmonisatie bibliotheken in de gemeente Berg en Dal Pagina 1 van 14 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Huidige situatie bibliotheken... 3 3. Wettelijk kader... 4 4. Visie en inhoudelijke

Nadere informatie