DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK"

Transcriptie

1 DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek zijn: 1 Kennis- en informatievoorziening: De basisbibliotheek als warenhuis van kennis en informatie. De bibliotheek biedt met de (digitale) collectie als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, vraagbemiddeling. In het bijzonder kan hierbij overheidsinformatie (van, maar ook over de overheid) betrokken worden en informatiepunten op het gebied van bij voorbeeld jeugd, opvoeding, zorg en gezondheid. 2. Educatie: De basisbibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie. De bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor, leerlingen, scholieren, studenten en autodidacten met bijbehorende voorzieningen, ondersteunt alle vormen van onderwijs, in de eerste plaats met de mediatheek, maar ook door lessen in informatievaardigheden (mediawijsheid). Informatievaardigheden worden ook overgebracht aan andere (volwassen) doelgroepen. 3. Cultuur: De basisbibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur. De bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over intellectuele en artistieke activiteiten. Historische of anderszins belangwekkende collecties worden bewaard en beschikbaar gesteld. De bibliotheek sluit aan op de lokale en provinciale culturele tradities. Door samenwerking met andere culturele instellingen geeft de bibliotheek informatie over de achtergronden van museale presentaties en tentoonstellingen, over muziek- en toneeluitvoeringen. De bibliotheek verbindt professionele en amateurkunst door lezingen, specifieke collecties bij kunstuitingen, en door het bieden van gerichte dienstverlening, zoals programma-informatie en kaartverkoop. 4 Lezen en literatuur: De basisbibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur. De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende (digitale) collectie gericht op leesbevordering. De (digitale) collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), maar biedt ook een eenvoudige toegang tot de totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. Ook minder frequent gevraagde boeken die deel uitmaken van de literaire canon zijn in de collectie aanwezig. Literaire lezingen en voordrachten behoren tot de standaardactiviteiten op het gebied van leesbevordering. 5 Ontmoeting en debat: De basisbibliotheek als podium voor ontmoeting en debat. De bibliotheek is de neutrale, objectieve, niet partijdige ontmoetingsplaats, waar alle groepen van de samenleving elkaar kunnen tegenkomen. De bibliotheek biedt ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat over maatschappelijke thema s, voor voorlichting over complexe onderwerpen en discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang. In de praktijk fungeren voor veel bibliotheken de richtlijnen met de verdeling over de 5 elementen niet zo sterk meer. De afgelopen jaren heeft het zich toegespitst, ook door de nadruk van OCW, op de belangrijke rol van de bibliotheek voor lezen en leesbevordering en kennis en informatie. De ontmoetingsfunctie van de bibliotheek speelt een basisrol als voorziening in een gemeente: de bibliotheek als belangrijk onderdeel van de leefbaarheid van een plaats, waar je vrij naar binnen kunt om de krant te lezen, koffie te drinken, internetten (wifi) of mensen te ontmoeten (bijeenkomsten). 1

2 De richtlijn is richtinggevend voor het beleid van bibliotheken. In Nijkerk heeft de bibliotheek in haar beleidsplan ( ) dat eind 2009 is vastgesteld en is aangeboden aan B&W van Nijkerk, gekozen voor de volgende speerpunten: Doel van de bibliotheek is er te zijn voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk op het gebied van informatie, educatie, leesplezier, cultuur en ontmoeting. Aan de hand van de volgende speerpunten wordt dit uitgevoerd: 1. brede publieksfunctie: aantrekkelijke bibliotheek met nadruk op marketing en uitbouw van het bestaande winkelconcept 2. alliantie met het onderwijs: samenwerking op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie, dienstverlening aan het basisonderwijs met veel aandacht voor leesbevordering en spilfunctie op het gebied van cultuureducatie, dienstverlening aan het voortgezet onderwijs met o.a. programma s voor mediawijsheid en maatschappelijke stage. 3. alliantie met de gemeente: voorbereidingen voor bibliotheekvoorzieningen in de nabijgelegen kernen, terugdringen van taalachterstand bij volwassenen en ondersteuning van de digitale informatievoorziening rond WMO en CJG. Samenvatting resultaten Brede publieksfunctie - Marketingbeleid: Het beleid is opgesteld en per jaar wordt er een marketingactieplan opgesteld wat er dat jaar aan concrete activiteiten gaat gebeuren. In 2011 zijn een aantal acties geweest: nieuwe tarieven, onbemande openstelling, jeugd contributievrij van jaar, Boekstart en Accent met in totaal meer dan 500 nieuwe leden. - Openingsuren: gestart met een proef met onbemand open. Dit is een succes en zal in 2012 worden uitgebreid naar meer dagdelen en vestiging Hoevelaken. De bibliotheek gaat per week in ,5 uur meer open. De totale openingstijden zijn nu: Nijkerk: 32,00 uur (was 26,00); Hoevelaken: 21,5 uur (was: 17,00 uur). De bemande openingsuren zijn door bezuinigingen teruggebracht. - Contributietarieven: deze zijn met 10 andere bibliotheken gelijk getrokken naar 48,00 per jaar. De 65+ korting is opgeheven. 2. Alliantie met het onderwijs Voorschoolse instellingen - collectief lidmaatschap: werken met een aantal instellingen nauw samen. Voor 2012 gaan we een project starten op 4 locaties met Boekstart. De vraag naar samenwerking is groot. - Activiteiten i.s.m. voorschoolse instellingen: we doen al wel activiteiten met hen maar hangt sterk samen met bovenstaande. Boekstart is al wel een goed lopend voorbeeldproject. In 2012 zal dit worden geintensiveerd. Basisonderwijs - Mediawijsheid: hierbij haken we aan bij de provinciale ontwikkelingen en in regioverband om gezamenlijk een programma te ontwikkelen. - Cultuureducatie: onze coördinerende rol zijn we gestopt omdat hiervoor geen geld beschikbaar is. Het onderzoek onder scholen door Cultuur.Uit is onvoldoende over hoe zij vinden dat het nu gaat tussen bibliotheek en school. In 2012 zal dit opnieuw moeten worden bekeken. - Groepsbezoeken: Tientallen klassen maken hiervan gebruik. Het programma wordt ieder jaar verbeterd en waar nodig wordt maatwerk toegepast. - Collectief lidmaatschap: we zijn druk aan het werven onder kinderen en hun ouders en lidmaatschap verplicht aan het stellen bij bijv. klassenbezoeken en het collectief abonnement voor scholen. Dit helpt en we zijn op de goede weg maar het is nog geen 100%. Ca. 90% van alle kinderen (8-12 jaar) is lid van de bibliotheek. De educatieve abonnementen zijn een schot in de roos en scholen nemen meer af van de bibliotheek. Het klassikaal lenen neemt ook een grote vlucht waarbij alle kinderen een pasje nodig hebben. 2

3 Voortgezet onderwijs - plan digitale ontwikkelingen en mediawijsheid: Het project met Accent is een stimulans voor mediawijsheid omdat My Life Story daar draait. - Cultuureducatie: zie basisonderwijs. - Bibliotheekbezoek 1 e en 3 e jaars: nog geen schoolbreed programma; wel project met Accent in het kader van de LEA. Ook heeft het Corlaer College een huurcollectie media voor hun eigen mediatheek. - Collectief lidmaatschap jaar: jongeren van kunnen nu gratis lenen. Alle leerlingen van Accent hebben nu een bibliotheekpas (die ze ook bij hun eigen bibliotheek kunnen gebruiken). 3. Alliantie met de gemeente Gemeente - bibliotheekvoorziening Nijkerkerveen: In 2010 zijn er veel onderhandelingen geweest, in de Raad, werkgroepen etc. Liggen nog steeds mogelijkheden bij vorming brede school. Inmiddels is er in 2011 wel een onderzoek door de gemeente en ICS opgezet om het voorzieningen niveau van Nijkerkerveen te bekijken. Met de kerngroep zijn we hierin deelnemer. Dit loopt door tot in Servicepunten in de wijken: dit is verder nog niet uitgewerkt. Wel is er een mogelijkheid met het concept Bibliotheek op School. Dit is mogelijk een project in Provinciaal verband, waarbij naast een goede schoolbibliotheek, ook de wijk/buurt een mogelijkheid heeft om materialen te lenen en/of af te halen. WMO - voorlichting burgers: er is een onderzoek geweest over de gezondheidsinformatie in de gemeente Nijkerk. Daaruit blijkt dat het hiermee slecht gesteld is: versnipperd en niemand weet waar die moet zijn. Hier wordt inmiddels aan gewerkt. De rol van de bibliotheek is nog niet duidelijk. - gezondheidsinformatie: gesprekken geweest rondom (fysieke) voorlichting in het kader van de WMO. Inmiddels zijn we betrokken geweest bij het nieuwe WMO beleidsplan. Mogelijk dat de digitale informatievoorziening wel geregeld wordt zodat de bibliotheek net als bij het CJG de achterkant kunnen onderhouden. Centrum Jeugd & gezin - Opvoedingsinformatiepunt: We doen nu de achterkant van de website van het CJG. Het steunpunt opvoeding is opgegaan in het CJG. Resultaten 2013 Hoe ver is bibliotheek Nijkerk op weg naar de resultaten in 2013 die zij zich ten doel hebben gesteld: is 50% van de bevolking lid van de bibliotheek (in 2008: 24% ) - de deelname stijging door het aantal nieuwe leden in 2011 is bemoedigend (+500). Eind 2011 is de deelname 26% (was:24,93%). Door de invoering van contributievrijdom, Boekstart en meer activiteiten (met verplicht lidmaatschap) voor primair onderwijs is stijging van het % wel haalbaar maar 50% blijft wel heel ambitieus. stabiliseren de uitleningen zich op het niveau van 2008 (2008: ) - uitleningen zullen zo n worden (exacte cijfers nog niet bekend). stijgt het aantal bezoekers met 25% (2008: tot in 2013) - aantal bezoekers (2011: ca ) (2010: ) is op het zelfde niveau. Als we de digitale bezoekers gaan meetellen (ca ) komen we er over heen ( ). 3

4 Bij de vaststelling van het aantal fysieke bezoekers hebben we geen rekening gehouden met het effect van het buiten openingstijden om inleveren van materialen door de zelfservice in Nijkerk en het verlengen via internet. zijn de vestigingen Nijkerk en Hoevelaken doorontwikkeld volgens het principe van het winkelconcept - Hier wordt aan gewerkt. In 2012 gaat de planvorming voor Hoevelaken van start. zijn door de resultaten van de zelfservice de openingsuren verder uitgebreid: Nijkerk tot 30 uur (2008: 25 uur); Hoevelaken 20 uur (2008: 17 uur) waarbij de voorkeur van de klant doorslaggevend is - door bezuiniging zijn we teruggegaan in bemande openingsuren maar door onbemand open te zijn (nl. 100% zelfservice niemand aanwezig om te helpen) kan het niveau zelfs worden uitgebreid: Nijkerk: 26,00 uur, Hoevelaken 17,00 uur. In 2012 wordt dit nog meer uitgebreid: Nijkerk 32,00 uur; Hoevelaken 21,50 uur. Hiermee hebben we onze doelstelling volgens het beleidsplan al bereikt. zijn de huidige tarieven en uitleentermijnen die de bibliotheek hanteert vereenvoudigd en gericht op de wensen van de klant - Dit is gerealiseerd per 1 september 2011 en afgestemd met de andere bibliotheken in de provincie. zijn er allianties gesloten met alle instellingen voor vroeg- en voorschoolse educatie en met scholen van het basisonderwijs waarbij de bibliotheek zorgt voor leesbevordering en voorkomen en bestrijding van taalachterstand. Alle kinderen die gebruik maken van de voorschoolse instellingen en alle leerlingen van de basisscholen zijn collectief lid geworden van de bibliotheek - Dit is nog niet zover maar door de LEA-projecten zijn we wel een eind in de goede richting. In 2012 gaan we met de voorschoolse instellingen mogelijk een vervolg op Boekstart realiseren. Met de basisscholen mogelijk een pilot voor Bibliotheek op School. zijn er allianties gesloten met de vier scholen voor voortgezet onderwijs waarbij de bibliotheek zorgt voor digitaal aanbod afgestemd op de curricula en zijn er leuke, spannende lees- en taalproducten beschikbaar die zorgen voor leesplezier en die bijdragen aan taal en leesbevordering. Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn collectief lid geworden van de bibliotheek. - zover is het nog niet maar het LEA project met Accent biedt een eerste kans. Ook Corlear heeft inmiddels een huurcollectie. is er contributievrijdom tot 18 jaar - dit is gerealiseerd per 1 januari zijn samen met de gemeente de eerste stappen gezet om te onderzoeken of een bibliotheekvoorziening in Nijkerkerveen tot de mogelijkheden behoort - dit staat nu weer op de agenda door een onderzoek te doen naar het voorzieningenniveau in Nijkerkerveen. zijn er 30 activiteiten per jaar in samenwerking met de cultureel-educatieve instellingen georganiseerd, waarbij de bibliotheek regelmatig als gastvrouw dient en een coördinerende rol heeft. - door het niet uitvoeren van de cultuurnota is dit lastig. Wel zijn er nog genoeg culturele activiteiten voor scholen maar dat heeft meer te maken met onze rol in de leesbevordering. Het aantal activiteiten in 2011 ligt nu ruim boven de 30. 4

5 heeft de bibliotheek in samenwerking met partners een opvoedingsinformatiepunt voor ouders, opvoeders en intermediairs in de gemeente Nijkerk - door de invoeging van het Steunpunt in het CJG is een lokale voorziening in de bibliotheek op een laag pitje gekomen. Er is nog geen zicht op een (digitale) mogelijkheid in de bibliotheek van het CJG (of andersom). Wel onderhoudt de bibliotheek de achterkant van de website van het CJG (ca. 320 instellingen en organisaties). is in het verlengde van de aanwezige gezondheidsinformatie een koppeling gelegd tussen het Steunpunt Opvoeding, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de maatschappelijke dienstverlening van de gemeente (WMO) - hiervoor zijn in 2010 de eerste gesprekken gevoerd. We zijn in 2011 betrokken bij de nieuwe beleidsnota WMO. Mogelijk dat we de achterkant van het digitale WMO-loket gaan beheren. is de bibliotheek in 2009 gecertificeerd en zij voldoet in het vervolgtraject in 2012 aan de dan gestelde normen van de kwaliteitszorg - de stichting is gecertificeerd en zal tussentijds evaluaties houden samen met de werkgroep Kwaliteitszorg van de SGB om te zorgen dat we gecertificeerd blijven. In 2012 vindt een tussentijdse evaluatie plaats. is in 2009 een 2e gebruikersonderzoek gehouden. De daaruit voortkomende verbeterpunten zullen leiden tot verdere optimalisering van de dienstverlening en producten aan haar klanten. Een 3 e gebruikersonderzoek zal in 2013 volgen. - 2 e gebruikersonderzoek is gehouden en drie verbeter werkgroepen hebben hun verbeterplan bepaald. Hieraan is ook in 2011 gewerkt: o.a. onderdelen van de collectie worden verbeterd, social media worden ingevoerd. De verbetering van de website vindt in 2012 plaats gekoppeld aan Bibliotheek.nl is het bestuur omgevormd tot een Raad van Toezicht model conform de principes van Cultural Governance - hiermee is begonnen in 2010 om te zien waar het bestuur en de organisatie aan moet voldoen. Een groot aantal punten is het afgelopen jaar gerealiseerd waarbij in de loop van 2012 nog goed moet worden gekeken naar de voor- en nadelen van een Raad van Toezicht. 5

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247 1 registratienr.: 2012I02247 Bijlage 2 Overzicht kaderstelling subsidieverlening OUDERENBELEID door Pluspunt Algemene maatschappelijke doelen Het stimuleren van bewoners en organisaties om naar eigen vermogen

Nadere informatie

1. Realisatie van een UitleenPunt jeugd in de Brede School in De Zilk ter vervanging van de bibliobus.

1. Realisatie van een UitleenPunt jeugd in de Brede School in De Zilk ter vervanging van de bibliobus. Basisdienstverlening Waarom, waartoe 1. Bedrijfsvoering 2. Openingstijden 3. Collectie 4. Raadplegen en uitlenen Bibliotheekwet 2015: een openbare bibliotheekvoorziening heeft een publieke taak die zij

Nadere informatie

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken Bijlage 1: Kerncijfers Stichting Heuvelland Bibliotheken en Bibliotheek Gulpen-Wittem Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken bibliotheek inwoners leden media uitleen

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed CULTUUR: partner in een lokaal netwerk (westers en niet-westers, aansluitend bij de lokale situatie) Activiteit Personeel Collectie Gebouw en toegankelijkheid BASISTAKEN Netwerk Presenteren en uitlenen

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014 SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel Bibliotheek aan den IJssel In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2014. Gelet op de beleidsregel

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond Maart 2014 Bibliotheek Helmond-Peel in 2015 Toekomst In

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie Voortgezet onderwijs Leesbevordering en leespromotie Schooljaar 2012 2013 Inleiding De rode draad bij de samenstelling van het programma Leesbevordering en boekenpromotie in het voortgezet onderwijs is

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein

Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein Lezen Leren Informeren Inspireren Beleidsplan Bibliotheek Hilversum 2013-2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Missie en visie 3 1. Evaluatie beleidsperiode 2008-2012

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk

Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk 09-06-2016 Televisieseries vs. de Werkelijkheid. Sinds in het jaar 2000 de televisieserie CSI werd uitgezonden, zijn vele seriemakers ingesprongen

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Bibliotheekwerk in Roermond en Roerdalen Stand van zaken juni 2015

Bibliotheekwerk in Roermond en Roerdalen Stand van zaken juni 2015 Bibliotheekwerk in Roermond en Roerdalen Stand van zaken juni 2015 Roermond, juni 2015 Inhoudsopgave pagina 1. Situatieschets 2 Werkgebied, Bestuursvorm, Missie, Personeelsformatie, Vacature 2. Beleid

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

De Nieuwe Bibliotheek Heeze-Leende: Visie op de toekomst

De Nieuwe Bibliotheek Heeze-Leende: Visie op de toekomst De Nieuwe Bibliotheek Heeze-Leende: Visie op de toekomst Van place to be quiet naar place to bieb Visiedocument September 2016 1 1. Inleiding De bibliotheekbranche is volop in beweging. Bibliotheken in

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding - Lezen. Bibliotheek op school. Taal- en leesbevordering

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding - Lezen. Bibliotheek op school. Taal- en leesbevordering ALITEITSKAART Taal- en leesbevordering PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten.

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten. Bijlage: Lijst van benodigde documenten Ter voorbereiding op de audit in uw bibliotheek is het noodzakelijk dat de auditor vooraf relevante documentatie over uw organisatie ontvangt. Hieronder is per onderdeel

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek

Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek Impuls brede scholen, sport en cultuur Gemeente Hilvarenbeek December 2011 1 1. Inleiding Op 14 december 2010 heeft het college de intentieverklaring ondertekend waarmee gemeente Hilvarenbeek per 2011

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre

Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre Convenant Bibliotheekpunten op school Pilot Tongelre De ondergetekenden: te weten de schoolbesturen SKPO en Salto, de directies van Basisschool BoschAkker, De Boog, De Driesprong en t Karregat, de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave Hubert Gennep Sint Anthonis totaal Aantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153 Uniforme diensten

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN

GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN Welke bibliotheken doen mee aan gastlenen? Alle bibliotheken in Nederland doen mee. Mag ik in meerdere gastbibliotheken gastlenen? Ja, u mag in meer gastbibliotheken gastlenen.

Nadere informatie

Aantoonbaarheid Conformiteit. Certificeringnorm Openbare bibliotheken

Aantoonbaarheid Conformiteit. Certificeringnorm Openbare bibliotheken Aantoonbaarheid Conformiteit Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2010 tot en met 2013 definitief Aantoonbaarheid conformiteit 1 juni 2010 Het voorliggende stuk is een handvat voor de auditoren bij

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Productenboek 2016 1

Productenboek 2016 1 Productenboek 2016 1 Inleiding: Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. In deze wet staan de kerntaken van de bibliotheek beschreven: 1. Kennis

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Servicepunten Nieuwbouw van vestigingen en inrichting van servicepunten heeft gevolgen voor collectievorming

Servicepunten Nieuwbouw van vestigingen en inrichting van servicepunten heeft gevolgen voor collectievorming Servicepunten 2013-2015 Nieuwbouw van vestigingen en inrichting van servicepunten heeft gevolgen voor collectievorming Uitgangspunten servicepunten De collectie is actueel, vraaggericht, voldoende beschikbaar

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek Meerjaren Prestatieafspraken subsidie 2016-2018: Bibliotheek Activiteit: Stellers: Caren Julian Akkoord: geprtée Boxtel, afd. hoofd Maatschaļjp^kť^ itwikkeling d.d. 3-12 IS" Stichting Bibliotheek de Meierij

Nadere informatie

Meerjarig Bibliotheekbeleidsplan gemeente Nijkerk 2012 2018

Meerjarig Bibliotheekbeleidsplan gemeente Nijkerk 2012 2018 Meerjarig Bibliotheekbeleidsplan gemeente Nijkerk 2012 2018 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 NIEUWE AANPAK... 3 1.2 LEESWIJZER... 3 2. ONTWIKKELINGEN OP HET BIBLIOTHEEKWERK... 4 2.1 LANDELIJK NETWERK & PROVINCIAAL

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

De bibliotheek en haar plek in de Weerter samenleving. SP afdeling Weert, juni 2008

De bibliotheek en haar plek in de Weerter samenleving. SP afdeling Weert, juni 2008 De bibliotheek en haar plek in de Weerter samenleving SP afdeling Weert, juni 2008 1 VOORWOORD De SP ziet de bibliotheek als een belangrijke laagdrempelige voorziening in de Weerter samenleving. De Bibliotheek

Nadere informatie

Vastgesteld : 13 september 2004. Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006. 1. Inleiding. 2. Missie, Doel en Ambitie

Vastgesteld : 13 september 2004. Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006. 1. Inleiding. 2. Missie, Doel en Ambitie Vastgesteld : 13 september 2004 VR2004/105 Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006 1. Inleiding 2. Missie, Doel en Ambitie 3. Instrumenten 3.1 Dienstverlening op 4 niveaus

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7 Openbare bibliotheken Gewijzigd op 19 november 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar. Onderwerpen Aantal openbare bibliotheken Collectie Perioden aantal x 1 000 1999, inclusief volksbibliotheken

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas

Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas Een zakelijk concept voor de Nationale Bibliotheekpas Paul Postma Paul Postma Marketing Consultancy www.ppmc.nl A.L.V. V.O.B. OBA Amsterdam 11 december 2014 Inhoudsopgave 1. Waarom de Nationale Bibliotheekpas

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

De Bibliotheek? Die gebruik ik ook voor Internet!

De Bibliotheek? Die gebruik ik ook voor Internet! Regionaal beleidsplan bibliotheken Gooi & Vechtstreek Plan van aanpak De Bibliotheek? Die gebruik ik ook voor Internet! Januari 2004 Voorwoord De bibliotheken in de Gooi en Vechtstreek zijn van oudsher

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016 2018

Meerjarenbeleidsplan 2016 2018 Meerjarenbeleidsplan 2016 2018 BiblioNu Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Trends en ontwikkelingen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Culturele sector... 4 2.3 Bibliotheeksector... 4 3. Visie, missie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 1 juni 2007 Briefnummer : 2007-13.141a/22/A.20, CW Zaaknummer : 577/14030 Behandeld door : van Dijk, Mw. N.M. Telefoonnummer : (050) 316 4217 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met

De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met De bibliotheek op school als instrument voor optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Samen sterk met Waarom? Het leven van Lisa Wist u dat? 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd zijn? Dat

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en het nut voor studenten

De Openbare Bibliotheek en het nut voor studenten De Openbare Bibliotheek en het nut voor studenten Maeike Mulder 5888905 F. Huysmans Bibliotheken en de toekomst van kennis vorming en -overdracht Paper: De Openbare Bibliotheek en het nut voor studenten

Nadere informatie

Gemeente n Bergen op Zoom

Gemeente n Bergen op Zoom RVB06-0108 Gemeente n Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : gratis entree museum : SC/06/10 2 8 SEP. 2uü5 : Cultuur 15 Sector : Cultuur Afdeling : Historisch

Nadere informatie

educatief rogramma ducatief Jeugd 12-18 jaar

educatief rogramma ducatief Jeugd 12-18 jaar educatief rogramma ducatief rogramma 1 Jeugd 12-18 jaar Inhoud educatief programma jeugd 12-18 sprojecten Whodunnit? Bezoek aan de bibliotheek Verfilmde boeken Bekijk t maar Voorleeswedstrijd Read2Me!

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Educatieve collectie. Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant

Educatieve collectie. Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant Educatieve collectie Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant PBIB - Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen PBIB is de bibliotheek

Nadere informatie