Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer oor Inboeknummer osvoossbs Beslisdatum B&W 22 maart 2002 Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs met een spoedeisend karakter 1 Inleiding De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een beroepsprocedure bepaald, dat de spoedprocedure in de Verordening voorzieningen huisvesting gemeente Eindhoven (hierna de verordening) onverbindend is. Als gevolg van die uitspraak dient de raad zelf te beslissen op alle aanvragen en is delegatie aan het college van burgemeester en wethouders niet langer toegestaan. 2 Probleemstelling Spoedaanvragen. Twee schoolbesturen, te weten de COBSO en SATOE hebben aanvragen ingediend voor voorzieningen in de huisvesting. Het betreft een aantal spoedaanvragen waarvan de schoolbesturen van mening zijn dat sprake is van een spoedeisende situatie waarvan de beslissing op de aanvragen geen uitstel duldt. Brandveiligheid. Het bestuur van SATOE heeft een drietal aanvragen ingediend voor de bekostiging van voorzieningen brandveiligheid voor drie scholen. De bekostiging van de bouwkundige voorzieningen aan gebouwen die worden vereist voor de gebruiksvergunning vraagt SATOE aan op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven. De beoordeling vindt plaats op basis van de criteria aanpassing gebouw in verband met eisen voortkomend uit wet- en regelgeving. Gezien de prioriteit die de gemeente Eindhoven geeft aan de brandveiligheid van onderwijsgebouwen, worden de aanvragen behandeld als aanvragen onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Indien volgens de criteria ingevolge hoofdstuk 3 van de verordening inderdaad sprake is van spoedeisendheid en de gevraagde voorzieningen komen conform bijlage I van de verordening voor bekostiging in aanmerking, dan dient de gevraagde voorziening zo snel mogelijk te worden uitgevoerd. Uitstel tot een volgend jaarprogramma (2004) zou de voortgang van het onderwijs in gevaar brengen. De gemeenteraad heeft de zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs en

2 Raadsbijlage nummer oor dient de schoolbesturen in staat te stellen de scholen die onder hun bevoegd gezag staan adequaat te huisvesten. 4 Wijze van aanpak/ oplossingsrichting Spoedaanvragen. Op de eerste plaats wordt bezien of de gevraagde voorziening een voorziening is in de zin van artikel 2 van de verordening en daarmee valt onder de zorgplicht die de gemeente heeft voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Indien dit niet het geval is wordt de aanvraag, ongeacht de mate van spoedeisendheid, afgewezen. Indien sprake is van een voorziening in de zin van artikel 2 van de verordening wordt vervolgens de spoedeisendheid getoetst. Volgens hoofdstuk 3 van de verordening wordt de spoedeisendheid onderkend indien er sprake is van een gebeurtenis respectievelijk ontstane situatie ten gevolge waarvan de voortgang van het onderwijs in gevaar komt. Als sprake is van spoedeisendheid, vindt toetsing op een zelfde wijze plaats als bij de reguliere programma-aanvragen: is er sprake van een voorziening in de zin van artikel 2 van de verordening; is uitvoering van de voorziening mogelijk; en heeft de school op grond van de in Bijlage I van de verordening recht op de gevraagde voorziening. Indien een van deze vragen ontkennend wordt beantwoord, wordt de aanvraag afgewezen. Het gaat om de volgende spoedaanvragen: , De Trinoom, uitbreiding met 2 groepen 1*"inrichting Onderwijsleerpakket. De actuele normatieve behoefte van de school is 19. De bekostigde capaciteit is tevens 19. Geadviseerd wordt de aanvraag niet te honoreren , De Tempel, uitbreiding met 1 groep 1 "inrichting Onderwijsleerpakket. De actuele behoefte van de school is 11. De bekostigde capaciteit is 10. Geadviseerd wordt de aanvraag te honoreren , De Dri es tam, uitbreiding met 2 groepen 1 "inrichting meubilair. De actuele normatieve behoefte van de school is 14. De bekostigde capaciteit is 14. Geadviseerd wordt de aanvraag niet te honoreren , De Driestam, uitbreiding met 3 groepen 1neinrichting Onderwijsleerpakket. De actuele normatieve behoefte is 14, de bekostigde capaciteit is 13. Geadviseerd wordt uitbreiding met 1 groep Onderwijsleerpakket te honoreren , De Vuurvlinder, uitbreiding met 4 groepen 1" inrichting Onderwijsleerpakket. De actuele normatieve behoefte is 14. De bekostigde capaciteit is 12. Geadviseerd wordt uitbreiding met 2 groepen Onderwijsleerpakket te honoreren.

3 Raadsbijlage nummer oa.ooa.oor , De Yuurvlinder, uitbreiding met 3 groepen 1 "inrichting meubilair. De actuele normatieve behoefte van de school is 14 groepen. De bekostigde capaciteit is 13. Geadviseerd wordt uitbreiding met 1 groep meubilair te honoreren , De Yuurvlinder, uitbreiding met 3 permanente lokalen en 1 speellokaal. De actuele behoefte is thans 14 groepsruimten. De bekostigde capaciteit is 13 groepsruimten. Voor het programma 2003 heeft het schoolbestuur een aanvraag ingediend voor onder meer uitbreiding met 5 permanente lokalen. (aanvraagnummer ). De school heeft voor de uitbreiding, die zou moeten plaatsvinden op het terrein tegenover de hoofdlocatie de planontwikkeling nog niet opgestart. Met plan ontwikkeling wordt hier onder meer gedoeld op het maken van een ontwerp en het verkennen van de kaders die vanuit de ruimtelijke ordening worden gesteld. Geconcludeerd moet worden dat realisatie op zeer korte termijn (de doelstelling van een spoedaanvraag) van de gevraagde voorziening niet mogelijk is. Op grond van het voorgaande wordt geadviseerd de aanvraag niet in deze vorm te honoreren, maar gebruik makend van de uw bevoegdheid een andere dan de gevraagde voorziening toe te kennen de voorziening medegebruik dan wel ingebruikneming van een bestaand gebouw toe te kennen Louis Buelens, uitbreiding met 1 groep 1*"inrichting Onderwijsleerpakket. De actuele normatieve behoefte van de school is 13. De Bekostigde capaciteit is 11. Geadviseerd de aanvraag te honoreren en niet alleen de 12 groep toe te kennen, maar ook de , De Hasselbraam, uitbreiding met 1 groep 1 "inrichting Onderwijsleerpakket. De actuele normatieve behoefte van de school is 12. De bekostigde capaciteit is 11. Geadviseerd wordt de aanvraag te honoreren , De Klapwiek, uitbreiding met 1 groep 1*"inrichting Onderwijsleerpakket. De actuele normatieve behoefte van de school is 13 groepen Onderwijsleerpakket, De bekostigde capaciteit is 12 groepen. Geadviseerd wordt de aanvraag te honoreren , Drents Dorp uitbreiding met 2 groepen 1 "inrichting Onderwj isleerpakket. De normatieve behoefte van de school is 9 groepen Onderwijsleerpakket. De bekostigde capaciteit is 10 groepen Onderwijsleerpakket. Geadviseerd wordt de aanvraag af te wijzen , De Opbouw, uitbreiding met 1 groep 1 "inrichting Onderwijsleerpakket. De normatieve behoefte van de school is in overeenstemming met de bekostigde capaciteit. Geadviseerd wordt de aanvraag af te wijzen.

4 Raadsbijlage nummer I , Floralaan-i/Vest, vervangende nieuwbouw. De vraag van de school komt voort uit het gegeven dat op het programma 2001 vervangende nieuwbouw voor de school is opgenomen. De realisatie van de vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie zal naar verwachting in de tweede helft van 2002 starten. Gedurende de bouwperiode zal de school elders worden gehuisvest. Het schoolbestuur heeft verzocht de bekostiging van deze tijdelijke huisvesting te baseren op het scenario dat de volledige populatie in tijdelijke lokalen in het Kortonjopark onder wordt gebracht. Vanuit de sector Onderwijs en Educatie is echter ingestoken op het tevens gebruiken van de vrijkomende gebouwen aan de Begoniastraat 15, Geraniumstraat 2 en Geraniumstraat 4 (hierna: Begoniastraat/Geraniumstraat). In de Begoniastraat/Geraniumstraat kunnen 14 groepen leerlingen worden ondergebracht. De overige 6 groepen die in het Kortonjopark worden ondergebracht betreffen de kleutergroepen van de school. De argumenten te kiezen voor deze constructie kunnen als volgt worden samengevat: door niet de volledige populatie in het Kortonjopark onder te brengen wordt de functie van het park in aanzienlijk mindere mate aangetast; zowel de locatie Begoniastraat/Geraniumstraat als de locatie Kortonjopark liggen binnen het voedingsgebied van de school en bevinden zich op hemelsbreed 500 meter van elkaar; wanneer de normhuurvergoeding van het huren van tijdelijke lokalen voor de volledige school wordt afgezet tegen de kosten van het op orde brengen van de Begoniastraat/Geraniumstraat (denk hierbij aan schilderwerk, vloerbedekking, geringe aanpassingen) en het huren van de lokalen voor 6 groepen die in het Kortonjopark worden ondergebracht, blijkt dat de twee alternatieven ongeveer dezelfde kosten met zich meebrengen; de locatie Begoniastraat/Geraniumstraat is ook na het gebruik door basisschool Floralaan-West als "wisselschool" inzetbaar bij de in de nabije toekomst te verwachten nieuwbouw- of majeure uitbreidingsprojecten. Met dit in het achterhoofd valt de financiele vergelijking van de nu voorliggende alternatieven altijd uit in het voordeel van het gebruik van de locatie Begoniastraat/Geraniumstraat. Geadviseerd wordt dan ook de aanvraag te honoreren met dien verstande dat: 1 de locatie Begoniastraat/Geraniumstraat geschikt wordt gemaakt voor het basisonderwijs en conform het bepaalde in bijlage I, sub 1.4 onder e van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs een bedrag ter beschikking ter dekking van de hiermee verbonden kosten; 2 aan het schoolbestuur, i.c. SATOE, de voorziening ingebruikneming" wordt toegekend voor de panden Geraniumstraat/Begoniastraat met dien verstande dat de feitelijke ingebruikneming van de genoemde locatie pas geschiedt nadat de bouwvergunning voor de vervangende nieuwbouw is verleend.

5 Raadsbijlage nummer oa.ooa.oor 5 Financiele gevolgen en risico s Voorzover de hiervoor genoemde spoedaanvragen tot een positief advies hebben geleid, treft u hierna de financiele consequenties van dit advies aan: Eerste inrichting Onderwijsleerpakketlmeubilair , De Tempel, uitbreiding 1 groep Onderwijsleerpakket c 5.833,ÃćâĆňâĂİ , De Driestam, uitbreiding 1 groep Onderwijsleerpakket c 5.833,ÃćâĆňâĂİ , De Vuurvlinder, uitbreiding 2 groepen Onderwijsleerpakket c ,ÃćâĆňâĂİ , De Vuurvlinder, uitbreiding 1 groep meubilair c 5.515,ÃćâĆňâĂİ , Louis Buelens, uitbreiding 2 groepen Onderwijsleerpakket c ,ÃćâĆňâĂİ , De Hasselbraam, uitbreiding 1 groep Onderwijsleerpakket c 5.833,ÃćâĆňâĂİ De Klapwiek, uitbreiding met 1 groep Onderwijsleerpakket c 5.833,ÃćâĆňâĂİ Het hieruit voortvloeiend totaalkrediet ad c ,ÃćâĆňâĂİ en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor 2002 en de volgende jaren ten laste van de stortingen in de egalisatiereserve te brengen. Medegebruik , De Vuurvlinder e De toewijzing van medegebruik heeft geen financiele gevolgen voor de gemeente. Vervangende bouw. Zoals reeds in paragraaf 4 is vermeld wordt in de behoefte van de school voorzien door de voorziening "ingebruikneming" toe te kennen. De kosten voor aanpassing en onderhoud van de panden Begoniastraat/Geraniumstraat zijn na een gedetailleerde schouwing van de panden geraamd op c ,ÃćâĆňâĂİ. Voorgesteld wordt dit bedrag rechtstreeks ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening onderwijs te brengen. Volledigheidshalve informeren wij u over de omstandigheid dat met betrekking tot de gebouwen aan de Geraniumstraat 2 en 4 is sprake van achterstallig onderhoud waarvoor de voormalig gebruiker, i.c. OMO (Ons Middelbaar Onderwijs), op grond van het bepaalde in artikel 106 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs j artikel 37 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, financieel aansprakelijk is. Op dit moment is de gemeente Eindhoven met OMO over de precieze vaststelling van de omvang van het achterstallig onderhoud in gesprek. De aanwezigheid van achterstallig onderhoud als zodanig wordt door OMO niet ter discussie gesteld. Het bedrag dat OMO aan de gemeente zal voldoen inzake dit achterstallig onderhoud zal in het onderhoudsfonds onderwijs vloeien. Brandvei ligheid. Zoals in paragraaf 2 vermeld heeft het bestuur van SATOE een drietal aanvragen ingediend voor de bekostiging van voorzieningen brandveiligheid voor drie scholen.

6 E ,ÃćâĆňâĂİ. Raadsbij lage nummer I De bekostiging van de bouwkundige voorzieningen aan gebouwen die worden vereist voor de gebruiksvergunning vraagt 5ATOE aan op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven. De beoordeling vindt plaats op basis van de criteria aanpassing gebouw in verband met eisen voortkomend uit wet- en regelgeving. Gezien de prioriteit die de gemeente Eindhoven geeft aan de brandveiligheid van onderwijsgebouwen, worden de aanvragen behandeld als aanvragen onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter. De kosten van de voorzieningen brandveiligheid bedragen voor de onderstaande schoolgebouwen totaal e ,ÃćâĆňâĂİ. De kosten worden ten laste gebracht van de bij het programma 1999 beschikbaar gestelde budget voor voorzieningen brandveiligheid ad e ,25. Genoemd budget is, na restitutie van de voorgefinancierde bekostiging van de kleefmagneten, zie het besluit van uw gemeenteraad d.d. 17 december 2001, nog groot: 6 Overige gevolgen van de aanpak Niet van toepassing. 7 Resultaten van overleg/inspraak Met de schoolbesturen zijn de voorgenomen besluiten besproken. Met name over wijze waarop de tijdelijke huisvesting van basisschool Floralaan-West wordt vormgegeven heeft met het schoolbestuur (SATOE) intensief overleg plaatsgevonden. Met betrekking tot de aanvragen inzake brandveiligheid is uitvoerig overleg gevoerd met het schoolbestuur inzake de te volgen procedure en de te overleggen gegevens. Het schoolbestuur heeft veelvuldig overleg met de brandweer. Op basis van de ingediende aanvragen komen alle gevraagde voorzieningen voor bekostiging in aanmerking.

7 Raadsbijlage nummer I 8 Communicatie De schoolbesturen zullen door middel van individuele beschikking in kennis worden gesteld van de door uw raad genomen besluiten. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, burgemeester., secretaris.

8 Raadsbijlage nummer oa.ooa.oor Besluit: De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, gelet op de Wet op het Primair Onderwijs, de bepalingen omtrent spoedeisende aanvragen in hoofdstuk 3 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs en de door de bevoegde gezagen van de COBSO en SATOE in gediende spoedaanvragen; besluit: 1 de aanvragen uitbreiding eerste inrichting OLP respectievelijk meubilair geregistreerd onder de hierna vermelde aanvraagnummers toe te wijzen: A , De Tempel, uitbreiding 1 groep OLP ,ÃćâĆňâĂİ , De Driestam, uitbreiding 1 groep OLP ,ÃćâĆňâĂİ , De Vuurvlinder, uitbreiding 2 groepen OLP a ,ÃćâĆňâĂİ , De Vuurvlinder, uitbreiding 1 groep meubilair e 5.515,ÃćâĆňâĂİ , Louis Buelens, uitbreiding 2 groepen OLP c ,ÃćâĆňâĂİ , De Hasselbraam, uitbreiding 1 groep OLP c 5.833,ÃćâĆňâĂİ De Klapwiek, uitbreiding met 1 groep OLP b 5.833,ÃćâĆňâĂİ B het hieruit voortvloeiend totaalkrediet ad e ,- beschikbaar te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor 2002 en de volgende jaren ten laste van de stortingen in de egalisatiereserve huisvesting onderwijs te brengen; 2 de aanvraag uitbreiding eerste inrichting Onderwijsleerpakket geregistreerd onder de nummers , , en af te wijzen op grond van het bepaalde in artikel 98 lid 2 Wet op het Primair Onderwijs j artikel 22 lid 1 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs j bijlage I 1.7 van genoemde verordening; 3 de aanvraag uitbreiding met 3 permanente lokalen en 1 speellokaal ten behoeve van basisschool De Vuurvlinder geregistreerd onder nummer , gebruikmakend van het bepaalde in artikel 22 lid 2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, niet als zodanig te honoreren maar in plaats hiervan de voorziening medegebruik toe te kennen; 4 de aanvraag vervangende (tijdelijke) nieuwbouw ten behoeve van basisschool Floralaan-West, geregistreerd onder nummer , gebruikmakend van het bepaalde in artikel 22 lid 2 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, te honoreren in die zin dat met betrekking tot de gebouwen aan de Begoniastraat 15 en Geraniumstraat 2 en 4 de voorziening ingebruikneming wordt toegewezen en conform het bepaalde in Bijlage I, sub 1.4 onder e een bedrag ad. c ,- ter beschikking te stellen waarmee de Begoniastraatl Geraniumstraat geschikt wordt gemaakt voor het basisonderwijs door het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en enige aanpassingen en dit bedrag rechtstreeks ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening onderwijs;

9 4)+ Raadabijlage nummer I 1 met betrekking tot brandveiligheid: A De aanvragen van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven (SATOE) voor de voorzieningen brandveiligheid van de onderstaande scholen en bedragen, voor bekostiging in aanmerking te brengen: De Driesprong Karregat 704,ÃćâĆňâĂİ ; De Klimboom St. Norbertuslaan 4.810,ÃćâĆňâĂİ ; De Hanevoet Oldengaarde ,ÃćâĆňâĂİ. 8 het totaal ad ,ÃćâĆňâĂİ ten laste te brengen van de voorziening brandveiligheid in de egalisatiereserve huisvesting onderwijs; 2 de begroting 2002 en volgende jaren met inachtneming van het voorgaande dienovereenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 maart R. Welschen, voorzitter. J. Verheugt, loco-secretaris. of

Raadsvoorstelinzake enkele aanvragen voor voorzieningen in de onderwij

Raadsvoorstelinzake enkele aanvragen voor voorzieningen in de onderwij gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer os.xoa.oos Inboeknummer 02VOO74ao Beslisdatum BikW x oktober soos Dossiernummer s4o.sss Raadsvoorstelinzake enkele aanvragen voor voorzieningen

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting

Raadsbijlage Voorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer so Inboeknummer osvooosxy Beslisdatum Bikw 22 januari 2002 Dossiernummer sop.sxy Raadsbijlage Voorstel inzake de beslissing op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake beslissing op aanvragen onderwijshuisvesting met

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake beslissing op aanvragen onderwijshuisvesting met m)++ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 03R.Z03.004 lnboeknummer o3voox683 Beslisdatum Baw S maart 2003 Dossiernummer 3xo.aS3 Raadsvoorstelinzake beslissing op aanvragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o4.rxog.oog Inboeknummer oevooaagr Beslisdatum B8cw xg april 2004 Dossiernummer er6.sgs Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 16 december 2002. Agendapunt : 12.

Raadsvergadering : 16 december 2002. Agendapunt : 12. Raadsvergadering : 16 december 2002 Agendapunt : 12. Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006

Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006 RAADSVOORSTEL Nr :./MaZa. Datum : 31 oktober 2005 Onderwerp : Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2006 Aan de raad, Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de Gemeente

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Baadsnummer OQRZOQ.OO6 Inboeknummer oavooyssx Beslisdatum B%W x6 juni soos Dossiernummer SsS.sSx Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen voor voorzieningen

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG-2006-569 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand

Nadere informatie

Bijlage I Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen

Bijlage I Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen Bijlage I Beoordelingscriteria noodzaak aangevraagde voorzieningen (Bijlage bij Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2015) Deel A - Lesgebouwen De voorzieningen genoemd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 3

INHOUDSOPGAVE. Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 3 INHOUDSOPGAVE Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 3 DEEL A Lesgebouwen... 3 1 School voor basisonderwijs... 3 1.1 Nieuwbouw... 3 1.2 Vervangende bouw... 3 1.3 Uitbreiding...

Nadere informatie

De noodzaak van nieuwbouw blijkt uit: a. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt;

De noodzaak van nieuwbouw blijkt uit: a. het feit dat de minister de desbetreffende school voor het eerst voor bekostiging in aanmerking brengt; Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder behoudens de financiële toets de voorziening

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststellen bekostiging verbouwing en/of uitbreidingen Eerste Christelijk Lyceum, Stedelijk Gymnasium en De Kring Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. M.Harteveld Telefoon

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van de ++4 gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekssaken Raadsnummer os.oxo.oox Beslisdatum BLW xg maart soos Dos siernummer sxs.ssx Raadsvoorstel tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 9 november 2010 R11S009. Aanpassingen in de verordeningen voorzieningen huisvesting basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Datum Agendapunt Nummer. 9 november 2010 R11S009. Aanpassingen in de verordeningen voorzieningen huisvesting basisonderwijs en voortgezet onderwijs Datum Agendapunt Nummer 9 november 2010 R11S009 Onderwerp Aanpassingen in de verordeningen voorzieningen huisvesting basisonderwijs en voortgezet onderwijs Voorstel Beoogd effect De tekst van de verordeningen

Nadere informatie

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage 1 Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen In deze bijlage worden per voorziening opgesomd de nadere voorwaarden, behoudens de financiële toets, die van belang zijn om vast te stellen

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heerde. Tekst van de verordening. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heerde. Tekst van de verordening. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heerde Tekst van de verordening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Begripsbepalingen Omschrijving

Nadere informatie

Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening

Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Raadsvergadering : 15 december 2003. Agendapunt : 14. Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0135 Rv. nr.: 11.0135 B en W-besluit d.d.: 6-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1214 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding

Nadere informatie

Onderwerp: Financiële afwikkeling brandveiligheidsmaatregelen in de schoolgebouwen binnen de gemeente.

Onderwerp: Financiële afwikkeling brandveiligheidsmaatregelen in de schoolgebouwen binnen de gemeente. Vergadering: 14 februari 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Financiële

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A ...

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A ... Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen... 2 DEEL A Lesgebouwen........... 2 1 School voor basisonderwijs...... 2 1.1 Nieuwbouw... 2 1.2 Vervangende bouw... 2 1.3 Uitbreiding... 3 1.4

Nadere informatie

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: 1. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Someren 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09 Onderwerp Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel / Procedure op overeenstemming gericht overleg. Voorstel De gewijzigde Verordening voorzieningen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011)

Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011) Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011) Collegevoorstel Inleiding Het vaststellen van het Programma Huisvesting Onderwijs is een bevoegdheid van uw college en de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01045 / 2421553 B&W beslisdatum 15 augustus 2017 Dossiernummer 17.33.451 Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum Inleiding In de overeenkomst Voortgezet

Nadere informatie

24.3.2005 verzoek Onderwijsstichting BOZL-Quintessence voor vergoeding glasschade ten gevolge van vandalisme sbode Boemerang.

24.3.2005 verzoek Onderwijsstichting BOZL-Quintessence voor vergoeding glasschade ten gevolge van vandalisme sbode Boemerang. Raadsvoorstel Brunssum, d.d. : 28.06.2005 Gemeenteblad : 2005 nr. 31 Afdeling : Welzijn en Onderwijs nr. 2005 / 7087 Onderwerp : Aanvraag spoedvoorziening (schadeverzekeringen) Aan de raad. Aanleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0122 Rv. nr: 08.0122 B&W-besluit d.d.: 9-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1217 Naam programma +onderdeel: Programma 7. Jeugd en Onderwijs, beleidsterrein Onderwijshuisvesting. Onderwerp: Het

Nadere informatie

Verordening. voorzieningen. huisvesting. onderwijs

Verordening. voorzieningen. huisvesting. onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vastgesteld in openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 30 juni 2009 INHOUDSOPGAVE Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs HOOFDSTUK

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling verslag OOGO Onderwijshuisvesting 7 september 2009

Onderwerp: Vaststelling verslag OOGO Onderwijshuisvesting 7 september 2009 College V200901098 Onderwerp: Vaststelling verslag OOGO Onderwijshuisvesting 7 september 2009 Samenvatting: Inleiding: Op 1 september jl. heeft het college ingestemd met de voorgenomen inhoud van het programma

Nadere informatie

: Spoedaanvraag Driemaster Populierlaan

: Spoedaanvraag Driemaster Populierlaan sas^ïssjjs^^ Gemeente ê dd ' 25NOV.24 B@4w.sing; _~_, r -_ Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 25 november 24 : SMD/4/53 : Spoedaanvraag Driemaster Populierlaan Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie

Gemeente tf Bergen op Zoom

Gemeente tf Bergen op Zoom RAADSVERGADERING Gemeente tf Bergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 27 februari 23 : SMD/3/5 : verplaatsing noodunits bij basisschool De Springplank Aan de gemeenteraad, Voorstel Wij

Nadere informatie

Formulier voor aanvragen van voorzieningen in de onderwijshuisvesting

Formulier voor aanvragen van voorzieningen in de onderwijshuisvesting Formulier voor aanvragen van voorzieningen in de onderwijshuisvesting Per type aanvraag (programma, spoedeisende aanvraag of bouwvoorbereiding) 1 formulier invullen 1. Bestuursgegevens van het bevoegd

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat

gebruik bestemde voorziening de prognose, die voldoet aan de vereisten uit bijlage II, aantoont dat RIS.3500 Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Behorende bij de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Emmen 2009 Per onderwijssector en per voorziening worden

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I

VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I VERORDENING HUISVESTINGSVOORZIENINGEN MENALDUMADEEL - B IJ L A G E I 2.4.1 Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorziing Per onderwijssector per voorziing word hieronder opgesomd de nadere voorwaard

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

BIJLAGE I. Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen. DEEL A Lesgebouwen

BIJLAGE I. Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen. DEEL A Lesgebouwen BIJLAGE I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen DEEL A Lesgebouwen DEEL B Voorzieningen voor lichamelijke opvoeding DEEL A Lesgebouwen 1 BIJLAGE I Criteria voor beoordeling van aangevraagde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2015/007159 Onderwerp: Bouwkundig aanpassen van het Varendonck College op basis van een doordecentralisatieovereenkomst Bijlage(n): Vergadering van: Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van... [datum en eventueel nummer], inzake... [invullen];

gelezen het voorstel van het college van... [datum en eventueel nummer], inzake... [invullen]; Bijlage 1 bij VNG-brief BAOZW/U200902615 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS ALGEMEEN EN PRIMAIR ONDERWIJS De raad van de gemeente... [naam gemeente]; gelezen

Nadere informatie

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Jaarlijks wordt het programma en overzicht onderwijshuisvesting vastgesteld. Thans geldt dat voor het IHP 2012.

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Jaarlijks wordt het programma en overzicht onderwijshuisvesting vastgesteld. Thans geldt dat voor het IHP 2012. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Conrad Oud Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 19-09-2011 NR. TITEL: Programma en overzicht onderwijshuisvesting (IHP) 2012 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente ê Bergen op Zoom

Gemeente ê Bergen op Zoom i J.D Gemeente ê j &H> Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 31 maart 25 : SMD/5/5 : spoedaanvraag school Oost Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De spoedaanvraag met betrekking tot asbestsanering van

Nadere informatie

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel)

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 oktober 2006/ 184/2006 (gewijzigd) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake een aantal aanvragen voor voorzieningen in de

Raadsvoorstel inzake een aantal aanvragen voor voorzieningen in de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.RIO3.OIO Inboeknummer o4vooaaoo Beslisdatum BTW xs juni 2004 Dossiernummer 4sS.sSx Raadsvoorstel inzake een aantal aanvragen voor

Nadere informatie

vast te stellen de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Papendrecht (2015).

vast te stellen de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Papendrecht (2015). RAADSBESLUIT Datum en nummer 10 december 2015, nummer De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college van 3 november 2015, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 102

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel

Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Datum: Onderwerp Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de wijziging van bijlage IV van de Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Onderwerp : Bezwaarschrift Stichting Basisonderwijs Goser inzake onderwijshuisvesting

Onderwerp : Bezwaarschrift Stichting Basisonderwijs Goser inzake onderwijshuisvesting Raadsvergadering : 26 september 2005 Agendapunt : 15 Onderwerp : Bezwaarschrift Stichting Basisonderwijs Goser inzake onderwijshuisvesting basisonderwijs programma 2005 Samenvatting voorstel Door Stichting

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda.

besluit: vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda. Besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 615034 59 C onderwerp technische wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda de raad van de gemeente Gouda Gelezen het

Nadere informatie

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leeuwarderadeel 2015

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leeuwarderadeel 2015 Nr. 2015/24 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leeuwarderadeel 2015 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2015;

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 november 2014 onderwerp Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 zaakkenmerk Inleiding Voor u ligt de

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN ONDERWIJSHUISVESTING HELMOND 2009

VERORDENING VOORZIENINGEN ONDERWIJSHUISVESTING HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 115 Besluit: Gemeenteraad 01 december 2009 Gemeenteblad VERORDENING VOORZIENINGEN ONDERWIJSHUISVESTING HELMOND 2009 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ten Boer 2010

Onderwerp: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ten Boer 2010 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 november 2010 Registratienummer: TB 10.2452287 Agendapunt: 9 Onderwerp: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ten Boer 2010 Voorstel:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 376480 Datum : 8 november 2016 Programma : Onderwijs, sport en cultuur Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS BOB10/003 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS Aan de raad, 1. Wijziging modelverordening De Verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 165254 Registratiedatum: 18-12-2014 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 52-15-WV Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Wetswijziging onderwijshuisvesting Besluit: - Akkoord gaan

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Programma en overzicht Huisvesting Primair onderwijs voor het jaar 2014. 1 Samenvatting Op grond van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs kunnen

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan Peuterspeelzalen Eindhoven v 9emeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbijlage nummer t4 Inboeknummer gyuooggg4 Beslisdatum B8rw ao januari tggb Dossiernummer So4.6ot Raadsbijlage Voorstel inzake het huisvestin9splan

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

1.6.1 openbaar, algemeen en bijzonder basisonderwijs 1.6.2 openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs

1.6.1 openbaar, algemeen en bijzonder basisonderwijs 1.6.2 openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs Raadsvoorstel STELLER Theo Neijenhuis VERANTWOORDELIJK WETHOUDER R.C.J. Geertzen DATUM RAADSVERGADERING 1 juli 2010 ONDERWERP Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Culemborg 2010 PROGRAMMA

Nadere informatie

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel B&W ADVIES Kenmerk: 17BW000002 Datum advies: 2 januari 2017 Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel Advies: 1. regelen van tijdelijke huisvesting voor basisschool De Vallei voor de periode

Nadere informatie

Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten

Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten College Onderwerp: V200900092 Verzoek van Scala om toegekende gelden voor basisschool Lambertus en basisschool de Bussel anders in te zetten Samenvatting: Inleiding: Op 6 juni 2008 heeft Stichting Scala

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Begrotingswijziging: Nee Raadsinfo: Nee Behandeling OR: Nee

COLLEGEVOORSTEL. Begrotingswijziging: Nee Raadsinfo: Nee Behandeling OR: Nee COLLEGEVOORSTEL Afdeling / eenheid: Samenleving Opsteller: J. de Boer- Pontier Toestelnummer: 767 Overleg gevoerd met: H, Komduur Datum voorstel: 23-06-14 Paraaf afdelingshoofd: Paraaf portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting (september 2014)

Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting (september 2014) Bijlage IV Normbedragen voor vergoeding en indexering onderwijshuisvesting (september 204) Deel A Indexering De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de onderstaande

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595 447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595 447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Vergadering: 11 januari 2011 Agendanummer: 13 Status: opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595 447767 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 22 mei R06S003. Wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Zeewolde 2009

Datum Agendapunt Nummer. 22 mei R06S003. Wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Zeewolde 2009 Datum Agendapunt Nummer 8 R06S003 Onderwerp Wijziging van de Verordening Raadsvoorstel Beoogd effect Een actuele en duidelijke verordening leerlingenvervoer. De huidige verordening is in 2009 vastgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Jeugd en onderwijs

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Jeugd en onderwijs RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: DOCPROPERTY onderwerp1 \* MERGEFORMAT (Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting

Nadere informatie

2014-405 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwegein 2015

2014-405 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwegein 2015 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nieuwegein 2015 De raad van de gemeente Nieuwegein, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelezen het verslag

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2008:BD3606

ECLI:NL:RVS:2008:BD3606 ECLI:NL:RVS:2008:BD3606 Instantie Raad van State Datum uitspraak 11-06-2008 Datum publicatie 11-06-2008 Zaaknummer 200705694/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend

Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen van een aanvullend gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer 54 lnboeknummer 01J002111 Beslisdatum BTW 9 maart 2001 Dossiernummer 111.407 Raadsbijlage Voorstel inzake hei beschikbaar stellen

Nadere informatie

gelet op artikel 2 lid c en artikel 30 van de Verordening onderwijshuisvesting gemeente Enschede;

gelet op artikel 2 lid c en artikel 30 van de Verordening onderwijshuisvesting gemeente Enschede; BELEIDSREGEL AANVRAGEN VERGOEDING SCHADES Het college van de gemeente Enschede; gelet op titel 4.3 Beleidsregels van de Algemene Wet Bestuursrecht; gelet op artikel 2 lid c en artikel 30 van de Verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. gemeente Heemstede

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. gemeente Heemstede Biilaae Behorende bij raadsbesluit inzake Vero Heemstede 2015 d.d. 23 april 2015 lining voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2015

Nadere informatie

raadsvergadering: 8 juni 2005 onderwerp: Vaststelling aanvullend onderwijshuisvestingsprogramma 2005

raadsvergadering: 8 juni 2005 onderwerp: Vaststelling aanvullend onderwijshuisvestingsprogramma 2005 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 8 juni 2005 onderwerp: Vaststelling aanvullend onderwijshuisvestingsprogramma 2005 bijlage: ontwerp-besluit datum: 30 mei 2005 gemeenteblad I nr.: 63 agenda nr.: 8 Aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2016.0032105 onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpassing van het voormalig schoolgebouw De Ontdekking ten behoeve van de voorziening 'ingebruikneming'

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

-gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;

-gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; -gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2015; -gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers

Nadere informatie

Gemeente Delft. Aan de gemeenteraad Gescand archief Van. Beantwoording Aanvraag Stichting Islamitisch College

Gemeente Delft. Aan de gemeenteraad Gescand archief Van. Beantwoording Aanvraag Stichting Islamitisch College Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Gescand archief Van college van B&W ^ Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk 1 juni 2015 A. Hekker M. Kats 0652738751 mkats@delft.nl

Nadere informatie

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie

gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen;

gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen; Concept Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tiel 2016 De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum) en (nr); gelezen het verslag van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie