Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

2 2012 Een uitgave van: Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur Agorabaan 3 Postbus AJ Lelystad T F E Inhoudsopgave Voorwoord directeur... 3 Ontwikkelingen... 4 organisatie en Bestuur... 5 bestuur... 5 managementteam... 6 Medezeggenschap... 6 ondersteunende staf... 7 Financiën en control... 7 communicatie, pr en marketing... 7 kwaliteit, proces en evaluatie... 8 personeel... 8 nieuwe markten... 9 INNOVATIE... 9 kubusbrede projecten kunst in uitvoering kubus en onderwijs primair onderwijs voortgezet onderwijs kunst op locatie Centrum Amateurkunst Flevoland de scout intendant Brede school underground service center Financiën Accountantsverklaring voorwoord Voor u ligt het geïntegreerde jaarverslag 2011 van Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur. De Kubus is hèt centrum voor kunsteducatie, cultuurparticipatie en amateurkunst in Lelystad. De Kubus heeft de lokale en deels provinciale functie culturele activiteiten te initiëren, ontwikkelen en uit te voeren. Ook is De Kubus een culturele ontmoetingsplaats voor amateurs, professionals en andere cultuurgeïnteresseerden. Concrete activiteiten richten zich op muziek, dans, theater en beeldende vorming; ondersteuning van het onderwijs; ondersteuning van de amateurkunst en het uitvoeren van diverse projecten in dat kader. Underground, het poppodium van Lelystad, maakt tevens deel uit van Stichting De Kubus. Koers bepalen Met de structuurverandering in 2010 is een goede basis gelegd voor verdere professionalisering van de organisatie in Per 1 februari is het nieuwe programmamanagementteam compleet. Dit team krijgt een cruciale rol binnen de gewenste cultuurverandering de komende jaren, en in de verdere ontwikkeling van De Kubus. Na een eerste kennismaking met elkaar en met het reilen en zeilen binnen de organisatie, komen al heel snel de koers en strategie van De Kubus op de agenda. Kansen en bedreigingen in het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen dwingen ons tot heldere keuzes voor de toekomst. In de loop van het jaar worden de financiële kaders voor 2012 en verder langzaamaan duidelijk. Harde realiteit, waar wij met overtuiging ons hogere doel en onze ambities tegenover zetten middels ons strategisch plan : Groeien door Kunst. Volop in beweging Naast het bepalen van de koers heeft 2011 vooral in het teken gestaan van de verbetering van de bedrijfsvoering en ontwikkeling van de inhoud. I-Kubus (herinrichting bedrijfsprocessen) en Fraai Lawaai (muziek in ieder kind) vallen daarbij in het oog vanwege strategisch belang, complexiteit en hoge (werk)druk op de formatie. Tegelijkertijd zijn we vol in bedrijf, niet alleen binnen maar ook -en steeds meer- buiten De Kubus en Underground. Dit jaarverslag beschrijft in vogelvlucht de grote diversiteit aan producten en diensten die vallen onder de paraplu van Stichting De Kubus. We beschrijven eerst belangrijke ontwikkelingen. Vervolgens passeren bestuur en organisatie de revue en volgen innovatie en Kubusbrede projecten. Daarna wordt per afdeling of entiteit een helder beeld geschetst. Tot slot volgt een overzicht van financiën en kengetallen. Het was een bijzonder intensief jaar, waarin ongelooflijk veel werk is verzet door alle medewerkers. We hebben de nodige tegenslagen gehad en hobbels moeten nemen, maar ook mooie dingen met elkaar te weeg gebracht en beleefd. Mede dankzij het initiatief, doorzettingsvermogen en enthousiasme van alle medewerkers staan we waar we nu staan. Samen sterker, met open vizier gericht op Kunst en cultuur geven glans, ook in donkere tijden! Akke Wiersma, directeur COLOFON: Teksten: programmamanagementteam en staf Eindredactie: Akke Wiersma Redactie & opmaak: communicatieafdeling De Kubus 3

3 ontwikkelingen Het geld is op De wereld verandert ingrijpend en heel erg snel. Het geld is op is de uitgangssituatie voor de huidige samenleving. Na diverse verkiezingsrondes, eerst gemeentelijk en daarna landelijk in 2010 en vervolgens provinciaal in het voorjaar 2011, wordt langzaamaan duidelijk wat dit zal en kan gaan betekenen voor kunst en cultuur in het algemeen en voor De Kubus in het bijzonder. De gemeente Lelystad bezuinigt vooralsnog beperkt, met 3% vanaf 2012, oplopend is de verwachting tot 5% in In het coalitieakkoord van het nieuwe college van gedeputeerde staten van Flevoland wordt de instandhouding van de regionale culturele infrastructuur als een provinciale kerntaak beschouwd. Zowel het Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF), de steunfunctie in het primair en voortgezet onderwijs als de ondersteuning van cultuurparticipatie zullen echter 15% moeten bezuinigen (7,5% in 2013 en nog eens 7,5% in 2014). Daarnaast moeten de steunfuncties per 1 januari 2013 worden gecentraliseerd. In dat kader bereiden de vier steunfuncties uit Almere, Dronten, Emmeloord en Lelystad een advies voor hoe dit te realiseren. Dit advies wordt begin februari 2012 aangeboden aan de provincie Flevoland. Ook de diverse rijks bezuinigingen/ ontwikkelingen op o.a. de Cultuurkaart, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, het samenvoegen/korten van Kunstfactor en Cultuurnetwerk en de invoering van 19% BTW hebben effect op De Kubus. Een nieuwe bezuinigingsgolf ligt reeds op de loer. Structuur en cultuur Herbezinning op onze positie en rol in de toekomst is bittere noodzaak. Die noodzaak is voor ons al langere tijd duidelijk. Het verbetertraject om tot professionalisering van de werkstructuur en werkcultuur te komen is eind 2009 niet voor niets ingezet. Met de vervulling van de laatste openstaande vacatures binnen de nieuwe organisatiestructuur is het verbetertraject eind februari 2011 formeel afgerond. Dit betekent echter geenszins een afsluiting van een ontwikkeling die in gang is gezet. Met de structuurverandering is de cultuurverandering feitelijk pas ingezet en is een basis gelegd voor verdere professionalisering van de organisatie op basis van het koersdocument, met als belangrijkste uitgangspunten: de klant meer centraal, een sterke inhoud voorop, ondersteund door een geoliede bedrijfsvoering. In dat kader is, naast de reguliere going on veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en rol van het programmamanagementteam in relatie tot de gewenste cultuurverandering en aan de wijze waarop wij invulling geven aan goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording (Cultural Governance). Daarnaast is met name ingezet op twee sporen: ontwikkeling van de inhoud en een verdere inhaalslag bedrijfsvoering. Groeien door Kunst In het licht van alle maatschappelijke ontwikkelingen werken we ons inhoudelijk koersdocument verder uit tot ambities en strategische keuzes voor de toekomst. Diverse bijeenkomsten met het programmamanagementteam (PMT), directie, staf, bestuur en vlak na de zomer ook met de medewerkers, resulteren in het strategisch plan Groeien door Kunst dat in december 2011 definitief wordt vastgesteld. Met het mission statement Groeien door kunst willen we vooral zeggen dat kunst leidt tot persoonlijke groei, tot meer participatie, tot een plezieriger woonomgeving, tot het ontwikkelen van talent, tot een gevoel van trots en erbij mogen horen. Maar Groeien door kunst betekent ook dat we als Kubus en Underground willen groeien: inhoudelijk, organisatorisch, financieel en qua personeel. Drie kernambities staan centraal de komende jaren: krachtige profilering richting overheid èn markt; ontwikkelen en vernieuwen van producten en diensten; ontmoeting en beleving als toegevoegde waarde. Deze kernambities worden uitgewerkt in zes inhoudelijke beleidslijnen: kunst- en cultuureducatie als fundament in en rondom school, talentontwikkeling, presentatie en participatie, culturele kweekvijver voor jongeren en volwassenen, amateurkunst en community arts. De economische tegenwind maakt weliswaar dat we nog scherpere keuzes moeten maken richting de toekomst, maar sterkt ons in de reeds ingezette koers: Groeien door Kunst, ook in donkere tijden. Innovatie Een sterke inhoud voorop is een belangrijke pijler. Het continu ontwikkelen en vernieuwen van je producten is dan van het grootste belang. In dat kader is in samenwerking met Kunstconnectie en het MKB vanuit Kunst in uitvoering gestart met een opleidingstraject Duurzaam Innoveren. Een eerste projectteam is met de opleiding gestart in september. Het gehele traject is begeleid door een HR-adviseur en is afgerond op 15 december. Duurzaam wil zeggen dat de werkwijze overdraagbaar en herhaalbaar is. In 2012 start een nieuw projectteam binnen De Kubus. Binnen het project Fraai Lawaai, positief gehonoreerd door het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie en gestart in 2011, doen we ervaring op met een nieuwe vorm van muziekonderwijs in en rondom school. Onderscheidend aan het project is dat er echte muziekinstrumenten in de klas worden gebruikt, dat de muziek op school in een maatschappelijke omgeving wordt geplaatst, dat sociale- en emotionele ontwikkeling gekoppeld zijn aan de muzikale ontwikkeling en dat we kinderen bereiken die meestal geen instrument bespelen. Ook de ontwikkelingen rondom het onderzoek Cultuur in de Spiegel volgen we nauwgezet. In dit vierjarig onderzoek ontwikkelt de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, een theoretisch kader en een raamleerplan voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. Hoe kan de jeugd via het onderwijs op de beste manier in aanraking komen met kunst en cultuur? Hoe kan het culturele (zelf)bewustzijn van jongeren worden versterkt? Twee consulenten van De Kubus zijn inmiddels opgeleid als adviseur Cultuur in de Spiegel. Zij zullen de opgedane kennis de komende jaren helpen uitdragen. Bedrijfsvoering Met betrekking tot verdere professionalisering van de bedrijfsvoering is gewerkt aan: de inrichting en implementatie van onze belangrijkste bedrijfsprocessen in een nieuw software systeem (financieel, CRM, cursorisch en projecten/scholen) de inrichting van onze planning en control cyclus het formuleren van P&O beleid op basis van HRM en het actualiseren van HRMinstrumenten projectinitiatieplan corporate communicatie De Kubus, met als eerste stap een extern imago-onderzoek begin 2012 nieuwe huisstijl Underground, integraal doorgevoerd in een nieuwe site met geïntegreerde sociale media en de aankleding van de buitenkant van het pand, de foyer en de vrijwilligers organisatie en bestuur Bestuur Het bestuur van De Kubus en de directeur onderschrijven de algemene opvattingen in de sector cultuur over goed bestuur, toezicht en verantwoording zoals deze is samengevat in de Code Cultural Governance. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de besluitvorming aangaande strategie en financiën. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering. Door middel van periodieke rapportages wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke in- en externe ontwikkelingen, de resultaten van de organisatie en de mate van realisatie van de beoogde doelen. De continuïteit binnen het bestuur blijft gewaarborgd middels een rooster van aftreden. Op 28 juni is de heer G. Hullegie afgetreden en is de heer R. Jacobs toegetreden. Op 27 september is toegetreden tot het bestuur de heer H. Dorreboom. Het bestuur bestaat in 2011 uit: G.M.C. Jonkman-Jansen, voorzitter Nevenfuncties (onbezoldigd): bestuurslid Flevolandschap lid Raad van Toezicht Triade voorzitter Raad van Commissarissen Sportbedrijf Lelystad B.J. Binnerts, secretaris Functies: notaris te Lelystad commissaris Concern voor Werk N.V. te Emmeloord secretaris stichting voor Voortgezet Onderwijs te Lelystad Onbezoldigd: secretaris/penningmeester Bas Jan van Bochovefonds te Lelystad lid bestuur stichting Leergeld Lelystad 4 5

4 F. Hoekstra MBA, penningmeester Functie: statutair directeur (particulieren) Rabobank Noordoostpolder-Urk Nevenfuncties (onbezoldigd): voorzitter Comité Sportverkiezingen Urk bestuurslid bij de BAN in Emmeloord (Bedrijfskring) bestuurslid Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij afdeling Flevoland voorzitter Kern met Pit, afdeling Flevoland commissielid van Rotary Emmeloord voorzitter ethische commissie huisartsen voorzitter Stichting Urkerlied (cultuur) lid comité van aanbeveling Travelling in Baroque G. Hullegie, bestuurslid (tot 28 juni 2011) Functie: manager sales, marketing & communicatie bij Omroep Flevoland R. Jacobs, bestuurslid (vanaf 28 juni 2011) Nevenfuncties (onbezoldigd): penningmeester Stichting Jazz-I mede-organisator Sea Bottom Jazz festival penningmeester Popkoor Expression coördinator web-platform buurtactief-lelystad.nl H. Dorreboom, bestuurslid vanaf 27 sept. Functie: directeur/partner Van der Hilst Communicatie in Amersfoort Nevenfunctie: burgerraadslid gemeente Dronten J. Wolthuis, bestuurslid Functies: onderwijskundig beleidsadviseur stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) coördinator mentorproject School s cool gemeente Lelystad Nevenfuncties (onbezoldigd): voorzitter stichting Filmtheater Lelystad voorzitter Programmaraad Radio Lelystad penningmeester stichting Poetikos, organisator Nationale Stadsdichtersdag penningmeester stichting Cinemusica, Nederlands Centrum voor Filmmuziek redacteur filmmuziekmagazine Score De Kubus kent een vergoedingsregeling voor de leden van het bestuur. In 2011 bedroeg de vergoeding 1500 euro. Het bestuur heeft 8 maal vergaderd. Daarnaast zijn drie bijeenkomsten georganiseerd met bestuur, directie en managementteam. Er zijn 2 bijeenkomsten geweest met directie, bestuur en OR. Managementteam Het programmamanagementteam (PMT) is per 1 februari compleet en bestaat uit: Akke Wiersma directeur (voorzitter) Henk Bloemers programmamanager S service Center Matthijs Broers programmamanager Kunst in uitvoering Gerty van Deursen programmamanager Kunst in onderwijs Bart Drost programmamanager Underground Niek Sonneveld programmamanager Kunst op locatie Het PMT heeft 12 keer regulier vergaderd. Daarnaast zijn 8 thema bijeenkomsten gehouden, o.a. ter voorbereiding van het concept strategisch plan en rondom de ontwikkeling en uitvoering van het P&O beleid. In het kader van teambuilding, individuele en collectieve ontwikkeling van de PMT-leden heeft een begeleidingstraject plaatsgevonden o.l.v. De Nieuwlande Groep: Anticiperen op andere tijden. Medezeggenschap Activiteiten In 2011 heeft de OR 9x vergaderd onderling, 8x met directie en 2x met het bestuur. Er zijn 3 achterbanraadplegingen geweest en er is zes maal een nieuwsbrief verschenen. Daarnaast heeft de OR regelmatig overleg gehad met de programmamanager Kunst In Uitvoering (KIU), de P&O adviseur van De Kubus en Vlug Adviseurs. De OR was vertegenwoordigd bij twee landelijke OR platformdagen Kunsteducatie en heeft het seizoen 2010/2011 en haar functioneren geëvalueerd. Algemeen De OR behartigt als onafhankelijk orgaan de belangen van de organisatie en het personeel en heeft 5 leden. In 2011 heeft de OR geprobeerd om enerzijds zo goed mogelijk signalen op te vangen bij medewerkers, deze te vertalen naar beleidsniveau en waar mogelijk initiatieven te lanceren om de organisatie en personele omstandigheden te verbeteren. Anderzijds heeft de OR gewerkt aan verbetering van draagvlak bij het personeel voor beleidsveranderingen in De Kubus. Beide zaken kregen veelal vorm door het agenderen van zaken op directieniveau, het gevraagd en ongevraagd adviseren en een goede terugkoppeling aan medewerkers via nieuwsbrieven en/ of persoonlijk contact. Voorbeelden van onderwerpen die in 2011 op deze manier aan bod kwamen zijn: advisering over het jaarplan 2012, het strategisch beleidsplan , het medewerkertevredenheidsonderzoek, aandacht voor De Kubus als lerende organisatie en innovatie van producten. In het najaar is de OR actief op zoek gegaan naar twee nieuwe leden door persoonlijk lobbywerk en de verkiezingsbijeenkomst Beken Kleur te organiseren. De belangstelling hiervoor was goed. Uiteindelijk hebben twee leden zich aangemeld. Zij treden per januari 2012 aan als nieuw OR-lid. ondersteunende staf Financiën en control Op 11 januari 2011 is de financiële administratie overgegaan naar het nieuwe softwarepakket Verito (MS Dynamics Nav). Dit betekent dat er in het eerste kwartaal tegelijkertijd gewerkt is in een nieuw systeem i.v.m. het nieuwe boekjaar en in een oud systeem ter voorbereiding van de jaarrekening Per 1 maart is Liesbeth Persoon als nieuwe controller aangesteld. De eerste fase van haar inwerkproces was vooral gericht op de jaarrekening De jaarrekening 2010 is onder verantwoordelijkheid van interim controller Joost van Doorn met een goedkeurende verklaring op tijd opgeleverd. Er is gewerkt aan het opmaken van de halfjaarcijfers en het opstellen van de begroting. Ook hier was het grote struikelblok dat alles nog vanuit twee systemen gehaald moest worden en gezocht moest worden naar een nieuw format. Vanaf oktober is een begin gemaakt met het inrichten van de projectadministratie. Het opstellen van een goede voorcalculatie in onderling overleg met de projectleiders is in 2011 goed afgerond. Het testen geeft problemen en zal waarschijnlijk tot ruim in 2012 nog nodig zijn. Tevens is er een start gemaakt met het inventariseren hoe de rapportages gemaakt kunnen worden, zodanig dat het rechtstreeks vanuit Verito gehaald kan worden. Communicatie, PR en marketing Interne communicatie Na veelvuldige afstemming met een begeleidingsgroep is ingezet op intensivering van de interne communicatie. Een interne nieuwsbrief verschijnt digitaal eens per twee weken. Deze wordt van inhoud verzien door informatie vanuit MT en directie. Tevens is bij intensieve projecten zoals de WAK de nieuwsbrief dagelijks verschenen. Een andere verbeterslag is gerealiseerd: een vernieuwd intranet wordt ingezet voor alle medewerkers als het nieuwskanaal. Tweede speerpunt voor interne communicatie was bewustwording van de rol van de MT leden. Dit is meegenomen in het begeleidingstraject met externen. Als derde speerpunt is aangewezen de realisatie van gezamenlijke studiedagen en thema bijeenkomsten Kubusbreed. Hiertoe is een medewerkersdag gerealiseerd en een Nieuwjaarsevent. Een medewerkertevredenheidsonderzoek i.s.m. de Monitorgroep zal in 2012 o.a. uitwijzen hoe de thermometer intern staat en resultaten laten zien rond kennis van kernwaarden, missie en visie. Externe communicatie Naast de lopende trein, dat wil zeggen de lijst van PR middelen en uren die jaarlijks wordt opgesteld en vastgesteld door MT en directie, is ingezet op een overkoepelend beleid om te komen tot een heuse corporate communicatie. Een globale fasering met de looptijd van een jaar is PMT aangeboden. Fase 1: het benoemen en onderkennen van een gezamenlijke missie en visie is als cruciaal aangeduid. Deze fase is afgerond en opgenomen in een medewerkers dag d.d. 30 augustus: de presentatie van de directie groeien door kunst. Het vervolg van going corporate is in een projectplan (ProjectInitiatieDocument) beschreven dat uit onderdelen bestaat die volgordelijk zullen worden begroot en gerealiseerd. Een Imago onderzoek zal begin 2012 i.s.m. bureau Kiekendiefperspectief uitgevoerd worden onder 400 Lelystedelingen. Naast imago zal ook behoeftepeiling en tevredenheid een onderdeel van dit onderzoek zijn. Een onderwijs variant van dit onderzoek vindt met hetzelfde bureau plaats in het voorjaar De gemeente Lelystad heeft middelen beschikbaar gesteld om een onderzoek te laten uitvoeren naar een wenselijke communicatiestrategie van de vier culturele spelers: KUBA (De Kubus, Underground, Bibliotheek en Agora). 6 7

5 Kwaliteit, proces en evaluatie Klanttevredenheid gemeten Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cursisten van De Kubus. 262 klanten hebben de enquête ingevuld. De klanten gaven over het algemeen aan heel tevreden te zijn; twee derde gaf een algemeen rapportcijfer van 8 of hoger. Het klanttevredenheidsrapport is gepubliceerd op de website van De Kubus en aangeboden aan de gemeente Lelystad. De aanbevelingen zijn overgenomen door het PMT van De Kubus. I-Kubus De inrichting van het nieuwe administratieve systeem van De Kubus wordt mede gebaseerd op het oplossen van een groot aantal knel- en verbeterpunten (issues) binnen de verschillende bedrijfsprocessen. Dit betekent een verbetering van deze bedrijfsprocessen gedurende de inrichting van het systeem. De financiële administratie is ingericht. Hierbij zijn 55 issues opgelost van de 77 gedefinieerde issues. De resterende issues zullen gaandeweg gedurende het dagelijks werk aan de orde komen. De leerlingenadministratie is ingericht. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de docenten vanuit hun leslokaal via het internet inzicht hebben in de lesroosters, wachtlijsten en NAW gegevens van hun leerlingen. De vernieuwde werkwijze maakt voor de leerlingenadministratie de communicatie met de klanten sneller en veel minder foutgevoelig. Van de 71 vooraf gedefinieerde knelpunten zijn er 39 opgelost. De resterende issues zullen gaandeweg worden aangepakt; dit zijn voor het grootste deel niet zozeer automatiseringspunten, als wel organisatorische issues. De module projecten is zo goed als ingericht en zal in het voorjaar 2012 getest en in gebruik genomen worden. Alle projecten zijn vastgelegd in het systeem zodat de projecturen verantwoord kunnen worden. Certificering De Kubus heeft deelgenomen aan een expertmeeting georganiseerd door KunstKeur over certificering. Er bestaat op dit moment onduidelijkheid over de eisen van certificeren en de relatie tussen brancheorganisatie Kunstconnectie en certificeringsorganisatie KunstKeur. Om die reden heeft De Kubus besloten het certificeringstraject voorlopig op te schorten. Personeel Beleid Met behulp van extern advies is het P&O beleid geformuleerd, passend bij de schaal van onze organisatie. De Kubus heeft haar P&O beleid dan ook gebaseerd op Human Resource Management. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: We benaderen onze mensen vanuit het principe dat een betere benutting van hun individuele mogelijkheden en talenten leidt tot betere prestaties van de organisatie. We beschouwen ons P&O beleid als een leidinggevende taak. We richten ons P&O beleid op de langere termijn en passen op basis daarvan de personeelsinstrumenten (zoals werving en selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken, jaartaakplanning, competentiemanagement etc.) geïntegreerd toe, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen het organisatiebeleid en het personeelsbeleid die leidt tot versterking van de onderlinge betrokkenheid in onze organisatie en van ons imago bij onze doelgroepen. Binnen het kader van de maatschappelijke opdracht en met inachtneming van de CAO Kunsteducatie wil De Kubus een goed werkgever zijn en op basis van dit HRM principe vorm geven aan de verdere professionalisering van de medewerkers door hen te binden, boeien en beoordelen. Programmamanagers en directeur zijn als leidinggevenden verantwoordelijk voor de uitvoering van het HR management. Zij kunnen daarbij gebruik maken van HR instrumenten. Deze instrumenten zullen deels geactualiseerd en deels nog ontwikkeld moeten worden. Daarvan is in overleg met OR en PMT een planning gemaakt en zijn het verzuimprotocol, de verzuimbegeleiding en de regeling functioneringsgesprekken geactualiseerd en in het PMT besproken. In concept gereed gekomen zijn: integriteitscode, klokkenluidersregeling en notitie VOG. Personeel Het personeelsbestand bestaat op de peildatum 1 januari 2012 uit 75 medewerkers. De bezetting bedraagt 39,24 FTE. Er werken 39 vrouwen en 36 mannen. Er is sprake geweest van externe inhuur op het gebied van: tijdelijke versterking financiële administratie vanwege implementatie Verito vervanging door interim controller en interim programmaleider Onderwijs diverse vervangingen bij ziekte van docenten (uitzendbureau) inhaalslag P&O beleid en bijbehorende personeelsinstrumenten op projectbasis projectmatige activiteiten en enkele cursorische activiteiten (ZZP) CAO Kunsteducatie De nieuwe CAO met een looptijd van 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2011 is ongewijzigd verlengd tot 31 december Voor de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2011 is geen loonsverhoging afgesproken. Wel hebben de werknemers per 1 januari 2011 een structurele loonsverhoging gekregen van 1%. In het najaar is onderhandeld over een CAO vanaf 1 januari Deze onderhandelingen zijn stuk gelopen. Per 1 januari 2012 is een cao-loos tijdperk ingetreden. Opleiding en ontwikkeling De cyclus van jaargesprekken en het afdelingsplan vormen tegelijk een goede gelegenheid voor evaluatie van de voorafgaande periode en toekomstgericht ons functioneren en om de eigen persoonlijke ontwikkeling te bespreken. Het jaargesprek heeft daarom ook het karakter van een functioneringsgesprek. Vanuit deze gesprekken realiseren we scholingsactiviteiten op maat voor individuele medewerkers én voor teams. Een scholingsplan staat nog in de steigers. Scholingsactiviteiten, aangeboden en gevolgd: Traject anticiperen op andere tijden (6 pers.); Key-usertraining Verito (1 pers.); Duurzaam innoveren (5 pers.); Individuele coaching (6 pers.); Opleiding marketing 2.0 (1 pers.); Scholing coöperatief leren Fraai Lawaai (11 pers.); Opleiding management van verandering (1 pers.) ; BHV-training (15 pers.) ; Snel aan de slag met fondsenwerven (1 pers.). Nieuwe markten Het stafwerk op dit gebied is sterk gekoppeld aan specifieke speerpunten in het beleidsplan. Naast directie ondersteuning bij het schrijven van beleidstrajecten (o.a. visie op steunfunctiewerk provincie breed) werden de volgende taken uitgevoerd: Verkiezing junior stadsdichter Samenwerking open monumentendag Ontwikkeling vakantieactiviteiten Overleg over de toekomst met filmtheater Organisatie verkiezingsbijeenkomst Contacten over Christina concours Mobiliteitsvouchers over gratis parkeeradvies De Kubus Bezoek lokale beursvloer en acquireren van voorstelling door Welzijn Lelystad en project in samenwerking met MEE IJsseloevers. Aanvragen ESF subsidie en ondersteuning provinciaal onderzoek naar de toekomst van de steunfunctie kunsteducatie Realisatie van de aanvraag voor deelname verkiezing beste amateurkunstgemeente van Nederland, BNG prijs. Realisatie Boekpresentatie met concept bedrijvenworkshop. innovatie Fraai Lawaai Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie heeft in december 2010 het project Fraai Lawaai positief gehonoreerd. Het gaat om een bedrag van voor een periode van 2½ jaar. De Kubus zal hetzelfde bedrag op basis van eigen inzet én matching met samenwerkende partners fondsen, giften etc. moeten bijdragen. Doel van het project is een methodiek muziek te ontwikkelen voor alle groepen van het basisonderwijs, gebaseerd op de principes van het coöperatief leren. Onderscheidend aan het project is dat er echte instrumenten in de klas worden gebruikt, dat de muziek op school in een maatschappelijke omgeving wordt geplaatst, dat sociale- en emotionele ontwikkeling gekoppeld zijn aan de muzikale ontwikkeling en dat we kinderen bereiken die meestal geen instrument bespelen. Voor de Kubusdocenten muziek is het een andere manier van muziekonderwijs: coöperatief leren, maar ook werken met grote groepen. Intern in De Kubus biedt dit project de mogelijkheid daadwerkelijk invulling te geven aan het streven dwarsverbanden te leggen tussen afdelingen. Van de ene kant is er de afdeling Onderwijs, die intern eindverantwoordelijk is. Van de andere kant komen de docenten die de scholen in gaan van de afdeling cursorisch van De Kubus. Maar ook de leerkrachten gaan zelf aan de slag, gecoacht door de Kubusdocenten. Deels zijn 8 9

6 het instrumentalisten, deels zijn het docenten met een schoolmuziek achtergrond. Tenslotte gaat het niet alleen om muziekonderwijs tijdens de reguliere schooltijden, maar ook om muziekaanbod tijdens de naschoolse uren in de Brede School en het betrekken van de wijk bij eindpresentaties. Het project is geformuleerd als een samenwerking tussen het onderwijs, De Kubus, Codarts (conservatorium Rotterdam) en APS. Codarts schoolt de docenten van De Kubus en begeleidt ze bij de methode ontwikkeling en de didactiek op school. APS richt zich op de vertaling van de vraag van het onderwijs. Fraai Lawaai is gestart op 1 januari 2011 en kent een interne en een externe uitdaging. Intern gaat het over daadwerkelijk samenwerken, elkaar versterken en een bijdrage leveren aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Extern gaat het om aansluiting bij de vraag van scholen en zo te innoveren dat de klant er werkelijk rijker van wordt. Het resultaat van het project krijgt op zo n manier een vertaling, dat het een vast onderdeel is van het Kubusaanbod aan scholen. In 2011 bereiken we met dit aanbod 1059 kinderen. Duurzaam innoveren In samenwerking met De Kunstconnectie en het MKB is binnen Kunst in uitvoering gestart met een opleidingstraject Duurzaam Innoveren. Na een kick-off op 1 juni is een projectteam samengesteld uit de afdelingen Kunst in Onderwijs, Kunst op Locatie en Kunst in Uitvoering, bestaande uit 5 medewerkers en 1 projectleider (manager Kunst in Uitvoering). Dit team is met de opleiding gestart in september. Het gehele traject is begeleid door een HR-adviseur en is afgerond op 15 december. De doelstelling: Het ontwikkelen van een traject waarin wij ons aanbod zowel binnen als buitenschools zo inrichten dat we de totale doelgroep van schoolgaande jeugd van 4-12 jaar kunnen bereiken voor een oriëntatie binnen alle kunstdisciplines, zodat bij zoveel mogelijk kinderen een basis gelegd kan worden voor de verdere ontwikkeling van hun kunstzinnige talenten. Omdat er in de ontwikkeling van het materiaal is gekozen voor een lesaanbod dat aansluit bij de in de school gebruikte lesmethode is als pilot de keuze gevallen op het project Aboriginals. In dit traject hebben we succesvol gebruik kunnen maken van de in Fraai Lawaai opgedane ervaring. Kubusbrede projecten Peuter Kleuter Festijn Het Peuter Kleuter Festijn is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Een popconcert, (theater)voorstellingen en workshops worden speciaal voor hen geselecteerd. Zo brengen wij het jonge kind in aanraking met kunst en loopt hij/zij de eerste pasjes op zijn/haar culturele loopbaan. Dat papa en mama of opa en oma daarbij ook genieten is mooi meegenomen. Het laatste weekend van de voorjaarsvakantie (25 en 26 februari) stond volledig in het teken van De Boerderij. Op vrijdag was er een peuterpopconcert met V.O.F De Kunst. Het Festijn werd op de zaterdag ingevuld met twee professionele voorstellingen. De medewerkers van De Kubus verzorgden de dans, muziek, zang, tekenen& schilderen en beeldende workshop. Het geheel werd aangekleed met een fotostudio en een kinderboerderij. Resultaten Werkend met 25 vrijwilligers en 6 professionals bereikten we 820 bezoekers. Deze gaven ons een 8+ in een afsluitende enquête. Week van de Amateurkunst Van mei 2011 vond door heel Nederland de Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. Amateurkunstenaars uit alle kunstdisciplines lieten in deze week zien wat zij in huis hebben, in hun eentje of in een groep. De Kubus greep deze week aan om de individuele amateurkunstenaar een gezicht te geven. Doelstellingen promotie van de maatschappelijke en artistieke waarden van amateurkunst zichtbaar maken van amateurkunst verbinden amateurkunst met lokale samenleving het bereiken van de amateurkunstenaar zowel hij/zij die georganiseerd is in een groep als de individuele beoefenaar de amateurkunstweek helpt de gemeenschap bij de versterking van het culturele profiel Resultaten Er zijn diverse succesvolle activiteiten geweest. Met name de start en de slotdag waren een feestje! De cursisten van De Kubus zijn bereikt, maar de amateurkunstenaar die niet georganiseerd is, nog té weinig. Doordat De Kubus in een cruiseschip getransformeerd was, is wel een statement gemaakt. De WAK kende 360 bezoekers, 320 workshopgangers in 23 workshops, gerealiseerd door 35 medewerkers. LelystART De Kubus neemt deel aan LelystART op 16, 17 en 18 september met meerdere deelprojecten van verschillende afdelingen. Zo programmeert Underground het hoofdpodium op zaterdagavond, heeft Kunst op Locatie zijn Dag van de Amateurkunst op zondag en participeert de Cultuurscout in diverse activiteiten. LelystART is een initiatief van KUBA. Dat wil zeggen dat er een festivalkern is gevormd met daarin vertegenwoordigers van De Kubus, Underground, Bibliotheek en Agora. De festivalkern heeft gefunctioneerd als een goed team met ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheden. Het team werd voor het eerst aangevuld met City Marketing die het Stadsmuseum een plek in LelystART wilde geven. Ook deed dit jaar het LelyFestijn met straattheater weer mee. Resultaten LelystART wordt steeds duidelijker en begint de vorm aan te nemen van een écht cultureel festival: de stad bruist. Ook is er nu tevredenheid over de vorm, de formule. Daarmee gaan we verder. Het programma van De Kubus is gegroeid t.o.v. 2010: gebruik hoofdpodium, warming up, docentenband, Levend Kunstgras, toevoeging horeca, activiteiten binnen en buiten De Kubus. Aan LelystART deden vanuit De Kubus en Underground 75 medewerkers, 30 vrijwilligers en 10 externen mee. We schatten dat LelystART zo n 1500 bezoekers op vrijdag, 5500 op zaterdag en 3000 op zondag kende. kunst in uitvoering Kennismaking De nieuwe programmamanager Matthijs Broers heeft in de periode januari t/m maart veel tijd geïnvesteerd in kennismakingsgesprekken. Het doel was inzicht te krijgen in de kwaliteiten en de drijfveren van het team van Kunst in Uitvoering en daarnaast een zo breed mogelijk beeld van het team Kubusbreed te krijgen. Dit gezien de verwachte ontwikkelingen in de nabije toekomst met betrekking tot samenwerking tussen de verschillende kunstdisciplines en afdelingen binnen De Kubus. Ook buiten De Kubus is contact gezocht met diverse organisaties. Organisatie en ontwikkelingen Belangrijk is de ontwikkeling van een nieuw model voor de invoering van een Norm Jaar Taak (NJT) geweest. In overleg met en met instemming van de OR zijn een 5-tal teambijeenkomsten georganiseerd waarbij informatie is gegeven over bovengenoemd model en de invoering daarvan in het seizoen Besloten is dit cursusjaar ervaring op te doen, ervaringen uit te wisselen en te evalueren. In november is gestart met de normjaartaakgesprekken op basis van dit nieuwe sjabloon. Waar nodig kan het model worden aangepast/aangescherpt en vervolgens via de route van de OR en medewerkers in september 2012 een definitieve vorm krijgen. Ingrijpend is de overstap naar een nieuw leerlingen administratie systeem. De invoering hiervan heeft ook gevolgen voor het docententeam. De vertrouwde blauwe map met leerlingengegevens en lesrooster is per 1 september historie. De plaats is ingenomen door een intern netwerk waarbij alle leerling gegevens direct opvraagbaar zijn. In het voorjaar wordt in overleg met de afdeling PR besloten de jaarbrochure met het cursusaanbod te vervangen door een moderne en handzame folder. Achtergrond informatie over cursussen en docenten zal in de toekomst worden gegeven via de website. De proeflessen voor muziek, theater en dans hebben plaatsgevonden in de eerste week van juli. Daarnaast heeft het team Beeldende Kunst tijdens LelystART proeflessen/ workshops gegeven om zo nieuwe cursisten aan te trekken

7 In het najaar is gestart met het samenstellen van projectgroepen die door een docent worden gecoördineerd. Tijdens de normjaartaakgesprekken wordt hiervoor tijd vrijgemaakt onder de niet lesgebonden uren, op basis van beschikbarheid binnen de aanstelling. In november en december zijn in totaal 21 normjaartaakgesprekken gevoerd. In het najaar 2011 zijn de volgende projecten opgestart: Duurzaam Innoveren - aanbod voor volwassenen Docentenconcerten Podiumklas Week van de Amateurkunst Vivaldi-dagen Deze projecten zullen hierdoor breder gedragen gaan worden. In het voorjaar 2012 gaan bovengenoemde projecten van start. Op peildatum bestaat het team uit 35 docenten met een dienstverband. Het betreft 11,76 FTE. Daarnaast wordt op projectbasis gewerkt met ZZP-ers. Bijzondere projecten In januari is van start gegaan met het unieke project Fraai Lawaai. Aan dit project (zie Fraai Lawaai blz. 9) neemt aanvankelijk een team van 10 docenten van Kunst in Uitvoering deel. De participatie groeit echter uit tot 16 docenten/zzpers per januari Naast de contacturen binnen- en buitenschools volgen de docenten een scholing Coöperatief leren van Frits Evelein in samenwerking met Codarts uit Rotterdam. In mei is voor het eerst meegedaan aan de landelijke Week van de Amateurkunst. De opgedane ervaringen geven voldoende basis om van de WAK een jaarlijks terugkerend fenomeen te maken waarbij De Kubus zich optimaal kan presenteren. Een ontwikkelteam bestaand uit medewerkers van de afdelingen Kunstwijs, Kunst op Locatie en Kunst in Uitvoering heeft deelgenomen aan de opleiding Duurzaam Innoveren, waarbij een pilot is ontwikkeld voor een kunstoriëntatiefase voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. De pilot is gepresenteerd aan diverse PO scholen en zal starten met een project Aboriginals in januari 2012 (zie duurzaam innoveren blz. 10). Kinderaanbod De activiteiten voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar worden verzorgd door de medewerkers Muziek, Dans, Beeldende Kunst en Theater. Naast het reguliere lesaanbod van jaarcursussen is ingezet op de korte cursus van gemiddeld 10 lessen. Nieuw is de cursus Peuterpop voor kinderen vanaf 2 jaar. Er is in het voorjaar 2011 gebleken dat er voldoende belangstelling is voor Capoeira en om in Lelystad een eigen Circusschool op te zetten. In samenwerking met een team van 3 docenten is een lesprogramma samengesteld. De cursus Peuterpop is een succes en zal in januari 2012 een vervolg krijgen. Dit geldt ook voor de Circusschool die met een vervolgcursus mee gaat werken aan de dans eindpresentatie in juli 2012 in het Agoratheater. Jongerenaanbod Ook jongeren participeren binnen de vier kunstdisciplines. Voor hen is in samenwerking met Dansschool UDX een nieuwe danscursus Hiphop ontwikkeld, met een kwartaalaanbod van 13 lessen. In januari zullen de eerste proeflessen worden gegeven. Binnen Muziek is gestart met de ontwikkeling van een vernieuwde Popschool. De Popschool zal als een apart aanbod worden gerealiseerd. In samenwerking met unit Onderwijs zal in het kader van het project Fraai Lawaai een popaanbod worden aangeboden aan leerlingen van groep 7 en 8 van de aan dit project deelnemende basisscholen. (zie Fraai Lawaai blz. 9) Aanbod volwassenen Beeldende Kunst telt de meeste volwassen cursisten. Naast de al bestaande cursussen wordt een nieuw aanbod ontwikkeld voor Fotografie. Hier wordt samengewerkt met een team van fotografen die hun eigen specialiteit inbrengen in een serie van korte cursussen. Bereik We zien een daling in het reguliere cursusaanbod, behalve bij dans. Dit wordt stevig gecompenseerd door een toename van het cursusaanbod (door muziekdocenten) aan het primair onderwijs. Het project Fraai Lawaai kent een deelname zowel binnenschools als buitenschools (zie Fraai Lawaai blz. 9). Beeldende kunst 226 cursisten Muziek 1899 cursisten Dans, theater en oriëntatie 510 cursisten Presentaties Peter en de Wolf mét het FJSO, een dansante samenwerking met groepen basisschoolleerlingen Kindertheatergroep bracht De Fabel van de Vos Jongerentheatergroep bracht Trapped Volwassentheater bracht De Erfenis De musicalgroepen brachten Arthur, de legende, en Robin Hood, het échte verhaal Sinterklaasfeest met leerlingen Dans, Beeldend Theater en Muziek Muzikale ondersteuning bij de uitreiking van de Andries Greinerprijs Kerstbenefietconcert Q-Buskers t.b.v. de Voedselbank Voorspeelavonden/presentaties van de piano/strijkers/blokfluitsectie In november en december zijn er diverse presentaties geweest vanuit Muziek Het team Beeldende Kunst heeft 4 tentoonstellingen gerealiseerd met werk van cursisten, waaronder Zandlandschappen in Vogelperspectief Diverse malen hebben leerlingen van De Kubus zich gepresenteerd bij recepties van bedrijven in Lelystad Kubus en onderwijs Primair onderwijs In 2011 heeft De Kubus het bereik in het primair onderwijs weten te handhaven. 98% van de scholen komt met leerlingen naar een voorstelling, heeft een beeldend project in de klas, gaat actief met een kunstenaar aan de gang of vraagt om een project op maat. In 2011 maakten 4061 leerlingen gebruik van ons receptief aanbod. Het actief aanbod bereikte 4106 leerlingen. Dat De Kubus een eigen mooie zaal heeft, weten inmiddels bijna alle kinderen in Lelystad! De afdeling Onderwijs van De Kubus, richt zich in 2011 ook op het adviseren van scholen en het begeleiden bij het formuleren van het cultuurbeleidsplan. De Intern Cultuur Coördinatoren (ICCers) zijn op de meeste scholen onze contactpersoon. Via de ICC cursus die we ook in 2011 provinciaal aanbieden komen er zelfs steeds meer bij. We kennen in Flevoland inmiddels 53 opgeleide ICC-ers en 18 nieuwe deelnemers. De ICCers ontmoeten elkaar in 2011 op de Inspiratiedag (2 november 2011) en de Themadag en we bouwen ook gericht aan een netwerk van ICCers. De basisscholen in Lelystad hebben allemaal een vaste contactconsulent die goed op de hoogte is van de actualiteit op school. Deze opzet werkt positief, omdat het via het persoonlijke contact mogelijk is enerzijds de vraag te verkennen en anderzijds te adviseren over het aanbod. Net als elk schooljaar presenteert Kunstwijs ook dit jaar een aanbod via een brochure en de website. We hanteren de indeling: Kind in De Kubus, in de etalage (aanbod met vaste prijs) én op de schappen (aanbod op offerte basis); Kubus in de school, in de etalage (aanbod met vaste prijs) en op de schappen (offerte basis) en natuurlijk Advies & Beleid, met ook concreet aanbod als gitaarcursus, workshop wereldliedjes, zo wordt Kunst een feestje en methodiekbegeleiding Moet Je Doen. Sinds 2009 bestaat een intensieve samenwerking met de collega instellingen in Almere (m.b.t. Zeewolde), Dronten en Emmeloord binnen het project FCP- PO (Fonds Cultuur Participatie primair onderwijs). De Kubus heeft voor de hele periode de regierol gekregen. Het budget dat we via de provincie Flevoland krijgen en dat een matching is met rijksgelden, kent diverse onderdelen. Ook in 2011 hebben we sterk ingezet op de ontwikkeling van een aantal producten die een duidelijke Flevolandse kleur hebben. Dat betekent dat we een duidelijke verrijking van ons aanbod hadden: Flevoroots, Meer dan Mooi, Dansende Bodemschatten en Wind door Flevoland zijn in samenwerking met onze collega s tot stand gekomen (in 2010) en staan in 2011 in de etalage voor het onderwijs. Wind door Flevoland kent in 2011 de finale. De inzet om ouderparticipatie werkelijkheid te maken wordt beloond met in totaal 1415 ouders die de verrichtingen van hun kind of school meemaakten. Klapper was de presentatie in Agora waar zowel de amateurkunst een rol kreeg als het musicerend kind (54 deelnemers!). Ook het project Peter en de Wolf kende 118 ouders die de presentatie mee maakten. Twee nieuwe projecten hebben hun definitieve vorm aangenomen in het kader van FCP-PO: Water en HorizonTAAL. De conclusie van de provinciale samenwerking in 2011 is, dat de combinatie van gezamenlijke ontwikkeling mèt tegelijkertijd een lokale loketfunctie (en een lokaal netwerk) goed werkt. Voortgezet onderwijs Net als bij het primair onderwijs geldt ook voor het voortgezet onderwijs dat de provincieflevoland voor de periode een meerjarig project FCP-VO financiert, wat een extra stimulans betekent. De Kubus vervult de regierol. Bovendien 12 13

8 is door FCP-VO een samenwerking met de collega s in Dronten en Emmeloord ontstaan die in 2010 voor het eerst echt vruchten afwierp. Het contact met de VO scholen is intensiever en het netwerk tussen VO scholen en culturele instellingen krijgt een impuls. Op 24 maart 2011 is een grote netwerkbijeenkomst georganiseerd voor het voortgezet onderwijs. 20 vertegenwoordigers (cultuurcoördinatoren en vakdocenten) van in totaal 10 middelbare scholen uit de provincie Flevoland waren in De Kubus aanwezig. Verder waren 21 Flevolandse culturele aanbieders vertegenwoordigd met 35 mensen. Het aanbod voor schooljaar is op deze bijeenkomst gepresenteerd. Met het ROC Flevoland zijn de eerste contacten gelegd en er worden de eerste projecten afgenomen. In Dronten en Emmeloord zijn geen ROC s aanwezig, in Lelystad is een vestiging van ROC Flevoland. Hierin is geen kunstvakopleiding gevestigd. Het ROC Flevoland in Almere kent wel kunstvakopleidingen. In 2011 is de nieuwe website www. kunstcontactflevoland.nl gelanceerd. Wekelijks of tweewekelijks worden er nieuwsberichten op de website geplaatst en er zijn drie e-zines verstuurd naar het netwerk. Alle projecten van de Flevolandse culturele instellingen worden op de website gepresenteerd, alsmede het aanbod. Projecten en bereik in 2011 Theatervoorstellingen Diverse theatervoorstellingen vonden plaats in zowel Dronten, Emmeloord als Lelystad, zoals: De tuinen van herinnering, La Vie C est Drole, Op Sterk Water, Boyish/Girlish, Krijg Nou Titus, No Holding Back, ROOS-09. Ook zien we Naked Stories, een project dat is neergezet in samenwerking met Zinspelers. Onderdompeling Urban Culture (Nablijven) Dit project is een samenwerkingsproject met Stichting Twisted uit Almere. Inhoudelijk bestaat het project uit workshops in verschillende kunstdisciplines rondom jongerencultuur. De workshopleiders staan dicht bij de jongeren zelf en zetten hun skills in om jongeren zelf aan de slag te laten gaan. De workshops werken toe naar een presentatie, waarin we 3 vmbo jongeren zien uitstijgen boven zich zelf. Wild Vreemd: De Ecobattle De provincie Flevoland heeft een Ecobattle voor scholen georganiseerd. In deze battle worden de leerlingen uitgedaagd om met creatieve oplossingen te komen rondom duurzaamheid. Kunstcontact heeft hiervoor, in samenwerking met Theatergroep Wild Vreemd, een project ontwikkeld om vanuit de kunstdisciplines beeldend, theater en film dit onderwerp te verdiepen. De pilot van dit project werd in oktober 2011 gerealiseerd voor leerlingen 4 HAVO/VWO van het Zuyderzee College. Talentklassen Kunstcontact is gestart met invulling van het talentprofiel Kunst, Cultuur en Media voor het Almere College. Leerlingen 1 VMBO/ HAVO/VWO volgen in 2 uur per week talentklassen kunst en cultuur. Dit project wordt in schooljaar uitgebreid en voortgezet. Workshopdagen/Cultuurdagen Er zijn diverse workshopdagen georganiseerd in 2011, in samenwerking met diverse partners zoals SWING, Xplosief en Dikkie Knap, en met inzet van de lokale docenten van De Meerpaal en het Muzisch Centrum. Op Maat In 2011 kwamen verder een flink aantal aanvragen op maat. Het gaat dan vooral om de inzet van gastdocenten in diverse kunstdisciplines op scholen, maar ook ondersteuning in faciliteiten zoals ruimteverhuur bij Arcus Cultureel en de Podiumavond Bereik Kunstcontact heeft 6628 leerlingen VO bereikt met bovengenoemd aanbod. kunst op locatie Kunst op Locatie biedt, middels de Cultuurscout, de Intendant Amateurkunst, het Centrum Amateurkunst Flevoland en de Cultuurmakelaar Brede School een programma van advies, bemiddeling, vernieuwende projecten en evenementen ter ondersteuning van de specifieke doelgroepen in onze omgeving. Community arts is hier het trefwoord. Centrum Amateurkunst Flevoland Het Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF) wordt als ondersteunende instelling gesubsidieerd door de provincie Flevoland. De drie adviseurs zijn gespecialiseerd in dans, popmuziek, theater en muziek. De doelstelling van het CAF is: door advies, begeleiding en ondersteuning van amateurkunstenaars, individueel, in (zelf)organisaties of in georganiseerd groepsverband wordt de kwaliteit en zichtbaarheid van de amateurkunst vergroot en de participatie bevorderd. Door eerstelijns vernieuwende activiteiten te organiseren en te initiëren, wordt de amateurkunstenaar (en zijn publiek) nieuwe kansen geboden, geïnspireerd en/ of geschoold. Indirect draagt dit bij aan het vestigingsklimaat, de sociale cohesie en de ontwikkeling van de Flevolandse/lokale identiteit. Kernactiviteiten 2 e lijns: advies, documentatie, begeleiding, deskundigheidsbevordering, ondersteuning, promotie 1 e lijns: scholing, vernieuwende projecten, festivals, evenementen In 2011: advieslijn met kenniscentrum, makelaardij en belangenbehartiging inhoudelijke lijn met vernieuwende activiteiten, scholing, culturele projecten, ontmoeting met professionele kunst promolijn met activiteiten die amateurkunst zichtbaar maken, amateurkunst faciliteren, en amateurkunst inzetten als middel tot maatschappelijke veranderingen, samen met partners Projecten in 2011 Scholing Regieadvies Nagele; Scapino/theaterdans/Dox; Instant composing; Scholingsmodule musical Ontmoeting met kunst Urban dance; Route podiumkunsten; Rel Festival; Telemann dagen; BigBand festival Evenementen Popsport; Passie in de polder; Dance Gathering; Flavourland popprijs; LelystART; Verkiezingsbijeenkomst; Cultuurmarkt Dronten; Korenfestival Almere; Forum jongeren / koren Ondersteuning: Adviestaken en ontwikkeling rond de OOK; jurering Amateurkunstprijs, AK Almere De Scout Aan de hand van community art wil de gemeente Lelystad, in casu de cultuurscout, de cultuurparticipatie en de zelfredzaamheid van de inwoners stimuleren, sociale contacten bevorderen en de betrokkenheid tussen burgers onderling, met de wijk en de stad versterken. Voor de cultuurscout is 0,5 fte beschikbaar. De cultuurscout besteedt 75% van de beschikbare tijd aan: netwerk en acquisitie idee en planvorming advies en ondersteuning sector overstijgende initiatieven, leggen van dwarsverbanden PR & communicatie De cultuurscout besteedt 25% van de beschikbare formatie aan: projectmatige activiteiten het bieden van concrete faciliteiten ontmoetingen met kunst Het programma beeldende kunst, een geoormerkt budget, maakt deel uit van de projectmatige activiteiten. We werken aan de ontwikkeling van: Musical Boswijk, Bataviatentoonstelling Schipbreuk, Mobiele app kunst in de openbare ruimte, Tegels in het stadscentrum. Projecten in 2011 Scholing Workshops vlaggenproject Ontmoeting met kunst Marokkaans theater Schepje lucht, voorstelling Grof Vuil; 3D art rond LelystART en Open Monumentendag Evenement Sprookjesproject filmopnames; Stripproject Vinus Vindex en de Landstrekers; straatartiestenfestival; Promotie Hurkende Mens Ondersteuning Burendag Havendiep, met Triade; een verhalenwedstrijd Faciliteit Culturele koffiekar Intendant De intendant amateurkunst heeft tot doel alles omtrent amateurkunst in Lelystad zichtbaar te maken, bij elkaar te brengen, de kwaliteit te verbeteren, te adviseren, te stimuleren en te initiëren

9 Dit doel wordt bereikt met een programma van verschillende vormen van contact in en rond het netwerk amateurkunst. Dit programma is zowel gericht op de individuele amateurkunstenaars als op de verenigingen. Het programma intendant amateurkunst (0,4 fte) is te verdelen in drie sub-programma s: Kenniscentrum, 20 % van de beschikbare formatie Makelaardij en belangenbehartiging, 35 % van de beschikbare formatie Culturele Projecten, 45 % van de beschikbare formatie (Bij aanvullende subsidies of fondsbijdragen wordt de formatie tijdelijk uitgebreid of worden projectleiders ingezet) Projecten in 2011 Scholing Workshop verhalenvertellers Ontmoeting met kunst Zinspelers; Stichting Culturale Atelierroute; Talens tentoonstelling Evenement Amateurkunstprijs met jury; Filmfestival Midden Nederland / Flevolacus; Week van de Amateurkunst; LelystART; amateurkunst uitgelicht; Eenakterfestival; Telemann weekend / Apollo ensemble; Rel festival Ondersteuning OOK & culturele kaart, 2 e editie; koepeloverleg theater, vertellers/dichters/ schrijvers, zangers/koren, instrumentale muziek/pop/jazz/wereldmuziek, dans/ werelddans, beeldende kunst; ontwikkeling Werelddansfestival 2013; participatie in vakantie activiteiten; ondersteuning aanvraag BNG prijs Faciliteit Advies en bemiddeling: korenontmoeting Kaperskoor; meedenken over repetitieruimtes; exporuimtes; streven naar integrale uitagenda Lelystad Brede School In de Brede School staat het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen centraal. Cultuureducatie en community art worden ingezet bij het werken aan sociale-, communicatieve- en expressieve vaardigheden. De activiteiten sluiten aan bij de drie leefwerelden (gezin, school, buurt) waarbinnen kinderen zich ontwikkelen, alsmede bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. De Brede School formuleert zelf een visie, maakt vervolgens keuzes (sport, welzijn, cultuur) voor te ontwikkelen activiteiten en geeft de aan de school verbonden activiteiten coördinator de opdracht deze te realiseren, al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld De Kubus. De cultuurmakelaar werkt enerzijds dus in opdracht van de scholen via de activiteiten coördinatoren, anderzijds wordt eigen beleid ontwikkeld en gerealiseerd, uitgaande van de doelstellingen van De Kubus. De activiteiten coördinatoren zullen per januari 2012 vanuit de gemeente overgeplaatst worden naar de Stichting Welzijn Lelystad. Met deze stichting zal het beleid worden herijkt en de operationele problematiek worden besproken. Dit betekent ook voor de rol van De Kubus in deze een herbezinning. Het aantal opdrachten vanuit de scholen is aanzienlijk afgenomen en voor een deel verschoven naar activiteiten binnen het project Fraai Lawaai (zie Fraai lawaai blz. 9). De activiteiten binnen de Brede School vallen binnen: Promolijn Contact onderhouden met scholen; nieuwsbrieven; website Kunst in de buurt; evalueren, verdiepen. Beleids en productie lijn Aanbieder zijn van professionele kunst & cultuur activiteiten in de Brede School; verbinden en versterken van culturele infrastructuur; het zijn van een kennis-/ ontmoetingscentrum kunst & Brede School. Projecten in 2011 Scholing Cursussen in het kader van Fraai lawaai; workshops voorjaarsvakantie party; participatie in summerscool; portret schilderen Al Ishaan school; workshops filmen t Schrijverke; workshops striptekenen; workshops poëzie Brink; workshop Sinterklaasrijm Brink; workshops ring maken Lelystad Haven Ontmoeting met kunst Cinekid op locatie najaar, openingsfeest Atolplaza; voorstelling ROC; voorstellingen Zinspelers Evenement Startfeest Botter Tjalk; Brede school markt Boswijk/Zuiderzeewijk; Winterfair Atolplaza; openingsfeest de Helmstok; Brede School Carroussel Zuiderzeewijk Ondersteuning Atolwijk Kinderkoor, Nieuwsbrief brede scholen, Wereldverhalenvertellers, fondsaanvragen welzijnsfondsen, netwerkopbouw docenten/kunstenaars zzpers brede school, stagebeleid, experiment maatschappelijke stages, gebruikersoverleg Atolplaza underground Duidelijk profiel en kloppend imago In de eerste helft van 2011 is met name de invoering van de nieuwe huisstijl van Underground een belangrijke vervolgstap in de ambitie van Underground, het poppodium van Lelystad. Niet alleen is een prachtige nieuwe site met geïntegreerde sociale media opgeleverd, ook is de aankleding van de buitenkant van het pand, de foyer en die van de vrijwilligers aangepast aan dit nieuwe jasje. Underground oogt tijdens live avonden herkenbaar en professioneel. De opzet van de nieuwe website werpt zijn vruchten af: het prominent op de voorpagina plaatsen van foto s, twitter, facebook en nieuwsbrief leidt tot wekelijks meer volgers en is t.o.v. de eerste helft van 2011 meer dan verdubbeld. Een andere belangrijke verbetering is de online verkoop van tickets: vanaf 1 januari 2011 kunnen klanten hun tickets online bij Ticketservice kopen, een nationaal bekende partij. Door het failliet gaan van de Music Store is het fysieke voorverkooppunt verplaatst naar de Flevomeer Bibliotheek. De randvoorwaarden voor het stimuleren van bezoekers om in de voorverkoop tickets aan te schaffen zijn daarmee gecreëerd. Het verschaft Underground in de toekomst steeds meer tijdige informatie over de te verwachten bezoekersopkomst en het geeft inzicht in de Underground bezoeker: wie is dat en waar komt deze vandaan. Tevens bouwt Underground zodoende een groot adressenbestand op, wat ingezet kan worden in PR-activiteiten. Met de realisatie van de nieuwe huisstijl is een van de belangrijkste strategische factoren zoals beschreven in het Beleidsplan 2011 gerealiseerd: een duidelijk profiel en kloppend imago. Volwaardige plek binnen landelijke tours De strategische keuze die in 2010 is ingezet, namelijk het werken vanuit een landelijk aanbod, begint zijn vruchten af te werpen. De uitgaven aan acts zijn hierdoor weliswaar hoger, maar het aantal bezoekers en daarmee de inkomsten van entreegelden en horecaverkoop zijn gestegen. In het oog springende activiteiten waren de 2e editie van festival Stille Nacht, die op voorhand uitverkocht was, en waar landelijk erg veel publiciteit is behaald. De Dijk stond voor het eerst in zijn 30-jarig bestaan in Lelystad, in een uitverkochte Kubus. Deze prima samenwerking biedt mogelijkheden voor het vaker halen van grote acts die productioneel te groot zijn voor Underground. Underground verzorgde voor de 2e keer het programma op het hoofdpodium van LelystART. Op Tim Knol, Handsome Poets en Memphis Maniacs kwamen ruim 1500 bezoekers af, ondanks het slechte weer. De actie Je Lowlands-bandje is geld waard waarbij Lowlandsbezoekers (waar veel Lelystadse muziekliefhebbers naartoe gaan) gratis naar binnen mochten, wekte veel sympathie en zorgde voor extra bezoekers. Tot slot is het opvallend dat Underground meer en meer de volwassen bezoeker aan zich weet te binden: met namen als Kayak, De Dijk, Waylon en Stille Nacht speelt Underground zich meer en meer in de kijker bij steeds meer doelgroepen. Er wordt samenwerking gezocht en gevonden met het Sea Bottom Jazz festival, een grote en gerespecteerde naam in Lelystad. Underground haalt Candy Dulfer (mei 2012) naar Lelystad en Sea Bottom helpt met de promotie. Een belangrijke zet voor het imago van Underground. Organisatie Het blijft vechten om als Underground onderdeel uit te maken van de tours van bands die publiek trekken, het vereist alertheid, maar ook een goede organisatie op de avond zelf. Doordat Underground een klein team is, is elk teamlid van invloed op de prestaties van Underground. Van de personele inzet zoals gepresenteerd in het beleidsplan 2011 is in overleg met de directie afgeweken. De taak van het boeken van bands (programmeur) is 16 17

10 bij de manager gebleven, die als visitekaartje gezichtsbepalend is naar de popindustrie toe. Daarnaast is besloten om de nieuwe PR medewerker (in februari begonnen) meer uren te geven en ook avond coördinatie te laten doen (= eindverantwoordelijk op de live avonden). Het team wordt ondersteund door tussen de 25 en 30 vrijwilligers. De vrijwilligersgroep is afgelopen jaar verder gestabiliseerd. Het werken met subgroepjes (bijv. bar, of backstage ) in plaats van functies op de avond te rouleren, heeft zijn vruchten afgeworpen; vrijwilligers groeien in hun taak en voelen zich ook verantwoordelijker hiervoor, ieder groepje wordt aangestuurd door een gevorderde vrijwilliger of een professionele kracht. Het vaste vergadermoment (1 e donderdag van de maand) waarop men zich inroostert voor de volgende maand, werkt goed. Het biedt tijd en ruimte tot afstemming, aansturing en ontmoeting. Al met al is er meer kwaliteit in de vrijwilligersgroep gekomen en was er op een gegeven moment zelfs een wachtlijst omdat alle functies voorzien waren. Het fotograferen op live avonden is tevens een vrijwilligersfunctie geworden: van elke avond worden foto s gemaakt die vaak al dezelfde nacht op de site worden geplaatst. De sfeer is onderling over het algemeen erg goed. De oefenruimtes en dansstudio worden tot nu toe nog te weinig gebruikt. Inmiddels is er een beleidsstuk geschreven hoe hiermee om te gaan, dit is vervolgens uitgewerkt en kan actief worden in Kunstbende Kunstbende Flevoland heeft in 2011 een forse groei weten te maken in het bereik van jongeren; van 3000 in 2010 naar 5180 in Dit heeft zij gedaan door de scholentour effectiever in te zetten (meer bereik en toch ook zoveel mogelijk één op één contact). Daarnaast is de categorie DJ meer ingebed in Flevoland, met als gevolg dat er door het hoge aantal deelnemers, een DJ-voorronde georganiseerd kon worden. Het totaal aantal deelnemers is gestegen van ca. 150 naar 160, verdeeld over 68 acts (69 in 2010). De coaching is dit jaar intensiever geworden, door de winnaars via een winnaarsborrel direct na de wedstrijd aan de organisatie te binden, coaching gesprekken te voeren, te begeleiden tijdens optredens en waar mogelijk door te laten stromen naar andere projecten, activiteiten en organisaties. In 2010 liep het aantal gecoachte deelnemers voor op de prognose. In 2011 is dit aantal vrijwel gelijk gebleven en de coaching verder geïntensiveerd in cijfers Underground organiseert 68 activiteiten daarnaast betreft het bereik van Kunstbende 5180 bezoekers/deelnemers ruim 1500 bezoekers komen op de popprogrammering van LelystART af totaal aantal bezoekers/deelnemers in 2011: Specificatie activiteiten 41 popconcerten, o.a. Go back To The Zoo, Van Dik Hout, Rootsriders (Bob Marley tribute), Kayak, Waylon, Handsome Poets, Tim Knol, Stille Nacht, De Dijk, Boef en de Gelogeerde Aap, Basic Base, Omini 20 DJ- en bandwedstrijden (o.a. Flavourland, Best of Kunstbende en Popsport, Popsport start) en voorprogramma s lokale bands bij grote landelijke acts 7 CKV activiteiten en begeleiding diverse stagiaires MBO en HBO prognose Underground heeft in 2011 financieel goed gedraaid en het lukt om met de gekozen koers de door de gemeente gestelde doelstellingen ruimschoots te halen. Dat biedt vertrouwen voor de komende jaren, waarin Underground financieel gezien steeds meer op eigen benen moet gaan staan. De grote vraag is hoe groot de rek in de in muziek geïnteresseerde Lelystadse bevolking is, en daarmee hoeveel de bezoekersaantallen (en daarmee de inkomsten van horeca en kaartverkoop) nog verder kunnen stijgen. Naast het spelen op safe, zal Underground ook moeten durven experimenteren, om zodoende de wensen van de bevolking beter te leren kennen en nieuwe kansen te ontdekken. Uit de online kaartverkoop is gebleken dat (op Stille Nacht na) zo n 95% van de bezoekers uit Lelystad komt, dus Underground zal haar promotionele pijlen nog meer richten op deze bezoekers. service center Huisvesting De staat van de gebouwen wordt op peil gehouden deels door gemeente Lelystad als eigenaar en deels door De Kubus als eindgebruiker. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Lelystad en stichting De Kubus. Driemaandelijks vindt hierover overleg plaats. Het Servicecenter is tevens belast met veiligheid en vergunning. Resultaten De E-installatie en de airco s zijn (goed)gekeurd. De gebruikersvergunning van De Kubus is na controle goed gekeurd. De Brandmeldinstallatie is na diverse herstelwerkzaamheden goed gekeurd. De BMI wordt maandelijks gecontroleerd door het servicecenter. De gebruikersvergunning van Underground is gecontroleerd in juni 2011, waarop in oktober enkele herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden (begin 2012 is na hercontrole de gebruikersvergunning goed gekeurd). Wekelijks wordt gecontroleerd op legionellarisico. Na constatering van te hoge temperaturen zijn met het oog op legionellarisico herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Er is geen legionellarisico meer. In november zijn 8 medewerkers geslaagd voor de BHV training en is de ontruimingsoefening in De Kubus goed verlopen. Ook in 2011 levert Perpectief BV ons stagiaires beveiliging. Omdat nog altijd ongewenste personen De Kubus weten te vinden zullen we ook in 2012 onze samenwerking met Perspectief BV voort zetten voor in de avonduren. Trappenhuis hoofdingang is in de lak gezet. Facilitaire ondersteuning Projectondersteuning is er in vele vormen. Van popavonden, open podium, voorspelen, workshops, proeflessen, voorstellingen, externe verhuren tot vergaderingen. Dit gebeurt in de vorm van theatertechniek, horeca, veiligheid, locatie, vervoer, planning en advies, aan zowel interne als externe klanten. Naast ondersteuning binnen de twee gebouwen wordt steeds meer ondersteuning gevraagd op locaties, zoals Atolplaza en scholen. Verhuur vindt plaats aan amateurverenigingen, scholen, bedrijven en overheden. Bestaande huurders blijven van De Kubus gebruik maken. Er is in 2011 sprake van 302 dagdelen verhuur lokalen en grote zaal. Administratie De financiële administratie verzorgt alle in- en uitgaande geldstromen van De Kubus: salarissen, credit- en debet facturen. Op 11 januari 2011 is de financiële administratie overgegaan naar het nieuwe softwarepakket (MS Dynamics Nav). De ingebruikname hiervan kent een behoorlijk steile S-curve: het vergt lange tijd gewenning van de medewerkers om de snelheid in de werkzaamheden op het oude peil te krijgen. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan en De Kubus is financieel gezien niet uit de lucht geweest. Na de aanvankelijke S-curve is duidelijk geworden dat het nieuwe financiële systeem en de nieuwe werkwijze aan de voorkant veel extra werk met zich meebrengt door o.a. de BTW, het op unit boeken enz. Aan de achterkant zal dit op termijn voordeel opleveren bij het genereren van rapportages. De cursusadministratie heeft tot taak alle administratieve bewegingen van cursisten te registreren: van aanmelding op de wachtlijst tot plaatsing in de cursus, uitschrijving, facturering en (eventuele) restitutie van cursusgelden. In de periode februari-juni zijn de medewerkers van de cursusadministratie vrij zwaar belast geweest met de inrichting van de cursusmodule in het nieuwe softwaresysteem. Om die reden is een uitzendkracht ingezet om de druk te verlichten. De module cursorisch is bij de start van het seizoen in gebruik genomen. Er bleken veel issues te zijn die moesten worden opgelost. Duidelijk werd dat onze gewenste module cursorisch voor de leverancier sterk afweek van hun standaardpakket waardoor er veel aanpassingen nodig waren. Docenten zijn gebruik gaan maken van de mogelijkheden van het nieuwe systeem door vanuit het leslokaal op de computer de presentie van de cursisten bij te houden en de wachtlijsten te raadplegen. Na aanvankelijke problemen met netwerkverbindingen met de leslokalen is de situatie nu stabiel. Automatisering In januari 2011 is de nieuwe infrastructuur (servers en werkplekken) in gebruik genomen. Na een jaar van voorbereiden is op 11 januari de financiële administratie met het nieuwe systeem gaan werken. In de periode februarijuni is de module cursorisch ingericht. In mei is het nieuwe telefoniesysteem van De Kubus in gebruik genomen. In juni is het voor alle medewerkers mogelijk gemaakt om vanuit huis te kunnen werken. De investering in nieuwe hardware heeft gezorgd voor minder uitval van de systemen, hetgeen een grotere tevredenheid onder de gebruikers oplevert. De nieuwe multifunctionals voldoen goed

11 financiën Jaarrekening 2011 verlies- en winstrekening De Kubus Jaarrekening 2011 balans stichting de Kubus 20 21

12 Jaarrekening 2011 kengetallen Jaarrekening 2011 historisch overzicht leerlingenaantal Jaarrekening 2011 verlies- en winstrekening underground 22 23

13

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI

FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN GOOD PRACTICE FRAAILAWAAI FLEVOLAND; DAAR ZIT MUZIEK IN! Stel...je zit in groep 6 en je krijgt muziekles op echte instrumenten als gitaar en piano, door echte muzikanten,

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek

Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Muziekbeleid Gemeente Ameland 2014 Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek Hans Christian Anderson Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Amelander

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Uit het beleidsplan van de Stichting:

Uit het beleidsplan van de Stichting: Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten doel heeft gesteld

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool

Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool Advies en strategische oplossingen Personeel & Flexpool In Opbouw Onderwijs in beweging Wij zijn In Opbouw, een partner voor scholen op het gebied van onderscheidend, kwalitatief onderwijs en het oplossen

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Jaarverslag. & team. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur ... voorstellingen & projecten / 19. voorstelling: Blauw. voorstelling: vast

Jaarverslag. & team. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur ... voorstellingen & projecten / 19. voorstelling: Blauw. voorstelling: vast klas 7, 48 hiefgoed ziekeel- r iek... n ts dan l het d te Jaarverslag 2012 tentoonstelling Kubusleerlingen aboriginals: schoolproject voorstelling: the match voorstelling: Blauw voorstelling: vast Leerkr

Nadere informatie

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013

Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013 1 Evaluatie scholingsplan Mencia de Mendoza schooljaar 2011-2012 1. Individuele scholing op basis scholingswensen POP s en anderszins Door verschillende

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van

Jaarverslag Cultuurcentrum Deurne. Vastgesteld op 14 juni Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Jaarverslag 2016 Cultuurcentrum Deurne Vastgesteld op 14 juni 2017 Dit verslag bevat informatie over de activiteiten in 2016 van Stichting Cultuurhuis Deurne en Cultuurplein BV. 1 Inhoud Jaarverslag 2016...

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept

Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Profiel Bestuur Stichting Muziekschool Barneveld (SMB) 1 e concept Barneveld, september 2012 1 Inhoudsopgave Blz. 1.Inleiding 3 2.Kort profiel SMB 3 3.Profiel bestuur 3 3.1 Omvang van het bestuur 3 3.2

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie