Evaluatie scholingsplan Scholingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie scholingsplan 2011-2012 Scholingsplan 2012-2013"

Transcriptie

1 Evaluatie scholingsplan Scholingsplan

2 Evaluatie scholingsplan Mencia de Mendoza schooljaar Individuele scholing op basis scholingswensen POP s en anderszins Door verschillende medewerkers, zowel OP als OOP leden, zijn alle individuele scholingswensen ingediend en gehonoreerd. De scholingswensen zijn naar voren gebracht in de POP gesprekken of via een rechtstreeks verzoek aan de direct leidinggevende of aan het voor de scholing verantwoordelijke directielid. In alle gevallen ging het om vakinhoudelijke nascholing en nascholing op het gebied van leerlingbegeleiding. Het varieerde van korte cursussen tot meerjarige opleidingen gericht op het behalen van een (nieuwe) bevoegdheid. 2. Groepsgewijze scholing a. Ondersteuning schoolleiding en afdelingen Een aantal leden van de schoolleiding heeft een training gesprekstechnieken gevolgd in het kader van de gesprekscyclus. Deze training vond plaats binnen de SKVOB Academie. De afdelingsleiders P. Jankowski en H. Fischer hebben een 2-daagse training middenmanagement gevolgd. De afdelingsleiders bovenbouw hebben deelgenomen aan het APS Netwerk Tweede Fase, waarin 11 scholen vertegenwoordigd zijn. Doelen netwerk: communicatie over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de vernieuwde tweede fase en leren van elkaar. Voor de tto-afdeling heeft een aantal docenten Engels scholing gevolgd op het gebied van IB English. b. Ondersteuning secties Diverse secties hebben met meerdere personen deelgenomen aan een vakgerichte scholing, o.a. de secties Nederlands en LO. De toa s hebben deelgenomen aan de jaarlijkse toa-nascholingsdag. Een aantal leden van de secties moderne vreemde talen heeft scholing gevolgd over de invoering van het Europees Referentie Kader (ERK) en Delf Scolaire. c. Ondersteuning interne begeleiders Mw. R. Braspenning is schooljaar gestart als intern begeleider. Zij heeft jaar twee afgerond van de tweejarige opleiding Masters-All van APS. d. Zorgcoördinator Beide zorgcoördinatoren hebben een korte cursus op het gebied van het zorgcoördinatorschap gevolgd. e. Jaarlijkse studiedag De jaarlijkse studiedag is ingekort tot een studiemiddag en vond plaats op 11 oktober Het thema voor de studiemiddag was de (ver)nieuwbouw van de locatie Breda. M.u.v. de catering voor de lunch zijn er geen scholingskosten gemaakt. f. Scholing OOP De leden van de administratie hebben de eerste helft van het schooljaar wekelijks een les Engelse conversatie gevolgd verzorgd door Mary Worrell, docent op de ISB. Na het eerste halfjaar gaven de deelnemers aan geen behoefte te hebben aan een vervolg. 2

3 g. Scholing BHV De huidige BHV-medewerkers hebben dit schooljaar een herhalingscursus gevolgd om aan de gevraagde kwalificaties te blijven voldoen. Twee OOP-ers hebben een AED-cursus gevolgd. h. Scholing roostermakers De roostermakers en het voor de roosters verantwoordelijke directielid hebben diverse cursussen gevolgd bij Zermelo, het scholingsinstituut dat ondersteuning biedt bij het software pakket waar Mencia de Mendoza mee werkt. 3. SKVOB Academie Er zijn twee scholingsblokken geweest in de periodes november-december 2011 en maart-april In blok 1 zijn 7 cursussen gegeven voor in totaal 72 medewerkers van de SKVOB, zowel OP als OOP, waaronder 18 medewerkers van het Mencia. In blok 2 zijn 5 cursussen gegeven voor 64 deelnemers, waaronder 16 medewerkers van het Mencia. De cursussen zijn gegeven op het OLV en op het Newman. Het aanbod bestond uit de cursussen: digitale fotografie, Spaans, Frans, klassenmanagement, Excel, PowerPoint, filosofie, omgaan met leerlingen met gedragsproblemen en kunstgeschiedenis. De aangeboden cursussen gespreksvaardigheden t.b.v. het omgaan met leerlingen, rekenen, gebruik digitale media in het onderwijs en zelfverdediging voor vrouwen zijn wegens te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. In het tweede cursusblok heeft een aantal oud-medewerkers en partners van collega s deelgenomen aan cursussen waarbij nog een aantal plaatsen vrij waren. Alle cursussen zijn gegeven door eigen medewerkers van de SKVOB van wie 8 docenten van het Mencia. De cursus omgaan met leerlingen met gedragsproblemen is gefinancierd met subsidiegeld in het kader van Passend Onderwijs. 3

4 Uitwerking van het scholingsplan Mencia de Mendoza voor schooljaar Doel van de scholing Scholing wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie en is dan ook in de eerste plaats gericht op de professionele groei van de medewerkers van Mencia de Mendoza. Bij het invullen van de scholing is het van belang om aansluiting te zoeken bij en consistente lijnen te creëren met: het schoolplan Mencia de Mendoza en de daarvan afgeleide jaarlijkse activiteitenplannen; de gesprekscyclus (inclusief de consequenties van de Wet BIO); een voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering. De juiste scholing kan daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van de onderwijskundige koers die Mencia de Mendoza heeft gekozen en het versterken van de onderwijskundige en pedagogisch-didactische ontwikkeling van de individuele medewerkers, afdelingen, secties en de school in zijn geheel. In deze benaderingswijze is scholing ook een middel om medewerkers te binden en boeien binnen een lerende organisatie en sluit daarmee aan bij het strategisch beleid van de SKVOB eo. Inkadering van de scholingsactiviteiten Organisatorisch ziet Mencia de Mendoza een driedeling in de aard van de scholing: 1. Individuele scholing op basis van scholingswensen uit de IPB-cyclus of anderszins; 2. Groepsgewijze scholing binnen Mencia als geheel, of op de afzonderlijke locaties. 3. Scholing in het kader van de S.K.V.O.B. Academie, waarin door alle bij het bestuur aangesloten scholen wordt deelgenomen. De Academie richt zich op een viertal werkvelden: - Professioneel o Vakinhoudelijk o Pedagogisch-didactisch o ICT - Persoonlijke groei en welbevinden Criteria voor scholing De scholing richt zich zowel op individuele als collectieve trajecten en op alle functiecategorieën. Vertrekpunt is de grondgedachte dat het voor iedere medewerker wenselijk is zich professioneel te ontwikkelen. Om dit te realiseren heeft iedere medewerker vanuit de CAO recht op 500,-- per schooljaar. Dit bedrag is verwerkt in het totale scholingsplan, zowel in de individuele als de beoogde collectieve trajecten. Individuele scholingswensen, die voldoen aan onderstaande criteria worden tot maximaal genoemd bedrag vergoed. De diverse scholingsvragen worden bekeken en beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria: Is er sprake van een investering in ontwikkeling van de competentieset behorende bij de functie? Is er sprake van afstemming tussen persoonlijke ambities en organisatiebelangen? Is er sprake van verrijking of verdieping op vakinhoudelijk, pedagogisch en/of didactisch gebied? 4

5 Begroting Voor het schooljaar is in totaal ,-- begroot. I.v.m. de door het Mencia schoolbreed door te voeren bezuinigingen is de hoogte van het reguliere scholingsbudget voor het schooljaar teruggebracht tot ,--. Vanuit de subsidie in het kader van de implementatie van Passend Onderwijs (de zgn. enveloppegelden) is voor het Mencia ca ,-- bestemd voor de bij- of nascholing van leerkrachten. Vanuit het scholingsbudget worden de individuele scholingsvragen bekostigd (OP en OOP), maar ook collectieve trajecten, zoals de studiedag en ondersteuning afdelingen, secties en OOP. Onderstaand volgt de globale, begrote besteding van dit bedrag verdeeld in individuele scholing, groepsgewijze scholing en de SKVOB Academie. A. Eigen middelen: Ad. 1 Individuele scholing Individuele scholingsvragen (OP en OOP) vanuit IPB cyclus, ,-- of anderszins, ter beoordeling aan de directie/schoolleiding. Opleiding tot coördinator internationalisering door J. Huijboom en 5.000,-- R. van Oosterhout Scholing roostermakers/magister 1.000,-- Het betreft hier trainingen en scholingen individueel of ten behoeve van meerdere medewerkers. Ad 2. Groepsgewijze scholing Afdelings- en sectiegerichte scholing: o scholing afdelingsteam havo: activerende didactiek/ 5.000,-- differentiatie binnen klassenverband o Ondersteuning secties MVT: doorlopende leerlijn ERK 2.500,-- o Scholing secties MVT: examentraining 2.500,-- o Scholing ICT/mediawijsheid 3.000,-- Scholing OOP (o.a. toa-dag) 1.000,-- Cursus in het kader van BHV (jaarlijkse opfriscursus BHV-ers ,-- Ad 3. SKVOB Academie Bijdrage van Mencia in het aandeel van de projectbegroting van ,- (= 4.500,--, zie ook onder B, ad. 3) 2.000,-- Totaal ,-- B. Vanuit de subsidiegelden Passend Onderwijs: Ad. 1 Individuele scholing ,-- Het betreft hier trainingen en scholingen individueel of ten behoeve van meerdere medewerkers. Ad. 2 Groepsgewijze scholing Jaarlijkse studiedag, thema: Passend Onderwijs voor OP en OOP ,-- Deze studiedag komt m.u.v. catering volledig t.l.v. de subsidie- 5

6 gelden Passend Onderwijs Ad. 3 SKVOB Academie Scholing binnen de SKVOB Academie in het kader van Passend 2.500,-- Onderwijs Totaal ,-- A. Kennisoverdracht Scholing is altijd onderwerp van gesprek in het kader van de gesprekscyclus. Tijdens het jaarlijkse gesprek met de direct-leidinggevende wordt de uitgevoerde scholing geëvalueerd en besproken hoe de opgedane kennis en vaardigheden ingezet kunnen worden, ook ten behoeve van andere collega s. Te denken hierbij valt aan: Verslag (mondeling of schriftelijk) aan afdelings- en/of vakgenoten Presentatie op een studiebijeenkomst Berichtgeving in de Mencia Info Het voorleven van het geleerde (leren van de expertise van collega s). B. Evaluatie Het scholingsplan wordt vastgesteld door de unitdirectie. Aan het einde van het schooljaar wordt het plan geëvalueerd door de PMR van de unit Mencia de Mendoza. 6

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015 Scholingsplan Schooljaar 2014-2015 Versie 3 november 2014 Scholingsplan 2014-2015 De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN MONTESSORI COLLEGE TWENTE 2013-2017 Voorwoord Het Montessori College Twente kent een organisatiestructuur van vijf units (twee parallelle onderbouwunits en drie bovenbouwunits:

Nadere informatie

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016

GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 GOED GROEN* TEVREDEN Schoolplan 2012-2016 Positief advies directie: 14 november 2013 Instemming MR: Ter informatie naar bestuur: Ter kennisgeving Raad van Toezicht: INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 ONDERWIJSGROEP

Nadere informatie

Fase 4: Verzin; wat kunnen oplossingen zijn? Denk en fantaseer over mogelijke oplossingen met de gegevens uit de eerdere fasen.

Fase 4: Verzin; wat kunnen oplossingen zijn? Denk en fantaseer over mogelijke oplossingen met de gegevens uit de eerdere fasen. Planning Een leermiddelenbeleidsplan bestaat uit de bekende vijf vragen: Waarom? Wat?Wie? Hoe? en Wanneer? De planning van de uitvoering zal vaak per sectie, team en leerjaar verschillend zijn. Het Innovatieplatform-VO

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2018

Schoolplan 2014-2018 Schoolplan 2014-2018 d.d. 1 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Missie, visie en kernwaarden... 2 2.1 Missie... 2 2.2 Visie... 2 2.3 Lerende organisatie... 3 2.4 Kernwaarden... 4 3 Onderwijsbeleid...

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

Professionaliseringsplan 2014-2016. Hanzehogeschool Groningen

Professionaliseringsplan 2014-2016. Hanzehogeschool Groningen Professionaliseringsplan 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen 1 Professionaliseringsplan 2014-2016 Hanzehogeschool Groningen 2 Auteur/contactpersoon: Claudia van Orden, stafbureau P&O November 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0. Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM

SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0. Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM SCHOOLWERKPLAN VERSIE 3.0 Schoolwerkplan 2015-2018 Jan van Egmond Lyceum Iedere leerling kan excelleren! MAART 2015/J. Lotte/ schoolleiding JAN VAN EGMOND LYCEUM 1 Inleiding: Dit schoolwerkplan is tot

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2014-2015 Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2009-2010 Naam School Thriantaschool zml (v)so Adres SO-locatie: Balingerbrink 178 VSO-locatie :Zuidlaarderbrink 4 Postcode respectievelijk: 7812 SN 7812 GE Telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2010 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Zien dat er aandacht voor je is. Voorwoord Het jaar 2010 is een goed jaar geweest voor CSG Liudger. Een belangrijk

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015

Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015 Professionaliserings- / scholingsplan Friesland College 2014-2015 De ambitie FC 2015 om modern en uitdagend onderwijs te bieden vraagt om gemotiveerde en deskundige leidinggevenden en medewerkers. Hoge

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje. Opleidingsplan 2013 2015

Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje. Opleidingsplan 2013 2015 Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen Peuterspeelzaal Duinroosje Opleidingsplan 2013 2015 I. Regelgeving In de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening staan afspraken over scholings- en

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd.

BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd. BESTUURSVERSLAG Inleiding De werknemersorganisatie FNV Kunsten Informatie en Media (hierna: FNV KIEM ) en de werkgeversorganisatie Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en producenten (hierna:

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie