INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan Externe ontwikkelingen De missie De visie Besturingsfilosofie Geprioriteerde doelen voor Overige doelstellingen strategisch beleid Evaluatie strategisch beleid Strategisch beleid ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE BLZ. 12 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) Ontwikkeling van het leerlingenaantal Fusie Anne Frank school Burghtweijt Fusie Oranjehof - Prinsenhof Uittreden vervangingsfonds Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Vertrek externe vertrouwenspersoon 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Interne en externe kwaliteitszorg 5 ICT BLZ. 14 BLZ. 21 Algemeen Migratie/vervangingsplan Externen Professionalisering Technisch Bedrijfsvoering Pilots 6 BUITENSCHOOLSE OPVANG BLZ. 25 Werkgroep Buitenschoolse opvang Inspectie door GGD Verklaring omtrent gedrag Scholing van medewerkers Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 7 PERSONEEL BLZ. 26 Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Werkzaamheden interne opleiders Management development Bewegingsonderwijs 1

3 Netwerk voor adjunct-directeuren Doorstroom in leidinggevende functies Loopbaanmanagement Flexpool Verbetering welbevinden en reductie van de ervaren werkdruk Bijeenkomst contactpersonen Overige personele zaken Grafieken 8 ONTWIKKELINGEN IN RELATIE TOT VERBONDEN PARTIJEN Samenwerking Tabijn met de Vrije Universiteit Samenwerking Tabijn met Atrium Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Playing for Succes Alkmaar 9 HUISVESTING BLZ. 33 BLZ. 34 Onderhoud Meerjarenonderhoudsplannen Vernieuwing en renovatie (korte termijn) Vernieuwing en renovatie (lange termijn) 10 JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON BLZ. 35 Meldingen en klachten 2013 Aandachtspunten en adviezen Contactgegevens 11 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT BLZ. 38 Samenstelling Raad van Toezicht Werkgeversrol Toezichthouder Vergaderingen 12 JAARVERSLAG DIRECTEURENBERAAD BLZ FINANCIEEL BELEID BLZ. 41 Financiële positie balansdatum Analyse van het resultaat Investeringen en financieringsbeleid Treasuryverslag Continuïteitsparagraaf 14 JAARREKENING BLZ BASISINFORMATIE BLZ BIJLAGE: OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIEBEZOEKEN BLZ BIJLAGE: OVERZICHT NETWERKEN EN WERKGROEPEN BLZ BIJLAGE: SCHOLEN IN DE GELE FASE BLZ. 97 2

4 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het schoolbestuur Tabijn, een onderwijsorganisatie van 25 basisscholen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland in Noord-Holland. Met dit jaarverslag wil Tabijn zich verantwoorden richting het Ministerie van OC&W, de zeven gemeenten waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Daarnaast is het verslag bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Tabijn als geheel betreffen. Voor de ontwikkelingen op onze afzonderlijke scholen: raadpleeg de jaarverslagen op de websites van deze scholen (via of neem contact op met de directie van de school waar uw interesse naar uitgaat. Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers zich wederom ingezet voor modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor de leerlingen van onze scholen. Ook de resultaten van onze scholen waren goed. De Onderwijsinspectie kende in 2013 aan alle Tabijnscholen het zogenaamde basisarrangement toe, het keurmerk van de overheid voor een goede onderwijskwaliteit. Verder heeft het jaar 2013 vooral in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan voor onze organisatie. Het strategisch beleidsplan Focus op kwaliteit beleefde zijn laatste jaar van uitvoering. Uit de evaluatie van het plan is gebleken dat er belangrijke stappen zijn gezet op het terrein van passend onderwijs, opbrengstgericht werken, opleiding en scholing van leerkrachten, management development en reductie van werkdruk. Maar er moet nog veel worden gedaan om het onderwijs voor onze leerlingen nog beter te maken dan het nu al is. Tabijn streeft er in de nieuwe planperiode naar om uit te groeien tot het schoolbestuur met de beste basisscholen in de regio. Het nieuwe strategisch beleidsplan Tabijn: de beste basis! Leren op hoog niveau staat in het teken van deze ambitie. Wij willen dat onze leerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen en leren op (hun eigen) hoog niveau. Dat vraagt om professionele leerkrachten die als team opereren, het vraagt om inspirerende leiders en betrokken ouders. Leerkrachten, leidinggevenden en andere medewerkers dienen zich continu te professionaliseren en vooral te leren met en van elkaar. Zo leren ook de medewerkers van Tabijn op hoog niveau. Dat levert het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen op en het leren met en van elkaar is dan ook de rode draad die door het nieuwe strategisch beleidsplan loopt. Ook in 2013 heeft Tabijn net als de andere schoolbesturen in de regio op lokaal niveau te maken gehad met krimp, al bleef het leerlingenaantal op organisatieniveau stabiel. Medio 2013 zijn in Heemskerk de basisscholen Burghtweijt en Anne Frank gefuseerd en in Alkmaar is een fusieproces opgestart voor de basisscholen Prinsenhof en Oranjehof. Deze fusie zal in 2014 worden afgerond. Met deze scholenfusies willen wij basisscholen van een gezonde omvang handhaven en kwalitatief goed onderwijs ook in de toekomst garanderen. In dit jaarverslag leest u meer over deze en andere activiteiten en zullen wij aangeven welke concrete resultaten er in 2013 zijn behaald. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via U kunt ook twitteren Uw vragen, opmerkingen en reacties zijn van harte welkom! Wij danken u voor uw interesse in onze onderwijsorganisatie en wensen u veel leesplezier. Jonne Gaemers, Voorzitter College van Bestuur 3

5 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 1.1 Kerntaak Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk, oecumenisch, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van onderwijs. Daarnaast organiseert Tabijn op een aantal scholen de buitenschoolse opvang. Binnen de door Tabijn aangegeven kaders bepalen onze scholen zelf hun onderwijskundig beleid. 1.2 Organisatie De organisatiestructuur van Tabijn ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor het CvB. De RvT is de werkgever van het CvB. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Tabijn. U vindt de statuten op onze website De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: Dhr. A. de Wit, voorzitter (voorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland) Dhr. S. van Keulen, vicevoorzitter (adviseur en interim-manager) Mevr. S. de Boer (lid College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep) Dhr. R. Deen (manager beroepsopleidingen Tata Steel Training Centre, Tata Steel) Mevr. M. van Tunen (diensthoofd bestuurlijke aangelegenheden Politie Kennemerland; nevenfunctie gemeenteraadslid voor de PvdA in Heemskerk) College van Bestuur Het éénhoofdig College van Bestuur is het bevoegd gezag van Tabijn. In de praktijk betekent dit dat het CvB alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Tabijn. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke kerntaak behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. Het college staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. Het CvB stuurt de algemene directie en de sectormanagers aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Dhr. J.P. Gaemers, voorzitter. Nevenfuncties van de heer Gaemers Lid Raad van Toezicht Stichting Basisscholen Alkemade Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof ZML Algemene directie De twee leden van de algemene directie sturen de schooldirecteuren aan en ondersteunen deze op verschillende terreinen. Zij zijn de hiërarchische leidinggevenden van de schooldirecteuren en voeren derhalve met hen de functionerings- en beoordelingsgesprekken en de halfjaarlijkse managementoverleggen. Verder nemen zij de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het terrein van onderwijs voor hun rekening en geven zij uitvoering aan het (onderwijskundig) strategisch beleid. Tenslotte ondersteunen zij het CvB in brede zin bij het uitoefenen van de bestuurstaken en vervangen zij het CvB bij afwezigheid. De algemene directie bestaat uit: Mevr. F.L. Loth Dhr. W.T. Noom 4

6 Onderwijsbureau In het onderwijsbureau zijn de sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie ondergebracht. Elke sector wordt aangestuurd door een eigen sectormanager. Sector Human Resource Management & bestuursondersteuning De sector HRM en bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Tabijn. Kortweg kan worden gesteld dat deze sector het beste uit de ongeveer 550 medewerkers van Tabijn wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen straalt dat immers uit op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de sectormanager bestaat de sector HRM en bestuursondersteuning uit twee personeelsfunctionarissen, een secretaresse die de secretariële en administratieve ondersteuning van het CvB en de algemene directie verzorgt en een medewerker communicatie. Sector administratie Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstandig en erkend administratiekantoor. Dit administratiekantoor is ondergebracht in de sector administratie. Een groot voordeel hiervan is dat Tabijn de personeels- en salarisadministratie in eigen huis heeft en niet afhankelijk is van een extern administratiekantoor. De lijnen naar de scholen zijn daardoor kort en ook financieel is dit voordelig. De sector administratie kent naast de Financial controller/sectormanager een salarisadministrateur, een medewerker salarisadministratie, een medewerker personeelsadministratie en twee medewerkers financiën. Ook de twee kantinemedewerkers zijn in deze sector ondergebracht. Sector ICT In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De sector ICT houdt de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. De sector ondersteunt de scholen bij het maken van (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT en biedt scholing aan alle medewerkers van Tabijn. De sectormanager geeft leiding aan twee systeem-/netwerkbeheerders en een ICT-consultant. Sector huisvesting Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vele schoolgebouwen van Tabijn liggen in handen van de sector huisvesting. De sectormanager voert, samen met het CvB, het overleg met de zeven gemeenten waarin de Tabijnscholen zijn gevestigd, over de huisvesting van de scholen. Naast de sectormanager en een medewerker huisvesting maken drie onderhoudsmedewerkers deel uit van de sector. Zij voeren het dagelijks onderhoud aan de gebouwen uit. 5

7 1.3 Organogram Raad van Toezicht College van Bestuur GMR Algemene directie Directeurenberaad Bestuursbureau (sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie) SCHOLEN 6

8 2. STRATEGISCH BELEID 2.1 Het strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is in 2009 door het bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het strategisch beleidsplan vermeld was het laatste jaar van uitvoering van dit strategisch beleidsplan en in dit jaar is het plan ook geëvalueerd. In dit hoofdstuk zullen ook de resultaten van deze evaluatie worden vermeld. Het gaat dan om de vraag in welke mate de doelstellingen van het strategisch beleid zijn bereikt. Het strategisch beleidsplan is vanaf het begin steeds uitgewerkt in jaarplannen. In de hierna volgende hoofdstukken van dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van het jaarplan In 2013 is tevens gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Meer hierover kunt u lezen in paragraaf Externe ontwikkelingen In de omgeving van Tabijn speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor de scholen van onze organisatie. Een van de belangrijkste hiervan is de demografische ontwikkeling: in de brede regio waar Tabijn scholen heeft is sprake van krimp van de leerlingenaantallen (daling van het aantal schoolgaande kinderen). Deze ontwikkeling speelt al meerdere jaren en zal zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Tabijnscholen ook de komende jaren een dalende trend (blijven) vertonen. Dat zal voor onze scholen (en voor de organisatie als geheel) tot gevolg hebben dat het personeelsbestand gereduceerd zal moeten worden en dat er sprake zal zijn van leegstand in de schoolgebouwen. In een aantal gevallen zal dit ertoe leiden dat scholen niet zelfstandig kunnen voortbestaan en zullen moeten fuseren met andere scholen. In 2013 heeft dit in Heemskerk geleid tot een fusie tussen de basisscholen Burghtweijt en Anne Frank. In Alkmaar is in 2013 het voornemen uitgesproken om de scholen Oranjehof en Prinsenhof samen te voegen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede onderwijsplek voor alle leerlingen die zich aandienen. Ook het onderwijs dient zoveel mogelijk op maat (van de verschillende leerlingen) te worden gegeven. In de Wet Passend Onderwijs wordt ook voorzien in nieuwe, grote regionale samenwerkingsverbanden waarin alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht participeren. In deze samenwerkingsverbanden wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: het samenwerkingsverband IJmond en het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Verder is er vanuit de politiek en het ministerie van OC&W de laatste jaren een toenemende aandacht voor het verhogen van de onderwijskwaliteit. In 2012 is het Bestuursakkoord Primair Onderwijs ondertekend door de minister van OC&W en de PO-Raad. In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs. In 2013 zijn in het kader van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord eenmalig extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs. Op dit moment (voorjaar 2014) wordt onderhandeld over het op structurele basis toekennen van extra financiële middelen voor het primair onderwijs. Ook wordt er door de overheid steeds meer de nadruk gelegd op goed, deugdelijk bestuur. Sinds enkele jaren is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht waarin strengere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de schoolbesturen en waarin ook strengere sancties kunnen worden opgelegd indien er op dit terrein (ernstige) tekortkomingen worden geconstateerd. Het doel van het strategisch beleidsplan is om op al deze ontwikkelingen adequaat in te spelen. 7

9 2.3 De missie Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Medewerkers en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken naar verbinding met relevante organisaties in de omgeving. 2.4 De visie Tabijn wil een lerende organisatie zijn Een optimistische mensvisie gericht op leren en ontwikkelen, staat hoog in het vaandel van Tabijn. De kerntaak van de scholen van Tabijn is het inrichten van het onderwijs op een zodanige wijze dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren is er binnen Tabijn continu aandacht voor permanente ontwikkeling van mens en organisatie, voor samenwerkend leren, voor open communicatie, voor een veilige leer- en werkomgeving, voor een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaat en gedrag gewoon is. Tabijn wil een kwalitatief hoogwaardige organisatie zijn Tabijn hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van prestaties en de kwaliteit van faciliteiten en ondersteunende voorzieningen. Tabijn streeft er naar om continu actief en planmatig het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen te verbeteren. Transparantie en meetbaarheid zijn hierin centrale begrippen. Tabijn wil een ondernemende organisatie zijn De scholen zijn ook partner in opvoeding en zorg, waarbij de ouder primair verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind. Rekening houdend met de kerntaak speelt Tabijn een ondernemende en initiërende rol in de schoolomgeving en worden er contacten onderhouden met gemeentes en organisaties op het terrein van buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, jeugdzorg en sport. Op alle niveaus individuele leerkrachten, scholen en College van Bestuur worden contacten gelegd met andere organisaties in de keten van onderwijs, opvoeding en zorg. Tabijn wil een inspirerende en zichtbare organisatie zijn In de waan van de dag, het politieke gekrakeel en de slingerende visies op onderwijs en opvoeding laat Tabijn een heldere en constante toon horen. Leerkrachten, ouders en leerlingen herkennen zich in de wijze waarop Tabijnscholen vormgeven aan identiteit: geworteld in de christelijke traditie, normen en waarden. 2.5 Besturingsfilosofie Tabijn realiseert zich dat goed, deugdelijk bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Tabijn onderschrijft in dit verband de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad en handelt hier ook naar. Bij de besturing van de organisatie gaat Tabijn uit van een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in de competenties en in het gedrag en het handelen van alle bij de besturing van de organisatie betrokken medewerkers (leidinggevende op alle niveaus). Het gaat om de volgende kernwaarden: Verbinding Inspiratie Vertrouwen Ambitie Deze kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en visie van de organisatie. 8

10 2.6 Geprioriteerde doelen voor Van de 14 doelen die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen zijn er vijf uitgekozen die de afgelopen jaren met prioriteit zijn opgepakt. De geprioriteerde doelen voor de periode zijn: Doel 1. Passend Onderwijs Tabijn realiseert aan het einde van de planperiode (2013) voor iedere leerling (binnen de Tabijnscholen of daarbuiten) een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale, enz.) talenten maximaal te ontwikkelen. Doel 2. Opbrengstgericht werken Alle scholen van Tabijn scoren voor het eind van 2013 tenminste gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Tenminste 20% van de Tabijnscholen scoort voor het einde van 2013 bovengemiddeld op deze opbrengsten. Doel 3. Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Tabijn investeert in de opleiding van (startende) leerkrachten en in permanente, op de professionaliteit van leerkrachten gerichte scholing. Er is wat betreft scholing sprake van een professioneel en kwalitatief hoogwaardig aanbod op bovenschools niveau. Aan het eind van 2013 is op iedere Tabijnschool minstens één leerkracht op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Doel 4. Management development Tabijn investeert in de continue ontwikkeling van professioneel management. Daardoor voldoen onze leidinggevenden aan de eisen die in de competentieprofielen worden gesteld en voorkomt Tabijn langdurig onvervulbare vacatures. Voor het eind van 2013 is 10% van de schooldirecteuren op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Doel 5. Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Tabijn realiseert een gerichte aanpak om het welbevinden van medewerkers aantoonbaar en duurzaam te vergroten en brengt zorgvuldig de factoren in kaart die een (te) hoge werkdruk bij medewerkers veroorzaken. 2.7 Overige doelstellingen strategisch beleid Het strategisch beleidsplan kent naast de vijf geprioriteerde doelstellingen nog negen andere doelen. Het gaat om de volgende doelstellingen: Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Samenwerking met externe organisaties Loopbaanperspectieven bij Tabijn Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Identiteit Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting De afgelopen jaren zijn de strategische doelstellingen van Tabijn concreet uitgewerkt in de jaarplannen, bij veel doelstellingen vaak meerdere jaren achter elkaar (doorlopende projecten). In dit jaarverslag wordt (o.a.) verslag gedaan van de strategische doelstellingen die in 2013 aan de orde zijn geweest in het beleid van Tabijn. 2.8 Evaluatie Strategisch beleid In 2013 is het strategisch beleidsplan geëvalueerd, mede in verband met het ontwikkelen van een nieuw strategisch plan. Bij de evaluatie zijn medewerkers uit alle lagen van de organisatie betrokken (leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecteuren, stafmedewerkers en bovenschools leidinggevenden). Uit de evaluatie is gebleken dat een aanzienlijk deel van de doelstellingen is aangemerkt als geheel of grotendeels gerealiseerd. Het gaat dan om de doelstellingen: 9

11 Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Management development Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting Het oordeel deels wel, deels niet gerealiseerd werd uitgesproken voor de volgende doelen: Passend Onderwijs Opbrengstgericht werken Samenwerking met externe organisaties Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Loopbaanperspectieven bij Tabijn Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Identiteit Het bestuur van Tabijn kan zich in grote lijnen goed vinden in deze evaluatie, maar plaatst wel een kanttekening bij het feit dat uit de evaluatie naar voren is gekomen dat de doelstellingen rondom leren, ontwikkelen of opleiden als grotendeels of geheel gerealiseerd worden beschouwd. In deze doelstellingen moet naar de mening van het bestuur ook in de toekomst nog veel worden geïnvesteerd. We zijn er niettemin in geslaagd om een aanzienlijk deel van de strategische doelen te realiseren. 2.9 Strategisch beleid In het najaar van 2012 is een begin gemaakt met het traject dat heeft geleid tot een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Bij dit traject is een groot aantal medewerkers uit de organisatie betrokken. Er zijn in september 2012 vijf breed samengestelde ontwerpgroepen gevormd rond de volgende thema s: De Leerling De Leerkracht De Ouder Het Team De Leider De activiteiten van de ontwerpgroepen werden gecoördineerd door een regiegroep onder leiding van de voorzitter CvB van Tabijn. De ontwerpgroepen kwamen diverse meerdere malen apart bij elkaar, maar er zijn in 2013 ook een drietal plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van de regiegroep, de deelnemers van de ontwerpgroepen en alle directeuren aanwezig waren (samen ca. 60 deelnemers). Dit traject heeft medio 2013 geleid tot een concept-strategisch beleidsplan Dit concept is in de tweede helft van 2013 besproken in de volgende gremia: raad van toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, personeelsraad, directeurenberaad, netwerk adjunct-directeuren en netwerk intern begeleiders. Op grond van deze bijeenkomsten is het plan bijgesteld en begin 2014 voorlopig vastgesteld. In februari 2014 verleende de raad van toezicht goedkeuring aan het plan en in april 2014 verleende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemming. Vervolgens is het strategisch beleidsplan definitief vastgesteld. Het plan is getiteld: Tabijn: de beste basis! Leren op hoog niveau. Het doel van het plan is om de Tabijnscholen te laten uitgroeien tot de beste basisscholen in de regio. Hiertoe is een nieuwe visie ontwikkeld. Deze visie is uitgewerkt in zes concrete doelstellingen: 1. Alle leerlingen leren op hoog niveau 2. Leerkrachten leren van elkaar en professionaliseren zich continu 3. Tabijn versterkt de kwaliteit en het gebruik van ICT 4. Tabijn werkt met teams als basis voor uitstekend en innovatief onderwijs 10

12 5. Tabijn versterkt de rol van ouders en andere partners 6. Bij Tabijn werken effectieve en inspirerende leiders Het nieuwe strategisch beleidsplan zal met ingang van het schooljaar in uitvoering worden genomen. 11

13 3. ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 3.1 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Sinds jaar en dag is het voor medewerkers in het onderwijs verplicht om te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Alle medewerkers van Tabijn beschikken over een VOG gericht op het onderwijs. In 2013 is duidelijk geworden dat dit niet volstaat voor medewerkers van Tabijn die in de buitenschoolse opvang (BSO) werken. Op zeven Tabijnscholen wordt de BSO door Tabijn in eigen beheer (m.b.v. eigen medewerkers) uitgevoerd. Voor deze medewerkers is alleen een VOG onderwijs niet voldoende; zij dienen naar de eisen van de GGD tevens te beschikken over VOG gericht op de kinderopvang. Ook alle BSO-stagiaires, medewerkers van het bestuursbureau en leerkrachten uit de flexpool moeten over een VOG kinderopvang beschikken. In 2013 is voor al deze medewerkers een VOG kinderopvang aangevraagd en verkregen. 3.2 Ontwikkeling van het leerlingenaantal De Tabijnscholen bevinden zich in een krimpregio. Dat is te merken aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In de periode is het leerlingenaantal van de Tabijnscholen gedaald met ruim 8%. In 2013 bedroeg het leerlingenaantal 5.625, waarmee het vrijwel identiek was aan het leerlingenaantal van 2012 (5.628). Niettemin wordt er de komende jaren weer een voortgaande krimp voor de Tabijnsscholen verwacht van ca. 2-3% per jaar. Wat betreft de ontwikkeling van het leerlingenaantal is er wel sprake van verschillen tussen de scholen: veel scholen blijven min of meer stabiel, sommige scholen groeien, andere scholen dalen licht en enkele scholen dalen sterk qua leerlingenaantal. Sommige scholen lopen qua leerlingenaantal zo sterk terug dat een voortbestaan als zelfstandige school niet langer mogelijk is. Dit geldt voor de Burghtweijt in Heemskerk en de Prinsenhof en Oranjehof in Alkmaar. 3.3 Fusie Anne Frank school - Burghtweijt Basisschool De Burghtweijt is eind 2011 qua leerlingenaantal voor de derde keer op rij onder de opheffingsnorm gekomen. Daarmee vervalt de bekostigingsgrondslag en kan de school niet langer zelfstandig voortbestaan. Dit is in het voorjaar van 2012 met alle betrokkenen bij de school gecommuniceerd. In 2012 heeft het CvB daarom het voornemen geuit om per 1 augustus 2013 te komen tot een fusie met de naburige Anne Frank school, eveneens vallend onder Tabijn. In het voorjaar 2013 hebben de medezeggenschapsraden van de beide scholen ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De fusie tussen de Anne Frank school en de Burghtweijt is per 1 augustus 2013 gerealiseerd. De naam van de (fusie)school blijft: Anne Frank school. 3.4 Fusie Oranjehof - Prinsenhof Vanwege de forse daling van het leerlingenaantal op de Alkmaarse scholen Prinsenhof (bestaande uit twee locaties) en Oranjehof (eveneens bestaande uit twee locaties) heeft het CvB medio 2013 het voornemen geuit om deze scholen per 1 augustus 2014 te fuseren. De nieuwe fusieschool zal bestaan uit drie locaties; de locatie Kofschipstraat van de Oranjehof zal met ingang van 1 augustus 2014 worden gesloten. Dit voornemen is in het najaar 2013 met alle betrokkenen besproken. Ook de ouders zijn hierover geïnformeerd. In het voorjaar van 2014 hebben de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De fusie tussen de Oranjehof en Prinsenhof zal per 1 augustus 2014 worden doorgevoerd. De naam van de (fusie)school wordt: DURV! school. 3.5 Uittreden Vervangingsfonds Tabijn is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds vergoedt de kosten van zieke werknemers, maar daar staat een aanzienlijke premie tegenover. Al meerdere jaren wordt geconstateerd dat Tabijn beduidend meer premie afdraagt dan het aan vervangingskosten declareert. Tot voor kort was aansluiting bij het Vervangingsfonds verplicht, maar nu niet meer. Vanwege het aanzienlijke financiële voordeel van tenminste op jaarbasis (bij het huidige ziekteverzuimpercentage van 4 %) heeft het CvB in 2013 besloten per 1 januari 2014 uit het Vervangingsfonds te stappen en over te gaan naar het eigen risicodragerschap. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit besluit. 12

14 3.6 Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst In februari 2013 hebben Tabijn en de Belastingdienst het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. Beide partijen beogen hiermee te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze wat betreft fiscale aangelegenheden. Zij streven naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en een snelle standpuntbepaling, teneinde de rechtszekerheid te vergroten. 3.7 Vertrek externe vertrouwenspersoon Mevrouw Yvonne Grapendaal, een van de twee externe vertrouwenspersonen van Tabijn heeft haar functie wegens persoonlijke omstandigheden per 1 augustus 2013 neergelegd. Zij is 11 jaar als vertrouwenspersoon verbonden geweest aan Tabijn. In overleg met de andere vertrouwenspersoon, mevrouw Petra Vervoort, is afgesproken vooralsnog niet op zoek te gaan naar een vervanger voor mevrouw Grapendaal. De werkzaamheden kunnen naar inschatting van mevrouw Vervoort door één externe vertrouwenspersoon worden verricht. 13

15 4. ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 4.1 Passend onderwijs Samenwerkingsverbanden Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland en Passend Onderwijs IJmond. Beide samenwerkingsverbanden hebben in 2013 gewerkt aan de voorbereiding van Passend Onderwijs in Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt dat in 2014 wordt besproken met directeuren en intern begeleiders van de scholen van Tabijn. In het directeurenberaad zijn de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden besproken. Tijdens de netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders zijn de ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden een vast agendapunt. Daar worden bestuurlijke ontwikkelingen en praktijkervaringen, met het CvB dat voor dit agendapunt aanwezig is, besproken Plusactiviteiten De scholen zijn ook dit jaar verder gegaan met het uitbreiden van het leerstofaanbod voor meerbegaafde leerlingen. Er zijn verschillende initiatieven op school- en bovenschools niveau ontwikkeld. Op schoolniveau wordt binnen de eigen school materiaal ingezet dat specifiek ontwikkeld is voor deze doelgroep, bijvoorbeeld de Pittige Plustoren en Levelwerk. Op de scholen in Alkmaar, Castricum en Heemskerk krijgen de plusleerlingen samen met leerlingen van andere Tabijnscholen les in een gemeenschappelijke plusklas. De Digitale Topschool, gestart in Alkmaar, is door andere scholen overgenomen. Er is behoefte kennis en ervaringen op dit terrein met elkaar te delen. In september 2013 is de notitie Plusleerlingen bij Tabijn vastgesteld door het CvB. Deze is besproken met de leerkrachten van de plusklassen en de directeuren. In de notitie wordt voorgesteld om een werkgroep in te stellen die de opdracht heeft om informatie over plusleerlingen te bundelen en digitaal beschikbaar te maken voor alle scholen van Tabijn. In november is de werkgroep plusleerlingen gestart om positieve ervaringen van binnen en buiten Tabijn te bundelen en digitaal beschikbaar te maken. Op die manier kunnen scholen meer gebruik maken van de opgedane ervaringen en samen werken aan een beter onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen Begeleiding dyslexie Alle scholen werken met het programma Kurzweil om leerlingen met dyslexie beter te kunnen begeleiden. Kurzweil 3000 is een geavanceerd dyslexieprogramma voor alle vormen van dyslexie. Met behulp van het programma kunnen leerlingen binnen één digitale omgeving zelfstandig aan de slag met lezen, spellen en schrijven. Op elke school zijn de leerkrachten geschoold om met Kurzweil werken en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het programma. Dit betekent ook dat de behoefte aan gescande en bewerkte teksten uit methoden en leesboeken groeit. De centrale digitale bibliotheek is wederom uitgebreid en daar waar er technische problemen zijn worden die aangepakt Netwerk intern begeleiders De intern begeleiders zijn zes keer in 2013 bij elkaar gekomen. Alle intern begeleiders zijn tevreden over de wijze waarop het netwerk functioneert. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de voorbereidingsgroep. Deze bestaat drie intern begeleiders, de communicatiemedewerker die notuleert en het lid van de algemene directie dat verantwoordelijk is voor het IB-netwerk. Zoals afgesproken in het jaarplan is tijdens een bijeenkomst aandacht besteed aan de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) uit het inspectiekader. Tijdens een andere bijeenkomst is gesproken over het maken van analyses en interventies. Voor de onderwerpen verwijzen we naar de bijlage aan het eind van dit rapport. Vaste agendapunten in het netwerk zijn de ontwikkelingen m.b.t. ESIS, Kurzweil, uitwisselen van informatie ( Halen en brengen ) en intervisie in vaste groepjes. Daarnaast kwamen aan de orde het werken met SCOL, het strategisch beleidsplan en de kwaliteitsaspecten van de inspectie van het onderwijs. Tot slot verdiepten de intern begeleiders zich in het Early Warning System (EWS) en het maken van analyses en formuleren van interventies. 14

16 4.1.5 Gedragscode Een werkgroep heeft de Gedragscode van Tabijn vorm en inhoud gegeven. Uitgangspunt van een gedragscode is het idee dat je met z n allen bijdraagt aan een veilige en prettige manier van samenwerken. De gedragscode is een leidraad voor iedereen die de scholen van Tabijn bezoekt. Dus zowel voor leerkrachten, de ouders, de leerlingen als ook de medewerkers van het bestuursbureau. De afspraken zijn verwoord in vier waarden: ontwikkeling, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid. ontwikkeling respect veiligheid verantwoordelijkheid 4.2 Opbrengstgericht werken Vervolg scholing opbrengstgericht werken Uit onderzoek is gebleken dat de leerkracht ertoe doet en dat leiderschap in een school een belangrijke rol hierin speelt. Dit betekent dat Tabijn goed zicht dient te krijgen op de kwaliteit van de leerkrachten en directeuren. In 2013 is het scholingsaanbod voor leerkrachten zowel op Tabijnniveau als op schoolniveau gericht op het versterken van opbrengstgericht werken. In de netwerken van alle leerkrachten is aandacht besteed aan differentiatie in lesaanbod en de leesstrategieën in begrijpend lezen (zie bijlage Netwerken). Om het scholingsaanbod doelgerichter en efficiënter te laten verlopen is in 2013 begonnen met de oprichting van de Tabijnacademie Tabijnacademie Eind 2012 heeft het CVB besloten de Tabijnacademie op te richten. De Tabijnacademie is ontstaan uit de wens om opleidingsactiviteiten te bundelen. De academie verzorgt een breed (scholings)aanbod voor alle medewerkers van Tabijn: netwerken voor de leerkrachten, deskundigheidsbevordering, begeleiding van specifieke doelgroepen, studiereizen, Tabijncafé en talentenbank. In haar fysieke verschijningsvorm is de Tabijnacademie een website waarop al het scholingsaanbod staat en waar men zich kan inschrijven. De scholingsbijeenkomsten vinden plaats bij Tabijn. De eerste vergadering van de werkgroep Tabijnacademie vond plaats in februari Gezien de late start van de werkgroep was het niet meer mogelijk om per 1 augustus 2013 de Tabijnacademie met een goed aanbod te laten beginnen. De voorbereidende werkzaamheden van deze werkgroep waren onder meer onderzoek naar academies van andere schoolbesturen, inventarisatie van scholingsbehoefte van personeelsleden en teams, keuze van een backoffice systeem. Dit backoffice systeem behelst een website waar personeelsleden alle informatie over het scholingsaanbod kunnen vinden (vorm, inhoud, niveau, duur, plaats, etc.) en waar zij zich kunnen inschrijven. Een systeem dat allerlei administratieve handelingen zoals aanmelding, afmelden, uitreiken van certificaten en dergelijke kan verrichten. Gekozen is voor het systeem van OinO en Kokgesto Rolf. Hiermee heeft de Tabijnacademie een website met een eigen gezicht. Deze website is op de nieuwjaarsreceptie 2014 gelanceerd. 4.3 Interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitsonderzoeken door de onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft in 2012 bij vijf scholen (Het Rinket, Bosschool, Molenhoek, Visser t Hooft en De Oranjehof) een kwaliteitsonderzoek gedaan. In tegenstelling tot de kwaliteitsonderzoeken in 2011 beoordeelt de onderwijsinspectie de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) overwegend voldoende. Het overzicht is in de bijlage opgenomen. 15

17 De werkgroep Onderwijskwaliteit heeft naar aanleiding van de inspectiebezoeken in 2011 de opdracht gekregen om een kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau zodanig vorm te geven, dat het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en tevens passend is bij de wensen van de scholen, namelijk efficiënt en effectief. De werkgroep heeft hiervoor het draaiboek kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau ontwikkeld. Voor de inspectiebezoeken aan basisschool Oranjehof en Visser t Hooft in juli is een concept handboek aan de onderwijsinspecteurs gestuurd. De inspecteurs oordeelden dat in het draaiboek alle aspecten van het onderwijsleerproces systematisch aan de orde komen en dat de kwaliteitszorgcyclus op er goed uit ziet. Tegelijkertijd meldden zij dat in de praktijk nog moet blijken of scholen volgens het draaiboek werken. Met het directeurenberaad is afgesproken dat het thema kwaliteitszorg twee keer per schooljaar op de agenda van het beraad wordt gezegd Handboek Kwaliteitszorg Tabijn op schoolniveau In dit handboek worden de thema s binnen de kwaliteitszorg beschreven, alsmede de wijze waarop de thema s worden onderzocht en wanneer de thema s aan de orde zijn. In het draaiboek staan alle onderwerpen om het onderwijsleerproces te evalueren over een periode van vier jaar ingepland. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderwerpen per schooljaar aan de orde komen. Uit het handboek Kwaliteitszorg op schoolniveau is de EWS vragenlijst Risicofactoren in 2013 aan de orde. De vragen uit deze vragenlijst zijn in de PO-spiegel gezet, waardoor teamleden deze vragen digitaal konden invullen en waarna de directeur een compacte rapportage kon ontvangen. Deze rapportage is op elke school binnen het team besproeken. Vragen als waar zijn we met elkaar over eens en waarover niet, is er een grote discrepantie tussen de meningen, zijn er verbeterpunten, kwamen in de teambespreking aan de orde. In de jaarverslagen van de scholen zijn de EWS vragenlijst en de uitkomsten van de teambespreking en eventuele vervolgstappen beschreven. Volgens onderstaand schema zijn de volgende aspecten in 2013 aan de orde geweest: Opbrengsten 2x Systematisch vorderingen volgen 4 x Voldoende leertijd Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS vragenlijst Risicofactoren EWS vragenlijst Bovenschools management Opbrengsten 2x Systematisch vorderingen volgen 4 x Voldoende leertijd Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS vragenlijst Team functioneren en leidinggeven * EWS vragenlijst Opbrengsten* Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel* * wordt afgenomen in

18 Planning alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Systematisch vorderingen volgen 4 x Systematisch vorderingen volgen 4 x Systematisch vorderingen volgen 4 x Systematisch vorderingen volgen 4 x Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS 1 vragenlijst 2 : Risicofactoren EWS vragenlijst: Team functioneren en leidinggeven EWS vragenlijst: onderwijsleerproces Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel EWS vragenlijst: Bovenschools management EWS vragenlijst: Opbrengsten EWS vragenlijst: Onderwijs en leren Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel Variabel : audit, visitatie en rapportage onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) Voor het schooljaar staan twee vragenlijsten gepland. In twee directeurenberaden in het najaar 2012 is de EWS vragenlijst over het bovenschools management besproken. Uit de bespreking met de directeuren blijkt dat een aantal punten een nadere uitwerking behoeft: een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de directie van scholen en de algemene directie, duidelijke afspraken over vervolgtrajecten van kwaliteitsverbetering door de algemene directie, draaiboek met kaders voor het uitvoeren van een zelfevaluatie en audit, het levendig houden en up-to-date houden van verschillende beleidsstukken, waaronder o.a. het protocol begeleiden van zwak functionerende leerkrachten, kerntaak onderwijskundig leiderschap. Uit de bespreking kwamen twee zaken naar voren die niet één-op-één te herleiden zijn naar de thema s uit de vragenlijst bovenschools management, namelijk: starten met 360 graden feedback van directie van scholen, algemene directie en CvB om meer zicht te krijgen op het functioneren van alle leidinggevenden van Tabijn en een handboek voor (startende) directeuren. De werkgroep onderwijskwaliteit zal samen met de sector HRM de ontwikkelpunten en aanbevelingen in 2013 uitwerken. 1 Het Early Warning System is ontwikkeld door de heer G. van Barneveld van de Besturenraad. 2 Onderwerpen die in het rood zijn aangegeven komen niet jaarlijks, maar om de 2 of meer jaren aan de orde. 17

19 4.3.3 De Cito- eindopbrengsten van de scholen van Tabijn In april 2013 is na de uitslag van de Cito-eindtoets een overzicht per school gemaakt van de Cito-eindtoetsscore van de afgelopen 3 jaren. Op basis van de scores zijn de scholen ingedeeld in de fasen van het Early Warning System (EWS). Op basis van de Cito-eindtoetsscores van de afgelopen 3 jaren zijn er volgens de indeling van het EWS geen scholen in de rode fase, d.w.z. de risicovolle fase. Tabel: De eindopbrengsten ingedeeld Early Warning System Gecorrigeerde standaard score 2011 Ongecorrigeerde score 2012 Ongecorrigeerde score 2013 ondergrens 2013 gemiddelde 2013 bovengrens 2013 Indeling in EWS fase Anne Frank 536,4 536,6 532,6 534,3 536,3 538,3 2 Arkel 534,8 536,3 538,6 534,9 536,9 538,9 3 Augustinus 534,2 539,6 537,4 534,5 536,5 538,5 4 Baken 532,6 537,7 535,5 534,8 536,8 538,8 5 Bareel 534,4 535,5 537,3 534,8 536,8 538,8 6 Binnenmeer 537,5 538,4 536,9 534,5 536,5 538,5 7 Bosschool 537,6 537,9 538,3 535,2 537,2 539,2 8 Branding 532,6 535,3 540,5 534,6 536,6 538,6 9 Burghtweijt 534,8 532,2 539,4 528,9 530,9 532,9 10 Cunera 536,7 537,9 536,6 534,5 536,5 538,5 11 Duif 536,1 537,2 538,0 534,2 536,2 538,2 12 Kornak 532,0 534,4 537,2 534,8 536,8 538,8 13 Leonardus 535,7 535,3 534,4 533,5 535,5 537,5 14 Molenhoek 535,7 534,4 536,3 534,3 536,3 538,3 3 Vóór 2012 werkte de Onderwijsinspectie met een gecorrigeerde standaard score om de ondergrens van de Cito-eindtoets te bepalen. Deze ondergrens lag jaren op Sinds 2012 wordt voor de bepaling van de ondergrens, gemiddelde en bovengrens het percentage leerlingengewicht van de school gehanteerd. Dit betekent dat elke school andere waarden voor deze grenzen heeft. Hierdoor kunnen Cito-eindtoetsscores van scholen niet één-op- één met elkaar vergeleken worden. De vergelijking tussen eindtoetsscores van bijv. twee opeenvolgende jaren van een schoolkan mank gaan, omdat een school het ene jaar een hoger leerlingengewicht kan hebben dan het andere jaar en andersom. Het percentage leerlingengewicht wordt bepaald op 1 oktober en heeft betrekking op alle leerlingen van de school. 18

20 15 Oranjehof 533,6 537,7 532,8 534,6 536,6 538,6 16 Otterkolken 533,9 535,6 538,4 534,8 536,8 538,8 17 Paulus 536,0 535,2 539,8 534,5 536,5 538,5 18 Prinsenhof 1 532,7 536,0 537,5 532,1 534,1 536,1 19 Prinsenhof 2 535,1 531,8 535,1 532,1 534,1 536,1 20 Rinket 535,1 536,8 528,7 529,0 531,0 533,0 21 Toermalijn 536,7 536,2 537,2 534,9 536,9 538,9 22 Visser 't Hooft 536,0 535,6 535,3 534,6 536,6 538,6 23 Vlinder 535,3 534,7 531,6 531,6 533,6 535,6 24 Vrijburg 535,9 537,0 533,7 534,8 536,8 538,8 25 Willem Alexander 534,2 538,3 537,0 534,9 536,9 538,9 26 Windhoek 534,6 535,0 530,9 534,8 536,8 538,8 20 Scholen zijn in de groene fase ingedeeld. Dit betekent dat deze scholen de afgelopen drie jaar overwegend Cito-eindtoetsscores hebben gehaald die gemiddeld en/of bovengemiddeld zijn. Om in de donkergroene fase van EWS te komen moet een school twee van de drie jaren een bovengemiddelde Cito-eindtoetsscore hebben. In de fase zijn 5 scholen geplaatst. Aan deze scholen is gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hiervan belang, omdat deze groep in 2014 de nieuwe groep 8 is. In het managementoverleg met de algemene directie zijn de directies van deze scholen gevraagd naar het verhaal achter de eind- en tussenopbrengsten en welke resultaten zij van de nieuwe groep 8 in 2014 verwachten. Afhankelijk van hun toelichting, de analyse van de eind- en tussenopbrengsten en de te verwachten resultaten in 2014 zijn afspraken gemaakt met deze scholen over de noodzaak om gerichte interventies te plegen. Dit om voor de tweede maal een score onder de ondergrens te voorkomen. In de bijlage worden deze scholen er extra uitgelicht. 19

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 5 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Februari en maart 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Het strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage April t/m Medio mei 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met mei 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half september tot eind november 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met april 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio november 2012 t/m januari 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

VOORWOORD 4 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 STRATEGISCH BELEID 8 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 12 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 14 ICT 22

VOORWOORD 4 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 STRATEGISCH BELEID 8 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 12 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 14 ICT 22 JAAR VERSLAG2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 2 3 4 5 6 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 1.1 Kerntaak 6 1.2 Organisatie 6 1.3 Organogram 7 STRATEGISCH BELEID 8 2.1 Het strategisch beleidsplan

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio september t/m medio november 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half juni tot half september 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Augustus tot en met oktober 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart t/m mei 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010 Managementrapportage Stichting Tabijn sept. t/m nov. 2010 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Trekvogel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN-nummer : 23UG Onderzoeksnummer : 126650 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Mei tot en met juli 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2012 Colofon datum 11 september 2012 auteur Jan Vermeulen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool St. Trudo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool St. Trudo RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool St. Trudo Plaats : Helmond BRIN nummer : 06OF C1 Onderzoeksnummer : 150545 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 3 april 2013 Pagina

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014

Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Achtbaan, locatie Appelvink

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Achtbaan, locatie Appelvink RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij obs Achtbaan, locatie Appelvink Plaats : Veenendaal BRIN-nummer : 13AN Onderzoeksnummer : 123184 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardusschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 07NS Onderzoeksnummer : 126674 Datum schoolbezoek : 3 juli 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 22KL Onderzoeksnummer : 121421 Datum schoolbezoek : 10 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Het Hoge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Het Hoge RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Het Hoge Plaats : Vorden BRIN-nummer : 04TU Onderzoeksnummer : 125169 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Vastgesteld te Zwolle :

Nadere informatie