VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Strategisch beleidsplan Externe ontwikkelingen De missie De visie Besturingsfilosofie Geprioriteerde doelen voor Overige doelstellingen strategisch beleid Evaluatie strategisch beleid Strategisch beleid ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 12 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) Ontwikkeling van het leerlingenaantal Fusie Anne Frank school Burghtweijt Fusie Oranjehof - Prinsenhof Uittreden vervangingsfonds Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Vertrek externe vertrouwenspersoon 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 14 Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Interne en externe kwaliteitszorg 5 ICT 20 Algemeen Migratie/vervangingsplan Externen Professionalisering Technisch Bedrijfsvoering Pilots 6 BUITENSCHOOLSE OPVANG 24 Werkgroep Buitenschoolse opvang Inspectie door GGD Verklaring omtrent gedrag Scholing van medewerkers Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 2

3 Hoofdstuk Bladzijde 7 PERSONEEL 26 Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Werkzaamheden interne opleiders Management development Bewegingsonderwijs Netwerk voor adjunct-directeuren Doorstroom in leidinggevende functies Loopbaanmanagement Flexpool Verbetering welbevinden en reductie van de ervaren werkdruk Bijeenkomst contactpersonen Overige personele zaken Grafieken 8 ONTWIKKELINGEN IN RELATIE TOT VERBONDEN PARTIJEN 30 Samenwerking Tabijn met de Vrije Universiteit Samenwerking Tabijn met Atrium Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Playing for Succes Alkmaar 9 HUISVESTING 32 Onderhoud Meerjarenonderhoudsplannen Vernieuwing en renovatie (korte termijn) Vernieuwing en renovatie (lange termijn) 10 JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON 34 Meldingen en klachten 2013 Aandachtspunten en adviezen Contactgegevens 11 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 36 Samenstelling Raad van Toezicht Werkgeversrol Toezichthouder Vergaderingen 12 JAARVERSLAG DIRECTEURENBERAAD FINANCIEEL BELEID 40 Financiële positie balansdatum Analyse van het resultaat Investeringen en financieringsbeleid Treasuryverslag Continuïteitsparagraaf 14 JAARREKENING BASISINFORMATIE BIJLAGE: OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIEBEZOEKEN BIJLAGE: OVERZICHT NETWERKEN EN WERKGROEPEN BIJLAGE: SCHOLEN IN DE GELE FASE 62 3

4 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het schoolbestuur Tabijn, een onderwijsorganisatie van 25 basisscholen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland in Noord-Holland. Met dit jaarverslag wil Tabijn zich verantwoorden richting het Ministerie van OC&W, de zeven gemeenten waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Daarnaast is het verslag bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Tabijn als geheel betreffen. Voor de ontwikkelingen op onze afzonderlijke scholen: raadpleeg de jaarverslagen op de websites van deze scholen (via of neem contact op met de directie van de school waar uw interesse naar uitgaat. Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers zich wederom ingezet voor modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor de leerlingen van onze scholen. Ook de resultaten van onze scholen waren goed. De Onderwijsinspectie kende in 2013 aan alle Tabijnscholen het zogenaamde basisarrangement toe, het keurmerk van de overheid voor een goede onderwijskwaliteit. Verder heeft het jaar 2013 vooral in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan voor onze organisatie. Het strategisch beleidsplan Focus op kwaliteit beleefde zijn laatste jaar van uitvoering. Uit de evaluatie van het plan is gebleken dat er belangrijke stappen zijn gezet op het terrein van passend onderwijs, opbrengstgericht werken, opleiding en scholing van leerkrachten, management development en reductie van werkdruk. Maar er moet nog veel worden gedaan om het onderwijs voor onze leerlingen nog beter te maken dan het nu al is. Tabijn streeft er in de nieuwe planperiode naar om uit te groeien tot het schoolbestuur met de beste basisscholen in de regio. Het nieuwe strategisch beleidsplan Tabijn: de beste basis! Leren op hoog niveau staat in het teken van deze ambitie. Wij willen dat onze leerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen en leren op (hun eigen) hoog niveau. Dat vraagt om professionele leerkrachten die als team opereren, het vraagt om inspirerende leiders en betrokken ouders. Leerkrachten, leidinggevenden en andere medewerkers dienen zich continu te professionaliseren en vooral te leren met en van elkaar. Zo leren ook de medewerkers van Tabijn op hoog niveau. Dat levert het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen op en het leren met en van elkaar is dan ook de rode draad die door het nieuwe strategisch beleidsplan loopt. Ook in 2013 heeft Tabijn net als de andere schoolbesturen in de regio op lokaal niveau te maken gehad met krimp, al bleef het leerlingenaantal op organisatieniveau stabiel. Medio 2013 zijn in Heemskerk de basisscholen Burghtweijt en Anne Frank gefuseerd en in Alkmaar is een fusieproces opgestart voor de basisscholen Prinsenhof en Oranjehof. Deze fusie zal in 2014 worden afgerond. Met deze scholenfusies willen wij basisscholen van een gezonde omvang handhaven en kwalitatief goed onderwijs ook in de toekomst garanderen. In dit jaarverslag leest u meer over deze en andere activiteiten en zullen wij aangeven welke concrete resultaten er in 2013 zijn behaald. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via U kunt ook twitteren Uw vragen, opmerkingen en reacties zijn van harte welkom! Wij danken u voor uw interesse in onze onderwijsorganisatie en wensen u veel leesplezier. Jonne Gaemers, Voorzitter College van Bestuur 4

5 Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers zich wederom ingezet voor modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor de leerlingen van onze scholen. Ook de resultaten van onze scholen waren goed. De Onderwijsinspectie kende in 2013 aan alle Tabijnscholen het zogenaamde basisarrangement toe, het keurmerk van de overheid voor een goede onderwijskwaliteit. 5

6 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 1.1 Kerntaak Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk, oecumenisch, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van onderwijs. Daarnaast organiseert Tabijn op een aantal scholen de buitenschoolse opvang. Binnen de door Tabijn aangegeven kaders bepalen onze scholen zelf hun onderwijskundig beleid Organisatie De organisatiestructuur van Tabijn ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor het CvB. De RvT is de werkgever van het CvB. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Tabijn. U vindt de statuten op onze website De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: Dhr. A. de Wit, voorzitter (voorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland) Dhr. S. van Keulen, vicevoorzitter (adviseur en interim-manager) Mevr. S. de Boer (lid College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep) Dhr. R. Deen (manager beroepsopleidingen Tata Steel Training Centre, Tata Steel) Mevr. M. van Tunen (diensthoofd bestuurlijke aangelegenheden Politie Kennemerland; nevenfunctie gemeenteraadslid voor de PvdA in Heemskerk) College van Bestuur Het éénhoofdig College van Bestuur is het bevoegd gezag van Tabijn. In de praktijk betekent dit dat het CvB alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Tabijn. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke kerntaak behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. Het college staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. Het CvB stuurt de algemene directie en de sectormanagers aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Dhr. J.P. Gaemers, voorzitter. Nevenfuncties van de heer Gaemers: Lid Raad van Toezicht Stichting Basisscholen Alkemade Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof ZML Algemene directie De twee leden van de algemene directie sturen de schooldirecteuren aan en ondersteunen deze op verschillende terreinen. Zij zijn de hiërarchische leidinggevenden van de schooldirecteuren en voeren derhalve met hen de functionerings- en beoordelingsgesprekken en de halfjaarlijkse managementoverleggen. Verder nemen zij de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het terrein van onderwijs voor hun rekening en geven zij uitvoering aan het (onderwijskundig) strategisch beleid. Tenslotte ondersteunen zij het CvB in brede zin bij het uitoefenen van de bestuurstaken en vervangen zij het CvB bij afwezigheid. De algemene directie bestaat uit: Mevr. F.L. Loth Dhr. W.T. Noom 6

7 Onderwijsbureau In het onderwijsbureau zijn de sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie ondergebracht. Elke sector wordt aangestuurd door een eigen sectormanager. Sector HRM & bestuursondersteuning De sector HRM en bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Tabijn. Kortweg kan worden gesteld dat deze sector het beste uit de ongeveer 550 medewerkers van Tabijn wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen straalt dat immers uit op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de sectormanager bestaat de sector HRM en bestuursondersteuning uit twee personeelsfunctionarissen, een secretaresse die de secretariële en administratieve ondersteuning van het CvB en de algemene directie verzorgt en een medewerker communicatie. Sector administratie Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstandig en erkend administratiekantoor. Dit administratiekantoor is ondergebracht in de sector administratie. Een groot voordeel hiervan is dat Tabijn de personeels- en salarisadministratie in eigen huis heeft en niet afhankelijk is van een extern administratiekantoor. De lijnen naar de scholen zijn daardoor kort en ook financieel is dit voordelig. De sector administratie kent naast de Financial controller/sectormanager een salarisadministrateur, een medewerker salarisadministratie, een medewerker personeelsadministratie en twee medewerkers financiën. Ook de twee kantinemedewerkers zijn in deze sector ondergebracht. Sector ICT In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De sector ICT houdt de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. De sector ondersteunt de scholen bij het maken van (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT en biedt scholing aan alle medewerkers van Tabijn. De sectormanager geeft leiding aan twee systeem-/netwerkbeheerders en een ICT-consultant. Sector huisvesting Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vele schoolgebouwen van Tabijn liggen in handen van de sector huisvesting. De sectormanager voert, samen met het CvB, het overleg met de zeven gemeenten waarin de Tabijnscholen zijn gevestigd, over de huisvesting van de scholen. Naast de sectormanager en een medewerker huisvesting maken drie onderhoudsmedewerkers deel uit van de sector. Zij voeren het dagelijks onderhoud aan de gebouwen uit. 1.3 Organogram College van Bestuur Raad van Toezicht Algemene directie GMR Bestuursbureau (Sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie) Directeurenberaad SCHOLEN 7

8 2. STRATEGISCH BELEID 2.1 Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is in 2009 door het bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het strategisch beleidsplan vermeld was het laatste jaar van uitvoering van dit strategisch beleidsplan en in dit jaar is het plan ook geëvalueerd. In dit hoofdstuk zullen ook de resultaten van deze evaluatie worden vermeld. Het gaat dan om de vraag in welke mate de doelstellingen van het strategisch beleid zijn bereikt. Het strategisch beleidsplan is vanaf het begin steeds uitgewerkt in jaarplannen. In de hierna volgende hoofdstukken van dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van het jaarplan In 2013 is tevens gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Meer hierover kunt u lezen in paragraaf Externe ontwikkelingen In de omgeving van Tabijn speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor de scholen van onze organisatie. Een van de belangrijkste hiervan is de demografische ontwikkeling: in de brede regio waar Tabijn scholen heeft is sprake van krimp van de leerlingenaantallen (daling van het aantal schoolgaande kinderen). Deze ontwikkeling speelt al meerdere jaren en zal zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Tabijnscholen ook de komende jaren een dalende trend (blijven) vertonen. Dat zal voor onze scholen (en voor de organisatie als geheel) tot gevolg hebben dat het personeelsbestand gereduceerd zal moeten worden en dat er sprake zal zijn van leegstand in de schoolgebouwen. In een aantal gevallen zal dit ertoe leiden dat scholen niet zelfstandig kunnen voortbestaan en zullen moeten fuseren met andere scholen. In 2013 heeft dit in Heemskerk geleid tot een fusie tussen de basisscholen Burghtweijt en Anne Frank. In Alkmaar is in 2013 het voornemen uitgesproken om de scholen Oranjehof en Prinsenhof samen te voegen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede onderwijsplek voor alle leerlingen die zich aandienen. Ook het onderwijs dient zoveel mogelijk op maat (van de verschillende leerlingen) te worden gegeven. In de Wet Passend Onderwijs wordt ook voorzien in nieuwe, grote regionale samenwerkingsverbanden waarin alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht participeren. In deze samenwerkingsverbanden wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: het samenwerkingsverband IJmond en het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Verder is er vanuit de politiek en het ministerie van OC&W de laatste jaren een toenemende aandacht voor het verhogen van de onderwijskwaliteit. In 2012 is het Bestuursakkoord Primair Onderwijs ondertekend door de minister van OC&W en de PO-Raad. In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs. In 2013 zijn in het kader van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord eenmalig extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs. Op dit moment (voorjaar 2014) wordt onderhandeld over het op structurele basis toekennen van extra financiële middelen voor het primair onderwijs. Ook wordt er door de overheid steeds meer de nadruk gelegd op goed, deugdelijk bestuur. Sinds enkele jaren is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht waarin strengere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de schoolbesturen en waarin ook strengere sancties kunnen worden opgelegd indien er op dit terrein (ernstige) tekortkomingen worden geconstateerd. Het doel van het strategisch beleidsplan is om op al deze ontwikkelingen adequaat in te spelen. 2.3 De missie Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Medewerkers en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken naar verbinding met relevante organisaties in de omgeving. 2.4 De visie Tabijn wil een lerende organisatie zijn Een optimistische mensvisie gericht op leren en ontwikkelen, staat hoog in het vaandel van Tabijn. De kerntaak van de scholen van Tabijn is het inrichten van het onderwijs op een zodanige wijze dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren is er binnen Tabijn continu aandacht voor permanente ontwikkeling van mens en organisatie, voor samenwerkend leren, voor open communicatie, voor een veilige leer- en werkomgeving, voor een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaat en gedrag gewoon is. 8

9 Tabijn wil een kwalitatief hoogwaardige organisatie zijn Tabijn hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van prestaties en de kwaliteit van faciliteiten en ondersteunende voorzieningen. Tabijn streeft er naar om continu actief en planmatig het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen te verbeteren. Transparantie en meetbaarheid zijn hierin centrale begrippen. Tabijn wil een ondernemende organisatie zijn De scholen zijn ook partner in opvoeding en zorg, waarbij de ouder primair verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind. Rekening houdend met de kerntaak speelt Tabijn een ondernemende en initiërende rol in de schoolomgeving en worden er contacten onderhouden met gemeentes en organisaties op het terrein van buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, jeugdzorg en sport. Op alle niveaus individuele leerkrachten, scholen en College van Bestuur worden contacten gelegd met andere organisaties in de keten van onderwijs, opvoeding en zorg. Tabijn wil een inspirerende en zichtbare organisatie zijn In de waan van de dag, het politieke gekrakeel en de slingerende visies op onderwijs en opvoeding laat Tabijn een heldere en constante toon horen. Leerkrachten, ouders en leerlingen herkennen zich in de wijze waarop Tabijnscholen vormgeven aan identiteit: geworteld in de christelijke traditie, normen en waarden. 2.5 Besturingsfilosofie Tabijn realiseert zich dat goed, deugdelijk bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Tabijn onderschrijft in dit verband de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad en handelt hier ook naar. Bij de besturing van de organisatie gaat Tabijn uit van een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in de competenties en in het gedrag en het handelen van alle bij de besturing van de organisatie betrokken medewerkers (leidinggevende op alle niveaus). De geprioriteerde doelen voor de periode zijn: Doel 1. Passend Onderwijs Tabijn realiseert aan het einde van de planperiode (2013) voor iedere leerling (binnen de Tabijnscholen of daarbuiten) een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale, enz.) talenten maximaal te ontwikkelen. Doel 2. Opbrengstgericht werken Alle scholen van Tabijn scoren voor het eind van 2013 tenminste gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Tenminste 20% van de Tabijnscholen scoort voor het einde van 2013 bovengemiddeld op deze opbrengsten. Doel 3. Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Tabijn investeert in de opleiding van (startende) leerkrachten en in permanente, op de professionaliteit van leerkrachten gerichte scholing. Er is wat betreft scholing sprake van een professioneel en kwalitatief hoogwaardig aanbod op bovenschools niveau. Aan het eind van 2013 is op iedere Tabijnschool minstens één leerkracht op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Doel 4. Management development Tabijn investeert in de continue ontwikkeling van professioneel management. Daardoor voldoen onze leidinggevenden aan de eisen die in de competentieprofielen worden gesteld en voorkomt Tabijn langdurig onvervulbare vacatures. Voor het eind van 2013 is 10% van de schooldirecteuren op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Doel 5. Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Tabijn realiseert een gerichte aanpak om het welbevinden van medewerkers aantoonbaar en duurzaam te vergroten en brengt zorgvuldig de factoren in kaart die een (te) hoge werkdruk bij medewerkers veroorzaken. Het gaat om de volgende kernwaarden: Verbinding Inspiratie Vertrouwen Ambitie Deze kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en visie van de organisatie. 2.6 Geprioriteerde doelen voor Van de 14 doelen die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen zijn er vijf uitgekozen die de afgelopen jaren met prioriteit zijn opgepakt. Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. 9

10 2. strategisch BeLeId 2.7 Overige doelstellingen strategisch beleid Het strategisch beleidsplan kent naast de vijf geprioriteerde doelstellingen nog negen andere doelen. Het gaat om de volgende doelstellingen: Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Samenwerking met externe organisaties Loopbaanperspectieven bij Tabijn Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Identiteit Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting De afgelopen jaren zijn de strategische doelstellingen van Tabijn concreet uitgewerkt in de jaarplannen, bij veel doelstellingen vaak meerdere jaren achter elkaar (doorlopende projecten). In dit jaarverslag wordt (o.a.) verslag gedaan van de strategische doelstellingen die in 2013 aan de orde zijn geweest in het beleid van Tabijn. 2.8 Evaluatie Strategisch beleid In 2013 is het strategisch beleidsplan geëvalueerd, mede in verband met het ontwikkelen van een nieuw strategisch plan. Bij de evaluatie zijn medewerkers uit alle lagen van de organisatie betrokken (leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecteuren, stafmedewerkers en bovenschools leidinggevenden). Uit de evaluatie is gebleken dat een aanzienlijk deel van de doelstellingen is aangemerkt als geheel of grotendeels gerealiseerd. Het gaat dan om de doelstellingen: Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Management development Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting Het oordeel deels wel, deels niet gerealiseerd werd uitgesproken voor de volgende doelen: Passend Onderwijs Opbrengstgericht werken Samenwerking met externe organisaties Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Loopbaanperspectieven bij Tabijn Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Identiteit evaluatie naar voren is gekomen dat de doelstellingen rondom leren, ontwikkelen of opleiden als grotendeels of geheel gerealiseerd worden beschouwd. In deze doelstellingen moet naar de mening van het bestuur ook in de toekomst nog veel worden geïnvesteerd. We zijn er niettemin in geslaagd om een aanzienlijk deel van de strategische doelen te realiseren. 2.9 Strategisch beleid In het najaar van 2012 is een begin gemaakt met het traject dat heeft geleid tot een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Bij dit traject is een groot aantal medewerkers uit de organisatie betrokken. Er zijn in september 2012 vijf breed samengestelde ontwerpgroepen gevormd rond de volgende thema s: De Leerling De Ouder Het Team De Leider De Leerkracht De activiteiten van de ontwerpgroepen werden gecoördineerd door een regiegroep onder leiding van de voorzitter CvB van Tabijn. De ontwerpgroepen kwamen diverse meerdere malen apart bij elkaar, maar er zijn in 2013 ook een drietal plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van de regiegroep, de deelnemers van de ontwerpgroepen en alle directeuren aanwezig waren (samen ca. 60 deelnemers). Dit traject heeft medio 2013 geleid tot een concept-strategisch beleidsplan Dit concept is in de tweede helft van 2013 besproken in de volgende gremia: raad van toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, personeelsraad, directeurenberaad, netwerk adjunct-directeuren en netwerk intern begeleiders. Op grond van deze bijeenkomsten is het plan bijgesteld en begin 2014 voorlopig vastgesteld. In februari 2014 verleende de raad van toezicht goedkeuring aan het plan en in april 2014 verleende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemming. Vervolgens is het strategisch beleidsplan definitief vastgesteld. Het plan is getiteld: Tabijn: de beste basis! Leren op hoog niveau. Het doel van het plan is om de Tabijnscholen te laten uitgroeien tot de beste basisscholen in de regio. Hiertoe is een nieuwe visie ontwikkeld. Deze visie is uitgewerkt in zes concrete doelstellingen: 1. Alle leerlingen leren op hoog niveau 2. Leerkrachten leren van elkaar en professionaliseren zich continu 3. Tabijn versterkt de kwaliteit en het gebruik van ICT 4. Tabijn werkt met teams als basis voor uitstekend en innovatief onderwijs 5. Tabijn versterkt de rol van ouders en andere partners 6. Bij Tabijn werken effectieve en inspirerende leiders Het nieuwe strategisch beleidsplan zal met ingang van het schooljaar in uitvoering worden genomen. Het bestuur van Tabijn kan zich in grote lijnen goed vinden in deze evaluatie, maar plaatst wel een kanttekening bij het feit dat uit de 10

11 Starters voor starters Goede leerkrachten zijn de basis voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en daarmee ons aller toekomst. Tabijn heeft de kwaliteit en professionaliteit van haar leerkrachten hoog in het vaandel staan. En dat begint al bij de stagiaires en de startende leerkrachten. Beide groepen worden vakkundig begeleid door de twee schoolopleiders van Tabijn, Edith Hopman en Ton Zwanink. Zij zijn vast aanspreekpunt voor de mentoren die de stagiaires in de klas begeleiden en opereren veelal als een schakel tussen de stagebiedende scholen en de opleidingsinstituten. Daarnaast verzorgen zij trainingen voor startende leerkrachten en kunnen zij coachende hulp bieden als startende leerkrachten een specifieke leervraag hebben. Een van deze bijeenkomsten stond in het teken van leren met elkaar en van elkaar en werd inhoudelijk verzorgd door drie startende leerkrachten. Interactief werken m.b.v. stemkastjes Mieke Muntjewerff (Kornak) liet zien hoe zij interactief werken in haar klas vorm geeft door het gebruik van stemkastjes. Aan de hand van een paar praktijkvoorbeelden liet ze zien dat de stemkastjes prima inzetbaar voor allerlei doeleinden: proefjes, vragen, tafels oefenen Omdat de kastjes op naam geregistreerd kunnen worden zijn ze ook geschikt voor toetsen. Inmiddels komen er steeds meer apps voor het onderwijs op de markt. Nearpod biedt de mogelijkheid tot stellingen, multiple choicevragen en tekenen. De app levert een rapportage aan de leerkracht. Interactieve instructie Anita Beentjes (Kornak) heeft voor haar afstudeeropdracht het programma Flipcharts helemaal uitgeplozen en lessen aangemaakt. Flipcharts wordt als standaard programma meegeleverd met het Active Board. Voor smartboarden zijn vergelijkbare programma s beschikbaar. Ze liet een paar voorbeelden van haar lessen aan de deelnemers zien. Waar het in eerste instantie best wat tijd kost om de lessen te maken zijn deze later makkelijk aan te passen. Verder zet Anita de lessen na de instructie op de pc zodat ze ook later nog gemaakt kunnen worden. Werken in de Cloud Harald van Brederode (Paulus) liet zien hoe hij met zijn klas in the cloud werkt. Het voordeel hiervan is dat men in principe overal ter wereld kan werken mits er een internetverbinding is. Men werkt als het ware altijd maar in één document en altijd met de nieuwste (online) software. Daarnaast is het mogelijk om een kopie van de map op de eigen (thuis- of school) pc neer te zetten. Deze synchroniseert met de map in de cloud zodra er internetverbinding is Harald heeft voor elk van zijn leerlingen een eigen map aangemaakt en één gemeenschappelijk adres om de mappen te kunnen benaderen. Op dit moment kunnen de leerlingen nog bij elkaar in de mappen kijken maar dit zal z.s.m. veranderd worden. Dankzij goede afspraken hebben zich geen problemen voorgedaan. 11

12 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 3.1 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Sinds jaar en dag is het voor medewerkers in het onderwijs verplicht om te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Alle medewerkers van Tabijn beschikken over een VOG gericht op het onderwijs. In 2013 is duidelijk geworden dat dit niet volstaat voor medewerkers van Tabijn die in de buitenschoolse opvang (BSO) werken. Op zeven Tabijnscholen wordt de BSO door Tabijn in eigen beheer (m.b.v. eigen medewerkers) uitgevoerd. Voor deze medewerkers is alleen een VOG onderwijs niet voldoende; zij dienen naar de eisen van de GGD tevens te beschikken over VOG gericht op de kinderopvang. Ook alle BSO-stagiaires, medewerkers van het bestuursbureau en leerkrachten uit de flexpool moeten over een VOG kinderopvang beschikken. In 2013 is voor al deze medewerkers een VOG kinderopvang aangevraagd en verkregen. 3.2 Ontwikkeling van het leerlingenaantal De Tabijnscholen bevinden zich in een krimpregio. Dat is te merken aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In de periode is het leerlingenaantal van de Tabijnscholen gedaald met ruim 8%. In 2013 bedroeg het leerlingenaantal 5.625, waarmee het vrijwel identiek was aan het leerlingenaantal van 2012 (5.628). Niettemin wordt er de komende jaren weer een voortgaande krimp voor de Tabijnsscholen verwacht van ca. 2-3% per jaar. Wat betreft de ontwikkeling van het leerlingenaantal is er wel sprake van verschillen tussen de scholen: veel scholen blijven min of meer stabiel, sommige scholen groeien, andere scholen dalen licht en enkele scholen dalen sterk qua leerlingenaantal. Sommige scholen lopen qua leerlingenaantal zo sterk terug dat een voortbestaan als zelfstandige school niet langer mogelijk is. Dit geldt voor de Burghtweijt in Heemskerk en de Prinsenhof en Oranjehof in Alkmaar Fusie Anne Frank school - Burghtweijt Basisschool De Burghtweijt is eind 2011 qua leerlingenaantal voor de derde keer op rij onder de opheffingsnorm gekomen. Daarmee vervalt de bekostigingsgrondslag en kan de school niet langer zelfstandig voortbestaan. Dit is in het voorjaar van 2012 met alle betrokkenen bij de school gecommuniceerd. In 2012 heeft het CvB daarom het voornemen geuit om per 1 augustus 2013 te komen tot een fusie met de naburige Anne Frank school, eveneens vallend onder Tabijn. In het voorjaar 2013 hebben de medezeggenschapsraden van de beide scholen ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De fusie tussen de Anne Frank school en de Burghtweijt is per 1 augustus 2013 gerealiseerd. De naam van de (fusie)school blijft: Anne Frank school. 3.4 Fusie Oranjehof - Prinsenhof Vanwege de forse daling van het leerlingenaantal op de Alkmaarse scholen Prinsenhof (bestaande uit twee locaties) en Oranjehof (eveneens bestaande uit twee locaties) heeft het CvB medio 2013 het voornemen geuit om deze scholen per 1 augustus 2014 te fuseren. De nieuwe fusieschool zal bestaan uit drie locaties; de locatie Kofschipstraat van de Oranjehof zal met ingang van 1 augustus 2014 worden gesloten. Dit voornemen is in het najaar 2013 met alle betrokkenen besproken. Ook de ouders zijn hierover geïnformeerd. In het voorjaar van 2014 hebben de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De fusie tussen de Oranjehof en Prinsenhof zal per 1 augustus 2014 worden doorgevoerd. De naam van de (fusie)school wordt: DURV! school. 3.5 Uittreden Vervangingsfonds Tabijn is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds vergoedt de kosten van zieke werknemers, maar daar staat een aanzienlijke premie tegenover. Al meerdere jaren wordt geconstateerd dat Tabijn beduidend meer premie afdraagt dan het aan vervangingskosten declareert. Tot voor kort was aansluiting bij het Vervangingsfonds verplicht, maar nu niet meer. Vanwege het aanzienlijke financiële voordeel van tenminste op jaarbasis (bij het huidige ziekteverzuimpercentage van 4 %) heeft het CvB in 2013 besloten per 1 januari 2014 uit het Vervangingsfonds te stappen en over te gaan naar het eigen risicodragerschap. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit besluit. 3.6 Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst In februari 2013 hebben Tabijn en de Belastingdienst het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. Beide partijen beogen hiermee te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze wat betreft fiscale aangelegenheden. Zij streven naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en een snelle standpuntbepaling, teneinde de rechtszekerheid te vergroten. 12

13 3.7 Vertrek externe vertrouwenspersoon Mevrouw Yvonne Grapendaal, een van de twee externe vertrouwenspersonen van Tabijn heeft haar functie wegens persoonlijke omstandigheden per 1 augustus 2013 neergelegd. Zij is 11 jaar als vertrouwenspersoon verbonden geweest aan Tabijn. In overleg met de andere vertrouwenspersoon, mevrouw Petra Vervoort, is afgesproken vooralsnog niet op zoek te gaan naar een vervanger voor mevrouw Grapendaal. De werkzaamheden kunnen naar inschatting van mevrouw Vervoort door één externe vertrouwenspersoon worden verricht. 13

14 ONDERWIJS EN KWALITEITS- ZORG 4. binnen één digitale omgeving zelfstandig aan de slag met lezen, spellen en schrijven. Op elke school zijn de leerkrachten geschoold om met Kurzweil werken en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het programma. Dit betekent ook dat de behoefte aan gescande en bewerkte teksten uit methoden en leesboeken groeit. De centrale digitale bibliotheek is wederom uitgebreid en daar waar er technische problemen zijn worden die aangepakt. 4.1 Passend onderwijs Samenwerkingsverbanden Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland en Passend Onderwijs IJmond. Beide samenwerkingsverbanden hebben in 2013 gewerkt aan de voorbereiding van Passend Onderwijs in Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt dat in 2014 wordt besproken met directeuren en intern begeleiders van de scholen van Tabijn. In het directeurenberaad zijn de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden besproken. Tijdens de netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders zijn de ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden een vast agendapunt. Daar worden bestuurlijke ontwikkelingen en praktijkervaringen, met het CvB dat voor dit agendapunt aanwezig is, besproken Plusactiviteiten De scholen zijn ook dit jaar verder gegaan met het uitbreiden van het leerstofaanbod voor meerbegaafde leerlingen. Er zijn verschillende initiatieven op school- en bovenschools niveau ontwikkeld. Op schoolniveau wordt binnen de eigen school materiaal ingezet dat specifiek ontwikkeld is voor deze doelgroep, bijvoorbeeld de Pittige Plustoren en Levelwerk. Op de scholen in Alkmaar, Castricum en Heemskerk krijgen de plusleerlingen samen met leerlingen van andere Tabijnscholen les in een gemeenschappelijke plusklas. De Digitale Topschool, gestart in Alkmaar, is door andere scholen overgenomen. Er is behoefte kennis en ervaringen op dit terrein met elkaar te delen. In september 2013 is de notitie Plusleerlingen bij Tabijn vastgesteld door het CvB. Deze is besproken met de leerkrachten van de plusklassen en de directeuren. In de notitie wordt voorgesteld om een werkgroep in te stellen die de opdracht heeft om informatie over plusleerlingen te bundelen en digitaal beschikbaar te maken voor alle scholen van Tabijn. In november is de werkgroep plusleerlingen gestart om positieve ervaringen van binnen en buiten Tabijn te bundelen en digitaal beschikbaar te maken. Op die manier kunnen scholen meer gebruik maken van de opgedane ervaringen en samen werken aan een beter onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen Netwerk intern begeleiders De intern begeleiders zijn zes keer in 2013 bij elkaar gekomen. Alle intern begeleiders zijn tevreden over de wijze waarop het netwerk functioneert. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de voorbereidingsgroep. Deze bestaat drie intern begeleiders, de communicatiemedewerker die notuleert en het lid van de algemene directie dat verantwoordelijk is voor het IB-netwerk. Zoals afgesproken in het jaarplan is tijdens een bijeenkomst aandacht besteed aan de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) uit het inspectiekader. Tijdens een andere bijeenkomst is gesproken over het maken van analyses en interventies. Voor de onderwerpen verwijzen we naar de bijlage aan het eind van dit rapport. Vaste agendapunten in het netwerk zijn de ontwikkelingen m.b.t. ESIS, Kurzweil, uitwisselen van informatie ( Halen en brengen ) en intervisie in vaste groepjes. Daarnaast kwamen aan de orde het werken met SCOL, het strategisch beleidsplan en de kwaliteitsaspecten van de inspectie van het onderwijs. Tot slot verdiepten de intern begeleiders zich in het Early Warning System (EWS) en het maken van analyses en formuleren van interventies Gedragscode Een werkgroep heeft de Gedragscode van Tabijn vorm en inhoud gegeven. Uitgangspunt van een gedragscode is het idee dat je met z n allen bijdraagt aan een veilige en prettige manier van samenwerken. De gedragscode is een leidraad voor iedereen die de scholen van Tabijn bezoekt. Dus zowel voor leerkrachten, de ouders, de leerlingen als ook de medewerkers van het bestuursbureau. De afspraken zijn verwoord in vier waarden: ontwikkeling, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid. ontwikkeling verantwoordelijkheid Begeleiding dyslexie Alle scholen werken met het programma Kurzweil om leerlingen met dyslexie beter te kunnen begeleiden. Kurzweil 3000 is een geavanceerd dyslexieprogramma voor alle vormen van dyslexie. Met behulp van het programma kunnen leerlingen respect veiligheid 14

15 4.2 Opbrengstgericht werken Vervolg scholing opbrengstgericht werken Uit onderzoek is gebleken dat de leerkracht ertoe doet en dat leiderschap in een school een belangrijke rol hierin speelt. Dit betekent dat Tabijn goed zicht dient te krijgen op de kwaliteit van de leerkrachten en directeuren. In 2013 is het scholingsaanbod voor leerkrachten zowel op Tabijnniveau als op schoolniveau gericht op het versterken van opbrengstgericht werken. In de netwerken van alle leerkrachten is aandacht besteed aan differentiatie in lesaanbod en de leesstrategieën in begrijpend lezen (zie bijlage Netwerken). Om het scholingsaanbod doelgerichter en efficiënter te laten verlopen is in 2013 begonnen met de oprichting van de Tabijnacademie Tabijnacademie Eind 2012 heeft het CVB besloten de Tabijnacademie op te richten. De Tabijnacademie is ontstaan uit de wens om opleidingsactiviteiten te bundelen. De academie verzorgt een breed (scholings)aanbod voor alle medewerkers van Tabijn: netwerken voor de leerkrachten, deskundigheidsbevordering, begeleiding van specifieke doelgroepen, studiereizen, Tabijncafé en talentenbank. In haar fysieke verschijningsvorm is de Tabijnacademie een website waarop al het scholingsaanbod staat en waar men zich kan inschrijven. De scholingsbijeenkomsten vinden plaats bij Tabijn. De eerste vergadering van de werkgroep Tabijnacademie vond plaats in februari Gezien de late start van de werkgroep was het niet meer mogelijk om per 1 augustus 2013 de Tabijnacademie met een goed aanbod te laten beginnen. De voorbereidende werkzaamheden van deze werkgroep waren onder meer onderzoek naar academies van andere schoolbesturen, inventarisatie van scholingsbehoefte van personeelsleden en teams, keuze van een backoffice systeem. Dit backoffice systeem behelst een website waar personeelsleden alle informatie over het scholingsaanbod kunnen vinden (vorm, inhoud, niveau, duur, plaats, etc.) en waar zij zich kunnen inschrijven. Een systeem dat allerlei administratieve handelingen zoals aanmelding, afmelden, uitreiken van certificaten en dergelijke kan verrichten. Gekozen is voor het systeem van OinO en Kokgesto Rolf. Hiermee heeft de Tabijnacademie een website met een eigen gezicht. Deze website is op de nieuwjaarsreceptie 2014 gelanceerd. De werkgroep heeft hiervoor het draaiboek kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau ontwikkeld. Voor de inspectiebezoeken aan basisschool Oranjehof en Visser t Hooft in juli is een concept handboek aan de onderwijsinspecteurs gestuurd. De inspecteurs oordeelden dat in het draaiboek alle aspecten van het onderwijsleerproces systematisch aan de orde komen en dat de kwaliteitszorgcyclus op er goed uit ziet. Tegelijkertijd meldden zij dat in de praktijk nog moet blijken of scholen volgens het draaiboek werken. Met het directeurenberaad is afgesproken dat het thema kwaliteitszorg twee keer per schooljaar op de agenda van het beraad wordt gezegd Handboek Kwaliteitszorg Tabijn op schoolniveau In dit handboek worden de thema s binnen de kwaliteitszorg beschreven, alsmede de wijze waarop de thema s worden onderzocht en wanneer de thema s aan de orde zijn. In het draaiboek staan alle onderwerpen om het onderwijsleerproces te evalueren over een periode van vier jaar ingepland. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderwerpen per schooljaar aan de orde komen. Uit het handboek Kwaliteitszorg op schoolniveau is de EWS vragenlijst Risicofactoren in 2013 aan de orde. De vragen uit deze vragenlijst zijn in de PO-spiegel gezet, waardoor teamleden deze vragen digitaal konden invullen en waarna de directeur een compacte rapportage kon ontvangen. Deze rapportage is op elke school binnen het team besproeken. Vragen als waar zijn we met elkaar over eens en waarover niet, is er een grote discrepantie tussen de meningen, zijn er verbeterpunten, kwamen in de teambespreking aan de orde. In de jaarverslagen van de scholen zijn de EWS vragenlijst en de uitkomsten van de teambespreking en eventuele vervolgstappen beschreven. Volgens onderstaand schema zijn de volgende aspecten in 2013 aan de orde geweest: Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Systematisch vorderingen volgen 4x Systematisch vorderingen volgen 4x Voldoende leertijd Voldoende leertijd 4.3 Interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitsonderzoeken door de onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft in 2012 bij vijf scholen (Het Rinket, Bosschool, Molenhoek, Visser t Hooft en De Oranjehof) een kwaliteitsonderzoek gedaan. In tegenstelling tot de kwaliteitsonderzoeken in 2011 beoordeelt de onderwijsinspectie de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) overwegend voldoende. Het overzicht is in de bijlage opgenomen. De werkgroep Onderwijskwaliteit heeft naar aanleiding van de inspectiebezoeken in 2011 de opdracht gekregen om een kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau zodanig vorm te geven, dat het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en tevens passend is bij de wensen van de scholen, namelijk efficiënt en effectief. Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS vragenlijst Risicofactoren EWS vragenlijst Bovenschools management * wordt afgenomen in 2014 Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS vragenlijst Team functioneren en leidinggeven * EWS vragenlijst Opbrengsten* Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel* 15

16 4. onderwijs en KWaLITeITsZoRg Planning alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Systematisch vorderingen volgen 4x Systematisch vorderingen volgen 4x Systematisch vorderingenvolgen 4x Systematisch vorderingen volgen 4x Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS vragenlijst: Risicofactoren EWS vragenlijst: Team functioneren en leidinggeven EWS vragenlijst: Onderwijsleerproces Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel EWS vragenlijst: Bovenschools management EWS vragenlijst: Opbrengsten EWS vragenlijst: Onderwijs en leren Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel Variabel : audit, visitatie en rapportage onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) Voor het schooljaar staan twee vragenlijsten gepland. In twee directeurenberaden in het najaar 2012 is de EWS vragenlijst over het bovenschools management besproken. Uit de bespreking met de directeuren blijkt dat een aantal punten een nadere uitwerking behoeft: een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de directie van scholen en de algemene directie, ring door de algemene directie, audit, duidelijke afspraken over vervolgtrajecten van kwaliteitsverbete- draaiboek met kaders voor het uitvoeren van een zelfevaluatie en het levendig houden en up-to-date houden van verschillende beleidsstukken, waaronder o.a. het protocol begeleiden van zwak functionerende leerkrachten, kerntaak onderwijskundig leiderschap. Uit de bespreking kwamen twee zaken naar voren die niet één-opéén te herleiden zijn naar de thema s uit de vragenlijst bovenschools management, namelijk: starten met 360 graden feedback van directie van scholen, algemene directie en CvB om meer zicht te krijgen op het functioneren van alle leidinggevenden van Tabijn en een handboek voor (startende) directeuren. De werkgroep onderwijskwaliteit zal samen met de sector HRM de ontwikkelpunten en aanbevelingen in 2013 uitwerken. 16

17 4.3.3 De Cito-eindopbrengsten van de scholen van Tabijn In april 2013 is na de uitslag van de Cito-eindtoets een overzicht per school gemaakt van de Cito-eindtoetsscore van de afgelopen 3 jaren. Op basis van de scores zijn de scholen ingedeeld in de fasen van het Early Warning System (EWS). Op basis van de Cito-eindtoetsscores van de afgelopen 3 jaren zijn er volgens de indeling van het EWS geen scholen in de rode fase, d.w.z. de risicovolle fase. 20 Scholen zijn in de groene fase ingedeeld. Dit betekent dat deze scholen de afgelopen drie jaar overwegend Cito-eindtoetsscores hebben gehaald die gemiddeld en/of bovengemiddeld zijn. Om in de donkergroene fase van EWS te komen moet een school twee van de drie jaren een bovengemiddelde Cito-eindtoetsscore hebben. In de gele fase zijn 5 scholen geplaatst. Aan deze scholen is gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hiervan belang, omdat deze groep in 2014 de nieuwe groep 8 is. In het managementoverleg met de algemene directie zijn de directies van deze scholen gevraagd naar het verhaal achter de eind- en tussenopbrengsten en welke resultaten zij van de nieuwe groep 8 in 2014 verwachten. Afhankelijk van hun toelichting, de analyse van de eind- en tussenopbrengsten en de te verwachten resultaten in 2014 zijn afspraken gemaakt met deze scholen over de noodzaak om gerichte interventies te plegen. Dit om voor de tweede maal een score onder de ondergrens te voorkomen. In de bijlage worden deze scholen er extra uitgelicht. Tabel: De eindopbrengsten 2013* ingedeeld Early Warning System gecor.st. score 2011 ongecor. score 2012 ongecor. score 2013 ondergrens 2013 gemiddelde 2013 bovengrens 2013 indeling in EWS fase Anne Frank ,6 534,3 536,3 538,3 2 Arkel ,6 534,9 536,9 538,9 3 Augustinus ,4 534,5 536,5 538,5 4 Baken ,5 534,8 536,8 538,8 5 Bareel ,3 534,8 536,8 538,8 6 Binnenmeer ,9 534,5 536,5 538,5 7 Bosschool ,3 535,2 537,2 539,2 8 Branding ,5 534,6 536,6 538,6 9 Burghtweijt ,4 528,9 530,9 532,9 10 Cunera ,6 534,5 536,5 538,5 11 Duif ,0 534,2 536,2 538,2 12 Kornak ,2 534,8 536,8 538,8 13 Leonardus ,4 533,5 535,5 537,5 14 Molenhoek ,3 534,3 536,3 538,3 15 Oranjehof ,8 534,6 536,6 538,6 16 Otterkolken ,4 534,8 536,8 538,8 17 Paulus ,8 534,5 536,5 538,5 18 Prinsenhof ,5 532,1 534,1 536,1 19 Prinsenhof ,1 532,1 534,1 536,1 20 Rinket ,7 529,0 531,0 533,0 21 Toermalijn ,2 534,9 536,9 538,9 22 Visser t Hooft ,3 534,6 536,6 538,6 23 Vlinder ,6 531,6 533,6 535,6 24 Vrijburg ,7 534,8 536,8 538,8 25 Willem Alexander ,0 534,9 536,9 538,9 26 Windhoek 534, ,9 534,8 536,8 538,8 * Vóór 2012 werkte de Onderwijsinspectie met een gecorrigeerde standaard score om de ondergrens van de Cito-eindtoets te bepalen. Deze ondergrens lag jaren op Sinds 2012 wordt voor de bepaling van de ondergrens, gemiddelde en bovengrens het percentage leerlingengewicht van de school gehanteerd. Dit betekent dat elke school andere waarden voor deze grenzen heeft. Hierdoor kunnen Cito-eindtoetsscores van scholen niet éénop- één met elkaar vergeleken worden. De vergelijking tussen eindtoetsscores van bijv. twee opeenvolgende jaren van een schoolkan mank gaan, omdat een school het ene jaar een hoger leerlingengewicht kan hebben dan het andere jaar en andersom. Het percentage leerlingengewicht wordt bepaald op 1 oktober en heeft betrekking op alle leerlingen van de school. 17

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 5 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs

Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs JAARVERSLAG Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs Jaarverslag Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Kerntaken en organisatie 1.1 Kerntaak 1.2 Organisatie 2. Strategisch beleid 2.1 De missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs.

Jaarverslag 2013 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs. Jaarverslag 2013 Allure, Stichting voor openbaar primair onderwijs. Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave DEEL1 JAARVERSLAG VOORWOORD... 5 1. KERNTAKEN EN ORGANISATIE... 6 1.1 Kerntaak... 6 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Inhoud. Aanbieding...5. Voorwoord...6

Inhoud. Aanbieding...5. Voorwoord...6 JAARVERSLAG 2012 2 Jaarverslag SPOOR 2012 Inhoud Aanbieding...5 Voorwoord...6 Bestuursverslag...11 1. Organisatie...11 2. Missie en visie...16 3. Onderwijs en ICT...18 4. Personeel en formatie...24 5.

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave TIP: klik direct op de hoofdstukken om gelijk daarheen te springen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2013 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk

Nadere informatie

Inhoud. Aanbieding. Voorwoord

Inhoud. Aanbieding. Voorwoord JAARVERSLAG 2012 2 Jaarverslag OPSO 2012 Inhoud Aanbieding Voorwoord Bestuursverslag 1. Organisatie...12 2. Missie en visie 3. Onderwijs en ICT 4. Personeel en formatie 5. Huisvesting 6. Financiën 7. Risicoparagraaf

Nadere informatie

2014 Jaarverslag SAKS juni, 2015

2014 Jaarverslag SAKS juni, 2015 2014 Jaarverslag SAKS juni, 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar en 1 school in Bergen. Met dit jaarverslag verantwoordt SAKS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam

Jaarverslag 2013 Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam rverslag 2013 Openbaar Primair Onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam Hoogveen 1, 9501 XK Stadskanaal Postbus 310, 9500 AH Stadskanaal (0599) 696 390 info@opron.nl www.opron.nl VOORWOORD Met dit

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn

Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn Jaarverslag 2012 Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn 1 Inhoud pagina Kerncijfers en kengetallen 3 Voorwoord Raad van Toezicht 5 Voorwoord directeur bestuur 6 1. Stichting Op Kop 7 1.1

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn Versie: 18-03-2014

Jaarverslag. Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn Versie: 18-03-2014 Jaarverslag 2013 Stichting Op Kop Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn Versie: 18-03-2014 1 Inhoudsopgave Kerncijfers en kengetallen... 3 Voorwoord directeur-bestuurder... 5 Voorwoord Toezichthouder...

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 7 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

INHOUD Strategisch beleidsplan 2015-2019

INHOUD Strategisch beleidsplan 2015-2019 Strategisch beleidsplan 2015-2019 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 4 2 Organisatiestructuur... 5 3 Kwaliteitsbeleid... 8 4 Missie en kernwaarden... 11 4.1 Iedereen is welkom... 11 4.2 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

Telefoon: 071-5150599. Jaarverslag 2014

Telefoon: 071-5150599. Jaarverslag 2014 Telefoon: 071-5150599 Website: www.leokanner.nl E-mail: info@leokanner.nl Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Samenvatting over het afgelopen jaar... 4 Verslag van het College van Bestuur...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

INLEIDING... 4 DEEL A BESTUURSVERSLAG STICHTING OPMAAT... 5 HOOFDSTUK 1... 5

INLEIDING... 4 DEEL A BESTUURSVERSLAG STICHTING OPMAAT... 5 HOOFDSTUK 1... 5 JAARVERSLAG 2014 Inhoud INLEIDING... 4 DEEL A BESTUURSVERSLAG STICHTING OPMAAT... 5 HOOFDSTUK 1... 5 1.1 Voor wie is het jaarverslag bedoeld?... 5 1.2 Profiel en historie van de organisatie... 5 1.3 Visie,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Jaarverslag 2011 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Jaarverslag 211 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Zorg voor goed onderwijs Zorg voor goed management Je zou alle activiteiten van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel in deze twee zinnen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2012

BESTUURSVERSLAG 2012 BESTUURSVERSLAG 2012 excellent presteren door met elkaar te leren Colofon mei 2013 - Stichting STOPOZ Tekst: Irene Jansen, Algemeen Directeur Ontwerp & Vormgeving: Studio Naskin - naskin.nl Fotografie:

Nadere informatie

Alle medewerkers van onze tien scholen bedank ik voor hun inzet, initiatieven, zorg en aandacht voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Alle medewerkers van onze tien scholen bedank ik voor hun inzet, initiatieven, zorg en aandacht voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. jaarverslag 2009-2010 Voorwoord Met het jaarverslag dat wij u presenteren, leggen wij verantwoording af over wat we in het schooljaar 2009-2010 hebben bereikt. Maar dat niet alleen. Het jaarverslag gebruiken

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2014 MEERWEGEN SCHOLENGROEP Postbus 194 3800 AD Amersfoort 033 479 4040 meerwegen@meerwegen.nl INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. LEESWIJZER 3. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 4. VERANTWOORDING RAAD VAN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie