VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Strategisch beleidsplan Externe ontwikkelingen De missie De visie Besturingsfilosofie Geprioriteerde doelen voor Overige doelstellingen strategisch beleid Evaluatie strategisch beleid Strategisch beleid ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 12 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) Ontwikkeling van het leerlingenaantal Fusie Anne Frank school Burghtweijt Fusie Oranjehof - Prinsenhof Uittreden vervangingsfonds Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Vertrek externe vertrouwenspersoon 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 14 Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Interne en externe kwaliteitszorg 5 ICT 20 Algemeen Migratie/vervangingsplan Externen Professionalisering Technisch Bedrijfsvoering Pilots 6 BUITENSCHOOLSE OPVANG 24 Werkgroep Buitenschoolse opvang Inspectie door GGD Verklaring omtrent gedrag Scholing van medewerkers Stichting Klachtencommissie Kinderopvang 2

3 Hoofdstuk Bladzijde 7 PERSONEEL 26 Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Werkzaamheden interne opleiders Management development Bewegingsonderwijs Netwerk voor adjunct-directeuren Doorstroom in leidinggevende functies Loopbaanmanagement Flexpool Verbetering welbevinden en reductie van de ervaren werkdruk Bijeenkomst contactpersonen Overige personele zaken Grafieken 8 ONTWIKKELINGEN IN RELATIE TOT VERBONDEN PARTIJEN 30 Samenwerking Tabijn met de Vrije Universiteit Samenwerking Tabijn met Atrium Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Playing for Succes Alkmaar 9 HUISVESTING 32 Onderhoud Meerjarenonderhoudsplannen Vernieuwing en renovatie (korte termijn) Vernieuwing en renovatie (lange termijn) 10 JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON 34 Meldingen en klachten 2013 Aandachtspunten en adviezen Contactgegevens 11 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 36 Samenstelling Raad van Toezicht Werkgeversrol Toezichthouder Vergaderingen 12 JAARVERSLAG DIRECTEURENBERAAD FINANCIEEL BELEID 40 Financiële positie balansdatum Analyse van het resultaat Investeringen en financieringsbeleid Treasuryverslag Continuïteitsparagraaf 14 JAARREKENING BASISINFORMATIE BIJLAGE: OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIEBEZOEKEN BIJLAGE: OVERZICHT NETWERKEN EN WERKGROEPEN BIJLAGE: SCHOLEN IN DE GELE FASE 62 3

4 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het schoolbestuur Tabijn, een onderwijsorganisatie van 25 basisscholen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland in Noord-Holland. Met dit jaarverslag wil Tabijn zich verantwoorden richting het Ministerie van OC&W, de zeven gemeenten waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Daarnaast is het verslag bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Tabijn als geheel betreffen. Voor de ontwikkelingen op onze afzonderlijke scholen: raadpleeg de jaarverslagen op de websites van deze scholen (via of neem contact op met de directie van de school waar uw interesse naar uitgaat. Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers zich wederom ingezet voor modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor de leerlingen van onze scholen. Ook de resultaten van onze scholen waren goed. De Onderwijsinspectie kende in 2013 aan alle Tabijnscholen het zogenaamde basisarrangement toe, het keurmerk van de overheid voor een goede onderwijskwaliteit. Verder heeft het jaar 2013 vooral in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan voor onze organisatie. Het strategisch beleidsplan Focus op kwaliteit beleefde zijn laatste jaar van uitvoering. Uit de evaluatie van het plan is gebleken dat er belangrijke stappen zijn gezet op het terrein van passend onderwijs, opbrengstgericht werken, opleiding en scholing van leerkrachten, management development en reductie van werkdruk. Maar er moet nog veel worden gedaan om het onderwijs voor onze leerlingen nog beter te maken dan het nu al is. Tabijn streeft er in de nieuwe planperiode naar om uit te groeien tot het schoolbestuur met de beste basisscholen in de regio. Het nieuwe strategisch beleidsplan Tabijn: de beste basis! Leren op hoog niveau staat in het teken van deze ambitie. Wij willen dat onze leerlingen hun talenten maximaal ontwikkelen en leren op (hun eigen) hoog niveau. Dat vraagt om professionele leerkrachten die als team opereren, het vraagt om inspirerende leiders en betrokken ouders. Leerkrachten, leidinggevenden en andere medewerkers dienen zich continu te professionaliseren en vooral te leren met en van elkaar. Zo leren ook de medewerkers van Tabijn op hoog niveau. Dat levert het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen op en het leren met en van elkaar is dan ook de rode draad die door het nieuwe strategisch beleidsplan loopt. Ook in 2013 heeft Tabijn net als de andere schoolbesturen in de regio op lokaal niveau te maken gehad met krimp, al bleef het leerlingenaantal op organisatieniveau stabiel. Medio 2013 zijn in Heemskerk de basisscholen Burghtweijt en Anne Frank gefuseerd en in Alkmaar is een fusieproces opgestart voor de basisscholen Prinsenhof en Oranjehof. Deze fusie zal in 2014 worden afgerond. Met deze scholenfusies willen wij basisscholen van een gezonde omvang handhaven en kwalitatief goed onderwijs ook in de toekomst garanderen. In dit jaarverslag leest u meer over deze en andere activiteiten en zullen wij aangeven welke concrete resultaten er in 2013 zijn behaald. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via U kunt ook twitteren Uw vragen, opmerkingen en reacties zijn van harte welkom! Wij danken u voor uw interesse in onze onderwijsorganisatie en wensen u veel leesplezier. Jonne Gaemers, Voorzitter College van Bestuur 4

5 Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers zich wederom ingezet voor modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor de leerlingen van onze scholen. Ook de resultaten van onze scholen waren goed. De Onderwijsinspectie kende in 2013 aan alle Tabijnscholen het zogenaamde basisarrangement toe, het keurmerk van de overheid voor een goede onderwijskwaliteit. 5

6 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 1.1 Kerntaak Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk, oecumenisch, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van onderwijs. Daarnaast organiseert Tabijn op een aantal scholen de buitenschoolse opvang. Binnen de door Tabijn aangegeven kaders bepalen onze scholen zelf hun onderwijskundig beleid Organisatie De organisatiestructuur van Tabijn ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor het CvB. De RvT is de werkgever van het CvB. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Tabijn. U vindt de statuten op onze website De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: Dhr. A. de Wit, voorzitter (voorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland) Dhr. S. van Keulen, vicevoorzitter (adviseur en interim-manager) Mevr. S. de Boer (lid College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep) Dhr. R. Deen (manager beroepsopleidingen Tata Steel Training Centre, Tata Steel) Mevr. M. van Tunen (diensthoofd bestuurlijke aangelegenheden Politie Kennemerland; nevenfunctie gemeenteraadslid voor de PvdA in Heemskerk) College van Bestuur Het éénhoofdig College van Bestuur is het bevoegd gezag van Tabijn. In de praktijk betekent dit dat het CvB alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Tabijn. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke kerntaak behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. Het college staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. Het CvB stuurt de algemene directie en de sectormanagers aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Dhr. J.P. Gaemers, voorzitter. Nevenfuncties van de heer Gaemers: Lid Raad van Toezicht Stichting Basisscholen Alkemade Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof ZML Algemene directie De twee leden van de algemene directie sturen de schooldirecteuren aan en ondersteunen deze op verschillende terreinen. Zij zijn de hiërarchische leidinggevenden van de schooldirecteuren en voeren derhalve met hen de functionerings- en beoordelingsgesprekken en de halfjaarlijkse managementoverleggen. Verder nemen zij de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het terrein van onderwijs voor hun rekening en geven zij uitvoering aan het (onderwijskundig) strategisch beleid. Tenslotte ondersteunen zij het CvB in brede zin bij het uitoefenen van de bestuurstaken en vervangen zij het CvB bij afwezigheid. De algemene directie bestaat uit: Mevr. F.L. Loth Dhr. W.T. Noom 6

7 Onderwijsbureau In het onderwijsbureau zijn de sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie ondergebracht. Elke sector wordt aangestuurd door een eigen sectormanager. Sector HRM & bestuursondersteuning De sector HRM en bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Tabijn. Kortweg kan worden gesteld dat deze sector het beste uit de ongeveer 550 medewerkers van Tabijn wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen straalt dat immers uit op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de sectormanager bestaat de sector HRM en bestuursondersteuning uit twee personeelsfunctionarissen, een secretaresse die de secretariële en administratieve ondersteuning van het CvB en de algemene directie verzorgt en een medewerker communicatie. Sector administratie Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstandig en erkend administratiekantoor. Dit administratiekantoor is ondergebracht in de sector administratie. Een groot voordeel hiervan is dat Tabijn de personeels- en salarisadministratie in eigen huis heeft en niet afhankelijk is van een extern administratiekantoor. De lijnen naar de scholen zijn daardoor kort en ook financieel is dit voordelig. De sector administratie kent naast de Financial controller/sectormanager een salarisadministrateur, een medewerker salarisadministratie, een medewerker personeelsadministratie en twee medewerkers financiën. Ook de twee kantinemedewerkers zijn in deze sector ondergebracht. Sector ICT In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De sector ICT houdt de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. De sector ondersteunt de scholen bij het maken van (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT en biedt scholing aan alle medewerkers van Tabijn. De sectormanager geeft leiding aan twee systeem-/netwerkbeheerders en een ICT-consultant. Sector huisvesting Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vele schoolgebouwen van Tabijn liggen in handen van de sector huisvesting. De sectormanager voert, samen met het CvB, het overleg met de zeven gemeenten waarin de Tabijnscholen zijn gevestigd, over de huisvesting van de scholen. Naast de sectormanager en een medewerker huisvesting maken drie onderhoudsmedewerkers deel uit van de sector. Zij voeren het dagelijks onderhoud aan de gebouwen uit. 1.3 Organogram College van Bestuur Raad van Toezicht Algemene directie GMR Bestuursbureau (Sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie) Directeurenberaad SCHOLEN 7

8 2. STRATEGISCH BELEID 2.1 Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is in 2009 door het bestuur vastgesteld en door de raad van toezicht goedgekeurd. In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het strategisch beleidsplan vermeld was het laatste jaar van uitvoering van dit strategisch beleidsplan en in dit jaar is het plan ook geëvalueerd. In dit hoofdstuk zullen ook de resultaten van deze evaluatie worden vermeld. Het gaat dan om de vraag in welke mate de doelstellingen van het strategisch beleid zijn bereikt. Het strategisch beleidsplan is vanaf het begin steeds uitgewerkt in jaarplannen. In de hierna volgende hoofdstukken van dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van het jaarplan In 2013 is tevens gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Meer hierover kunt u lezen in paragraaf Externe ontwikkelingen In de omgeving van Tabijn speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor de scholen van onze organisatie. Een van de belangrijkste hiervan is de demografische ontwikkeling: in de brede regio waar Tabijn scholen heeft is sprake van krimp van de leerlingenaantallen (daling van het aantal schoolgaande kinderen). Deze ontwikkeling speelt al meerdere jaren en zal zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Tabijnscholen ook de komende jaren een dalende trend (blijven) vertonen. Dat zal voor onze scholen (en voor de organisatie als geheel) tot gevolg hebben dat het personeelsbestand gereduceerd zal moeten worden en dat er sprake zal zijn van leegstand in de schoolgebouwen. In een aantal gevallen zal dit ertoe leiden dat scholen niet zelfstandig kunnen voortbestaan en zullen moeten fuseren met andere scholen. In 2013 heeft dit in Heemskerk geleid tot een fusie tussen de basisscholen Burghtweijt en Anne Frank. In Alkmaar is in 2013 het voornemen uitgesproken om de scholen Oranjehof en Prinsenhof samen te voegen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede onderwijsplek voor alle leerlingen die zich aandienen. Ook het onderwijs dient zoveel mogelijk op maat (van de verschillende leerlingen) te worden gegeven. In de Wet Passend Onderwijs wordt ook voorzien in nieuwe, grote regionale samenwerkingsverbanden waarin alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht participeren. In deze samenwerkingsverbanden wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: het samenwerkingsverband IJmond en het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Verder is er vanuit de politiek en het ministerie van OC&W de laatste jaren een toenemende aandacht voor het verhogen van de onderwijskwaliteit. In 2012 is het Bestuursakkoord Primair Onderwijs ondertekend door de minister van OC&W en de PO-Raad. In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs. In 2013 zijn in het kader van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord eenmalig extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs. Op dit moment (voorjaar 2014) wordt onderhandeld over het op structurele basis toekennen van extra financiële middelen voor het primair onderwijs. Ook wordt er door de overheid steeds meer de nadruk gelegd op goed, deugdelijk bestuur. Sinds enkele jaren is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht waarin strengere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de schoolbesturen en waarin ook strengere sancties kunnen worden opgelegd indien er op dit terrein (ernstige) tekortkomingen worden geconstateerd. Het doel van het strategisch beleidsplan is om op al deze ontwikkelingen adequaat in te spelen. 2.3 De missie Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Medewerkers en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken naar verbinding met relevante organisaties in de omgeving. 2.4 De visie Tabijn wil een lerende organisatie zijn Een optimistische mensvisie gericht op leren en ontwikkelen, staat hoog in het vaandel van Tabijn. De kerntaak van de scholen van Tabijn is het inrichten van het onderwijs op een zodanige wijze dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren is er binnen Tabijn continu aandacht voor permanente ontwikkeling van mens en organisatie, voor samenwerkend leren, voor open communicatie, voor een veilige leer- en werkomgeving, voor een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaat en gedrag gewoon is. 8

9 Tabijn wil een kwalitatief hoogwaardige organisatie zijn Tabijn hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van prestaties en de kwaliteit van faciliteiten en ondersteunende voorzieningen. Tabijn streeft er naar om continu actief en planmatig het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen te verbeteren. Transparantie en meetbaarheid zijn hierin centrale begrippen. Tabijn wil een ondernemende organisatie zijn De scholen zijn ook partner in opvoeding en zorg, waarbij de ouder primair verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind. Rekening houdend met de kerntaak speelt Tabijn een ondernemende en initiërende rol in de schoolomgeving en worden er contacten onderhouden met gemeentes en organisaties op het terrein van buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, jeugdzorg en sport. Op alle niveaus individuele leerkrachten, scholen en College van Bestuur worden contacten gelegd met andere organisaties in de keten van onderwijs, opvoeding en zorg. Tabijn wil een inspirerende en zichtbare organisatie zijn In de waan van de dag, het politieke gekrakeel en de slingerende visies op onderwijs en opvoeding laat Tabijn een heldere en constante toon horen. Leerkrachten, ouders en leerlingen herkennen zich in de wijze waarop Tabijnscholen vormgeven aan identiteit: geworteld in de christelijke traditie, normen en waarden. 2.5 Besturingsfilosofie Tabijn realiseert zich dat goed, deugdelijk bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Tabijn onderschrijft in dit verband de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad en handelt hier ook naar. Bij de besturing van de organisatie gaat Tabijn uit van een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in de competenties en in het gedrag en het handelen van alle bij de besturing van de organisatie betrokken medewerkers (leidinggevende op alle niveaus). De geprioriteerde doelen voor de periode zijn: Doel 1. Passend Onderwijs Tabijn realiseert aan het einde van de planperiode (2013) voor iedere leerling (binnen de Tabijnscholen of daarbuiten) een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale, enz.) talenten maximaal te ontwikkelen. Doel 2. Opbrengstgericht werken Alle scholen van Tabijn scoren voor het eind van 2013 tenminste gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Tenminste 20% van de Tabijnscholen scoort voor het einde van 2013 bovengemiddeld op deze opbrengsten. Doel 3. Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Tabijn investeert in de opleiding van (startende) leerkrachten en in permanente, op de professionaliteit van leerkrachten gerichte scholing. Er is wat betreft scholing sprake van een professioneel en kwalitatief hoogwaardig aanbod op bovenschools niveau. Aan het eind van 2013 is op iedere Tabijnschool minstens één leerkracht op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Doel 4. Management development Tabijn investeert in de continue ontwikkeling van professioneel management. Daardoor voldoen onze leidinggevenden aan de eisen die in de competentieprofielen worden gesteld en voorkomt Tabijn langdurig onvervulbare vacatures. Voor het eind van 2013 is 10% van de schooldirecteuren op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Doel 5. Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Tabijn realiseert een gerichte aanpak om het welbevinden van medewerkers aantoonbaar en duurzaam te vergroten en brengt zorgvuldig de factoren in kaart die een (te) hoge werkdruk bij medewerkers veroorzaken. Het gaat om de volgende kernwaarden: Verbinding Inspiratie Vertrouwen Ambitie Deze kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en visie van de organisatie. 2.6 Geprioriteerde doelen voor Van de 14 doelen die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen zijn er vijf uitgekozen die de afgelopen jaren met prioriteit zijn opgepakt. Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. 9

10 2. strategisch BeLeId 2.7 Overige doelstellingen strategisch beleid Het strategisch beleidsplan kent naast de vijf geprioriteerde doelstellingen nog negen andere doelen. Het gaat om de volgende doelstellingen: Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Samenwerking met externe organisaties Loopbaanperspectieven bij Tabijn Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Identiteit Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting De afgelopen jaren zijn de strategische doelstellingen van Tabijn concreet uitgewerkt in de jaarplannen, bij veel doelstellingen vaak meerdere jaren achter elkaar (doorlopende projecten). In dit jaarverslag wordt (o.a.) verslag gedaan van de strategische doelstellingen die in 2013 aan de orde zijn geweest in het beleid van Tabijn. 2.8 Evaluatie Strategisch beleid In 2013 is het strategisch beleidsplan geëvalueerd, mede in verband met het ontwikkelen van een nieuw strategisch plan. Bij de evaluatie zijn medewerkers uit alle lagen van de organisatie betrokken (leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecteuren, stafmedewerkers en bovenschools leidinggevenden). Uit de evaluatie is gebleken dat een aanzienlijk deel van de doelstellingen is aangemerkt als geheel of grotendeels gerealiseerd. Het gaat dan om de doelstellingen: Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Management development Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting Het oordeel deels wel, deels niet gerealiseerd werd uitgesproken voor de volgende doelen: Passend Onderwijs Opbrengstgericht werken Samenwerking met externe organisaties Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Loopbaanperspectieven bij Tabijn Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Identiteit evaluatie naar voren is gekomen dat de doelstellingen rondom leren, ontwikkelen of opleiden als grotendeels of geheel gerealiseerd worden beschouwd. In deze doelstellingen moet naar de mening van het bestuur ook in de toekomst nog veel worden geïnvesteerd. We zijn er niettemin in geslaagd om een aanzienlijk deel van de strategische doelen te realiseren. 2.9 Strategisch beleid In het najaar van 2012 is een begin gemaakt met het traject dat heeft geleid tot een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode Bij dit traject is een groot aantal medewerkers uit de organisatie betrokken. Er zijn in september 2012 vijf breed samengestelde ontwerpgroepen gevormd rond de volgende thema s: De Leerling De Ouder Het Team De Leider De Leerkracht De activiteiten van de ontwerpgroepen werden gecoördineerd door een regiegroep onder leiding van de voorzitter CvB van Tabijn. De ontwerpgroepen kwamen diverse meerdere malen apart bij elkaar, maar er zijn in 2013 ook een drietal plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van de regiegroep, de deelnemers van de ontwerpgroepen en alle directeuren aanwezig waren (samen ca. 60 deelnemers). Dit traject heeft medio 2013 geleid tot een concept-strategisch beleidsplan Dit concept is in de tweede helft van 2013 besproken in de volgende gremia: raad van toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, personeelsraad, directeurenberaad, netwerk adjunct-directeuren en netwerk intern begeleiders. Op grond van deze bijeenkomsten is het plan bijgesteld en begin 2014 voorlopig vastgesteld. In februari 2014 verleende de raad van toezicht goedkeuring aan het plan en in april 2014 verleende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemming. Vervolgens is het strategisch beleidsplan definitief vastgesteld. Het plan is getiteld: Tabijn: de beste basis! Leren op hoog niveau. Het doel van het plan is om de Tabijnscholen te laten uitgroeien tot de beste basisscholen in de regio. Hiertoe is een nieuwe visie ontwikkeld. Deze visie is uitgewerkt in zes concrete doelstellingen: 1. Alle leerlingen leren op hoog niveau 2. Leerkrachten leren van elkaar en professionaliseren zich continu 3. Tabijn versterkt de kwaliteit en het gebruik van ICT 4. Tabijn werkt met teams als basis voor uitstekend en innovatief onderwijs 5. Tabijn versterkt de rol van ouders en andere partners 6. Bij Tabijn werken effectieve en inspirerende leiders Het nieuwe strategisch beleidsplan zal met ingang van het schooljaar in uitvoering worden genomen. Het bestuur van Tabijn kan zich in grote lijnen goed vinden in deze evaluatie, maar plaatst wel een kanttekening bij het feit dat uit de 10

11 Starters voor starters Goede leerkrachten zijn de basis voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en daarmee ons aller toekomst. Tabijn heeft de kwaliteit en professionaliteit van haar leerkrachten hoog in het vaandel staan. En dat begint al bij de stagiaires en de startende leerkrachten. Beide groepen worden vakkundig begeleid door de twee schoolopleiders van Tabijn, Edith Hopman en Ton Zwanink. Zij zijn vast aanspreekpunt voor de mentoren die de stagiaires in de klas begeleiden en opereren veelal als een schakel tussen de stagebiedende scholen en de opleidingsinstituten. Daarnaast verzorgen zij trainingen voor startende leerkrachten en kunnen zij coachende hulp bieden als startende leerkrachten een specifieke leervraag hebben. Een van deze bijeenkomsten stond in het teken van leren met elkaar en van elkaar en werd inhoudelijk verzorgd door drie startende leerkrachten. Interactief werken m.b.v. stemkastjes Mieke Muntjewerff (Kornak) liet zien hoe zij interactief werken in haar klas vorm geeft door het gebruik van stemkastjes. Aan de hand van een paar praktijkvoorbeelden liet ze zien dat de stemkastjes prima inzetbaar voor allerlei doeleinden: proefjes, vragen, tafels oefenen Omdat de kastjes op naam geregistreerd kunnen worden zijn ze ook geschikt voor toetsen. Inmiddels komen er steeds meer apps voor het onderwijs op de markt. Nearpod biedt de mogelijkheid tot stellingen, multiple choicevragen en tekenen. De app levert een rapportage aan de leerkracht. Interactieve instructie Anita Beentjes (Kornak) heeft voor haar afstudeeropdracht het programma Flipcharts helemaal uitgeplozen en lessen aangemaakt. Flipcharts wordt als standaard programma meegeleverd met het Active Board. Voor smartboarden zijn vergelijkbare programma s beschikbaar. Ze liet een paar voorbeelden van haar lessen aan de deelnemers zien. Waar het in eerste instantie best wat tijd kost om de lessen te maken zijn deze later makkelijk aan te passen. Verder zet Anita de lessen na de instructie op de pc zodat ze ook later nog gemaakt kunnen worden. Werken in de Cloud Harald van Brederode (Paulus) liet zien hoe hij met zijn klas in the cloud werkt. Het voordeel hiervan is dat men in principe overal ter wereld kan werken mits er een internetverbinding is. Men werkt als het ware altijd maar in één document en altijd met de nieuwste (online) software. Daarnaast is het mogelijk om een kopie van de map op de eigen (thuis- of school) pc neer te zetten. Deze synchroniseert met de map in de cloud zodra er internetverbinding is Harald heeft voor elk van zijn leerlingen een eigen map aangemaakt en één gemeenschappelijk adres om de mappen te kunnen benaderen. Op dit moment kunnen de leerlingen nog bij elkaar in de mappen kijken maar dit zal z.s.m. veranderd worden. Dankzij goede afspraken hebben zich geen problemen voorgedaan. 11

12 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 3.1 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Sinds jaar en dag is het voor medewerkers in het onderwijs verplicht om te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Alle medewerkers van Tabijn beschikken over een VOG gericht op het onderwijs. In 2013 is duidelijk geworden dat dit niet volstaat voor medewerkers van Tabijn die in de buitenschoolse opvang (BSO) werken. Op zeven Tabijnscholen wordt de BSO door Tabijn in eigen beheer (m.b.v. eigen medewerkers) uitgevoerd. Voor deze medewerkers is alleen een VOG onderwijs niet voldoende; zij dienen naar de eisen van de GGD tevens te beschikken over VOG gericht op de kinderopvang. Ook alle BSO-stagiaires, medewerkers van het bestuursbureau en leerkrachten uit de flexpool moeten over een VOG kinderopvang beschikken. In 2013 is voor al deze medewerkers een VOG kinderopvang aangevraagd en verkregen. 3.2 Ontwikkeling van het leerlingenaantal De Tabijnscholen bevinden zich in een krimpregio. Dat is te merken aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In de periode is het leerlingenaantal van de Tabijnscholen gedaald met ruim 8%. In 2013 bedroeg het leerlingenaantal 5.625, waarmee het vrijwel identiek was aan het leerlingenaantal van 2012 (5.628). Niettemin wordt er de komende jaren weer een voortgaande krimp voor de Tabijnsscholen verwacht van ca. 2-3% per jaar. Wat betreft de ontwikkeling van het leerlingenaantal is er wel sprake van verschillen tussen de scholen: veel scholen blijven min of meer stabiel, sommige scholen groeien, andere scholen dalen licht en enkele scholen dalen sterk qua leerlingenaantal. Sommige scholen lopen qua leerlingenaantal zo sterk terug dat een voortbestaan als zelfstandige school niet langer mogelijk is. Dit geldt voor de Burghtweijt in Heemskerk en de Prinsenhof en Oranjehof in Alkmaar Fusie Anne Frank school - Burghtweijt Basisschool De Burghtweijt is eind 2011 qua leerlingenaantal voor de derde keer op rij onder de opheffingsnorm gekomen. Daarmee vervalt de bekostigingsgrondslag en kan de school niet langer zelfstandig voortbestaan. Dit is in het voorjaar van 2012 met alle betrokkenen bij de school gecommuniceerd. In 2012 heeft het CvB daarom het voornemen geuit om per 1 augustus 2013 te komen tot een fusie met de naburige Anne Frank school, eveneens vallend onder Tabijn. In het voorjaar 2013 hebben de medezeggenschapsraden van de beide scholen ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De fusie tussen de Anne Frank school en de Burghtweijt is per 1 augustus 2013 gerealiseerd. De naam van de (fusie)school blijft: Anne Frank school. 3.4 Fusie Oranjehof - Prinsenhof Vanwege de forse daling van het leerlingenaantal op de Alkmaarse scholen Prinsenhof (bestaande uit twee locaties) en Oranjehof (eveneens bestaande uit twee locaties) heeft het CvB medio 2013 het voornemen geuit om deze scholen per 1 augustus 2014 te fuseren. De nieuwe fusieschool zal bestaan uit drie locaties; de locatie Kofschipstraat van de Oranjehof zal met ingang van 1 augustus 2014 worden gesloten. Dit voornemen is in het najaar 2013 met alle betrokkenen besproken. Ook de ouders zijn hierover geïnformeerd. In het voorjaar van 2014 hebben de medezeggenschapsraden van de betrokken scholen ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De fusie tussen de Oranjehof en Prinsenhof zal per 1 augustus 2014 worden doorgevoerd. De naam van de (fusie)school wordt: DURV! school. 3.5 Uittreden Vervangingsfonds Tabijn is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds vergoedt de kosten van zieke werknemers, maar daar staat een aanzienlijke premie tegenover. Al meerdere jaren wordt geconstateerd dat Tabijn beduidend meer premie afdraagt dan het aan vervangingskosten declareert. Tot voor kort was aansluiting bij het Vervangingsfonds verplicht, maar nu niet meer. Vanwege het aanzienlijke financiële voordeel van tenminste op jaarbasis (bij het huidige ziekteverzuimpercentage van 4 %) heeft het CvB in 2013 besloten per 1 januari 2014 uit het Vervangingsfonds te stappen en over te gaan naar het eigen risicodragerschap. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit besluit. 3.6 Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst In februari 2013 hebben Tabijn en de Belastingdienst het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. Beide partijen beogen hiermee te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze wat betreft fiscale aangelegenheden. Zij streven naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en een snelle standpuntbepaling, teneinde de rechtszekerheid te vergroten. 12

13 3.7 Vertrek externe vertrouwenspersoon Mevrouw Yvonne Grapendaal, een van de twee externe vertrouwenspersonen van Tabijn heeft haar functie wegens persoonlijke omstandigheden per 1 augustus 2013 neergelegd. Zij is 11 jaar als vertrouwenspersoon verbonden geweest aan Tabijn. In overleg met de andere vertrouwenspersoon, mevrouw Petra Vervoort, is afgesproken vooralsnog niet op zoek te gaan naar een vervanger voor mevrouw Grapendaal. De werkzaamheden kunnen naar inschatting van mevrouw Vervoort door één externe vertrouwenspersoon worden verricht. 13

14 ONDERWIJS EN KWALITEITS- ZORG 4. binnen één digitale omgeving zelfstandig aan de slag met lezen, spellen en schrijven. Op elke school zijn de leerkrachten geschoold om met Kurzweil werken en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het programma. Dit betekent ook dat de behoefte aan gescande en bewerkte teksten uit methoden en leesboeken groeit. De centrale digitale bibliotheek is wederom uitgebreid en daar waar er technische problemen zijn worden die aangepakt. 4.1 Passend onderwijs Samenwerkingsverbanden Tabijn participeert in twee samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland en Passend Onderwijs IJmond. Beide samenwerkingsverbanden hebben in 2013 gewerkt aan de voorbereiding van Passend Onderwijs in Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt dat in 2014 wordt besproken met directeuren en intern begeleiders van de scholen van Tabijn. In het directeurenberaad zijn de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden besproken. Tijdens de netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders zijn de ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden een vast agendapunt. Daar worden bestuurlijke ontwikkelingen en praktijkervaringen, met het CvB dat voor dit agendapunt aanwezig is, besproken Plusactiviteiten De scholen zijn ook dit jaar verder gegaan met het uitbreiden van het leerstofaanbod voor meerbegaafde leerlingen. Er zijn verschillende initiatieven op school- en bovenschools niveau ontwikkeld. Op schoolniveau wordt binnen de eigen school materiaal ingezet dat specifiek ontwikkeld is voor deze doelgroep, bijvoorbeeld de Pittige Plustoren en Levelwerk. Op de scholen in Alkmaar, Castricum en Heemskerk krijgen de plusleerlingen samen met leerlingen van andere Tabijnscholen les in een gemeenschappelijke plusklas. De Digitale Topschool, gestart in Alkmaar, is door andere scholen overgenomen. Er is behoefte kennis en ervaringen op dit terrein met elkaar te delen. In september 2013 is de notitie Plusleerlingen bij Tabijn vastgesteld door het CvB. Deze is besproken met de leerkrachten van de plusklassen en de directeuren. In de notitie wordt voorgesteld om een werkgroep in te stellen die de opdracht heeft om informatie over plusleerlingen te bundelen en digitaal beschikbaar te maken voor alle scholen van Tabijn. In november is de werkgroep plusleerlingen gestart om positieve ervaringen van binnen en buiten Tabijn te bundelen en digitaal beschikbaar te maken. Op die manier kunnen scholen meer gebruik maken van de opgedane ervaringen en samen werken aan een beter onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen Netwerk intern begeleiders De intern begeleiders zijn zes keer in 2013 bij elkaar gekomen. Alle intern begeleiders zijn tevreden over de wijze waarop het netwerk functioneert. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de voorbereidingsgroep. Deze bestaat drie intern begeleiders, de communicatiemedewerker die notuleert en het lid van de algemene directie dat verantwoordelijk is voor het IB-netwerk. Zoals afgesproken in het jaarplan is tijdens een bijeenkomst aandacht besteed aan de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) uit het inspectiekader. Tijdens een andere bijeenkomst is gesproken over het maken van analyses en interventies. Voor de onderwerpen verwijzen we naar de bijlage aan het eind van dit rapport. Vaste agendapunten in het netwerk zijn de ontwikkelingen m.b.t. ESIS, Kurzweil, uitwisselen van informatie ( Halen en brengen ) en intervisie in vaste groepjes. Daarnaast kwamen aan de orde het werken met SCOL, het strategisch beleidsplan en de kwaliteitsaspecten van de inspectie van het onderwijs. Tot slot verdiepten de intern begeleiders zich in het Early Warning System (EWS) en het maken van analyses en formuleren van interventies Gedragscode Een werkgroep heeft de Gedragscode van Tabijn vorm en inhoud gegeven. Uitgangspunt van een gedragscode is het idee dat je met z n allen bijdraagt aan een veilige en prettige manier van samenwerken. De gedragscode is een leidraad voor iedereen die de scholen van Tabijn bezoekt. Dus zowel voor leerkrachten, de ouders, de leerlingen als ook de medewerkers van het bestuursbureau. De afspraken zijn verwoord in vier waarden: ontwikkeling, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid. ontwikkeling verantwoordelijkheid Begeleiding dyslexie Alle scholen werken met het programma Kurzweil om leerlingen met dyslexie beter te kunnen begeleiden. Kurzweil 3000 is een geavanceerd dyslexieprogramma voor alle vormen van dyslexie. Met behulp van het programma kunnen leerlingen respect veiligheid 14

15 4.2 Opbrengstgericht werken Vervolg scholing opbrengstgericht werken Uit onderzoek is gebleken dat de leerkracht ertoe doet en dat leiderschap in een school een belangrijke rol hierin speelt. Dit betekent dat Tabijn goed zicht dient te krijgen op de kwaliteit van de leerkrachten en directeuren. In 2013 is het scholingsaanbod voor leerkrachten zowel op Tabijnniveau als op schoolniveau gericht op het versterken van opbrengstgericht werken. In de netwerken van alle leerkrachten is aandacht besteed aan differentiatie in lesaanbod en de leesstrategieën in begrijpend lezen (zie bijlage Netwerken). Om het scholingsaanbod doelgerichter en efficiënter te laten verlopen is in 2013 begonnen met de oprichting van de Tabijnacademie Tabijnacademie Eind 2012 heeft het CVB besloten de Tabijnacademie op te richten. De Tabijnacademie is ontstaan uit de wens om opleidingsactiviteiten te bundelen. De academie verzorgt een breed (scholings)aanbod voor alle medewerkers van Tabijn: netwerken voor de leerkrachten, deskundigheidsbevordering, begeleiding van specifieke doelgroepen, studiereizen, Tabijncafé en talentenbank. In haar fysieke verschijningsvorm is de Tabijnacademie een website waarop al het scholingsaanbod staat en waar men zich kan inschrijven. De scholingsbijeenkomsten vinden plaats bij Tabijn. De eerste vergadering van de werkgroep Tabijnacademie vond plaats in februari Gezien de late start van de werkgroep was het niet meer mogelijk om per 1 augustus 2013 de Tabijnacademie met een goed aanbod te laten beginnen. De voorbereidende werkzaamheden van deze werkgroep waren onder meer onderzoek naar academies van andere schoolbesturen, inventarisatie van scholingsbehoefte van personeelsleden en teams, keuze van een backoffice systeem. Dit backoffice systeem behelst een website waar personeelsleden alle informatie over het scholingsaanbod kunnen vinden (vorm, inhoud, niveau, duur, plaats, etc.) en waar zij zich kunnen inschrijven. Een systeem dat allerlei administratieve handelingen zoals aanmelding, afmelden, uitreiken van certificaten en dergelijke kan verrichten. Gekozen is voor het systeem van OinO en Kokgesto Rolf. Hiermee heeft de Tabijnacademie een website met een eigen gezicht. Deze website is op de nieuwjaarsreceptie 2014 gelanceerd. De werkgroep heeft hiervoor het draaiboek kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau ontwikkeld. Voor de inspectiebezoeken aan basisschool Oranjehof en Visser t Hooft in juli is een concept handboek aan de onderwijsinspecteurs gestuurd. De inspecteurs oordeelden dat in het draaiboek alle aspecten van het onderwijsleerproces systematisch aan de orde komen en dat de kwaliteitszorgcyclus op er goed uit ziet. Tegelijkertijd meldden zij dat in de praktijk nog moet blijken of scholen volgens het draaiboek werken. Met het directeurenberaad is afgesproken dat het thema kwaliteitszorg twee keer per schooljaar op de agenda van het beraad wordt gezegd Handboek Kwaliteitszorg Tabijn op schoolniveau In dit handboek worden de thema s binnen de kwaliteitszorg beschreven, alsmede de wijze waarop de thema s worden onderzocht en wanneer de thema s aan de orde zijn. In het draaiboek staan alle onderwerpen om het onderwijsleerproces te evalueren over een periode van vier jaar ingepland. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderwerpen per schooljaar aan de orde komen. Uit het handboek Kwaliteitszorg op schoolniveau is de EWS vragenlijst Risicofactoren in 2013 aan de orde. De vragen uit deze vragenlijst zijn in de PO-spiegel gezet, waardoor teamleden deze vragen digitaal konden invullen en waarna de directeur een compacte rapportage kon ontvangen. Deze rapportage is op elke school binnen het team besproeken. Vragen als waar zijn we met elkaar over eens en waarover niet, is er een grote discrepantie tussen de meningen, zijn er verbeterpunten, kwamen in de teambespreking aan de orde. In de jaarverslagen van de scholen zijn de EWS vragenlijst en de uitkomsten van de teambespreking en eventuele vervolgstappen beschreven. Volgens onderstaand schema zijn de volgende aspecten in 2013 aan de orde geweest: Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Systematisch vorderingen volgen 4x Systematisch vorderingen volgen 4x Voldoende leertijd Voldoende leertijd 4.3 Interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitsonderzoeken door de onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft in 2012 bij vijf scholen (Het Rinket, Bosschool, Molenhoek, Visser t Hooft en De Oranjehof) een kwaliteitsonderzoek gedaan. In tegenstelling tot de kwaliteitsonderzoeken in 2011 beoordeelt de onderwijsinspectie de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) overwegend voldoende. Het overzicht is in de bijlage opgenomen. De werkgroep Onderwijskwaliteit heeft naar aanleiding van de inspectiebezoeken in 2011 de opdracht gekregen om een kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau zodanig vorm te geven, dat het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en tevens passend is bij de wensen van de scholen, namelijk efficiënt en effectief. Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS vragenlijst Risicofactoren EWS vragenlijst Bovenschools management * wordt afgenomen in 2014 Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS vragenlijst Team functioneren en leidinggeven * EWS vragenlijst Opbrengsten* Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel* 15

16 4. onderwijs en KWaLITeITsZoRg Planning alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Systematisch vorderingen volgen 4x Systematisch vorderingen volgen 4x Systematisch vorderingenvolgen 4x Systematisch vorderingen volgen 4x Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS vragenlijst: Risicofactoren EWS vragenlijst: Team functioneren en leidinggeven EWS vragenlijst: Onderwijsleerproces Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel EWS vragenlijst: Bovenschools management EWS vragenlijst: Opbrengsten EWS vragenlijst: Onderwijs en leren Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel Variabel : audit, visitatie en rapportage onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) Voor het schooljaar staan twee vragenlijsten gepland. In twee directeurenberaden in het najaar 2012 is de EWS vragenlijst over het bovenschools management besproken. Uit de bespreking met de directeuren blijkt dat een aantal punten een nadere uitwerking behoeft: een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de directie van scholen en de algemene directie, ring door de algemene directie, audit, duidelijke afspraken over vervolgtrajecten van kwaliteitsverbete- draaiboek met kaders voor het uitvoeren van een zelfevaluatie en het levendig houden en up-to-date houden van verschillende beleidsstukken, waaronder o.a. het protocol begeleiden van zwak functionerende leerkrachten, kerntaak onderwijskundig leiderschap. Uit de bespreking kwamen twee zaken naar voren die niet één-opéén te herleiden zijn naar de thema s uit de vragenlijst bovenschools management, namelijk: starten met 360 graden feedback van directie van scholen, algemene directie en CvB om meer zicht te krijgen op het functioneren van alle leidinggevenden van Tabijn en een handboek voor (startende) directeuren. De werkgroep onderwijskwaliteit zal samen met de sector HRM de ontwikkelpunten en aanbevelingen in 2013 uitwerken. 16

17 4.3.3 De Cito-eindopbrengsten van de scholen van Tabijn In april 2013 is na de uitslag van de Cito-eindtoets een overzicht per school gemaakt van de Cito-eindtoetsscore van de afgelopen 3 jaren. Op basis van de scores zijn de scholen ingedeeld in de fasen van het Early Warning System (EWS). Op basis van de Cito-eindtoetsscores van de afgelopen 3 jaren zijn er volgens de indeling van het EWS geen scholen in de rode fase, d.w.z. de risicovolle fase. 20 Scholen zijn in de groene fase ingedeeld. Dit betekent dat deze scholen de afgelopen drie jaar overwegend Cito-eindtoetsscores hebben gehaald die gemiddeld en/of bovengemiddeld zijn. Om in de donkergroene fase van EWS te komen moet een school twee van de drie jaren een bovengemiddelde Cito-eindtoetsscore hebben. In de gele fase zijn 5 scholen geplaatst. Aan deze scholen is gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hiervan belang, omdat deze groep in 2014 de nieuwe groep 8 is. In het managementoverleg met de algemene directie zijn de directies van deze scholen gevraagd naar het verhaal achter de eind- en tussenopbrengsten en welke resultaten zij van de nieuwe groep 8 in 2014 verwachten. Afhankelijk van hun toelichting, de analyse van de eind- en tussenopbrengsten en de te verwachten resultaten in 2014 zijn afspraken gemaakt met deze scholen over de noodzaak om gerichte interventies te plegen. Dit om voor de tweede maal een score onder de ondergrens te voorkomen. In de bijlage worden deze scholen er extra uitgelicht. Tabel: De eindopbrengsten 2013* ingedeeld Early Warning System gecor.st. score 2011 ongecor. score 2012 ongecor. score 2013 ondergrens 2013 gemiddelde 2013 bovengrens 2013 indeling in EWS fase Anne Frank ,6 534,3 536,3 538,3 2 Arkel ,6 534,9 536,9 538,9 3 Augustinus ,4 534,5 536,5 538,5 4 Baken ,5 534,8 536,8 538,8 5 Bareel ,3 534,8 536,8 538,8 6 Binnenmeer ,9 534,5 536,5 538,5 7 Bosschool ,3 535,2 537,2 539,2 8 Branding ,5 534,6 536,6 538,6 9 Burghtweijt ,4 528,9 530,9 532,9 10 Cunera ,6 534,5 536,5 538,5 11 Duif ,0 534,2 536,2 538,2 12 Kornak ,2 534,8 536,8 538,8 13 Leonardus ,4 533,5 535,5 537,5 14 Molenhoek ,3 534,3 536,3 538,3 15 Oranjehof ,8 534,6 536,6 538,6 16 Otterkolken ,4 534,8 536,8 538,8 17 Paulus ,8 534,5 536,5 538,5 18 Prinsenhof ,5 532,1 534,1 536,1 19 Prinsenhof ,1 532,1 534,1 536,1 20 Rinket ,7 529,0 531,0 533,0 21 Toermalijn ,2 534,9 536,9 538,9 22 Visser t Hooft ,3 534,6 536,6 538,6 23 Vlinder ,6 531,6 533,6 535,6 24 Vrijburg ,7 534,8 536,8 538,8 25 Willem Alexander ,0 534,9 536,9 538,9 26 Windhoek 534, ,9 534,8 536,8 538,8 * Vóór 2012 werkte de Onderwijsinspectie met een gecorrigeerde standaard score om de ondergrens van de Cito-eindtoets te bepalen. Deze ondergrens lag jaren op Sinds 2012 wordt voor de bepaling van de ondergrens, gemiddelde en bovengrens het percentage leerlingengewicht van de school gehanteerd. Dit betekent dat elke school andere waarden voor deze grenzen heeft. Hierdoor kunnen Cito-eindtoetsscores van scholen niet éénop- één met elkaar vergeleken worden. De vergelijking tussen eindtoetsscores van bijv. twee opeenvolgende jaren van een schoolkan mank gaan, omdat een school het ene jaar een hoger leerlingengewicht kan hebben dan het andere jaar en andersom. Het percentage leerlingengewicht wordt bepaald op 1 oktober en heeft betrekking op alle leerlingen van de school. 17

18 4. onderwijs en KWaLITeITsZoRg Ambitie Tabijn Strategisch Beleidsplan Alle scholen van Tabijn scoren ten minste gemiddeld voor de opbrengsten voor rekenen en taal voor het einde van 2013 en zoveel eerder als mogelijk is. Ten minste 20% van de Tabijnscholen scoort voor het einde van 2013 bovengemiddeld op deze opbrengsten. In 2013 hebben vier scholen van Tabijn bovengemiddeld gescoord op de Cito-eindtoets. Hiermee is onze ambitie 20% van de scholen scoort bovengemiddeld net niet gehaald. Ook de ambitie dat alle scholen van Tabijn ten minste gemiddeld scoren, is niet gerealiseerd. Vier scholen scoren onder de ondergrens en 4 scholen scoren wel boven de ondergrens maar onder het gemiddelde. Onze ambitie is dat scholen blijvend (duurzaam: drie jaren na elkaar) gemiddeld en 20% bovengemiddeld scoren. In het managementoverleg in het voorjaar 2013 zijn met alle scholen de eind- en tussenopbrengsten besproken. Ook is gevraagd naar de te verwachten Cito-eindtoetsscore Het EWS en de geformuleerde ambities van de scholen spelen hierin een zeer belangrijke rol Excellente School Het CVB en de algemene directie hebben scholen gevraagd of zij een aanvraag willen doen om in aanmerking te komen voor het predicaat excellente school, dat door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in het leven is geroepen. De reactietermijn (23 mei 2013) was voor de scholen die hieraan mee willen doen, te kort dag. De Binnenmeer uit Uitgeest, de Bosschool in Bergen, en de Augustinusschool in Castricum, De Duif in Heiloo, Het Rinket in Heemskerk, de Paulus in Castricum hebben aangegeven dat zij willen onderzoeken in hoeverre zij reeds voldoen aan de eisen die aan een excellente school worden gesteld. De scholen hebben de ambitie uitgesproken dat zij, als zij in 2014 nog niet klaar zijn voor het predicaat excellentie, zeker in 2015 dit predicaat willen krijgen. De directeuren van deze scholen worden vanuit de algemene directie ondersteund bij het doen van de aanvraag Excellente School Bestuurlijk overleg met de onderwijsinspectie Op 20 september is de onderwijsinspectie op het bestuursbureau geweest voor het bestuurlijk overleg. In dit overleg zijn alle scholen van Tabijn besproken. De resultaten van de Cito-eindtoets zijn, waar nodig, bijgesteld. Alle scholen van Tabijn krijgen het basisarrangement. De basisscholen Anne Frank, De Windhoek, De Vrijburg en De Oranjehof krijgen een attendering, omdat zij een keer onder de ondergrens van de Cito-eindtoetsscore hebben gescoord. Basisschool het Rinket kreeg in eerste instantie ook een attendering, maar na bezwaar van Tabijnzijde heeft de onderwijsinspectie besloten het Rinket het basisarrangement zonder attendering te geven. Zij baseert zich hierbij op de complexe schoolbevolking en het grote verschil tussen het percentage gewogen leerlingen in groep 8 ten op zicht van de rest van de school. Alle scholen van Tabijn scoren ten minste gemiddeld voor de opbrengsten voor rekenen en taal voor het einde van 2013 en zoveel eerder als mogelijk is. Ten minste 20% van de Tabijnscholen scoort voor het einde van 2013 bovengemiddeld op deze opbrengsten. 18

19 Invalpool = Flexpool Tabijn werkt al meer dan 10 jaar met een vast bestand aan leerkrachten die (tijdelijke) vacatures op alle scholen van Tabijn opvangen. Met goedkeuring van het College van Bestuur is de invalpool in 2013 omgedoopt tot flexpool. Medewerkers in de invalpool worden flexibel ingezet en om die reden verdient de invalpool een naam die hierbij past! Een korte terugblik op de beginjaren en de reden voor de naamswijziging. FLEXPOOL: flexibele inzet van leerkrachten, leerkrachten met een flexibele werkplek en een flexibele houding. In 2002 is de invalpool opgericht om vervanging bij ziekte of verlof snel te kunnen regelen. Toen bestond de invalpool uit maar liefst vier (!) leerkrachten. In de loop van de tijd is de invalpool uitgegroeid tot een grote groep gemotiveerde leerkrachten. In 2013 werkten er ongeveer 75 leerkrachten in de invalpool. Niet alleen de grootte van de groep is veranderd maar ook de manier waarop invalpoolers ingezet worden is veranderd. Voorheen vervingen onze leerkrachten in de invalpool vooral zieke collega s en zwangere collega s. Steeds vaker echter worden zij ingezet voor bijvoorbeeld een jaar in de formatie van een school. Beide partijen hebben hier baat bij. De invalleerkracht heeft een langdurige tijdelijke werkplek en hiermee de mogelijkheid om op verschillende werkplekken binnen Tabijn ervaring op te doen, cultuur en werkwijzen op te snuiven. Voor de school is het door de flexibiliteit in formatie fijn dat er geen personele overplaatsing nodig is in de toekomst en er wel langdurige vervanging in een groep geboden kan worden. Tevens starten veel nieuwe, jonge leerkrachten hun loopbaan binnen Tabijn via de invalpool. Hierdoor kunnen zij ervaring opdoen op verschillende scholen binnen Tabijn; een zeer leerzame start in het vakgebied! Bovenstaande punten zijn redenen voor de groei van de invalpool. Binnen de invalpool werken medewerkers met een tijdelijke benoeming, maar ook met een vaste benoeming. Tabijn vindt dat de naam invalpool mede door de veranderende omstandigheden m.b.t. de inzet van invalpoolers geen recht meer doet aan het werk dat deze collega s doen. De leerkrachten flexpool zijn zeer gewaardeerde leerkrachten binnen Tabijn. Daarom de keus voor een nieuwe naam die recht doet aan de werkzaamheden en werkwijze van deze collega s! Steeds vaker bereiken ons berichten van flexpoolers dat het invallen op scholen hen veel heeft opgeleverd: het leren kennen van verschillende onderwijsconcepten en diverse culturen binnen een school leren je een hoop van het vak. Wanneer sta ik in mijn kracht en wat past bij mij? 19

20 5. ICT 5.1 Algemeen Het jaar 2013 is voor de ICT-dienst een jaar geweest waarin de ontwikkelingen er voor gezorgd hebben dat de ondersteuningsvraag langzaam aan het veranderen is. De vraag naar tablets wordt groter en het aantal werkplekken is toegenomen. Begrippen als bring your own device (BYOD) en choose your own device (CYOD) deden hun intrede. De SharePoint omgeving is door de ontwikkelingen van Office 365 verplaatst naar the Cloud. Ook educatieve software wordt verplaatst naar het internet. Basispoort als toegangspoort naar de educatieve content is inmiddels een begrip. Educatieve uitgevers stellen daar hun software en producten online beschikbaar. Naar verwachting zal dit aantal alleen maar groeien. De vraag naar draadloos werken neemt toe. Dat alles legt een zware wissel op de internetverbinding, met name de bandbreedte. De ICT-dienst heeft veel geïnvesteerd om de draadloze voorzieningen op orde te krijgen. Daar waar nodig is de internetbandbreedte aangepast door een extra particuliere lijn naast de zakelijke lijn aan te leggen. Om een goed beheer van met name Windows 8-tablets te kunnen blijven garanderen verdiept de ICT-dienst zich in mobiele managementoplossingen. 5.2 Migratie/Vervangingsplan Migratie SharePoint en Exchange De SharePoint- en Exchangeomgeving is verhuisd van het datacentrum in Ede, alwaar de firma Switch het technische deel beheerde, naar the cloud. Microsoft biedt Office 365 gratis aan voor het onderwijs. Op basis van de voor- en nadelen heeft de ICT-dienst besloten opnieuw een migratie van de SharePoint en Exchangeomgeving uit te voeren met hulp van het ICT-bedrijf Diva. Dit levert Tabijn niet alleen een kostenbesparing op maar geeft ook voorrang op updates van Microsoft. Daarnaast is de Active Directory in de zogenaamde Microsoft Azure omgeving geplaatst. Active Directory staat beheerders toe om de rechten en instellingen in het netwerk van een volledig bedrijf te beheren. Microsoft Azure is een betaald cloud-computing platform waarmee een aantal internetdiensten aangeboden kan worden via het internet of binnen het eigen bedrijf. Azure is een apart deel in het datacentrum van Microsoft. Ook de websites van de verschillende Tabijnscholen en van kantoor zijn hier ondergebracht. In de laatste fase van de migratie meldde Diva het faillissement. De ICT-dienst is naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe partner met de juiste kennis in huis. Deze is gevonden in de firma Caesar. De migratie is in goed overleg met Diva en Caesar afgerond. De firma Caesar neemt voorts het technische beheer voor haar rekening en ondersteunt de ICT-dienst daar waar nodig met het functionele beheer Hardware Conform het vervangingsplan is een vijfde deel van alle hardware op de scholen vervangen. Dit betreft zowel servers als personal computers en laptops. In totaal zijn er in 2013 nog eens ongeveer 500 stuks tablets aangeschaft is het laatste jaar waarin alleen met vaste computers en laptops gewerkt wordt volgens het vervangingsplan. Vanaf 2014 kunnen de scholen ook kiezen voor tablets i.p.v. vaste computers of laptops. 5.3 Externen Atrium Atrium, een schoolbestuur met zes scholen in de gemeente Langedijk en Heerhugowaard, heeft de ICT-dienst van Tabijn in 2012 gevraagd om technische ondersteuning. Op 6 september 2012 hebben de besturen van Tabijn en Atrium een dienstverleningsovereenkomst getekend. De ICT-dienst van Tabijn heeft de voorgenomen vervanging van alle servers en computers op de zes scholen van Atrium in 2013 afgerond. Tevens heeft de ICT-dienst bemiddeld en geadviseerd bij het opzetten van een SharePoint omgeving en daartoe contact gezocht met de firma Sparked. De dienstverleningsovereenkomst wordt in 2014 voortgezet. 5.4 Professionalisering Netwerk voor ICT-coördinatoren Vier keer per jaar komen de ICT-coördinatoren bijeen in een netwerkbijeenkomst, waarbij telkens een ander thema centraal staat. In het kader van social media is er een bezoek gebracht aan Innofun te Breda. Tijdens dit bezoek stelde de cursusleider vast dat er weinig groepen op bezoek komen met zoveel kennis van de sociale media. Een leuke opsteker maar tevens een uitdaging dat te vertalen naar de praktijk! Binnen het huidige ICT-coördinatoren netwerk bevindt zich een groot aantal early adopters oftewel vooruitlopers. Zij zijn de drijvende kracht en zorgen voor draagvlak in hun scholen. Er wordt gewerkt op drie domeinen: bekwaamheid (kennis & vaardigheden), samenwerken (online samenwerken) en ambassadeurschap (collega s enthousiasmeren). Tijdens de netwerkbijeenkomsten is o.a. gesproken over: Gebruik van Apps Social Media gebruik in het algemeen Voorstel voor een protocol Social Media ICT-beleid op de school Intervisies m.b.t. implementaties op schoolniveau ICT-beleidsplan. Bijna alle ICT-coördinatoren hebben een ICTbeleidsplan geschreven. Vanuit het ICT-coördinatoren netwerk zijn er handreikingen gedaan voor wat betreft de invulling daarvan. Op basis van deze beleidsplannen zijn allerlei educatieve ICT-activiteiten in gang gezet, zoals bijvoorbeeld het werken met Snappet, digitale toetsen, tabletgebruik in de klas en de plusklassen. 20

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 5 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Het strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage April t/m Medio mei 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Februari en maart 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio november 2012 t/m januari 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met mei 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

VOORWOORD 4 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 STRATEGISCH BELEID 8 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 12 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 14 ICT 22

VOORWOORD 4 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 STRATEGISCH BELEID 8 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 12 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 14 ICT 22 JAAR VERSLAG2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 2 3 4 5 6 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 1.1 Kerntaak 6 1.2 Organisatie 6 1.3 Organogram 7 STRATEGISCH BELEID 8 2.1 Het strategisch beleidsplan

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met april 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half september tot eind november 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half juni tot half september 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010 Managementrapportage Stichting Tabijn sept. t/m nov. 2010 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Augustus tot en met oktober 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de P.C. Zijlwijkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de P.C. Zijlwijkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij de P.C. Zijlwijkschool Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17NV Onderzoeksnummer : 127749 Datum schoolbezoek : 6 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool St. Trudo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool St. Trudo RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool St. Trudo Plaats : Helmond BRIN nummer : 06OF C1 Onderzoeksnummer : 150545 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 3 april 2013 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio september t/m medio november 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart t/m mei 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS PARKWIJCK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK" School : Obs "Parkwijck" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 27CM Onderzoeksnummer : 70293 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling : 25 september 2006

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Het Hoge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Het Hoge RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Het Hoge Plaats : Vorden BRIN-nummer : 04TU Onderzoeksnummer : 125169 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Vastgesteld te Zwolle :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS DE ELSTAR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "DE ELSTAR" School : rkbs "De Elstar" Plaats : Elst BRIN-nummer : 28BG Onderzoeksnummer : 82399 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling : 23 november 2006

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Tyo H.van Eeghen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Tyo H.van Eeghen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Tyo H.van Eeghen Plaats : Aerdenhout BRIN-nummer : 05MD Onderzoeksnummer : 125727 Datum schoolbezoek : 12 april 2012 Rapport

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Sprankel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Sprankel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Sprankel School/instelling: De Sprankel Plaats: Dussen BRIN-nummer: 05NM Onderzoeksnummer: 110274 Onderzoek uitgevoerd op: 12 december 2008 Conceptrapport

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART School : basisschool Jan Ligthart Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 04QT Onderzoeksnummer : 90162 Datum schoolbezoek : 17 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie