INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 5 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Het strategisch beleidsplan Externe ontwikkelingen De missie De visie Geprioriteerde doelen voor Overige doelstellingen strategisch beleid Strategisch beleid ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 12 Medezeggenschapsraad bestuursbureau Ontwikkelingen van het leerlingenaantal Fusie Anne Frankschool Burghtweijt Paulus peuterschool Tevredenheidsonderzoek dienstverlening bestuursbureau Tabijndag Steunstichting Tabijn 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 14 Passend onderwijs Opbrengstgericht werken Interne en externe kwaliteitszorg 5 ICT 22 Algemeen Jaarplan/vervangingsplan Externen Professionalisering Technisch 1

3 Bedrijfsvoering 6 BUITENSCHOOLSE OPVANG 25 Uitbreiden BSO in eigen beheer Werkgroep Buitenschoolse opvang Inspectie door GGD Subsidie opleidingsbudget BBKO 7 PERSONEEL 26 Opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Werkzaamheden praktijkopleiders Management development Bewegingsonderwijs Netwerk voor adjunct-directeuren Doorstroom in functies Loopbaanmanagement Verbetering welbevinden en reductie van de ervaren werkdruk Bijeenkomst contactpersonen Overige personele zaken Grafieken 8 ONTWIKKELINGEN IN RELATIE TOT VERBONDEN PARTIJEN 32 Samenwerking Tabijn met SAKS/SKB Samenwerkingsverbanden WSNS/Passend onderwijs Protocol bestuurlijke samenwerking PO-VO Bestuurlijk netwerk inspectietoezicht (PO-Raad) Playing voor succes met voetbalclub AZ 9 HUISVESTING 34 Onderhoud Meerjarenonderhoudsplannen Vernieuwing en renovatie (korte termijn) Vernieuwing en renovatie (lange termijn) 10 JAARVERSLAG VERTROUWENSPERSOON 35 Meldingen en klachten 2012 Aandachtspunten en adviezen Beleid 2

4 Scholing interne contactpersonen Contactgegevens 11 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG DIRECTEURENBERAAD FINANCIEEL BELEID 39 Financiële positie balansdatum Analyse van het resultaat Investeringen en financieringsbeleid Treasuryverslag Begroting JAARREKENING BASISINFORMATIE BIJLAGE: OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIEBEZOEKEN 87 3

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Tabijn, een vooruitstrevende onderwijsorganisatie van 26 basisscholen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland in Noord-Holland. Met dit jaarverslag wil Tabijn zich verantwoorden richting het Ministerie van OC&W, de zeven gemeenten waar onze scholen zijn gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de medewerkers van onze organisatie en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in de brede regio. Daarnaast is het verslag bedoeld voor alle andere belangstellenden die meer van onze organisatie willen weten. Dit verslag concentreert zich op de ontwikkelingen die de organisatie Tabijn als geheel betreffen. Voor de ontwikkelingen op onze afzonderlijke scholen: raadpleeg de jaarverslagen op de websites van deze scholen (via of neem contact op met de directie van de school waar uw interesse naar uitgaat. In 2012 hebben wij met onze medewerkers hard gewerkt aan verdere verbetering van het onderwijs voor onze leerlingen. Een van de speerpunten is het beleid om het onderwijs nog beter af te stemmen op de individuele behoeften van de leerlingen (passend onderwijs). Onze scholen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op dit punt, waardoor er nauwelijks nog leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden doorverwezen naar het speciaal (basis)onderwijs. Een knappe prestatie! Ook wordt op veel scholen extra aandacht gegeven aan de beter presterende leerlingen, door o.a. deelname aan plusklassen of speciale programma s waarbij meer- en hoogbegaafde leerlingen extra onderwijs krijgen aangeboden. Alle Tabijnscholen beschikten in 2012 over een basisarrangement van de onderwijsinspectie, hetgeen betekent dat de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen van goed niveau is. Wij gaan ervan uit dat de kwaliteit van de leerkracht de doorslaggevende factor is voor goed onderwijs. Onze activiteiten en plannen zijn dan ook vooral gericht op verdere professionalisering van onze leerkrachten. We financieren (master)opleidingen voor onze leerkrachten. Daarnaast beschikken wij binnen Tabijn over een aantal netwerken waarin medewerkers kennis met elkaar delen en uitwisselen en waarin wij leren van elkaar. Al langer bestaan er netwerken voor directeuren, adjunctdirecteuren, intern begeleiders en ICT-coördinatoren. Maar sinds kort zijn wij ook bezig met het opzetten van Tabijnbrede netwerken voor leerkrachten. Met trots stellen wij vast dat er met ingang van het schooljaar netwerken bestaan voor alle leerkrachten van Tabijn! In dit jaarverslag leest u meer over deze en andere activiteiten en zullen wij aangeven welke concrete resultaten er in 2012 zijn behaald. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u nog tips? Laat het ons weten via U kunt ook twitteren Uw vragen, opmerkingen en reacties zijn van harte welkom. Wij danken u voor uw interesse in onze onderwijsorganisatie en wensen u veel leesplezier. Jonne Gaemers, Voorzitter College van Bestuur 4

6 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 1.1 Kerntaak Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk, oecumenisch, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Onze kerntaak is het verzorgen van onderwijs. Daarnaast organiseert Tabijn op een aantal scholen de buitenschoolse opvang. Binnen de door Tabijn aangegeven kaders bepalen onze scholen zelf hun onderwijskundig beleid. 1.2 Organisatie De organisatiestructuur van Tabijn ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het functioneren van de organisatie als geheel. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en functioneert als klankbord voor het CvB. De RvT is de werkgever van het CvB. Zijn verdere taken zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Tabijn. U vindt de statuten op onze website De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: Dhr. A. de Wit, voorzitter (voorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland) Dhr. S. van Keulen, vicevoorzitter (adviseur en interim-manager) Mevr. S. de Boer (lid College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep) Dhr. R. Deen (manager beroepsopleidingen Tata Steel Training Centre, Tata Steel) Mevr. M. van Tunen (diensthoofd bestuurlijke aangelegenheden Politie Kennemerland; nevenfunctie gemeenteraadslid voor de PvdA in Heemskerk) College van Bestuur Het éénhoofdig College van Bestuur is het bevoegd gezag van Tabijn. In de praktijk betekent dit dat het CvB alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid van Tabijn. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de RvT. Tot de bestuurlijke kerntaak behoren de verdere professionalisering van de organisatie en de stimulering van de kwaliteit van het onderwijs. Het college staat in verbinding met de scholen en behartigt externe belangen. Het CvB stuurt de algemene directie en de sectormanagers aan. Het College van Bestuur bestaat uit: Dhr J.P. Gaemers, voorzitter. Nevenfuncties van de heer Gaemers Lid Raad van Toezicht Stichting Basisscholen Alkemade Lid Raad van Toezicht Stichting Mozarthof ZML Bestuurslid D66 Thema-afdeling Onderwijs en Wetenschap Algemene directie De twee leden van de algemene directie sturen de schooldirecteuren aan en ondersteunen deze op verschillende terreinen. Zij zijn de hiërarchische leidinggevenden van de schooldirecteuren en voeren derhalve met hen de functionerings- en beoordelingsgesprekken en de halfjaarlijkse managementoverleggen. Verder nemen zij de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het terrein van onderwijs voor hun rekening en geven zij uitvoering aan het (onderwijskundig) strategisch beleid. Tenslotte ondersteunen zij het CvB in brede zin bij het uitoefenen van de bestuurstaken en vervangen zij het CvB bij afwezigheid. De algemene directie bestaat uit: Mevr. F.L. Loth Dhr. W.T. Noom 5

7 Onderwijsbureau In het onderwijsbureau zijn de sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie ondergebracht. Elke sector wordt aangestuurd door een eigen sectormanager. Sector Human Resource Management & bestuursondersteuning De sector HRM en bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Tabijn. Kortweg kan worden gesteld dat deze sector het beste uit de ongeveer 550 medewerkers van Tabijn wil halen. Als onze medewerkers goed functioneren en met plezier hun werk doen straalt dat immers uit op onze leerlingen. Professionalisering van de medewerkers is daarbij een sleutelbegrip. Naast de sectormanager bestaat de sector HRM en bestuursondersteuning uit twee personeelsfunctionarissen, een secretaresse die de secretariële en administratieve ondersteuning van het CvB en de algemene directie verzorgt en een medewerker communicatie. Sector administratie Tabijn is niet alleen een onderwijsorganisatie maar ook een zelfstandig en erkend administratiekantoor. Dit administratiekantoor is ondergebracht in de sector administratie. Een groot voordeel hiervan is dat Tabijn de personeels- en salarisadministratie in eigen huis heeft en niet afhankelijk is van een extern administratiekantoor. De lijnen naar de scholen zijn daardoor kort en ook financieel is dit voordelig. De sector administratie kent naast de Financial controller/sectormanager een salarisadministrateur, een medewerker salarisadministratie, een medewerker personeelsadministratie en twee medewerkers financiën. Ook de twee kantinemedewerkers zijn in deze sector ondergebracht. Sector ICT In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. De sector ICT houdt de digitale infrastructuur op peil en ontwikkelt deze verder. De sector ondersteunt de scholen bij het maken van (onderwijskundig) beleid op het gebied van ICT en biedt scholing aan alle medewerkers van Tabijn. De sectormanager geeft leiding aan twee systeem-/netwerkbeheerders en een ICTconsultant. Sector huisvesting Alle zaken die te maken hebben met nieuwbouw, renovatie en onderhoud van de vele schoolgebouwen van Tabijn liggen in handen van de sector huisvesting. De sectormanager voert, samen met het CvB, het overleg met de zeven gemeenten waarin de Tabijnscholen zijn gevestigd, over de huisvesting van de scholen. Naast de sectormanager en een medewerker huisvesting maken vier onderhoudsmedewerkers deel uit van de sector. Zij voeren het dagelijks onderhoud aan de gebouwen uit. Een schilder zorgt voor (een deel van) het noodzakelijke schilderwerk aan de scholen. 6

8 1.3 Organogram Raad van Toezicht College van Bestuur GMR Algemene directie Directeurenberaad Bestuursbureau (sectoren HRM en bestuursondersteuning, ICT, huisvesting en administratie) SCHOLEN 7

9 2. Strategisch beleid 2.1 Het strategisch beleidsplan Eind 2009 heeft het College van Bestuur na een intensief traject een strategisch beleidsplan voor de jaren vastgesteld. Het strategisch beleidsplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de schooldirecteuren en de managers van het bestuursbureau en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De belangrijkste elementen uit dit plan worden in dit hoofdstuk toegelicht. Het strategisch beleidsplan wordt verder uitgewerkt in plannen per jaar. In de hierna volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de resultaten die zijn behaald op basis van het jaarplan In 2012 is tevens een begin gemaakt met de voorbereiding van een nieuwe strategische cyclus ( ). Meer hierover leest u in paragraaf Externe ontwikkelingen In de omgeving van Tabijn speelt zich een aantal ontwikkelingen af die van belang zijn voor de scholen van onze organisatie. Een van de belangrijkste hiervan is de demografische ontwikkeling. In de brede regio waar Tabijn scholen heeft is sprake van krimp van de leerlingenaantallen, d.w.z. het aantal schoolgaande kinderen daalt. Deze ontwikkeling speelt al meerdere jaren en zal zich naar verwachting ook de komende jaren voortzetten. Als gevolg hiervan zullen de leerlingaantallen op de meeste Tabijnscholen ook de komende jaren een dalende trend (blijven) vertonen. Dat zal voor onze scholen, en voor de organisatie als geheel, tot gevolg hebben dat het personeelsbestand gereduceerd zal moeten worden en dat er sprake zal zijn van leegstand in de schoolgebouwen. In een aantal gevallen zal dit ertoe leiden dat scholen niet zelfstandig kunnen voortbestaan en zullen moeten fuseren met andere scholen. Een andere landelijke ontwikkeling die op ons afkomt is de Wet Passend Onderwijs. Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede onderwijsplek voor alle leerlingen die zich aandienen. Ook het onderwijs dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. In de Wet Passend Onderwijs wordt ook voorzien in nieuwe, grote regionale samenwerkingsverbanden waarin alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio verplicht participeren. In deze samenwerkingsverbanden wordt de zorg voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gecoördineerd en gefinancierd. Verder is er vanuit de politiek, het ministerie van OC&W en de inspectie de laatste jaren een toenemende aandacht voor het verhogen van het niveau van het taal- en rekenonderwijs op de basisscholen in Nederland (opbrengstgericht werken). Ook wordt er steeds meer de nadruk gelegd op goed, deugdelijk bestuur. Sinds 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht waarin strenge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de schoolbesturen en waarin ook sancties kunnen worden opgelegd indien er op dit terrein (ernstige) tekortkomingen worden geconstateerd. Ten slotte merken we binnen het primair onderwijs dat er door bezuinigingen een toenemende druk komt op de onderwijsbudgetten. Het doel van het strategisch beleidsplan is om op al deze ontwikkelingen adequaat in te spelen. 2.3 De missie Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor kwaliteit. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan garant voor hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Medewerkers en leerlingen worden voortdurend gestimuleerd te werken aan hun eigen ontwikkeling en resultaten. Het bestuur en de scholen van Tabijn staan midden in de samenleving en zijn ondernemend in het zoeken naar verbinding met relevante organisaties in de omgeving. 2.4 De visie Tabijn wil een lerende organisatie zijn Een optimistische mensvisie gericht op leren en ontwikkelen, staat hoog in het vaandel van Tabijn. De kerntaak van de scholen van Tabijn is het inrichten van het onderwijs op een zodanige wijze dat elk kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren is er binnen Tabijn continu aandacht voor permanente ontwikkeling van mens en organisatie, voor samenwerkend leren, voor open communicatie, voor een veilige leer- en werkomgeving, voor een professionele cultuur waarbij aanspreken op resultaat en gedrag gewoon is. 8

10 Tabijn wil een kwalitatief hoogwaardige organisatie zijn Tabijn hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het personeel, de kwaliteit van prestaties en de kwaliteit van faciliteiten en ondersteunende voorzieningen. Tabijn streeft er naar om continu actief en planmatig het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen te verbeteren. Transparantie en meetbaarheid zijn hierin centrale begrippen. Tabijn wil een ondernemende organisatie zijn De scholen zijn ook partner in opvoeding en zorg, waarbij de ouder primair verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind. Rekening houdend met de kerntaak speelt Tabijn een ondernemende en initiërende rol in de schoolomgeving en worden er contacten onderhouden met gemeentes en organisaties op het terrein van buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk, jeugdzorg en sport. Op alle niveaus individuele leerkrachten, scholen en College van Bestuur worden contacten gelegd met andere organisaties in de keten van onderwijs, opvoeding en zorg. Tabijn wil een inspirerende en zichtbare organisatie zijn In de waan van de dag, het politieke gekrakeel en de slingerende visies op onderwijs en opvoeding laat Tabijn een heldere en constante toon horen. Leerkrachten, ouders en leerlingen herkennen zich in de wijze waarop Tabijnscholen vormgeven aan identiteit: geworteld in de christelijke traditie, normen en waarden. 2.5 Besturingsfilosofie Tabijn realiseert zich dat goed, deugdelijk bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. Tabijn onderschrijft in dit verband de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO-Raad en handelt hier ook naar. Bij de besturing van de organisatie gaat Tabijn uit van een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in de competenties en in het gedrag en het handelen van alle bij de besturing van de organisatie betrokken medewerkers (leidinggevende op alle niveaus). Het gaat om de volgende kernwaarden: Verbinding Inspiratie Vertrouwen Ambitie Deze kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en visie van de organisatie. 2.6 Geprioriteerde doelen voor Van de 14 doelen die in het strategisch beleidsplan zijn opgenomen zijn er vijf uitgekozen die met prioriteit worden opgepakt. Als we er in slagen om vooral op deze vijf doelen merkbare vooruitgang te boeken, dan geven we op de best denkbare manier invulling aan de missie en visie van onze organisatie. De geprioriteerde doelen voor de periode zijn: Passend Onderwijs Opbrengstgericht werken Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Management development Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Doel 1. Passend Onderwijs Tabijn realiseert aan het einde van de planperiode (2013) voor iedere leerling (binnen de Tabijnscholen of daarbuiten) een passend arrangement, dat het kind in staat stelt zijn of haar (cognitieve, creatieve, sociale, enz.) talenten maximaal te ontwikkelen. In 2014 treedt de nieuwe Wet Passend Onderwijs in werking. Tabijn ziet de komst van deze wet als een kans om het onderwijs aan de leerlingen verder te verbeteren. Dat kan betekenen: extra begeleiding en aandacht voor kinderen die de basisvaardigheden voor bijvoorbeeld taal of rekenen nog niet machtig zijn, tot aan het bieden van een speciaal onderwijsprogramma aan excellente leerlingen die op hun eigen niveau uitgedaagd moeten worden. Kortom, niet een focus op repareren en verzorgen, maar op ontwikkelen en leren! 9

11 Doel 2. Opbrengstgericht werken Alle scholen van Tabijn scoren voor het eind van 2013 tenminste gemiddeld voor de opbrengsten van rekenen en taal. Tenminste 20% van de Tabijnscholen scoort voor het einde van 2013 bovengemiddeld op deze opbrengsten. Tabijn neemt de prestaties van de eigen leerlingen voor taal en rekenen zeer serieus. Ouders en de inspectie spreken de school daar terecht op aan als er aanleiding toe is. Het opbrengstgericht werken impliceert dat de gegevens over de vorderingen van leerlingen op het gebied van taal en rekenen een grotere rol gaan spelen in het handelen van de leerkracht. Tabijn investeert in opbrengstgericht werken als instrument om het taal- en rekenonderwijs op onze scholen in de breedte te verbeteren, ook op scholen die al gemiddeld of bovengemiddeld scoren. De maximale talentontwikkeling van onze leerlingen wordt hierdoor ondersteund. Doel 3. Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van (startende) leerkrachten Tabijn investeert in de opleiding van (startende) leerkrachten en in permanente, op de professionaliteit van leerkrachten gerichte scholing. Er is wat betreft scholing sprake van een professioneel en kwalitatief hoogwaardig aanbod op bovenschools niveau. Aan het eind van 2013 is op iedere Tabijnschool minstens één leerkracht op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Goed onderwijs vergt goede leerkrachten. Tabijn wil een aantrekkelijke werkgever zijn om toekomstige en reeds werkzame leerkrachten te (blijven) binden en boeien. De mogelijkheden voor scholing en opleiding zijn in dit verband van groot belang. Leerkrachten kunnen hiermee hun bekwaamheid onderhouden en verbeteren, zoals de Wet Beroepen in het Onderwijs dat voorschrijft. Een gelimiteerd aan leerkrachten kan ook met behulp van een Tabijnbeurs een masteropleiding volgen. De hiermee opgedane kennis en vaardigheden kunnen vervolgens ook binnen de school worden benut en verspreid. Tabijn werkt verder nauw samen met enkele Pabo s. Dit stelt ons in staat (mede) zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardige initiële opleiding van onze toekomstige leerkrachten. Via stageplekken op de Tabijnscholen recruteren wij talentvolle studenten. Doel 4. Management development Tabijn investeert in de continue ontwikkeling van professioneel management. Daardoor voldoen onze leidinggevenden aan de eisen die in de competentieprofielen worden gesteld en voorkomt Tabijn langdurig onvervulbare vacatures. Voor het eind van 2013 is 10% van de schooldirecteuren op masterniveau opgeleid of met de opleiding bezig. Het tekort aan schooldirecteuren neemt de komende jaren naar verwachting toe. Gezien deze landelijke ontwikkeling moet worden voorkomen dat er bij Tabijn onvervulbare vacatures ontstaan. Daarnaast geldt net als voor leerkrachten dat het management bij Tabijn (directeuren, adjuncten, bouwcoördinatoren van de scholen en managers van het bestuursbureau) zich voortdurend dient te professionaliseren. Het project management development zal ertoe leiden dat de scholingstrajecten voor (adjunct-)directeuren versterkt worden. Tabijn hecht er, net als bij de leerkrachten, aan dat managers investeren in hun loopbaan door een masteropleiding te volgen. Doel 5. Verbeteren van het welbevinden en reductie van werkdruk Tabijn realiseert een gerichte aanpak om het welbevinden van medewerkers aantoonbaar en duurzaam te vergroten en brengt zorgvuldig de factoren in kaart die een (te) hoge werkdruk bij medewerkers veroorzaken. Een belangrijke voorwaarde voor goed presteren is een zekere mate van welbevinden. In je kracht staan, zinvol en leuk werk doen, met fijne collega s om je heen waarop je kunt bouwen draagt hier aan bij. Tabijn is er zich van bewust dat leerkrachten de werkdruk op onze scholen vaak als (te) hoog ervaren en dat dit belemmerend werkt op het welbevinden. We zetten ons er daarom voor in om te analyseren waar de werkdruk vandaan komt, hoe de beleving van werkdruk zich ontwikkelt en welke verschillen er in dit opzicht tussen onze scholen zijn. Deze analyse leidt op schoolniveau, maar ook op bestuursniveau tot een gedegen plan van aanpak. 10

12 2.7 Overige doelstellingen strategisch beleid Het strategisch beleidsplan kent naast de vijf geprioriteerde doelstellingen nog negen andere doelen. Het gaat om de volgende doelstellingen: Doorlopende leerlijnen primair en voortgezet onderwijs Samenwerking met externe organisaties Loopbaanperspectieven bij Tabijn Continuïteit waarborgen Doorontwikkelen van het besturingsmodel Doorontwikkelen van de lerende organisatie Identiteit Professionalisering van de bedrijfsvoering Moderne huisvesting De afgelopen jaren zijn de strategische doelstellingen van Tabijn concreet uitgewerkt in de jaarplannen, bij veel doelstellingen vaak meerdere jaren achter elkaar (doorlopende projecten). In dit jaarverslag wordt onder andere verslag gedaan van de strategische doelstellingen die in 2012 aan de orde zijn geweest in het beleid van Tabijn. 2.8 Strategisch beleid Het jaar 2013 is het laatste jaar van de strategische cyclus ; daarom is in het najaar van 2012 een begin gemaakt met het opzetten van het traject dat eind 2013 moet leiden tot een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode We hebben ervoor gekozen om naast schooldirecteuren ook leerkrachten van Tabijn een prominente plek te geven in dit proces. Er zijn in september 2012 vijf ontwerpgroepen gevormd rond de volgende thema s: De Leerling De Leerkracht De Ouder Het Team De Leider Deze ontwerpgroepen bestaan uit directeuren, leerkrachten en medewerkers van het bestuursbureau. Een regiegroep onder leiding van de voorzitter CvB van Tabijn coördineert de activiteiten. De ontwerpgroepen komen meerdere malen apart bij elkaar. Daarnaast wordt er in 2013 ook een drietal plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de leden van de regiegroep, de deelnemers van de ontwerpgroepen en alle directeuren aanwezig zijn. Naar verwachting kan een eerste, ruwe versie van het nieuwe strategisch beleidsplan medio 2013 worden besproken met de GMR, de Raad van Toezicht en andere gremia binnen Tabijn. Conform de planning zal het nieuwe strategisch beleidsplan eind 2013 worden vastgesteld en begin 2014 in werking treden. 11

13 3. Organisatorische ontwikkelingen en governance 3.1 Medezeggenschapsraad bestuursbureau Het College van Bestuur heeft na een behoeftepeiling onder de medewerkers van het bestuursbureau besloten over te gaan tot het instellen van een medezeggenschapsraad (MR) voor het bestuursbureau. Het besluit is genomen in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Tabijn. De MR van het bestuursbureau is ingesteld op 1 oktober 2012 en bestaat uit drie leden. 3.2 Ontwikkeling van het leerlingenaantal De Tabijnscholen bevinden zich in een krimpregio. Dat is te merken aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In De periode is het leerlingenaantal van de Tabijnscholen gedaald met ca. 8%. In 2012 gaven de Tabijnscholen les aan leerlingen. Dit betekent een daling van 1% oftewel 58 leerlingen ten opzichte van Deze daling valt mee in vergelijking met de daling in de jaren daarvoor. Wel is het beeld tussen de scholen onderling sterk wisselend: veel scholen blijven min of meer stabiel, sommige scholen groeien, andere scholen dalen licht en enkele scholen dalen sterk qua leerlingenaantal. In 2011 bevonden zich twee Tabijnscholen, de Burghtweijt en het Rinket in Heemskerk, onder de opheffingsnorm die het Ministerie van OC&W (per gemeente) heeft vastgesteld. Ten aanzien van het Rinket is de verwachting dat de school weer licht zal gaan groeien de komende jaren. Dat geldt niet voor de Burghtweijt. Zie verder de volgende paragraaf. 3.3 Fusie Anne Frankschool - Burghtweijt Basisschool De Burghtweijt is in 2011 qua leerlingenaantal voor de derde keer op rij onder de opheffingsnorm gekomen. Daarmee vervalt de bekostigingsgrondslag voor deze school. De school kan niet voortbestaan als zelfstandige school. Dit is in het voorjaar van 2012 met alle betrokkenen bij de school gecommuniceerd. Veel ouders van de Burghtweijt hebben vervolgens aangegeven hun kind te willen inschrijven op de naburige Anne Frankschool, eveneens vallend onder Tabijn. In 2012 heeft het CvB daarom het voornemen geuit om per 1 augustus 2013 te komen tot een (administratieve) fusie tussen de beide basisscholen. Dit voornemen is besproken met de directies, docententeams en medezeggenschapsraden van de scholen. Ook de ouders van beide scholen zijn hierover geïnformeerd. In het voorjaar 2013 hebben de medezeggenschapsraden van Burghtweijt en Anne Frankschool ingestemd met de fusie-effectrapportage. Ook de gemeente Heemskerk heeft hierover een positief advies uitgebracht. Ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn heeft vervolgens ingestemd met de voorgenomen fusie. Daarop heeft het CvB het definitieve fusiebesluit genomen. De Anne Frankschool en de Burghtweijt fuseren per 1 augustus De naam van de (fusie)school blijft Anne Frankschool. 3.4 Paulus peuterschool Bij de start van de nieuwbouw van de Paulusschool in Castricum is al rekening gehouden met het idee om een peuterschool te huisvesten in het nieuwe gebouw. In dit verband zijn er gesprekken gevoerd met externe aanbieders van kinderopvang, maar die hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. De directie van de Paulusschool heeft vervolgens verzocht om de peuterschool in eigen beheer op te zetten. Na onderzoek naar de juridische, organisatorische en financiële haalbaarheid hiervan, heeft het CvB hiervoor in het najaar van 2012 het groene licht gegeven. In januari 2013 is de Paulus peuterschool is van start gegaan. 12

14 3.5 Tevredenheidsonderzoek functioneren bestuursbureau Medio 2012 is onder de schooldirecteuren van Tabijn een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van de directeuren over de dienstverlening van het bestuursbureau. Het resultaat van het onderzoek was zeer positief! De directeuren gaven het bestuursbureau als geheel het rapportcijfer 8 voor de dienstverlening. Uit de vragenlijst kwam (op een 4-puntsschaal) een gemiddelde score naar voren van 3,3. Knelpunten zijn eigenlijk niet geconstateerd. Wel zijn meerdere suggesties gedaan om de dienstverlening nog verder te verbeteren. In het voorgaande tevredenheidsonderzoek (gehouden in 2007) waren de scores beduidend lager. 3.6 Tabijndag Eens in de twee jaar organiseert Tabijn onder de titel Tabijndag een personeelsuitje voor alle (575) medewerkers van de organisatie. De Tabijndag 2012 vond plaats in Egmond aan Zee op 5 oktober 2012, tevens (en niet toevallig) de Dag van de Leerkracht. Deze middag stond in het teken van social media in het onderwijs. Na de plenaire lezing van keynote spreker Bamber Delver konden de deelnemers kiezen uit een groot aantal workshops, die o.a. in samenwerking met het bedrijf Innofun werden georganiseerd. Een flink aantal workshops werd gegeven door medewerkers van Tabijn zelf. Na de workshops vond nog een sessie met rondetafelgesprekken plaats, waarna de middag werd afgesloten met een borrel. Speciaal voor Tabijndag is een aparte website gelanceerd en er kon worden getwitterd naar #tabijn Steunstichting Tabijn De stichting Tabijn huurt het kantoorpand van het bestuursbureau van de steunstichting Tabijn. De leden van de Raad van Toezicht (RvT) vormen het bestuur van de steunstichting. Er is onderzoek gedaan naar het verlagen van de huur van het kantoorpand. In overleg met de RvT is besloten de jaarlijkse huur te verlagen van naar Dit levert Tabijn een besparing op van per jaar. De vrijkomende middelen zijn beschikbaar voor het onderwijs. De huurverlaging is mogelijk door de waarde van het kantoorpand naar beneden bij te stellen. Hiertoe is het kantoorpand getaxeerd. Door de lagere waarde van het kantoorpand is ook het eigen vermogen van de steunstichting navenant afgenomen. De accountant van Tabijn zal voorts onderzoeken of de steunstichting opgeheven en ondergebracht kan worden bij de stichting Tabijn. 13

15 4. Onderwijs en kwaliteitszorg 4.1 Passend onderwijs Ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden De scholen van Tabijn participeren in twee samenwerkingsverbanden. In beide samenwerkingsverbanden is de visie op de toekomst op papier gezet. De directies en intern begeleiders van alle Tabijnscholen zijn per samenwerkingsverband bij elkaar geweest om deze visie te bespreken. De uitkomst van deze gesprekken wordt door de vertegenwoordigers van Tabijn ingebracht in de werkgroepen die zich bezig houden met de voorbereidingen voor de nieuwe samenwerkingsverbanden. De betrokkenheid en het enthousiasme van de directeuren en intern begeleiders waren groot. Omdat op deze manier van werken beleid direct verbonden wordt met de praktijk op de scholen, zal Tabijn deze bijeenkomsten voortzetten. Op school- en bestuursniveau zijn ondersteuningsplannen gemaakt, die inzicht geven in de kwaliteit van de zorg op de Tabijnscholen. Daarbij is duidelijk geworden dat alle scholen de binnen het basisprofiel vereiste expertise in huis hebben. De resultaten van deze inventarisatie worden gebruikt bij het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden. In de samenwerkingsverbanden zijn werkgroepen opgezet om op basis van een hoofdlijnennotitie voorstellen te doen voor het ondersteuningsplan Kennis delen en kennis ontwikkelen Er is een start gemaakt met het inrichten van de digitale omgeving om kennis te delen en kennis te ontwikkelen. Op SharePoint hebben intern begeleiders hun kennis en expertise geplaatst. Ook is voor alle leerkrachten een plek gecreëerd, waar informatie over de inhoud van de netwerkbijeenkomsten zijn verzameld. Verder is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het plaatsen van een reactie Uitbreiding Plusactiviteiten Alle Tabijnscholen werken aan de verbetering van het aanbod voor meerbegaafde leerlingen. Op schoolniveau wordt materiaal ingezet dat specifiek bedoeld is voor deze doelgroep, bijvoorbeeld de Pittige Plustorens en Levelwerk. Op een aantal scholen krijgen deze leerlingen binnen de school zelf of samen met leerlingen van de andere Tabijn-scholen in dezelfde gemeente, les in een Plusklas. De Digitale Topklas, gestart in Alkmaar in de TTA (Topklas Tabijnscholen Alkmaar) wordt door andere scholen overgenomen Begeleiding dyslexie Het afgelopen jaar is op alle scholen het programma Kurzweil geïmplementeerd. Met behulp van dit programma zijn scholen in staat kinderen met dyslexie beter te begeleiden. Er zijn trainingen georganiseerd voor intern begeleiders, voor leerkrachten en leerlingen. Hierdoor zijn alle scholen in staat om met het programma te werken. Er is een centrale digitale bibliotheek ingericht met teksten uit de gebruikte methoden voor technisch en begrijpend lezen. In het komende jaar wordt er aandacht besteed aan de borging van Kurzweil op school- en Tabijnniveau en zal de bibliotheek verder worden uitgebreid Netwerk intern begeleiders De intern begeleiders zijn in 2012 zes keer bij elkaar gekomen. In januari is een Tabijnbrede afspraak gemaakt over de wijze waarop er op alle scholen wordt omgegaan met het ontwikkelingsperspectief. De inspectie voor het onderwijs heeft een presentatie gegeven aan de intern begeleiders en de scholendirecties over de risicogerichte werkwijze in relatie tot de indicatoren Opbrengsten en Zorg en Begeleiding en de wijze waarop de scholen hiermee omgaan. In één van de bijeenkomsten voor intern begeleiders is aandacht besteed aan het draaiboek Kwaliteitszorg. Terugkerende onderwerpen zijn de ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden, ontwikkeling in ESIS, Halen en Brengen en intervisie. Ook aan Kurzweil wordt elke bijeenkomst aandacht besteed. 14

16 4.2 Opbrengstgericht werken Vervolg Opbrengstgericht werken Spelling In april is er een vervolg op de studiedag in december 2011 geweest. Deze gezamenlijke studieochtend voor intern begeleiders en directeuren had als onderwerp: leidinggeven aan het proces van opbrengstgericht werken om het spellingsonderwijs te versterken. Tijdens de ochtend is nadrukkelijk stilgestaan bij de rol van de directeur en die van de intern begeleider in dit proces. De kwaliteitskaart van School aan zet Stepping Stones voor opbrengstgericht leidinggeven is hierbij gebruikt School aan zet De algemene directie heeft alle scholen van Tabijn opgegeven voor de eerste tranche van School aan zet. Reden voor aanmelding is dat het nieuwe traject van School aan zet qua vorm en inhoud aansluit bij het strategisch beleidsplan van Tabijn. In het traject gaat het om het bespreken van ambities en het formuleren van doelen (gesprek 1), het ontwikkelen door middel van kennisuitwisseling met andere scholen onder leiding van een expert (gesprek 2), het verbinden door middel van intervisie met andere scholen (gesprek 3) en prestaties met behulp van een reflectiegesprek (terug- en vooruit kijken). In september hebben alle scholen met twee experts van School aan zet het eerste ambitiegesprek gevoerd Netwerken voor alle leerkrachten In 2011 zijn we gestart met een netwerk voor leerkrachten van de groepen 1/2 en 8. Door de enthousiaste reacties van de deelnemers en de vragen van leerkrachten van de andere groepen zijn er ook netwerken opgezet voor de leerkrachten van de groepen 3 / 4 en 5 / 6. De leerkrachten van groep 7 vormen samen met de leerkrachten van groep 8 een netwerk. Alle nieuwe netwerken hebben dit jaar aandacht besteed aan de wijze waarop leerkrachten met het gedrag van hun leerlingen kunnen omgaan. De bestaande netwerken besteedden aandacht aan het meidenvenijn (groep 8), strategieën voor begrijpend lezen (7/8), groepsplannen en signaalleerlingen (1/2 ). De bijeenkomsten zijn voorbereid door leerkrachten uit de betreffende groepen o.l.v. een adjunct-directeur Tabijn Academie Binnen Tabijn vinden bovenschools veel activiteiten plaats (waaronder netwerkbijeenkomsten voor diverse geledingen, scholingsbijeenkomsten zoals over Marzano en spelling) die aansluiten bij onze kernwaarden vertrouwen, inspiratie, verbinding en ambitie. Om meer en beter te kunnen sturen op deze activiteiten is een notitie geschreven met een raamwerk voor het oprichten van de Tabijnacademie. Deze academie zal als paraplu dienen voor de volgende globale doelen: Professionalisering van al het personeel Ter ondersteuning van het realiseren van onze ambitie om het beste onderwijs in de regio neer te zetten (excellente scholen) Het bieden van opleidings- en carrièreperspectieven Profilering van Tabijn Thema s die aan bod komen in de Tabijnacademie zijn nauw verbonden met de onderwerpen uit het strategisch beleidsplan van Tabijn. In overleg met de directeuren van Tabijn is besloten het vaste bedrag per school vanuit de prestatiebox beschikbaar te stellen voor de Tabijnacademie. Doel is om in augustus 2013 de Tabijnacademie operationeel te hebben. 15

17 4.3 Interne en externe kwaliteitszorg Kwaliteitsonderzoeken door de onderwijsinspectie De onderwijsinspectie heeft in 2012 bij vijf scholen (Het Rinket, Bosschool, Molenhoek, Visser t Hooft en De Oranjehof) een kwaliteitsonderzoek gedaan. In tegenstelling tot de kwaliteitsonderzoeken in 2011 beoordeelt de onderwijsinspectie de kwaliteitsaspecten 8 (leerlingenzorg) en 9 (systeem voor kwaliteitszorg) overwegend voldoende. Het overzicht is in de bijlage opgenomen. De werkgroep Onderwijskwaliteit heeft naar aanleiding van de inspectiebezoeken in 2011 de opdracht gekregen om een kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau zodanig vorm te geven, dat het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en tevens passend is bij de wensen van de scholen, namelijk efficiënt en effectief. De werkgroep heeft hiervoor het draaiboek kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau ontwikkeld. Voor de inspectiebezoeken aan basisschool Oranjehof en Visser t Hooft in juli is een concept handboek aan de onderwijsinspecteurs gestuurd. De inspecteurs oordeelden dat in het draaiboek alle aspecten van het onderwijsleerproces systematisch aan de orde komen en dat de kwaliteitszorgcyclus op papier er goed uit ziet. Tegelijkertijd meldden zij dat in de praktijk nog moet blijken of scholen volgens het draaiboek werken. Met het directeurenberaad is afgesproken dat het thema kwaliteitszorg twee keer per schooljaar op de agenda van het beraad wordt gezet Handboek Kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau In dit handboek worden de thema s binnen de kwaliteitszorg beschreven, alsmede de wijze waarop de thema s worden onderzocht en wanneer de thema s aan de orde zijn. In het draaiboek staan dus alle onderwerpen om het onderwijsleerproces te evalueren over een periode van vier jaar ingepland. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderwerpen per schooljaar aan de orde komen. Planning alle onderwerpen van kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Opbrengsten 2x Systematisch vorderingen volgen 4 x Systematisch vorderingen volgen 4 x Systematisch vorderingen volgen 4 x Systematisch vorderingen volgen 4 x Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Voldoende leertijd Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Afstemmen en organiseren Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x Extra zorg aan zorgleerlingen 4x EWS 1 vragenlijst 2 : Risicofactoren EWS vragenlijst: Team functioneren en leidinggeven EWS vragenlijst: onderwijsleerproces Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel EWS vragenlijst: Bovenschools management EWS vragenlijst: Opbrengsten EWS vragenlijst: Onderwijs en leren Schoolklimaat Onderzoek ouders, leerlingen en personeel Variabel : audit, visitatie en rapportage onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) 1 Het Early Warning System is ontwikkeld door de heer G. van Barneveld van de Besturenraad. 2 Onderwerpen die in het rood zijn aangegeven komen niet jaarlijks, maar om de 2 of meer jaren aan de orde. 16

18 Voor het schooljaar staan twee vragenlijsten gepland. In twee directeurenberaden in het najaar 2012 is de EWS vragenlijst over het bovenschools management besproken. Uit de bespreking met de directeuren blijkt dat een aantal punten een nadere uitwerking behoeft: een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de directie van scholen en de algemene directie, duidelijke afspraken over vervolgtrajecten van kwaliteitsverbetering door de algemene directie, draaiboek met kaders voor het uitvoeren van een zelfevaluatie en audit, het levendig houden en up-to-date houden van verschillende beleidsstukken, waaronder o.a. het protocol begeleiden van zwak functionerende leerkrachten, kerntaak onderwijskundig leiderschap. Uit de bespreking kwamen twee zaken naar voren die niet één-op-één te herleiden zijn naar de thema s uit de vragenlijst bovenschools management, namelijk: starten met 360 graden feedback van directie van scholen, algemene directie en CvB om meer zicht te krijgen op het functioneren van alle leidinggevenden van Tabijn en een handboek voor (startende) directeuren. De werkgroep onderwijskwaliteit zal samen met de sector HRM de ontwikkelpunten en aanbevelingen in 2013 uitwerken De Cito-eindopbrengsten van de scholen In april 2012 is na de uitslag van de Cito-eindtoets een overzicht per school gemaakt van de Citoeindtoetsscore van de afgelopen 3 jaren. Sinds 2012 hanteert de onderwijsinspectie een andere werkwijze om de ondergrens, het gemiddelde en bovengemiddelde te berekenen. De inspectie gaat 3 uit van het percentage leerlingengewicht. Dit betekent dat elke school een eigen ondergrens, gemiddelde en bovengrens heeft (zie tabel). Op basis van deze normering zijn de scholen ingedeeld in de fasen van het Early Warning System. 3 Vóór 2012 werkte de Onderwijsinspectie met een gecorrigeerde standaard score om de ondergrens van de Citoeindtoets te bepalen. Deze ondergrens lag jaren op Sinds 2012 wordt voor de bepaling van de ondergrens, gemiddelde en bovengrens het percentage leerlingengewicht van de school gehanteerd. Dit betekent dat elke school andere waarden voor deze grenzen heeft. Hierdoor kunnen Cito-eindtoetsscores van scholen niet één-op- één met elkaar vergeleken worden. De vergelijking tussen eindtoetsscores van bijv. twee opeenvolgende jaren van een school kan mank gaan, omdat een school het ene jaar een hoger leerlingengewicht kan hebben dan het andere jaar en andersom. Het percentage leerlingengewicht wordt bepaald op 1 oktober en heeft betrekking op alle leerlingen van de school. 17

19 Scholen ingedeeld in fasen EWS op basis van CITO Eindtoets gecor.st. score 2010 gecor.st. score 2011 Ongecorrigeerde score 2012 ondergrens 2012 gemiddelde 2012 bovengrens 2012 Indeling in EWS fase Anne Frank Arkel Augustinus Baken Bareel Binnenmeer Bosschool Branding Burghtweijt Cunera Duif Kornak Leonardus Molenhoek Oranjehof Otterkolken Paulus Prinsenhof Prinsenhof Rinket Toermalijn Visser 't Hooft Vlinder Vrijburg Willem Alexander Windhoek Bovengrens Landelijk gemiddelde Ondergrens Toelichting op de Cito -Eindopbrengsten 2012 volgens het Early Warning System Fase 1 (rood) Basisschool Kornak heeft twee jaar op rij onder de ondergrens gescoord. Voor scholen in fase rood geldt dat er maandelijks overleg is met beide leden van de algemene directie. Bespreekpunten in deze overleggen zijn het maken van een analyse en plan van aanpak, voortgang plan van aanpak, externe en/of interne ondersteuning, personeel en risico s. 18

20 Fase 2 (geel) In 2012 heeft de onderwijsinspectie Oranjehof vanwege het predicaat zwak van de onderwijsinspectie nogmaals bezocht en geconstateerd dat de school voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie aan basisscholen stelt. De school heeft het basisarrangement gekregen. De Branding en het Baken zaten in 2011 in de rode fase omdat deze scholen twee jaar op rij onder de ondergrens gescoord hadden. Beide directeuren hebben een analyse gemaakt naar de oorzaken van deze lage opbrengsten en hebben interventies verricht die geleid hebben tot een Citoscore die boven de ondergrens ligt. Scholen in de fase geel moeten een analyse maken van de lage Citoscore en van de tussenopbrengsten. In deze fase is onderscheid gemaakt tussen scholen die weliswaar boven de ondergrens, maar volgens de Tabijnnorm te dicht bij de ondergrens scoren (geel in 2012) en scholen die voor het eerst onder de ondergrens scoren (rood in 2012). Prinsenhof 2 uit Alkmaar valt in deze laatste groep. Aan deze school is gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hier van belang, omdat deze in 2013 de nieuwe groep 8 is. Prinsenhof 2 krijgt de opdracht de opbrengsten kritisch te analyseren en gericht interventies te plegen. Fase 3 (groen) en Fase 4 (donker groen) De overige scholen hebben resultaten die goed tot zeer goed zijn. In 2012 zijn er twee scholen, de Augustinusschool en het Rinket, die bovengemiddeld scoren op de Cito-eindtoets. Aan de ambitie van Tabijn - 20% van de scholen scoort bovengemiddeld in 2013 moet nog stevig gewerkt worden Bestuurlijk overleg met de onderwijsinspectie Op 19 juli is de onderwijsinspectie op het bestuursbureau geweest voor het bestuurlijk overleg. In dit overleg zijn alle scholen van Tabijn besproken. De resultaten van de Cito-eindtoets van alle scholen zijn, waar nodig, bijgesteld. Dit heeft geleid tot dezelfde conclusie zoals hierboven genoemd: alle scholen krijgen het basisarrangement. Basisschool Prinsenhof 2 krijgt een attendering (een keer onder de ondergrens wat betreft de Cito-eindtoetsscore) en Kornak een waarschuwing (twee keer onder de ondergrens). Daarnaast heeft de onderwijsinspectie aangegeven dat Tabijn goed zicht heeft op de opbrengsten van de scholen en bijstuurt c.q. ingrijpt indien nodig. Gezien het feit dat de onderwijsinspectie proportioneel toezicht houdt, stelde de onderwijsinspecteur de vraag of een bestuurlijk overleg volgend jaar nodig is. Tabijn heeft aangegeven een gesprek met uitwisseling van informatie zeer op prijs te stellen Driehoeksmeting Leerling-,- Ouder- en Personeel tevredenheid In het voorjaar is in samenwerking met de Besturenraad een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en personeelsleden afgenomen. Een aantal kengetallen en opvallende zaken uit de driehoeksmeting tevredenheid ouders, leerlingen en personeel op Tabijnniveau: Responspercentages De responspercentages van personeelsleden en leerlingen zijn in vergelijking met 2010 ongeveer gelijk gebleven (74% en 96% respectievelijk). De respons van de ouders is in 2012 (57,36%) een stuk hoger dan bij de meting in 2010 (41,41%). Rapportcijfer De ouders van Tabijn geven onze organisatie een 7,49. Dit sluit aan bij het landelijk gemiddelde rapportcijfer voor oudertevredenheid van 7,5. Leerlingen geven in Nederland gemiddeld een 8 aan hun school en de medewerkers waarderen hun school landelijk met gemiddeld een 7,6. Opvallend is dat leerlingen van Tabijn de scholen gemiddeld lager (7.8) waarderen dan het landelijk gemiddelde. Medewerkers van Tabijn daarentegen zijn met hun 7.8 gemiddeld meer tevreden. Keuzemotieven van ouders Zoals gebruikelijk bij het onderzoek naar keuzemotieven van ouders staat de nabijheid van de school op de eerste plaats (84% van de ouders heeft dit gescoord). Andere belangrijke keuzemotieven zijn de sfeer op school (44%) en de zorg en aandacht voor de kinderen (33%). Dit zijn zaken die te maken hebben met het pedagogisch klimaat. Het imago van de 19

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage April t/m Medio mei 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Het strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram

1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 4 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 7 Strategisch beleidsplan 2014-2018 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio september t/m medio november 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart t/m mei 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Februari en maart 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage juni t/m medio september 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half september tot eind november 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN Plaats : Vught BRIN-nummer : 09LF Onderzoeksnummer : 117890 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK Plaats : Dedemsvaart BRIN-nummer : 11XI Onderzoeksnummer : 118439 Datum schoolbezoek : 16 februari 2010 Inhoud 1 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Plaats : Boskoop BRIN-nummer : 04XH Onderzoeksnummer : 120427 Datum schoolbezoek : 29 maart 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. rkbs De Molenhoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK rkbs De Molenhoek Plaats : Uitgeest BRIN nummer : 07VV C1 Onderzoeksnummer : 292088 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 11 april 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Het Hoge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Het Hoge RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Het Hoge Plaats : Vorden BRIN-nummer : 04TU Onderzoeksnummer : 125169 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Vastgesteld te Zwolle :

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1 Samenvatting en analyse College van Bestuur De tevredenheidspeilingen werden voor de tweede keer in eigen beheer uitgevoerd. Dezelfde vraagstelling is gebruikt waardoor de resultaten op schoolniveau goed

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2012 Colofon datum 11 september 2012 auteur Jan Vermeulen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 120324 Datum schoolbezoek : 18 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmeting De Branding

Rapportage driehoeksmeting De Branding Rapportage driehoeksmeting De Branding Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond onderzoek Methode onderzoek Leeswijzer Resultaten Responsoverzicht Rapportcijfer Schoolkeuzefactoren Resultaten per

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio november 2012 t/m januari 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Plaats : Vaassen BRIN-nummer : 03JI Onderzoek uitgevoerd op : 22 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half juni tot half september 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie