Managementrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage"

Transcriptie

1 Managementrapportage Medio maart t/m mei 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de Raad van Toezicht. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden er kennis van nemen. Deze rapportage heeft betrekking op de maanden medio maart t/m mei Algemeen Besluitenlijst CvB Prestatiebox Staking onderwijs 6 maart 2012 BSO in eigen beheer Gewichtengegevens Groeitelling Molenhoek De tweewekelijkse besluiten- en informatielijst van het CvB wordt voortaan via de mail naar alle medewerkers van Tabijn verstuurd; voorheen werd deze informatie alleen naar de directeuren, bureaumedewerkers en GMR gestuurd. Gebleken is echter dat de informatie op deze wijze niet altijd bij de leerkrachten op de scholen terechtkwam. Op 17 januari 2012 hebben de PO-Raad en bewindslieden van OCW een bestuursakkoord ondertekend. Dit akkoord is een regeling die bedoeld is als impuls om de kwaliteit van het primair onderwijs te verhogen. Deze zogenaamde prestatiebox heeft een looptijd van vier jaar (t/m schooljaar ). De regeling sluit perfect aan bij het strategisch beleidsplan van Tabijn en de middelen zullen gebruikt worden om het bestaande beleid te verdiepen, zoals investeren in het taalverbetertraject of het opbrengstgericht werken. De gelden zijn niet geoormerkt, maar moeten wel (jaarlijks) in het jaarverslag verantwoord worden. Op 6 maart 2012 zijn vier van de 26 scholen van Tabijn gesloten geweest vanwege de landelijke onderwijsstaking. 20 scholen zijn open gebleven, twee scholen hadden vakantie. In totaal hebben 50 medewerkers gestaakt. Op 12 Tabijnscholen heeft niemand gestaakt. Per 1 september 2012 wordt er op twee Tabijnscholen een (nieuwe) BSO in eigen beheer gestart: de Paulusschool in Castricum en De Otterkolken in Heemskerk. De BSO op De Otterkolken wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met basisschool Het Rinket in Heemskerk. Het aantal Tabijnscholen dat de BSO in eigen beheer uitvoert komt hiermee op zeven. In de media is het beeld geschetst dat scholen in het primair onderwijs soms de gewichtenregeling niet juist toepassen en daarmee (ten onrechte) extra budget verwerven. Derhalve heeft het CvB besloten dat er steekproefsgewijze gecontroleerd gaat worden op de scholen van Tabijn of de gewichtenregeling wel correct wordt toegepast. Als blijkt dat de gegevens van bepaalde leerlingen niet juist zijn ingevuld, wordt de hele school gecontroleerd. Tabijn is aansprakelijk voor het juist invullen van de gewichtengegevens. Het CvB heeft besloten de Molenhoek een groeitelling (tussentijdse extra financiering) toe te kennen. Het leerlingenaantal van deze school is tussentijds gestegen van 145 naar 160. Een knappe prestatie in een dorp (Uitgeest) met krimpende leerlingaantallen. De Molenhoek bevond zich enkele jaren geleden nog onder de opheffingsnorm (127 leerlingen), maar zit daar nu ruim boven.

2 MR-cursus op Tabijnniveau In het schooljaar zal, op veler verzoek, op Tabijnniveau een cursus voor leden van de Medezeggenschapsraden van de scholen (MR) worden georganiseerd. De cursus zal waarschijnlijk in oktober 2012 plaatsvinden. Bij de MR-leden zal worden geïnventariseerd welke vraagstukken zij graag aan de orde willen stellen in de cursus. Organisatie Raad van Toezicht GMR Directeurenberaad De Raad van Toezicht (RvT) kwam bijeen op 18 april Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de samenwerking Tabijn SAKS, de voorgenomen sluiting van basisschool De Burghtweijt in Heemskerk, de evaluatie van het eigen functioneren van de RvT, de resultaten van de CITO-eindtoets 2012, het financiële meerjarenperspectief van Tabijn, de interimcontrole door de accountant en het financiële reilen en zeilen van de steunstichting van Tabijn. Voorafgaand aan de vergadering werd door de heer Hans Ploeg, directeur van basisschool Kornak in Uitgeest, een presentatie gegeven over het werk van onderwijsonderzoeker Robert Marzano. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam bijeen op 17 april Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de voorgenomen sluiting van basisschool D Burghtweijt in Heemskerk, de regeling melden vermoeden misstanden (de GMR gaf een positief advies), de zorgplannen van de beide samenwerkingsverbanden (SWV), de uitoefening van het bindend voordrachtrecht bij een vacature in de RvT, en een nieuwe opzet van de GMR (verkleining van het aantal leden). Ten aanzien van de zorgplannen stemde de GMR in met het zorgplan van het SWV IJmond-Noord, maar werd geen instemming verleend met het zorgplan van het SWV Alkmaar. Het CvB gaat hierover in gesprek met (een delegatie uit) de GMR. Het directeurenberaad kwam bijeen op 2 april en 16 april Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de voorgenomen sluiting van basisschool De Burghtweijt in Heemskerk, de start van het project Digitale Topschool Tabijn in Alkmaar, het format jaarverslag 2011 voor de scholen, de kwaliteitszorgcyclus, de resultaten van de CITO-eindtoets 2012, de leergang bewegingsonderwijs, en het management development traject. Twee medewerkers van de Onderwijsinspectie gaven op 2 april een presentatie over het toezichtkader. Pauline van Wortel, directeur van basisschool De Branding in Egmond aan Zee, gaf op 16 april een presentatie over de onderzoeksresultaten in het kader van haar masteropleiding. Onderwijs en Kwaliteit Inspectiebezoeken Het Rinket De Burghtweijt Op 16 maart heeft de inspectie in het kader het vierjaarlijks onderzoek Het Rinket bezocht. Alle onderzochte indicatoren zijn als voldoende beoordeeld en een aantal zelfs als goed. De eindresultaten liggen ruim boven de ondergrenzen die de inspectie stelt. De inspectie vond dat opmerkelijk gezien de complexe schoolbevolking en het percentage van 41% gewogen leerlingen. Op 26 april is de inspectie op bezoek geweest bij De Burghtweijt. Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De inspecteur deed in haar rapportage een aantal verbeteringsvoorstellen, maar was tevreden over de kwaliteit van de VVE op De Burghtweijt.

3 Bosschool Presentatie inspectie MD- traject Werkgroepen PO-Raad Netwerk intern begeleiders Vervolg Opbrengstgericht werken Spelling Driehoeksmeting en Personeelstevredenheids onderzoek Cito-Eindopbrengsten 2012 volgens het Early Warning System 8 Mei kreeg de Bosschool onverwachts bezoek van de inspecteur. Het bezoek werd naar tevredenheid van beide partijen afgerond. De inspectie was tevreden over de kwaliteit van de Bosschool. Op 28 maart heeft mevrouw Bart, de contactinspecteur van Tabijn, een presentatie gehouden voor directeuren en intern begeleiders. Het onderwerp was de risicogerichte werkwijze van de inspectie in relatie tot de indicatoren Opbrengsten en Zorg en Begeleiding. Het was een informatieve bijeenkomst, waar niet alleen informatie werd gegeven, maar waar ook gelegenheid was om met elkaar in gesprek te gaan. Op 2 april en 14 mei zijn de directeuren in het kader van het MD-traject bij elkaar geweest. Na de openingsronde is er met elkaar van gedachten gewisseld over het thema voor deze dag; timemanagement. s Middags zijn er vragen en dilemma s uit de eigen schoolpraktijk met elkaar besproken. Het CvB, de algemene directie en de directeur van Prinsenhof 2 zijn uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende werkgroepen van de PO-Raad. De werkgroepen zijn nu twee tot drie keer bij elkaar geweest. Er wordt advies uitgebracht aan de PO-Raad. - Jonne Gaemers is lid van de werkgroep Bestuur en Management; - Franciska Loth is lid van de werkgroep Opbrengsten; - Wim Noom is lid van de werkgroep Passend Onderwijs; - Josien de Groot is lid van de werkgroep Sociale Opbrengsten. Op 17 april zijn de intern begeleiders bij elkaar gekomen. Het was deze keer een korte bijeenkomst. Er is informatie uitgewisseld tijdens het onderdeel Halen en Brengen. Ook is er met elkaar gesproken in de intervisiegroepen. Tijdens het eerste deel van de ochtend is met de directeuren aandacht besteed aan het onderwerp spelling. In april is er een vervolg op de studiedag in december 2011 geweest. Deze studieochtend Spelling voor Interne begeleiders en directeuren tezamen had als onderwerp leidinggeven aan het proces van opbrengstgericht werken om het spellingsonderwijs te versterken. Tijdens deze ochtend is nadrukkelijk stilgestaan bij de rol van de directeur en die van de intern begeleider in dit proces. De kwaliteitskaart van School aan Zet: Stepping Stones voor opbrengstgericht leidinggeven is hierbij gebruikt. De rapportage van de driehoeksmeting en het personeelstevredenheidsonderzoek, beide afgenomen in maart zijn begin mei naar de scholen gestuurd. Op de driehoeksmeting waren er drie scholen die meer dan 70% respons van ouders hadden, namelijk de Molenhoek en de Binnenmeerschool, beide uit Uitgeest en Visser t Hooftschool uit Castricum. Het laagste percentage respons op het personeelstevredenheidsonderzoek had de Bosschool uit Bergen, lager dan 40%. Het overkoepelend, bovenschools rapport van de driehoeksmeting en dat van het personeelstevredenheidsonderzoek worden begin juli verwacht. In april 2012 is na de uitslag van de Cito-eindtoets een overzicht per school gemaakt van de Cito-eindtoetsscore van de afgelopen 3 jaren. Omdat de normering van de eindopbrengsten gebaseerd is op het percentage leerlinggewicht, betekent dit dat elke school een eigen ondergrens, gemiddelde en bovengrens heeft. Op basis van deze normering zijn de scholen ingedeeld in de fasen van het Early Warning System.

4 Toelichting op de indeling op fasen van het Early Warning System Fase 1(rood) Basisschool Kornak in Uitgeest heeft twee jaar op rij onder de ondergrens gescoord. Voor scholen in fase rood geldt dat er maandelijks overleg is met beide leden van de algemene directie. Bespreekpunten in deze overleggen zijn voortgang plan van aanpak, externe en/of interne ondersteuning, personeel en risico s. Fase 2 (geel) De Oranjehof stond in 2011 in de fase rood vanwege het predicaat zwak van de onderwijsinspectie. Het is de school gelukt om in 2012 ruim boven de ondergrens te scoren. In 2012 zal de onderwijsinspectie De Oranjehof nogmaals onderzoeken of het predicaat zwak vervangen kan worden door het predicaat basisarrangement. De Branding in Egmond aan Zee en Het Baken in Sint Pancras zaten in 2011 in de rode fase omdat deze scholen twee jaar op rij onder de ondergrens gescoord hadden. Beide directeuren hebben een analyse gemaakt naar de oorzaken van deze lage opbrengsten en hebben interventies verricht die geleid hebben tot een Citoscore die boven de ondergrens ligt. Scholen in de fase geel moeten een analyse maken van de lage Citoscore. In deze fase is onderscheid gemaakt tussen scholen die weliswaar boven de ondergrens scoren maar volgens de Tabijnnorm te dicht bij de ondergrens (geel in 2012) en scholen die voor het eerst onder de ondergrens scoren (rood in 2012). Prinsenhof 2 uit Alkmaar valt in deze laatste groep. Aan deze school wordt gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hier van belang, omdat deze in 2013 de nieuwe groep 8 is. Prinsenhof 2 krijgt de opdracht de opbrengsten kritisch te analyseren en gericht interventies te plegen. Fase 3 (groen) en Fase 4 (donker groen) De overige scholen hebben resultaten die goed tot zeer goed zijn. In 2012 zijn er twee scholen, de Augustinusschool en het Rinket, die bovengemiddeld scoren op de Citoeindtoets. Aan de ambitie van Tabijn - 20% van de scholen scoort bovengemiddeld in moet nog stevig gewerkt worden.

5 gecor.st. score 2010 gecor.st. score 2011 Ongecorrigeerde score 2012 ondergrens 2012 gemiddelde 2012 bovengrens 2012 Indeling in EWS fase 2012 Scholen ingedeeld in fasen EWS op basis van CITO Eindtoets Anne Frank Arkel Augustinus Baken Bareel Binnenmeer Bosschool Branding Burghtweijt Cunera Duif Kornak Leonardus Molenhoek Oranjehof Otterkolken Paulus Prinsenhof Prinsenhof Rinket Toermalijn Visser 't Hooft Vlinder Vrijburg Willem-Alexander Windhoek Bovengrens Landelijk gemiddelde Ondergrens

6 Personeel Benoemingen in LBfuncties Benoemingen in directiefuncties Workshops hartcoherentie in het kader van werkdruk Adjuncten-netwerk Pilot Verzuimmanager Bij de toetsingscommissie functiemix is één kandidaat voorgedragen voor benoeming in de LB functie. Het betrof een kandidaat van de Binnenmeer, functie leerkracht/gedragsspecialist. De kandidaat is door de toetsingscommissie geaccepteerd. Per 1 mei is mevrouw Gitta de Regt benoemd tot directeur van de Windhoek te Egmond-Binnen. Per 15 mei is de heer Ab Vogel benoemd tot interim-directeur op de Prinsenhof 1 te Alkmaar. In verband met ziekte van de directeur van De Otterkolken is mevrouw Margriet Speklé (voormalig adjunct-directeur De Otterkolken) per 1 mei benoemd tot waarnemend directeur op De Otterkolken. Zij wordt gedurende deze periode voor 2 dagen in de week ondersteund door de externe interimadviseur de heer Stan Put. Per 1 mei is mevrouw Anneke van Overmeeren benoemd tot directeur van de Vrijburg. De tweede rond van de werving en selectie van een nieuwe directeur voor de van Arkelschool heeft een geschikte kandidaat opgeleverd: mevrouw Helene de Vries, de voormalig adjunct-directeur van de Van Arkelschool. Mevrouw De Vries wordt per 1 augustus 2012 benoemd als directeur. Op 14 mei is de tweede groep medewerkers gestart met de training hartcoherentie. De training bestaat uit vier dagdelen. Twaalf medewerkers hebben zich voor deze training aangemeld. De training is door de deelnemers die de training volledig hebben afgerond positief geëvalueerd: de training kreeg een 7,6 op een schaal van 10. Tijdens de eerste training zijn 2 deelnemers gestopt met de training. Reden die hierbij werd genoemd was ontevredenheid over de kwaliteiten van de trainer. Op 22 maart en 5 juni zijn bijeenkomsten georganiseerd voor alle adjuncten van Stichting Tabijn. 22 maart stond in het teken van onderlinge kennisuitwisseling; er zijn presentaties geweest met als thema: het voorbereiden van een inspectiebezoek en het opzetten van een BSO. De dag op 5 juni stond in het teken van Geweldloze Communicatie. Er was een externe trainer ingehuurd van het bureau Vine Coaching. De dag was een vervolg op een dag in De trainer en de training zijn als zeer inspirerend en waardevol ervaren. Op 1 mei is de pilot gestart met de verzuimmodule van Raet. De sector administratie en 7 scholen doen mee aan de pilot, die loopt tot aan de zomervakantie. Op basis van de input van de pilotscholen aan het programma van eisen wordt besloten of de verzuimmodule wordt geïmplementeerd (go/no go). Dit zal in september plaatsvinden. Dit project is opgestart met als doel een betere beheersing van het verzuim te realiseren. ICT Voorbereidingsgroep studiemiddag Met Innofun hebben we een aantal bijeenkomsten gehad waarin verdergaande afspraken zijn gemaakt over de rolverdeling van de diverse partijen op de studiemiddag social media op 5 oktober. Als voorbereiding voor deze studiemiddag zullen de directeuren in september een studiedag in het E-Lab in Breda o.l.v. Innofun volgen. Er is contact gelegd met verschillende workshopleiders.

7 POVO i-pad project SAKS Verbeteren beheer ETC In dit overleg zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van het digitaal overdrachtsdossier (DOD) en het onderwijskundig rapport (OKR) richting voortgezet onderwijs. OKR wordt standaard. Dit jaar worden door het primair onderwijs (PO) de DOD s verstuurd indien het voortgezet onderwijs (VO) er om vraagt. Besloten is op de Windhoek een ipad project te starten waarbij dertig ipads beschikbaar worden gesteld om een hele klas te kunnen uitrusten. Met O-21, een organisatie met ervaring in het begeleiden en monitoren van dergelijke projecten, is contact gezocht om het project te gaan begeleiden. Ook Apple (Icentre) heeft aangegeven Tabijn te willen ondersteunen in de komende schooljaren. De ICT-dienst heeft ondertussen de beschikking over apparatuur en software om de ipads in aantallen tegelijk te kunnen configureren. Meerdere scholen van Tabijn zijn geïnteresseerd in een dergelijk project en hebben aangegeven uit eigen middelen een parallel project te willen opstarten. Er is definitief besloten dat Saks gebruik gaat maken van het serverpark van Tabijn dat gehost wordt bij Switch. Wel zal er een server bijgeplaatst worden zodat de omgevingen voor Tabijn en Saks te allen tijde losgekoppeld kunnen worden. (technisch: op basis van een topdomein met één of meerdere child domeinen) Ook is het mogelijk om voor Atrium een dergelijke omgeving op te zetten. Voordeel is kostendeling, ook voor nieuwe gezamenlijk te ontwikkelen toepassingen. De ICT- dienst is voortdurend op zoek naar tools en middelen om het beheer te vereenvoudigen en te verbeteren. In dit kader hebben we contacten gelegd met Kaseya. Kaseya heeft een product waarmee het mogelijk is op afstand te monitoren en software te distribueren. Gezien de samenwerking met SAKS en het overnemen van het beheer van Atrium is dit wellicht een goede tool voor ons. Nader onderzoek is nodig. Met de beheerders van Tabijn en SAKS is op uitnodiging van WinSys een workshop gevolgd aangaande de techniek achter de WIFI oplossing van Netgear. De uitrol van ipads en mogelijk andere draadloze devices, nu en in de nabije toekomst, behoeft een aanpassing van de draadloze infrastructuur. Netgear werkt met de 2,4 ghz band en de 5 ghz band. De laatste is alleen bestemd voor internet gebruik, geeft dus minder storingen en werkt uitstekend samen met ipads. Ondertussen zijn we begonnen met het gefaseerd uitrollen van enkele Netgear Access Points. Voor hele grote scholen is een console beschikbaar welke het beheer en de configuratie van AP s op afstand mogelijk maakt. Financieel beleid Financiële rapportage 1 e kwartaal 2012 Het financiële resultaat tot en met maart 2012 is negatief. Het begrote negatieve resultaat is in de vergelijkbare periode , waardoor een positief resultaat t/m maart ontstaat van Dit wordt voor de helft verklaard door lagere kosten en hogere inkomsten en voor de andere helft door nog niet bestede kosten onderwijsleerpakket. De komende kwartalen zullen de loonkosten, als gevolg van stijging pensioenpremies, premie vervangingsfonds, uitbetaling periodieken en incidentele uitbetaling in augustus, gaan stijgen. Aan de andere (positieve) kant is er geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit in het Primair Onderwijs te verbeteren en om de opbrengsten te verhogen. Het geprognosticeerde resultaat 2012 zal, op basis van de huidige informatie, uitkomen op negatief tegenover een begroot tekort van

8 Huisvesting Paulusschool Bareel Kornak Prinsenhof 2 De Otterkolken Veiligheid De uitvoering van de nieuwbouw ligt op schema, in juli zal het nieuwe gebouw worden opgeleverd. Meubilair en ander interieurzaken worden uitgezocht, zodat de school op 3 september in gebruik kan worden genomen. Het speelplein wordt gerealiseerd na de sloop van de huidige school en naar verwachting zal de officiële opening in oktober zijn. De aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Het Blok loopt. Eind mei volgen er nieuwe leerlingprognoses van de gemeente. Intern in de Kornak is een van de twee speelzalen omgebouwd tot groepsruimte. Ook zijn twee nissen in de gang omgebouwd tot ruimten die voor het onderwijs benut kunnen worden. Er is een aanvraag bij de gemeente ingediend om een noodgebouw te plaatsen. Het bestek en de tekeningen voor de nieuwbouw van de school zijn door de gemeente verstuurd aan aannemers om prijs te maken. Het project omvat, naast de nieuwbouw van de Prinsenhof, de nieuwbouw van een VSO school voor Helioskoop. Start van de uitvoering is gepland in augustus. De omgevingsvergunning voor het overkapping van de patio is verleend. Bestek en tekeningen zijn naar aannemers verstuurd om prijs te maken. In de planning staat om in de zomervakantie te starten met de werkzaamheden. In september kan dan de BSO starten. De gasinstallaties van de scholen in Heemskerk en Uitgeest zijn gekeurd, Waar nodig zijn reparaties en/of verbeteringen uitgevoerd. De gasinstallaties voldoen nu aan de voorschiften. De komende maanden worden ook bij de overige scholen de gasinstallaties gekeurd.

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half juni tot half september 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage April t/m Medio mei 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met mei 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn

Managementrapportage. Stichting Tabijn Managementrapportage Stichting Tabijn half september tot eind november 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest.

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010

Managementrapportage. Stichting Tabijn. sept. t/m nov. 2010 Managementrapportage Stichting Tabijn sept. t/m nov. 2010 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio september t/m medio november 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio november 2012 t/m januari 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage juni t/m medio september 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Februari en maart 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio maart tot en met april 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014

Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Managementrapportage november 2013 t/m januari 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Mei tot en met juli 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 5 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Medio mei t/m medio september 2014 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Juni tot en met medio september 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Managementrapportage Augustus tot en met oktober 2013 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2011

Rapportage Eindresultaten 2011 Rapportage Eindresultaten 2011 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 21 oktober 2011 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert

Nadere informatie

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram

VOORWOORD 4. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 6 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

2 Mededelingen informerend Ernie heeft zich ziek gemeld, Hans komt later.

2 Mededelingen informerend Ernie heeft zich ziek gemeld, Hans komt later. MR AGENDA EN NOTULEN Datum: 21-01-13 Soort vergadering: MR Tijd: 20.00u-21.45u met uitloop tot 22.00u Nr. agendapunt status bijlagen Aandachtspunten Afspraken/besluiten 1 Welkom 2 Mededelingen informerend

Nadere informatie

Notulen. Medezeggenschapsraad. Overleg MR / Directie Datum: 17 oktober 2013 Tijd: 19.30 tot 21.30 uur Locatie: Valkenburg. Opening van het overleg

Notulen. Medezeggenschapsraad. Overleg MR / Directie Datum: 17 oktober 2013 Tijd: 19.30 tot 21.30 uur Locatie: Valkenburg. Opening van het overleg Overleg MR / Directie Datum: 17 oktober 2013 Tijd: 19.30 tot 21.30 uur Locatie: Valkenburg Genotuleerd door : Hanneke de Mooij Leden MR personeelsgelding : Corien van Poelgeest (CvP), Jeannette Roerig

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A

J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A A R V E R S L A G G E Z A M E N L I J K E M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D S T I C H T I N G F L U E N T A J A N U A R I 2 0 1 2 - D E C E M B E R 2 0 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel.

Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel. Notulen van de GMR-vergadering van 15-12-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel. Afwezig: Hans van Geffen(voorzitter)

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Regenboog Plaats : Urk BRIN-nummer : 11QD C1 Onderzoeksnummer : 238719 Datum onderzoek : 26 augustus 2013 Datum vaststelling : 21 oktober 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen?

Rapportage Eindresultaten Wat zijn de prestaties van onze scholen? Rapportage Eindresultaten 2015 Wat zijn de prestaties van onze scholen? pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert de inspectie? pagina 4 3 Werkwijze pagina 6 4 Resultaten pagina

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL School : Johan Seckelschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 01AK Onderzoeksnummer : 102144 Datum schoolbezoek : 11 december 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON School : De Kameleon Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 Datum schoolbezoek : 3 juli 2007 Datum vaststelling : 21 september 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum: 16 november 2010 Aanvang: uur

Notulen MR- vergadering Datum: 16 november 2010 Aanvang: uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Jellie van Houten (Vice Vz/ personeel), Jannes Hofstra (secr/ personeel), Lottie Kramer- Haarsma (lid/ ouder), Bianca Visser (lid/ personeel), Annie Jaasma Minnema

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK CBS DE HOEKSTIEN School : cbs De Hoekstien Plaats : Arum BRIN-nummer : 05LU Onderzoeksnummer : 89247 Datum schoolbezoek : 30 november 2006 Datum vaststelling : 7 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten

Als er sprake is van een klacht, is de klachtenregeling van BOOR van toepassing. Hierin klachten Toezichtkader In het toezichtkader zijn diverse kengetallen benoemd, waarover BOOR jaarlijks of elk kwartaal verantwoording aflegt. In onderstaande tabel is de vindplaats opgenomen van de verschillende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL Plaats : Sebaldeburen BRIN-nummer : 09HB Onderzoeksnummer : 117591 Datum schoolbezoek : 5 november 2009 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN Plaats : Veghel BRIN-nummer : 03QN Onderzoeksnummer : 118171 Datum schoolbezoek : 22 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia

Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia Notulen MR De Caegh 20 mei 2015 punt Aanwezig: Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia Afwezig: Rina 1 Opening en vaststelling van de agenda Sjoerd heet een ieder welkom. 2 Verslag

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Jaarverslag MR Kornak 2011-2012

Jaarverslag MR Kornak 2011-2012 Jaarverslag MR Kornak 2011-2012 12 september 2012 (vastgesteld 19 september) JAARVERSLAG MR KORNAK 2011-2012 1 1. INLEIDING 3 2. ALGEMENE INFORMATIE 3 3. INHOUDELIJKE INFORMATIE 4 4. OVERZICHT VAN DE GESPREKSONDERWERPEN

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Knienenbult

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Knienenbult RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Knienenbult Plaats : Westendorp BRIN-nummer : 05UK Onderzoeksnummer : 121327 Datum schoolbezoek : 17 januari 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Datum Nummer nr. 1

Datum Nummer nr. 1 MR de Burijn NOTULEN Datum 5-9-2016 Nummer 2016-2017 nr. 1 Aanwezig Michel Wittebrood Marijke Linde Margriet van Twisk Manon Horsthuis Plaats De Burijn Virginia Festner Mireille Lefebre (v.a. 20.00) Afwezig

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR

JAARVERSLAG OPR JAARVERSLAG 2014-2015 OPR Emmeloord, oktober 2015 Inhoud Inleiding 1 De OndersteuningsPlanRaad (OPR) 2 Samenstelling OPR 2015 3 Jaarverslag 4 Contactinformatie 6 Inleiding Dit jaarverslag van de OPR van

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie