Managementrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage"

Transcriptie

1 Managementrapportage Medio maart t/m mei 2012 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de Raad van Toezicht. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden er kennis van nemen. Deze rapportage heeft betrekking op de maanden medio maart t/m mei Algemeen Besluitenlijst CvB Prestatiebox Staking onderwijs 6 maart 2012 BSO in eigen beheer Gewichtengegevens Groeitelling Molenhoek De tweewekelijkse besluiten- en informatielijst van het CvB wordt voortaan via de mail naar alle medewerkers van Tabijn verstuurd; voorheen werd deze informatie alleen naar de directeuren, bureaumedewerkers en GMR gestuurd. Gebleken is echter dat de informatie op deze wijze niet altijd bij de leerkrachten op de scholen terechtkwam. Op 17 januari 2012 hebben de PO-Raad en bewindslieden van OCW een bestuursakkoord ondertekend. Dit akkoord is een regeling die bedoeld is als impuls om de kwaliteit van het primair onderwijs te verhogen. Deze zogenaamde prestatiebox heeft een looptijd van vier jaar (t/m schooljaar ). De regeling sluit perfect aan bij het strategisch beleidsplan van Tabijn en de middelen zullen gebruikt worden om het bestaande beleid te verdiepen, zoals investeren in het taalverbetertraject of het opbrengstgericht werken. De gelden zijn niet geoormerkt, maar moeten wel (jaarlijks) in het jaarverslag verantwoord worden. Op 6 maart 2012 zijn vier van de 26 scholen van Tabijn gesloten geweest vanwege de landelijke onderwijsstaking. 20 scholen zijn open gebleven, twee scholen hadden vakantie. In totaal hebben 50 medewerkers gestaakt. Op 12 Tabijnscholen heeft niemand gestaakt. Per 1 september 2012 wordt er op twee Tabijnscholen een (nieuwe) BSO in eigen beheer gestart: de Paulusschool in Castricum en De Otterkolken in Heemskerk. De BSO op De Otterkolken wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met basisschool Het Rinket in Heemskerk. Het aantal Tabijnscholen dat de BSO in eigen beheer uitvoert komt hiermee op zeven. In de media is het beeld geschetst dat scholen in het primair onderwijs soms de gewichtenregeling niet juist toepassen en daarmee (ten onrechte) extra budget verwerven. Derhalve heeft het CvB besloten dat er steekproefsgewijze gecontroleerd gaat worden op de scholen van Tabijn of de gewichtenregeling wel correct wordt toegepast. Als blijkt dat de gegevens van bepaalde leerlingen niet juist zijn ingevuld, wordt de hele school gecontroleerd. Tabijn is aansprakelijk voor het juist invullen van de gewichtengegevens. Het CvB heeft besloten de Molenhoek een groeitelling (tussentijdse extra financiering) toe te kennen. Het leerlingenaantal van deze school is tussentijds gestegen van 145 naar 160. Een knappe prestatie in een dorp (Uitgeest) met krimpende leerlingaantallen. De Molenhoek bevond zich enkele jaren geleden nog onder de opheffingsnorm (127 leerlingen), maar zit daar nu ruim boven.

2 MR-cursus op Tabijnniveau In het schooljaar zal, op veler verzoek, op Tabijnniveau een cursus voor leden van de Medezeggenschapsraden van de scholen (MR) worden georganiseerd. De cursus zal waarschijnlijk in oktober 2012 plaatsvinden. Bij de MR-leden zal worden geïnventariseerd welke vraagstukken zij graag aan de orde willen stellen in de cursus. Organisatie Raad van Toezicht GMR Directeurenberaad De Raad van Toezicht (RvT) kwam bijeen op 18 april Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de samenwerking Tabijn SAKS, de voorgenomen sluiting van basisschool De Burghtweijt in Heemskerk, de evaluatie van het eigen functioneren van de RvT, de resultaten van de CITO-eindtoets 2012, het financiële meerjarenperspectief van Tabijn, de interimcontrole door de accountant en het financiële reilen en zeilen van de steunstichting van Tabijn. Voorafgaand aan de vergadering werd door de heer Hans Ploeg, directeur van basisschool Kornak in Uitgeest, een presentatie gegeven over het werk van onderwijsonderzoeker Robert Marzano. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam bijeen op 17 april Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de voorgenomen sluiting van basisschool D Burghtweijt in Heemskerk, de regeling melden vermoeden misstanden (de GMR gaf een positief advies), de zorgplannen van de beide samenwerkingsverbanden (SWV), de uitoefening van het bindend voordrachtrecht bij een vacature in de RvT, en een nieuwe opzet van de GMR (verkleining van het aantal leden). Ten aanzien van de zorgplannen stemde de GMR in met het zorgplan van het SWV IJmond-Noord, maar werd geen instemming verleend met het zorgplan van het SWV Alkmaar. Het CvB gaat hierover in gesprek met (een delegatie uit) de GMR. Het directeurenberaad kwam bijeen op 2 april en 16 april Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de voorgenomen sluiting van basisschool De Burghtweijt in Heemskerk, de start van het project Digitale Topschool Tabijn in Alkmaar, het format jaarverslag 2011 voor de scholen, de kwaliteitszorgcyclus, de resultaten van de CITO-eindtoets 2012, de leergang bewegingsonderwijs, en het management development traject. Twee medewerkers van de Onderwijsinspectie gaven op 2 april een presentatie over het toezichtkader. Pauline van Wortel, directeur van basisschool De Branding in Egmond aan Zee, gaf op 16 april een presentatie over de onderzoeksresultaten in het kader van haar masteropleiding. Onderwijs en Kwaliteit Inspectiebezoeken Het Rinket De Burghtweijt Op 16 maart heeft de inspectie in het kader het vierjaarlijks onderzoek Het Rinket bezocht. Alle onderzochte indicatoren zijn als voldoende beoordeeld en een aantal zelfs als goed. De eindresultaten liggen ruim boven de ondergrenzen die de inspectie stelt. De inspectie vond dat opmerkelijk gezien de complexe schoolbevolking en het percentage van 41% gewogen leerlingen. Op 26 april is de inspectie op bezoek geweest bij De Burghtweijt. Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De inspecteur deed in haar rapportage een aantal verbeteringsvoorstellen, maar was tevreden over de kwaliteit van de VVE op De Burghtweijt.

3 Bosschool Presentatie inspectie MD- traject Werkgroepen PO-Raad Netwerk intern begeleiders Vervolg Opbrengstgericht werken Spelling Driehoeksmeting en Personeelstevredenheids onderzoek Cito-Eindopbrengsten 2012 volgens het Early Warning System 8 Mei kreeg de Bosschool onverwachts bezoek van de inspecteur. Het bezoek werd naar tevredenheid van beide partijen afgerond. De inspectie was tevreden over de kwaliteit van de Bosschool. Op 28 maart heeft mevrouw Bart, de contactinspecteur van Tabijn, een presentatie gehouden voor directeuren en intern begeleiders. Het onderwerp was de risicogerichte werkwijze van de inspectie in relatie tot de indicatoren Opbrengsten en Zorg en Begeleiding. Het was een informatieve bijeenkomst, waar niet alleen informatie werd gegeven, maar waar ook gelegenheid was om met elkaar in gesprek te gaan. Op 2 april en 14 mei zijn de directeuren in het kader van het MD-traject bij elkaar geweest. Na de openingsronde is er met elkaar van gedachten gewisseld over het thema voor deze dag; timemanagement. s Middags zijn er vragen en dilemma s uit de eigen schoolpraktijk met elkaar besproken. Het CvB, de algemene directie en de directeur van Prinsenhof 2 zijn uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende werkgroepen van de PO-Raad. De werkgroepen zijn nu twee tot drie keer bij elkaar geweest. Er wordt advies uitgebracht aan de PO-Raad. - Jonne Gaemers is lid van de werkgroep Bestuur en Management; - Franciska Loth is lid van de werkgroep Opbrengsten; - Wim Noom is lid van de werkgroep Passend Onderwijs; - Josien de Groot is lid van de werkgroep Sociale Opbrengsten. Op 17 april zijn de intern begeleiders bij elkaar gekomen. Het was deze keer een korte bijeenkomst. Er is informatie uitgewisseld tijdens het onderdeel Halen en Brengen. Ook is er met elkaar gesproken in de intervisiegroepen. Tijdens het eerste deel van de ochtend is met de directeuren aandacht besteed aan het onderwerp spelling. In april is er een vervolg op de studiedag in december 2011 geweest. Deze studieochtend Spelling voor Interne begeleiders en directeuren tezamen had als onderwerp leidinggeven aan het proces van opbrengstgericht werken om het spellingsonderwijs te versterken. Tijdens deze ochtend is nadrukkelijk stilgestaan bij de rol van de directeur en die van de intern begeleider in dit proces. De kwaliteitskaart van School aan Zet: Stepping Stones voor opbrengstgericht leidinggeven is hierbij gebruikt. De rapportage van de driehoeksmeting en het personeelstevredenheidsonderzoek, beide afgenomen in maart zijn begin mei naar de scholen gestuurd. Op de driehoeksmeting waren er drie scholen die meer dan 70% respons van ouders hadden, namelijk de Molenhoek en de Binnenmeerschool, beide uit Uitgeest en Visser t Hooftschool uit Castricum. Het laagste percentage respons op het personeelstevredenheidsonderzoek had de Bosschool uit Bergen, lager dan 40%. Het overkoepelend, bovenschools rapport van de driehoeksmeting en dat van het personeelstevredenheidsonderzoek worden begin juli verwacht. In april 2012 is na de uitslag van de Cito-eindtoets een overzicht per school gemaakt van de Cito-eindtoetsscore van de afgelopen 3 jaren. Omdat de normering van de eindopbrengsten gebaseerd is op het percentage leerlinggewicht, betekent dit dat elke school een eigen ondergrens, gemiddelde en bovengrens heeft. Op basis van deze normering zijn de scholen ingedeeld in de fasen van het Early Warning System.

4 Toelichting op de indeling op fasen van het Early Warning System Fase 1(rood) Basisschool Kornak in Uitgeest heeft twee jaar op rij onder de ondergrens gescoord. Voor scholen in fase rood geldt dat er maandelijks overleg is met beide leden van de algemene directie. Bespreekpunten in deze overleggen zijn voortgang plan van aanpak, externe en/of interne ondersteuning, personeel en risico s. Fase 2 (geel) De Oranjehof stond in 2011 in de fase rood vanwege het predicaat zwak van de onderwijsinspectie. Het is de school gelukt om in 2012 ruim boven de ondergrens te scoren. In 2012 zal de onderwijsinspectie De Oranjehof nogmaals onderzoeken of het predicaat zwak vervangen kan worden door het predicaat basisarrangement. De Branding in Egmond aan Zee en Het Baken in Sint Pancras zaten in 2011 in de rode fase omdat deze scholen twee jaar op rij onder de ondergrens gescoord hadden. Beide directeuren hebben een analyse gemaakt naar de oorzaken van deze lage opbrengsten en hebben interventies verricht die geleid hebben tot een Citoscore die boven de ondergrens ligt. Scholen in de fase geel moeten een analyse maken van de lage Citoscore. In deze fase is onderscheid gemaakt tussen scholen die weliswaar boven de ondergrens scoren maar volgens de Tabijnnorm te dicht bij de ondergrens (geel in 2012) en scholen die voor het eerst onder de ondergrens scoren (rood in 2012). Prinsenhof 2 uit Alkmaar valt in deze laatste groep. Aan deze school wordt gevraagd de tussenopbrengsten in kaart te brengen. Met name de resultaten van groep 7 zijn hier van belang, omdat deze in 2013 de nieuwe groep 8 is. Prinsenhof 2 krijgt de opdracht de opbrengsten kritisch te analyseren en gericht interventies te plegen. Fase 3 (groen) en Fase 4 (donker groen) De overige scholen hebben resultaten die goed tot zeer goed zijn. In 2012 zijn er twee scholen, de Augustinusschool en het Rinket, die bovengemiddeld scoren op de Citoeindtoets. Aan de ambitie van Tabijn - 20% van de scholen scoort bovengemiddeld in moet nog stevig gewerkt worden.

5 gecor.st. score 2010 gecor.st. score 2011 Ongecorrigeerde score 2012 ondergrens 2012 gemiddelde 2012 bovengrens 2012 Indeling in EWS fase 2012 Scholen ingedeeld in fasen EWS op basis van CITO Eindtoets Anne Frank Arkel Augustinus Baken Bareel Binnenmeer Bosschool Branding Burghtweijt Cunera Duif Kornak Leonardus Molenhoek Oranjehof Otterkolken Paulus Prinsenhof Prinsenhof Rinket Toermalijn Visser 't Hooft Vlinder Vrijburg Willem-Alexander Windhoek Bovengrens Landelijk gemiddelde Ondergrens

6 Personeel Benoemingen in LBfuncties Benoemingen in directiefuncties Workshops hartcoherentie in het kader van werkdruk Adjuncten-netwerk Pilot Verzuimmanager Bij de toetsingscommissie functiemix is één kandidaat voorgedragen voor benoeming in de LB functie. Het betrof een kandidaat van de Binnenmeer, functie leerkracht/gedragsspecialist. De kandidaat is door de toetsingscommissie geaccepteerd. Per 1 mei is mevrouw Gitta de Regt benoemd tot directeur van de Windhoek te Egmond-Binnen. Per 15 mei is de heer Ab Vogel benoemd tot interim-directeur op de Prinsenhof 1 te Alkmaar. In verband met ziekte van de directeur van De Otterkolken is mevrouw Margriet Speklé (voormalig adjunct-directeur De Otterkolken) per 1 mei benoemd tot waarnemend directeur op De Otterkolken. Zij wordt gedurende deze periode voor 2 dagen in de week ondersteund door de externe interimadviseur de heer Stan Put. Per 1 mei is mevrouw Anneke van Overmeeren benoemd tot directeur van de Vrijburg. De tweede rond van de werving en selectie van een nieuwe directeur voor de van Arkelschool heeft een geschikte kandidaat opgeleverd: mevrouw Helene de Vries, de voormalig adjunct-directeur van de Van Arkelschool. Mevrouw De Vries wordt per 1 augustus 2012 benoemd als directeur. Op 14 mei is de tweede groep medewerkers gestart met de training hartcoherentie. De training bestaat uit vier dagdelen. Twaalf medewerkers hebben zich voor deze training aangemeld. De training is door de deelnemers die de training volledig hebben afgerond positief geëvalueerd: de training kreeg een 7,6 op een schaal van 10. Tijdens de eerste training zijn 2 deelnemers gestopt met de training. Reden die hierbij werd genoemd was ontevredenheid over de kwaliteiten van de trainer. Op 22 maart en 5 juni zijn bijeenkomsten georganiseerd voor alle adjuncten van Stichting Tabijn. 22 maart stond in het teken van onderlinge kennisuitwisseling; er zijn presentaties geweest met als thema: het voorbereiden van een inspectiebezoek en het opzetten van een BSO. De dag op 5 juni stond in het teken van Geweldloze Communicatie. Er was een externe trainer ingehuurd van het bureau Vine Coaching. De dag was een vervolg op een dag in De trainer en de training zijn als zeer inspirerend en waardevol ervaren. Op 1 mei is de pilot gestart met de verzuimmodule van Raet. De sector administratie en 7 scholen doen mee aan de pilot, die loopt tot aan de zomervakantie. Op basis van de input van de pilotscholen aan het programma van eisen wordt besloten of de verzuimmodule wordt geïmplementeerd (go/no go). Dit zal in september plaatsvinden. Dit project is opgestart met als doel een betere beheersing van het verzuim te realiseren. ICT Voorbereidingsgroep studiemiddag Met Innofun hebben we een aantal bijeenkomsten gehad waarin verdergaande afspraken zijn gemaakt over de rolverdeling van de diverse partijen op de studiemiddag social media op 5 oktober. Als voorbereiding voor deze studiemiddag zullen de directeuren in september een studiedag in het E-Lab in Breda o.l.v. Innofun volgen. Er is contact gelegd met verschillende workshopleiders.

7 POVO i-pad project SAKS Verbeteren beheer ETC In dit overleg zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van het digitaal overdrachtsdossier (DOD) en het onderwijskundig rapport (OKR) richting voortgezet onderwijs. OKR wordt standaard. Dit jaar worden door het primair onderwijs (PO) de DOD s verstuurd indien het voortgezet onderwijs (VO) er om vraagt. Besloten is op de Windhoek een ipad project te starten waarbij dertig ipads beschikbaar worden gesteld om een hele klas te kunnen uitrusten. Met O-21, een organisatie met ervaring in het begeleiden en monitoren van dergelijke projecten, is contact gezocht om het project te gaan begeleiden. Ook Apple (Icentre) heeft aangegeven Tabijn te willen ondersteunen in de komende schooljaren. De ICT-dienst heeft ondertussen de beschikking over apparatuur en software om de ipads in aantallen tegelijk te kunnen configureren. Meerdere scholen van Tabijn zijn geïnteresseerd in een dergelijk project en hebben aangegeven uit eigen middelen een parallel project te willen opstarten. Er is definitief besloten dat Saks gebruik gaat maken van het serverpark van Tabijn dat gehost wordt bij Switch. Wel zal er een server bijgeplaatst worden zodat de omgevingen voor Tabijn en Saks te allen tijde losgekoppeld kunnen worden. (technisch: op basis van een topdomein met één of meerdere child domeinen) Ook is het mogelijk om voor Atrium een dergelijke omgeving op te zetten. Voordeel is kostendeling, ook voor nieuwe gezamenlijk te ontwikkelen toepassingen. De ICT- dienst is voortdurend op zoek naar tools en middelen om het beheer te vereenvoudigen en te verbeteren. In dit kader hebben we contacten gelegd met Kaseya. Kaseya heeft een product waarmee het mogelijk is op afstand te monitoren en software te distribueren. Gezien de samenwerking met SAKS en het overnemen van het beheer van Atrium is dit wellicht een goede tool voor ons. Nader onderzoek is nodig. Met de beheerders van Tabijn en SAKS is op uitnodiging van WinSys een workshop gevolgd aangaande de techniek achter de WIFI oplossing van Netgear. De uitrol van ipads en mogelijk andere draadloze devices, nu en in de nabije toekomst, behoeft een aanpassing van de draadloze infrastructuur. Netgear werkt met de 2,4 ghz band en de 5 ghz band. De laatste is alleen bestemd voor internet gebruik, geeft dus minder storingen en werkt uitstekend samen met ipads. Ondertussen zijn we begonnen met het gefaseerd uitrollen van enkele Netgear Access Points. Voor hele grote scholen is een console beschikbaar welke het beheer en de configuratie van AP s op afstand mogelijk maakt. Financieel beleid Financiële rapportage 1 e kwartaal 2012 Het financiële resultaat tot en met maart 2012 is negatief. Het begrote negatieve resultaat is in de vergelijkbare periode , waardoor een positief resultaat t/m maart ontstaat van Dit wordt voor de helft verklaard door lagere kosten en hogere inkomsten en voor de andere helft door nog niet bestede kosten onderwijsleerpakket. De komende kwartalen zullen de loonkosten, als gevolg van stijging pensioenpremies, premie vervangingsfonds, uitbetaling periodieken en incidentele uitbetaling in augustus, gaan stijgen. Aan de andere (positieve) kant is er geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit in het Primair Onderwijs te verbeteren en om de opbrengsten te verhogen. Het geprognosticeerde resultaat 2012 zal, op basis van de huidige informatie, uitkomen op negatief tegenover een begroot tekort van

8 Huisvesting Paulusschool Bareel Kornak Prinsenhof 2 De Otterkolken Veiligheid De uitvoering van de nieuwbouw ligt op schema, in juli zal het nieuwe gebouw worden opgeleverd. Meubilair en ander interieurzaken worden uitgezocht, zodat de school op 3 september in gebruik kan worden genomen. Het speelplein wordt gerealiseerd na de sloop van de huidige school en naar verwachting zal de officiële opening in oktober zijn. De aanvraag omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Het Blok loopt. Eind mei volgen er nieuwe leerlingprognoses van de gemeente. Intern in de Kornak is een van de twee speelzalen omgebouwd tot groepsruimte. Ook zijn twee nissen in de gang omgebouwd tot ruimten die voor het onderwijs benut kunnen worden. Er is een aanvraag bij de gemeente ingediend om een noodgebouw te plaatsen. Het bestek en de tekeningen voor de nieuwbouw van de school zijn door de gemeente verstuurd aan aannemers om prijs te maken. Het project omvat, naast de nieuwbouw van de Prinsenhof, de nieuwbouw van een VSO school voor Helioskoop. Start van de uitvoering is gepland in augustus. De omgevingsvergunning voor het overkapping van de patio is verleend. Bestek en tekeningen zijn naar aannemers verstuurd om prijs te maken. In de planning staat om in de zomervakantie te starten met de werkzaamheden. In september kan dan de BSO starten. De gasinstallaties van de scholen in Heemskerk en Uitgeest zijn gekeurd, Waar nodig zijn reparaties en/of verbeteringen uitgevoerd. De gasinstallaties voldoen nu aan de voorschiften. De komende maanden worden ook bij de overige scholen de gasinstallaties gekeurd.

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011

Managementrapportage. Stichting Tabijn. Februari en maart 2011 Managementrapportage Stichting Tabijn Februari en maart 2011 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2011 23 april 2012 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTTERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Driestar educatief

jaarverslag 2010 Driestar educatief jaarverslag 2010 Driestar educatief T A L E N T I N O N T W I K K E L I N G Inhoud Woord vooraf Bericht van de raad van toezicht Organogram en leeswijzer Organisatie H1 Strategie en beleid 8 H2 Bestuur

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie