JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG"

Transcriptie

1 JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg oktober 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants en adviseurs i.s.m. Marlyse-Research

2 Inhoud 1. Samenvatting Inleiding Verantwoording Gehanteerde definities Financiële positie Resultaat Solvabiliteit Liquiditeit Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten Inkoopuitgaven Personeel Personeelskosten Aantal personeelsleden en fte s Vacatures Verzuim Capaciteit en productie Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

3 1. Samenvatting Van alle sectoren heeft de gehandicaptenzorg de resultaten in 2013 het sterkst zien afnemen. In 2012 was de gehandicaptenzorg qua rendement nog de best presterende deelsector in de zorg met een rendement van 2,7%. Dit is in 2013 afgenomen tot 1,3%. De resultaten in de sector staan onder druk door de afschaffing van de zogenaamde Agema -gelden (intensiveringsmiddelen). Doordat deze middelen in 2013 zijn afgeschaft, zijn de bedrijfsopbrengsten -ondanks indexering van tarieven en een lichte toename van de zorgproductie gestabiliseerd op circa 8,1 mld. De bedrijfslasten zijn daarentegen met circa +1,5% gestegen van 7,7 naar ruim 7,8 mld. De toegenomen bedrijfslasten worden veroorzaakt door de stijging in de personeelskosten, waar de inkoop-uitgaven met -0,2% ongeveer op het niveau van 2012 blijven. De personeelskosten zijn niet alleen gestegen door cao stijgingen, maar ook door forse dotaties aan reorganisatievoorzieningen. De omvang van de voorzieningen is in 2013 gestegen van 431 mln. naar 509 mln. Doordat deze dotaties niet afzonderlijk worden gepresenteerd in de jaarverslagen bestaat er geen totaal beeld van de invloed van de dotaties aan reorganisatievoorzieningen op het totale sectorresultaat, maar uit analyse van individuele jaarrekeningen blijkt dat dit voor het overgrote deel reorganisatiekosten betreft. Een andere oorzaak van de toegenomen personeelskosten zijn de hogere sociale lasten en pensioenpremies. Deze stijgen sterk, gemiddelde met +6%. Binnen de inkoop-uitgaven zijn het vooral de investeringen die stijgen: +2,7% in De transitie waarbij mensen met een beperking indien mogelijk steeds meer thuis wonen, lijkt gepaard te gaan met investeringen in nieuwe concepten voor verblijf en zorg. De sector weet de uitgaven aan patiënten bewonersgebonden kosten met -0,4% op niveau te houden bij een gelijkblijvende intramurale productie en een toename van het aantal cliënten dat thuis gebruik maakt van het dienstenaanbod van organisaties in de sector. Na jaren van toenemende flexibilisering en stijgende kosten voor werk derden, dalen deze inkoopgerelateerde personeelskosten in 2013 aanzienlijk met -8,9%. De sector lijkt daarmee voor te sorteren op een periode van krimp en maakt de keuze om in eerste instantie te snijden in het aantal ingehuurde externe arbeidskrachten. Op basis van signalen in de media en politiek zou een omvangrijke impairment (het afboeken van het materieel vast actief vanwege een verminderde terugverdiencapaciteit) in de jaarrekening 2013 mogen worden verwacht. Niets blijkt echter minder waar. De impairmentverliezen zijn juist sterk gedaald van 101 mln. in 2012 tot 67 mln. in 2013, mede doordat in het zorgakkoord van april 2014 de maatregelen in het kader van de extramuralisering van de lichtere zorg zijn verzacht. De bescheiden positieve exploitatieresultaten in 2013 betekenen ook licht verbeterde solvabiliteits-, en liquiditeitsratio s voor de gehandicaptenzorg. Het eigen vermogen als percentage van de totale Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

4 omzet was over ,1%, terwijl dit over ,8% bedroeg. Daarmee beschikt de sector als geheel over een gezonde maar ook noodzakelijke buffer met het oog op de toenemende bedrijfsrisico s door de bezuinigingen waar de gehandicaptenzorg vanaf 2015 mee te maken zal krijgen. De liquiditeitsratio (current-ratio), is toegenomen van 0,9 naar 1,0. De verwachting is echter dat de druk op de liquiditeit de komende jaren sterk zal toenemen. De bezuinigingen zullen in het algemeen de operationele resultaten en daarmee de liquiditeit geen goed doen. Daarnaast zal door verschuiving van bekostiging van de AWBZ naar zorgverzekeraars en gemeenten de bevoorschotting door zorgkantoren afnemen en is er nog de uitgaande cashflow die gepaard gaat met reorganisatie- en afvloeiingskosten. De vraag is dan ook nadrukkelijk, of de huidige liquiditeit in dat licht als toereikend kan worden gezien. Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

5 2. Inleiding 2.1 Verantwoording Intrakoop 1 en Verstegen accountants en adviseurs 2 hebben een analyse uitgevoerd op de 176 jaarverslagen van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg die medio september 2014 beschikbaar waren over het jaar Doel van deze jaarverslagenanalyse is de financiële en operationele kengetallen van deze zorgorganisaties in kaart te brengen en om het belang van inkoop in de bedrijfsvoering van organisaties in de gehandicaptenzorg zichtbaar te maken. De analyse is uitgevoerd op basis van 174 bruikbare jaarverslagen van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg in Nederland over het jaar 2013 met vergelijkende cijfers over Van twee relatief kleine zorgorganisaties zijn geen cijfers beschikbaar, omdat deze gebruik maken van een beperkte jaarverantwoording. Bij de analyse is gebruik gemaakt van de gegevens uit DigiMV (bron: CIBG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bewerkt en beschikbaar gesteld door Intrakoop). Bij interessante verschillen is ook een uitsplitsing gemaakt naar organisatie-omvang, uitgedrukt in NVTZ 3- omzetklasse: 0 tot 10 mln. 10 tot 25 mln. 25 tot 60 mln. 60 tot 150 mln. 150 tot 300 mln. 300 mln. of meer. 1 Intrakoop is de inkoopcoöperatie van de zorg en helpt 580 zorgorganisaties op circa locaties efficiënter te werken. 2 Verstegen accountants en adviseurs is de huisaccountant van meer dan 100 zorgorganisaties, waarbij zij de jaarcijfers controleren en bedrijfseconomisch en fiscaal advies verstrekken. 3 Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

6 2.2 Gehanteerde definities In deze rapportage vallen de bedrijfslasten uiteen in personeelskosten en inkoopuitgaven. Personeelskosten bestaan uit: Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelskosten en Kosten voor personeel niet in loondienst (PNIL). Waarvan de laatste twee in deze rapportage ook gerekend worden tot de inkoopuitgaven. De inkoopuitgaven omvatten alle uitgaven van een organisatie waar een externe factuur tegenover staat. Binnen de inkoopuitgaven wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die in de exploitatie worden opgenomen en investeringen: Inkoopgerelateerde exploitatiekosten, waaronder: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Personeel niet in loondienst Overige personeelskosten (grotendeels inkoopgerelateerd) Investeringen: Investeringen in gebouwen en terreinen Investeringen in machines en installaties Investeringen in andere bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

7 3. Financiële positie Figuur 3.1 Financiële kengetallen gehandicaptenzorg 2013 Resultaat Totaal resultaat (x 1 mln.) Resultaatsratio Norm ,3% 2,7% Solvabiliteit Totaal eigen vermogen (x 1 mln.) Omzetratio 15% ,1% ,8% Liquiditeit Liquiditeitsratio 1,0 1,0 0,9 3.1 Resultaat Algemeen De gehandicaptenzorg heeft over 2013 nog positieve resultaten behaald. Wel was het rendement in 2013 aanzienlijk lager dan in De 176 organisaties in de gehandicaptenzorg verdienden in 2013 ruim 105 mln. ten opzichte van 216 mln. in Uitgedrukt in een percentage van de totale bedrijfsopbrengsten, betreft het in beide gevallen relatief geringe rendementen, namelijk 1,3% in 2013 en 2,7% in Kenmerkend is ook dat 11 organisaties over 2012 een verlies rapporteerden, terwijl over 2013 maar liefst 28 organisaties een rode cijfers presenteerden. De bedrijfsopbrengsten (voornamelijk bestaand uit het wettelijk budget) zijn in 2013 nagenoeg onveranderd gebleven (ruim 8 miljard). Reden van deze stagnatie is het feit dat in 2013 de zogenaamde Agema gelden (intensiveringsmiddelen) uit de tarieven zijn gehaald. Deze tariefsverlaging is slechts ten dele gecompenseerd door indexering van tarieven en een toename van het zorgvolume. Dat het resultaat is afgenomen is te wijten aan een toename van de bedrijfslasten van in totaal ruim 7,7 mld. in 2012 tot ruim 7,8 mld. in Deze toename van circa +1,5% verklaart voor het overgrote deel de afname van de resultaatratio van 2,7% naar 1,3% in de gehandicaptenzorg. Als de resultaatratio naar omvang van de organisatie wordt geanalyseerd valt op dat naarmate de omzet toeneemt de resultaatratio afneemt. Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

8 Figuur 3.2 Resultaatratio gehandicaptenzorg naar omvang zorgorganisatie NVTZ-Omzetklasse Resultaatratio tot 10 mln. 2,3% 3,6% 10 tot 25 mln. 2,9% 3,9% 25 tot 60 mln. 1,2% 3,0% 60 tot 150 mln. 1,8% 3,1% 150 tot 300 mln. 1,2% 2,1% 300 mln. of meer -0,2% 1,9% Bijzondere waardeverminderingen Aan afboekingen van onrendabel materieel vast actief (impairment) is in ,9 mln. verantwoord ten opzichte van 100,5 mln. over Deze daling is opmerkelijk, omdat de financiële prognoses op het moment van het opmaken van de jaarrekening 2013 (voorjaar 2014) ongunstiger waren dan een jaar geleden. Verwacht werd dat dit beeld zich zou vertalen in een neerwaartse bijstelling van de verwachte toekomstige opbrengsten en in lijn daarmee verlaging van de bedrijfswaarden van het zorgvastgoed. De daling van de impairmentverliezen kan worden verklaard uit het feit dat in het zorgakkoord van april 2014 de maatregelen in het kader van de extramuralisering van de lichtere zorg zijn verzacht. De zorg voor cliënten met een ZZP VG 3 zou aanvankelijk worden geëxtramuraliseerd, maar deze plannen zijn aangepast waardoor deze cliënten toegang houden tot de Wet Langdurige zorg en daarmee recht houden op intramuraal verblijf. Deze maatregel heeft een positief effect op de waardering van het vastgoed in de GHZ. 3.2 Solvabiliteit Wat betreft het weerstandsvermogen staat de gehandicaptenzorg er goed voor. De solvabiliteit van organisaties in de gehandicaptenzorg is gestegen van 21,8% in 2012 naar 23,1% in Van 176 onderzochte organisaties hebben er 130 een solvabiliteit van minimaal 15%, een door het Waarborgfonds voor de zorgsector gehanteerde norm. Slechts zes (2012: negen) voornamelijk kleinere organisaties hebben een negatief eigen vermogen. Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

9 Indien de solvabiliteit wordt uitgesplitst naar organisatieomvang, blijkt dat ook de solvabiliteit afneemt naarmate de omvang van de organisatie toeneemt. Figuur 3.3 Solvabiliteit gehandicaptenzorg naar omvang zorgorganisatie NVTZ-Omzetklasse Solvabiliteit tot 10 mln. 29,9% 27,8% 10 tot 25 mln. 30,3% 28,4% 25 tot 60 mln. 24,6% 23,3% 60 tot 150 mln. 24,8% 23,1% 150 tot 300 mln. 23,0% 21,8% 300 mln. of meer 13,5% 13,6% 3.3 Liquiditeit Op basis van de liquiditeitsratio s kan worden geconcludeerd dat de liquiditeit in de gehandicaptenzorg is verbeterd. De gemiddelde current ratio is gestegen van 0,9 in 2012 naar 1,0 in Van de 176 organisaties hebben 124 een liquiditeit boven de traditionele norm van 1,0 ten opzichte van 113 in Figuur 3.4 Liquiditeit Gehandicaptenzorg naar omvang zorgorganisatie NVTZ-Omzetklasse Solvabiliteit tot 10 mln. 2,1 2,0 10 tot 25 mln. 1,3 1,4 25 tot 60 mln. 1,1 1,1 60 tot 150 mln. 1,2 0,9 150 tot 300 mln. 0,9 0,7 300 mln. of meer 0,6 0,5 Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de liquiditeit van grotere organisaties in de gehandicaptenzorg gemiddeld onder de norm ligt. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze organisaties over het algemeen wel zeer nadrukkelijk aandacht schenken aan de beheersing van hun liquiditeitspositie en Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

10 ook reeds anticiperen op mogelijke tekorten door tijdig afspraken te maken met banken voor kredietverschaffing. Voor de gehele care-sector is het sterk de vraag of de traditionele norm van 1,0 voor de komende periode nog toereikend is. Veel zorgorganisaties ondervinden grote moeite om financieringsafspraken te maken. Banken reageren terughoudend met het aanbieden van financieringen of het aanpassen van rekening courant-afspraken. En zeker in een periode van reorganisaties kunnen organisaties te maken krijgen met acute financiële aanspraken. Daarbij moet rekening worden gehouden met het gegeven dat de aanzienlijke reorganisatievoorzieningen die in 2013 zijn gevormd veelal binnen 1 á 2 jaar worden geëffectueerd en beslag leggen op liquiditeit. Daarnaast zal de overgang van een deel van AWBZ-activiteiten naar de WMO en de Zorgverzekeringswet een afname van bevoorschotting door het zorgkantoor betekenen en daarmee negatieve effect hebben op de liquiditeit. Kortom, de toereikendheid van de liquiditeit verdient alle aandacht. Faillissementen worden immers veroorzaakt door een gebrek aan cash en niet door een ontoereikend eigen vermogen. Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

11 4. Bedrijfslasten 4.1 Totale bedrijfslasten De gehandicaptenzorg ziet de totale bedrijfslasten in 2013 licht stijgen met +1,5%. Een stijging die sterker is dan de ontwikkeling in de bedrijfsopbrengsten, die met +0,1% nagenoeg gelijk blijft. Net als in andere deelsectoren van de gezondheidszorg is ook in de gehandicaptenzorg voor het eerst in jaren sprake van afvlakkende toename in kosten en opbrengsten. Ter vergelijk: in 2012 stegen de bedrijfslasten en opbrengsten nog met respectievelijk +8,7% en +9,3%. Het totaal aan bedrijfslasten bedraagt in de gehandicaptenzorg zo n 8 mld. Figuur 4.1 Verbijzondering bedrijfslasten gehandicaptenzorg % 5% 72% Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

12 4.2 Inkoopuitgaven De totale inkoopuitgaven in de gehandicaptenzorg omvatten 3,6 mld. en bestaan voor het grootste deel (= 61%) uit exploitatiekosten. De overige 39% betreft investeringen met een totale waarde van 1,4 mld. in De inkoopuitgaven blijven in 2013 met een daling van -0,2% nagenoeg op het niveau van Dit is het resultaat van enerzijds licht oplopende investeringen (+2,7%) en anderzijds licht dalende inkoopgerelateerde exploitatiekosten (-2,0%). Binnen de inkoopuitgaven ziet de gehandicaptenzorg voor de kosten voor energie en de investeringen voor machines en installatie toenemen. Dalende uitgaven betreffen de kosten voor personeel niet in loondienst (-8,9%), algemene kosten (-5,5%) en de investeringen in materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering (-12,6%). Tot deze laatste categorie worden de lopende bouwprojecten gerekend. Figuur 4.2 Verbijzondering inkoopuitgaven gehandicaptenzorg 2013 Exploitatiekosten (-2,0%): Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Inkoopuitgaven Totaal: 3,6 mld. 0,2 0,4 0,5 Ontwikkeling Totaal: -0,2% -5,3% -5,5% -,4% Energie 0,1 +12,4% Onderhoud 0,2 +3,5% Huur en leasing 0,3 +5,5% Personeel niet in loondienst Overige personeelskosten 0,2 0,3-8,9% -1,5% Investeringen (+2,7%): Bedrijfsgebouwen en terreinen 0,9 +4,3% Machines en installaties 0,2 +12,9% Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en adm. Uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering 0,2 0,2-12,6% +3,8% - 0,5 1,0 Miljarden -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

13 Patiënt- en bewonersgebonden kosten De patiënt- en bewonersgebonden kosten omvatten de kosten die het dichtst bij de behandeling en verzorging van cliënten liggen. Het zijn de kosten die voortkomen uit de kernactiviteit van de gehandicaptenzorg. Onder meer de uitgaven aan therapieën, geneesmiddelen en hulpmiddelen worden tot de patiënt- en bewonersgebonden kosten gerekend. Het totaal aan patiënt- en bewonersgebonden kosten bedraagt in mln. Het is positief dat de patiënt- en bewonersgebonden kosten in 2013 ongeveer op het niveau van 2012 blijven (-0,4%). Dit te meer, omdat de sector te maken heeft met een toenemende extramuralisering en gelijktijdig een vooralsnog gelijkblijvende intramurale productie. Zo n 3% van de totale bedrijfslasten betreft patiënt- en bewonersgebonden kosten. Energie In 2013 geeft de gehandicaptenzorg 104 mln. uit aan energie. Van de inkoopkosten die tot de exploitatie worden gerekend, stijgen de energiekosten met +12,4% het hardst. Het jaar 2013 kende een betrekkelijk koude winter: ten opzichte van 2013 lag het aantal graaddagen 7,8% hoger (3.047 graaddagen in 2013 versus graaddagen in 2012) 4. Het aantal graaddagen is het aantal dagen dat de temperatuur onder de 18 graden lag, maal het aantal graden dat de temperatuur naar beneden afweek van de 18 graden. Bedrijfsgebouwen en terreinen Binnen de inkoopuitgaven nemen de investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen met 853 mln. het grootste aandeel in. De gehandicaptenzorg ziet de investeringen in deze categorie in 2013 toenemen met +4,3 na in 2012 nog vrijwel gelijk te zijn gebleven met -0,7%. De transitie waarbij mensen met een beperking indien mogelijk steeds meer thuis wonen lijkt gepaard te gaan met investeringen in nieuwe concepten voor verblijf en zorg. 4 Bron: KNMI 2013, 2012 Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

14 5. Personeel 5.1 Personeelskosten Bijna 70% van de totale bedrijfslasten van een gemiddelde zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg betreft personeelskosten. In 2013 ziet de sector de personeelskosten in totaal stijgen met +3,4% na eerder in 2012 nog te zijn gestegen met +5,3%. De totale personeelskosten bedragen in ,6 mld. Lonen en salarissen maken voor ruim 70% deel uit van de personeelskosten. De flexibele schil van personeel niet in loondienst (PNIL) vertegenwoordigt circa 5-6% van de kosten. Het overige kwart van de personeelskosten betreft pensioenpremies, sociale lasten en overige personeelskosten, waaronder kosten voor opleidingen en inkoop van ARBO-gerelateerde dienstverlening. Figuur 5.1 Verbijzondering personeelskosten gehandicaptenzorg % 6% 4% 7% 73% Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenspremies Personeel niet in loondienst Overige personeelskosten Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

15 Binnen de personeelskosten stijgen de salariskosten met +4,0% en de daaraan gerelateerde sociale lasten met +5,7%. Het meest in het oog springen echter de kosten voor personeel niet in loondienst. Na jaren van toenemende flexibilisering en stijgende kosten voor werk derden, dalen deze inkoopgerelateerde personeelskosten in 2013 aanzienlijk met -8,9%. De sector lijkt daarmee voor te sorteren op een periode van krimp en maakt de keuze om in eerste instantie te snijden in het aantal ingehuurde externe arbeidskrachten. Uit aanvullende grootboekanalyses van Intrakoop blijkt ruim 60% van de PNIL-uitgaven uitzendkrachten betreft. 40% omvat overige kosten voor werk derden, zoals zzp-ers. Figuur 5.2 Verbijzondering personeelskosten gehandicaptenzorg 2013 Personeelskosten Totaal: 5,5 mld. Ontwikkeling Totaal: +3,4% Lonen en salarissen 4,0 +4,0% Sociale lasten 0,6 +5,7% Pensioenpremies 0,4 +6,6% Personeel niet in loondienst 0,2-8,9% Overige personeelskosten 0, Miljarden -1,5% -10% 0% 10% 20% 30% Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

16 5.2 Aantal personeelsleden en fte s Bij de 137 organisaties actief in de gehandicaptenzorg met cijfers beschikbaar over het aantal medewerkers werken in medewerkers. De overige 40 organisaties hebben geen cijfers beschikbaar gesteld over het aantal medewerkers. Op basis van extrapolatie wordt het totaal aantal medewerkers bij deze organisaties geschat op , waarmee het totaal aantal medewerkers in de sector uitkomt op medewerkers. De afgelopen jaren kende de gehandicaptenzorg een jaarlijkse toename van het aantal medewerkers rond de +3%. De sector ziet in 2013 het medewerkersbestand voor het eerst kleiner worden en wel met -2,3%. De instroom van nieuwe medewerkers bij de 137 organisaties met beschikbare cijfers bedraagt in medewerkers. Hiertegenover staat een uitstroom van medewerkers. De daling in het aantal personeelsleden lijkt samen te hangen met een toenemende extramuralisering de komende jaren. Figuur 5.3 In- en uitstroom personeel per saldo gehandicaptenzorg, naar organisatie-omvang In- en uitstroom personeel per saldo 0 tot 10 mln. 10 tot 25 mln. per saldo uitstroom per saldo instroom 25 tot 60 mln tot 150 mln tot 300 mln mln. of meer Uitgedrukt in fte s werken in de gehandicaptenzorg fte. Door het totaal aantal fte s in de sector te delen door het aantal medewerkers is de deeltijdfactor te berekenen. De gemiddelde deeltijdfactor in de gehandicaptenzorg bedraagt in %. Een fte in de gehandicaptenzorg kost in 2013 gemiddeld aan salariskosten, sociale lasten en pensioenpremies. Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

17 5.3 Vacatures De onderzochte organisaties in de gehandicaptenzorg laten in 2013 een daling in het aantal vacatures zien van -18% naar een totaal van vacatures in Cliëntgebonden vacatures maken circa 72% uit van het totaal aantal vacatures in de sector. Het aantal cliëntgebonden vacatures daalt in 2013 met -19,5%. Ondanks het dalende totaal aantal vacatures blijkt het nog lastig voor de sector om moeilijk vervulbare vacatures vervuld te krijgen. Dit zijn vacatures waarvoor binnen een periode van drie maanden geen indiensttreding heeft plaatsgehad. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures stijgt in 2013 met +23% naar een totaal van 260. Figuur 5.4 Aantal vacatures in de gehandicaptenzorg 2013, uitgesplitst naar type 2% 26% 6% 66% Cliëntgebonden Niet-cliëntgebonden Cliëntgebonden, moeilijk vervulbaar Niet-cliëntgebonden, moeilijk vervulbaar Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

18 5.4 Verzuim Het jaar 2013 laat een aanzienlijke daling in het verzuimpercentage zien van -9%. Het verzuimpercentage daalt van 5,3% in 2012 naar 4,8% in Indien het verzuimpercentage wordt uitgesplitst naar organisatie-omvang uitgedrukt in NVTZomzetklasse, valt op dat het verzuim bij de kleinere organisaties met een omzet tot 10 mln. aanzienlijk lager is dan bij de grotere organisaties. Figuur 5.5 Verzuimpercentage uitgesplitst naar organisatie-omvang Verzuimpercentage 2013 Totaal: 4,8% Ontwikkeling Totaal: -8,9% 0 tot 10 mln. 10 tot 25 mln. 4,3% 5,3% - 11,9% -4,9% 25 tot 60 mln. 5,0% -5,1% 60 tot 150 mln. 5,1% -4,6% 150 tot 300 mln. 5,2% -8,5% 300 mln. of meer 5,1% -8,% 0% 2% 4% 6% -15% -10% -5% 0% Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

19 6. Capaciteit en productie De gehandicaptenzorg laat in 2013 een geringe stijging in het aantal cliënten zien. In 2013 stijgt het aantal cliënten met +1,5% naar een totaal van Het aantal intramurale cliënten op basis van een ZZP bedraagt aan het eind van 2013 zo n cliënten: een geringe toename van +0,3% ten opzichte van De trend waarin cliënten steeds vaker zorg thuis ontvangen, is in de cijfers van 2013 zichtbaar. Het aantal extramurale cliënten, dat al dan niet gebruik maakt van begeleiding of dagbesteding, stijgt met +9,1%, maar er is vooral een toename in het aantal cliënten dat op basis van een volledig pakket thuis (VPT) zorg ontvangt. Deze laatste categorie is met ruim de helft toegenomen (+51,7%). Figuur 6.1 Aantal cliënten gehandicaptenzorg Cliënten gehandicaptenzorg 2013 Totaal: Ontwikkeling Totaal: +1,5% Cliënten in instelling op basis van een ZZP 72 +,3% Cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) Extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding x ,1% +51,7% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% De intramurale capaciteit, uitgedrukt in het aantal beschikbare plaatsen, is in de gehandicaptenzorg in 2013 op het niveau gebleven van het voorgaande jaar (+/- 0%) en bedraagt circa plaatsen. Doordat het aantal intramurale cliënten nauwelijks is gestegen en het aantal beschikbare plaatsen gelijk is gebleven, blijft ook de bezettingsgraad ten opzichte van 2012 hetzelfde: 95,2%. Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

20 2014 Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs. Overname of reproductie van de inhoud van deze rapportage, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan met bronvermelding Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs: Jaarverslagenanalyse Zorgsector Het gegevensbestand dat ten grondslag ligt aan deze rapportage is eigendom van Intrakoop en voor geïnteresseerden tegen vergoeding opvraagbaar. Intrakoop u.a. Regterweistraat 11a, 4181 CE Waardenburg Postbus 67, 4180 BB Waardenburg Verstegen accountants en adviseurs Noordendijk 189, 3311 RN Dordrecht Postbus 574, 3300 AN Dordrecht Jaarverslagenanalyse gehandicaptenzorg

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg augustus 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juni 2015 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2013 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële en operationele kengetallen van zorgorganisaties actief in de ziekenhuizen december 2014 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg augustus 2016 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG

JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT GEHANDICAPTENZORG Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg augustus 2017 Intrakoop,

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg

Jaarverslagenanalyse 2015 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg Jaarverslagenanalyse 2015 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de GGZ december 2016 Intrakoop,

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2017 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2017 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2017 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juli 2017 Intrakoop,

Nadere informatie

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop

UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : 2 augustus 2012 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Bedrijfslasten... 3 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT VVT

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT VVT JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT VVT Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg juni 2016 Intrakoop,

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2016 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg

Jaarverslagenanalyse 2016 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg Jaarverslagenanalyse 2016 sectorrapport geestelijke gezondheidszorg Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie van zorgorganisaties actief in de GGZ augustus 2017 Intrakoop,

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2015 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juli 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2016 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2017 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012

JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 JAARVERSLAGENANALYSE ZORGSECTOR 2012 Een analyse van de uitgaven en financiële positie van de Nederlandse zorgsector augustus 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants en adviseurs

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2015 Willard van Ooij CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Financiële kengetallen zorginstellingen 2015, 1 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 3 2. Benchmark

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Impactanalyse zorgakkoord toont fundamentele transitieopgave langdurige zorg Organisaties actief om verlies te beperken. Amsterdam 20 september 2013

Impactanalyse zorgakkoord toont fundamentele transitieopgave langdurige zorg Organisaties actief om verlies te beperken. Amsterdam 20 september 2013 Impactanalyse zorgakkoord toont fundamentele transitieopgave langdurige zorg Organisaties actief om verlies te beperken Amsterdam 20 september 2013 Effecten zorgakkoord zichtbaar in ActiZ impactanalyse

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Landelijke sectordag GZ 29 januari 2014

Landelijke sectordag GZ 29 januari 2014 www.pwc.nl Landelijke sectordag GZ 29 januari 2014 Gevolgen 3-D s in de gehandicaptenzorg Frans Stark Agenda 1. Korte inleiding (Frans Stark) 2. Praktijkverhaal Middin (Gert-Jan Bakkum) 3. Fiscaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014

Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Paper Financiële kengetallen zorginstellingen 2014 Juli 2016 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2014 3 2.1 Data en respons 3 2.2

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Door de komst van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van extramurale cliënten en voor de zorg voor lichte verblijfscliënten.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Statistische en Ruimtelijke Statistieken (SRS) Sector Statistische Analyse Den Haag (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Analyse financiële kengetallen zorginstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009 FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG 2009 1. Inleiding In de analyse Financials sector gehandicaptenzorg 2009 wordt inzicht verschaft in de jaarverslagen 2009 van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Webartikel 2013 Financiële kengetallen zorginstellingen 2012 Rudi Bakker 06-12-2013 gepubliceerd op cbs.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Benchmark 2012 3 2.1 Data en respons 3 2.2 Methode 4 2.3

Nadere informatie

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4

Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m 4 ZorgpleinNoord maart 2013 Betreft: Indicatieve doorrekening extramuralisering zzp 1 t/m zzp 4 Regio: ZorgpleinNoord Groningen en Drenthe Door: RegioPlus

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN -

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - - PERSBERICHT - Utrecht, 20 september 2011 -FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - De tweede editie van de Financiële Zorgthermometer is gehouden onder 207 financieel managers in de zorg. Dit

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2018 1 Inhoud Demografische ontwikkelingen 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 8 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet besproken vanwege

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

financiering van werkkapitaal

financiering van werkkapitaal DIA 1 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt workshop TeamM HEAD Congres 5 juni 1990 2000 2010 2015 2020 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt financiering van een zorginstelling

Nadere informatie

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017

Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 Marktanalyse zorginkoop Wlz 2017 1 Inhoud Demografie 3 Pagina In zorg en wachtlijsten totaalniveau 7 Verpleging en verzorging 13 Gehandicaptenzorg 19 NB. De GGZ wordt niet in detail gesproken vanwege het

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2016 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie

Zicht op effecten hervormingen VVT-sector. Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Zicht op effecten hervormingen VVT-sector Financial Consultancy Interim Finance Werving & Selectie Drietal scenario s...kader en uitgangspunten Specifiek Onderwerp Ongewijzigd Optimistisch Realistisch

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Inleiding Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en vermogensposities van de WFZdeelnemers. Het exploitatieresultaat en

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1 Agenda Financiële Zorgthermometer

Nadere informatie

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT FINANCIELE KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT In de Troonrede zijn de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector

Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Ontwikkeling van het macro budget langdurige zorg voor de gehandicaptensector Inleiding In deze factsheet staan de macro budgetontwikkelingen voor de gehandicaptensector beschreven. Per domein wordt aangegeven

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Onderwerp : commentaar op RJ-Uiting : Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen

Onderwerp : commentaar op RJ-Uiting : Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen Van : Boon, drs M. [m.boon@cbs.nl] Gepost om : maandag 1 maart 2010 14:16 Discussie : commentaar op RJ-Uiting 2010-2: Aanpassingen van richtlijn 655 Zorginstellingen Gepost naar : * RJNET Onderwerp : commentaar

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010

FINANCIALS VVT-SECTOR. PCKwadraat december 2010 FINANCIALS VVT-SECTOR PCKwadraat december 2010 1. Inleiding De analyse Financials verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 2009 geeft inzicht in de financiële prestaties van 417 verpleeg-, verzorgingshuizen

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 4 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2014 - Utrecht, maart 2014 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

38 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

38 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 De afgelopen jaren is het investeringsniveau in algemene ziekenhuizen gedaald met 35% De omzet in de algemene ziekenhuizen is in 2015 met 2.3

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN-

- PERSBERICHT - -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 juni 2012 -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN- 61% van de zorginstellingen verwacht geen stijging van de zorgkosten door meer productie, 29% verwacht zelfs een daling. Dit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 maart 2012 -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra denkt dat ze niet voor 1 april de benodigde

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer 3 e kwartaal 2016 Zoetermeer, 7 december 2016 INHOUDSOPGAVE Hoger dan verwacht Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2012 - Utrecht, december 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN-

- PERSBERICHT - -ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 september 2012 -ZORGINSTELLINGEN IN DE ZIEN OMZET KRIMPEN- Momenteel maken zorginstellingen binnen de afspraken met zorgkantoren over de omzet voor volgend jaar, de trend is

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

ZO Brabant (Kempen) WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: ZO Brabant (Kempen) Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014

Gooi- en Vechtstreek. WMO-subregio: Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s. Datum 3 november 2014 WMO-subregio: Gooi- en Vechtstreek Rapportage Zorg op de kaart per WMO-subregio Inclusief scenario s 1/9 De effecten van langer thuis wonen in de V&V 1. De komende jaren (2014-2020) krijgen instellingen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl

FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010. PCkwadraat / Zorgmarkt.nl FINANCIALS SECTOR GEHANDICAPTENZORG verslagjaar 2010 PCkwadraat / Zorgmarkt.nl Maastricht, oktober 2011 JP. Tulleneers A. van Duppen PCkwadraat 1 INHOUD 1. Uitgangspunten pag. 3 2. Omzetontwikkeling pag.

Nadere informatie