Boek 1 Aanpassing meerjarenplan BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 1 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens"

Transcriptie

1 OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan en budget 2015 Boek 1 Aanpassing meerjarenplan BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: Uitgave: Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

2 2 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

3 Voorwoord OCMW Gent, actieve speler in de stad Eind 2013 heeft OCMW Gent zijn strategie uitgezet voor de legislatuur Die strategie is gebouwd op de accenten uit het bestuursakkoord. Een jaar later wordt het meerjarenplan herzien om nog beter aan te sluiten bij de gemaakte keuzes uit het bestuursakkoord en om zich te positioneren binnen de huidige financiële context waarbinnen de organisatie zich bevindt. Onze organisatie werkt verder dezelfde strategie uit en dit komt ook tot uiting in de teksten en cijfers in dit document. Er is wel een aanvulling van de doelstellingen. In het oorspronkelijk meerjarenplan was er immers nog geen sprake van de gezamenlijke dienstverlening van de ondersteunende diensten van Stad Gent en OCMW Gent. Beide organisaties waren toen nog intensief aan het onderzoeken hoe de interne dienstverlening in de toekomst samen best georganiseerd zou kunnen worden. De scope bepalen van deze samenwerking en het plannen van de realisatie diende immers doordacht te gebeuren. Zowel OCMW als Stad streven immers naar een meer efficiënte en effectieve werking van de dienstverlening in het algemeen, en dus ook van de ondersteunende diensten in het bijzonder. In deze herziening van het meerjarenplan en het daaraan gekoppeld budget worden de eerste stappen van de reorganisatie zichtbaar in de strategie. Er is hiervoor een projectoperationele doelstelling geformuleerd met bijhorende projecten en een eerste wijziging van het organogram. De reorganisatie zal ook haar impact hebben op de planning en focus van reeds eerder gedefinieerde projecten van de ondersteunende diensten. De samenwerking met en de werking van de betrokken stadsdiensten beïnvloeden immers de gemaakte keuzes en de inhoudelijke uitwerking van sommige projecten. Behalve de verandering in de strategie wordt OCMW Gent ook geconfronteerd met een continu wijzigende financiële context, wat de cijfers van het meerjarenplan beïnvloedt. Naar aanleiding van de gewijzigde bevoegdheden als gevolg van de staatshervorming en de beslissingen van het regeerakkoord, zal de subsidiëring van het OCMW in de 3 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

4 toekomst wijzigen. Toch zetten we er intensief op in om de vooropgestelde streefdoelen uit het meerjarenplan te bereiken. Waar er grote vermoedens zijn van verminderde subsidiëring, voorziet het OCMW voldoende eigen middelen om de dienstverlening te kunnen blijven in stand houden en versterken. Financieel houdt de herziening van het meerjarenplan ook rekening met de lage inflatie en de eenmalige indexsprong die voorzien is in 2015, met sociale correcties voor de lage inkomens (leefloon, equivalent leefloon en artikel 60 ers). We sturen onze werking continu bij en proberen onze dienstverlening te behouden en te versterken door actief op zoek te gaan naar middelen en efficiëntieverbetering. Ik nodig u uit om de accentwijzigingen van het meerjarenplan zelf te ontdekken door het lezen van de teksten en wens u alvast veel leesplezier. Rudy Coddens OCMW Voorzitter 4 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

5 Leeswijzer Om de leesbaarheid van de diverse boeken te verhogen werd beslist om te werken met 2 in plaats van 4 boeken, één voor alle rapporten en toelichtingen over het meerjarenplan (boek 1) en één voor alle rapporten en toelichtingen over het budget (boek 2). Op deze manier worden de rapporten onmiddellijk gevolgd door de nodige toelichting. In de inhoudsopgave wordt duidelijk vermeld welke rapporten door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moeten vastgesteld worden. 5 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

6 6 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

7 Meerjarenplanning Boek 1 Inhoud Voorwoord 3 Inhoudsopgave 7 Deel 1: Strategie 1. Overzicht beleidsdoelstellingen (toelichting) 9 2. Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid (toelichting) 33 Deel 2: De financiële nota 1. Het financieel doelstellingenplan (M1) Het financieel evenwicht (M2) Financiële schulden (TM2) (toelichting) Financiële risico s (toelichting) Evoluties in het meerjarenplan BO2015 (toelichting) Financiële vaste activa (toelichting) 69 Deel 3: Organisatie 1. Interne organisatie (toelichting) Functioneel budgettair resultaat (toelichting) 87 Overzicht belangrijkste wijzigingen 95 Bijlage: filters wettelijke rapporten 99 7 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

8 8 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

9 DEEL 1: STRATEGIE OCMW Gent 1. Overzicht beleidsdoelstellingen (toelichting) Als inleiding worden alle beleidsdoelstellingen van OCMW Gent opgelijst 1 met aanduiding van welke prioritair en niet prioritair zijn. De verdere rapportering over de niet-prioritaire doelstellingen is minder in detail en dient enkel als toelichting. Rapporten: Extra rapport beleidsdoelstellingen 1 Voor de volledige strategie van de Groep Gent verwijzen we naar 9 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

10 RAPPORT: OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Nr Beleidsdoelstelling Prioritair of Niet prioritair 11 We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Prioritair 12 We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Overig beleid 13 We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Prioritair 14 We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Overig beleid 45 We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Prioritair 47 We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig. Overig beleid 54 We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Prioritair 63 We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Overig beleid 10 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

11 Nr Beleidsdoelstelling Prioritair of Niet prioritair 91 We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Overig beleid 92 We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Prioritair 93 We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Overig beleid 94 We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Overig beleid 11 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

12 12 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

13 OCMW Gent 2. Strategische nota Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen en beleidsopties. Een antwoord wordt gegeven op volgende vragen: Wat willen we bereiken, Wat gaan we daar voor doen?, Wat zijn de financiële gevolgen?" Aanvullend worden ook de doelstellingen uit het overig beleid opgenomen als toelichting. 13 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

14 14 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

15 OCMW Gent 2.1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Dit wettelijk rapport geeft aan waar de beleidsprioriteiten liggen voor de legislatuur. De doelstellingen worden toegelicht en globaal becijferd. 15 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

16 Toelichting Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er over deze doelstellingen meer in detail gerapporteerd zal worden in de wettelijke rapporten. De niet-prioritaire doelstellingen zijn opgenomen in een toelichtingsrapport. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In het wettelijk strategisch meerjarenplan wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen en actieplannen. Deze verschilt van de terminologie die we intern in de organisaties gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen en (project)operationele doelstellingen. De intern gebruikte terminologie blijft behouden omdat de organisatie al jaren met de terminologie van strategische en operationele doelstellingen werkt en de organisatie hier op verder wil bouwen. Om de doelstellingen van het OCMW te kunnen plaatsen in de strategie van Groep Gent wordt de nummering van de volledige lijst van strategische doelstellingen. Bijvoorbeeld: 1.3., 1 verwijst naar hoofdstrategische doelstelling 1 over sociale stijging, 3 verwijst specifieker naar de strategische doelstelling over zelfredzaamheid. 2 Elke beleidsdoelstelling bestaat uit de volgende elementen: een omschrijving van het resultaat of het (maatschappelijk) effect dat de organisatie wil bereiken, indien mogelijk en nuttig zo geformuleerd dat het beoogde resultaat of effect kan worden gemeten. Extra wordt in deze wijziging ook verwezen naar de middelen die ingezet worden voor de beleidsprioriteiten van Vlaanderen. In het meerjarenplan staan voornamelijk omgevingsindicatoren, die onze organisatie richting kunnen geven. Deze zijn gezamenlijk geformuleerd met de Groep Gent en zullen dus niet altijd volledig voor ons van toepassing zijn. Er wordt niet gekozen voor effectindicatoren; omdat de strategische doelstellingen veel ruimer zijn dan ons impactveld. De geformuleerde indicatoren zeggen dus niet in hoeverre het OCMW de doelstelling zal realiseren. Die concretisering komt naar voor in de actieplannen. het actieplan of de actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling, met de daaraan gekoppelde timing; de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en andere. De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT omgeving. In de loop van 2015 zal OCMW Gent samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden. 2 De volledige strategie van Groep Gent is te raadplegen via: 16 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

17 Beleidsdoelstelling 1.1. We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Het bestrijden van armoede is geen evidentie en is al sinds jaar en dag een dilemma. Voor de toekomst is het essentieel dat we oog hebben voor kinderarmoede en inzetten op versterkende en beschermende factoren die de kansen van deze groep vergroten om later uit generatiearmoede te geraken. Het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt, stijgt nog altijd. Dit is problematisch voor de toekomst van die kinderen. Zoals wordt gezegd: eens in armoede, altijd in armoede. Het zou verkeerd zijn om deze uitspraak als volkomen waar aan te nemen, maar er zijn wel veel factoren die ertoe leiden dat de risico s op armoede in de toekomst veel groter zijn wanneer je als kind met armoede geconfronteerd wordt. Kinderen in armoede hebben minder kansen op een goede scholing en bijgevolg minder kansen op een goede job wanneer ze volwassen worden. Behalve kinder- en generatiearmen mag ook de groep van nieuwe armen niet vergeten worden. Hier bestaan reeds verschillende maatregelen voor waar het OCMW blijft op inzetten. Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. Gewenste evolutie: geen stijging 20,3% in 2012 Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Gewenste evolutie: geen stijging Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Bron: ADSEI Gewenste evolutie: daling tegenover 2010 (waarde wordt aangeleverd) 17 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

18 Actieplan OD00012 OD00013 Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders. Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen. X X X X X X X X X X OD00014 Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. X X X X X OCMW Gent onderneemt tal van acties om actief rechten toe te kennen aan mensen in armoede. Zo bijvoorbeeld geeft het informatiesessies over zijn dienstverlening aan organisaties met mogelijke doorverwijzers, bv VDAB en vakbonden, huisartsen of studenten in agogische opleidingen. Er wordt onder andere gewerkt aan een nieuw systeem voor aanvullende financiële hulp, dat beter rekening houdt met financiële noden en de leefloonval vermijdt. OCMW Gent wordt voor de opdracht armoedebestrijding financieel ondersteund door de federale en Vlaamse overheid aan de hand van subsidieprojecten. De realisatie van deze doelstelling gebeurt onder andere door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds 3. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de stedelijke diensten alert te maken op hun rol en het overwinnen van drempels in het bestrijden van armoede met kinderarmoede als expliciete focus. Het nieuw systeem van aanvullende financiële hulp wordt door deze middelen mede mogelijk gemaakt. De Vlaamse overheid heeft voor 2015 ook een specifieke beleidsprioriteit geformuleerd over het bestrijden van kinderarmoede. 4 OCMW Gent krijgt hiervoor aanvullende middelen en zal deze inzetten om 5 : een psycholoog aan te werven die enerzijds het Gents beleid kinderarmoedebestrijding zal regisseren en anderzijds case-overleg organiseren en opvolgen bij problematische spijbelaars; een projectoproep te doen bij Gentse organisaties om acties uit te werken uit het Gents plan kinderarmoedebestrijding; aanvullende financiële steun onmiddellijk toegankelijk te maken voor ouders (in tegenstelling tot de wachttijd van 6 maanden bij alleenstaanden en koppels zonder kinderen). De organisatie vindt het belangrijk om integraal te werken om deze beleidsprioriteit te realiseren en koppelt daarom de inzet van deze middelen ook aan andere doelstellingen 6 en verwante opdrachten, waarbij ze de aandacht ook op het bestrijden van kinderarmoede wil vestigen. 3 Subsidiecode: VSFVBP01 4 Subsidiecode: KABVPBP01 5 Wijziging meerjarenplan versie Niet prioritaire doelstellingen rond optimale coördinatie van en toegankelijke maatschappelijke dienstverlening en doelstelling rond ondersteuning bij woonnoden. 18 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

19 Kinderarmoede is immers meer dan het gebrek aan financiële middelen en gaat over het krijgen van kansen. Budgettair: Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg Ontv Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

20 Beleidsdoelstelling 1.3. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Deze beleidsdoelstelling is overduidelijk gekoppeld aan de kerntaak van OCMW Gent. Om een menswaardig leven te kunnen leiden als burger, is zelfredzaamheid essentieel. OCMW Gent is een organisatie voor iedere burger, maar is in de eerste plaats ook een vangnet voor de meer kwetsbare groepen die uit de boot vallen. OCMW streeft ernaar om de zelfredzaamheid van die groepen te versterken, zodanig dat alle burgers voldoende kansen krijgen om te integreren in de huidige samenleving en in staat zijn om te participeren aan het sociaal - economisch leven. Indicatoren Aandeel van de cliënten die binnen 2 jaar hervallen Bron: cijfers OCMW en CAW Gewenste evolutie: daling Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: daling 31,2% in 2011 Actieplan OD00016 OD00019 OD00017 Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken. Verhogen van het aantal cliënten de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties. Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal. X X X X X X X X X X X X X X X De voorbije legislatuur heeft OCMW uitdrukkelijk ingezet op het verhogen van zelfredzaamheid door verschillende acties. Het beleid hieromtrent wordt verder gezet tijdens de huidige legislatuur. Activering en zelfredzaamheid wordt in de ruime zin benaderd en er wordt ingezet op het ontwikkelen van competenties. De realisatie van deze doelstelling gebeurt door mede in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds om de leefbaarheid in de wijken te verhogen en de dualisering 20 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

21 tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door onder meer dualisering tegen te gaan, in te zetten op schuldpreventie en het armoedebeleid vorm te geven. Deze opdrachten vervult de organisatie vaak in samenwerking met anderen. 7 Budgettair: Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg Ontv Voor de ontwikkeling van methodieken voor schuldpreventie verleent OCMW Gent subsidies aan CAW Oost-Vlaanderen. 21 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

22 Beleidsdoelstelling 4.5. We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. In Gent zijn er te weinig goede betaalbare huur- en koopwoningen op de private markt. Het bestuur wil daar verandering in brengen en zet daarom in op de realisatie van meer betaalbare woningen. OCMW Gent streeft er uiteraard naar om elke inwoner van Gent te laten wonen in een betaalbare en kwalitatieve woning en zet in op de groei van het Sociaal Verhuurkantoor. OCMW Gent beseft echter weinig impact te hebben op het volledig aanbod op de huisvestingsmarkt. Signaleren, sensibiliseren en samenwerken met externe organisaties en partners is daarom van groot belang. Externe organisaties benadrukken ook de taak van OCMW Gent om cliënten te ondersteunen opdat ze hun woning kunnen behouden, ook door hun plichten als huurder na te komen. Als aan deze basisbehoefte niet is voldaan, haken cliënten immers af op andere levensdomeinen, bijv. om naar hun werk of de taalles te gaan. Indicatoren # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale verhuuractoren met NB inkomen < euro (geïndexeerd) Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren vanaf 2014 Gewenste evolutie: daling Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Gewenste evolutie: daling 24,4% in 2011 Actieplan OD00024 Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor X X X X X In het bestuursakkoord staat opgenomen dat de woningen Sociaal Verhuurkantoor tijdens de legislatuur stelselmatig verhoogd moeten worden met 50 woningen 8. OCMW Gent zal hier actief op inzetten, maar houdt ook rekening met de budgettaire beperkingen en nodige investeringen voor de huidige woningen in 2015 en 25 in Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

23 De realisatie van deze doelstelling gebeurt door mede in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door financiële ondersteuning te bieden aan het middenveld om het armoedebeleid mee vorm te geven. Budgettair: Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg Ontv Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

24 Beleidsdoelstelling 5.4. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. De toeleiding naar werk van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is in deze legislatuur één van de centrale strategische thema s. OCMW Gent streeft er naar om mensen met leefloon/equivalent levensloon financieel onafhankelijk te maken. De sleutel tot succes hiervoor is werk en werkbehoud. In de begeleiding van onze cliënten wordt daarom de nadruk op het ontwikkelen van werkcompetenties gelegd. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een duurzame oplossing om op termijn in het normale arbeidscircuit te stappen. Hiervoor zijn verschillende activeringstrajecten mogelijk binnen OCMW Gent, één van de meest vergevorderde activeringsstappen is sociale tewerkstelling. Verruiming en meer maatwerk zijn nodig. Indicatoren Aanwezigheid werkenden Gentenaars die werken, index ten opzichte van Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: geen daling 93,8% in 2011 Aanwezigheidsindex jobs (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: geen daling 154,3% in 2011 Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Aantal doelgroepmedewerkers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten in het kader van OCMW art. 60. Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW Gewenste evolutie: toename in 2011 (meetpunt december) 24 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

25 Actieplan OD00027 Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling. X X X X X Eén van de actiepunten in het bestuursakkoord is de verhoging van het aantal artikel 60 tewerkstellingsplaatsen tot het gemiddelde van de centrumsteden. OCMW Gent zet hier de komende jaren actief op in, maar houdt ook rekening met de budgettaire context van de organisatie. De verhoogde sociale tewerkstelling art 60 betekent niet alleen de personeelsbudgetten, maar ook de stijging van werkingsbudgetten. De Vlaamse Regering zal wellicht de subsidie art.60 sociale economie verminderen. OCMW Gent voorziet hiervoor een buffer om zelf te voorzien in deze middelen om artikel 60 medewerkers aan het werk te houden. 9 In het bestuursakkoord staat ook dat er een stedelijk agentschap voor de sociale economie wordt opgericht dat diensten aan de Stad levert, o.m. op het vlak van onderhoud en kleine herstellingen. De werknemers van dit stedelijk sociaal dienstenbedrijf zullen hoofdzakelijk uit de kansengroepen komen. Vanuit het OCMW zullen de "leerwerkplekken" in dit gezamenlijk dienstenbedrijf ingebracht worden. Budgettair: Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg Ontv Wijziging meerjarenplan versie Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

26 Beleidsdoelstelling 9.2. We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. De dienstverlening van een OCMW wordt gefinancierd met overheidsmiddelen en dient in de eerste plaats om de Gentse burger te ondersteunen bij de vrijwaring van zijn sociale grondrechten. Het is bijgevolg belangrijk om als OCMW kostenefficiënt te werken. OCMW Gent zal uiteraard nooit functioneren als een private marktspeler, aangezien de organisatie minder kortetermijnwinsten nastreeft en in de eerste plaats op zoek gaat naar duurzame oplossingen voor kansengroepen. De organisatie moet wel meer en meer adequaat kunnen inspelen op een snel evoluerende samenleving en moet binnen de economische context ook meer en meer zelfvoorzienend proberen te zijn. Binnen dit kader situeert deze doelstelling zich. Deze doelstelling bevat een aantal essentiële streefdoelen voor de organisatie om een goede dienstverlening te realiseren. De organisatie wil zich organiseren volgens een effectief en klantvriendelijk model. Vandaag kan er geconcludeerd worden dat het voor de burger niet evident is om zijn weg te vinden in het aanbod van sociale dienstverlening. Het is van essentieel belang dat het OCMW in Gent poogt om het welzijnsland overzichtelijk te maken voor de burger. De burger verwacht daarnaast ook dat de organisatie efficiënt werkt. Ook voor de eigen medewerkers is dit van belang. De medewerkers van Sociale dienstverlening en Ouderenzorg investeren in de veelheid van administratieve verwachtingen en veranderingen waardoor te weinig tijd over blijft voor methodische hulpverlening en dienstverlening. Hier komt verandering in en er wordt tijd gecreëerd voor kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening. Indicatoren Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Gewenste evolutie: stijging 53,7% in Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

27 Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur % (helemaal) akkoord met de stelling De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed Bron: Leefbaarheidsonderzoek Gewenste evolutie: stijging 66,3% in 2010 Vertrouwen in het stadsbestuur zeer veel + veel vertrouwen (index tegenover het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden) Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Gewenste evolutie: geen daling 1,41 in 2011 Actieplan PO00098 GentPlus - Implementeren van een nieuwe X X X X X organisatiestructuur voor Stad en OCMW. 10 Bij de start van de legislatuur is beslist dat Stad Gent en OCMW Gent hun organisatiestructuur nog beter op elkaar zullen afstemmen en hun ondersteunende dienstverlening in de toekomst samen gaan organiseren. In deze legislatuur komt er een nieuw organisatiemodel voor beide organisaties. Er zijn verschillende redenen waarom Stad en OCMW voor een nieuw organisatiemodel kiezen: een moderne organisatie die klaar is om flexibel in te spelen op nieuwe maatschappelijke trends; samen sterker om nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden; zuiniger en efficiënter werken. In het kader van deze doelstelling hebben beide organisaties samen onderzocht waar gezamenlijke dienstverlening kan opgezet worden. We hebben hierbij maximale aandacht voor kwaliteit én klantvriendelijkheid en efficiëntiewinsten. Dit uit zich in de aanpassing van het meerjarenplan in verschillende projecten 11 die de totale organisatiestructuur van beide organisaties hertekenen. De ondersteunende dienstverlening zal de komende jaren uitgebouwd worden in gezamenlijke departementen en gemeenschappelijke dienstverleningscentra. Maar ook de optimale organisatie van de kerndepartementen en de afstemming tussen beiden zijn geconcretiseerd in een project. 10 Nieuwe doelstelling in wijziging meerjarenplan versie De projecten zijn per organisatie gedefinieerd, omdat deze geformuleerd dienen te worden per bestuur. 27 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

28 Actieplan PO00009 LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. X X X X X De komende legislatuur zal OCMW Gent samen met partners inzetten op de uitbouw van de Sociale Infopunten. De diensten worden zo ruim mogelijk open gezet en OCMW zal het aanspreekpunt zijn voor alle sociale aangelegenheden in de buurten. Niet enkel fysiek, maar ook door een telefonisch en elektronisch loket. Actieplan PO00007 IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. X X X X X Bij elke verhuisbeweging en/of reorganisatie zal, vanuit de ondersteunende diensten en in samenwerking met de klant, onderzocht worden welke elementen van IAO/HNW 12 geïmplementeerd kunnen worden in de toekomstige werkomgeving/-organisatie. Actieplan PO00010 Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen. X X X X X De vorige legislatuur heeft OCMW Gent intensief ingezet op Business Intelligence om een betere managementrapportering te kunnen opzetten. Sinds 2012 wordt Business Intelligence gezamenlijk benaderd met de Groep Gent en is er een competentiecentrum BI opgestart, dat focust op toekomstige gemeenschappelijke BI projecten, zodat efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden en er ook inhoudelijk van elkaar geleerd kan worden. 12 Innovatieve Arbeidsorganisatie / Het Nieuwe Werken 28 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

29 Behalve het ontwikkelen van projecten, ligt de focus op de algemene context van databeheer. Tot nu toe lag de focus voornamelijk op de technische ontwikkeling van de rapporten. In de komende periode wordt nagegaan hoe al dat dataverkeer beheersbaar kan worden gehouden en hoe er linken gecreëerd kunnen worden tussen projecten. Actieplan PO00008 DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie. X X X X X DIA zet in op 2 onderdelen. Enerzijds wordt ingezet op het beheer van informatie bij de diensten van de Stad en het OCMW, met onder meer het opmaken van een informatiebeheersplan, het opzetten van een centraal digitaal klassement en het opzetten van een netwerk van informatiebeheerders en coördinatoren informatiebeheer. Anderzijds wordt een archiefbeheersysteem gebouwd met de mogelijkheid tot het beheren van een digitaal archief, het verwerken van contextinformatie en het uitbouwen van een e-depot. Door de ontwikkelingen van de reorganisatie lopen de projecten binnen deze doelstelling mogelijks enige vertraging op ten opzichte van de initiële planning. 13 Actieplan OD00031 Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid. X X X X X Communicatie bevat 2 onderdelen: interne en externe communicatie. Intern zet OCMW in op cross-departementale communicatie. Dit is essentieel voor de goede werking van de organisatie. Dit zal onder meer leiden tot een betere bekendheid en geloofwaardigheid van de beleidsbeslissingen en interne diensten. Daarnaast zet OCMW Gent verder in op externe communicatie naar de burger om het aanbod van de dienst- en hulpverlening nog beter bekend te maken en het imago van oubollige overheidsdienst van ons af te schudden. Elke externe communicatie moet aantonen dat OCMW een open en dynamische onderneming is, die gericht is op de klant. 13 Wijziging meerjarenplan versie Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

30 Actieplan OD Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering. X X X X X De hele organisatie zet zich in om administratieve vereenvoudiging, kwaliteitsverbetering en digitalisering van processen te realiseren. De nadruk ligt op het meer tijd investeren in de hulpen dienstverlening, maar ook op het bieden van de mogelijkheid aan onze ondersteunende departementen om uit te groeien tot een strategische partner van alle diensten van de organisatie. Dit is maar mogelijk als de basisprocessen van die diensten juist zitten, zodat hun geloofwaardigheid niet in vraag gesteld wordt. Actieplan OD00029 Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening. X X X X X Om een efficiënte organisatie te bewerkstelligen is een ICT strategie die instaat voor het invoeren van innovatieve technologieën, vanuit een onderbouwde kosten-baten afweging, onontbeerlijk. Deze technologieën moeten ten dienste staan van de processen van de organisatie en dragen als dusdanig bij tot de realisatie van de kerntaken van de organisatie. De vernieuwde beheersovereenkomst én vernieuwde structuur van de dienst coördinatie informatica, waarbij veel aandacht uitgaat naar de brugfunctie met Digipolis, staat volledig in het teken van deze doelstelling Wijziging meerjarenplan versie Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

31 Actieplan OD00032 Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling. X X X X X OCMW Gent heeft reeds ervaring met beleidsopvolging. De voorbije jaren is duidelijk geworden dat de samenleving zeer snel evolueert en de organisatie hier uitdrukkelijk met geconfronteerd wordt. Daarom is het van belang dat de maatschappelijke omgeving goed kan opgevolgd worden, zodat het beleid hier adequaat kan op inspelen. De komende jaren zet OCMW daarom in op het optimaliseren (vernieuwen) van de beleidscyclus en de kwaliteit van managementrapportering. Actieplan OD00208 Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een management- en sociale ondernemerscultuur. X X X X X OD00202 Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft. X X X X X OD00209 Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen. X X X X X OD00201 Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten. X X X X X OD203 Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden. X X X X X OCMW Gent probeert met een beperkt aantal beschikbare middelen altijd een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Sterker nog, er wordt naar gestreefd om de dienstverlening nog meer te versterken. Ook de financiële diensten zetten meer en meer in op een cliëntgerichte aanpak en hebben bij hun debiteurenbeheer uitdrukkelijk oog voor de individuele situatie van iedere cliënt. 31 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

32 Omdat er niet meteen extra middelen in het verschiet zijn, kan de dienstverlening alleen versterken door de eigen werking nog efficiënter te organiseren. Er wordt daarom ingezet op sociaal en duurzaam ondernemen, het gebruik van alternatieve financieringsvormen, het verder uitwerken van het budgethouderschap en het versterken van financiële processen die een goede financiële opvolging mogelijk maken. Budgettair: Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg Ontv In deze doelstelling, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. De cijfers exclusief de middelen algemene financiering zijn: Budgettair: Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg Ontv Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

33 OCMW Gent 2.2 Overig beleid (toelichting) Dit extra niet wettelijk rapport beoogt om ook voor de nietprioritaire doelstellingen inzicht te geven in de meerjarenplanning. 33 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

34 Toelichting beleidsrapport overig beleid In de toelichting van het meerjarenplan wordt de doelstellingencascade van de niet-prioritaire doelstellingen opgenomen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot overig beleid. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de strategische nota met de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat er geen indicatoren opgenomen zijn in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet-prioritaire doelstellingen is gemaakt met de terminologie die intern gebruikt wordt en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie, zijnde strategische, operationele en projectoperationele doelstellingen. Projectoperationele doelstellingen worden geformuleerd voor een cluster projecten die minimaal departementsoverschrijdend en vaak zelfs organisatie-overschrijdend zijn en eenzelfde doelstelling nastreven. 34 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

35 Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. OCMW Gent mag nog zo een goede dienstverlening op maat aanbieden, wanneer deze onvoldoende gekend is bij de burger, valt de belangrijkste doelgroep uit de boot. De organisatie zet daarom continue in op een verhoogde toegankelijke dienstverlening op maat van de burger. Indicatoren Uitstel noodzakelijk dokters- of tandartsbezoek om financiële redenen Bereikbaarheid voorzieningen: lokale dienstencentra in de wijk Betaalbaarheid voorzieningen: betaalbaarheid van zorg en opvang Beschikbaarheid voorzieningen: wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Eerstelijns psychologische hulpverlening Operationele doelstelling OD Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. inzet op geestelijke gezondheidszorg als nieuw thema, transversale aanpak beleid rond Intra-Europese Migratie en heroriëntering van het onthaal van de welzijnsbureaus naar geïntegreerde Sociale Infopunten met een éénloketsfunctie. Om de integrale benadering rond bestrijding kinderarmoede in het kader van de beleidsprioriteit van Vlaanderen te versterken, zet OCMW Gent een maatschappelijk werker in bij de werking integrale gezinsbegeleiding, die multi-probleemgezinnen intensief begeleiden. De nieuwe medewerker zal specifiek jongeren uit de werking randgroepjongeren met kinderen begeleiden Wijziging meerjarenplan versie Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

36 Budgettair: Exploitatie Investering Andere Uitg. Ontv. Uitg. Ontv. Uitg. Ontv Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Deze doelstelling richt zich uitdrukkelijk op de senior. We realiseren deze doelstelling door: het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior te versterken via een eigentijds activiteitenaanbod; buurtgerichte toegang tot dienstverlening en zorg te voorzien; de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen uit te breiden door nieuwe wooneenheden te voorzien en bestaande te optimaliseren. Indicatoren Activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving Invulling Vlaamse programmatie Operationele doelstelling OD Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. OD Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. OD Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures. 36 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

37 OD Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. OD Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit. In de aanpassing van het meerjarenplan is er een aanvullend project gedefinieerd rond het optimaliseren van de infrastructuur van De Vijvers, dat er op gericht is om de leefruimte van de bewoners (die zowel dienen als eetruimte en salon) te vergroten. Dit was gepland om te starten in 2015, maar zal vermoedelijk pas in 2016 opstarten door een herziening van de planning van de bouw- en verbouwingswerken. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door onder meer extra te focussen op volgende doelgroepen: senioren van etnisch-culturele minderheden en senioren met een verhoogd risico op sociaal isolement, nieuwe methodieken ontwikkelen om sociaal isolement bij thuiswonende senioren te voorkomen of verminderen. Budgettair: Exploitatie Investering Andere Uitg. Ontv. Uitg. Ontv. Uitg. Ontv Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

38 Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig OCMW Gent realiseert deze doelstelling door woonzorginitatieven voor alle doelgroepen te bevorderen en door de toeleiding naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm te bevorderen. Indicator Ontevredenheid met de huidige woning Operationele doelstelling OD Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. OD Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door begeleiding van kwetsbare groepen met betrekking tot hun huisvestingssituatie, nieuwe concepten te ontwikkelen rond wonen voor senioren zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. Om de integrale benadering rond bestrijding kinderarmoede in het kader van de beleidsprioriteit van Vlaanderen te versterken, zet OCMW Gent een wooncoach in bij het team woonbegeleiding, die specifiek aan gezinnen intensieve woonbegeleiding zal geven. 16 Budgettair: Exploitatie Investering Andere Uitg. Ontv. Uitg. Ontv. Uitg. Ontv Wijziging meerjarenplan versie Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

39 Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. De doelstelling rond erfgoed wordt voornamelijk gerealiseerd door Stad Gent. Echter, OCMW Gent draagt hier haar steentje toe bij door het Gents erfgoed op een kwaliteitsvolle en vernieuwende manier te ontsluiten en valoriseren in de eigen erfgoedwerking. Indicatoren Bezoekers van musea, tentoonstellingen en historische plaatsen Aandeel dossiers met advies monumentenzorg & architectuur Operationele doelstelling OD Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap. Budgettair: Exploitatie Investering Andere Uitg. Ontv. Uitg. Ontv. Uitg. Ontv Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

40 Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Onze stedelijke positie wordt versterkt door verder gericht (internationale) partnerschappen/netwerken uit te bouwen. Hier worden geen rechtstreeks financiële middelen aan gekoppeld, hoewel partnerschappen zeker tot efficiëntiewinsten leiden. Indicator Likeability score Operationele doelstelling OD Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie. Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Een essentiële voorwaarde voor het uitbouwen van een goede dienstverlening is investeren in menselijk kapitaal. Dit menselijk kapitaal proberen we zo goed mogelijk te stimuleren door een goede omkadering van leidinggevenden, efficiënte HR-processen en door aandacht voor welzijn en diversiteit van onze medewerkers. Indicator Verzuimpercentage OCMW Gent Operationele doelstelling OD Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen. OD Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden. 40 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

41 OD Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen OD Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. PO e-hrm - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. OD Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt. Budgettair: Exploitatie Investering Andere Uitg. Ontv. Uitg. Ontv. Uitg. Ontv Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. De projectoperationele doelstelling omtrent het automatiseren van de HR-processen wordt meer gespreid in de tijd door uitstel van de ontwikkelingen van de harde HR-processen 17. Dit biedt de organisaties Stad Gent en OCMW Gent de mogelijkheid om het softwarepakket nog meer af te stemmen op de reorganisatie. De werking van OCMW Gent steunt niet alleen op menselijk kapitaal, maar ook op materieel kapitaal. De organisatie dient bewust om te gaan met zijn systemen en patrimonium,. Kwaliteitsvolle systemen en patrimonium zijn immers een randvoorwaarde om een goede 17 Verwerking van personeelsdata 41 Aanpassing meerjarenplan BO Boek 1

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 Boek 2 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015 1 2015 - Boek

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave:

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten.

Een initiatief dat als voorbeeld kan dienen van een succesvolle samenwerking tussen verschillende stads- en OCMW diensten. Beste dames en heren Beste Senior Welkom op de opening van de Seniorenweek. Dit jaarlijks initiatief van OCMW, Stad en Seniorenraad, die telkens met beperkte middelen een aantrekkelijk programma samenstellen,

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00293 Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling Beknopte

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013

Toegankelijkheid op maat van een grote stad. VIGEZ-symposium 23/04/2013 Toegankelijkheid op maat van een grote stad VIGEZ-symposium 23/04/2013 BESTUURSAKKOORD NIEUWE LEGISLATUUR als basis lokale beleid specifieke engagementen stadsbestuur rond toegankelijkheid gezondheid:

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Economie in BBC-termen

Economie in BBC-termen Economie in BBC-termen Brussel, 16/5/2013 Bart Van Herck IDEA Consult 1 Agenda BBC, wat is nieuw? Algemeen Nieuwe beheers- en beleidsrapporten Nieuwe indelingen / stelsels (en de plaats van economie daarbinnen)

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014

VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 BULLETIN 1 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JANUARI 2014 2014/001 Toekomst van de OTC Leerwerkplekken in het geplande 01/2014 stedelijk dienstenbedrijf 2014/002 Uitbreiding Pilootproject

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Annelies Pasmans Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 & Opmaak budget 2018

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

ZORGBEDRIJF ANTWERPEN 1 ZORGBEDRIJF ANTWERPEN Hoe inpikken op een snel veranderende samenleving? Visie,strategie,organisatie en mensen tony jossa 25.03.2010 WAAROM Toenemende vergrijzing en verwitting Veranderende behoeften,

Nadere informatie

Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders - Beleidsdomein Welzijn

Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders - Beleidsdomein Welzijn SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 492 van EMMILY TALPE datum: 14 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Beleidsmaatregelen voor alleenstaanden en alleenstaande ouders

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Reorganisatie Stad & OCMW Gent. Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014

Reorganisatie Stad & OCMW Gent. Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014 Reorganisatie Stad & OCMW Gent Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014 2 I. Doelstelling van de reorganisatie Door het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur die

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014

Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op participatie van mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid: Focus op mensen in armoede CULTUURFORUM, 23 APRIL 2014 Foto: Wijkcentrum De Kring, Eeklo Kader: sterk Centraal: realiseren recht mensen in armoede op vrijetijds. Keuzevrijheid

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1. Ambitieus besturen in moeilijke tijden 11 1. Grijzer, groener, gekleurder 13 2. Energie en klimaatverandering 14 3. Financiële zorgen 15 4. Inhoudelijke toekomsten 18 5. Bestuurlijke vernieuwingen

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM

SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM DNA van Mechelen: ligging Naast de stad zelf telt Mechelen ook nog vijf kleinere deelgemeenten, namelijk Heffen (2801), Hombeek (2811), Leest (2811), Muizen (2812) en Walem

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Waar zetten we zeker op in?

Waar zetten we zeker op in? 1. KINDERARMOEDE Ambitie 10. Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning om de armoedespiraal te doorbreken Waar zetten we zeker op in? De inzet op kinderarmoede is niet nieuw

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie