Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens"

Transcriptie

1 OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging 2015 Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: Uitgave: Budgetwijziging Boek 2

2 2 Budgetwijziging Boek 2

3 Boek 2: Budgetwijziging 2015 Inhoud Inhoudsopgave 3 Deel 1: Beleidsnota 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen 5 2. Overig beleid (toelichting) Doelstellingenbudget (B1) 43 Deel 2: De financiële nota 1. De financiële toestand Het exploitatiebudget Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Toelichting exploitatiebudget Het investeringsbudget Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Toelichting investeringsbudget Gevolgkosten van de investeringen Investeringsbudget per entiteit Gedetailleerd overzicht van de investeringen Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Toegekende subsidies Lijst met nominatief toegekende subsidies Werkings- en investeringsssubsidies (toelichting) Lijst met gedelegeerde daden van beschikking 135 Bijlage 1: filters wettelijke rapporten 136 Bijlage 2: Code actieplan met omschrijving Budgetwijziging Boek 2

4 4 Budgetwijziging Boek 2

5 DEEL 1: BELEIDSNOTA OCMW Gent 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen In de doelstellingennota worden de prioritaire beleidsdoelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en per actieplan de bijbehorende uitgaven en inkomsten. Het moet net als de strategische nota van het MJP beantwoorden aan volgende 3 vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?, Wat zijn de financiële gevolgen?". Rapporten: Doelstellingennota 5 Budgetwijziging Boek 2

6 Toelichting Hieronder kunt u de doelstellingennota bij de budgetwijziging 2015 raadplegen. Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er meer in detail gerapporteerd wordt over deze doelstellingen. De niet-prioritaire doelstellingen kunnen geraadpleegd worden in de toelichting van het budget. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In de wettelijke doelstellingennota wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. Het verschil met het meerjarenplan is dat dit rapport de doelstellingen en actieplannen concretiseert met de acties die ondernomen worden in Belangrijk bij de interpretatie van de acties is dat dit vernieuwende projecten kunnen zijn, maar ook de kerntaken van de diensten kunnen zijn. De reguliere werking wordt immers mee in de doelstellingen opgenomen. In de aanpassing van het meerjarenplan vinden jullie in de analytische structuur een overzicht van de acties (activiteiten en projecten) per dienst. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de bijhorende financiële vertaling. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De realisatie van de acties wordt opgenomen in de doelstellingenrealisatie. 6 Budgetwijziging Boek 2

7 Beleidsdoelstelling: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Bron: lokale statistieken. Beginwaarde: 20,3% in 2012 Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting). Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 14,5% in 2011 Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 3,8% in 2010 (nulmeting) Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Beginwaarde: 16,4% in 2013 (nulmeting) Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Streefwaarde/ Tendens geen stijging 20.3 % geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde Een stijging tot wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat Risicowaarde/ Referentiewaarde % 3.5 % 16.5 % Daling Bron: Algemene Directie Statistiek (ADS) Beginwaarde: in 2010 In november verspreidt ADS de meest recente cijfers: in jaar t is de meest recente statistiek van het inkomen van t-2. Actieplan Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders. Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven Ontvangsten 0 7 Budgetwijziging Boek 2

8 Actieplan Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen. Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Organiseren interne werking Gezondheidszorg Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 8 Budgetwijziging Boek 2

9 Beleidsdoelstelling: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Indicatoren Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun zijn ten opzichte van het totaal aantal hernieuwde cliënten Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 24% in 2013 Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 73,2% in schooljaar (nulmeting) Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Streefwaarde/ Tendens Stijging 24 % Daling 73.2 % Daling 28.9 % Risicowaarde/ Referentiewaarde Bron: Gent in Cijfers en stadsmonitor Beginwaarde: 28,9% voor schooljaar (nulmeting) Actieplan Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken. Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 9 Budgetwijziging Boek 2

10 Actieplan Verhogen van het aantal cliënten die de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties. Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal. Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Bevorderen van interculturalisering Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 10 Budgetwijziging Boek 2

11 Beleidsdoelstelling: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Indicatoren # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale verhuuractoren met NB inkomen < euro (geïndexeerd) Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Beginwaarde: 7180 (31/12/2012) Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 24,4% in 2011 Streefwaarde/ Tendens Daling 7180 Daling 24.4 % Risicowaarde/ Referentiewaarde Actieplan Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor Organiseren interne werking Woningen Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 11 Budgetwijziging Boek 2

12 Beleidsdoelstelling: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Indicatoren Aanwezigheid werkenden Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 93,8% in 2011 (nulmeting) Aanwezigheidsindex jobs Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 154,3% in 2011 Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW Beginwaarde: in 2011 Streefwaarde/ Tendens geen daling 93.8 geen daling 100 Stijging 0 Risicowaarde/ Referentiewaarde Actieplan Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling. Organiseren interne werking Leerwerkplekken Beheren magazijn leerwerkplekken Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+ Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 12 Budgetwijziging Boek 2

13 Beleidsdoelstelling: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Indicatoren Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geinformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 53,7% in 2011 Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur % (helemaal) akkoord met de stelling De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed Bron: Leefbaarheidsmonitor Beginwaarde: 62% in 2010 Vertrouwen in het stadsbestuur Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 45,5% in 2011 Streefwaarde/ Tendens Stijging 53.7 % Stijging 62 % geen daling 45.5 Risicowaarde/ Referentiewaarde Actieplan GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW. Coördineren van transversale trajecten Uitbouwen van Ondersteuning - HR Uitbouwen van Ondersteuning - FM Uitbouwen van Ondersteuning - Fin Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening Uitbouwen van Persoon - Ouderenzorg Budget 2015 Exploitatie Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 13 Budgetwijziging Boek 2

14 Actieplan LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 112 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Invoeren van het Nieuwe werken IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAOmethodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 180 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 14 Budgetwijziging Boek 2

15 Actieplan Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen. Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem Budget 2015 Exploitatie Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie. Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Invoeren van een E-depot Implementatie van een E-post Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 337 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 15 Budgetwijziging Boek 2

16 Actieplan Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid. Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering. Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Personeel Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget Verzorgen van de klantenintimiteit met HR Aansturen van de mobiele ploeg Begeleiden van veranderingsprocessen Organiseren interne werking strategische en juridusche ondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie 16 Budgetwijziging Boek 2

17 Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/lean en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer Verwerken van in- en uitgaande post Behandelen van verzekeringsdossiers Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Voeren campagne implementatie LEAN-management Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening. Introduceren van innovatieve informatietechnologieën Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 224 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 17 Budgetwijziging Boek 2

18 Actieplan Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling. Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen Organiseren interne werking Beleidscel Human Resources Organiseren interne werking departement Human Resources Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Organiseren interne werking Kabinetten Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Organiseren interne werking Departement Financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 18 Budgetwijziging Boek 2

19 Actieplan Coördineren budgethouders Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een management- en sociale ondernemerscultuur. Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 516 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft. Organiseren interne werking Boekhouding en Staf Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Beheren legaat Wibier Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten Andere Uitgaven Ontvangsten 0 19 Budgetwijziging Boek 2

20 Actieplan Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten. Organiseren interne werking Budgettering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 741 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 20 Budgetwijziging Boek 2

21 Actieplan Optimaliseren van de financiering Beheren thesaurie Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden. Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven Ontvangsten Budgetwijziging Boek 2

22 22 Budgetwijziging Boek 2

23 OCMW Gent 2. Overig beleid (toelichting) Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen 23 Budgetwijziging Boek 2

24 Toelichting beleidsrapport budgetwijziging 2015 overig beleid In de toelichting van de doelstellingennota kunt u de niet - prioritaire doelstellingen lezen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot overig beleid. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat de indicatoren niet opnieuw vermeld worden 1 in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet-prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die we intern gebruiken en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. We bouwen dit rapport op vanuit de strategische doelstellingen. 1 Hiervoor verwijzen we naar het toelichtingsrapport van de niet-prioritaire doelstellingen in de aanpassing van het meerjarenplan versie Budgetwijziging Boek 2

25 Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Operationele doelstelling OD00015 Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking onthaal Campus Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort 25 Budgetwijziging Boek 2

26 Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint- Amandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Het verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

27 Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Operationele doelstelling Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de OD00022 Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

28 Operationele doelstelling OD00023 Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren 28 Budgetwijziging Boek 2

29 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00021 Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures. Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00020 Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Realiseren groepswonen voor ouderen 29 Budgetwijziging Boek 2

30 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00018 Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit. Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke 30 Budgetwijziging Boek 2

31 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 670 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

32 Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig Operationele doelstelling OD00025 Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00026 Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen 32 Budgetwijziging Boek 2

33 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

34 Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Operationele doelstelling OD00028 Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap. Organiseren van de erfgoedwerking 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 337 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

35 Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Operationele doelstelling OD00207 Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie. Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten 2015 Exploitatie Uitg. 0 Ontv. 0 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

36 Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Operationele doelstelling OD00035 Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen. Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00037 Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden. Organiseren interne werking Preventie en Veiligheid (IDPBW) Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid 36 Budgetwijziging Boek 2

37 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 673 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00034 Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 112 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00210 Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 809 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

38 Projectoperationele doelstelling PO00020 Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. Implementeren van een nieuw e-hrm softwarepakket 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 112 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00206 Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt. Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 112 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

39 Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Operationele doelstelling OD00040 Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak. Organiseren interne werking afdeling Facility Management Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00043 Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent. Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 897 Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

40 Operationele doelstelling OD00039 Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten. Organiseren interne werking Aankoop en logistiek Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop Instaan voor behoeftebepaling op vlak van aankoop van leveringen en diensten Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00038 Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 112 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

41 Operationele doelstelling OD00204 Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. Beheren privaat patrimonium 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00205 Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Campus Electrabel Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Bouwen campus Welzijnsknoop 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

42 Operationele doelstelling OD00042 Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak. Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00044 Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW. Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

43 OCMW Gent 3. Doelstellingenbudget Een overzicht wordt gegeven van de middelen die zullen ingezet worden per beleidsdomein voor zowel het prioritair beleid als het overig beleid. Rapporten: Wettelijk rapport B1: doelstellingenbudget 43 Budgetwijziging Boek 2

44 Rapport B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Budgetwijziging Boek 2

45 DEEL 2: FINANCIËLE NOTA OCMW Gent 1. De financiële toestand Art. 20 BBC Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. 45 Budgetwijziging Boek 2

46 Rapport: De financiële toestand Resultaat op kasbasis Budget Meerjarenplan Verschil I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en Boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Budget Meerjarenplan Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Budgetwijziging Boek 2

47 OCMW Gent 2. Het exploitatie- budget 47 Budgetwijziging Boek 2

48 48 Budgetwijziging Boek 2

49 OCMW Gent 2.1 Rapport exploitatiebudget Een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten per beleidsdomein. Rapporten: Wettelijk rapport BW1: Wijziging van het exploitatiebudget 49 Budgetwijziging Boek 2

50 Rapport BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Nieuw Saldo Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven Totalen In Boek 1 wordt in het deel toelichting belangrijke wijzigingen uitgelegd dat Vlaanderen de lokale besturen oplegt om te werken met negatieve uitgave-budgetten. Deze manier van werken heeft als gevolg dat in het Beleidsdomein Algemene Financiering het globale uitgavenbudget negatief wordt. De stijging van de exploitatie-uitgaven bij de Beleidsdomeinen Stad met bestuurskracht en Welzijn en samenleven is op het eerste zicht raar (gezien het grote overschot op het exploitatiebudget in 2014), maar is te verklaren door de verschuiving van investerings- naar exploitatiebudget naar aanleiding van de nieuwe waarderingsregels. 50 Budgetwijziging Boek 2

51 OCMW Gent 2.2 Toelichting exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatiebudget. 51 Budgetwijziging Boek 2

52 Samengevat ziet het exploitatiebudget BW15 er cijfermatig als volgt uit: 2015 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Opbrengsten B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Subsidies en andere operationele opbrengsten Gemeentefonds Gemeentelijke bijdrage Andere II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening Aankopen van handelsgoederen Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten & diverse leveringen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Andere werkingskosten 640/ Decentrale financiële hulpverlening Andere werkingskosten E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0 A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële 763 en immateriële vaste activa VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0 A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 663 B. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 IX. Resultaat exploitatiebudget 7/ Budgetwijziging Boek 2

53 2015 I. Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten 0 II. Aflossingen leningen & overige transacties III. Overige transacties IV. Resultaat liquiditeitenbudget I. Desinvesteringen II. Investeringen III. Resultaat investeringsbudget Budgettair resultaat van het boekjaar Budgetwijziging Boek 2

54 54 Budgetwijziging Boek 2

Boek 4 Toelichting bij budget

Boek 4 Toelichting bij budget OCMW Gent Meerjarenplan 2014-2019 en 2014 Boek 4 Toelichting bij Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2014 1 2014 - Boek 4 2 2014

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 Boek 2 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015 1 2015 - Boek

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Boek 1 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 1 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 Boek 1 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code:

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Boek 2 Budget 2016 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budget 2016 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 Boek 2 Budget 2016 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2016 1 Budget

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017

OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling. Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 OCMW - Jaarrekening 2016: vaststelling Verenigde Raadscommissie 2 mei 2017 1 De jaarrekening 2016 bestaat uit 2 elementen: 1. De beleidsnota -> Doelstellingenrealisatie + kengetallen reguliere werking

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie