Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens"

Transcriptie

1 OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan en budgetwijziging 2015 Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: Uitgave: Budgetwijziging Boek 2

2 2 Budgetwijziging Boek 2

3 Boek 2: Budgetwijziging 2015 Inhoud Inhoudsopgave 3 Deel 1: Beleidsnota 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen 5 2. Overig beleid (toelichting) Doelstellingenbudget (B1) 43 Deel 2: De financiële nota 1. De financiële toestand Het exploitatiebudget Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Toelichting exploitatiebudget Het investeringsbudget Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Toelichting investeringsbudget Gevolgkosten van de investeringen Investeringsbudget per entiteit Gedetailleerd overzicht van de investeringen Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Toegekende subsidies Lijst met nominatief toegekende subsidies Werkings- en investeringsssubsidies (toelichting) Lijst met gedelegeerde daden van beschikking 135 Bijlage 1: filters wettelijke rapporten 136 Bijlage 2: Code actieplan met omschrijving Budgetwijziging Boek 2

4 4 Budgetwijziging Boek 2

5 DEEL 1: BELEIDSNOTA OCMW Gent 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen In de doelstellingennota worden de prioritaire beleidsdoelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en per actieplan de bijbehorende uitgaven en inkomsten. Het moet net als de strategische nota van het MJP beantwoorden aan volgende 3 vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?, Wat zijn de financiële gevolgen?". Rapporten: Doelstellingennota 5 Budgetwijziging Boek 2

6 Toelichting Hieronder kunt u de doelstellingennota bij de budgetwijziging 2015 raadplegen. Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er meer in detail gerapporteerd wordt over deze doelstellingen. De niet-prioritaire doelstellingen kunnen geraadpleegd worden in de toelichting van het budget. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In de wettelijke doelstellingennota wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. Het verschil met het meerjarenplan is dat dit rapport de doelstellingen en actieplannen concretiseert met de acties die ondernomen worden in Belangrijk bij de interpretatie van de acties is dat dit vernieuwende projecten kunnen zijn, maar ook de kerntaken van de diensten kunnen zijn. De reguliere werking wordt immers mee in de doelstellingen opgenomen. In de aanpassing van het meerjarenplan vinden jullie in de analytische structuur een overzicht van de acties (activiteiten en projecten) per dienst. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de bijhorende financiële vertaling. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De realisatie van de acties wordt opgenomen in de doelstellingenrealisatie. 6 Budgetwijziging Boek 2

7 Beleidsdoelstelling: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Bron: lokale statistieken. Beginwaarde: 20,3% in 2012 Aandeel gerechtigden maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp (excl. Medische hulp) per 1000 inwoners Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 20 in 2013 (nulmeting). Aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 14,5% in 2011 Aandeel personen met overmatige schuldenlast ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 18 jaar en ouder Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 3,8% in 2010 (nulmeting) Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Beginwaarde: 16,4% in 2013 (nulmeting) Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Streefwaarde/ Tendens geen stijging 20.3 % geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde geen stijging ten aanzien van het Vlaams gemiddelde Een stijging tot wanneer de automatische rechtentoekenning bestaat Risicowaarde/ Referentiewaarde % 3.5 % 16.5 % Daling Bron: Algemene Directie Statistiek (ADS) Beginwaarde: in 2010 In november verspreidt ADS de meest recente cijfers: in jaar t is de meest recente statistiek van het inkomen van t-2. Actieplan Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders. Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven Ontvangsten 0 7 Budgetwijziging Boek 2

8 Actieplan Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen. Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Organiseren interne werking Gezondheidszorg Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 8 Budgetwijziging Boek 2

9 Beleidsdoelstelling: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Indicatoren Aandeel van hernieuwde cliënten die meer dan 2 jaar uit steun zijn ten opzichte van het totaal aantal hernieuwde cliënten Bron: OCMW Gent Beginwaarde: 24% in 2013 Schoolse vertraging in het eerste jaar van de tweede graad van het beroeps secundair onderwijs Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 73,2% in schooljaar (nulmeting) Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Streefwaarde/ Tendens Stijging 24 % Daling 73.2 % Daling 28.9 % Risicowaarde/ Referentiewaarde Bron: Gent in Cijfers en stadsmonitor Beginwaarde: 28,9% voor schooljaar (nulmeting) Actieplan Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken. Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 9 Budgetwijziging Boek 2

10 Actieplan Verhogen van het aantal cliënten die de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties. Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal. Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Bevorderen van interculturalisering Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 10 Budgetwijziging Boek 2

11 Beleidsdoelstelling: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Indicatoren # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale verhuuractoren met NB inkomen < euro (geïndexeerd) Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren via Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Beginwaarde: 7180 (31/12/2012) Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 24,4% in 2011 Streefwaarde/ Tendens Daling 7180 Daling 24.4 % Risicowaarde/ Referentiewaarde Actieplan Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor Organiseren interne werking Woningen Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 11 Budgetwijziging Boek 2

12 Beleidsdoelstelling: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Indicatoren Aanwezigheid werkenden Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 93,8% in 2011 (nulmeting) Aanwezigheidsindex jobs Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Beginwaarde: 154,3% in 2011 Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW Beginwaarde: in 2011 Streefwaarde/ Tendens geen daling 93.8 geen daling 100 Stijging 0 Risicowaarde/ Referentiewaarde Actieplan Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling. Organiseren interne werking Leerwerkplekken Beheren magazijn leerwerkplekken Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+ Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 12 Budgetwijziging Boek 2

13 Beleidsdoelstelling: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Indicatoren Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geinformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 53,7% in 2011 Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur % (helemaal) akkoord met de stelling De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed Bron: Leefbaarheidsmonitor Beginwaarde: 62% in 2010 Vertrouwen in het stadsbestuur Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 45,5% in 2011 Streefwaarde/ Tendens Stijging 53.7 % Stijging 62 % geen daling 45.5 Risicowaarde/ Referentiewaarde Actieplan GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW. Coördineren van transversale trajecten Uitbouwen van Ondersteuning - HR Uitbouwen van Ondersteuning - FM Uitbouwen van Ondersteuning - Fin Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening Uitbouwen van Persoon - Ouderenzorg Budget 2015 Exploitatie Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 13 Budgetwijziging Boek 2

14 Actieplan LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 112 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Invoeren van het Nieuwe werken IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAOmethodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 180 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 14 Budgetwijziging Boek 2

15 Actieplan Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen. Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem Budget 2015 Exploitatie Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie. Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Invoeren van een E-depot Implementatie van een E-post Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 337 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 15 Budgetwijziging Boek 2

16 Actieplan Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid. Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering. Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Personeel Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget Verzorgen van de klantenintimiteit met HR Aansturen van de mobiele ploeg Begeleiden van veranderingsprocessen Organiseren interne werking strategische en juridusche ondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie 16 Budgetwijziging Boek 2

17 Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/lean en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer Verwerken van in- en uitgaande post Behandelen van verzekeringsdossiers Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Voeren campagne implementatie LEAN-management Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening. Introduceren van innovatieve informatietechnologieën Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 224 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 17 Budgetwijziging Boek 2

18 Actieplan Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling. Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot het departement sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen Organiseren interne werking Beleidscel Human Resources Organiseren interne werking departement Human Resources Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Organiseren interne werking Kabinetten Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Organiseren interne werking Departement Financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 18 Budgetwijziging Boek 2

19 Actieplan Coördineren budgethouders Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een management- en sociale ondernemerscultuur. Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 516 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft. Organiseren interne werking Boekhouding en Staf Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Beheren legaat Wibier Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten Andere Uitgaven Ontvangsten 0 19 Budgetwijziging Boek 2

20 Actieplan Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Actieplan Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten. Organiseren interne werking Budgettering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 741 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 20 Budgetwijziging Boek 2

21 Actieplan Optimaliseren van de financiering Beheren thesaurie Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden. Budget 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven Ontvangsten Budgetwijziging Boek 2

22 22 Budgetwijziging Boek 2

23 OCMW Gent 2. Overig beleid (toelichting) Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen 23 Budgetwijziging Boek 2

24 Toelichting beleidsrapport budgetwijziging 2015 overig beleid In de toelichting van de doelstellingennota kunt u de niet - prioritaire doelstellingen lezen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot overig beleid. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat de indicatoren niet opnieuw vermeld worden 1 in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet-prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die we intern gebruiken en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. We bouwen dit rapport op vanuit de strategische doelstellingen. 1 Hiervoor verwijzen we naar het toelichtingsrapport van de niet-prioritaire doelstellingen in de aanpassing van het meerjarenplan versie Budgetwijziging Boek 2

25 Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Operationele doelstelling OD00015 Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking onthaal Campus Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort 25 Budgetwijziging Boek 2

26 Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint- Amandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Het verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

27 Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Operationele doelstelling Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de OD00022 Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

28 Operationele doelstelling OD00023 Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren 28 Budgetwijziging Boek 2

29 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00021 Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures. Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00020 Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Realiseren groepswonen voor ouderen 29 Budgetwijziging Boek 2

30 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00018 Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit. Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke 30 Budgetwijziging Boek 2

31 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 670 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

32 Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig Operationele doelstelling OD00025 Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00026 Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen 32 Budgetwijziging Boek 2

33 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

34 Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Operationele doelstelling OD00028 Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap. Organiseren van de erfgoedwerking 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 337 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

35 Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Operationele doelstelling OD00207 Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie. Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten 2015 Exploitatie Uitg. 0 Ontv. 0 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

36 Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Operationele doelstelling OD00035 Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen. Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00037 Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden. Organiseren interne werking Preventie en Veiligheid (IDPBW) Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid 36 Budgetwijziging Boek 2

37 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 673 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00034 Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 112 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00210 Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 809 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

38 Projectoperationele doelstelling PO00020 Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. Implementeren van een nieuw e-hrm softwarepakket 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 112 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00206 Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt. Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 112 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

39 Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Operationele doelstelling OD00040 Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak. Organiseren interne werking afdeling Facility Management Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00043 Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent. Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 897 Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

40 Operationele doelstelling OD00039 Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten. Organiseren interne werking Aankoop en logistiek Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop Instaan voor behoeftebepaling op vlak van aankoop van leveringen en diensten Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00038 Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid 2015 Exploitatie Uitg Ontv. 112 Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

41 Operationele doelstelling OD00204 Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. Beheren privaat patrimonium 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00205 Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Campus Electrabel Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Bouwen campus Welzijnsknoop 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg Ontv Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

42 Operationele doelstelling OD00042 Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak. Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv. 0 Operationele doelstelling OD00044 Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW. Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie 2015 Exploitatie Uitg Ontv Investering Uitg. 0 Ontv. 0 Andere Uitg. 0 Ontv Budgetwijziging Boek 2

43 OCMW Gent 3. Doelstellingenbudget Een overzicht wordt gegeven van de middelen die zullen ingezet worden per beleidsdomein voor zowel het prioritair beleid als het overig beleid. Rapporten: Wettelijk rapport B1: doelstellingenbudget 43 Budgetwijziging Boek 2

44 Rapport B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Budgetwijziging Boek 2

45 DEEL 2: FINANCIËLE NOTA OCMW Gent 1. De financiële toestand Art. 20 BBC Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. 45 Budgetwijziging Boek 2

46 Rapport: De financiële toestand Resultaat op kasbasis Budget Meerjarenplan Verschil I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en Boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Budget Meerjarenplan Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Budgetwijziging Boek 2

47 OCMW Gent 2. Het exploitatie- budget 47 Budgetwijziging Boek 2

48 48 Budgetwijziging Boek 2

49 OCMW Gent 2.1 Rapport exploitatiebudget Een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten per beleidsdomein. Rapporten: Wettelijk rapport BW1: Wijziging van het exploitatiebudget 49 Budgetwijziging Boek 2

50 Rapport BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Nieuw Saldo Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven Totalen In Boek 1 wordt in het deel toelichting belangrijke wijzigingen uitgelegd dat Vlaanderen de lokale besturen oplegt om te werken met negatieve uitgave-budgetten. Deze manier van werken heeft als gevolg dat in het Beleidsdomein Algemene Financiering het globale uitgavenbudget negatief wordt. De stijging van de exploitatie-uitgaven bij de Beleidsdomeinen Stad met bestuurskracht en Welzijn en samenleven is op het eerste zicht raar (gezien het grote overschot op het exploitatiebudget in 2014), maar is te verklaren door de verschuiving van investerings- naar exploitatiebudget naar aanleiding van de nieuwe waarderingsregels. 50 Budgetwijziging Boek 2

51 OCMW Gent 2.2 Toelichting exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatiebudget. 51 Budgetwijziging Boek 2

52 Samengevat ziet het exploitatiebudget BW15 er cijfermatig als volgt uit: 2015 I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Opbrengsten B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Subsidies en andere operationele opbrengsten Gemeentefonds Gemeentelijke bijdrage Andere II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening Aankopen van handelsgoederen Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten & diverse leveringen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Andere werkingskosten 640/ Decentrale financiële hulpverlening Andere werkingskosten E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0 A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële 763 en immateriële vaste activa VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0 A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 663 B. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 IX. Resultaat exploitatiebudget 7/ Budgetwijziging Boek 2

53 2015 I. Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten 0 II. Aflossingen leningen & overige transacties III. Overige transacties IV. Resultaat liquiditeitenbudget I. Desinvesteringen II. Investeringen III. Resultaat investeringsbudget Budgettair resultaat van het boekjaar Budgetwijziging Boek 2

54 54 Budgetwijziging Boek 2

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN 2014-2019 Toelichting: bijkomende financiële informatie Inhoudstafel Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting...3 Toelichting bij de

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN 2014-2019 Toelichting: bijkomende financiële informatie ERRATUM bij de toelichting van het meerjarenplan 2014-2019 bij BO 2014 In de toelichting bij

Nadere informatie

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job

Solliciteer bij. OCMW Gent. en bepaal je eigen toekomst. een hart voor Gent, een hart voor je job Solliciteer bij OCMW Gent en bepaal je eigen toekomst een hart voor Gent, een hart voor je job Op zoek naar een uitdagende job? OCMW Gent een vat vol kansen! een hart voor Gent, een hart voor je job Inhoudstafel

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 10 december 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2011 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2011 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2010 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2010 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie