Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens"

Transcriptie

1 OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan en budget 2015 Boek Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: Uitgave: Boek 2

2 Boek 2

3 Boek 2: 2015 Inhoud Inhoudsopgave 3 Deel 1: Beleidsnota 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen 5 2. Overig beleid (toelichting) Doelstellingenbudget (B1) 57 Deel 2:Financiële nota 1. De financiële toestand Het exploitatiebudget Rapport exploitatiebudget (B2) Toelichting exploitatiebudget Het investeringsbudget Investeringsenveloppe (B3) Rapport transactiekrediet (B4) Gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Toelichting investeringsbudget Het liquiditeitenbudget Rapport liquiditeitenbudget (B5) Evolutie liquiditeitenbudget (toelichting) Aansluiting beleidsnota bij financiële nota Toegekende subsidies Lijst met nominatief toegekende subsidies Werkings- en investeringssubsidies (toelichting) Lijst met gedelegeerde daden van beschikking 161 Bijlage 1: Filters wettelijke rapporten 162 Bijlage 2: Code actieplan en omschrijving Boek 2

4 Boek 2

5 DEEL 1: BELEIDSNOTA OCMW Gent 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen In de doelstellingennota worden de prioritaire beleidsdoelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en per actieplan de bijbehorende uitgaven en inkomsten. Het moet net als de strategische nota van het MJP beantwoorden aan volgende 3 vragen: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen?, Wat zijn de financiële gevolgen?". Rapporten: Doelstellingennota Boek 2

6 Toelichting Hieronder kunt u de doelstellingennota bij het budget 2015 raadplegen. Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er meer in detail gerapporteerd wordt over deze doelstellingen. De niet-prioritaire doelstellingen kunnen geraadpleegd worden in de toelichting van het budget. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In de wettelijke doelstellingennota wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Deze verschilt van de terminologie die intern in de organisaties gebruikt wordt, respectievelijk strategische doelstellingen, (project)operationele doelstellingen en activiteiten en projecten. Het verschil met het meerjarenplan is dat dit rapport de doelstellingen en actieplannen concretiseert met de acties die ondernomen worden in Belangrijk bij de interpretatie van de acties is dat dit vernieuwende projecten kunnen zijn, maar ook de kerntaken van de diensten kunnen zijn. De reguliere werking wordt immers mee in de doelstellingen opgenomen. In de aanpassing van het meerjarenplan vinden jullie een overzicht van de acties (activiteiten en projecten) per dienst. Om de doelstellingen van OCMW te kunnen plaatsen in de strategie van Groep Gent wordt de nummering van de volledige lijst van strategische doelstellingen gebruikt. Bvb: 1.3., 1 verwijst naar hoofdstrategische doelstelling 1 over sociale stijging, 3 verwijst specifieker naar de strategische doelstelling over zelfredzaamheid. De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het lopende financiële boekjaar aan bod zullen komen, met de bijhorende financiële vertaling. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen, door acties toe te voegen aan de actieplannen. De realisatie van de acties wordt opgenomen in de doelstellingenrealisatie. In het meerjarenplan is er een toelichting voorzien bij de beleidsdoelstellingen en de actieplannen om te kaderen waar de organisatie tijdens deze legislatuur op zal inzetten, zodanig dat duidelijk is waar de accenten gelegd worden en waarvoor er extra middelen voorzien worden. In de doelstellingennota bij het budget van 2015 wordt enkel een toelichting geschreven bij de nieuwe acties in Wanneer er geen toelichting opgenomen is bij een actieplan, betekent dit niet dat deze acties niet relevant zijn, maar dat het huidig beleid verder gezet wordt. Extra wordt in het budget ook verwezen naar de middelen die ingezet worden voor de beleidsprioriteiten van Vlaanderen. De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT omgeving. In de loop van 2015 zal OCMW Gent samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden Boek 2

7 Beleidsdoelstelling 1.1. We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. 20,3% in 2012 Gewenste evolutie: geen stijging Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken 2,2% in 2011 Gewenste evolutie: geen stijging Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel 1 Bron: ADSEI waarde wordt nog aangeleverd Gewenste evolutie: daling tegenover 2010 Actieplan 1 OD00012 Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders. Aanbieden van juridische ondersteuning en beleidsvoorbereiding in de dossiers leefloon en financiële hulp Organiseren interne werking Centrale administratie Verzekeren van administratieve uitvoering van de beslissingen en subsidiëring steunverlening Verstrekken van decentrale financiële hulpverlening In het oorspronkelijk meerjarenplan gaat OCMW Gent uit van geen significante stijging van het leefloon. De POD Maatschappelijke integratie 2 stelt echter in haar trimestrieel rapport vast dat het aantal gerechtigden (equivalent) leefloon gestegen is in Experten (POD, HIVA) verwachten niet onmiddellijk een daling. Bij het aantal RMI-gerechtigden per maand was er een stijgende trend in 2013, die zich verderzet in het begin van 2014 en medio 2014 stabiliseert. Rekening houdend met de hervorming van de inschakelingsvergoeding, de 1 Al de Gentse netto-belastbare inkomens worden geklasseerd in stijgende volgorde. Deze reeks wordt onderverdeeld in tien gelijke delen of decielen. Aan het laagste deciel wordt het nummer 1 toegekend. 5 komt overeen met het mediaaninkomen. We meten het verschil tussen het laagste inkomen van een verzameling inkomens en het mediaaninkomen. Hoe kleiner het verschil, hoe dichter de laagste inkomens rond het mediaaninkomen zijn gegroepeerd. 2 Persbericht (18 juli 2014) POD Maatschappelijke integratie, Brussel Boek 2

8 (ongekwalificeerde) uitstroom uit onderwijs na zomervakantie en onvoldoende jobs voor laaggeschoolden,, groeit de groep jongeren mogelijks verder aan. De middelen Stedenfonds worden ingezet in het kader van de aanvullende financiële hulp. Deze aanvullende financiële hulp wordt verleend in het kader van het armoedebeleid en met een specifieke focus op kinderarmoede (een vernieuwende focus van het beleid). Doel van de aanvullende financiële hulp is dualisering tegengaan. In 2015 werkt de organisatie verder aan een nieuw systeem voor aanvullende financiële hulp en start ze met de voorbereiding van de implementatie. Het nieuwe systeem zal beter rekening houden met financiële noden en de leefloonval vermijdt. De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoede worden ingezet om aanvullende financiële steun onmiddellijk toegankelijk te maken voor ouders (in tegenstelling tot de wachttijd van 6 maanden bij alleenstaanden en koppels zonder kinderen) Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Actieplan 2 OD00013 Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen. Uitbouwen van een geïntegreerd armoedebeleid Organiseren interne werking Gezondheidszorg Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening aan Gentse burgers die omwille van medische problemen in financiële moeilijkheden komen Organiseren interne werking Energiecel Begeleiden van cliënten in kader van de Lokale adviescommissie (LAC) Opnemen en onderzoeken van aanvragen Federale Verwarmingstoelage Aanbieden van een platform voor de participatie van de klant Sociale Dienstverlening Voeren van de administratie vrijetijdsparticipatie voor derden Boek 2

9 OCMW Gent is de regisseur voor armoedebestrijding in Gent. Het in 2013 opgemaakt armoedebeleidsplan wil de inzet mobiliseren en coördineren van vele actoren om armoede in Gent te verminderen. De organisatie voert in 2015 het actieplan actieve rechtenbenadering in dat het BCSD AZ in september 2014 goedkeurde. Het actieplan volgt 3 sporen: informeren van potentiële gerechtigden over voordelen en tegemoetkomingen; actief opsporen van gerechtigden en hen benaderen; automatische toekenning van rechten. De middelen Stedenfonds worden ingezet om het middenveld financieel te ondersteunen om het armoedebeleid mee vorm te geven Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Actieplan 3 OD00014 Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving. Aanbieden van een vakantiewerking met bijzondere focus op hulpverlening en maatschappelijke integratie Opvolgen, uitvoeren en coördineren van het actieplan ter bestrijding van kinderarmoede De federale en Vlaamse overheid hebben net zoals OCMW Gent een prioriteit gemaakt van het bestrijden van kinderarmoede. Zij ondersteunen de OCMW s hierin door subsidieprojecten te lanceren. OCMW Gent heeft met de federale projectoproep lokale overlegplatformen een aanwerving gedaan van een coördinator om lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van kinderarmoede op te richten. Dit project loopt nog tot april Boek 2

10 Vlaanderen voorziet een structurele subsidiëring voor de lokale besturen van de gemeenten met de grootste kinderarmoedeproblematiek 3. De organisatie dient een projectaanvraag in voor 2015 en zet de middelen in het kader van deze doelstelling in door: een psycholoog aan te werven die enerzijds het Gents beleid kinderarmoedebestrijding zal regisseren en anderzijds case-overleg organiseren en opvolgen bij problematische spijbelaars; een projectoproep te doen bij Gentse organisaties om acties uit te werken uit het Gents plan kinderarmoedebestrijding; De Psychologische dienst en de themawerking Vreemdelingen dienden ook een gezamenlijk project Ankerkracht in bij het Europees Vluchtelingenfonds (EVF). Het doel van het project is het vinden van verankering van jonge derdelanders (16-25 jaar) in de samenleving. Deze jonge derdelanders kregen een erkenning als vluchteling of subsidiaire bescherming en hebben sinds kort hun gewoonlijk verblijf in Gent. Het project Ankerkracht richt zich naar alle levensdomeinen van jonge derdelanders en wil een veilige verankering voor hen in de maatschappij bevorderen. Dit project loopt nog tot halverwege Extra bovenop de middelen van de beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding zet de organisatie ook een deel van de middelen Stedenfonds in om van kinderarmoede te bestrijden. Dit is immers een vernieuwende focus van het beleid. De organisatie kiest er daarom uitdrukkelijk voor om hier voldoende middelen op in te zetten Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 3 Beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding Boek 2

11 Beleidsdoelstelling 1.3. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Indicatoren Aandeel van de cliënten die binnen 2 jaar hervallen Bron: cijfers OCMW en indien mogelijk CAW 2634 voor 11 maanden 2012 vanaf februari Gewenste evolutie: daling Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers 31,2% in 2011 Gewenste evolutie: daling Actieplan 1 OD00016 Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt om hun competenties te versterken, om zo de voor hen hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken. Aanbieden van juridische schuldhulpverlening aan burgers en aansturen van het thema schuldhulpverlening Geven van advies en ondersteuning aan cliënten en professionelen in kader van energie en rationeel energieverbruik om de woonkwaliteit te verbeteren Als regisseur armoedebestrijding verleent OCMW Gent met de middelen van het Stedenfonds een subsidie aan CAW Oost-Vlaanderen om methodieken voor schuldpreventie te ontwikkelen en (laten) implementeren. Deze methodieken hebben tot doel jongeren in het secundair onderwijs te leren budgetteren en de weg te leren kennen naar schuldhulpverlening Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 2

12 Actieplan 2 OD00019 Verhogen van het aantal cliënten de voor hen hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties. Organiseren interne werking Opleidings- en tewerkstellingscentrum Realiseren van tewerkstellingsbegeleiding bij de eigen sociaal tewerkgestelden Realiseren van arbeidsbegeleiding bij cliënten Organiseren interne werking Emancipatorische Werking Aanbieden van individuele trajecten met het oog op sociale activering Aanbieden van empowerend groepswerk Er wordt verder ingezet op de verschillende vormen van activeringsbegeleiding. Er komen extra tewerkstellingsplaatsen artikel 60 bij, wat automatisch inhoudt dat hiervoor begeleiding nodig is. De nodige personeelsmiddelen zijn reeds voorzien bij de budgetwijziging Er is dus geen impact op het budget van Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 2

13 Actieplan 3 OD00017 Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal. Organiseren interne werking Vreemdelingen Aanbieden van maatschappelijk dienstverlening aan nieuwe EU-burgers en inwoners van Gent met een precair verblijf Opbouwen van expertise en ondersteunen van de organisatie met betrekking tot het thema vreemdelingen Bevorderen van interculturalisering De werking rond integratie vreemdelingen wordt verder gezet in Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 2

14 Beleidsdoelstelling 4.5. We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Indicatoren Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan euro (geïndexeerd) Bron: cijfers op te vragen bij de sociale verhuurkantoren Gewenste evolutie: daling Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% 4 Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 24,4% in 2011 Gewenste evolutie: daling Actieplan 1 OD00024 Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor Organiseren interne werking Woningen Aanbieden van betaalbare woongelegenheden van het Sociaal Verhuurkantoor en aangepaste huurbegeleiding in functie van de woonzekerheid OCMW Gent wil verder inzetten op een verhoging van het aantal verhuurde SVK-woningen. Door een samenloop van omstandigheden is er in 2014 een verhoogde uitstroom van SVKwoningen. In 2015 zorgt de organisatie er voor om die verhoogde uitstroom volledig te compenseren door een even groot aantal nieuwe SVK-woningen in huur te nemen. OCMW Gent onderzoekt in 2015 ook de mogelijkheden voor het oprichten van een OCMWvereniging voor het Sociaal Verhuurkantoor. De middelen Stedenfonds worden ingezet om financiële ondersteuning te bieden aan het middenveld, zodat zij het armoedebeleid en het levensdomein Wonen mee vorm kunnen geven. 4 Het aandeel huishoudens dat meer dan 30% van het netto gezinsinkomen uitgeeft aan wonen (exclusief verbruiks- en onderhoudskosten) Boek 2

15 2015 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 2

16 Beleidsdoelstelling 5.4. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. Indicatoren Aanwezigheid werkenden Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) 93,8% in 2011 Gewenste evolutie: geen daling Aanwezigheidsindex jobs (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) 154,3% in 2011 Gewenste evolutie: geen daling Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Aantal erkende doelgroepmedewerkers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten ikv OCMW art. 60. Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW in 2011 (meetpunt december) Gewenste evolutie: toename Actieplan 1 OD00027 Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling. Organiseren interne werking Leerwerkplekken Beheren magazijn leerwerkplekken Aanbieden van werkervaring bij de Laadbrug om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Schuitschaaf om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Poetsploeg om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de KarWIJdienst om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij de Energiesnoeiers om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in een multi-inzetbaar team om de kansen op een job in het Normaal Boek 2

17 Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring in het project IKOOK om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Aanbieden van werkervaring bij renovatie meubilair om de kansen op een job in het Normaal Economisch Circuit te vergroten Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60 Realiseren van sociale tewerkstelling wep+ In 2013 is er een geleidelijke groei van aantal tewerkgestelden in artikel 60 gerealiseerd. Deze geleidelijke groei wordt in 2015 verder uitgebouwd. Er wordt wel rekening gehouden met de budgettaire context. Het is mogelijk dat de Vlaamse Overheid in 2015 de Wep+ sociale tewerkstellingsplaatsen zal schrappen en de subsidie sociale economie art.60 zal verminderen met Omdat OCMW Gent groot belang hecht aan activering, voorziet de organisatie alvast een buffer in het budget zodat ze zelf kunnen voorzien in deze middelen. Hierdoor kan de uitbreiding van aantal artikel 60 ers nog steeds gerealiseerd worden. Samen met de Stad Gent organiseert de afdeling Wonen en Activering de voorbereiding van een stedelijk sociaaleconomisch dienstenbedrijf. In 2015 wordt het business plan van het stedelijk dienstenbedrijf verder ontwikkeld en deels opgestart. De samenwerking met de leerwerkplekken OCMW zal dan verder uitgeklaard worden Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 2

18 Beleidsdoelstelling 9.2. We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Indicatoren Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 53,7% in 2011 Gewenste evolutie: stijging Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur Bron: Leefbaarheidsonderzoek 66,3% in 2010 Gewenste evolutie: geen daling Vertrouwen in het stadsbestuur index tegenover het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête 1,41 in 2011 Gewenste evolutie: geen daling Actieplan 1 PO00098 GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW. Coördineren van transversale trajecten Uitbouwen van Ondersteuning HR Uitbouwen van Ondersteuning FM Uitbouwen van Ondersteuning Fin Uitbouwen van Ondersteuning Bedrijfsvoering Uitbouwen van Persoon - Sociale Dienstverlening Uitbouwen van Persoon Ouderenzorg In 2015 stellen Stad Gent en OCMW Gent de departementshoofden voor het gemeenschappelijk departement Human Resources en het gemeenschappelijk departement Facility Management aan. De nieuwe departementshoofden zullen de visie van de dienstverlening verder bepalen en de departementen vorm geven. Voor het departement HR bestaat er al een gemeenschappelijke HR Strategie en is het klantenmodel al gedefinieerd. De eerste concrete samenwerking tussen stad en OCMW is in 2014 gerealiseerd door de oprichting van het Gemeenschappelijk dienstencentra Personeelsbeheer. In 2015 zal de EVA Sodico/Sodiganda van start gaan en start de Boek 2

19 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW). Er zullen ook stappen gezet worden rond de HR Kennisbank en de stafwerking binnen het nieuwe departement. Voor het departement Facility Management is er een gemeenschappelijke visie ontwikkeld. Voor de samenwerking rond het luik strategisch aankoopbeheer zijn er ook al grote stappen gezet. In 2015 worden enkele concrete samenwerkingsvormen binnen het luik Service & Logistiek verder uitgewerkt en de stafwerking van het nieuwe departement zal gevormd worden. Voorlopig zijn er nog geen rechtstreekse financiële middelen gekoppeld aan deze doelstelling. De middelen zijn immers vervat in de reguliere werking gekoppeld aan de andere doelstellingen. Actieplan 2 PO00009 LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. Uitbouwen van een netwerk van sociale infopunten In 2014 is het project sociale infopunten opgestart door pilootprojecten. Het Infopunt is een gemeenschappelijke balie voor de dienstverlening van Stad Gent en OCMW Gent. Gentenaren kunnen er terecht voor informatie, doorverwijzing en de aanvraag van enkele sociale producten van Stad en OCMW. In 2015 wordt de 4de piloot opgestart in de Campus Prins Filip. De 4 lopende infopunten zullen geëvalueerd worden en op basis daarvan wordt de uitrol naar het volledig grondgebied Gent voorbereid. De ervaringen van de piloten worden meegenomen om het concept verder vorm te geven en worden geleidelijk vertaald naar de praktijk. Hierbij linken we de sociale infopunten aan de Gentinfo-punten. Als technische ondersteuning voor het sociaal infopunt wordt er een softwarepakket ontwikkeld. Deze doelstelling wordt onder andere gefinancierd door de middelen Stedenfonds voor de uitbouw van de front en mid-office functie van de infopunten Boek 2

20 2015 Exploitatie Ontvangsten 112 Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.. 5 Actieplan 2 PO00007 IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAOmethodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. Invoeren van het Nieuwe werken In 2015 zullen de verhuisbewegingen in het kader van de globale herhuisvesting (stad en OCMW samen) verder lopen. Eind 2014 wordt er een visietekst voorgelegd aan het bestuur. Bij de uitrol van deze trajecten in 2015 zullen de principes uit die visietekst 6 maximaal geïmplementeerd worden Exploitatie Ontvangsten 180 Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 5 Doelstellingennota overig beleid OD Mits goedkeuring Boek 2

21 Actieplan 3 PO00010 Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen. Ontwikkeling van een Business Intelligence rapporteringssysteem Er lopen verschillende deelprojecten business intelligence binnen OCMW Gent. Het deelproject Business Intelligence van de Beheers- en de beleidscyclus loopt verder in Het project is gespreid in de tijd omwille van een verbeterde afstemming van de planning op andere projecten. Dit deelproject ondervindt immers impact van andere projecten zoals de IT-ontwikkelingen rond werkorderbeheer en eventuele wijzigingen omwille van de reorganisatie. De uitrol in 2015 bouwt verder op de prioriteiten bepaald in Het deelproject van de Sociale Dienst wordt on hold gezet tot september 2015 omdat essentiële bron nl. de cliënten onthaal- en trajectenmodule en het digitaal BC-verslag nog niet volledig ontwikkeld en getest zijn. In afwachting verfijnt de Sociale Dienst de BIbehoeftes. De middelen voor Digipolis die dienen voor ICT-ontwikkelingen zijn niet opgenomen in deze doelstelling. Voor dit project worden rechtstreeks geen middelen ingezet bij OCMW. Er worden wel projectmedewerkers op ingezet, maar zij werken maar deels aan dit project, waardoor de kosten niet zichtbaar zijn bij deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.. 7 Actieplan 4 PO00008 DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie. Invoeren van een klassement en informatiebeheersplan Invoeren van een Archiefbeheerssysteem Implementatie van een E-post De projecten binnen DIA (Digitaal Informatie- en Archiefbeheer) zijn het voorbije jaar verder uitgewerkt samen met de Stad Gent. De focus lag in 2014 op de verdere uitbouw van het informatiebeheersplan en een centraal digitaal klassement en anderzijds van een archiefbeheersysteem (voor zowel papieren als digitaal archief). Het invoeren van een klassement en informatiebeheersplan per dienst loopt vertraging op wegens zeer arbeidsintensief en loopt bijgevolg verder in De planning van het archiefbeheerssysteem loopt op schema. 7 Doelstellingennota overig beleid OD Boek 2

22 Het project E-post start pas eind 2015 op. In het kader van de gezamenlijke postkamer met de Stad worden de behoeftes eerst uitgeklaard Exploitatie Ontvangsten 337 Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent.. 8 Actieplan 5 OD00031 Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid. Verzorgen van communicatie voor Sociale Dienstverlening Verzorgen van communicatie Ouderenzorg Organiseren interne werking Communicatie Creëren van positief imago en bekend maken van dienstverlening naar de burger door middel van externe communicatie Verzorgen van interne communicatie naar OCMW-personeel De komende jaren zet OCMW Gent maximaal in op het professionaliseren van de digitale communicatie via intranet en sociale media. In 2015 worden pilootprojecten opgestart rond het gebruik van sociale media, onder meer met jongenoudingent.be en dag tegen de armoede. Er worden ook pilootprojecten opgestart rond peoplemanagement en de installatie van het Projectbureau. Daarnaast wordt ook verder gewerkt aan een nieuw, performant intranet en wordt fase 1 van de implementatie opgestart door het uitschrijven van een Europese aanbesteding. 8 Doelstellingennota overig beleid OD Boek 2

23 Tenslotte worden ook andere digitale kanalen onderzocht en wordt er een vernieuwde digitale interne nieuwsbrief gelanceerd Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 2

24 Actieplan 6 OD00030 Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering. Aansturen van het thema handhaving en uitvoeren van controles Organiseren interne werking staf Financieel en Thematische hulpverlening Ondersteunen en faciliteren van de algemene werking en lijnbewaking van financieel en thematische hulpverlening Ondersteunen van de digitaliseringsprocessen van Sociale Dienstverlening Centraal beheren en verwerken van data in het digitaal dossier en New Horizon Beheren van subsidiedossiers Sociale Dienstverlening Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg Ontwikkelen van HR-tools Organiseren interne werking Personeel Voeren van personeelsadministratie Voeren van salarisadministratie Organiseren interne werking Organisatie en Engagement Uittekenen van het organisatiedesign en opmaken van het personeelsbudget Verzorgen van de klantenintimiteit met HR Begeleiden van veranderingsprocessen Organiseren interne werking directie strategische ondersteuning P&O Aanbieden van juridisch advies met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Kwaliteit en Interne Controle Coördineren integrale kwaliteitszorg, administratieve vereenvoudiging/lean en projectmanagement Coördineren van het intern controlesysteem en opvolging van audits Aanbieden van bestuurlijke en juridische ondersteuning Organiseren interne werking Bestuursondersteuning Notulenbeheer Boek 2

25 Verwerken van in- en uitgaande post Voorzien in tijdelijke vervangingen door de mobiele ploeg Ter beschikking stellen van personeelsleden aan partners voor detachering Voeren campagne implementatie LEAN-management In 2014 kreeg LEAN 9 als managementfilosofie ingang binnen de hele organisatie. Het komende jaar wordt verder ingezet op realisatie van administratieve vereenvoudiging door de implementatie van nieuwe ICT toepassingen. Sociale Dienstverlening focust in 2015 op de integratie van de themadiensten in de cliënten onthaal- en trajectenmodule en op de digitalisering van verslaggeving aan het BCSD Behalve het realiseren van vereenvoudiging zet OCMW Gent ook in op een kwaliteitsverbetering van de bestaande processen. Bij de diensten van de secretaris worden de eigen processen verder geoptimaliseerd in 2015 Er wordt onder andere een handleiding opgemaakt voor mandatarissen die zetelen in verengingen in naam van OCMW Gent. In het kader van de samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur onderzoekt OCMW Gent volgend jaar hoe de digitale infouitwisseling kan verlopen. In de loop van 2014 heeft de afdeling Strategische ondersteuning het proces projectmanagement opnieuw uitgewerkt. Vanaf 2015 gebeurt de implementatie en komt er een periodieke opvolging en rapportering over de projecten door een projectbureau. Er wordt vanaf 2015 ook structureel budget voorzien voor functieweging en classificatie om een antwoord te kunnen bieden op de uitdaging die het realiseren van een nieuwe departementale structuur Stad en OCMW stelt Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 9 LEAN betekent letterlijk slanke productie of dienstverlening. Het is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen te elimineren, alsook om elke dag te werken aan nieuwe kleine verbeteringen en efficiëntiewinsten in de dienstverlening Boek 2

26 Actieplan 7 OD00029 Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening. Introduceren van innovatieve informatietechnologieën In het kader van de synergie met de Stad Gent zal er een vernieuwd en klantgericht intranet uitgebouwd worden. De dienst start ook aan de effectieve uitbouw van het beleid met betrekking tot sociale media Exploitatie Ontvangsten 224 Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Actieplan 8 OD00032 Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling. Organiseren interne werking departement Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Organiseren interne werking Staf beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot sociale dienstverlening Ontsluiten en analyseren van cijfermateriaal sociale dienstverlening Organiseren interne werking directie Financiële en Thematische hulpverlening Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financieel en thematische hulpverlening Organiseren interne werking Directie Wonen en activeren Organiseren interne werking staf activering en subsidiecel Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot wonen en activering Boek 2

27 Organiseren van de interne werking departement Ouderenzorg Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Ouderenzorg Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot ouderenzorg Organiseren interne werking Directie lokale dienstencentra Organiseren interne werking Directie Themawerking en Wonen Organiseren interne werking Directie Human Resources Organiseren interne werking departement Personeel en Organisatie Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot personeel en organisatie Organiseren interne werking Departement Secretaris Bieden van strategische beleidsondersteuning en managementrapportering Organiseren interne werking Kabinetten Organiseren interne werking Directie Diensten van Secretaris Organiseren interne werking Departement Financiën Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot financiën In 2014 is de management- en beleidsrapportering met bijhorende indicatoren herbekeken. De indicatoren voor de managementrapportering zijn bepaald. De verdere uitwerking komt aan bod in Daarnaast zal ook de lay-out van de rapportering uitgewerkt worden Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 2

28 Actieplan 9 OD00208 Vergroten van de responsabilisering van budgethouders binnen een managementen sociale ondernemerscultuur. Coördineren budgethouders In 2014 is er een traject uitgestippeld waar meer aandacht is voor responsabilisering en beoordeling van budgethouders. De eerste stappen van implementatie zijn gezet in De verder uitrol gebeurt in 2015 en verder. Dit zal volgende zaken inhouden: het geven van een verklaring voor budgetten en bestedingen, een evaluatie en een beoordeling van de budgethouder. Dit wordt gradueel ingevoerd. Teneinde de decretaal bepaalde 'taakstelling' van de budgethouders (nastreven van de te bereiken doelstelling) te kunnen concretiseren en op te nemen in de evaluatie van de budgethouders, moeten de verwachtingen van budgethouders eerst duidelijk geformuleerd worden in verhouding tot de te bereiken doelstellingen en de ingezette middelen Exploitatie Ontvangsten 516 Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Actieplan 10 OD00202 Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft. Organiseren interne werking Boekhouding Voeren van de boekhouding Crediteurenbeheer Beheer bestemde gelden en schenkingen en legaten zonder specifiek doel Beheren legaat Triest Beheren legaat De Loore-Duynslaegher Boek 2

29 Beheren legaat Wibier Beheren van overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Beheren van transacties openbare schulden Implementatie van het Nieuw Financieel Instrumentarium In het kader van het Nieuw Financieel instrumentarium hebben Stad Gent en OCMW Gent hun financiële processen beter op elkaar afgestemd. In 2015 en verder wordt dit verder uitgediept door systematisch de verschillen te analyseren en hetzij deze te verklaren, hetzij deze op te heffen. Daarnaast worden ook de structurele contacten met de andere diensten binnen het OCMW verder uitgewerkt, ten einde de procedures zo goed mogelijk te positioneren tussen efficiëntie, correctheid en klantvriendelijkheid Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven 0 Andere Ontvangsten Uitgaven De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent Doelstellingennota overig beleid OD Boek 2

30 In dit actieplan, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. Hieronder de cijfers exclusief de middelen algemene financiering: 2015 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Actieplan 11 OD00209 Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Organiseren interne werking Debiteurenbeheer Opvolgen van openstaande vorderingen In 2015 wordt het terugvorderingsbeleid verder op punt gezet. Dit houdt onder andere in dat: de besluiten van de visienota inzake terugvorderingen verder geïmplementeerd worden; er een grondige evaluatie van de software komt; er een behoorlijke rapportering opgezet wordt over het geheel van het debiteurenbeheer. Het beheersen van de termijnen van terugvordering en de begeleiding en ondersteuning van de schuldenaren blijven uiteraard het handelingskader bepalen Boek 2

31 2015 Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Actieplan 12 OD00203 Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten. Organiseren interne werking tering Opmaken en beheren van financieel meerjarenplan en budget In het kader van de Beleids- en beheerscyclus is de wijze van budgetteren in de organisatie grondig veranderd. In 2014 zijn de eerste stappen gezet naar de realisatie van de nieuwe wijze van budgetteren. In 2015 zet de organisatie er op in om de betrokkenheid van de budgethouder te verhogen zodat er nog beter gebudgetteerd wordt op activiteitsniveau Exploitatie Ontvangsten 741 Uitgaven Investering Ontvangsten 0 Uitgaven 0 Andere Ontvangsten 0 Uitgaven Boek 2

32 Actieplan 13 OD00201 Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden. Optimaliseren van de financiering Beheren thesaurie Het OCMW kan een belangrijke rol spelen in het mobiliseren van kapitaal zonder dat het zelf daarvoor veel middelen moet inzetten. In 2015 worden de woonrechtcertificaten verder opgezet in de organisatie. De implementatie daarvan hangt samen met de planning van het te financieren project Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Andere Ontvangsten Uitgaven Boek 2

33 OCMW Gent 2. Overig beleid (toelichting) Dit rapport beoogt een overzicht te geven van doelstellingen die niet tot de lijst van de prioritaire doelstellingen horen, en dit over de beleidsdomeinen heen. Rapporten: Extra rapport niet-prioritaire doelstellingen Boek 2

34 Toelichting beleidsrapport budget 2015 overig beleid In de toelichting van de doelstellingennota kunt u de niet - prioritaire doelstellingen lezen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot overig beleid. Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat de indicatoren niet opnieuw vermeld worden 11 in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken. Het rapport met de niet - prioritaire doelstellingen wordt gemaakt met de terminologie die we intern gebruiken en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie. We bouwen dit rapport op vanuit de strategische doelstellingen. De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT omgeving. In de loop van 2015 zal OCMW Gent samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden. 11 Hiervoor verwijzen we naar het toelichtingsrapport van de niet-prioritaire doelstellingen in de aanpassing van het meerjarenplan versie Boek 2

35 Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen. Operationele doelstelling OD00015 Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorg- en sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Organiseren interne werking Juridische dienst Aanbieden van laagdrempelige juridische bijstand aan burgers Organiseren interne werking Psychologische dienst Aanbieden van een laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulpverlening Verhogen van de deskundigheid en ondersteunen van het SD-personeel sociale dienstverlening met betrekking tot een methodische kwalitatieve hulpverlening Organiseren interne werking onthaal Campus Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle Gentse burgers Organiseren interne werking Centrale balie Verzekeren van Centrale balie OCMW, onthaal en info voor de Gentse Burger Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Zuid Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Zuid Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Zuid Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gent Noord Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gent Noord Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gent Noord Organiseren interne werking Welzijnsbureau Bloemekenswijk Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Bloemekenswijk Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Bloemekenswijk Organiseren interne werking Welzijnsbureau Brugse Poort Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Boek 2

36 Gentse burger in welzijnsbureau Brugse Poort Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Brugse Poort Organiseren interne werking Welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Gentbrugge-Ledeberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Sint-Amandsberg Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Sint-Amandsberg Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Sint- Amandsberg Organiseren interne werking Welzijnsbureau Nieuw Gent Decentraal aanbieden van sociale, financiële, administratieve en methodische begeleiding aan de Gentse burger in welzijnsbureau Nieuw Gent Verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle buurtbewoners in welzijnsbureau Nieuw Gent Organiseren interne werking Thuislozenzorg Verzekeren van financiële hulp en dienstverlening aan daklozen en woononstabiele mensen Het versterken van samenwerkingsverbanden met lokale actoren in functie van nachtopvang, laagdrempelige hulpverlening en dagopvang Het verzorgen van een laagdrempelig aanspreekpunt voor dakloze en woononstabiele mensen Waarborgen van dringende medische hulp aan mensen met precair verblijf De middelen Stedenfonds worden concreet ingezet om het middenveld financieel te ondersteunen om het armoedebeleid en de levensdomeinen mee vorm te geven. De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding worden in het kader van deze doelstelling ingezet om een integrale benadering te verzekeren van de bestrijding van kinderarmoede. OCMW Gent zet een maatschappelijk werker in bij de werking integrale gezinsbegeleiding, die multi - probleemgezinnen intensief zal begeleiden. De nieuwe medewerker zal specifiek jongeren uit de werking randgroepjongeren met kinderen begeleiden Boek 2

37 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Operationele doelstelling Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de OD00022 Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Boei Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Waterspiegel Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Regenboog Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Thuishaven Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum de Vlaschaard Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Hove Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden en ondersteunen van activiteiten vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Boek 2

38 Ontmoeten in Lokaal dienstencentrum De Knoop Bouwen van een lokaal dienstencentrum te Zwijnaarde 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00023 Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Boei Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Boei Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Horizon Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Horizon Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Waterspiegel Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Regenboog Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Regenboog Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Thuishaven Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Thuishaven Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Speltincx Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Speltincx Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Ten Hove Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Ten Boek 2

39 Hove Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum Wibier Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum Wibier Organiseren interne werking Lokaal dienstencentrum De Knoop Aanbieden van maatschappelijke dienstverlening en zorg vanuit het lokaal dienstencentrum De Knoop Organiseren interne werking Themawerking Ontwikkelen van expertise over en aanbieden van eerstelijnspsychologische dienstverlening Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot sociaal isolement senioren Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot het aantrekken van en omgaan met senioren van etnisch-culturele minderheden Ondersteunen van thuiswonende senioren De middelen Stedenfonds worden ingezet om onder meer extra te focussen op volgende doelgroepen: senioren van etnisch-culturele minderheden en senioren met een verhoogd risico op sociaal isolement. De organisatie ontwikkelt verder nieuwe methodieken om sociaal isolement bij thuiswonende senioren te voorkomen of te verminderen Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten Boek 2

40 Operationele doelstelling OD00021 Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures. Organiseren interne werking Advies, oriëntatie en opname. Aanbieden van advies, oriëntatie en opnamebegeleiding Verlenen en administratief opvolgen van financiële tussenkomsten in de privé woonzorgcentra In 2015 start OCMW met financiële ondersteuning in Assistentiewoningen (woonbonus) voor bewoners met een gemiddeld/laag pensioen Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00020 Vergroten van de zorg- en begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. Beheren serviceflats Antoniushof Beheren seniorenwoningen Ten Hove Beheren seniorenwoningen Sint-Amandsberg Beheren seniorenwoningen Zwijnaarde Bouwen van assistentiewoningen te Sint-Amandsberg Bouwen van assistentiewoningen te Zwijnaarde Realiseren groepswonen voor ouderen In 2015 start de bouw van de 27 nieuwe assistentiewoningen in Zwijnaarde en de voorbereiding om een project groepswonen voor ouderen te realiseren. De focus van het project ligt in het eerste jaar vooral op de groepsvorming Boek 2

41 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00018 Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit. Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Het Heiveld Aanbieden van dagverzorging voor thuiswonende senioren Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Het Heiveld Ontmoeten in Woonzorgcentrum Het Heiveld Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Liberteyt Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Liberteyt Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Liberteyt Organiseren interne werking Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum Zonnebloem Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum Zonnebloem Ontmoeten in Woonzorgcentrum Zonnebloem Organiseren interne werking Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van hedendaagse zorg aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Aanbieden van een woonomgeving aan de bewoners van Woonzorgcentrum De Vijvers Uitbaten van een Centrum voor Kortverblijf in Woonzorgcentrum De Vijvers Boek 2

42 Ontmoeten in Woonzorgcentrum De Vijvers Bouwen van een woonzorgcentrum te Mariakerke 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig Operationele doelstelling OD00017 Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. Organiseren interne werking Zelfstandig wonen Ontwikkelen van expertise met betrekking tot vernieuwende woonvormen Ontwikkelen van expertise en aanbieden van ondersteuning met betrekking tot aangepast wonen Ondersteunen van woonactoren bij het realiseren van nieuwe wonen/welzijn/zorg projecten voor senioren Boek 2

43 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00028 Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm. Organiseren interne werking Wooncoaching Coachen en bemiddelen bij huurders Samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de sociale huurachterstand en de versnelde toewijs Preventief werken rond uithuiszettingen en andere huisvestingsproblemen zowel op de private als de sociale huurmarkt Aanbieden van een permanente en stabiele woonvorm in De Baai aan plus 45-jarigen Uitbreiding van plaatsen in De Baai Coördineren van de aanvragen, toekenningen en toeleidingen van noodwoningen en de (her)huisvestingsbegeleiding van de huurders Optimaliseren van aanvragen, toekenning en invordering zekerheidstellingen en bankwaarborgen De middelen voor de beleidsprioriteit Kinderarmoedebestrijding worden in het kader van deze doelstelling ingezet om een integrale benadering te verzekeren van de bestrijding van kinderarmoede. OCMW Gent zet in 2015 een wooncoach in bij het team woonbegeleiding, die specifiek intensieve woonbegeleiding aan gezinnen zal geven. De uitbreiding van plaatsen in De Baai is afgerond in Het project staat echter nog steeds in het budget van 2015 omwille van gevolgkosten van het project Boek 2

44 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. Operationele doelstelling OD00028 Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap. Organiseren van de erfgoedwerking 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 337 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten Boek 2

45 Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Operationele doelstelling OD00207 Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie. Coördineren en kennisopbouw met betrekking tot partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. In 2015 wordt het nieuwe departementshoofd van het gezamenlijk departement Human Resources geselecteerd. Het nieuwe departementshoofd zal verder visie en vorm geven aan het reorganisatietraject en de reeds afgestemde HR - strategie. Operationele doelstelling OD00035 Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen. Organiseren interne werking Selectie en Loopbaan Rekruteren, selecteren en streven naar goed werkgeversimago Begeleiden van de loopbaan van de medewerkers Organiseren interne werking Ontwikkeling Invoeren en verder ontwikkelen van talentmanagement Coördineren en organiseren van opleidingen In 2015 wordt een nieuwe selectiemethodiek ontwikkeld en geïmplementeerd (eerst wordt de algemene screening herbekeken en dan de vacatures) Boek 2

46 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00037 Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden. Organiseren interne werking Preventie en Veiligheid (IDPBW) Coördineren van de veiligheid, beveiliging en afvalbeheer in de organisatie Coördineren van de informatieveiligheid De verantwoordelijkheden rond technische veiligheid worden in 2015 overgeheveld naar de Facility Management waardoor een functiescheiding ontstaat tussen het uitvoeren en het controleren. De Interne Dienst Preventie en Veiligheid op het Werk zal geïntegreerd worden binnen de nieuwe Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de groep Gent Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 673 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten Boek 2

47 Operationele doelstelling OD00034 Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. Ontwikkelen van leiderschap en ondersteunen van leidinggevenden via coaching In 2015 wordt JAM uitgerold, een toepassing binnen de module E-HRM, die intervisie moet mogelijk maken tussen de leidinggevenden/peoplemanagers van onze organisatie. Er wordt in een eerste instantie gefocust op de leidinggevenden die de opleiding peoplemanagement hebben gevolgd. Er wordt op intranet ook een luik voorzien voor leidinggevenden zodat zij in één oogopslag de meest relevante informatie kunnen terugvinden Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 112 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00210 Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. Verhogen werknemersbetrokkenheid en inzetbaarheid personeel Organiseren van sociale dienstverlening voor medewerkers en gepensioneerden In 2015 start HR een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van de arbeidstevredenheidsenquête van Op 1 januari 2015 start De EVA Sodico/Sodiganda. De sociale dienst voor medewerkers en personeelsleden wordt vanaf dan samen voor Stad Gent en OCMW Gent georganiseerd. De activiteit binnen OCMW Gent is dus uitdovend. Het huidige personeel dat aan de activiteit is gekoppeld, wordt gedetacheerd naar de EVA. In 2015 wordt volop ingezet op bekendmaking van de nieuwe EVA in de organisaties en het verder uitbouwen van het aanbod Boek 2

48 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 809 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Projectoperationele doelstelling PO00020 Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. Implementeren van een nieuw e-hrm softwarepakket In de lente van 2015 wordt het nieuw E-HRM softwarepakket (harde HR) gegund, zodat halverwege 2015 het project kan opgestart worden Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 112 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 De middelen voor Digipolis die dienen voor de ICT-ontwikkelingen zijn niet rechtstreeks gekoppeld aan deze doelstelling. Hiervoor verwijzen we naar de operationele doelstelling Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent Doelstellingennota overig beleid OD Boek 2

49 Operationele doelstelling OD00206 Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt. Opzetten van diversiteitsacties voor sollicitanten en medewerkers In 2015 wordt verder ingezet op een open organisatiecultuur met oog voor diversiteit. Dit gebeurt onder andere door diversiteit nog sterker in te bedden in alle HR-processen. Daarnaast wordt er ook actief gezocht naar institutionele steun bij het uitwerken en bekend maken van het diversiteitsbeleid. Zo wordt er onder meer een loopbaan- en diversiteitsplan ingediend. Ook wordt de samenwerking met de stad Gent rond diversiteit versterkt. Om een beeld te krijgen van de impact van het diversiteitsbeleid, worden verschillende indicatoren in kaart gebracht Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 112 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. In 2015 zal het departementshoofd van het gezamenlijk departement Facility Management aangesteld worden. Het nieuwe departementshoofd zal verder visie en vorm geven aan het reorganisatietraject. Daarnaast worden in 2015 enkele samenwerkingstrajecten met Service & Logistiek (Stad Gent) concreet verder uitgewerkt. Operationele doelstelling OD00040 Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak. Organiseren interne werking afdeling Facility Management Uitvoeren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten Boek 2

50 Organiseren interne werking Technieken Realiseren van drukwerk Verzekeren van de continuïteit van de technische infrastructuur van de OCMW gebouwen Onderhouden van lokalen 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00043 Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent. Organiseren interne werking Coördinatie Informatica Verzekeren van een veilige en bedrijfszekere ICT-omgeving Versterken en optimaliseren samenwerking met Digipolis In 2015 ent de dienst Coördinatie Informatica zijn werking op de vernieuwde beheersovereenkomst. Zij zullen inzetten op het ontwikkelen van de samenwerking vanuit een brugfunctie rond projecten (soft- en hardware) en exploitatie. Daarnaast zal de dienst periodiek controles uitvoeren op toegang tot bestanden en toepassingen Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 897 Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten Boek 2

51 In dit budget zijn ook de middelen vervat die in 2015 voorzien zijn voor Digipolis voor het ontwikkelen van ICT-investeringen om projecten te ondersteunen. Operationele doelstelling OD00039 Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten. Organiseren interne werking Aankoop en logistiek Verdelen van goederen en beheer van centraal magazijn Organiseren interne werking strategische aankoop Instaan voor behoeftebepaling op vlak van aankoop van leveringen en diensten Realiseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten In 2015 wordt het doorvoeren van een opsplitsing tussen de strategische en de operationele activiteiten van het aankoopproces verder in de praktijk gebracht: de dienst Strategische aankoop heeft als taak de behoeftebepaling en sourcing activiteiten; de dienst Aankoop en logistiek doet de operationele uitvoering van het aankoopproces en beheert het logistieke apparaat. In 2015 wordt het structureel multidisciplinair functioneren van het proces rond aankoop op zowel tactisch als strategisch niveau uitgewerkt. De organisatie wil evolueren naar het centraliseren van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten binnen de dienst strategische aankoop Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten Boek 2

52 Operationele doelstelling OD00038 Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. Sensibiliseren personeel inzake duurzaamheid In 2015 worden de acties die in het plan van aanpak inzake duurzaamheid werden aangekondigd, verder geconcretiseerd. Er wordt in de editie van januari van het personeelsmagazine DMAX ook bij duurzaamheid stil gestaan. Daarnaast wordt in 2015 een onderhouds- en energieperformantiecontract voor HVAC uitbesteed in combinatie met EPC 13. Dit contract houdt ook in dat de externe leverancier een verhoogde energieperformantie dient na te streven en het energieverbruik dient te monitoren. Een grote daling van verbruik kan echter enkel gerealiseerd worden wanneer de medewerkers hier actief aan meewerken. Eén van de concrete acties op het personeel te sensibiliseren is het energieverbruik op de grote locaties periodiek in de kijker te zetten Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 112 Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00204 Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. Beheren privaat patrimonium In 2015 wordt de verkoop van de Nederlandse gronden afgerond. Het binnenlands patrimonium wordt door sogent beheerd en zij streven zoveel mogelijk naar winstmaximalisatie. Voor het patrimonium op het grondgebied van de stad Gent wordt wel telkens een afweging gemaakt in functie van het maatschappelijk nut (niet-limitatieve opsomming: groene stroomprojecten, stadslandbouw, ). Voor 2015 zijn OCMW Gent en sogent een bedrag van verkoop overeengekomen. Er wordt voorzien dat er ongeveer 1,6 miljoen aan gronden verkocht wordt en 1,7 miljoen aan gebouwen. 13 Energieprestatiecerficaat Boek 2

53 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 In dit actieplan, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. Hieronder de cijfers exclusief de middelen algemene financiering: 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00205 Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. Beheren Campus UCO Beheren van de eigen OCMW-gebouwen Beheren van cultuurkapel Beheren Campus Hoofdbestuur Beheren Campus Prins Filip Beheren Campus Welzijnsknoop Ledeberg Beheren Campus Electrabel Uitbreiding en omgevingsaanleg van het Hoofdbestuur Aanleggen omgeving site Campus Prins Filip Boek 2

54 Bouwen campus Welzijnsknoop In 2015 wordt de mogelijke centralisatie van OCMW-diensten verder geanalyseerd in het kader van het Masterproject Herhuisvesting in samenwerking met de Stad Gent Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 In dit actieplan, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. Hieronder de cijfers exclusief de middelen algemene financiering: 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00042 Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak. Organiseren interne werking Studiebureau Bouwen, verbouwen en inrichten van gebouwen Boek 2

55 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten 0 Operationele doelstelling OD00044 Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW. Organiseren interne werking Archief Organiseren van het bibliotheek- en documentatiebeheer Organiseren van het informatie- en archiefbeheer Promoten van onze archiefwerking binnen en buiten de organisatie 2015 Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Investering Uitgaven Ontvangsten 0 Andere Uitgaven 0 Ontvangsten Boek 2

56 Boek 2

57 OCMW Gent 3. Doelstellingenbudget Een overzicht wordt gegeven van de middelen die zullen ingezet worden per beleidsdomein voor zowel het prioritair beleid als het overig beleid. Rapporten: Wettelijk rapport B1: doelstellingenbudget Boek 2

58 Rapport B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere Boek 2

59 DEEL 2: FINANCIËLE NOTA OCMW Gent 1. De financiële toestand Art. 20 BBC Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan Boek 2

60 Rapport: De financiële toestand Resultaat op kasbasis Meerjarenplan Verschil I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en Boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. taire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Meerjarenplan Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Boek 2

61 OCMW Gent 2. Het exploitatie- budget Boek 2

62 Boek 2

63 OCMW Gent 2.1 Rapport exploitatiebudget Een overzicht wordt gegeven van alle kosten en opbrengsten per beleidsdomein. Rapporten: Wettelijk rapport B2: Het exploitatiebudget Boek 2

64 Rapport B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven Totalen Boek 2

65 OCMW Gent 2.2 Toelichting exploitatie Deze nota geeft een toelichting bij het exploitatiebudget. Rapport TB1 geeft weer in welke reguliere inkomsten en uitgaven we voorzien per beleidsdomein. Rapport TB2 schetst de evolutie van het exploitatiebudget. Rapporten: Wettelijk rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Wettelijk rapport TB2: Evolutie exploitatiebudget Boek 2

66 Rapport TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene Financiering Stad met bestuurskracht Welzijn en samenleven I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Boek 2

67 Rapport TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ Opcentiemen op de onroerende voorheffing 730 b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III.Saldo Boek 2

68 Belangrijkste wijzigingen In dit schema wordt het budget 2015 (BO 2015) vergeleken met het budget 2014 (BW 2014) en de jaarrekening van In 2013 werkte het OCMW echter nog niet volgens BBC dus werden geen cijfers weergegeven voor de jaarrekening Uitgaven De categorie 648 Specifieke kosten sociale dienst OCMW daalt met 3,14 miljoen t.o.v Dit kunnen we grotendeels verklaren door: Een stijging met euro als gevolg van de toegepaste indexatievoet van 1,4% Een stijging met bijna 1,6 miljoen euro (niet-geïndexeerd) als gevolg van de hervorming van de werkloosheid. Een stijging met euro als gevolg van de stijgende dienstverlening in speciën Een stijging met euro voor LL ingeschreven in BR Een vermindering van 6,3 miljoen euro specifieke kosten art. 60 als gevolg van een nieuwe boekingswijze (technische ingreep volgens BBC) Een daling van de vormingspremie art. 60 met euro. Dit budget werd verschoven naar de rekening van de niet nominatieve subsidies (zie overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld) Exclusief de technische ingreep van 6,3 miljoen euro stijgen deze uitgaven met ongeveer 3,16 miljoen euro t.o.v Ontvangsten De gemeentelijke bijdrage stijgt met 2,2 miljoen euro t.o.v Dit is te verklaren door: Een stijging met 1,8 miljoen euro als gevolg van de indexatie van de gemeentelijke bijdrage Een stijging met 1,66 miljoen euro als gevolg van een stijging van het pensioenfonds Een daling met euro als gevolg van een besparing op het personeelsbudget n.a.v. de vorming van de GDC s binnen de Groep Gent Een daling met euro als gevolg van een vermindering van de gemeentelijke bijdrage door het toepassen van lagere indexatievoeten n.a.v. lagere inflatieverwachtingen Een daling met euro als gevolg van de indexsprong Boek 2

69 De specifieke werkingssubsidies (categorie 7405/9) dalen met ongeveer 5,4 miljoen euro. Dit is te verklaren door: Een stijging met euro als gevolg van de toegepaste indexatievoet van 1,4% Een stijging met 1,55 miljoen euro als gevolg van bijkomende staatstoelages (waarvan het grootste deel als tussenkomst van leefloon en levensminimum) Een daling met euro als gevolg van minder ontvangsten uit specifieke subsidies voor de werking. O.a. door het wegvallen van de ESF-subsidies ( euro), Europees integratiefonds ( euro), ankerkracht ( euro), housing first ( euro), begeleiders nazorg art. 60 ( euro), minder werkingssubsidie leefloon ( euro), protocol 3 Riziv ( euro) en enkele nieuwe subsidies zoals het oplossingsgericht spijbelactieplan ( euro), KB500 taallessen ( euro) en KB500 nazorg art. 60 ( euro) Een daling met als gevolg van de minder ontvangsten uit specifieke personeelssubsidies. O.a. door een daling van de RIZIV-opbrengsten Derde Luik ( euro cijfers Probis), Sociale Maribel Verpleegkundigen ( euro) en stijging van de middelen Peeters ( euro) Een daling met 6,3 miljoen euro aan personeelssubsidies art. 60 als gevolg van een nieuwe boekingswijze (technische ingreep volgens BBC) Exclusief de technische ingreep van 6,3 miljoen euro stijgen deze ontvangsten met ongeveer euro t.o.v Boek 2

70 Samengevat ziet het exploitatiebudget 2015 er cijfermatig als volgt uit: OCMW-GENT I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ A. Opbrengsten B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering 71 C. Geproduceerde vaste activa 72 D. Subsidies en andere operationele opbrengsten Gemeentefonds Gemeentelijke bijdrage Andere II. Werkingskosten 60/ A. Verbruikte goederen Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening Aankopen van handelsgoederen Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop Voorraadwijzigingen 609 B. Diensten & diverse leveringen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Andere werkingskosten 640/ Decentrale financiële hulpverlening Andere werkingskosten E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat 70/ IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Overige financiële opbrengsten 752/ V. Financiële kosten A. Kosten van schulden B. Waardeverminderingen op vlottende activa 651 C. Andere financiële kosten 652/ VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0 A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa 763 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0 A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 663 B. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 IX. Resultaat van het boekjaar 7/ Het liquiditeitenbudget voor 2015 ziet er als volgt uit: I. Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten II. Aflossingen leningen & overige transacties III. Resultaat van de leningen Het investeringsbudget voor 2015 ziet er als volgt uit: I. Desinvesteringen II. Investeringen III. Resultaat van de investeringen Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt op: Boek 2

71 Kosten per soort Andere werkingskosten 0,97% Toegestane werkingssubsidies 1,67% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 53,29% Decentrale financiële hulpverlening 30,75% Diensten & diverse leveringen 10,48% Kosten van schulden 0,44% Andere financiële kosten 0,01% Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening 0,64% Aankopen van handelsgoederen 1,75% Opbrengsten per soort Andere 034% Opbrengsten uit vlottende activa 000% Gemeentelijke bijdrage 034% Opbrengsten 018% Overige financiële opbrengsten 000% Gemeentefonds 013% Boek 2

Boek 4 Toelichting bij budget

Boek 4 Toelichting bij budget OCMW Gent Meerjarenplan 2014-2019 en 2014 Boek 4 Toelichting bij Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2014 1 2014 - Boek 4 2 2014

Nadere informatie

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 Boek 2 Budgetwijziging 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave:

Nadere informatie

Boek 1 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 1 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 Boek 1 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code:

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Boek 2 Budget 2016 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budget 2016 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 Boek 2 Budget 2016 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2016 1 Budget

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017

Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 Bijlage Wijziging organogram - OCMW en Gemeenteraad april 2017 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden.

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Boek 2 Budget 2017 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budget 2017 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017 Boek 2 Budget 2017 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2017 1 Budget

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Boek 1 Jaarrekening 2014

Boek 1 Jaarrekening 2014 OCMW Gent Jaarrekening 2014 Boek 1 Jaarrekening 2014 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015 1 Jaarrekening 2014 - Boek 1 2 Jaarrekening

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM

SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM SOCIAAL HUIS MECHELEN WELKOM DNA van Mechelen: ligging Naast de stad zelf telt Mechelen ook nog vijf kleinere deelgemeenten, namelijk Heffen (2801), Hombeek (2811), Leest (2811), Muizen (2812) en Walem

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

VR DOC.0330/2

VR DOC.0330/2 VR 2017 3103 DOC.0330/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Annelies Pasmans Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 & Opmaak budget 2018

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Reorganisatie Stad & OCMW Gent. Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014

Reorganisatie Stad & OCMW Gent. Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014 Reorganisatie Stad & OCMW Gent Toelichting staten-generaal provincie Oost- Vlaanderen 21 maart 2014 2 I. Doelstelling van de reorganisatie Door het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur die

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie