BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2: GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE GEBOUWEN Artikel 1 Het gemeentebestuur van Zwalm bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de lokalen en ruimten, hierna opgesomd. Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen ter beschikking van derden: 1. De vroegere klaslokalen in Munkzwalm, Zuidlaan Het oud schoolgebouw in Nederzwalm, Schoolstraat Het oud schoolgebouw in Roborst, Borstekouterstraat 5 4. Het oud schoolgebouw in Sint-Blasius-Boekel, Boekelbaan Het oud schoolgebouw in Sint-Denijs-Boekel, Franskouter 8 6. Het oud schoolgebouw in Sint-Maria-Latem, Latemdreef Het vroegere postgebouw in Munkzwalm, Zuidlaan Het Parochiezaaltje Meilegem, Meilegemstraat De benedenzaal van het gemeentehuis, Zuidlaan 36 De gebruiksvoorwaarden van de Zwalmparel, de grote en kleine (judo) zaal van de sporthal zijn opgenomen in een apart gebruikersreglement. Artikel 2 1. De gemeentelijke lokalen worden ter beschikking gesteld voor activiteiten van de verschillende werksoorten, organisaties, bevolkingsgroepen, ideologische en filosofische strekkingen voor; - het op eigen initiatief organiseren van activiteiten; - het bieden van ruimte voor informele ontmoeting en contact; - het begeleiden, ondersteunen en verlenen van diensten aan de organisatoren van activiteiten in de lokalen van de gemeentelijke sociaal culturele infrastructuur en het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector en tot ruimere samenwerkingsverbanden. Overnachtingen en fuiven worden niet toegelaten in deze ruimten. De ruimtes kunnen enkel worden gebruikt voor de activiteit die vermeld staat op het aanvraagformulier. 2. Verhuur aan particulieren wordt niet toegestaan. 3. De ruimte kan gebruikt worden voor één of meerdere dagen. 4. De gebruiksovereenkomst geeft recht op: - het gebruik van de ruimte. - de algemene verlichting, verwarming en het normaal onderhoud van de gebruikte lokalen. - het gebruik van het aanwezige meubilair en de aanwezige apparatuur. 5. Elke overdracht van de gebruiksovereenkomst is verboden. 1

2 Artikel 3 1 Eenmalige activiteiten. 1. Reservaties kunnen maximaal één jaar op voorhand en minimum 2 weken op voorhand aangevraagd worden. 2. Alle aanvragen voor het gebruik van één of meerdere ruimtes dienen aangevraagd te worden door middel van een standaardformulier, te verkrijgen op het gemeentehuis. Het aanvraagformulier vermeldt: naam en adres van de gebruiker of van minstens twee natuurlijke personen die rechtsgeldig kunnen optreden, de gereserveerde lokalen of materialen, de begin- en einddatum van de gebruiksperiode, evenals alle bijzonderheden over de geplande activiteit. Op basis van het aanvraagformulier maakt de bevoegde ambtenaar een gebruiksovereenkomst in dubbel op. De reservatie is pas definitief nadat deze overeenkomst door de aanvrager is ondertekend en de aanvraag goedgekeurd werd door het College van Burgemeester en Schepenen. 3. Opties voor het reserveren van een ruimte kunnen worden toegestaan maximum 1 jaar op voorhand en zijn twee weken geldig. Lange termijn gebruik met een maximum van 1 jaar. 1. Enkel verenigingen, waarvan de bestuurszetel gevestigd is op het grondgebied van Zwalm, kunnen voor een langere termijn (met een maximum van 1 jaar) gebruik maken van een lokaal. 2. Verenigingen die langere tijd gebruik willen maken van een lokaal, dienen jaarlijks een standaardformulier in. Het aanvraagformulier vermeldt: naam en adres van de gebruiker of van minstens twee natuurlijke personen die rechtsgeldig kunnen optreden, de gereserveerde lokalen of materialen, een kalender waarop alle activiteiten gedurende die periode vermeld staan, evenals alle bijzonderheden over de geplande activiteiten. Op basis van het aanvraagformulier maakt het verantwoordelijke personeel een gebruiksovereenkomst in dubbel op. De reservatie is pas definitief nadat deze overeenkomst door de aanvrager is ondertekend en de aanvraag goedgekeurd werd door het College van Burgemeester en Schepenen. 3. De aanvraag wordt jaarlijks hernieuwd, voor 30 november. 4. Indien er tijdens het huren van een ruimte voor een langere termijn een andere vereniging de vraag stelt om de ruimte te huren, dan is dit mogelijk op voorwaarde dat de activiteit niet samenvalt met een activiteit van de eerste huurder. De goedkeuring van de aanvraag gebeurt na kennisgeving aan de eerste huurder en na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen. Activiteiten in samenwerking met het gemeentebestuur of een erkende adviesraad. De benedenzaal (raadzaal) in het gemeentehuis wordt enkel ter beschikking gesteld voor activiteiten die plaatsvinden in samenwerking met het gemeentebestuur of een erkende adviesraad. Aan deze activiteiten zijn voorwaarden verbonden: - De activiteit moet ingericht worden door meer dan één vereniging en de intentie hebben een ruime doelgroep van de bevolking aan te spreken. - De activiteiten worden mede ingericht door het gemeentebestuur (College van Burgemeester en Schepenen) of een erkende adviesraad. 1 Om de gelijke behandeling van de verenigingen te waarborgen zal in 2009 aan elk gebruik van een gemeentelijk lokaal een waardebepaling worden toegekend. Deze waardebepaling zal worden geregeld in een bijkomend gebruiksreglement. 2

3 Verenigingen kunnen dergelijke activiteiten voorstellen door een standaard aanvraagformulier in te vullen, dat verkrijgbaar is op het gemeentehuis. De aanvraag wordt steeds ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Oneigenlijk gebruik Indien uit de feiten zou blijken dat de gebruiker bij de reservatie onvolledige of onjuiste gegevens verstrekte over de aard en duur van de activiteit, kan de aanvraag geannuleerd worden. Artikel 4 1. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de activiteiten in de gereserveerde infrastructuur. 2. Volgende activiteiten worden niet toegelaten: Activiteiten die in één of andere vorm in strijd kunnen zijn met de democratische basisprincipes van onze samenleving of die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. 3. De voorbereidende werken van een activiteit beginnen ten vroegste de dag zelf, indien niet anders werd afgesproken met het gemeentebestuur. Deze regeling is noodzakelijk om eventuele activiteiten van andere gebruikers niet te belemmeren. De gebruiker verbindt er zich toe om onmiddellijk na de activiteit de gebruikte infrastructuur te verlaten in ordelijke staat. De activiteit eindigt ten laatste om uur s morgens op de eerstvolgende dag na de beëindiging van de huurperiode. Op deze dag moeten om uur de lokalen volledig ontruimd zijn en moet er gekuist zijn, tenzij dit op voorhand anders werd afgesproken. 4. Onder ordelijke staat wordt verstaan: - alle afval wordt ingezameld, gesorteerd (glas, pmd, karton, enz.) en wordt meegenomen door de gebruiker. Er is ook de mogelijkheid om gratis afvalcontainers te laten leveren en ophalen door de propermobiel (0471/ ). De propermobiel haalt echter geen restafval op. - het gebruikte meubilair en/of materieel van derden moet uit de infrastructuur opgehaald worden vòòr het tijdstip bepaald in de gebruikte infrastructuur wordt door of in opdracht van de gebruiker gereinigd volgens de regels van de kunst. De verbruiker verbindt er zich dus toe bij het einde van de gebruiksperiode de ruimte achter te laten zoals afgesproken met de door het gemeentebestuur aangestelde verantwoordelijke. Indien het materiaal niet teruggeplaatst is zoals het hoort of indien de ruimte niet voldoende gereinigd is, zullen personeelskosten worden aangerekend. - De sleutels worden de eerstvolgende werkdag na afloop van de activiteit binnengebracht aan de gemeenteloketten tijdens de openingsuren. Bij het huren over langere termijn kunnen hierover in de overeenkomst andere afspraken worden vastgelegd. - Ten allen tijde kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om vroegtijdig een einde te maken aan de terbeschikkingstelling, als de aard, inhoud of duur van de toegestane activiteit afwijkt van datgene waarvoor toelating werd gegeven. - De bestaande vaste infrastructuur mag niet gewijzigd worden. 5. Het gemeentebestuur Zwalm stelt enkel aan de gebruiker de infrastructuur ter beschikking. De gebruiker is verplicht alle wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem als gebruiker rusten na te leven. De gebruiker kan zijn verantwoordelijkheid niet op het gemeentebestuur afwenden. 6. Alle kosten, taksen, belastingen, enz. die voortvloeien uit de organisatie van de activiteit (accijnzen, auteursrechten, billijke vergoeding, gemeentelijke, gewestelijke en federale taksen, enz.) zijn ten laste van de gebruiker. 3

4 7. De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade aangericht aan de infrastructuur of het ter beschikking gestelde materiaal. In geval tijdens de ingebruikname schade wordt aangericht of defecten ontstaan aan de infrastructuur zal de gebruiker dit mededelen aan het gemeentebestuur, tijdens de eerstvolgende openingsuren van het gemeentehuis. De gebruiker zal in geen geval de schade of het defect zelf herstellen of de herstelling in zijn opdracht door derden laten uitvoeren. 8. Vooraf aan de activiteit wordt een plaatsbeschrijving en inventaris opgemaakt door een bevoegde ambtenaar. Indien in een lokaal materiaal van een bepaalde vereniging opgeslagen staat, zal de ambtenaar, in overleg met die bepaalde vereniging, ook een inventaris van dat materiaal opstellen. Indien na de activiteit schade vastgesteld wordt, zal de gebruiker op het eerste verzoek van de aangestelde ambtenaar aanwezig zijn om tegensprekelijk de aard en de omvang van de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet aanwezig is, zullen de aard en de omvang van de schade door de aangestelde ambtenaar eenzijdig bepaald worden. Dergelijke eenzijdige vaststelling zal, op voorwaarde dat de gebruiker behoorlijk werd uitgenodigd, als bindend worden beschouwd. 9. Alle veroorzaakte schade dient door de gebruikers integraal vergoed te worden aan het gemeentebestuur Zwalm. Het te vergoeden supplementaire bedrag van schadeloosstelling wordt bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd en ingevorderd overeenkomstig de gebruikelijke procedures. In geval van weigering van betaling, kan het College van Burgemeester en Schepenen de bepaalde vereniging uitsluiten en de toegang tot het lokaal voor een bepaalde of onbeperkte tijd ontzeggen. 10. De gebruiker is verplicht zich te laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid. De premie is ten laste van de gebruiker en bij het indienen van het aanvraagformulier wordt hiervan het bewijs voorgelegd. De gebouwen zelf zijn door het Gemeentebestuur Zwalm verzekerd met een uitgebreide brandverzekering. 11. Bij een tentoonstelling is de gebruiker verplicht de tentoongestelde voorwerpen voldoende te verzekeren en dit met een verzekeringspolis alle risico s (dit wil zeggen alle risico s voor brand, diefstal en/of beschadiging). Bij het afhalen van de sleutels wordt hiervan het bewijs voorgelegd. 12. Het gemeentebestuur Zwalm kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van meubilair en/of materieel dat toebehoort aan de gebruiker of door hem werden gebruikt of ingehuurd met betrekking tot de activiteit dat hij organiseert. Een gebruiker die langdurig een ruimte gebruikt en materiaal in de ruimte opslaat, is zelf verantwoordelijk voor dat materiaal en dient zich te laten verzekeren voor dat materiaal. Het gemeentebestuur Zwalm kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van materiaal van één van de gebruikers, dat in de ruimte opgeslagen staat. Wel kan een ambtenaar van het gemeentebestuur Zwalm vaststellen dat er schade werd aangebracht door derden aan het opgestelde materiaal en een schadevergoeding eisen voor het materiaal van de langdurige gebruiker. 13. Met het oog op het verzekeren van een maximale veiligheid moeten de gebruikers volgende veiligheidsvoorschriften naleven: - De gebruiker mag geen groter aantal plaatsen bezetten of méér publiek toelaten dan de vooropgestelde maxima. De maxima worden vastgelegd per lokaal na advies van de brandweer. - Uitgangen en nooduitgangen moeten steeds over de volledige breedte vrij gehouden worden. Langs de vluchtwegen, op trappen en overlopen mag zich geen enkel 4

5 voorwerp bevinden dat het verkeer van mensen hindert. De pictogrammen en de signalisatie moeten steeds duidelijk zichtbaar blijven. - Bij eetfestijnen dienen de gangen breed genoeg te zijn om een eventuele evacuatie vlot te laten verlopen. - De deuren geplaatst in de evacuatiewegen mogen in geen geval vergrendeld zijn. Dit geldt tevens voor alle uitgangen en nooduitgangen. - Alle versieringen moeten van moeilijk ontvlambaar materiaal zijn en moeten uit de buurt van gloeilampen en kaarsen gehouden worden. Het gebruik van kaarsen moet tot een minimum beperkt worden. - Het is verboden te roken in de ruimten. - De gebruiker moet zich degelijk informeren over de evacuatiewegen, de hulpverlening en het gebruik van de beschikbare blustoestellen. - Alle blustoestellen moeten ten alle tijde zichtbaar en bereikbaar blijven. - In geen enkel geval mag men gasflessen binnen het gebouw opstellen. - Het bijleggen van elektrische en gasleidingen of kabels die niet conform zijn aan de bestaande reglementering is ten strengste verboden. - De gebruikers blijven ten allen tijde verantwoordelijk bij het niet naleven van eender welke wettelijke bepaling betreffende de veiligheid. - Elk gebruik van kaarsen, rook- of vuurproducerende of risicohoudende toestellen moet bij de aanvraag duidelijk vermeld worden. Om veiligheidsredenen kan het College van Burgemeester en Schepenen bepaalde activiteiten of toestellen vanuit dit oogpunt verbieden. 14. De gebruikers dienen er voor te zorgen dat de geluidsoverdracht naar de buurt binnen de reglementering op de geluidshinder valt. Om die reden worden fuiven ook niet toegelaten in deze gemeentelijke lokalen. 15. Affiches, versieringen en aankondigingen mogen uitsluitend aangebracht worden op de daarvoor voorziene plaatsen. 16. In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis of andere onvoorziene gebeurtenissen, kan de burgemeester optreden conform art. 68 bis van het gemeentedecreet en de activiteit stilleggen en desnoods overgaan tot de sluiting van de feestzaal, zonder dat de gebruikers hiervoor een schadeclaim kunnen indienen. 17. De gebruiker moet alle bepalingen in dit huishoudelijk reglement naleven. Indien wordt vastgesteld dat deze bepalingen worden overtreden dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen dat de betrokken gebruiker in de toekomst niet meer over deze infrastructuur mag beschikken. 18. Bij betwisting tussen gebruiker en het gemeentebestuur Zwalm over één van de voorgaande artikels zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd. 5

Overnachtingen en feestelijkheden zijn niet toegelaten in het kerkgebouw.

Overnachtingen en feestelijkheden zijn niet toegelaten in het kerkgebouw. GEBRUIKSREGLEMENT BIJ HET TER BESCHIKKINGSTELLING VAN DE KERK SINT-MACHARIUS TE 9000 GENT, MACHARIUSSTRAAT Artikel 1. Ter beschikkingstelling. De kerkfabriek van de kerk Sint-Macharius bepaalt de voorwaarden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE LOKALEN VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE VIERKLAVER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE LOKALEN VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE VIERKLAVER HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE LOKALEN VAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE VIERKLAVER Artikel 1. 1. De gebruiker is de vereniging, organisatie of dienst die een overeenkomst met

Nadere informatie

BIJLAGEN. BIJLAGE 1: Nuttige adressen 2 BIJLAGE 2: Gebruikersreglement gemeentelijke gebouwen 4

BIJLAGEN. BIJLAGE 1: Nuttige adressen 2 BIJLAGE 2: Gebruikersreglement gemeentelijke gebouwen 4 BIJLAGEN BIJLAGE 1: Nuttige adressen 2 BIJLAGE 2: Gebruikersreglement gemeentelijke gebouwen 4 BIJLAGE 3: Gebruikersreglement tarieven van de Zwalmparel 9 BIJLAGE 4: Reglement gemeentelijke uitleendienst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de zaal van het PC Mol-Ginderbuiten

Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de zaal van het PC Mol-Ginderbuiten Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de zaal van het PC Mol-Ginderbuiten 1. Gebruiker De gebruiker is de vereniging, organisatie, dienst of particulier die een overeenkomst met het PC heeft

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad

Het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokalen van de stad Geraardsbergen. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op het gebruiksreglement voor gebouwen, zalen en lokale van de stad Geraardsbergen,

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Reglement op het gebruik van: de polyvalente zaal met kitchenette en aanpalend terras in de gemeentelijke sporthal Beschrijving van de infrastructuur Art.1. Dit reglement is van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN HET GEMEENTELIJK ONTMOETINGSCENTRUM RACING, MARKT 20 TE 9890 GAVERE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN HET GEMEENTELIJK ONTMOETINGSCENTRUM RACING, MARKT 20 TE 9890 GAVERE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN HET GEMEENTELIJK ONTMOETINGSCENTRUM RACING, MARKT 20 TE 9890 GAVERE DEFINIËRING VAN BEGRIPPEN Artikel 1. De gebruiker is de vereniging,

Nadere informatie

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel

Bibliotheek. Molenstraat Eeklo Tel Bibliotheek Molenstraat 36 9900 Eeklo Tel. 09 218 27 00 bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek Reglement zaalhuur bibliotheek 1 Infrastructuur: Volgende lokalen kunnen worden gehuurd in de bibliotheek,

Nadere informatie

RESERVATIEFORMULIER INFRASTRUCTUUR

RESERVATIEFORMULIER INFRASTRUCTUUR RESERVATIEFORMULIER INFRASTRUCTUUR Departement Vrije Tijd - Dienst Beheer Lokalen Tel. 09 363 83 30 E-mail: zaalbeheer@oosterzele.be Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kan u het gebruik van

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 september 2003

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 september 2003 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur 9890 GAVERE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 september 2003 Aanwezig: Hugo Leroy Burgemeester-Voorzitter, Marc Van Wittenberge, Willy

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS HUISHOUDELIJK REGLEMENT CC HET BUURTHUIS Artikel 1 Alle verenigingen die lid zijn van een erkend gemeentelijk adviesorgaan of verenigingen waarvan 50 % van de leden woonachtig zijn in Pittem of hun maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon ouder

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM DE VOLLE VAART (aangepast door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2009) Artikel 1: Omschrijving 1. Het gemeenschapscentrum De Volle Vaart bestaat uit

Nadere informatie

Gebruik van culturele infrastructuur

Gebruik van culturele infrastructuur REGLEMENT Gebruik van culturele infrastructuur 1. De ter beschikking gestelde infrastructuur Artikel 1 Het gemeentebestuur van Denderleeuw stelt de volgende gebouwen en lokalen ter beschikking voor verhuur

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT

PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT PROCEDURE EN GEBRUIKSREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE EXPORUIMTE TWEEBRONNEN, KAPEL ROMAANSE POORT IN HET KADER VAN HET STEDELIJK ONDERSTEUNINGSBELEID VOOR DE KUNSTENAAR IN DE LEUVENSE REGIO A) PROCEDURE

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem.

VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN. Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. VERHUURREGLEMENT DE FONTEIN Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Dit reglement regelt het gebruik van De Fontein, gelegen Fonteinestraat 22 te Pittem. Artikel 2. De Fontein bestaat uit volgende onderdelen:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen.

Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Huishoudelijk reglement niet-maalfunctionele ruimten Roomanmolen. Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het toegankelijkheids- en gebruikersreglement van de Roomanmolen,

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR Gemeentebestuur Waasmunster GEBRUIKSREGLEMENT VAN GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING Deel 1: Opsomming van de ter beschikking staande lokalen en terreinen Deel 2: Algemene voorwaarden

Nadere informatie

VERHUUR- EN GEBRUIKSREGLEMENT REPETITIERUIMTES

VERHUUR- EN GEBRUIKSREGLEMENT REPETITIERUIMTES DE RAAD, Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/04/2013 waarbij een overeenkomst met vzw Rockschool werd afgesloten om de repetitieruimtes uit te baten Gelet op het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

SNOOPY SCHOOLSTRAAT 3 9185 WACHTEBEKE HUISHOUDELIJK REGLEMENT TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN,MATERIALEN EN DIENSTVERLENING

SNOOPY SCHOOLSTRAAT 3 9185 WACHTEBEKE HUISHOUDELIJK REGLEMENT TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN,MATERIALEN EN DIENSTVERLENING Bijlage bij het huishoudelijk reglement voor het Cultuurhuis Safarken SNOOPY SCHOOLSTRAAT 3 9185 WACHTEBEKE HUISHOUDELIJK REGLEMENT TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN,MATERIALEN EN DIENSTVERLENING Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR Vrije Basisschool De Twijg 3018 Wijgmaal tel.: 016 44.63.48 fax.: 016 44.86.48 www.detwijg.be GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR GOEDGEKEURD DOOR HET SCHOOLBESTUUR OP 9/11/2011 3018 Wijgmaal pagina

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement op het gebruik van de gemeentelijke lokalen Zitting van 22 november 2012. Gewijzigd in zitting van 12 december 2013, 23 januari 2014, 20 februari 2014, 15 mei 2014, 16 april 2015, 17 december

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Bibliotheek

Huurvoorwaarden. Bibliotheek Huurvoorwaarden Bibliotheek 1 Bibliotheek Genk stelt volgende lokalen ter beschikking voor verhuur aan derden: De Ontdekking Een polyvalente zaal voor max. 100 personen; Het Portaal Leslokaal voorzien

Nadere informatie

Gebruiksreglement Jeugdcentrum De Kroon

Gebruiksreglement Jeugdcentrum De Kroon Gebruiksreglement Jeugdcentrum De Kroon 1. ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement regelt de gebruiksmodaliteiten van het gemeentelijk jeugdcentrum De Kroon, Burgemeester De Lausnaystraat 65, 9290 Overmere. Het

Nadere informatie

Verhuurreglement socio-culturele infrastructuur

Verhuurreglement socio-culturele infrastructuur 1 Verhuurreglement socio-culturele infrastructuur Goedgekeurd op 4 juli 2011 en gewijzigd op 23 april 2012. Gecoördineerde versie. Hoofdstuk 1. Algemeen Art. 1 - Dit reglement regelt het gebruik van de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE

REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE REGLEMENT VOOR HUUR POLYVALENTE ZAAL DE HOEVE OCMW-ZEMST- HOOGSTRAAT 69 1980 ZEMST I. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ---------------------------------------------------- Art. 1. De huurprijs voor de polyvalente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1

Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra. 1. Algemene Bepalingen. Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeentelijke sportcentra 1. Algemene Bepalingen Artikel 1 Alle bezoekers van de sportcentra zijn onderworpen aan dit gebruiksreglement en aan alle andere voorschriften uitgevaardigd

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

Artikel 1 : Artikel 2 :

Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 1 : Het huurreglement voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen, terreinen en gemeentelijk materieel, goedgekeurd in de gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2006, wordt opgeheven en vervangen

Nadere informatie

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE

HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE HUURREGLEMENT CLUB KAMIKAZE Dit reglement is van toepassing op Club Kamikaze (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen) en infrastructuur. Club Kamikaze bestaat uit een optredenzaal, podium, sanitair, backstage,

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Dienst patrimonium p/a Markt 1 9340 LEDE lokalenverhuur@lede.be 053 60 68 50 REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE LOKALEN Artikel 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die

Nadere informatie

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN

JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN JEUGDCENTRUM RONDPUNT26: REGLEMENT VERGADERZALEN ART. 1 OMSCHRIJVING Dit reglement regelt het gebruik van de vergaderlokalen in het stedelijke jeugdcentrum, Europalaan 26, 3600 Genk. Volgende lokalen staan

Nadere informatie

GEMEENSCHAPSCENTRUM MELLE

GEMEENSCHAPSCENTRUM MELLE GEBRUIKSREGLEMENT GEMEENSCHAPSCENTRUM MELLE Artikel 1: Samenstelling van het Gemeenschapscentrum Melle. Het Gemeenschapscentrum Melle is samengesteld uit de volgende lokalen : 1. Studio M, Molenweg 10

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die zich richten tot de jeugd (3-30 jaar).

Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die zich richten tot de jeugd (3-30 jaar). HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDLOKAAL GALMAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN Het Jeugdlokaal, gelegen Stationsstraat 47 a, 1570 Galmaarden, kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR. Inleidende bepalingen

GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR. Inleidende bepalingen GEBRUIKERSREGLEMENT CREATUUR Inleidende bepalingen Artikel 1 Het gemeentelijk gebouw Creatuur is gelegen in de Kerkstraat 2 te Bredene. Het omvat volgende lokalen (zie plan in bijlage): instuifzaal polyvalente

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen

Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen Laatste wijziging gepubliceerd op 1 maart 2014. Artikel één. 1. Het gemeentebestuur Lede beschikt over een aantal lokalen die kunnen ter beschikking

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen

HUUROVEREENKOMST. Tussen HUUROVEREENKOMST Tussen Linda Dillen Koel Rent Steenovenstraat 56 2040 Antwerpen Berendrecht BTW: BE015.980.306 GSM: 0468 288 296 Email: info@koelrent.be Hierna de verhuurder genoemd, En Naam: Adres: Gemeente:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

Reglementen/afspraken bij uitleen van gemeentelijk materiaal

Reglementen/afspraken bij uitleen van gemeentelijk materiaal Algemeen Reglementen/afspraken bij uitleen van gemeentelijk materiaal De reservatie is pas geldig na - indienen van het aanvraagformulier - na bevestiging van de technische dienst - betaling van retributie

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement GOC PAX

Gemeentelijk reglement GOC PAX Gemeentelijk reglement GOC PAX Huishoudelijk reglement en Tariefreglement I. Algemene bepalingen Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gemeente Geetbets Dorpsstraat 7 3450 GEETBETS Het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

Huize Bruyneel Gebruiksreglement

Huize Bruyneel Gebruiksreglement Dienst Secretariaat 03-410 16 44 secretariaat@zandhoven.be Huize Bruyneel Gebruiksreglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 september 2008 1. Aanvragen tot gebruik 1.1 Enkel verenigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JC DEN APPEL (vaststelling laatste versie reglement zitting gemeenteraad 21 januari 2015)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JC DEN APPEL (vaststelling laatste versie reglement zitting gemeenteraad 21 januari 2015) 1/5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT JC DEN APPEL (vaststelling laatste versie reglement zitting gemeenteraad 21 januari 2015) 1. Algemeen Art. 1 Het gemeentebestuur stelt jeugdcentrum Den Appel, Kaaiplein 36,

Nadere informatie

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje

Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Gebruiksreglement verhuur t Ertbrandje Dienstencentrum t Ertbrandje Ertbrandstraat 239 2950 Putte-Kapellen 03 605 40 27 0499 53 30 43 Aanvraagregeling, voorwaarden en prijzen: Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan:

Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: Artikel 1 Dit reglement regelt het uitlenen van het materiaal door de gemeentelijke jeugddienst Sint-Pieters-Leeuw aan: - categorie A: de erkende Leeuwse jeugdwerkinitiatieven en Leeuwse scholen (aanvraag

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst en gebruikstarieven cultureel centrum Wauterbos gemeente Sint-Genesius-Rode

Gebruiksovereenkomst en gebruikstarieven cultureel centrum Wauterbos gemeente Sint-Genesius-Rode Gemeente Sint-Genesius-Rode Gebruiksovereenkomst en gebruikstarieven cultureel centrum Wauterbos gemeente Sint-Genesius-Rode 1. Algemene bepalingen De bepalingen in deze gebruiksovereenkomst vermelden

Nadere informatie

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum:

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum: Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo www.jhderoute.be jhderoute@gmail.com - 0474 07 91 59 Datum:...-...-... Overeenkomst tussen jeugdhuis De Route, vertegenwoordigd door: Bieke Vanfleteren email:

Nadere informatie

Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019

Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 Huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019 Met ingang van 01.04.2014 en voor een termijn eindigend op 31.12.2019, worden de modaliteiten voor het niet-bestendig gebruik van de

Nadere informatie

Reglement van interne orde.

Reglement van interne orde. Reglement van interne orde. Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni werd het reglement van interne orde goedgekeurd. De huurders van de zaal dienen zich te houden aan dit reglement: Artikel 1 Beschrijving

Nadere informatie

VERHUUR- EN RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE FEESTZALEN

VERHUUR- EN RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE FEESTZALEN VERHUUR- EN RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE FEESTZALEN Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke feestzalen: - Feestzaal Brugzavel, Brugzavel 25b

Nadere informatie

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL

GEGEVENS ORGANISATOR, ACTIVITEIT EN MATERIAAL Dienst vrije tijd & jeugd Laarne Postadres: Dorpsstraat 2, 9270 Laarne Bezoekadres: Keistraat 5 09 365 24 19 uitleen@laarne.be G e b r u i k s o v e r e e n k o m s t Z a a l S k a l a Voor wie is dit

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

Gebruiks- en tariefreglement ontmoetingscentrum De Zonnedauw Goedgekeurd door de raad van bestuur AGB Kalmthout en gemeenteraad op 19 juni 2017.

Gebruiks- en tariefreglement ontmoetingscentrum De Zonnedauw Goedgekeurd door de raad van bestuur AGB Kalmthout en gemeenteraad op 19 juni 2017. AGB Kalmthout, Kerkeneind 13, B-2920 Gebruiks- en tariefreglement ontmoetingscentrum De Zonnedauw Goedgekeurd door de raad van bestuur AGB Kalmthout en gemeenteraad op 19 juni 2017. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Verhuur- en retributiereglement Zaal De Brug

Verhuur- en retributiereglement Zaal De Brug Verhuur- en retributiereglement Zaal De Brug Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van Zaal De Brug te Kluisbergen. Artikel 2 De infrastructuur omvat: - zaal met 132

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT GEBRUIK ACCOMMODATIE

ALGEMEEN REGLEMENT GEBRUIK ACCOMMODATIE ALGEMEEN REGLEMENT GEBRUIK ACCOMMODATIE OMSCHRIJVING VAN HET GOED HET GEBRUIK DE PRESTATIE Artikel 1 Omschrijving van de prestatie De stad en het ocmw Menen stellen de accommodatie occasioneel ter beschikking

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF

REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF REGLEMENT MET ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN TARIEVEN VOOR DE HUUR VAN DE VERGADERACCOMMODATIE IN HET PROVINCIAAL HOF Artikel 1 Het provinciebestuur kan de vergaderaccommodatie van het Provinciaal Hof,

Nadere informatie

De gebruikers dienen zelf in te staan voor de aanvraag bij het gemeentebestuur van het nodige materiaal.

De gebruikers dienen zelf in te staan voor de aanvraag bij het gemeentebestuur van het nodige materiaal. Gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum Schelle Hemiksem Algemene voorwaarden...blz 110 Tarieven..blz 1112 ALGEMENE VOORWAARDEN Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Art. 1. De gemeentebesturen van

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

HUURREGLEMENT DE LOODS

HUURREGLEMENT DE LOODS HUURREGLEMENT DE LOODS Dit reglement is van toepassing op De Loods (Douaneplein z/n, 2800 Mechelen), al haar ruimten en installaties. ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 De openbare activiteiten moeten toegankelijk

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke

Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Gebruikersreglement gemeenschapscentrum t Torreke Titel I : Algemene bepalingen Artikel 1: Elke persoon of vereniging die in het Gemeenschapscentrum een activiteit wenst te organiseren, ondertekent het

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST

VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST Artikel 1: Algemene bepalingen De stad Aalst verhuurt zalen en lokalen en verhuurt ze aan de huurders, zoals bepaald in artikel 2. Alle sociale, culturele,

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 september 2003

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 september 2003 Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur 9890 GAVERE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 29 september 2003 Aanwezig: Hugo Leroy Burgemeester-Voorzitter, Marc Van Wittenberge, Willy

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Voormalig gemeentehuis Pulderbos en bijhorende zaal Gebruiksreglement

Voormalig gemeentehuis Pulderbos en bijhorende zaal Gebruiksreglement Dienst Secretariaat 03-410 16 44 secretariaat@zandhoven.be Voormalig gemeentehuis Pulderbos en bijhorende zaal Gebruiksreglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 september 2008 1. Aanvragen

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Huishoudelijk reglement gemeentelijke wijkcentra Maasmechelen voorstel 2015 (Bijlage 1 aan de gemeenteraadsbeslissing van 5 mei 2015 houdende wijziging van het huishoudelijk- en retributiereglement gemeentelijke

Nadere informatie

Verhuur- en retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke feestzalen

Verhuur- en retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke feestzalen Verhuur- en retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke feestzalen Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de gemeentelijke feestzalen: - Feestzaal Brugzavel,

Nadere informatie

REGLEMENT. inzake tijdelijke huur en gebruik van

REGLEMENT. inzake tijdelijke huur en gebruik van OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26.09.2013 REGLEMENT inzake tijdelijke huur en gebruik van ONTMOETINGSRUIMTEN DE CEDER Voor Verenigingen van deelgemeente Beersel (Werkjaar 2013-14) Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Atrium

Algemene voorwaarden verhuur Atrium Algemene voorwaarden verhuur Atrium Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden, en in de overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder: 1.1 Ter beschikking steller: Havenbedrijf

Nadere informatie