VERBETERVOORSTEL COMMUNICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBETERVOORSTEL COMMUNICATIE"

Transcriptie

1 VERBETERVOORSTEL COMMUNICATIE 1. AFBAKENING 1.1. Wat is communicatie? Communicatie is een proces waarbij een boodschap overgedragen wordt vanuit een zender of bron (interne en externe communicatie en PR) naar een ontvanger (de interne en externe stakeholders) via communicatiemiddelen. Communicatie is dus een informatie-uitwisselingsproces. Toch is communicatie, in de ruime zin van het woord, veel meer dan het vertalen van informatie naar een boodschap en het kiezen en ontwikkelen van communicatiekanalen. Een goed communicatiebeleid bevat een planning en een vertaling van het beleidsplan naar communicatiedoelstellingen Communicatie is niet hetzelfde als informatie Communicatie en informatie zijn twee verschillende begrippen. Daarom moet ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen communicatiebeleid en kennisbeheer (of kwalitatieve operationele informatiestroom). Het behoort niet tot de core business van de Communicatiedienst om operationele informatie te gaan vergaren, laat staan verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid en de hoeveelheid verzamelde informatie doorheen het hele korps. Kennisbeheer hoort daarom niet thuis in de Communicatiedienst, maar maakt een onderdeel uit van het Centraal Bureau Informatie en analyse. Het is wel de taak van een Communicatiedienst om de aangeleverde informatie te laten doorstromen naar de interne doelgroepen. De dienst is verantwoordelijk voor de wijze waarop ze boodschappen communiceert: de strategie en filosofie, de formele communicatielijnen, de gebruikte communicatiemix, de aangeboden mogelijkheden tot interactie, de woordvoering, de contacten met de stakeholders, de communicatiecoaching van het personeel, e.d. De speerpunten van deze visie zijn een actief communicatiebeleid, een open communicatiecultuur, een goede formele communicatiestructuur en informatieuitwisseling en een gedeelde verantwoordelijkheid Corporate communication als kader Elke overheidsdienst - ook ons politiekorps - streeft ernaar een perfecte dienstverlening te garanderen. Maar het succes van een organisatie bij de buitenwereld hangt niet alleen af van de kwaliteit van haar geleverde diensten. Haar imago is een steeds belangrijkere succesfactor. In de dagelijkse werkelijkheid is het korps namelijk altijd het object van waarneming, ervaring en oordeel en daarmee onderhevig aan subjectieve oordeelsvorming zowel intern als extern. Ons imago is dus het resultaat van de geleverde dienst (imago van medewerkers) en de geboden dienst (imago van het korps). Het is grotendeels op het verleden gebaseerd en zal gunstiger zijn naarmate de burger of de doelgroep meer tevreden is. Het schept echter ook toekomstperspectieven: wat verwacht de doelgroep van de politie? Om de verschillende percepties te beheren en te zorgen voor een effectieve informatieverspreiding (zowel intern als extern), een positieve bedrijfsidentiteit (zowel 1/16

2 intern als extern) en een bestendige relatie met de verschillende stakeholders, kan gebruik worden gemaakt van de managementinstrument Corporate communcation. Corporate communication is een managementinstrument dat het uitdragen van de korpsidentiteit of het verkrijgen van een gewenst imago mogelijk maakt. Het omvat alle interne en externe communicatieactiviteiten en -middelen die de organisatie richt op haar relevante doelgroepen. Het heeft als doel de verschillende percepties te beheren en te zorgen voor een effectieve informatieverspreiding (zowel intern als extern), een positieve bedrijfsidentiteit (zowel intern als extern) en goede verhoudingen met de verschillende stakeholders. Doelstelling is het verankeren van een goede en coherente korpsidentiteit, zowel naar de personeelsleden als naar het grote publiek toe. Het verhoogt de zichtbaarheid van ons korps zowel naar het personeel als naar de buitenwereld toe en het speelt in op de percepties die men heeft van Politie Gent Geïntegreerde aanpak Omdat beeldvorming zo belangrijk is geworden, moeten alle communicatieactiviteiten op elkaar worden afgestemd en worden ingezet in een zo consistent mogelijke poging het beleid en de handelswijze van de organisatie vorm te geven en uit te dragen, zodat de opinie- en beeldvorming telkens weer zouden worden gevoed met inhoudelijk en kwalitatief dezelfde informatie of uitingen. Als een eenduidig beeld wordt uitgezonden, dan mag een eenduidige beeldvorming worden verwacht. Corporate communication is de theoretische visie om tot een goede beeldvorming te komen. De geïntegreerde aanpak is het antwoord op hoe dit in de praktijk gebeurt. Om een afstemming en coherentie van de communicatieactiviteiten te bereiken en om een eenduidige uitstraling te bekomen, is een overkoepelende, corporatieve benadering noodzakelijk. Eenduidige richtlijnen voor elk communicatiemiddel uit de communicatiemix (zowel intern voor feedback, vergaderingen, teamoverleg, e- mailverkeer als extern voor persteksten, de website en de sociale media) zijn een cruciaal onderdeel van deze geïntegreerde aanpak. Gefragmenteerde, onderling afwijkende boodschappen leiden immers tot uiteenlopende beeldvorming of concepties aan ontvangerskant of misschien zelfs tot misverstanden. 2/16

3 2. PROBLEEMANALYSE 2.1. Korpsbreed communicatiebeleid ontbreekt Een goed communicatiebeleid begint bij de vertaling van het korpsbeleid naar communicatiedoelstellingen, die op hun beurt naar een communicatiestrategie worden omgezet. Het is dus onontbeerlijk dat het korps duidelijk vooropstelt waar het voor staat. Een goed korpsbeleid schuift duidelijke thema s naar voor, die bij de interne en externe doelgroepen leven. Het formuleren van het korpsbeleid is de taak van het korpsmanagement. Dit beleid introduceren bij de interne en externe stakeholders is dan weer de taak van de Communicatiedienst. De afwezigheid van een korpsbrede (communicatie)visie, die door alle leidinggevenden wordt ondersteund en uitgedragen, zorgt voor een versnipperde ad hoc communicatie zonder duidelijke communicatiedoelstellingen. Bovendien wordt communicatie onvoldoende beschouwd als een belangrijk managementinstrument Geen eenheid van interne en externe communicatie De opsplitsing van interne en externe communicatie in twee afzonderlijke en los van elkaar werkende diensten, versterkt de onwenselijke situatie en staat haaks op de uitgangspunten van communicatiebeleid, m.n. de eenheid van communicatie. Dit geeft aanleiding tot versnipperde communicatie, tot het niet eenvormig gebruiken van de huisstijl, enz. Door deze situatie is het tevens onmogelijk om de aanwezige kennis te delen en te zorgen voor een efficiënte uitwerking van de communicatie. Alle communicatieactiviteiten moeten dus op elkaar worden afgestemd en worden ingezet in een zo consistent mogelijke poging om het beleid en de handelswijze van de organisatie vorm te geven en uit te dragen Gebrek aan draagvlak Een gebrek aan draagvlak voor het communicatiebeleid op managementniveau leidt tot een gebrek aan draagvlak binnen de andere geledingen van het korps. Iedereen communiceert, waardoor de veronderstelling leeft dat korpscommunicatie zich beperkt tot het communiceren van boodschappen, losstaand van enig beleid, enige visie of enige beleidsdoelstelling. Dit resulteert in het niet of te laat betrekken van de Communicatiedienst bij de uitwerking van afzonderlijke projecten of acties, waardoor het communicatieaspect veelal vergeten wordt of niet meer tijdig kan bijgestuurd worden. Dit komt de eenvormigheid van communicatie niet ten goede. Daarnaast leidt dit ook tot een gebrek aan actieve participatie bij de uitvoering van het communicatiebeleid, wanneer in het kader daarvan bepaalde communicatieacties (zoals binnen een jaarthema) worden uitgewerkt. Het is echt belangrijk dat elke medewerker het korpsimago helpt uitdragen en helpt ondersteunen. Veel personeelsleden hebben dagelijks contact met de burger en met specifieke doelgroepen. Het imago van ons korps wordt dan ook in belangrijke mate bepaald door deze personeelsleden. Ze zijn de ambassadeurs van ons korps. 3/16

4 Een beleid dat intern goed gecommuniceerd wordt, zal dan ook extern gemakkelijker weerklank vinden. Op die manier worden communicatieacties sneller geaccepteerd en stralen ze nog meer kracht uit Gebrekkige informatiedoorstroming Een gebrek aan intern draagvlak leidt tevens tot een gebrekkige informatiedoorstroming naar de medewerkers van de Communicatiedienst. Nochtans is de inhoud van de te communiceren boodschap afhankelijk van de informatie die wordt aangeleverd door de verschillende politieafdelingen. Als de communicatiemedewerkers niet beschikken over korpsinformatie, dan kunnen ze die informatie ook niet efficiënt doorgeven aan de verschillende doelgroepen. Dit geldt zowel voor interne als externe communicatie. Om te kunnen streven naar open en transparante communicatie, moet er vertrouwen zijn. Vertrouwen is de basis voor communicatietransacties tussen de politiezone en de verschillende stakeholders, met de Communicatiedienst als tussenschakel. Wat betekent dat de Communicatiedienst op zijn beurt ook het vertrouwen moet genieten van het management en van alle geledingen van het korps Inzet van communicatiemiddelen niet performant Willen we als politieorganisatie op een succesvolle manier communiceren, dan moet de boodschap die we willen overbrengen inherent zijn aan de organisatie en aansluiten bij de doelgroep waarnaar men zich richt. Iedere doelgroep heeft zijn eigen kenmerken en eigen informatiebehoeften. Afhankelijk van de doelgroep die we willen bereiken, zal de voorkeur moeten gegeven worden aan bepaalde communicatiemiddelen. Per communicatieactie zal een geschikte mix moeten worden samengesteld, op maat van de individuen van de bijbehorende doelgroep. Daarbij zal de informatiebehoefte van deze groep worden afgetoetst aan de kenmerken van de bestaande communicatiemiddelen Te weinig middelen De bestaande diensten interne en externe communicatie kampen met een tekort aan middelen om een professioneel afgewerkt product te kunnen afleveren en de communicatie op een performante manier uit te kunnen werken. Personeel schrale bezetting van interne communicatie waardoor er te weinig capaciteit is om permanent strategisch te werken gebrek aan een professioneel opgeleide graficus Middelen verouderde ICT gebrek aan professionele middelen gebrek aan infrastructuur voor het organiseren van persconferenties, e.d. 4/16

5 3. PROBLEEMAANPAK In het verleden hebben we aangetoond dat we het product politie op een positieve manier aan de buitenwereld kunnen verkopen. De positieve vibe die we extern hebben gecreëerd, zullen we intern ook verwezenlijken. Om dit te bekomen moet er één Communicatiedienst worden uitgebouwd waaronder zowel interne als externe communicatie ressorteren en van waaruit de public relations wordt verzorgd. Zo komen we tot één korpsvisie rond communicatie waarbij de Communicatiedienst de specialist, voortrekker en communicatiecoach is. Het communicatiebeleid moet ingebed worden in een breder korpsbeleid en er moet zowel intern als extern een draagvlak worden gecreëerd Krachtlijnen Training en vorming Vorming Leiderschap is doorheen de jaren geëvolueerd van een directief leiderschap naar een coachende leiderschapshouding. Leidinggevenden moeten gevoel krijgen met deze vernieuwende leiderschapsstijl en zich bewust worden van de toegevoegde waarde ervan. Niet enkel leidinggevenden maar het ganse korps moet overtuigd zijn van de sterktes van coachend leiderschap. Er moet een draagvlak gecreëerd worden zodat dit door iedereen wordt aanvaard en elk personeelslid hierin een voorbeeld kan zijn. Alle personeelsleden moeten een communicatiebad krijgen. In eerste instantie worden de medewerkers van de Communicatiedienst bijgeschoold om hun communicatieexpertise verder aan te scherpen. Daarna krijgen leidinggevenden de basisprincipes van coaching aangereikt om vervolgens het ganse personeel te trainen in communicatievaardigheden. Na overleg met HRM wordt voorzien in een opleiding waar individueel en team-coachen alsook een training communicatie aan bod komen (cf. verbetervoorstel HRM) Advies op algemene vormingsmomenten Op vormingsmomenten en tijdens voordrachten zoals commissie vorming, onthaalvorming, managementstage aspirant hoofdinspecteurs, gastcolleges wordt communicatieadvies gegeven waarbij ondermeer omgaan met pers en elkaar, hanteren communicatiemiddelen en huisstijl worden belicht Communicatiecoaching De communicatiecoaches (medewerkers Communicatiedienst): voorzien - in samenwerking met HRM - een opleiding/training voor leidinggevenden/personeel en trekken hiervoor externe communicatiedeskundigen aan ondersteunen het netwerk van domeinexperts woordvoering sturen bij en ondersteunen indien de media het korps niet op een correcte manier in beeld brengt damage control zien erop toe dat er binnen de plannings- en evaluatiegesprekken naar de communicatievaardigheden wordt getoetst waken erover dat communicatievaardigheden opgenomen zijn binnen de functieprofielen van de leidinggevenden. Zo krijgt het personeel van de leidinggevenden duidelijke feedback op de uitgevoerde opdrachten en een heldere debriefing na ernstige incidenten 5/16

6 Informatieantennes De antennes vereenzelvigen de informatie-, kennis- en communicatiebeheerders. Wat het luik communicatie betreft, gaat het hier om zakelijke, formele communicatie over politionele informatie die strikt noodzakelijk is voor de jobuitvoering. (cf. verbetervoorstel informatiehuishouding) Communicatiebeheerders De communicatiebeheerders staan los van het informatiebeheer en spitsen zich toe op de emotionele, informele en warme communicatie om de samenhorigheid en de groepsgeest te bevorderen en het personeel te enthousiasmeren in hun taakuitvoering. Dit verbetert de communicatie in en tussen de directies structureel en verhoogt de motivatie van het personeel Communicatiestructuren Het handhaven en uitbouwen van communicatiestructuren bewerkstelligt de structurele informatie-uitwisseling en draagt gelijktijdig bij tot een mentaliteitswijziging. Communicatieplatforms zorgen voor een rechtstreekse en open communicatie waardoor de neuzen in dezelfde richting komen te staan. Dit komt op haar beurt de korpsidentiteit én het korpsimago ten goede. Handhaven externe netwerken: Overheden De contacten met de bestuurlijke en gerechtelijke overheid worden onderhouden zodat de communicatie rond bepaalde onderwerpen op een gestroomlijnde manier gebeurt. Pers De pers is een belangrijke partner in de informatieverstrekking naar de burger. De contacten met deze externe stakeholder krijgen permanent aandacht. Hogescholen en universiteiten Studenten bieden vanuit hun specifieke theoretische en praktische achtergrond een interessante bijdrage aan onze dagdagelijkse praktijk. Andere politiezones Uitwisselen van knowhow tussen politiezones draagt bij tot een gezamenlijke en gedeelde communicatievisie binnen het politielandschap. Senioren Het contact met op pensioen gestelde politiemensen is verrijkend voor het doelgroepenbeleid waar senioren een onderdeel van uitmaken. Handhaven interne netwerken: Domeinexperts woordvoering De contacten met de domeinexperts in het korps versterken en deze expertise efficiënt inzetten in het kader van welbepaalde thema s Secretariaten De medewerkers van de verschillende secretariaten binnen ons korps vormen een belangrijke schakel in communicatie. Dit netwerk wordt aangesproken om overkoepelende acties vlot te laten verlopen, afspraken tussen de verschillende diensten na te laten komen en de interne communicatie te bevorderen. Uitbouwen interne netwerken Informatie-antennes: cf. supra Communicatiebeheerders: cf. supra 6/16

7 Mentaliteitswijziging Een wijziging van de organisatiecultuur wordt bewerkstelligd door de emotionele, informele en warme communicatie op te waarderen en op een eerlijke en mondelinge manier te communiceren. Dit zorgt voor inspraak en transparantie bij de beslissingen van de leiding. In deze nieuwe cultuur worden spanningen en meningsverschillen tussen ondergeschikten en leidinggevenden vlotter uitgepraat Intranet ter bevordering van de interne communicatie We ontwikkelen een nieuw intranet zodat de interne informatiecyclus op een hoger niveau wordt gebracht. De belangrijkste nieuwigheden vanuit communicatief oogpunt zijn: doelgroepgerichte communicatie ondersteuning voor bottom-up communicatie en dialoog (vraagbaak, fora, e.d.) online samenwerking (kennisdeling, in groep werken aan bepaald document of aparte teamsites voor projectteam, beleidsvergadering, e.d.) flexibele navigatiemogelijkheden om informatie aan te bieden (vaste sitestructuur, maar veel mogelijkheden om te linken en content te hergebruiken op verschillende plaatsen) krachtige zoekmotor met uitgebreide mogelijkheden voor bepaling van zoekopdracht en filtering van zoekresultaat Het nieuwe intranet wordt een belangrijk middel om intern te communiceren en de participatie van gans het korps is cruciaal voor het welslagen ervan E-communicatie ter bevordering van de externe communicatie Communicatie is steeds meer van iedereen, voor iedereen en door iedereen. Doelgroepen willen niet alleen informatie ontvangen, maar ook de inhoud mee beheren, bepalen, verbeteren. Daarvan is de opkomende burgerjournalistiek een uitstekend voorbeeld. Sociale media wordt in het korps geïntegreerd zodat alle doelgroepen op een snelle manier worden bereikt en er een dialoog wordt gecreëerd. Onder sociale media verstaan we online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hieronder vallen onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter. We moeten erkennen en aanvaarden dat officiële instanties en overheden niet langer eigenaar blijven over de inhoud van hun communicatie, zeker niet online. De gebruikers van onze digitale informatie bepalen mee over de inhoud. e-zine: de lezers kiezen zelf of ze zich abonneren of niet, het korps kan díe informatie meegeven die volgens haar relevant is, zelf kiezen hoe de onderwerpen belicht worden en op welke wijze ze antwoordt en reacties formuleert op berichten uit de massamedia. De controle blijft voorlopig groot: de mate van interactie houdt ze in de hand. weblog (ook blog): is een website, een logboek, waarop regelmatig nieuwe bijdragen verschijnen in omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst), een ideaal communicatiemiddel binnen projectmatig werken microbloggen: een combinatie tussen bloggen en instant messaging die gebruikers in staat stelt korte tekstberichten te publiceren. De fragmenten zijn veel kleiner dan bij gewone blogs. 7/16

8 forum (een internet- of discussieforum): digitale publieke discussiepagina s op het web. Een forum heeft over het algemeen een hoofdpagina met ingedeelde onderwerpen waarop vrijwel iedereen kan reageren, nieuwe onderwerpen beginnen of een oplossing vragen voor een specifiek probleem Kwalitatieve inzet communicatiemix We communiceren op een geïntegreerde wijze waarbij alle communicatiemiddelen met elkaar in verband staan. De inzet van de communicatiemix zoals ondermeer website, intranet, dagorder, e-zine, affiches, jaarverslag - wordt bepaald door de doelgroepen waarnaar we ons richten en de doelen die we willen bereiken Crisiscommunicatie De ICE-gegevens van alle personeelsleden en een vast noodtelefoonnummer zijn ter beschikking zodat in crisissituaties op een snelle en efficiënte manier wordt gecommuniceerd. In een volgend stadium worden mogelijke scenario s van korpscrisissen voorbereid. Er is een sterk extern netwerk van actoren (Provincie, Stad, Parket, Brandweer, Politie, ) dat in het kader van crisissituaties worden gecontacteerd. De crisiscommunicatiestructuur wordt permanent geoptimaliseerd en gestroomlijnd Outlook en internet voor alle medewerkers Elk personeelslid heeft een Outlookpostbus en een eigen internettoegang zodat alle medewerkers intern worden bereikt en iedereen extern kan communiceren Policy communicatietool Er is voor elk communicatiemiddel een richtlijn voorhanden rekening houdend met de visie, waarden en de wenselijke mentaliteit (collectieve ambitie) Briefingtool operationele briefings De communicatiedienst voorziet in een blauwdruk voor briefings en biedt ondersteuning bij het verhogen van de efficiëntie van personeelsbijeenkomsten Huisstijlgids We ontwerpen een huisstijlgids zodat we korpsbreed éénvormig werken en we met een uniform beeld naar buiten komen. 8/16

9 3.2. Communicatiebeleidsplan Vooraleer we een communicatiebeleidsplan uitschrijven, moet er een duidelijk korpsbeleid zijn waarin visie, missie, waarden en organisatiedoelstellingen zijn omschreven. Aangezien informatie en communicatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en een optimale informatiehuishouding een absolute vereiste is om effectief en efficiënt te kunnen communiceren, moet ook de korpsbrede visie en het beleid inzake informatiehuishouding duidelijk naar voor worden gebracht. Naast de algemene werking van de communicatiedienst worden deze krachtlijnen in het communicatiebeleidsplan opgenomen zodat we tot een werkbaar en concreet beleidsdocument komen. 9/16

10 4. RANDVOORWAARDEN Om een korpsbreed communicatiebeleid te kunnen uitwerken moeten een aantal randvoorwaarden worden vervuld Duidelijk organisatiebeleid en doelstellingen Een communicatiebeleid vereist steeds een beleid op lange termijn, met behulp van een communicatieplan dat afgeleid is van de korpsdoelstellingen. Het is dus onontbeerlijk dat er een duidelijk korpsbeleid wordt vooropgesteld, dat door de hele organisatie wordt gedragen. Pas dan kan de Communicatiedienst het korpsbeleid optimaal omzetten naar communicatiedoelstellingen. De korpsvisie geeft weer welke doelstellingen de organisatie heeft en is doorgaans vastgelegd in het mission statement van de organisatie. Een mission statement helpt om de cohesie en coherentie van het korps te bevorderen. Een mission statement is meestal vergezeld van een visie. De visie geeft weer hoe Politie Gent de missie denkt te realiseren. Een gewijzigde situatie binnen de organisatie, vraagt een evaluatie van de bestaande visie, missie, waarden. Door een wijziging binnen het korps is het immers mogelijk dat de shared values verschoven zijn m.a.w. dat de persoonlijke doelstellingen van de personeelsleden meer of minder overlappen met de waarden of doelen van ons politiekorps. Hoe meer het personeel zichzelf kan identificeren met de waarden of hogere doelen van onze organisatie m.a.w. hoe groter de shared values, hoe groter de betrokkenheid tussen de personeelsleden bij het (samen) nastreven van die hogere doeleinden van de organisatie. Deze collectieve ambitie zorgt ervoor dat de individuele medewerker een eigen behoefte kan ontwikkelen om de korpsdoelen te realiseren. Dus hoe groter de collectieve ambitie, hoe groter de motivatie, hoe groter het draagvlak. Een collectieve ambitie zorgt ervoor dat het personeel, gedreven door hun enthousiasme, op de hoofdweg blijft en niet te veel zijwegen inslaat. Dat dit een impact heeft op het imago spreekt voor zich. Gelet op de wijzigingen die zullen worden doorgevoerd, is het dus aangewezen om ook het mission statement onder de loep te nemen. Dit is de taak van het management Interne en externe communicatie samen: 1 communicatiedienst Om afstemming en coherentie tussen interne en externe communicatie te bereiken en een eenduidige uitstraling te verwerven, is een overkoepelende, centrale, corporatieve benadering noodzakelijk. Gefragmenteerde, onderling afwijkende boodschappen leiden tot uiteenlopende beeldvorming aan ontvangerskant of in het ergste geval tot misverstanden. Om een zekere synergie te verkrijgen is er dus nood aan een sterk uitgebouwde Communicatiedienst, die zowel de interne als externe communicatie voor zijn rekening neemt en tevens instaat voor de public relations van de organisatie. Zodoende wordt een goede afstemming mogelijk. 10/16

11 4.3. Erkenning van communicatie als managementinstrument Communicatie is voor het management van onze organisatie een belangrijk instrument om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen bereiken. Het is een instrument dat het korps toelaat om enerzijds de continuïteit van de organisatie te behouden en anderzijds competitief een voordeel te behalen. Een goed communicatiebeleid creëert geen snel aantoonbare resultaten. Het werkt impliciet en op lange termijn, met de medewerkers als basis van de organisatie. De resultaten van een goed communicatiebeleid zijn niet onmiddellijk zichtbaar en uiten zich in een goed imago en een grotere verbondenheid van het personeel met het korps Communicatie = gedeelde verantwoordelijkheid Communiceren is niet het alleenrecht van de Communicatiedienst. Iedereen communiceert over het korps. De medewerkers van de Communicatiedienst kunnen in dit kader gezien worden als communicatiecoaches. Daarom moeten met alle interne stakeholders - Educatief Centrum, Preventiedienst, Documentatiedienst, Interventiezakboekje, Dienst Protocol, - en bestaande netwerken structurele netwerkplatforms plaatsvinden die in een jaarplanning zijn opgenomen Goede informatiedoorstroming In het kader van de informatiegestuurde politiezorg en na overleg met de werkgroep informatiehuishouding (cf. verbetervoorstel informatiehuishouding) is het belang aangestipt om samen te werken zodat: de aanwezige informatie ter beschikking kan worden gesteld van het personeel (intranet) de functie van (pers)woordvoering naar behoren kan worden vervuld 4.6. Middelen Om tot een geïntegreerde communicatiedienst te komen die instaat voor het uitstippelen, het uitvoeren en het bewaken van het communicatiebeleid van het korps, is er behoefte aan extra personele en logistieke middelen Personeel Voor de professionele uitwerking en uitvoering van het communicatiebeleid, ziet een ideale personeelsformatie er in termen van personeelssterkte als volgt uit: Diensthoofd (communicatiemanager): 1 FTE Secretariaat:1 FTE Amigo: 1 FTE Interne Communicatie (pr en interne communicatie): 3 FTE Externe Communicatie (pr, externe communicatie en pers): 4 FTE Grafische Cel (grafisch werk web): 2 FTE Stagiairs Arteveldehogeschool en UGent 11/16

12 Facility De kwaliteit van de dienstverlening naar de interne en externe stakeholders wordt mede bepaald door de infrastructuur, de financiële en materiële middelen die ter beschikking worden gesteld. Een correcte en volledige interne en externe doelgroepencommunicatie vereist een goede afstemming van de informatiehuishouding en communicatie. Niettegenstaande informatie en communicatie afzonderlijke entiteiten zijn, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één kan niet zonder het ander. Modaliteiten Toegankelijk departement: De Communicatiedienst moet nauwe contacten onderhouden met de interne stakeholders die enerzijds informatie aanleveren (zoals het Educatief Centrum, de Preventiedienst, de Documentatiedienst, het Interventiezakboekje, de Dienst Protocol) en anderzijds projectmatig extra ondersteuning moeten genieten. Meetrooms: voor gestructureerde overlegmomenten tussen de - interne en externe stakeholders Pressroom: persconferenties zijn een interessant communicatiemiddel om de burger te informeren. In bepaalde omstandigheden is het van groot belang dat de pers op een goed georganiseerde manier van de correcte informatie wordt voorzien. De pressroom moet met de nodige ICT-toepassingen worden uitgerust. ICT-voorzieningen (internet, intranet, sociale media, ) voor de dagdagelijkse werking Onthaalfaciliteiten: externe partners moeten met stijl worden ontvangen (ontvangstruimte, koffie en toebehoren, alles voorzien van look & feel) Portefeuille communicatie: werkingsmiddelen die in het kader van communicatie kunnen worden aangewend en beheerd Om een korpsbreed communicatiebeleid te kunnen uitwerken moeten een aantal randvoorwaarden worden vervuld. 12/16

13 5. GEVOLGEN 5.1. Eenduidig communicatiebeleid alle communicatie passeert via de Communicatiedienst, zodat gewaakt kan worden over de eenvormigheid en de juistheid van de communicatie en over het imago: ondersteunende rol naar andere geledingen van het korps toe telkens wanneer vanuit deze andere diensten gecommuniceerd moet worden zelfde aanspreekpunten in korps voor zowel interne als externe communicatie gemeenschappelijk netwerk van domeinexperten voor zowel interne als externe communicatie 5.2. Schaalvoordeel fotografie, fotoarchief redactie teksten grafische vormgeving materiële middelen (ICT, foto- en videomateriaal, e.d.) 5.3. Kennisvoordeel groter team met gemotiveerde communicatieprofessionals delen van kennis back-up mogelijkheid voor specialisatie in specifieke thema s 6. RAAKVLAKKEN Communicatie raakt de organisatie in al zijn geledingen. Een geïntegreerde aanpak van communicatie veronderstelt dat alles bijdraagt tot de beeldvorming. Het gaat er om dat alles, waar gewenst met behoud van eigenheid, tot het behoud of de verbetering van het imago bijdraagt. Dat vergt eenheid van beleid en centrale afspraken, die voor alles en iedereen gelden. Het vereist ook een continu proces van onderhoud (mensen bij de les houden) en bijstelling (meegaan met de tijd en de omgevingsveranderingen). 13/16

14 7. TIMING 7.1. Intranet 02 aug 06 aug...nieuw intranet: beoordeling Uniway scenario s acceptatietests 09 aug 11 aug...nieuw intranet: afspraken met testers 12 aug 13 aug...nieuw intranet: opleiding voor testers 16 aug 1 okt...nieuw intranet: acceptatietests 1 okt 31 okt...nieuw intranet: invoeren van bestaande content 1 nov 17 nov...nieuw intranet: acceptatietests zoekmotor 18 nov 26 nov...nieuw intranet: finale validatie geleverde diensten van Uniway?? dec...nieuw intranet: GoLive officiële startschot met receptie (misschien intranet als cadeau onder de kerstboom?) 7.2. e-communicatie najaar...opstart toepassingen sociale media najaar...voorbereidingen publicatie eerste e-zine 7.3. Overleg netwerken en overheid wekelijks...overleg met de korpschef Juni...interne stakeholders communicatiebeheerders en informatieantennes Juli...communicatiebeheerders en informatieantennes Augustus...interne stakeholders communicatiebeheerders en informatieantennes September...communicatiebeheerders en informatieantennes overheden pers Oktober...interne stakeholders communicatiebeheerders en informatieantennes secretariaten November...communicatiebeheerders en informatieantennes December...interne stakeholders communicatiebeheerders en informatieantennes 7.4. Activiteitenkalender 02 jun...cops: bezoek aan goede doel 03 jun...gent in 3D: persconferentie 10 jun 18 jun...cops: expeditie Mont Blanc 21 jun 25 jun...kids Guernica: doeken Politie Gent Justitiepaleis 05 jul 09 jul...flikkenkamp: Freetime vzw 11 jul 13 jul...europese Top: Informele Leefmilieuraad 16 jul...start Gentse Feesten 01 sept...zebra-dag?? sept...student Kick-off 16 sept...lancering Flikkenstrip 19 sept...gent fietst (autoluwe zondag) 22 sept 24 sept.europese Top: Informele Raad van de Ministers van Defensie 25 sept...flikkendag Maastricht najaar...restyling website najaar...e-zine 6 okt...persconferentie Drapolleke op Stap 14/16

15 7 okt...kick-off Schuun Volk 11 okt...eedaflegging 23 okt...dag van de Jeugdbeweging 22 okt 29 okt...europese Top: Wereldcongres Justitie 31 okt 11 nov...boekenbeurs 2010 Antwerpen?? nov...start preventieve fietsverlichtingscampagne 10 nov...receptie Kids Guernica tentoonstelling 9 nov 23 nov...kids Guernica tentoonstelling Zuid Shopping Center 13 nov...i Love Techno 15 nov 19 nov...seniorenweek 20 nov...universele Dag van de Rechten van het Kind?? nov...slothappening preventieve fietsverlichtingscampagne 6 dec...sinterklaasactie?? dec...evaluatie-krant?? dec...evaluatie-event Jaarthema Jongeren 24 dec...actie tegen armoede 7.5. Coaching 23 aug 25 aug...nieuw intranet: opleiding voor functioneel beheerders (5 pers.) 8 sept...opac opleiding trainer (max. twee medewerkers Politie Gent) 4 okt - 8 okt...nieuw intranet: opleiding van publishers (5 sessies van 1 dag, telkens voor 10 publishers in opleidingslokaal Telematica) najaar...interne opleidingen (ongeveer 150 medewerkers) 16 nov 23 dec...nieuw intranet: infosessies voor eindgebruikers (in Toneelzaal) 7.6. Jaarthema 2011: onthaal Naar 2011 toe wordt gekozen om te werken rond onthaal. Het onthaal omvat verschillende facetten. Het betreft niet enkel de infrastructuur van de onthaalbalies, maar gaat over onthaal in de ruimste zin van het woord. Hierbij moet gestreefd worden naar klantvriendelijkheid waarbij een hoge prioriteit wordt gegeven aan de tevredenheid van de klanten en aan een goede serviceverlening. Het omvat een volledige filosofie die moet terug te vinden zijn in verschillende facetten van het politiewerk en vraagt dan ook een korpsbrede aanpak. Een eerste aanzet werd gegeven door gesprekken te organiseren met de personeelsleden van de verschillende balies en een kijkje te gaan nemen bij onze collega s van Politiezone Antwerpen. Deze gesprekken hebben het idee bevestigd dat onthaal ruimer is dan balies alleen. Er is dus nood aan een korpsbrede aanpak: onthaalbalies, infrastructuur, wagens, lokalen, uniformen, omgang met klanten, Aangezien dit onderdeel geïmplementeerd moet worden binnen de nieuwe structuur van ons korps, wordt in navolging van het succes van de vorige jaarthema s (diversiteit en jongeren) - voorgesteld om onthaal uit te werken als jaarthema voor /16

16 8. BESLUIT Vooraleer we een communicatiebeleidsplan uitschrijven, moet er een duidelijk korpsbeleid zijn waarin de visie, missie, waarden en de organisatiedoelstellingen zijn omschreven. Een korpsbrede visie inzake informatiehuishouding is daarbovenop een absolute vereiste om effectief en efficiënt te kunnen communiceren. Er is nood aan een sterk uitgebouwde Communicatiedienst die zowel de interne en externe communicatie voor zijn rekening neemt en tevens instaat voor de public relations van het korps. De Communicatiedienst wil zowel intern als extern een positieve vibe creëren. Daarvoor schuift de dienst krachtlijnen naar voor die zich in het domein bevinden van vorming, coaching en het handhaven en opzetten van communicatiestructuren. De kwalitatieve inzet van de communicatiemix is hierbij uiteraard onontbeerlijk. Indien we de vooropgestelde doelen naar behoren wensen te vervullen en de krachtlijnen daadwerkelijk willen realiseren, dringen bijkomende personeels- en facilityvoorzieningen zich op. De werkgroep Communicatie streeft ernaar om op 1 december 2010 op kruissnelheid te zijn. 16/16

Gent: uw politie altijd nabij Bibliografie. tussenblad

Gent: uw politie altijd nabij Bibliografie. tussenblad tussenblad 1 1 COMMUNICATIESAMENWERKINGSPLAN Vanuit het doorlichtingsrapport dat door prof.dr.brice De Ruyver en prof.dr.cyrille Fijnaut werd gepubliceerd, wordt een nieuwe blauwdruk met een vernieuwde

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 DIENST JEUGD GENK

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 DIENST JEUGD GENK I. Technische bepalingen Het communicatieplan heeft als doel het imago en de positie van Dienst Jeugd Genk, Club 26 en De BeGenkers te versterken, haar aanbod en werking op een creatieve en consistente

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven

compact communicatietraject Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Speciaal voor startende ondernemers en kleine bedrijven Wat wil je met je bedrijf bereiken? En hoe helpt communicatie daarbij? Wij hebben speciaal voor startende en kleine bedrijven een communicatie traject:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op?

Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op? Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op? Memori is de onderzoeksgroep van de Katholieke Hogeschool Mechelen (www.memori.be) In deze bijlage schetsen

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-prestatieladder.

Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan. CO2-prestatieladder. Communicatieplan m.b.t. CO 2 prestatieladder 2015-2016 Alphabet Nederland B.V. Creatie datum : 12 februari 2015 Laatst gewijzigd : 12 februari 2015 Stuknummer : 20150212.00

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 3. Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 3 Voorbeeld gezamenlijk communicatieplan gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Communicatieplan azc gemeente Gemeente Centraal Orgaan opvang asielzoekers Status: conceptversie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken. Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer

Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken. Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer Minder Hinder aanpak en communicatie bij wegenwerken Wim Kenens & Jef Schoenmaekers Agentschap Wegen en Verkeer Hinder Werfinrichting en signalisatie onduidelijk Onveilige situaties Zware verkeerscongestie

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

Het vormingsbeleid van CLB Poperinge

Het vormingsbeleid van CLB Poperinge Soort document Visietekst Gebruikt voor Bekendmaking Opgemaakt op 10.01.2010 Vervaldag Nvt Verantwoordelijke H. Vandelannoote Het vormingsbeleid van CLB Poperinge Een vormingsbeleid van een organisatie

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Bibliografie. voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Bibliografie. voorblad Gent: uw politie altijd nabij Bibliografie voorblad 1 U1U UINLEIDINGU U2U UCOMMUNICATIEBELEID U3U USTRATEGISCHE Gent: uw politie altijd nabij Visie Communicatie Inhoudstafel... 5 U1.1U UKNELPUNTENU...

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke De Passant

Teamverantwoordelijke De Passant Functie- en competentieprofiel Teamverantwoordelijke De Passant Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking De Passant Plaats in de organisatie Teamverantwoordelijke Situering van de dienst

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA COMMUNICATIEPLAN SC ERICA MAART 2015 Communicatieplan SC Erica rev.1 Pagina 1 INHOUD Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Pagina 6: Pagina 8: Pagina 9: Pagina 11: Inleiding Doelstelling Soorten communicatie Doelgroepen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen.

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen. Thuishulp vzw Sector: Gezinszorg + kinderzorg Aantal werknemers: 4500 werknemers Contact: Liesbeth Stevens Senior stafmedewerker Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel 02/515 06 16 lies.stevens@socmut.be Thuishulp

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

1. De raad van bestuur doet ertoe

1. De raad van bestuur doet ertoe 1. De raad van bestuur doet ertoe Het is belangrijk om periodiek en preventief de inrichting van de raad van bestuur van het ziekenhuis te bespreken. Toch gebeurt dit weinig. Deze waarneming wordt gedeeld

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 februari 2017 Kenmerk N015-0110400TOW-dat-V01-NL Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Intern communiceren over je JBP

Intern communiceren over je JBP Intern communiceren over je JBP Intern communiceren over je JBP We zijn als jeugddienst vaak afhankelijk van de bereidheid van andere gemeentelijke actoren om doelen en acties op de kaart te zetten. Bij

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Ik ben de Communicatiedienst van K&G Voor de onderstaande informatiebrochures hebben we een project gebruikersparticipatie opgezet: - Kind in Beeld - Voeding en beweging - Taalstimulering

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018

Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Communicatiebeleid gemeente Schagen 2013 2018 Inhoud Inleiding... 3 1 Visie op communicatie... 4 1.1 Kernwaarden... 4 2 Communicatiedoelstellingen... 7 2.1 Resultaten doelstellingen... 9 3 Organisatie

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Case Kind in Beeld. Studiesessie, 14 oktober Linda Stijnen verantwoordelijke team Communicatie

Case Kind in Beeld. Studiesessie, 14 oktober Linda Stijnen verantwoordelijke team Communicatie Case Kind in Beeld Studiesessie, 14 oktober 2008 Linda Stijnen verantwoordelijke team Communicatie Missie Kind en Gezin Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie