Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad"

Transcriptie

1 Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Definitieve notulen van de 291 e vergadering gehouden op maandag 17 juni Aanwezig: Pieter van den Akker (studentadviseur van FB), Jos Baeten (lid FB) (verliet vergadering om uur), Marko Boon, Hannie Horvath (plaatsvervangend secretaris), Maartje Houben, Jeroen Jansen (secretaris), Judith Kennes, Jan Karel Lenstra (decaan) (verliet vergadering om uur), Peter van Liesdonk, Jos Maubach (plaatsvervangend voorzitter) (verliet vergadering om uur), Jake de Oude (voorzitter), Suzanne Udo (directeur bedrijfsvoering), Michiel Wijers (beleidsmedewerker Wsk). Afwezig m.k.: Michel Chaudron, Liesbeth Melby. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. 2.a. 2.b. Concept notulen 290 e vergadering De notulen van de 290 e vergadering worden vastgesteld met dank aan de notulist. Wel moeten nog de volgende correcties worden doorgevoerd: ad 2: - Haen moet zijn Haens. Rianne moet zijn Rianne Hoff; ad 5: - ov = overige kosten; - Deze UCF lijkt haar werk te gaan doen; euro moet zijn 545 k euro; ad 8: - De eerste 3 regels na de subkop horen nog bij punt 7; - 2 e alinea: Frans Martens is coördinator; ad 9 a.: - Wendy Haens heeft soortgelijk werk gedaan (i.p.v. project); - Het onderwijsbureau wordt gevormd door de studentenadministratie, studieadviseur en onderwijskundigen ad 9 b.: - De vacature statistiek Wsk staat nog open; - Negen leerstoelen bij Inf is een ideaalplaatje en wordt voorlopig nog niet ingevuld; ad 10: - Statistiek: temporisatie en systeemtheorie: terminatie; De toezegging tot het versturen aan de FR van de nieuwe versie van het rapport over het onderwijsbureau ontbreekt. Deze is ook nog niet ontvangen. Dit rapport is naar de voorzitter van de FR gestuurd. Deze zal het alsnog verspreiden onder de overige leden. De sluiting van de vergadering ontbreekt, evenals de besluiten. Goedgekeurde notulen van de 289 e vergadering Er is een verkeerd document bijgevoegd. De juiste notulen worden nagezonden. 3. Financiële ontwikkelingen Udo meldt dat het CvB begin juni de faculteit heeft gevraagd voor 2002 niet, zoals eerder aangekondigd, kf 1200 over te houden, maar kf Juni heeft een delegatie van het FB gesproken met Amman over het budget 2002 van de faculteit. Het CvB is tijdens dit gesprek gewaarschuwd dat het waarschijnlijk niet zal lukken dit bedrag over te houden. De extra taakstelling van kf 400 is in dit gesprek ingetrokken. De taakstelling om kf 1200 over te houden, is blijven staan

2 Een groot deel hiervan zal moeten komen uit de UCF. Indien de faculteit meer overhoudt dan kf 1200 mag zij er zelf iets mee doen. De initiële toewijzing voor 2003 betekent, vergeleken met de koopkracht van 2001, een krimp van 10%. Daarnaast is het certificaatbedrag van de ontwerpersopleidingen (indien deze naar de faculteit overkomen) 29% lager dan in de initiële toewijzing. De faculteit moet zuinig zijn en het wordt steeds lastiger om vacatures te vervullen. Ook intern moet een motivatie worden gegeven om een vacature te mogen vervullen. 4. Onderwijs en Examenregeling Wiskunde en Informatica a. OER Wiskunde Van Liesdonk merkt op dat er vanuit is gegaan dat de OCW over dit reglement heeft geadviseerd d.d. 21 mei Dit is niet gebeurt, het is zelfs niet behandeld. Wijers zal deze zinsnede aanpassen (op datum) en het stuk zal ook in de OCW worden besproken. Boon merkt op dat in beide OER-en de opleiding als deeltijd gevolgd kan worden. Voor Inf is dit geregeld maar voor Wsk niet. Baeten antwoordt dat dit zo al jaren in de Croho staat vermeld. Voor Wsk wordt een deeltijdopleiding op maat gemaakt. Tot nu toe heeft nog niemand daar gebruik van gemaakt. Houben vraagt hoe de verkorte opleiding ingebed gaat worden in de masteropleidingen. Baeten antwoordt dat dit opgenomen wordt in de bachelor. Een werkgroep houdt zich momenteel bezig met de verkorte opleidingen instellingsbreed. Van Liesdonk vraagt of het nieuwe puntentellingsysteem ECTS ook gaat gelden voor de ouderejaars. Baeten antwoordt dat het ECTS vast staat voor de eerstejaars van 2002/2003. Het puntensysteem van de ouderejaars moet ook overgaan naar de ECTS, maar voorlopig worden de SP s met 1,43 vermenigvuldigd. Beide systemen blijven nog even naast elkaar bestaan. De studenten krijgen hierover bericht. Boon merkt op dat onder artikel staat vermeld dat men pas aan een tentamen kan deelnemen nadat bepaalde andere tentamens zijn behaald (zie de tentamens van de onderwijseenheden in de bijlagen). In de bijlagen worden geen onderwijseenheden genoemd. Deze regeling is niet bij de OER van Inf opgenomen. Volgens Baeten moet deze regeling in de R&R. Lenstra merkt op dat dit het beleid is van de opleidingsdirecteur. Wijers moet dit meenemen in het OCW. b. OER Informatica Kennes merkt op dat bij art staat vermeld dat schriftelijke tentamens binnen 15 werkdagen na het afnemen ervan moeten zijn nagekeken. Ze vraagt zich af hoe deze regeling is ten aanzien van projecten. Baeten antwoordt dat de regeling hetzelfde moet zijn voor projecten. Dit moet opgenomen worden in de OER. Hij neemt dit mee in de ECI. Kennes vraagt wat er gebeurt als onderwijsgevenden - 2 -

3 zich niet houden aan de 15 dagen. Na enig overleg zegt Baeten dat dit besproken moet worden met de onderwijsgevenden in de functioneringsgesprekken. De leidinggevenden moeten informatie krijgen over het functioneren van de medewerkers en zij moeten hen daarop aanspreken. Het functioneren van medewerkers met betrekking tot het nakijken van tentamens moet ook naar de opleidingsdirecteuren. Houben merkt op dat de zinsnede.. of tien dagen na het einde van de examenperiode is vervallen. Wijers antwoordt dat de regeling zo eenvoudiger is en men zich er dus beter aan kan houden. De Oude stemt in met deze OER-en namens de FR, na het bespreken van bovenstaande punten. Maubach verlaat de vergadering om uur om naar de vergadering van de UR te gaan. 5.a. 5.b. Opvolging studentadviseur FB De Oude kondigt aan dat de studentadviseur van het FB (Pieter van den Akker) per 1 september 2002 gaat stoppen met deze taak. Er is een kandidaat gevonden die hem hierin wil opvolgen: Chun Chau, 3e jaars Wsk-student. Volgens de studenten in de FR is hij een geschikte kandidaat. Het 3 e trimester moet hij stage lopen dus voor die termijn moet een opvolger worden gezocht. Udo geeft aan dat het FB wil kennismaken met hem. Houben zal contact hierover opnemen met de kandidaat. De aanstelling zou dan kunnen geschieden per 1 september. De Oude beveelt namens de FR Chun Chau voorlopig aan en bedankt den Akker voor zijn studentadviseurschap. Opvolging studentleden OCW en OCI De Oude deelt mee dat de studentleden van de OCW tot januari 2003 in dezelfde bezetting willen doorgaan (Anne de Kreuk, Peter van Liesdonk en Marcel van Vuren). De studentleden van de OCI (Irene Vanderfeesten, Jake de Oude, Wouter Wiersma) hebben aangegeven te willen stoppen. Er is momenteel één kandidaat voor de opvolging (Thijs Jansen). Er moet dus nog worden gelobbyd voor twee studenten van Informatica. 6. Overkomst van de ontwerpersopleidingen Wsk en Inf naar de faculteit Baeten (directeur SAI) merkt op dat bij agendapunt 6 staat: de overkomst van het SAI naar de faculteit. Dit moet zijn: de overkomst van de twee ontwerpersopleidingen van Wsk en Inf naar de faculteit. Het SAI wordt niet opgeheven maar de centrale overhead wordt teruggebracht. De ontwerpersopleidingen van Wsk (Mathematics for Industry) en van Inf (Software Technologie) worden verankerd in de faculteiten. De Oude stelt dat er in de praktijk waarschijnlijk niet veel zal veranderen. Hij vraagt zich af waar het qua regelgeving en financiering op neer komt. Baeten antwoordt dat de ontwerpersopleidingen hetzelfde behandeld zullen worden als de andere opleidingen. Elk diploma levert geld op (minimaal kf 170). Over welk gedeelte daarvan naar de faculteit gaat, moet worden overlegd met het CvB. Ook de opdrachten van de deelnemers leveren geld op (± kf 150 per stuk). Bij 15 instromers per jaar per opleiding wordt geen financieel verlies geleden. Dit aantal - 3 -

4 is te halen. Het FB heeft groot vertrouwen in de beide opleidingen en voorziet geen financiële tegenslagen. Sommige randvoorwaarden moeten centraal worden vastgelegd voor 2003 en Udo adviseert om hierbij ook op te nemen: financiën zoals geschetst in voorstel. Het CvB wil nog niet verder gaan dan Een aantal taken (b.v. financiële en personele zaken) zullen worden overgeheveld naar de opleidingen en faculteiten en deels naar de centrale diensten (b.v., gezamenlijke PR en wervingsactiviteiten, aanmaak van diploma s). Lenstra merkt op dat de Nationale Certificatiecommissie kijkt naar de kwaliteit van de opleidingen. Udo merkt op dat het CvB de vraag van de UR heeft gekregen hoe de FR over deze overkomst denkt. Het CvB wil graag een schriftelijk advies van de FR. De Oude adviseert positief over dit voorstel, namens de FR. Een schriftelijk advies zal naar het CvB gaan. 7. Satisfactiepeiling personeel, met name werkdruk De Oude stelt dat de cijfers uit de satisfactiepeiling 2001 wijzen op een hoge werkdruk, alhoewel die wel is afgenomen vergeleken met die van twee jaar geleden. De FR heeft een onderzoek gedaan waarvan verslag in stuk FR Mogelijke oorzaken zijn onderzocht en eventueel te ondernemen stappen zijn gegeven. Graag een reactie hierop van het FB. Udo merkt op dat er geen relatie is tussen dit stuk en het communiqué van het FB over de satisfactiepeiling die in februari is verstuurd. Tevens is ze van mening dat geen echte concrete stappen zijn aangegeven, behalve de Lotgevallen. Boon merkt op dat de werkverdeling door veel medewerkers niet als reëel wordt gezien. Ze maken veel uren die er niet op staan. Maar de lasten moeten verdeeld worden. Lenstra meldt dat over een van de punten concentratie van serviceonderwijs gesproken wordt. De faculteiten die serviceonderwijs afnemen willen juist onderwijs op maat. Baeten meldt dat nieuwe medewerkers een map personeel krijgen met veel nuttige informatie. De Oude vraagt waarom de papieren Lotgevallen in her verleden zijn afgeschaft. Volgens Udo omdat de centrale verplichting verviel. Baeten meldt dat de cijfers van de werkverdeling dit jaar onder de 100% zitten. De onderwijsdruk is dus afgenomen. Medewerkers moeten een lijstje van aanbevelingen krijgen om de werkdruk te verlichten. De volgende adviezen en praktische tips voor medewerkers heeft de FR inmiddels via gegeven: het houden van een spreekuur voor onderwijsgevenden. Tijdens dit spreekuur kunnen ze studenten ontvangen voor een gesprek, inzage geven in tentamens, e.d. Ook s kunnen dan beantwoord worden. Een spreekuur werkt efficiënter dan het steeds onderbroken worden op onregelmatige tijden; er zullen meer studentassistenten worden ingezet om de werkdruk te verlichten, b.v. voor correctiewerk. Studenten die interesse hebben voor een studentassistentschap kunnen hiervoor terecht bij de personeelsfunctionaris Wil Verhoef. Onderwijsgevenden kunnen bij hem aanvragen voor studentassistenten neerleggen. Via promotie worden studenten hiervan op de hoogte gebracht. De contactpersoon studentassistenten voor Inf is Jan Friso Groote en voor Wsk Frans Martens; het inzetten van aio's voor onderwijs, bv. voor OGO; - 4 -

5 medewerkers kunnen deelnemen aan cursussen, zoals managementcursussen, cursussen tijdbeheersing (extern), onderwijscursussen, e.d. Aanvragen hiervoor zullen per persoon en met een positieve instelling worden bekeken; in functioneringsgesprekken zal ook aandacht moeten worden geschonken aan de werkdruk; de vroegere "Lotgevallen" zijn digitaal in ere herstelt. Hierin zijn rapporten, verslagen, communiqués, e.d. te vinden. Er zal betere bekendheid worden gegeven aan het webadres ervan. Dit is Baeten verlaat om uur de vergadering. 8. Taalvaardigheden AIO s en staf Udo deelt mee dat er naar wordt gestreefd zoveel mogelijk onderwijstaken ook door aio s te laten vervullen. Voor elke aio wordt een opleidings- en begeleidingsplan gemaakt. De wens daarbij is om alle buitenlandse aio s, voor zover mogelijk, Nederlands en Engels te laten leren. De mogelijkheden hiervoor worden per individu bekeken. De faculteit is bezig met een gedragscode hoe om te gaan met taal. De Oude vraagt zich af in welke taal de masteropleidingen worden gegeven. Udo antwoordt dat er het 4 e en 5 e jaar meer in het Engels zal worden onderwezen. De ontwerpersopleidingen zijn meestal in het Engels. 9.a. 9.b. Onderzoeksvisitatie Wiskunde en Informatica Lenstra deelt mee dat de onderzoeksvisitatiecommissie in september 2002 op bezoek wil komen bij de faculteit. Deze datum is waarschijnlijk niet haalbaar. Bij een hoge score van de faculteit zal dit financieel gunstig zijn. Bij de vorige onderzoeksvisitatie zijn personele wisselingen toegepast als onderdelen lager scoorden dan het cijfer 4, bij een schaal van 1 t/m 5. De Oude vraagt zich af wat de gevolgen voor de faculteit zijn van dit bezoek. Lenstra merkt op dat het niet zeker is dat ze expliciet langskomen. De commissie moet nog worden geformeerd. Het FB kan ook opgeroepen worden om ergens anders te verschijnen. Lenstra deelt mee dat het rapport van de onderwijsvisitatie inmiddels gereed is en dat we tweede zijn geworden na UT. Bij Informatica is de verwachting idem. Inzet studentassistenten De Oude vraagt zich af hoe medewerkers op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid tot studentassistentschappen. Udo antwoordt dat er bij Inf een fors aantal studentassistenten is aangevraagd. Iets meer dan het dubbele van de vraag is toegewezen voor OGO. Bij Wsk is de vraag kleiner. Hopelijk wordt die nog opgebouwd. Kennes vraagt of er een centraal punt is waar studenten voor informatie daarover terecht kunnen. Udo antwoordt dat er bij GEWIS een vacaturelijst is. Kennes geeft aan dat die alleen wordt gebruikt door actieve leden, maar ze wil graag zien dat alle studenten op de hoogte worden gebracht. Er kan informatie komen in de vitrines bij de liften en in de kantine. Via de van de FR naar medewerkers en studenten is het ook gemeld. Jansen vraagt zich af of het onderwijsbureau hier een rol in gaat spelen. Udo antwoordt dat de juiste plaats bij de personeelsfunctionaris is

6 Lenstra verlaat de vergadering om uur. 10. Rondvraag Houben vraagt hoe het met het gehandicaptenbeleid is gesteld op de faculteit. TU/e-breed worden er geen speciale voorzieningen, b.v. meubilair, voor lichamelijke handicappen geregeld. De facilitaire dienst werkt niet mee als het om voorzieningen in andere gebouwen gaat, met name het Matrixgebouw. Udo is van mening dat het onderwijsbureau hierin een rol moet gaan spelen. Ze neemt dit probleem mee. Jansen deelt mee dat na de beroering over het rapport serviceonderwijs, dit rapport is toegevoegd aan de Stuurgroep Onderwijsvernieuwing. Udo deelt mee dat op woensdag 26 juni de arbeidsinspectie op bezoek komt bij de faculteit. Het voornaamste onderwerp van gesprek is RSI. Boon is namens de FR aanwezig bij dit gesprek. Daarnaast worden nog drie studenten gezocht die bij dit gesprek aanwezig willen zijn. 11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar aanwezigheid. Besluiten De FR stemt in met de Onderwijs- en Examenreglementen Wsk en Inf zoals gepresenteerd in de stukken FR a en FR b; De FR beveelt Chun Chau voorlopig aan als opvolger studentadviseur van het FB; De FR stemt in met het voorgenomen besluit van het CvB inzake het SAI, zoals gepresenteerd in het stuk FR a

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Notulen van de 297 e vergadering d.d. 16 juni 2003. Aanwezig: Laurens Blankers, Marko Boon (voorzitter), Michel Chaudron, Hans van Duijn, Luc Engelen, Hannie

Nadere informatie

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Notulen van de 292 e vergadering gehouden op maandag 23 september 2002. Aanwezig: Jos Baeten (decaan), Marko Boon, Chun Chau (studentadviseur van FB), Michel

Nadere informatie

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad

Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Faculteit Wiskunde en Informatica Faculteitsraad Notulen van de 295 e vergadering d.d. 10 februari 2003. Aanwezig zijn: Jos Baeten (decaan), Laurens Blankers, Hans van Duijn (vice-decaan), Luc Engelen,

Nadere informatie

Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2003

Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2003 Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2003 Voorwoord Geachte lezer, Voor U ligt het jaarverslag van het jaar 2003 van de FaculteitsRaad (FR) van de Faculteit Wiskunde & Informatica. Hierin

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 28 maart 2011, 15.00-17.00 uur Kenmerk Aanwezig Tialda Haartsen, Paul, Wim Meester, Louise Meijering,

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2005

Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2005 Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2005 Voorwoord Geachte lezer, Dit is het vierde jaarverslag van de Faculteitsraad (FR) van de Faculteit Wiskunde & Informatica. Dit verslag geeft een

Nadere informatie

NOTULEN MR VERGADERING

NOTULEN MR VERGADERING NOTULEN MR VERGADERING Datum 27-01-2015 Aanvang 19.30 Nummer 3 Voorzitter Saskia Notulist Lia Einde 21.40 Aanwezig Saskia, Miranda,Monique, Sandra, Frans, Lia Afwezig Judith Rixt (zwangerschapsverlof)

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 340 02b

FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 340 02b FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 340 02b FACULTEITSRAAD Concept Notulen van de 338 e vergadering d.d. 28 juni 2010 Aanwezig: Leden: Kees Huizing, Peter van Liesdonk, Adrian Muntean, Jorn van der Pol,

Nadere informatie

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan.

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan. Notulen MR vergadering Datum: 12 september 2016 Aanwezig André Baardwijk a.w.baardwijk@delagewaard.nl Karin van den Berg k.vandenberg@csgdewaard.nl Esther van Efferen e.vanefferen@cedgroep.nl Helma Heesterman

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit

Agenda. 1. Opening. 2. Post in/uit Meibergdreef AZ Amsterdam (00) studentenraad@amc.uva.nl studentenraad.nl/amc Aanwezig Afwezig Gast - Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad AMC, juli 0 Joyce Veld (voorzitter), Annabelle

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bureau onderwijsbegeleiding Kenmerk datum BOB:NHT/9/brn 15 sept 09 Verslag van de 45e OLC- IT vergadering d.d. 15 sept 09 Aanwezig: Alsmede: Afwezig mk

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 11 december 2012, 14.00-16.30 uur Aanwezig Wim (vz.), Erik Meijles, Christian Zuidema, Roselinde van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Notulen vergadering SR-OTgen AMC, 15 februari 2017

Notulen vergadering SR-OTgen AMC, 15 februari 2017 Meibergdreef 15 1105 AZ Amsterdam (020) 56 68 666 studentenraad@amc.uva. nl studentenraad.nl/amc Notulen vergadering SR-OTgen AMC, 15 februari 2017 Aanwezig OTgen Prof. dr. J.H.(Jan Hindrik) Ravesloot,

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014

Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014 Verslag vergadering OAC Informatiekunde - 11 juni 2014 Aanwezig: Robert-Jan Beun (voorzitter), Jan-Martijn van der Werf, Robert van Langerak (vice-voorzitter), Lisa Pruijn, Laurens Duijvesteijn (notulen)

Nadere informatie

actie door: Bram Julia Bram Bram Bram Illand Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013

actie door: Bram Julia Bram Bram Bram Illand Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013 Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013 Aanwezig: Julia (vz), Berthy, Jose, Tanja,, Jeanine, Illand (notulist). Afwezig: - Nr 0. 1. 2. 3. Opening Rondvraag -De

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

Vergadering OC-INF, 14 februari Henk Frederiks; Astrid Nijs; Karel Lemmen (vz); Bart Pauw (vergadert telefonisch mee); Netty Stoelinga.

Vergadering OC-INF, 14 februari Henk Frederiks; Astrid Nijs; Karel Lemmen (vz); Bart Pauw (vergadert telefonisch mee); Netty Stoelinga. directoraat Onderwijs faculteit Informatica Besprekingsverslag onderwerp Vergadering OC-INF, 14 februari 2006 Aanwezig enk Frederiks; Astrid Nijs; Karel Lemmen (vz); Bart Pauw (vergadert telefonisch mee);

Nadere informatie

FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR b

FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR b FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 342 02b FACULTEITSRAAD Notulen van de 340 e vergadering d.d. 8 november 2010 Aanwezig: Leden: Bart Laarhoven (voorzitter), Sander Dommers, Kees Huizing, Ivo van der

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 24 april 2013 Vergaderdatum 20 maart 2013 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: OR-leden dames Bakhuizen, Van den Dorpel,

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

FACULTEITSRAAD & PRO GEO

FACULTEITSRAAD & PRO GEO INFORMATIEDOCUMENT FACULTEITSRAAD & PRO GEO RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN 2011 (Duisenberg-gebouw) 5414 0023 050-3633884 info@progeo.nl www.progeo.nl INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 3 DE FACULTEITSRAAD. 4 Rechten

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Faculteitsraad Wiskunde & Informatica Jaarverslag 2008

Faculteitsraad Wiskunde & Informatica Jaarverslag 2008 Faculteitsraad Wiskunde & Informatica Jaarverslag 2008 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Faculteitsraad (FR) van de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, S42B

Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, S42B Studenten Overleg Farmacie Datum en tijd: 06 december 2016, 16:00-17:00 uur Locatie: Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 3211.-S42B De agenda is onder voorbehoud als volgt: 1. Opening 2. Vaststellen van

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

GMR. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland

GMR. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland Notulen van de GMR-vergadering van 21-01-2016 Aanwezig: Mark Bernards, Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel. Afwezig: Hans

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SOZKO

NOTULEN VERGADERING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SOZKO NOTULEN VERGADERING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SOZKO Datum: 24 juni 2013 Locatie: Joannes XXIII, Neckardreef 115 Aanwezig: Joannes XXIII: Ronald Koopman (directeur), Mohamed Ait Abdellah (ouder),

Nadere informatie

Notulen 127 ste OLC-TW-vergadering dinsdag 17 maart 2015, 15:00 uur

Notulen 127 ste OLC-TW-vergadering dinsdag 17 maart 2015, 15:00 uur FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK WISKUNDE & INFORMATICA DATUM 21 april ONS KENMERK EWI/BOZ/3770/MvdK Notulen 127 ste OLC-TW-vergadering dinsdag 17 maart, :00 uur 2 3 4 0 aanwezig: afwezig mk: Nelly Litvak (voorzitter),

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum: 16 november 2010 Aanvang: uur

Notulen MR- vergadering Datum: 16 november 2010 Aanvang: uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Jellie van Houten (Vice Vz/ personeel), Jannes Hofstra (secr/ personeel), Lottie Kramer- Haarsma (lid/ ouder), Bianca Visser (lid/ personeel), Annie Jaasma Minnema

Nadere informatie

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden.

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen GMR Maandag 13 maart 201 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson X Paul Moltmaker

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering Datum en tijd: , 18:00-20:00 uur. Locatie: BG

Notulen van de plenaire vergadering Datum en tijd: , 18:00-20:00 uur. Locatie: BG Notulen van de plenaire vergadering Datum en tijd: 26-03-2014, 18:00-20:00 uur. Locatie: BG 5 2.22. Aanwezig: Tom, Eline, Tessel, Dewi, Gaby, Yinneke, Jasper, Guillaume, Lida, Wouter, Pim, Pleuntje. Afwezig:

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4407 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Psychologie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR De Directeur

Nadere informatie

3. Notulen en actiepunten Notulen: Tim Meeles was wel aanwezig. Op blz 2 moet bij punt 5b moet de actie FR verwijderd worden.

3. Notulen en actiepunten Notulen: Tim Meeles was wel aanwezig. Op blz 2 moet bij punt 5b moet de actie FR verwijderd worden. FACULTEIT WISKUNDE EN INFORMATICA FR 371 01 FACULTEITSRAAD Notulen van de 371 e vergadering d.d. 18-02-2016 Aanwezig: Leden: Rik Schepens (vz), Kees Huizing, Andrea Fuster, Tim Meeles, Thom Castermans,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT HUISHOUDELIJKE REGLEMENT PARTNER RESEARCH COUNCIL Versiedatum 16 februari 2016 1. ARTIKEL 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1. Dit reglement is, op voorstel van de Netspar-directie, vastgesteld

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

faculteit ruimtelijke wetenschappen

faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteit ruimtelijke wetenschappen faculteitsraad notulen Faculteitsraadsvergadering Datum en tijd 12 maart 2013, 13.00-15.00 uur Aanwezig Wim Meester (vz), Louise Meijering, Erik Meijles, Christian Zuidema,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Notulen. Plenaire Vergadering FSR-FGw. Woensdag 28 September 2012, P.C. Hoofthuis 3.02, 15:00 uur

Notulen. Plenaire Vergadering FSR-FGw. Woensdag 28 September 2012, P.C. Hoofthuis 3.02, 15:00 uur Notulen Plenaire Vergadering FSR-FGw Woensdag 28 September 2012, P.C. Hoofthuis 3.02, 15:00 uur Aanwezig: Esther Crabbendam, Selma Broeder, Laura Fisscher,, Ramses Walon, Jaap Oosterwijk, Juliane Homann,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Informatica, Computer Science, Telematica, Bureau Onderwijszaken Aan: Van: Leden opleidingsommissie TI/TEL/CSc Barbara Spikker Kenmerk EWI15/BOZ/4528bs

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bureau onderwijszaken. Kenmerk BOZ-EWI16/5372

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bureau onderwijszaken. Kenmerk BOZ-EWI16/5372 Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bureau onderwijszaken Kenmerk BOZ-EWI16/372 datum 12-09-16 Verslag van de 113e OLC- IT vergadering d.d. 14 juni 16 Aanwezig: Alsmede: Havinga (vz), Huisman,

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Fontein Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. MR leden 3 4. Taakomschrijvingen 4 5. Vergaderingen, aanwezigen,

Nadere informatie

Positie bepaling ten aanzien van de agendapunten (19.30 20.00 uur)

Positie bepaling ten aanzien van de agendapunten (19.30 20.00 uur) Basissschool De Fontein, Harmelen Notulen Medezeggenschapsraadvergadering maandag 8 september 2014 Plaats : Schoollaan Genodigd : Danielle Eindhoven, Lia Elings, Els Terpstra Sander van Marc Koolwijk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement

Reglement opleidingsraden zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 1 april Opleidingsraden. reglement Opleidingsraden reglement REGLEMENT OPLEIDINGSRADEN Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 1 april 2014. INHOUDSTABEL Hoofdstuk I: Definities en toepassingsgebied Hoofdstuk II: Samenstelling van

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2007

Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2007 Faculteitsraad Wiskunde en Informatica Jaarverslag 2007 Voorwoord Geachte lezer, Voor U ligt het jaarverslag 2007 van de FaculteitsRaad (FR) van de Faculteit Wiskunde en Informatica, waarin de belangrijkste

Nadere informatie

Notulen GMR overleg. Ter vergadering uitgedeeld: Actievoerder

Notulen GMR overleg. Ter vergadering uitgedeeld: Actievoerder Notulen GMR overleg Plaats Marum Datum Maandag 31 maart 2015 Tijd: Aanwezig: Afwezig m.k.: Notulist: 19.30 21.30 uur Deniece, Gerrit, Maarten, Corjan, Erik, Greet, Miranda, Martine, Alje, Evelien, Pieter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen Er is een zin aangepast over de topsportregeling en over de conceptversie van de GV. De notulen van zijn vastgesteld.

2. Vaststellen notulen Er is een zin aangepast over de topsportregeling en over de conceptversie van de GV. De notulen van zijn vastgesteld. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 7 september 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

1. Wisseling voorzitterschap Nicolette neemt het voorzitterschap over van Jessica. Notulist blijft rouleren.

1. Wisseling voorzitterschap Nicolette neemt het voorzitterschap over van Jessica. Notulist blijft rouleren. Notulen OC de Tweeling Datum: 23 januari 2017 Aanwezig: Nicolette (voorzitter), Renée, Anniek, Wouter, Gerwin, Laura, Anne, Erna (notulist) Afwezig: Jessica Bijlagen: actielijst + jaarplanning 1. Wisseling

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 26 oktober 2011 Tijd: 20:30 22:45 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Marije Wildschut Teamgeleding: Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

1 Opening en spreuk 2 a b c d

1 Opening en spreuk 2 a b c d Notulen M.R. Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland Datum: 10 februari 2010, locatie Marecollege te Leiden. Aanwezig: Leden: Roelof Jan Veldkamp, Eelke van Dijken, Sturmy Rommens (voorzitter), Arie

Nadere informatie

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje.

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje. VERGADERVERSLAG Betreft : Vergadering ondersteuningsplanraad Datum : Plaats : de Linie 7J, Capelle aan den IJssel Tijd : 19.30 21.30 uur Aanwezig : Ilse Dubbelaar, Daphne Konz, Miriam Lagerwaard, Karin

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Jan Simon Mulder, Yvonne Ros, Miranda Paalberg (met bericht).

Jan Simon Mulder, Yvonne Ros, Miranda Paalberg (met bericht). De Dijk SG Klein, veilig en eigentijds Notulen van de OR vergadering d.d. 02 april 2014 Aanwezig: Aline Brienne, Ferry Meijlink, René Groenigen, Angelique de Pie, Natasja Boogaard, Margreet Wiersma, Corine

Nadere informatie

Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs

Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs Examenreglement inzake digitale rekentoets voortgezet onderwijs 2015-2016 Dit reglement is gemaakt voor de gehele Pontes Scholengroep inzake alle afdelingen en leerwegen. Pontes Scholengroep Postbus 370

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Op de vergadering waren aanwezig: Jos Egberink Karin Abma George Pol Peter Fokker Boudewijn Smit Carol Moes Paul van Putten Dirk Schouten

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Dinsdag, 2 februari :00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01. Hannah van Kolfschooten.

Dinsdag, 2 februari :00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01. Hannah van Kolfschooten. Oudemanhui 1012 CN A (020) fdr@studen studentenr Datum Tijd Dinsdag, 2 februari 2016 18:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Contactpersoon Hannah van Kolfschooten 1 2 3 4 5 6 7 8 E-mail fsr-fdr@uva.nl Aanwezig:

Nadere informatie

Centrale Medezeggenschapsraad

Centrale Medezeggenschapsraad Verslag CMR 6 september 2016 13.30 uur Aanwezig: M. Adhin (p), D. van den Berg (p), W. Brouwer (p), P. Claeys (p), M. van der Horst (p), M. Meeusen (p), K. Post (p), K. van der Putte (p), S. Spil (p),

Nadere informatie

MR RW advies accreditatie

MR RW advies accreditatie MR RW advies accreditatie Maandag 3 september 2012 Advies naar aanleiding van onderwijsvisitatie De decaan van de faculteit RW heeft de Medezeggenschapsraad gevraagd om op basis van de opmerkingen in het

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 14-09-2015

Notulen MR vergadering 14-09-2015 Notulen MR vergadering 14-09-2015 MR-leden: Annet Boomkamp, Onno Diekman, Nicolle Nijmeijer, Ellen Platenkamp, Ilse Stege, Maarten Wegdam. Afwezig m.k.: Denice Klein Haarhuis en Dirk Nolte Directie: Harrie

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 24-01-29

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 24-01-29 Spuistraat VB Amsterdam (00) fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Aanwezig Afwezig Gast Notulist Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw -0- Gunnar de Haan, Keje Boersma, Sophie van Weeren,

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie