Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies"

Transcriptie

1 Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni

2 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC) Samenstelling Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september De taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie Overige commissies en bestuurlijke & adviserende organen Faculteitsbestuur (FB) Faculteitsraad (FR) Examencommissie Toelatingscommissie De rol van de opleidingsdirecteur

3 1 Opleidingscommissies (OC) 1.1 Samenstelling 1. De verhouding studenten/medewerkers in een OC moet zijn 50% / 50%. 2. Bij het bepalen van het aantal studentleden is het verstandig de belangstelling voor de opleiding in beschouwing te nemen. Als een opleiding jaarlijks 15 studenten trekt, ligt het niet voor de hand om veel studenten deel te laten uitmaken van de OC. Er staat geen minimum aantal studentleden in de wet. Het kan er dus ook 1 zijn, maar dan kan er ook maar 1 medewerker in de OC zitting nemen. 3. De studentleden moeten ingeschreven staan bij de opleiding. 4. De wet zegt dat je één opleidingscommissie mag hebben voor de Bachelor en de aansluitende Master, maar dat betekent dat je van beide opleidingen studentleden moet hebben. Dus én minimaal één student die staat ingeschreven voor de Bachelor én minimaal één student die staat ingeschreven voor de aansluitende Master. 5. In het faculteitsreglement staat geregeld hoe de benoeming van leden van de OC s plaatsvindt: a. "De leden van de opleidingscommissies worden benoemd door het faculteitsbestuur. b. De studentleden worden benoemd op een door het faculteitsbestuur te bepalen wijze. c. Voor de medewerkers geldt dat zij worden benoemd door het faculteitsbestuur op voordracht van de voorzitters van de betrokken vakgroepen." 6. Opleidingsspecifieke onderwerpen mogen alleen worden behandeld door de betreffende opleidingscommissie. 7. Opleidingsoverstijgende onderwerpen moeten in ieder geval worden behandeld door alle opleidingscommissies. 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september 2012 opleidingscommissie studiefase opleiding(en) stafleden studentleden Accountancy & Controlling master A&C 3 3 HRM master HRM 2 2 Marketing master Marketing 2 2 GEM master IE&B 1 1 master IB&M 1 1 Opera master SCM 1 1 master TOM 1 1 I&O master MScBA 3 3 master SIM 1 1 Economics & Finance master Finance 1 1 master Economics 1 1 master IFM 1 1 Research master master Research master 2 2 Econometrics bachelor Econometrics and Operations Research 2 2 master Econometrics, Operations Research 2 2 and Actuarial Studies Bedrijfskunde bachelor Bedrijfskunde 4 4 Economics and Business Economics bachelor Economics and Business Economics 4 4 International Business 1 bachelor International Business 2 2 Fiscale Economie bachelor Fiscale Economie 1 1 master Fiscale Economie 1 1 Executive Master Accountancy postinitieel Executive Master Accountancy 2 2 Executive Master Finance & Control postinitieel Executive Master Finance & Control Er zijn drie `wees-' vakken voor de Pre-MSc: Mathematics for Pre-MSc, Business Research Methods for Pre- MSc Organization Theory and Design for Pre-MSc. Deze vakken zullen gemonitord worden door de nieuwe OC BA IB. 3

4 1.3 De taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie Taken van de opleidingscommissie De opleidingscommissie heeft conform artikel 9.18 van de wet tot taak: a. advies uit te brengen over de vaststelling en wijziging van de onderwijs- en examenregeling(en); b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling(en); c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. Hieronder worden de hoofdtaken van de opleidingscommissies beschreven. Taak 1: De onderwijs- en examenregeling Eén van de taken van de OC, zoals vastgelegd in de wet, is het uitbrengen van een advies over de Onderwijs- en Examenregeling. De OER is een document waarin diverse regelingen met betrekking tot het onderwijs zijn vastgelegd, zoals: doel en vorm van de opleiding samenstelling van het programma taal van de opleiding tentamens en examens eisen met betrekking tot de vooropleiding. Meestal worden in het najaar voorstellen tot wijzigingen van de OER bij het faculteitsbestuur ingediend. Binnen de FEB zijn voorstellen tot wijzigingen in de OER vaak van het faculteitsbestuur zelf afkomstig, dit na overleg met de opleidingsdirecteuren.de redenen om - in grote dan wel beperkte mate - het onderwijsprogramma te herzien kunnen van verschillende aard zijn. Het kan gaan om een voorstel de naam van een bepaalde cursus te wijzigen, maar ook om voorstellen tot grootscheepse veranderingen in het onderwijsprogramma. Een veel voorkomende reden vormen de uitkomsten van evaluaties en visitatierapporten. Ook komt het voor dat er nieuwe opleidingen zullen worden aangeboden die in de OER moeten worden omschreven. Zo nu en dan zal het programma aangepast moeten worden om aan te sluiten bij universitair of landelijk beleid. De OC s adviseren het faculteitbestuur over de OER. Het faculteitsbestuur legt vervolgens de OER voor aan de faculteitsraad, die omtrent enkele onderdelen van de OER instemmingsrecht heeft. Dit betekent dat als de faculteitsraad niet instemt met de OER, deze bijvoorbeeld gewijzigd moet worden zodat de raad wel positief kan adviseren. Taak 2: Beoordelen van de uitvoering van het onderwijsprogramma De tweede taak van de OC is het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs binnen de eigen opleiding. Aan de hand van evaluaties beoordeelt de OC de manier waarop het onderwijsprogramma, zoals dat is vastgelegd in de OER, wordt uitgevoerd. Binnen de FEB worden de volgende evaluaties uitgevoerd: 1. cursusevaluaties 2. curriculumevaluaties 3. kengetallen ad. 1 Cursusevaluaties De faculteit werkt met een op de internettechnologie gebaseerd dataverzamel- en rapportagesysteem: ISEK-WWW. Elk halfsemester worden alle aangeboden cursussen geëvalueerd. De studenten ontvangen een mail met daarin een directe link naar de website met de evaluaties van de door hen gevolgde cursussen. Door de kwaliteitsmedewerkers van de faculteit wordt per blok een overzicht gegeven van de uitkomsten van de cursusevaluaties. De overzichten per blok worden verzonden aan opleidingsdirecteuren, opleidingscommissies en faculteitsbestuur. Bij de cursusevaluaties wordt onderscheid gemaakt tussen de 'cursusvragen' en de 'docentvragen'. Aan beide type vragen hangt een beoordeling. Is de gemiddelde score op een van de twee type vragen lager dan een 3,0 dan is er sprake van een C-score en dient de cursus altijd te worden nabesproken. Ligt de gemiddelde score 4

5 op de vragen tussen een 3,0 en een 3,4 dan is er sprake van een B-score en is een nabespreking niet verplicht. Bij een C of een B score is altijd sprake van het opstellen van een verbeterplan door de docent. ad.2 Curriculumevaluaties Ook de meer vakoverstijgende aspecten van het onderwijsleerproces behoren tot het terrein van kwaliteitszorg. De kwaliteit van vakoverstijgende aspecten wordt door middel van curriculumevaluaties gemeten. Zo worden studenten bij afsluiting van hun studie bevraagd over hun ervaringen in de bachelor- dan wel masterfase. Daarnaast vindt jaarlijks onder alle studenten een peiling over de faciliteiten, de organisatie en het onderwijs plaats. Tevens worden door de afdeling kwaliteitszorg handzame managementanalyses opgesteld van de belangrijkste landelijke curriculumevaluaties, namelijk de Nationale Studentenenquête, de Elsevierenquête en de Keuzegids Hoger Onderwijs. Het meten van de tevredenheid van alumni en beroepenveld maakt eveneens deel uit van de curriculumevaluatie. ad.3 Kengetallen Om een vinger aan de pols te houden en bij ongewenste tendensen acties te ondernemen is een managementinformatiesysteem nodig. In het managementinformatiesysteem worden op systematische wijze kengetallen verzameld om opleidingen en studentcohorten onderling te vergelijken. De volgende kengetallen worden periodiek gerapporteerd aan opleidingsdirecteuren, opleidingscommissies en bestuur: instroom en uitstroom in de bachelor- en masteropleidingen (jaarlijks); propedeuse-, bachelor- en masterrendementen (jaarlijks); doorstroomgegevens (per halfsemester); studiestakers bachelor- en masteropleidingen (jaarlijks). De kengetallen worden via de website ook voor de overige medewerkers en de studenten beschikbaar gesteld. Taak 3: Advies uitbrengen aan het faculteitsbestuur Naast de onderwerpen die periodiek aan de orde komen in de OC s, zijn er ook actuele onderwerpen waarover het faculteitsbestuur het advies inwint bij de OC s. Voorbeelden van onderwerpen zijn: accreditatie van nieuwe of bestaande opleidingen het strategisch plan herziening van het reglement omtrent afstudeerwerkstukken voorkomen van plagiaat Hiernaast komt het voor dat OC s op eigen initiatief een advies uitbrengen aan het faculteitsbestuur. 2 Overige commissies en bestuurlijke & adviserende organen Naast de opleidingscommissies zijn er binnen de faculteit diverse bestuurlijke en adviserende organen actief. 2.1 Faculteitsbestuur (FB) Het faculteitsbestuur bestaat uit drie personen: de decaan, de vice decaan en de portefeuillehouder middelen. Daarnaast is er een adviserend studentlid. Het faculteitsbestuur is belast met de integrale verantwoordelijkheid voor het bestuur van de faculteit en eindverantwoordelijk voor de inrichting van het onderwijs en onderzoek. Eén en ander is vastgelegd in het faculteitsreglement. De organisatie van het onderwijs is in handen van de opleidingsdirecteuren en de uitvoering van het onderwijs is een taak van de docenten, maar het faculteitsbestuur blijft hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk. 2.2 Faculteitsraad (FR) De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit dat uit studenten en personeelsleden bestaat. De FR adviseert het faculteitsbestuur over het te voeren beleid. Het faculteitsbestuur 5

6 heeft in twee gevallen de instemming van de faculteitsraad nodig: bij het faculteitsreglement en de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en). 2.3 Examencommissie Van een examencommissie kunnen alleen docenten lid zijn (leden moeten zijn belast met onderwijs in de opleiding). De FEB heeft twee examencommissies: a) de examencommissie voor alle opleidingen die de FEB aanbiedt, uitgezonderd de researchmaster. Deze examencommissie bestaat uit 9 leden. b) de researchmaster heeft een aparte examencommissie. Deze examencommissie bestaat uit 5 leden. De examencommissie dient een voorzitter en secretaris te hebben. Deze ondertekenen o.a. de bul. Alle leden worden benoemd als plaatsvervangend voorzitter of plaatsvervangend secretaris; anders mag men geen bullen tekenen. Een Examencommissie is belast met de organisatie en coördinatie van de tentamens van een opleiding. Zij stellen bijvoorbeeld de Regels & Richtlijnen vast. De Regels & Richtlijnen omvatten onder andere regels met betrekking tot: inschrijven voor tentamens en cursussen de orde tijdens het tentamen de nakijktermijn fraude beoordeling cum laude-regeling Daarnaast beoordelen zij de verzoeken van studenten om af te mogen wijken van de gebruikelijke regelingen. 2.4 Toelatingscommissie Het faculteitsbestuur kan een toelatingscommissie instellen die namens het faculteitsbestuur toelatingsbewijzen afgeeft. 2.5 De rol van de opleidingsdirecteur De volgende taken behoren tot het takenpakket van de opleidingsdirecteur: Het bewaken van de kwaliteit van de afzonderlijke opleidingen; De afstemming van onderwijsvraag en onderwijsaanbod; Het verdelen van onderwijstaken (cursussen) over de vakgroepen; Eindverantwoordelijkheid voor de operationele organisatie van het onderwijs. Praktisch impliceert dit de uitvoering van de OER-en; Informatieverstrekking in de richting van docenten en studenten. Werving en selectie van nieuw wetenschappelijk personeel via deelname aan benoemingsadviescommissies; Informeren van leerstoelhouders over de (onderwijs)prestaties van de onder hun toezicht vallende wetenschappelijke medewerkers (docenten, universitair docent, universitair hoofddocent) en de decaan over de onderwijsverrichtingen van hoogleraren; Het bevorderen van professionalisering en kwaliteit van de staf op het gebied van onderwijs; Het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het faculteitsbestuur over het beleid aangaande het onderwijs alsmede over de uitvoering van de onderwijsprogramma s en de onderwijs- en examenregelingen. De opleidingsdirecteuren nemen meestal deel aan de vergaderingen van de opleidingscommissies als adviserend lid. Ook komt het regelmatig voor dat examencommissies of toelatingscommissies advies vragen aan de opleidingsdirecteur. 6

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1................................................... pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1.. pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde pag. 2 Paragraaf 1: Bestuur

Nadere informatie

Toelichting op het model Faculteitsreglement

Toelichting op het model Faculteitsreglement Toelichting op het model Faculteitsreglement 2017-2018 De wet Versterking van de Bestuurskracht is op 14 juni 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet is artikel 9.18 WHW, dat gaat over opleidingscommissies,

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE REGLEMENT FACULTEIT DER GENEESKUNDE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN------------------------------------------------------------------------------------- 1 HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE ----------------------------------------

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Artikel 2 FR 1. Het instituut draagt de naam: Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie. zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication

FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie. zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication FACULTEITSREGLEMENT Faculteit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie zich noemende: Erasmus School of History, Culture and Communication Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begripsbepalingen. In dit reglement

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1.. pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde pag. 2 Paragraaf 1: Bestuur

Nadere informatie

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Reglement Honours Academy Universiteit Leiden HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. adviesraad: de Adviesraad van de Honours Academy zoals nader

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Gewijzigd vastgesteld door het Faculteitsbestuur ingevolge artikel 18 van het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit op INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemeen... 2 Hoofdstuk 2. Faculteitsbestuur... 4 Hoofdstuk 3. De instituten... 7 Hoofdstuk 4. De Graduate School... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op artikel 10.3c van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE

FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE Concept (2,0) FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk II. De inrichting van de faculteit Paragraaf II A. Het bestuur van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT INSTITUUT PSYCHOLOGIE Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Artikel 2 FR 1. Het instituut draagt de naam: Instituut Psychologie. 1 2. In de

Nadere informatie

Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Reglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vastgesteld door het faculteitsbestuur ingevolge artikel 18 van het Bestuursreglement van de Vrije Universiteit Amsterdam op 20 februari 2017. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement van de faculteit Wiskunde en Informatica

Reglement van de faculteit Wiskunde en Informatica Reglement van de faculteit Wiskunde en Informatica Na verkregen instemming van de faculteitsraad vastgesteld door het bestuur van de faculteit in zijn vergadering van 27 augustus 2015 en goedgekeurd door

Nadere informatie

FACULTEITSRAAD & PRO GEO

FACULTEITSRAAD & PRO GEO INFORMATIEDOCUMENT FACULTEITSRAAD & PRO GEO RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN 2011 (Duisenberg-gebouw) 5414 0023 050-3633884 info@progeo.nl www.progeo.nl INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 3 DE FACULTEITSRAAD. 4 Rechten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Hoofdstuk 1. Algemeen...2 Artikel 1. Naam van de faculteit...2 Artikel 2. Wetenschappelijke instituten...2 Artikel 3. De

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEITSREGLEMENT BOUWKUNDE Vastgesteld door het bestuur van de faculteit in haar vergadering d.d.14 juli 2010 Na verkregen instemming van de faculteitsraad d.d. 28

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2012-2013 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

REGLEMENT van de FACULTEIT GOVERNANCE AND GLOBAL AFFAIRS

REGLEMENT van de FACULTEIT GOVERNANCE AND GLOBAL AFFAIRS REGLEMENT van de FACULTEIT GOVERNANCE AND GLOBAL AFFAIRS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Hoofdstuk 2. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Pagina 1 van 26 REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van de faculteit 1. De faculteit draagt de naam: Faculteit der Sociale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Modelregeling voor opleidingscommissies

Modelregeling voor opleidingscommissies Modelregeling voor opleidingscommissies [xxx] ter nadere invulling door het faculteitsbestuur Artikel 1 Instellen van de opleidingscommissie 1. Het faculteitsbestuur stelt een opleidingscommissie in voor

Nadere informatie

REGLEMENT van de FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE

REGLEMENT van de FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE REGLEMENT van de FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Faculteitsbestuur... 2 Hoofdstuk 3. Het onderwijs... 4 Hoofdstuk 4. Bacheloronderwijs en bachelorprogramma

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2013-2014 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag University of the Arts The Hague Koninklijk Conservatorium Royal Conservatoire Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Royal Academy of Art STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

Versterking opleidingscommissies Notitie Lijst Calimero, 31 oktober 2016

Versterking opleidingscommissies Notitie Lijst Calimero, 31 oktober 2016 Oude Kijk in t Jatstraat 39 Postbus 72, 9700 AB Groningen E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 NL60 INGB 0005 0615 64 Versterking opleidingscommissies Notitie Lijst

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Training OER voor gevorderden. Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014

Training OER voor gevorderden. Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014 Training OER voor gevorderden Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014 Schellekens & Van Kan training en advies 2014 Programma 1. Introductie 2. Wettelijke

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

BBR 2014 BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

BBR 2014 BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK PREAMBULE Met de vaststelling van dit reglement wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 9.3 van de statuten van de Stichting Universiteit

Nadere informatie

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica:

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ex art. 9.15 lid I WHW ten behoeve van de universitaire lerarenopleidingen TUE De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

FACULTEITSRAAD & PRO GEO Faculteit RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN

FACULTEITSRAAD & PRO GEO Faculteit RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN Studentenbelangenorganisatie Stichting Pro Geo INFORMATIEDOCUMENT FACULTEITSRAAD & PRO GEO 2017 Faculteit RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN (Duisenberggebouw) 5414.0023 050-3633884 info@progeo.nl www.progeo.nl

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEITSREGLEMENT BOUWKUNDE Vastgesteld door het bestuur van de faculteit in haar vergadering d.d.18 mei 2009 Instemming van de Faculteitsraad d.d. 12 februari 2010

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEITSREGLEMENT Werktuigbouwkunde Na verkregen instemming van de faculteitsraad vastgesteld door het bestuur van de faculteit in zijn vergadering van 4 juni 2014 en

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie Wijsbegeerte 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

Jaarverslag Examencommissie Wijsbegeerte 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Jaarverslag Examencommissie Wijsbegeerte 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 In de Wet Versterking Besturing (WVB) is bepaald dat de examencommissie een jaarverslag aan de decaan van de faculteit

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

BBR 2015 BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

BBR 2015 BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK PREAMBULE Met de vaststelling van dit reglement wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 9.3 van de statuten van de Stichting Universiteit

Nadere informatie

Reglement voor de opleidingscommissie. Afdeling Juridische Zaken

Reglement voor de opleidingscommissie. Afdeling Juridische Zaken Reglement voor de opleidingscommissie Afdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 juni 2016 Goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad d.d. 6 september 2016 Reglement voor de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2010-2011 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2010-2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Modelregeling voor opleidingscommissies. van de opleiding(en) Vrije Universiteit. Van kracht per 1 september 2017

Modelregeling voor opleidingscommissies. van de opleiding(en) Vrije Universiteit. Van kracht per 1 september 2017 Modelregeling voor opleidingscommissies van de opleiding(en) Vrije Universiteit Van kracht per 1 september 2017 Datum versie: 1 september 2017 Afdeling Bestuurlijke- en Juridische Zaken (BZ) en Afdeling

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

FACULTEIT Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica FACULTEITSREGLEMENT

FACULTEIT Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica FACULTEITSREGLEMENT Kenmerk: EWI15/B:Vne/2559/tnc Datum: 6 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I. Algemeen 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2.

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2008-2009 Inleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2008-2009 OER Masteropleidingen FEB

Nadere informatie

Toelatingscommissie Master en Research Master. Adviescommissies en ad hoc commissies

Toelatingscommissie Master en Research Master. Adviescommissies en ad hoc commissies REGLEMENT van de FACULTEIT DER ARCHEOLOGIE INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: HOOFDSTUK 2: paragraaf 1 paragraaf 2 paragraaf 3 paragraaf 4 paragraaf 5 paragraaf 6 paragraaf 7 paragraaf 8 paragraaf 9 paragraaf

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

HANDVATTEN Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies Vijf handvatten voor opleidingscommissies. Robin van der Bles Susan Vroomans

HANDVATTEN Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies Vijf handvatten voor opleidingscommissies. Robin van der Bles Susan Vroomans HANDVATTEN Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies 2017 Vijf handvatten voor opleidingscommissies Robin van der Bles Susan Vroomans Inhoud I. Opleidingscommissies vanaf september 2017... 2 Doelstelling

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam Col1-EOR, p. 1/18 Econometrics & Operations Research Charles S. Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl 1 september 2015 Col1-EOR, p. 2/18 Plan van de sessie Introductie Colloquia: Programma & Regels

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN REGLEMENT VAN DE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1. Algemeen VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Artikel 1. Naam van de faculteit 1. De faculteit draagt de naam: Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t.

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t. UNIVERSITEITSRAAD UR: Behandeling op: Agendapunt: 1260 02-12-11 5 Onderwerp: Aard: Dienst: Datum: Paraaf: Voorstel invoering harde knip Instemming CS/S&P 9 november 2011 Aan: Van: Beleidscontext: Budgettair

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013

Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013 Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013 Artikel 1 Algemene bepalingen Examencommissies vervullen een essentiële en gezaghebbende rol in het kader van toetsing en toetsbeleid op

Nadere informatie

Faculteitsreglement. Inhoud. Hoofdstuk 1 Bestuur faculteit 1 De faculteit 2 Departementen 3 Afdelingen

Faculteitsreglement. Inhoud. Hoofdstuk 1 Bestuur faculteit 1 De faculteit 2 Departementen 3 Afdelingen Faculteitsreglement Inhoud Hoofdstuk 1 Bestuur faculteit 1 De faculteit 2 Departementen 3 Afdelingen Hoofdstuk 2 Leiding en organisatie Onderwijs en Onderzoek 4 Undergraduate Onderwijs 5 Graduate Onderwijs

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

HET FALEN VAN DE MUB SUGGESTIES EN WIJZIGINGEN

HET FALEN VAN DE MUB SUGGESTIES EN WIJZIGINGEN HET FALEN VAN DE MUB SUGGESTIES EN WIJZIGINGEN INTERSTEDELIJK STUDENTEN OVERLEG DRIEHARINGSTRAAT 25, 3511 BH UTRECHT T 030-230 26 66 / F 030-230 44 11 E ISO@ISO.NL / I WWW.ISO.NL UTRECHT, MAART 2003 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

HANDBOEK OPLEIDINGSCOMMISSIES RECHTSGELEERDHEID

HANDBOEK OPLEIDINGSCOMMISSIES RECHTSGELEERDHEID HANDBOEK OPLEIDINGSCOMMISSIES RECHTSGELEERDHEID Departement Rechtsgeleerdheid Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Universiteit Utrecht augustus 2015 1. Inleiding Dit handboek is bedoeld voor

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

REGLEMENT VAN DE FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN REGLEMENT VAN DE FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Algemeen 3 Artikel 1. Naam van de faculteit Artikel 2. Begripsomschrijvingen Artikel 3. Wetenschappelijke

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken

HOOFDSTUK 3: DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN 6 Artikel 12. Uitschrijven van vergaderingen Artikel 13. Toezending agenda en stukken FACULTEIT CAMPUS DEN HAAG REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Samenstelling van de raad Artikel 3. Zittingstermijn van de raad Artikel

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Faculteitsraad Faculteit Bètawetenschappen ingekomen 9 juni 2005 FRBF 05-033 Eindrapportage projectteam Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Concept: 11 mei 2005 1 Algemeen In deze eindrapportage

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon Deze gids is een uitgave van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Masteropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte 1 januari tot en met 31 december 2012

Jaarverslag Examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte 1 januari tot en met 31 december 2012 Jaarverslag Examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte 1 januari tot en met 31 december 2012 In de Wet Versterking Besturing (WVB) is bepaald dat de examencommissie een jaarverslag aan de decaan

Nadere informatie

REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1: Algemeen...1 Hoofdstuk 2: Bestuur en organisatie...1 Hoofdstuk 3: Medezeggenschap...9 Hoofdstuk 4: Overige bepalingen...14 Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Masteropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Masteropleidingen FEE

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT INHOUDSOPGAVE PREAMBULE I. ALGEMENE BEPALINGEN II. INRICHTING VAN DE UNIVERSITEIT III. FACULTEITEN EN ORGANISATIE VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK IV. ACADEMISCHE

Nadere informatie

REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN

REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN REGLEMENT FACULTEIT DER WISKUNDE EN NATUURWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 2: Bestuur en organisatie Hoofdstuk 3: Medezeggenschap Hoofdstuk 4: Overige bepalingen Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT TU/e (Gewijzigd per 10-4-2014) Pagina 1/33 INHOUD pagina Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk II Het bestuur en de inrichting van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie