Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006"

Transcriptie

1 Talent in eigen hand De positie van jonge wetenschappers in Nederland december 2006

2 Statement Talent in eigen hand: De positie van jonge wetenschappers in Nederland Talent heeft de toekomst. In het akkoord van Lissabon van 2000 heeft de EU aangegeven zich sterk te maken om Europa binnen tien jaar om te vormen tot een concurrerende (kennis)economie. Meer investeren in onderzoek, meer hoger opgeleiden, kennisvalorisatie en levenslang leren. Nederland heeft zich tot doel gesteld koploper in dit proces te zijn. Daarin speelt het aantrekken en behouden van talent een grote rol. De Adviesraad voor Wetenschap en Techniek (AWT) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hebben zich in adviezen uitgesproken voor het belang van een hoogwaardige kwaliteit van de onderzoekersopleidingen. Ook andere partijen in Nederland (VSNU, PNN, OCW, NWO, VNO/NCW, werknemersorganisaties, Innovatieplatform, Commissie Dynamisering) pleiten vanuit diverse invalshoeken voor het aantrekken, ondersteunen en behouden van talent in Nederland: de toekomst van de kennissamenleving is hier in de maak. Daarbij dient aandacht te bestaan voor jonge wetenschappelijk onderzoekers: de promovendus en de postdoc. Niet alleen worden aan deze onderzoekers hogere eisen gesteld in de internationale concurrentie, ook hun positie en aantallen zijn onder druk komen te staan door de bezuinigingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in het wetenschappelijk onderzoek. Hoewel de arbeidsvoorwaarden internationaal nog steeds aantrekkelijk zijn, daalt onder studenten de belangstelling voor het onderzoek, zijn minder promovendiplaatsen beschikbaar en verliest Nederland dus terrein op de internationale concurrentie. Uit internationale vergelijking blijkt onder andere dat Nederland relatief weinig onderzoekers kent: 5,1 onderzoekers op 1000 personen beroepsbevolking. Dit steekt schril af bij het gemiddelde van de EU van 5,4, de Verenigde Staten van 9,0 en Japan van 10,1. Daarnaast kent de Europese beroepsbevolking 1,6 keer zoveel gepromoveerden als Nederland. Meer hoger opgeleiden betekent ook meer divers opgeleiden en zodoende ook meer promovendi. Naast vernieuwing van het promotiestelsel en levenslang leren, is dit één van de uitdagingen voor de komende jaren. Ook het loopbaanperspectief is een knelpunt in de aantrekkelijkheid van Nederland voor jonge onderzoekers. Daar waar slechts zo n 30% van de gepromoveerden en 50% van de postdocs een vaste baan vindt binnen de universiteit, zijn jonge onderzoekers op de arbeidsmarkt voor kennisintensieve functies in de maatschappij niet populair. Wil Nederland in de nabije toekomst talentvolle onderzoekers aantrekken en binden om kennisintensieve posities in de wetenschap en de maatschappij te kunnen blijven vervullen, dan is het noodzakelijk om de onderzoekersopleidingen en de positie van jonge onderzoekers aantrekkelijker te maken en het aantal (jonge) onderzoekers te laten groeien. Hiervoor zijn ingrijpende maatregelen en acties nodig van alle betrokken actoren; overheden, universiteiten, vakbonden en de jonge wetenschappers zelf. In dit statement focussen de ondertekenaars op deze twee bekende knelpunten in de aantrekkelijkheid van Nederland voor (jonge) onderzoekers: het lage aantal promotieplaatsen en het loopbaanperspectief van de jonge onderzoeker. De volgende drie acties zijn noodzakelijk om het perspectief en de positie van jonge onderzoekers te verbeteren: 1 Investeer in kennis: vergroot het aantal promotie- en postdocplaatsen 2 Verbeter de loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers 3 Werk aan een betere maatschappelijke positie van jonge onderzoekers 1

3 1 Investeer in kennis: vergroot het aantal promotie- en postdocplaatsen De kwaliteit en de concurrentiekracht van het Nederlands onderzoek wordt internationaal geprezen. Deze concurrentiekracht staat onder druk door enerzijds de bezuinigingen die in de afgelopen decennia zijn doorgevoerd (jaarlijks gemiddeld 0,5%) en anderzijds de toenemende investeringen die andere landen wel plegen (jaarlijks 5%) 1. Het relatief lage aantal onderzoekers zorgt ervoor dat Nederland maar beperkt aantrekkelijk is voor innovatieve bedrijven en dat ook de carrièremogelijkheden voor jonge onderzoekers zeer beperkt zijn. Om onze internationale concurrentiepositie te behouden is het noodzakelijk om het aantal onderzoekers te vergroten. Eén van de directe mogelijkheden daarvoor is het vergroten van het aantal plaatsen voor promovendi en postdocs. De VSNU heeft in het kader van de Kennisinvesteringsagenda gepleit voor jaarlijks 500 extra promotieplaatsen. Naar verwachting zullen deze extra plaatsen in ieder geval voldoen aan de meest directe vraag naar onderzoekers. 2 Verbeter de loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers De meeste jonge onderzoekers opteren voor een carrière in de wetenschap, maar voor het merendeel is geen plaats: zo'n 30 tot 40% van de promovendi vindt na de promotie een plaats aan de universiteiten, meestal als postdoc. Zo'n 50% daarvan krijgt na drie tot zes jaar onderzoek een vaste aanstelling 2. Tegelijk blijken de vaardigheden die promovendi en postdocs in de wetenschap hebben opgedaan in beperkte mate aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Deze uitstroom van jonge onderzoekers naar de maatschappij is wel van groot belang: het aantal kennisintensieve functies buiten de universitaire wetenschap neemt sterk toe. De volgende acties dienen te worden ondernomen: a Vroegtijdig duidelijkheid geven over loopbaanperspectieven binnen universiteiten Hoewel slechts 30 tot 40% van de promovendi en zo'n 50% van de postdocs aan de universiteit verbonden blijft, wil 58% van de promovendi en 80% van de postdocs binnen het onderzoek blijven 3. In de eindfase van het promotietraject en gedurende de eerste contractperiode van postdocs dient duidelijk aangegeven te worden of een vervolg in de wetenschap tot de mogelijkheden behoort. De promovendus en de postdoc kunnen hierdoor tijdig beslissingen maken over hoe de verdere loopbaan in te richten. Universiteiten dienen hun personeelsbeleid hierop af te stemmen. Dat kan bijvoorbeeld door het invoeren van verplichte loopbaangesprekken vanaf het derde jaar van het promotietraject en jaarlijks in de postdoc-aanstelling; en door het aanbieden van een persoonlijk budget, dat gebruikt kan worden ter oriëntatie op een andere baan als duidelijk is dat een carrière in de wetenschap er niet in zit. b Goede doorstroom van jonge onderzoekers De opbouw van het wetenschappelijk personeel, de piramide van promovendi tot hoogleraren, dient evenwichtig te zijn. Op dit moment bestaat er een duidelijke flessenhals bij de UD-posities, waardoor relatief weinig jonge onderzoekers de kans krijgen op een vaste aanstelling. Om de loopbaan-mogelijkheden voor jonge onderzoekers te waarborgen, dienen universiteiten aandacht te besteden aan dit knelpunt. Een uitbreiding van het aantal UD-,UHD- en hoogleraarsplaatsen helpt om op termijn een goede doorstroom van onderzoekers mogelijk te maken, maar is niet de ultieme oplossing van het probleem. 1 Het Nederlands Observatorium van Wetenschap en Technologie (NOWT) 'Wetenschaps- en technologie-indicatoren 2005' (NOWT 2005). 2 Over het percentage promovendi dat als onderzoeker een baan vindt is discussie mogelijk. In 'Promoveren en de arbeidsmarkt: ervaringen van de lost generation' (OCW 1996) wordt gesteld dat 33% een baan vindt aan de universiteit en 12% aan een onderzoeksinstituut. In totaal vindt 45% een functie in het onderzoek. Het aantal post-docs dat een vaste aanstelling vindt is in principe onbekend, omdat het aantal postdocs onbekend is. Het gaat hier om een ruwe inschatting. 3 Zie: PNN, 'Tussen wens en werkelijkheid: carriereperspectieven van jonge onderzoekers' (PNN 2006). 2

4 c Gebruik 'tenure tracks' Door invoering van het instrument tenure track kan vroegtijdig duidelijkheid gegeven worden: een vaste aanstelling is hierbij alleen afhankelijk van de prestaties van de promovendus of postdoc. Dit vergt een goede financiële planning door de universiteit en daarmee ook zekerheid van bekostiging van onderzoeksprogramma's op de middellange termijn (5-10 jaar). Het instrument tenure track is niet zaligmakend; vaste posities zijn alleen mogelijk voor de bovenkant van de populatie jonge onderzoekers en dit instrument is derhalve nooit een oplossing voor de brede groep jonge onderzoekers. De voor- en nadelen van het instrument tenure track dienen verder verkend te worden. d Voorkom langdurige stapeling van postdoc-contracten Stapeling van (tijdelijke) contracten voor postdocs dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Leidinggevenden kunnen een keus maken: een contract voor onbepaalde tijd of oriëntatie elders. Dit uitgangspunt behoort bij goed werkgeverschap: indien nodig biedt het mensen de kans zich te oriënteren op de niet-academische arbeidsmarkt en het geeft werknemers meer duidelijkheid over de vraag of een wetenschappelijke carrière tot de mogelijkheden behoort. De CAO biedt voldoende houvast om een dienstverband voor onbepaalde tijd te kunnen ontbinden, bij onvoldoende functioneren of als financiële middelen wegvallen. Dit vraagt van de instellingen extra aandacht voor het helder beoordelen of een postdoc in aanmerking komt voor een positie voor onbepaalde tijd en bij een negatieve beoordeling facilitering bij het bieden van perspectief op mogelijkheden buiten de wetenschap. e Waarborg de flexibiliteit van het onderzoeksbeleid Bij dit uitzicht geven op vaste aanstellingen is van belang dat ook de flexibiliteit van het gehele wetenschappelijk personeel in het oog wordt gehouden. Daar waar een te groot aantal tijdelijke aanstellingen de aantrekkelijkheid van de positie van onderzoekers vermindert, legt een te groot aandeel vaste aanstellingen grote beperkingen op aan de vernieuwing van het onderzoek en dus ook het streven naar focus & massa. Een gezonde instelling kent dus een evenwicht tussen het aantal vaste medewerkers en het aantal tijdelijke posities. 3 Werk aan een betere maatschappelijke positie van jonge onderzoekers Het overgrote deel van de promovendi en postdocs zal naar de maatschappij uitstromen. Een onderzoekersopleiding aan een universiteit dient zodoende op te leiden voor onderzoeksfuncties binnen de wetenschap én de samenleving. Dit komt ook tot uitdrukking in de voorgestelde acties waarbij zowel universiteiten als de overheid een duidelijke verantwoordelijkheid dragen: a Sluit onderzoekersopleidingen beter aan bij de behoeftes van de arbeidsmarkt Maatschappelijke oriëntatie en mogelijkheden voor het ontwikkelen van zogenaamde generic skills (managementcompetenties en dergelijke) dienen binnen elk promotietraject beschikbaar te zijn. Binnen een deel van de trajecten bestaan deze mogelijkheden al. Binnen andere trajecten dient deze ruimte geschapen te worden. Hierbij kan de employability van de promovendus (en later de postdoc) sterk vergroot worden. b Onderzoek of differentiatie in het promotiestelsel mogelijk is Meer hoger opgeleiden betekent ook meer diversiteit in hoger opgeleiden. Om de promotietrajecten optimaal aan te laten sluiten bij de maatschappelijke vraag, dient onderzocht te worden in hoeverre een ander profiel van de gepromoveerde ook een andere opleiding in de zogenaamde derde cyclus betekent. Dit kan per discipline sterk verschillen. Diverse partijen, waaronder de VSNU en de AWT, hebben aangegeven dat de mogelijkheden van differentiatie onderzocht dienen te worden. Hierbij gaat het om nieuwe opleidingen binnen de derde cyclus, die qua duur en aard afwijken van het huidige doctoraat. In de komende tijd zal de VSNU hiertoe een aanzet geven. De voor- en nadelen voor jonge onderzoekers van differentiatie kunnen in dit onderzoek worden meegenomen. 3

5 c Open de dialoog met het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs voor het benutten van het potentieel aan jonge onderzoekers Andere onderwijssectoren als het voortgezet onderwijs en het hbo hebben de noodklok geluid: de kwaliteit van het onderwijs loopt terug en er dreigt een tekort aan leraren. Er is meer professionaliteit met een wetenschappelijke achtergrond voor de klas gewenst. Een toename van het aantal gepromoveerde leerkrachten kan uitstekend in die lacune voorzien. Dit is één voorbeeld van een sector waar gepromoveerd talent van nut kan zijn. Wij bevelen aan meer bedrijfstakken te stimuleren gepromoveerde onderzoekers als potentieel te benutten. Bij deze drie aanbevelingen dienen we rekening te houden met de verschillen tussen de disciplines. Zo verschilt niet alleen het arbeidsmarktperspectief over de disciplines, maar waarschijnlijk ook de behoefte van de maatschappij om nieuwe opleidingen te introduceren. Conclusie Talent heeft de toekomst. Om voldoende talent aan te trekken én te behouden is het noodzakelijk om de onderzoekersopleidingen en de positie van jonge onderzoekers aantrekkelijker te maken en het aantal jonge onderzoekers te laten groeien. De hierboven genoemde actiepunten spelen hier een belangrijke rol in. De betrokken partijen, universiteiten, overheid, jonge onderzoekers en ook het bedrijfsleven, dienen deze actiepunten op te pakken. Zonder gerichte investeringen kan geen stap worden gezet richting een betere positie van jonge onderzoekers. Hier ligt een duidelijke taak voor de overheid. De universiteiten hebben een duidelijke verantwoordelijkheid in een goede en transparante besteding van deze middelen. De onderstaande partijen roepen daarom het kabinet op te investeren in promotie- en postdocplaatsen en het bevorderen van een dialoog tussen arbeidsmarkt en universiteiten om het perspectief en het imago van de gepromoveerde onderzoeker te verbeteren. Jonge onderzoekers zijn immers de toekomst van onze wetenschap én innovatie: geen kostenpost, maar louter een investering. Pas dan kunnen we spreken van 'talent in eigen hand'. Vereniging van Universiteiten Promovendi Netwerk Nederland (PNN) ABVAKABO FNV 4

VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID

VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID VAN WENS NAAR WERKELIJKHEID de verbetering van de carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Derek Jan Fikkers, Koen van Dam Verschenen in: Th&ma, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management Jaargang

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Passend Promoveren. Derde fase van het Hoger Onderwijs vraagt om maatwerk

Passend Promoveren. Derde fase van het Hoger Onderwijs vraagt om maatwerk Passend Promoveren Derde fase van het Hoger Onderwijs vraagt om maatwerk De Nederlandse universiteiten willen met hun promotiebeleid zoveel mogelijk talent aan zich binden. Om deze reden zijn zij een groot

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van promovendi

Arbeidsvoorwaarden van promovendi Arbeidsvoorwaarden van promovendi Inhoud Introductie... 2 Data en methoden... 2 Resultaten... 3 Contractduur... 3 FTE... 4 FTE - totaal... 4 FTE gerelateerd aan onderwijstaken en onderzoekstijd... 4 Conclusie...

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009

VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009 VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009 Promovendi: feiten en cijfers De hieronder getoonde cijfers betreffen alleen de werknemerpromovendi: promovendi die bij de universiteit een aanstelling

Nadere informatie

Position paper. De promotiestudent. Door Liesbeth Enneking en Nicole Grégoire

Position paper. De promotiestudent. Door Liesbeth Enneking en Nicole Grégoire Position paper De promotiestudent Door Liesbeth Enneking en Nicole Grégoire Aanleiding Sinds enkele jaren bestaat er binnen Nederland een discussie over de rechtspositie van promovendi. In 2004 kwam de

Nadere informatie

ONDERZOEKSTALENT OP WAARDE GESCHAT

ONDERZOEKSTALENT OP WAARDE GESCHAT ONDERZOEKSTALENT OP WAARDE GESCHAT Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap September 2005 1. AMBITIE Nederland heeft de ambitie om binnen de Europese Unie tot de koplopers te behoren bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015

Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers. Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Vast en flexibel werk in de wetenschap: wensen & verwachtingen van werknemers Marian van der Klein, Onderzoekersdag Instituut Gak, 7 december 2015 Programma Presentatie voorlopige resultaten onderzoek

Nadere informatie

Jaarcongres KIVI NIRIA Presentatie Alexander Rinnooy Kan Lid Innovatieplatform

Jaarcongres KIVI NIRIA Presentatie Alexander Rinnooy Kan Lid Innovatieplatform Jaarcongres KIVI NIRIA 2009 Presentatie Alexander Rinnooy Kan Lid Innovatieplatform Vandaag Vrienden Van Wetenschap Positie van Nederland in de wereld Kennisinvesteringsagenda Sleutelgebieden Wat kunnen

Nadere informatie

Quick-scan Jong Talent

Quick-scan Jong Talent Quick-scan Jong Talent Over loopbanen van jonge wetenschappers (exclusief HOOP-gebied Gezondheid) augustus 2008 Veroni Larsen en Merei Lubbe t.b.v. VSNU programma: loopbanen van jonge wetenschappers Inhoud

Nadere informatie

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009

Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Vrouwen in de Wetenschap 12 januari 2009 Samenvatting Het aantal vrouwen in universitaire wetenschappelijke functies neemt gestaag toe. Het percentage vrouwelijke studenten, promovendi, universitair docenten,

Nadere informatie

Jane in de universitaire jungle

Jane in de universitaire jungle Jane in de universitaire jungle INLEIDING Nog los van een basisprincipe van gelijke rechten, wordt het belang van diversiteit binnen een organisatie tegenwoordig breed erkend. Diversiteit draagt bij aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Bedrijven kunnen de krapte op de arbeidsmarkt maar beter vóór zijn

Bedrijven kunnen de krapte op de arbeidsmarkt maar beter vóór zijn Bedrijven kunnen de krapte op de arbeidsmarkt maar beter vóór zijn De crisis zal de trend wat vertragen, maar de arbeidsmarkt wordt echt krapper, stelt professor dr. Andries de Grip. Dus kunnen bedrijven

Nadere informatie

onderzoeks talent op waarde geschat [ notitie]

onderzoeks talent op waarde geschat [ notitie] op waarde geschat onderzoeks [ notitie] onderzoeks op waarde geschat onderzoeks op waarde geschat onderzoeks op waarde geschat pagina 5 7 7 8 8 9 11 11 11 11 13 13 14 14 15 16 18 18 19 20 21 Inhoud 1.

Nadere informatie

ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Het akkoord wordt gesloten tegen een onzekere economische achtergrond.

ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse Universiteiten. Het akkoord wordt gesloten tegen een onzekere economische achtergrond. Akkoord CAO Nederlandse Universiteiten CAO 1 maart 2010 t/m 31 december 2010 akkoord CAO NU 1 maart 2010 t/m 31 december 2010 1 De VSNU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten namens de

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Science System Assessment. Universitaire onderzoeksloopbanen. Barbara van Balen & Peter van den Besselaar

Science System Assessment. Universitaire onderzoeksloopbanen. Barbara van Balen & Peter van den Besselaar Science System Assessment Universitaire onderzoeksloopbanen Barbara van Balen & Peter van den Besselaar Het Rathenau Instituut stimuleert publiek debat en politieke oordeelsvorming over maatschappelijke,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I 2 0 1 7 Reinier Hoogendorp Evert Smit Simone van Houten BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 16094/10/WWB/samenvatting/170616 INLEIDING Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Kansen voor kennis. Prioriteiten van de universitaire branche voor de kabinetperiode 2007-2011

Kansen voor kennis. Prioriteiten van de universitaire branche voor de kabinetperiode 2007-2011 Kansen voor kennis Prioriteiten van de universitaire branche voor de kabinetperiode 2007-2011 POSITION PAPER Kansen voor kennis Prioriteiten van de universitaire branche voor de kabinetperiode 2007-2011

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

1. Wetenschappers in Nederland M/V

1. Wetenschappers in Nederland M/V 1. Wetenschappers in Nederland M/V 14,8 procent vrouwelijke hoogleraren in 2011 In 2011 studeerden meer vrouwen (53,6%) dan mannen af aan de Nederlandse universiteiten. Het aandeel vrouwen in wetenschappelijke

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

COR visie op aanpak promotierendement

COR visie op aanpak promotierendement COR visie op aanpak promotierendement Doel van dit document In de loop van 2012 zal de Adviescommissie Organisatie en Personeelsbeleid (ACOP) starten. Een CORlid zal uitgenodigd worden om zitting te nemen

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 615 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998 Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

Pleidooi voor loopbaanbeginsel in academische wereld

Pleidooi voor loopbaanbeginsel in academische wereld Prof. Janet van Hell Pleidooi voor loopbaanbeginsel in academische wereld Wetenschapper vindt geen geplaveid loopbaanpad Frank van der Mijn Talentvolle (jonge) wetenschappers die reeds hebben bewezen tot

Nadere informatie

BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES

BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES BIJLAGE II: REGELING SUBSIDIEVERLENING 2017-2018 INFORMATIE VOOR SUBSIDIEAANVRAGERS EN DE FINANCIËLE ADMINSITRATIES INHOUD 1) WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?... 1 2) SUBSIDIE VOOR MATERIËLE KOSTEN...

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus. ORD Amsterdam, 11 mei 2006

Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus. ORD Amsterdam, 11 mei 2006 Publieke en private financiering van hoger onderwijs Ib Waterreus ORD Amsterdam, 11 mei 2006 Publieke en private financiering van hoger onderwijs Inleiding Eind vorig jaar sloeg The Economist alarm over

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Call for proposals. Westerdijk Talentimpuls. Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 1 Call for proposals 2017 Den Haag, maart 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 2 Inleiding en doel Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Persoonlijke rapportage van B. Smit www.picompany.biz Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiMedia intern Manager Gegevens Career Values Datum

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. FEZ/IR/2001/24182 van Rijn 13 juni 2001

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. FEZ/IR/2001/24182 van Rijn 13 juni 2001 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 AE 's-gravenhage Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Chinese borden Universiteiten in en uit balans

Chinese borden Universiteiten in en uit balans Chinese borden Universiteiten in en uit balans 15-03-2016, Science in Transition conferentie Barend van der Meulen, Elizabeth Koier, Edwin Horlings 2 Universiteiten uit en in balans Barend van der Meulen

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Welkom. Welkom Welkom. werkgeversnetwerk SAM - -

Welkom. Welkom Welkom. werkgeversnetwerk SAM -  - Welkom Welkom Welkom Hoe krijg ik mijn medewerker regisseur van zijn, haar loopbaan? Inspiratieworkshop Het voeren van het goede loopbaangesprek vanuit Duurzame Inzetbaarheid Annemiek Wienk Programma Waarom

Nadere informatie

Reactie op Wetenschapsvisie 2025

Reactie op Wetenschapsvisie 2025 Reactie op Wetenschapsvisie 2025 Datum 23 januari 2015 e-mail: d66hogeronderwijs@gmail.com Deze notitie omvat een eerste reactie op de Wetenschapsvisie 2025 van de werkgroep Hoger Onderwijs & Wetenschap

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Het belang van leren programmeren

Het belang van leren programmeren Het belang van leren programmeren Han van der Maas HL Psychologie UvA CSO Oefenweb.nl opzet Pleidooi voor programmeeronderwijs Ontwikkelingspsychologisch perspectief Non-formeel leren (examen) Program

Nadere informatie

PNN position paper: Bursalen en afwijkende aanstellingsvormen

PNN position paper: Bursalen en afwijkende aanstellingsvormen PNN position paper: Bursalen en afwijkende aanstellingsvormen Steeds meer universiteiten voeren ingrijpende wijzigingen door in het promotietraject. Het belangrijkste argument hiervoor is kostenbesparing.

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten

-2- Opleiding, opleidingen en onderwijs aan de universiteiten Verklaring van Münster omtrent de onderlinge relaties op het gebied van hoger onderwijs, wetenschap en onderzoek tussen Nederland, de Vlaamse Gemeenschap van België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 22 november 2001 PE 305.739/1-17 AMENDEMENTEN 1-17 ONTWERPVERSLAG - Piia-Noora Kauppi (PE 305.739) over de mededeling van de Commissie

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt

Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt Contactpersoon: Diederik Brink, 030 751 1726, dbrink@cnvo.nl Datum: juni 2014 Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen op

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3 Activiteitenplan 2012 Kamer UMC... 4 Activiteitenplan 2012 Kamer WO... 7

Inhoudsopgave. Inleiding... 3 Activiteitenplan 2012 Kamer UMC... 4 Activiteitenplan 2012 Kamer WO... 7 SoFoKleS in 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Activiteitenplan 2012 Kamer UMC... 4 Activiteitenplan 2012 Kamer WO... 7 Inleiding De sociale partners in de kennissector zien de stichting SoFoKleS als katalysator

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum: 11 januari Inleiding

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum: 11 januari Inleiding >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Bijlage 2. } De werkgroep Lange termijn keuzes. } De werkgroep Dynamisering van de kennisketen. } De werkgroep Dynamisering beroepsonderwijs

Bijlage 2. } De werkgroep Lange termijn keuzes. } De werkgroep Dynamisering van de kennisketen. } De werkgroep Dynamisering beroepsonderwijs Bijlage 2 Voor de invulling van de strategische agenda van het Innovatieplatform zijn verschillende werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroepen staan onder leiding van een van de leden van het Innovatieplatform.

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol

Moerdijk. gemeenff RAADSINFORMATIEBRIEF. 127Yol gemeenff Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van van bu en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Generatiepact Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer 22AUG zo{o 127Yol Verantwoordel ke llehouder:

Nadere informatie

Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt

Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt Contactpersoon: Malika Habouria, 030 751 1793, m.habouria@cnv.nl Datum: juli 2016 Onderzoek naar onderwijsarbeidsmarkt Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Overleg CAO Nederlandse Universiteiten ABVAKABO FNV AC/FBZ CNV Publieke Zaak VAWO/CMHF VSNU

Overleg CAO Nederlandse Universiteiten ABVAKABO FNV AC/FBZ CNV Publieke Zaak VAWO/CMHF VSNU Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 tot en met 1 1 De VSNU, Vereniging van Nederlandse Universiteiten, namens de universiteiten enerzijds en ABVAKABO FNV, AC/FBZ, CNV Publieke

Nadere informatie

Alle kinderen barsten van talent! Wetenschap en techniek haalt dit naar boven en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid

Alle kinderen barsten van talent! Wetenschap en techniek haalt dit naar boven en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid Alle kinderen barsten van talent! Wetenschap en techniek haalt dit naar boven en prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid Amsterdam, 11 november 2008 Kinderen willen de wereld ontdekken en zichzelf ontwikkelen

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

Marc van der Meer. Vakmensen en bewust vertrouwen professionalisering van MBO-docenten

Marc van der Meer. Vakmensen en bewust vertrouwen professionalisering van MBO-docenten Marc van der Meer Vakmensen en bewust vertrouwen professionalisering van MBO-docenten Inhoudsopgave - Deel 1. Ongenoegen en poli@sering - Deel 2. De arbeidsmarkt in het mbo - Deel 3. Professionaliseringsagenda

Nadere informatie

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg

Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Portrettengalerij werkende mantelzorgers in de ziekenhuisbranche Gefinancierd door StAZ en uitgevoerd door Stichting Werk&Mantelzorg Doorn, juli 2013 1. Inleiding 1.1 Werk&Mantelzorg in de zorgsector Stichting

Nadere informatie

constaterende dat, er aan universiteiten en hogescholen relatief veel mensen op basis flexcontracten werken;

constaterende dat, er aan universiteiten en hogescholen relatief veel mensen op basis flexcontracten werken; TWEEDE KAMER DER Vergaderjaar 014-015 STATEN-GENERAAL Nr. 47 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS constaterende dat, er aan universiteiten en hogescholen relatief veel mensen op basis flexcontracten werken; Constaterende

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011

CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 CAO-KINDEROPVANG, VOOR KINDERCENTRA EN GASTOUDERBUREAUS CAO-AKKOORD 2010-2011 Partijen bij de CAO Kinderopvang, te weten: Maatschappelijk Ondernemers Groep, gevestigd te Utrecht De Branchevereniging Ondernemers

Nadere informatie

cbbapeldoorn@cnv.nl Geachte heer Janssen, beste Gerald,

cbbapeldoorn@cnv.nl Geachte heer Janssen, beste Gerald, APG T.a.v. De heer Gerald Janssen, directeur HR POSTADRES Postbus 193 7300 AD Apeldoorn BEZOEKADRES Ovenbouwershoek 9 7328 JH Apeldoorn TELEFOON 055 526 42 00 FAX 055 526 42 10 INTERNET www.publiekediensten.nl

Nadere informatie

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007

1.Inleiding. 2.Profielen per 1 augustus 2007 logoocw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk VO/OK/2003/53723 Uw kenmerk Onderwerp tweede fase havo/vwo 1.Inleiding In het algemeen

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten Naar een facultair meerjarenplan 2016-2021 Opbrengst visiebijeenkomsten Het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen heeft eind mei en begin juni visiebijeenkomsten georganiseerd voor respectievelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Overzicht van onderzoeken door externe partijen (niet OCW of Inspectie) die impact hebben op de universiteiten Laatst bijgewerkt 26/04/16

Overzicht van onderzoeken door externe partijen (niet OCW of Inspectie) die impact hebben op de universiteiten Laatst bijgewerkt 26/04/16 Uitvoerende Titel project/onderzoek Inhoud Oplevering organisatie 1. AWTI Achtergrondstudie over de globalisering De studie biedt inzicht in de feitelijke globalisering en de-globalisering van kennis-

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.7a, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Gelet op artikel 1.7a, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit van houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de toegankelijkheid en de doelmatigheid van het hoger onderwijs door invoering van promotieonderwijs (Besluit experiment

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Kwaliteit en kansen voor elke leerling

Kwaliteit en kansen voor elke leerling Kwaliteit en kansen voor elke leerling Voorstel van de Commissie Monard St.A.M. 21 oktober 2009 Hilde Meysman Vooraf perspectief aanpak 1. Krijtlijnen voor de vernieuwing Het Vlaams secundair onderwijs

Nadere informatie

Quickscan Bouw 2012 samenvatting

Quickscan Bouw 2012 samenvatting 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de bouw sector KBB 2012.26 Curaçao, mei 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel

Nadere informatie

De opleiding tot onderzoeker op het gebied van de geesteswetenschappen. Advies van de Commissie Geesteswetenschappen

De opleiding tot onderzoeker op het gebied van de geesteswetenschappen. Advies van de Commissie Geesteswetenschappen De opleiding tot onderzoeker op het gebied van de geesteswetenschappen Advies van de Commissie Geesteswetenschappen april 1998 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belang van de promotieopleiding 5 3. Aantallen AIO's

Nadere informatie

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 pagina 2 Inhoud Pag. Profiel van de onderzoeksmaster 4 Beoordeling

Nadere informatie