Fysieke Kwaliteit. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit. (Dit thema is als prioriteit benoemd)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fysieke Kwaliteit. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit. (Dit thema is als prioriteit benoemd)"

Transcriptie

1 1: Veilige woon- en leefomgeving Sociale Kwaliteit (woonoverlast e.d.) Fysieke Kwaliteit Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit (Dit thema is als prioriteit Botsende levensstijlen Probleemgezinnen Leeftijd verschil Alcohol en drugsoverlast Verloedering Vandalisme Geluidsoverlast Stankoverlast Zwerf en dode dieren Plakken en kladden Voertuigen en aanzicht gemeenten Verontereining openbareweg en woningen (incl. tuinen) Geweld binnen het gezin Problematische gezinssituaties Vermijden van donkere rustige plekken Afnemende betrokkenheid publiek domein. Signalen afnemende leefbaarheid in de buurt. Woninginbraak Voertuigcriminaliteit In eerste instantie wordt de wijkagent ingeschakeld die samen met bv. Woningbouwcorporatie actie onderneemt. Lukt dit niet dan wordt ook de handhaver openbare orde van de gemeente hierbij betrokken. Ook de jongerenwerkers en het sociaal team spelen hierbij indien nodig een rol. Zowel de afdeling Beheer, de politie als de handhaver Openbare orde constateert en treedt op tegen de verschijningsvormen van verloedering. Ook wordt er samengewerkt met woningbouwcorporaties. Er is beleid ten aanzien van het plakken en kladden en zijn er vergunningsvoorschriften om verontreiniging tijdens evenementen tegen te gaan. Daarnaast voegt de gemeente altijd bij aangiften i.v.m. schade. Dit thema is als prioriteit benoemd in de kadernota. Bij de realiseren of herstructureren van woonwijken/industrie terreinen wordt rekening gehouden met onveiligheidsgevoelens. Daarnaast wordt er gezamenlijk (politie en de toezichthouder openbare orde en veiligheid) toezichtgehouden bij meldingen/signalen. Daarnaast is er ook eigen observatie van de zowel de politie als de handhaver. Door de komst van het integrale handhavingteam in 2010 zal dit toezicht toenemen. Huiselijk Geweld wordt op dit moment veelal geconstateerd door de politie. Bij een HG situatie wordt indien de betrokken dit willen Fier Fryslân ingeschakeld. Ook kan als de situatie dreigend wordt, over worden gegaan tot het opleggen van een huisverbod. Dit is bevoegdheid van de burgemeester. Ook andere hulpverleningsinstanties hebben een signaleringsfunctie Meldcode. (zoals huisartsen). (wijkagent) Jongerenwerk (Kearn) Woningbouwcoöperaties Stichting maatschappelijk werk GGZ Horeca ondernemers Sportverenigingen (kantines) VNN Veilig verkeer Nederland Woningbouwcorporaties Halt (wijkagent) Buurt en wijk verenigingen Plaatselijk Belang Ondernemers Stichting maatschappelijk werk Huisartsen Thuiszorg Bureau jeugdzorg GGZ GGD Woningbouwcorporaties Huiseigenaren Slachtofferhulp Openbaar ministerie Arriva Gemeenten van het Orde en veiligheid. Uren sociaalteam Integraal jeugd en Veiligheidsbeleid. Afdeling Beheer Handhaver Openbare Orde en Veiligheid Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid Vergunningverlener APV Plakken en Kladdenbeleid Evenementenbeleid Integraal overleg oud en nieuw Uren Afdeling Beheer Uren Afdeling Ruimte Financiering Fier Fryslan, Advies- en Steunpunt HG. Uren sociaal team WMO Financiering diverse activiteiten ter voorkoming van diefstal inbraak.

2 Indien er ingebroken wordt in woningen dan volgt er een technisch onderzoek van de politie. Daarnaast analyseert de politie hotspot of hottimes. Ook de gemeente speelt een rol bij inbraken zo kan de gemeente aandacht besteden aan het keurmerk veilig wonen. Het betreft met name een voorlichtingsrol. Daarnaast voert de toezichthouder openbare orde en de politie toezicht uit bij vakantiewoningen of mensen die op vakantie gaan. Breedwateroverleg Watersport verenigingen/instellingen. Subjectieve veiligheid/veilig heidsgevoel. Vermijden van donkere rustige plekken Indien er ingebroken/gestolen wordt van of vanaf motorvoertuigen/vaartuigen, dan volgt er een technisch onderzoek van de politie. Daarnaast analyseert de politie hotspot of hottimes. Ook de gemeente speelt een rol hierbij zo kan de aandacht besteden aan voorlichting. Hier gaat het enerzijds om het Algemene Veiligheidsgevoel van bewoners (hoe vaak voelt men zich onveilig) en anderzijds om het veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde plekken in de gemeente (zoals stations e.d. ). Het thema is nauw verbonden met de andere thema s in dit veiligheidsveld. Zie bovengenoemde partners bij de diverse thema s Zie bovengenoemde thema s

3 2: Bedrijvigheid en veiligheid Veilig winkelgebied Veilig Uitgaan (Dit thema is als prioriteit Veilige Evenementen Overvallen Onveiligheidsgevoelens van klanten, winkelend publiek, werknemers Winkeldiefstal Zwerfvuil Jongeren overlast. Overlast rondom uitgangsgelegenheden Geweld uitgaansleven Alcoholmobiliteit Geluidsoverlast Mishandeling Vechtpartijen Bedreiging Intimidatie Gevaarlijke situaties bij evenementen (openbare orde verstoringen) Oud en nieuw Geluidsoverlast Parkeeroverlast Veilig Toerisme Overlast campinggasten Gevaarlijke situaties in recreatiegebieden (brugspringers, te hard varen). Af en toe zijn er groepenjongeren die samen komen in de diverse winkelcentra in onze gemeente. Samen met wijkagenten, de jongerenwerkers en de handhaver openbare orde worden er met de jeugd gesproken. Ook vindt er regulier overleg plaats tussen de wijkagent en de ondernemersvereniging. De politie zet een horecadienst in tijdens de weekenden. Daarnaast wordt de handhaver openbare orde en veiligheid ingezet. Er is jaarlijks een horecaoverleg met Horeca Nederland. Indien er signalen zijn dat er problemen kunnen komen bij horecagelegenheden vindt er ad-hoc overleg plaats met de partners. De politie houdt regelmatig alcohol controles. Bij klachten over geluidsoverlast vinden er metingen plaats door het handhavingsteam. Om geweld te voorkomen houdt de politie extra toezicht bij uitgaanscentra, evenementen en in het algemeen in de openbare ruimte. Dit toezicht geschiedt veelal in combinatie met andere toezichthouders o.a. de handhaver Openbare. Grote evenementen worden getoetst aan het evenementenbeleid. Daarnaast vindt er vooroverleg plaats met evenementencoördinator en de benodigde partners. Bij grote evenementen wordt bij zowel de gemeente als bij de organisatie gewerkt met draaiboeken. De politie zet extra mensen in bij grote evenementen daarnaast worde handhaver openbare orde ook ingezet. Er is jaarlijks overleg met camping it Wiid over veiligheidsmaatregelen op en rond de camping. Ook wordt er in overleg met de gemeente inzet gepleegd door de politie op het water. Daarnaast is er een Breedwateroverleg. In dit overleg zitten de negen burgemeesters met veel water in de provincie. Bij dit overleg worden regionale afspraken gemaakt i.h.k van veiligheidsvraagstukken aangaande toerisme en water. (wijkagent) Jongerenwerk (Kearn) Winkeliers Brandweer Horecaondernemers Voedsel en Waren Autoriteit Horeca Nederland Plaatselijke Horecaondernemers Brandweer Veilig Verkeer Nederland Taxi branches (horeca) ondernemers Slachtofferhulp. Organisatoren Veiligheidsregio Vervoerders Taxi bedrijven Voedsel en Waren autoriteit Organisatoren evenementen KLPD Recreatie ondernemers Brandweer Fryske Gea Andere gemeenten Orde en veiligheid. Uren Afdeling Ruimte Beleidsplan openbare verlichting Alcohol preventie projecten Horecabeleid Uren evenementencoördinator Evenementenbeleid Orde Openbare orde en veiligheid Integrale veiligheidsbeleid breedwateroverleg

4 3: Jeugd en Veiligheid Overlast Jeugdgroepen Individuele probleemjongeren Jeugd, alcohol en drugs (Dit thema is als prioriteit Hangplekken Baldadigheid en vandalisme Onveiligheidsgevoele ns buurtbewoners Probleemgezinnen Harde kern overlast veroorzakers/criminel e activiteiten (inbraken, diefstal) Hoog schoolverzuim Zorgt voor overlast op de openbare weg Drugsgebruik/handel Meelopers Veelplegers Problematisch druggebruik en daaraan gerelateerde criminaliteit (inbraken, overvallen) Productie van en handel in drugs Agressie van dronken jongen in het publieke domein Excessief indrinken In het GNOT overleg worden de jeugdgroepen in kaart gebracht en wordt besproken hoe we met de jeugd in contact komen en welke maatregelen moeten worden genomen. Deze maatregelen kunnen zijn: pro-actief (jeugdhonken e.d.), preventief (jongerenwerkers zoeken de jongeren op), preparatie (activiteiten organiseren om overlast te voorkomen), repressief (Handhavend optreden van politie en gemeentelijke toezichthouder), nazorg (met de jeugd in gesprek blijven en kijken hoe de overlast in de toekomst kan worden voorkomen).het GNOT overleg vindt 6 wekelijks plaats. Eventuele probleem gezinnen worden aangemeld bij het Sociaal T In het GNOT overleg worden de jeugdgroepen in kaart gebracht en wordt besproken hoe we met de jeugd in contact komen en welke maatregelen moeten worden genomen. De werkwijze is hetzelfde als bij overlast gevende jongeren alleen zal de politie bij criminele activiteiten eerder het onderzoek zelf uitvoeren, waardoor de rol van de andere partners afneemt. Er worden zowel preventieve als repressieve maatregelen getroffen om alcohol en drugs gebruik te voorkomen dan wel te beperken. Dit gebeurt doormiddel van voorlichting (scholen) en het actief opzoeken van jongeren en opsporen van alcohol en drugs gerelateerde criminele feiten. Ouders Jongeren werkers (Kearn) Omwonenden Bureau Jeugdzorg Schoolmaatschappelijk werk Halt Veiligheidshuis Ouders Jongeren werkers (Kearn) Omwonenden Bureau Jeugdzorg Schoolmaatschappelijk werk Halt Veiligheidshuis Ouders Jongeren werkers (Kearn) Omwonenden Bureau Jeugdzorg Schoolmaatschappelijk werk Halt Uren Mienskip openbare Uren Mienskip Uren Mienskip Integraal jeugd en veiligheidsbeleid

5 Veiligheid in en om school Verkeersveiligheid bij de school Overlast op schoolpleinen en vernielingen Baldadigheid schooluitval Elk jaar worden er verkeersexamens georganiseerd door de gemeente op de basisscholen. Ook faciliteert de gemeente weerbaarheidtrainingen voor basisschool leerlingen. Project Triple P. Project geweld is niet normaal wordt ook gepresenteerd aan de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ouders Omwonenden VVN Uren Mienskip

6 4: Fysieke Veiligheid Verkeersveiligh eid (Dit thema is als prioriteit Verkeer in winkelstraten Verkeer rondom scholen Hard rijden in de bebouwde kom Verlichting voertuigen/fietsen De politie houdt diverse controles op snelheid, alcohol, verlichting e.d. In 2008 is het gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. In dit plan worden diverse maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid waar nodig te verbeteren. Hierbij vindt frequent afstemming plaats tussen de verkeersdeskundige van de gemeente en de verkeersdeskundige van de politie plaats. Ook zijn er diverse voorlichtingcampagnes op scholen Veilig Verkeer Nederland Uren Ruimte Brandveiligheid gebouwen Afwezigheid brandmeldsystemen Niet naleven bouwvoorschriften Onbegaanbaarheid vluchtroutes Bij de vergunningverlening is dit een toetsmoment. Daarnaast handhaaft het handhavingsteam op de brandveiligheidsvoorschriften. De brandweer heet aanvalsplannen voor gebouwen om de brand te bestrijden. Brandweer Ondernemers Woningbouwcorporaties Uren handhavingsteam. Uren brandweer Externe Veiligheid LPG stations Vervoer gevaarlijke stoffen over wegen, spoorwegen, waterwegen Risicovolle bedrijven en risico ontvangers (bejaardencentum) Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met de externe veiligheidscomponenten. Daarnaast wordt de risicokaart frequent geüpdatet. Ook is er structureel overleg tussen de betrokken afdelingen, Regionale brandweer Ondernemers Uren Afdeling BEHEER Uren Brandweer Uren Afdeling Ruimte openbare Voorbereiding op de Rampenbestrijd ing Pandemieën Grote branden Geen drinkwatervoorziening Stroomuitval Vliegtuigongeluk Terrorisme Elk jaar wordt het rampenplan geüpdatet. In 2010 zal de Wet veiligheidregio in werking treden. Dit heeft grote gevolgen voor de rampenorganisatie van de gemeente (oranjekolom). De gemeente weet welke kwetsbare objecten er zijn en heeft indien nodig contact met de or van deze kwetsbare objecten. Brandweer (HVD) GHOR (HVD) Buurgemeenten Rode Kruis Defensie Terroristisch gevoelige bedrijven openbare Uren van diverse afdelingen voor opleiden en oefenen.

7 5: Integriteit en veiligheid Polarisatie en Radicalisering Extremisten Rechtenactivisten De gemeente faciliteert een antidiscriminatie voorziening. Ook is er overleg met het AZC in Burgum. Dit overleg is om problemen te signaleren en op te lossen. Daarnaast vindt er ad-hoc overleg plaats tussen de partners bij eventuele aanwijzingen van radicalisering. AZC Burgum Veiligheidshuis Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit (Dit thema is als prioriteit Veilige Publieke Taak Informatieveilig heid Drugsbendes Illegale casino s Vrouwenhandel Mensensmokkel Drugs laboratoria Wapenhandel Witwas praktijken Fraude (bouw) Intimidatie werknemers publieke taak Bedreiging werknemers publieke taak Gemeenten zijn, net als andere overheidsor, kwetsbaar als het gaat om de (digitale) dienstverlening en met name het veilig/beveiligd uitvoeren van deze dienstverlening en het beheer van persoonsgegevens. De gemeente beschikt over een drugsbeleid, prostitutiebeleid en over een BIBOB ambtenaar. Ook zijn we deelnemer aan het convenant Regionaal Informatie en Expertisecentrum Noord. Het RIEC ondersteunt de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad in Noord Nederland. In het RIEC werken gemeenten, Justitie, Politie, Belastingdienst, FIOD/ECD, SIOD en RCF samen om ernstige vormen van criminaliteit tegen te gaan. De gemeente is zelf werkgever met een publieke taak, maar is ook een belangrijke spil in het lokale domein: op lokaal en regionaal niveau kunnen er afspraken worden gemaakt tussen politie, OM en diverse werkgevers; daartoe is er een nagenoeg landelijk dekkend netwerk van VPT-regio s gerealiseerd: regio s waarin deze lokale en regionale samenwerking tussen deze (keten)partners vorm heeft gekregen. o Optimalisering van de weerbaarheid van de gemeentelijke digitale dienstverlening/digitale processen in het algemeen door een combinatie van: 1. Opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatieveiligheid 2. Bestuurlijk en organisatorisch borgen van informatieveiligheid binnen de Gemeente 3. Implementeren van technische en organisatorische randvoorwaarden voor informatiebeveiliging vanuit een gemeenschappelijk normenkader: de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) 4. Vlotte incidentdetectie en -coördinatie Belastingdienst Justitie FIOD/ECD SIOD Ondernemers RIEC Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Alle werkgevers met een publieke taak, zoals scholen, zorginstellingen, sociale diensten woningcorporaties Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) Taskforce Bestuur Informatieveiligheid en Dienstverlening (BID) Uren HRM Alle gemeentelijke afdelingen.

8 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit Corruptie De gemeente beschikt over Integriteitcode bestuur en ambtenaren. Daarnaast is er een lijst met nevenfuncties en is er Aanbestedingsbeleid. Integriteitbeleid

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij

Jaarverslag 2012. Extract Boxtel. Politieregio Brabant-Noord District Meierij Jaarverslag 2012 Extract Boxtel Politieregio Brabant-Noord District Meierij Definitieve versie 1 15-03-2013 2 Voorwoord Voor u ligt het laatste jaarverslag van de politie district Meierij. Met de komst

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m""" IS~ "' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER

,J t&:?emeel//e. uantünuûliel ' m IS~ ' _,_!JemeetJle. uongerodeel. Kollumerland c.a. GEWOA N BYS0NDER c s K "' _,_!JemeetJle uongerodeel,j t&:?emeel//e uantünuûliel ' m""" IS~ GEWOA N BYS0NDER Kollumerland c.a. ~ 1t1 houdsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 De lokale situatie 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND

UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND UITVOERINGSPLAN ALCOHOL & DRUGS 2011-2013 GEMEENTE WATERLAND Zorg & Welzijn Januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten uitvoeringsplan 4 2.1. Startnotitie 4 2.2. Uitkomsten in gesprek

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie