De Bijzondere Financieringswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Bijzondere Financieringswet"

Transcriptie

1 De Bijzondere Financieringswet Wijzigingen n.a.v. de zesde staatshervorming 12 december kick off Groenboek Wim Van den Bossche Kenneth Vyncke

2 De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming 2. Huidige bijzondere financieringswet 3. Nieuwe bijzondere financieringswet : gewesten 4. Nieuwe bijzondere financieringswet : gemeenschappen 5. Besluiten 2

3 De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming 2. Huidige bijzondere financieringswet 3. Nieuwe bijzondere financieringswet : gewesten 4. Nieuwe bijzondere financieringswet : gemeenschappen 5. Besluiten 3

4 Zesde staatshervorming in een notendop Huidige situatie (2011): uitgaven G&G = 56,090 miljard Overdracht bevoegdheden t.b.v. 16,898 miljard euro Arbeidsmarkt : 4,326 miljard Gezinnen / kinderbijslag : 5,900 miljard Gezondheidszorg : 4,211 miljard Fiscale uitgaven : 1,911 miljard Andere bevoegdheden : 0,549 miljard Fiscale autonomie t.b.v. 10,736 miljard (o.a. 40% van 1,911 miljard fiscale uitgaven) 4

5 Nieuwe Bijzondere Financieringswet Basisprincipes Vermijden van deloyale concurrentie Behoud van de regels inzake progressiviteit van de personenbelasting Geen enkele deelstaat mag structureel verarmen Waarborgen van de leefbaarheid op lange termijn van de federale staat en handhaven van zijn fiscale prerogatieven met betrekking tot het interpersoonlijke herverdelingsbeleid Versterken van de responsabilisering van de deelstaten in verband met hun bevoegdheden en hun gevoerde beleid 5

6 Nieuwe Bijzondere Financieringswet Basisprincipes Rekening houden met de externe aangelegenheden, de sociologische realiteit en de rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rekening houden met bevolkingscriteria en leerlingencriteria Behoud van de solidariteit tussen de deelstaten, zonder perverse effecten Verzekeren van de financiële stabiliteit van de deelstaten Rekening houden met de inspanningen die alle deelstaten samen moeten leveren om de overheidsfinanciën gezond te maken De pertinentie van de voorgestelde modellen wordt via simulaties nagegaan. 6

7 Nieuwe Bijzondere Financieringswet Aan te passen regelgeving m.b.t. financiering Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten Gewone wet van 31 december 1983 houdende organisatie van de financiering van de Duitstalige Gemeenschap Aan te passen regelgeving m.b.t. bevoegdheden Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 7

8 De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming 2. Huidige bijzondere financieringswet 3. Nieuwe bijzondere financieringswet : gewesten 4. Nieuwe bijzondere financieringswet : gemeenschappen 5. Besluiten 8

9 Huidige financieringswet Gewesten Deel opbrengsten PB (basisdotatie + negatieve term) Deel opbrengsten PB (specifieke bevoegdheden 1993 & 2001) Opcentiemen / afcentiemen (6,75%) Gewestelijke belastingen (eigenlijke & oneigenlijke) Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Trekkingsrechten Overname dienst gewestbelastingen Dodehand (Brussel) Solidariteitstussenkomst Leningen Gemeenschappen Deel opbrengsten PB Deel opbrengsten BTW (basisdotatie + Lambermontmiddelen) Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Universitair onderwijs voor buitenlandse studenten Compensatie kijk- en luistergeld Leningen 9

10 Huidige financieringswet (bron: studiedag bfw ITINERA, 13 november 2012) 10

11 Huidige financieringswet (bron: Bisciari en Van Meensel, de hervorming van de wet betreffende de financiering van de G & G, NBB Economisch Tijdschrift, juni 2012) 11

12 De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming 2. Huidige bijzondere financieringswet 3. Nieuwe bijzondere financieringswet : gewesten Fiscale autonomie Dotaties voor (nieuwe) bevoegdheden Solidariteitstussenkomst Overgangsmechanisme Responsabilisering Correcte financiering Brusselse instellingen Simulaties 4. Nieuwe bijzondere financieringswet : gemeenschappen 5. Besluiten 12

13 Huidige => nieuwe financieringswet Gewesten Deel opbrengsten PB (basisdotatie + negatieve term) Deel opbrengsten PB (specifieke bevoegdheden 1993 & 2001) Opcentiemen / afcentiemen (6,75%; art. 9, 1) Gewestelijke belastingen (eigenlijke & oneigenlijke) Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Trekkingsrechten Overname dienst gewestbelastingen Dodehand (Brussel) Solidariteitstussenkomst Leningen Gewesten Fiscale autonomie PB (opcentiemen) Deel opbrengsten PB (specifieke bevoegdheden 1993, 2001 & 2011) Opcentiemen / afcentiemen (6,75%; art. 9, 1) : afgeschaft, gaat op in fiscale autonomie Gewestelijke belastingen (eigenlijke & oneigenlijke) Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Trekkingsrechten : opgenomen in specifieke bevoegdheden Overname dienst gewestbelastingen Dodehand (Brussel) Solidariteitstussenkomst : zonder pervers effect Leningen Overgangsmechanisme Responsabilisering (klimaat en pensioenen) Correcte financiering Brusselse instellingen 13

14 Gewesten: opbrengsten PB => fiscale autonomie Basisdotatie Basisbedrag 2000 per gewest (= B G ) Jaarlijkse aanpassing aan CPI en BBP (= Ba G ) Ba = Ba G Verdeling Ba over gewesten volgens in dat jaar geldende fiscale capaciteit (= de in ieder gewest volgens woonplaatscriterium - gelokaliseerde PB) Resultaat : één aangepast basisbedrag PB per gewest 2012 : 14,1 miljard (waarvan 8,9 miljard VG) Principe Gewesten staan zelf in voor het genereren van middelen Daartoe wordt federale belasting verminderd met factor = basisdotatie PB + gecorrigeerde negatieve term + 40% overgedragen middelen voor fiscale uitgaven Negatieve term Basisbedrag 2002 per gewest (B G ) = netto-opbrengst berekend op basis van reeks overgedragen gewestbelastingen voor jaren 1999, 2000 en 2001 Jaarlijkse aanpassing aan CPI en 91% BBP (Ba G ), behalve voor K&Lgeld (enkel CPI) Geen optelling en verdeling volgens FC Resultaat : één aangepaste negatieve term per gewest 2012 : -4,6 miljard (waarvan -2,9 miljard VG) 14

15 Gewesten: opbrengsten PB => fiscale autonomie Basisdotatie Oorsprong: budgettaire massa die federale overheid in begroting inschreef in jaar vóór overdracht Elke massa had eigen overgangsregels Vanaf 2000 : enige massa Deel I middelen ter financiering van bevoegdheden overgedragen door BW 8/8/1988, verminderd met NST Eerste massa lopende uitgaven Tweede massa vastleggingskredieten voor investeringsuitgaven (infrastructuur en openbaar vervoer) en uitgaven economische expansie; in 1988 vermindering met 1/3 van de investeringsuitgaven Derde massa vanaf 1993: middelen ter financiering van overgedragen bevoegdheden door BW 16/7/1993 (Sint-Michielsakkoord); o.a. werking en personeel landbouw Deel II middelen ter financiering van bevoegdheidsoverdracht inzake Gemeente- en Provinciefonds Eerste massa in begroting voorziene kredieten voor Gemeente- en Provinciefonds, exclusief Brabant Tweede massa vanaf 1995 (Sint-Michielsakkoord): in begroting voorziene kredieten voor Provinciefonds, luik Brabant Deel III middelen ter vervanging van dotaties vóór 1989 toegekend op basis van GW 9/8/1980 tot hervorming instellingen en die bestemd waren voor de financiering van de krachtens de BW 8/8/1980 overgedragen bevoegdheden Deel IV middelen voortvloeiend uit koppeling delen I, II en III aan BNP; excl nationale solidariteitstussenkomst 15

16 Gewesten: opbrengsten PB => fiscale autonomie Basisdotatie : oorsprong BW 8/8/1980 : plaatsgebonden aangelegenheden: - ruimtelijke ordening - leefmilieu - landinrichting en natuurbehoud - huisvesting - waterbeleid - economisch beleid - energiebeleid - ondergeschikte besturen - tewerkstellingsbeleid - toegepast wetenschappelijk onderzoek GW 8/8/1988 : uitbreiding bevoegdheden: - monumenten en landschappen - bescherming van het leefmilieu - afvalstoffenbeleid - politie van gevaarlijke bedrijven - visteelt - waterproductie en -voorziening - zuivering van afvalwater - energie - tewerkstelling - wetenschapsbeleid - ondergeschikte besturen - openbare werken en vervoer - economie - wetenschappelijk onderzoek 16

17 Gewesten: opbrengsten PB => fiscale autonomie Omvang Ten belope van 10,7 miljard (waarvan 6,7 miljard voor Vlaanderen): 14,3 miljard (afschaffing basisdotatie PB) - 4,3 miljard (afschaffing gecorrigeerde negatieve term) miljoen (toekenning 40% overgedragen fiscale uitgaven) = ongeveer 25% van de opbrengsten van de personenbelasting 17

18 Gewesten: opbrengsten PB => Methode fiscale autonomie Federaal: PB verminderen met 25% (100 - > 75) Gewesten: PB vermeerderen met 33 opcentiemen (75 - > 100) Belastbare basis opcentiemen = federale belasting (geen split rate ) Vgl. met proportionele opcentiemen gemeenten en provincies bij OV MAAR hier uitgebreide opcentiemen Autonomie inzake belastingtarieven Autonomie inzake belastingschijven Binnen bepaalde grenzen Belastbare basis PB, bedrijfsvoorheffing en inning blijven federaal 18

19 Gewesten: opbrengsten PB => Voorbeeld 1 fiscale autonomie Alleenstaande werknemer met belastbaar inkomen van euro, en zonder buitenlandse inkomsten Belastingvrij minimum = euro Totaal Federaal Regionaal Inkomensgrens Totaal Federaal Regionaal Opbrengst Gecumuleerde Opbrengst Gecumuleerde Opbrengst Gecumuleerde tarief tarief tarief per schijf opbrengst per schijf opbrengst per schijf opbrengst 0, ,00 25% 18,75% 33,33% 465,00 465,00 348,75 348,75 116,25 116, , ,00 30% 22,50% 33,33% 1.002, ,00 751, ,25 250,50 366, , ,00 40% 30,00% 33,33% 2.996, , , ,25 749, , , ,00 45% 33,75% 33,33% 7.020, , , , , , , ,00 50% 37,50% 33,33% 2.835, , , ,50 708, ,50 Totaal , , ,50 Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB 19

20 Gewesten: opbrengsten PB => fiscale autonomie Voorbeeld 2 Zelfde uitgangssituatie Vlaamse overheid differentieert belastingtarieven Opbrengst unitair tarief Federaal Regionaal Inkomensgrens Unitair Federaal Regionaal Opbrengst Gecumuleerde Opbrengst Gecumuleerde Opbrengst Gecumuleerde tarief tarief tarief per schijf opbrengst per schijf opbrengst per schijf opbrengst 0, ,00 25% 18,75% 25,00% 465,00 465,00 348,75 348,75 87,19 87, , ,00 30% 22,50% 22,50% 1.002, ,00 751, ,25 169,09 256, , ,00 40% 30,00% 22,50% 2.996, , , ,25 505,58 761, , ,00 45% 33,75% 22,50% 7.020, , , , , , , ,00 50% 37,50% 75,00% 2.835, , , , , ,16 Totaal , , ,16 Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB 20

21 Gewesten: opbrengsten PB => Beperkingen fiscale autonomie Deelstaten : geen belangenconflict inroepen als federale overheid wijzigingen aanbrengt aan belastbare basis, tarief, vrijstellingen of andere elementen Federale overheid blijft bevoegd voor belasting der niet-inwoners (BNI) Uitoefening bevoegdheden met behoud van progressiviteit en met naleving van federale loyauteit Afwijkingen op een progressieve tariefstructuur worden aan banden gelegd door 2 voorwaarden: het gewestelijk opcentiementarief op een belastingschijf mag niet lager zijn dan 90% van het hoogste gewestelijk opcentiementarief van de lagere belastingschijven het belastingvoordeel per belastingplichtige ingevolge de afwijking op de progressiviteitsregel mag niet meer dan euro (geïndexeerd) per jaar bedragen 21

22 Gewesten: opbrengsten PB => fiscale autonomie Gewesten : gevolgen toegenomen fiscale autonomie Eigen fiscale ontvangsten (2012): stijgen van 8,8 miljard (gewestbelastingen) vóór 6 de staatshervorming naar 19,5 miljard (gewestbelastingen + opcentiemen) na 6 de staatshervorming Dotaties verminderen met 10,0 miljard (exclusief financiering van extra bevoegdheden) Fiscale autonomie (PB) slaat op massa van: maximaal 2,4 miljard (maximaal 6,75%) vóór 6 de staatshervorming 10,7 miljard na 6 de staatshervorming 22

23 Gewesten: opbrengsten PB => fiscale autonomie 23

24 Fiscale autonomie internationaal vergeleken Gemiddelde binnen OESO-landen : Subnationale overheden staan in voor : - 31 % van de uitgaven; - 22 % van de ontvangsten - 66 % van de investeringen België : onevenwichtige verdeling! (G&G : te sterk afgeschermd van economische schokken ) => nieuwe staatshervorming 24

25 Gewesten : dotaties voor bevoegdheden Dotaties voor specifieke bevoegdheden (1993 en 2001) die blijven bestaan: Landbouw (1993) Landbouw & zeevisserij, wetenschappelijke instellingen & onderzoek, buitenlandse handel en gemeenten & provincies (2001) Dotaties voor specifieke bevoegdheden (2011) die nieuw zijn: Arbeidsmarktbeleid Fiscale uitgaven (60%) 25

26 Gewesten : dotaties voor nieuwe Arbeidsmarktbeleid bevoegdheden Totale dotatie = 4,326 miljard 90% verdeeld o.b.v. op federaal niveau behouden PB (dus onafhankelijk van regionaal belastingbeleid) 10% toegevoegd aan overgangsmechanisme Evolutie totale dotatie: * CPI * 70% BBP (geen evolutie in functie van behoeften) * 70%? Ter compensatie van het elasticiteitsverlies van de federale overheid (als gevolg van regionale opcentiemen) Bevat de toelage voor de wedertewerkstelling van werklozen (485,8 miljoen waarvan 261,6 miljoen voor Vlaamse Gewest) 26

27 Gewesten : dotaties voor nieuwe Fiscale uitgaven bevoegdheden Totale dotatie = 60% van 1,911 miljard [40% naar fiscale autonomie] Dotatie 100% verdeeld o.b.v. op federaal niveau behouden PB (dus onafhankelijk van regionaal belastingbeleid) Geen inhouding voor overgangsmechanisme Evolutie totale dotatie: * CPI * 70% BBP (geen evolutie in functie van behoeften) * 70%? Compensatie van het elasticiteitsverlies van de federale overheid (als gevolg van regionale opcentiemen) 27

28 Gewesten : dotaties voor nieuwe bevoegdheden Fiscale uitgaven IJ 2008 en IJ 2009 (in miljoen euro) Inst Akk Inkomstenjaar 2008 Inkomstenjaar 2009 VG WG BHG TOT VG WG BHG TOT CODE Uitgaven voor energiebesparende investeringen en passieve huizen 333,2 energiebesparende uitgaven 239,6 83,6 10,0 333,2 443,4 127,5 21,0 591, passiefhuizen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Fiscale uitgaven huisvesting (fiscale aftrek enige woning, verhoogde 1.436,3 korting woonsparen, bijkomende aftrek hypothecaire intresten) aftrek voor enige woning 351,3 137,7 32,8 521,8 555,8 213,5 43,7 813, verhoogde korting woonsparen 493,2 202,2 32,5 727,9 567,3 218,0 44,6 829,9 29 bijkomende interestaftrek hypothecaire leningen 29,7 9,7 0,8 40,2 23,9 10,0 0,7 34, Beveiliging van de woningen tegen diefstal of brand 9,2 6,1 2,5 0,7 9,2 19,5 11,0 1,9 32, Belastingvermindering - Renovatie sociale huurwoningen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0, Belastingvermindering - Grootstedenbeleid (renovatie van woningen) 0,6 0,4 0,1 0,1 0,6 0,3 0,1 0,4 0, Inkomensaftrek - Onderhoudskosten monumenten en landschappen 1,0 0,6 0,1 0,0 0,7 0,5 0,1 0,0 0, Belastingkrediet dienstencheques 131,0 78,4 31,7 8,0 118,1 95,6 44,8 10,0 150, TOTAAL 1.911, ,1 467,7 84, , ,3 625,0 122, ,7 Verdeling (%) 68,5% 26,7% 4,8% 100,0% 69,5% 25,5% 5,0% 100,0% Bron: FOD Financiën 28

29 Gewesten : solidariteitstussenkomst Huidige BFW Basisbedrag 11,60 euro (1988; 468 BEF) = B Oorsprong basisbedrag 468 BEF (PB INW G PB INW R ) / PB INW R = %Δ G NST G = B * CPI * %Δ G * INW G Voorwaarde : PB INW G < PB INW R Pervers effect Ontwikkelingsval Omkering per capita ontvangsten voor gewest Verticaal mechanisme Nieuwe BFW Basisbedrag (V) = som van Middelen fiscale autonomie Middelen arbeidsmarkt en fiscale uitgaven 50% PB dotatie gemeenschappen db G = INW G / INW R dbp G = aandeel gewest in federaal gebleven PB X = compensatiefactor (80%) NST G = V * CPI * BBP * (db G dbp G ) * X Voorwaarde : db G > dbp G Mechanisme blijft verticaal 29

30 Gewesten : solidariteitstussenkomst 2012 Huidige BFW Nieuwe BFW Verschil (1) (2) (2) - (1) Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB 30

31 Gewesten : overgangsmechanisme Doel: verschil tussen huidige en nieuwe BFW uitvlakken Voor huidige bevoegdheden Vergelijking voor 2012 per gewest tussen PB basisdotatie + negatieve term + solidariteitstussenkomst (= A) Versus PB middelen fiscale autonomie (equivalent PB basisdotatie + gecorrigeerde negatieve term) + nieuwe solidariteitstussenkomst (= B) Resultaat vergelijking is egalisatiebedrag per gewest A > B : gewest ontvangt verschil A < B : gewest betaalt verschil Egalisatiebedrag wordt 10 jaar nominaal constant gehouden; nadien jaarlijkse lineaire afname gedurende 10 jaar 31

32 Gewesten : overgangsmechanisme Voor nieuwe bevoegdheden Vergelijking voor 2012 per gewest tussen Referentie-uitgaven m.b.t. de fiscale uitgaven + arbeidsmarktbeleid (100%!) (= A) Versus Luik fiscale uitgaven in referentiemiddelen fiscale autonomie + dotatie fiscale uitgaven + dotatie arbeidsmarktbeleid (90%!) (= B) Resultaat vergelijking is egalisatiebedrag per gewest A > B : gewest ontvangt verschil A < B : gewest betaalt verschil Egalisatiebedrag wordt 10 jaar nominaal constant gehouden; nadien jaarlijkse lineaire afname gedurende 10 jaar 32

33 Gewesten : overgangsmechanisme 2012 Huidige Nieuwe bevoegdheden bevoegdheden Totaal Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB 33

34 Gewesten : responsabilisering Pensioenen Vanaf 2012: bijzondere wet van 5 mei 2003 in werking stellen (respo-bijdrage) Vanaf 2016: tegen 2030 via BFW het bijdrage-percentage voor statutaire ambtenaren op progressieve en lineaire wijze op niveau van contractuele ambtenaren brengen (= 8,86%) Klimaat Via BFW voor ieder gewest meerjarig traject voorzien inzake uitstoot van broeikasgassen in sector van de gebouwen Bonus malus systeem Maken geen deel uit van het overgangsmechanisme 34

35 Gewesten : correcte financiering Uitgangspunten Brusselse instellingen Klassieke financiering op basis van fiscale capaciteit is niet objectief voor BHG wegens pendelbewegingen en ambtenaren van internationale instellingen Bijkomende nadelen t.o.v. andere gewesten: lasten hoofdstedelijke functie + minderontvangsten door vrijstellingen van gebouwen inzake vastgoedbelasting 35

36 Gewesten : correcte financiering Brusselse instellingen Bijkomende financiering op basis van uitgangspunten bereikt tegen 2015 een bedrag van 461 miljoen euro Beperkingen Na 2015 maximaal 0,1% BBP 50% is geaffecteerd Consolidatie van aan het Belirisfonds toegewezen bedragen (125 miljoen euro) Maakt geen deel uit van het overgangsmechanisme 36

37 Gewesten : correcte financiering Brusselse instellingen Eerste deel Geaffecteerde bedragen Veiligheid nominaal constant Taalpremies * CPI Mobiliteitsdotatie * CPI * 50% BBP Dotatie voor FGC en VGC * CPI * BBP Totaal Niet-geaffecteerde bedragen Dodehand Van 72% naar 100% Totaal Totaal eerste deel Tweede deel Financiering pendelaars nominaal constant Financiering internationale ambtenaren nominaal constant Totaal tweede deel Eerste + tweede deel Totaal Bron: Institutioneel Akkoord 37

38 Vlaams Gewest : overzicht voor 2012 VLAAMS GEWEST 2012 oude BFW 2012 niewe BFW 2012 nieuwe - oude Gewest - PB zonder Lambermont Gewest - PB NST Gewest - PB negatieve term Gewest - Invulling fiscale autonomie Overgangsmechanisme huidige bevoegdheden Luik fiscale autonomie Gewest - PB landbouw Gewest - PB extra middelen voor landbouw en zeevisserij Gewest - PB extra middelen voor wetenschappelijk onderzoek Gewest - PB extra middelen voor buitenlandse handel Gewest - PB extra middelen voor lokale overheden Overname verkeersbelastingen Gewest - dotatie voor werk Gewest - dotatie voor fiscale uitgaven Tewerkstellingsprogramma's Overgangsmechanisme nieuwe bevoegdheden Luik overige bevoegdheden TOTAAL Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB 38

39 Gewesten : verschil nieuwe en oude BFW voor huidige bevoegdheden (reëel; E = 1,6) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaams Gewest Brussels H. Gewest (excl herfin) Waals Gewest Federale overheid 39

40 Gewesten : verschil nieuwe en oude BFW voor huidige bevoegdheden (reëel; E = 1,3) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaams Gewest Brussels H. Gewest (excl herfin) Waals Gewest Federale overheid 40

41 Gewesten : nieuwe en oude BFW, alle bevoegdheden (reëel; E = 1,6) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaams Gewest (oud) Waals Gewest (oud) Brussels H. Gewest (oud) Vlaams Gewest (nieuw) Waals Gewest (nieuw) Brussels H. Gewest (nieuw) 41

42 Gewesten : nieuwe en oude BFW, alle bevoegdheden (reëel; E = 1,3) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaams Gewest (oud) Waals Gewest (oud) Brussels H. Gewest (oud) Vlaams Gewest (nieuw) Waals Gewest (nieuw) Brussels H. Gewest (nieuw) 42

43 De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming 2. Huidige bijzondere financieringswet 3. Nieuwe bijzondere financieringswet : gewesten 4. Nieuwe bijzondere financieringswet : gemeenschappen Basisdotaties PB en BTW BTW middelen Lambermont Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld Dotaties voor nieuwe bevoegdheden Overgangsmechanisme Responsabilisering Simulaties 5. Besluiten 43

44 Huidige financieringswet Gewesten Deel opbrengsten PB (basisdotatie + negatieve term) Deel opbrengsten PB (specifieke bevoegdheden 1993 & 2001) Opcentiemen / afcentiemen (6,75%) Gewestelijke belastingen (eigenlijke & oneigenlijke) Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Trekkingsrechten Overname dienst gewestbelastingen Dodehand (Brussel) Solidariteitstussenkomst Leningen Gemeenschappen Deel opbrengsten PB Deel opbrengsten BTW (basisdotatie + Lambermontmiddelen) Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Universitair onderwijs voor buitenlandse studenten Compensatie kijk- en luistergeld Leningen 44

45 Huidige => nieuwe financieringswet Gemeenschappen Deel opbrengsten PB Deel opbrengsten BTW Basisdotatie Lambermont Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Universitair onderwijs voor buitenlandse studenten Compensatie kijk- en luistergeld Leningen Gemeenschappen Deel opbrengsten PB : uitgebreid Deel opbrengsten BTW Basisdotatie : uitgebreid Lambermont : geïntegreerd in PB dotatie Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Universitair onderwijs voor buitenlandse studenten Compensatie kijk- en luistergeld : geïntegreerd in BTW dotatie Overgedragen bevoegdheden Leningen Overgangsmechanisme Responsabilisering (pensioenen) 45

46 Gemeenschappen : PB en BTW Basisdotatie Oorsprong: budgettaire massa die federale overheid in begroting inschreef in jaar vóór overdracht Elke massa had eigen overgangsregels Vanaf 2000 : twee massa s Deel BTW Deel PB Eerste massa Tweede massa Derde massa middelen ter financiering van overgedragen onderwijsbevoegdheden, inclusief dotaties aan schoolgebouwenfonds, exclusief universitair onderwijs buitenlandse studenten middelen ter vervanging van dotaties vóór 1989 toegekend voor de reeds in 1980 toegekende nieuwe bevoegdheden toegevoegd door Sint-Michielsakkoord (1993): 4,5 miljard BEF, op forfaitaire wijze vastgesteld toegevoegd door Sint-Michielsakkoord (1993): 5,065 miljard BEF ter compensatie van de afschaffing van de fiscale vrijstelling inzake BV op eindejaarstoelagen gemeenschapspersoneel 46

47 Gemeenschappen : PB en BTW Basisdotatie : oorsprong BW 8/8/1980 culturele aangelegenheden: o.a. - bescherming en luister van de taal - zorg voor het cultureel patrimonium persoonsgebonden aangelegenheden: - gezondheidsbeleid - bijstand aan personen toegepast wetenschappelijk onderzoek GW 8/8/1988 uitbreiding bevoegdheden: - handelsreclame op radio en televisie - hulp aan de pers - jeugdbescherming - wetenschappelijk onderzoek 47

48 Gemeenschappen : basisdotatie PB Huidige BFW Basisbedrag 2000 per gemeenschap (= B G ) Jaarlijkse aanpassing aan CPI en BBP (= Ba G ) Ba = Ba G Verdeling Ba over gemeenschappen volgens fiscale capaciteit (= de in ieder gemeenschap volgens woonplaatscriterium - gelokaliseerde PB; met 20%/80% voor BHG) Resultaat : één aangepast basisbedrag PB per gemeenschap 2012 : 4,1 miljard VG + 2,2 miljard FG Nieuwe BFW Koppeling van basisdotatie aan 82,5% BBP vanaf 2012 Basisdotatie 2013 vooraf verhoogd met hervormde BTW middelen Lambermont; nadien aanpassing aan CPI en 82,5% BBP Verdeling over de gemeenschappen volgens de federaal gebleven PB Resultaat : één aangepast basisbedrag PB per gemeenschap 48

49 Gemeenschappen : basisdotatie BTW Huidige BFW Basisbedrag 2000 per gemeenschap (= B G ) Jaarlijkse aanpassing aan CPI en DENAT (= Ba G ) Ba = Ba G Verdeling Ba over gemeenschappen volgens verdeelsleutel leerlingen (6 17 jarigen per gemeenschap) Resultaat : één aangepast basisbedrag BTW per gemeenschap 2012 : 7,2 miljard VG + 5,5 miljard FG Nieuwe BFW Koppeling van geïnflateerde basisdotatie aan 91% BBP vanaf 2010 en aan DENAT Geïnflateerde basisdotatie 2012 wordt verhoogd met dotatie ter compensatie K&Lgeld; nadien aanpassing aan 91% BBP en DENAT Verdeling over gemeenschappen volgens verdeelsleutel leerlingen (6 17 jarigen per gemeenschap) Resultaat : één aangepast basisbedrag BTW per gemeenschap 49

50 Gemeenschappen : BTW Lambermont Huidige BFW Reden: onderwijs Verschil tussen: Basisdotatie BTW (= Ba) Basisdotatie BTW bijgesteld voor (= Bab): Opstappen % BBP vanaf 2007 Verschil tussen gemeenschappen verdeeld volgens joj wijzigende verdeelsleutel => vanaf 2012 volledig volgens fiscale capaciteit gemeenschappen Nieuwe BFW Onduidelijke formulering in het Institutioneel Akkoord : einde van de lambermontturbo vanaf 2010 Verhouding 2010 tussen BTW middelen Lambermont en basisdotatie PB wordt vastgeklikt (= 13,53%) Verhouding wordt toegepast op basisdotatie 2012 Vanaf 2013: integratie in basisdotatie PB (met verdeling volgens fiscale capaciteit gemeenschappen) e.v. Fiscale capaciteit 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 100% Leerlingen 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 20% 10% 0% Overzicht: volgende slide 2012 : 1,3 miljard VG + 0,7 miljard FG 50

51 Gemeenschappen : BTW Lambermont (huidige BFW) basisbedrag 2001 BTW BB (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 (E + O) J-1 aanpassing aan inflatie * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J 1ste aangepast basisbedrag BTW = D J = D J = D J = D J = D J = D J = D J = D J = D J = D J = D J = D J = D J aanpassing aan economische groei * 91% BBP J * 91% BBP J * 91% BBP J * 91% BBP J * 91% BBP J * 91% BBP J * 91% BBP J * 91% BBP J 2de aangepast basisbedrag BTW = E J = E J = E J = E J = E J = E J = E J = E J = E J = E J = E J = E J = E J aanpassing aan denataliteit * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J 3de aangepast basisbedrag BTW = F J = F J = F J = F J = F J = F J = F J = F J = F J = F J = F J = F J = F J toevoegen opstap + O J + O J + O J + O J + O J + O J + O J + O J + O J + O J 4de aangepast basisbedrag BTW = G J = G J = G J = G J = G J = G J = G J = G J = G J = G J = G J = G J = G J basisbedrag 2001 BTW BB H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 H J-1 aanpassing aan inflatie * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J * CPI J tussentijds resultaat = H J = H J = H J = H J = H J = H J = H J = H J = H J = H J = H J = H J = H J aanpassing aan denataliteit * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J * DENAT J aangepast basisbedrag ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J ABB J 4de aangepast basisbedrag BTW + G J + G J + G J + G J + G J + G J + G J + G J + G J + G J + G J + G J + G J - aangepast basisbedrag - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J - ABB J = extra BTW middelen Lambermont voor 2 gemeenschappen = I J = I J = I J = I J = I J = I J = I J = I J = I J = I J = I J = I J = I J Opdeling verschil over 2 gemeenschappen eerste gedeelte: te verdelen volgens fiscale capaciteit 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 100% 100% 100% tweede gedeelte: te verdelen volgens leerlingen 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 51

52 Gemeenschappen : dotatie ter compensatie van kijk- en luistergeld Huidige BFW Basisbedrag 2002 per gemeenschap (= B G ) = gemiddelde nettoontvangsten van het kijk- en luistergeld in 1999, 2000 en 2001 Jaarlijkse aanpassing aan CPI (= Ba G ) Geen optelling en verdeling volgens FC Resultaat : één geïnflateerde dotatie per gemeenschap 2012 : 0,6 miljard VG + 0,3 miljard FG (VG = 64,32% vs FG = 35,68%) Nieuwe BFW Vanaf 2012 geïntegreerd in basisdotatie BTW Verdeling : VG = 56,57% vs FG = 43,43%) 52

53 Gemeenschappen : dotaties voor nieuwe bevoegdheden Dotaties voor specifieke bevoegdheden (2011) die nieuw zijn: Gezinsbijslag Ouderenzorg Gezondheidszorg en hulp aan personen Andere bevoegdheden 53

54 Gemeenschappen : dotaties voor nieuwe bevoegdheden Bevoegdheid Gezinsbijslag Ouderenzorg Gezondheidszorg en hulp aan personen Totale dotatie 5,822 miljard (werkelijke uitgaven federale overheid) 3,848 miljard (werkelijke uitgaven federale overheid) 0,544 miljard (diverse uitgavenposten) (werkelijke uitgaven federale overheid) Verdeling 100% o.b.v. 0 t.e.m. 18 jarigen (2012) (VG, FG, DG en GGC) 100% o.b.v. 80+ jarigen (2012) (VG, FG, DG en GGC) jaarlijks 100% o.b.v. aantal inwoners per GEM (VG, FG, DG en GGC) Evolutie per gemeenschap: * CPI * evolutie 0 t.e.m. 18 jarigen per GEM per gemeenschap: * CPI * 82,5% groei werkelijk BBP per capita * evolutie 80+ jarigen per GEM totale dotatie: * CPI * 82,5% BBP (vervolgens verdeling) Ratio verdeling en evolutie i.f.v. behoeften - verdeling en evolutie i.f.v. behoeften - 82,5%? Deelname van gemeenschappen in vergrijzingskosten Opmerking eerst verdeling (eenmalig), nadien jaarlijkse evolutie eerst verdeling (eenmalig), nadien jaarlijkse evolutie - verdeling i.f.v. behoeften - 82,5%? Deelname van gemeenschappen in vergrijzingskosten jaarlijkse evolutie, gevolgd door jaarlijkse verdeling 54

55 Gemeenschappen : overgangsmechanisme Doel: verschil tussen huidige en nieuwe BFW uitvlakken Voor huidige bevoegdheden Vergelijking voor 2012 per gemeenschap tussen Basisdotatie PB + basisdotatie BTW + BTW Lambermont + dotatie K&L geld (= A) Versus Nieuwe basisdotatie PB + nieuwe basisdotatie BTW (= B) Resultaat vergelijking is egalisatiebedrag per gemeenschap A > B : gemeenschap ontvangt verschil A < B : gemeenschap betaalt verschil Egalisatiebedrag wordt 10 jaar nominaal constant gehouden; nadien jaarlijkse lineaire afname gedurende 10 jaar 55

56 Gemeenschappen : overgangsmechanisme Voor nieuwe bevoegdheden Vergelijking voor 2012 per gemeenschap tussen Referentie-uitgaven m.b.t. gezinsbijslag + ouderenzorg + gezondheidszorg & hulp aan personen (= A) Versus Overgedragen middelen m.b.t. gezinsbijslag + ouderenzorg + gezondheidszorg & hulp aan personen (= B) Resultaat vergelijking is egalisatiebedrag per gemeenschap A > B : gemeenschap ontvangt verschil A < B : gemeenschap betaalt verschil Egalisatiebedrag wordt 10 jaar nominaal constant gehouden; nadien jaarlijkse lineaire afname gedurende 10 jaar 56

57 Gemeenschappen : overgangsmechanisme 2012 Huidige Nieuwe bevoegdheden bevoegdheden Totaal Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Gemeenschappelijke GC Duitstalige Gemeenschap 0 0 Totaal Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB 57

58 Pensioenen Gemeenschappen : responsabilisering Vanaf 2012: bijzondere wet van 5 mei 2003 in werking stellen (respo-bijdrage) Vanaf 2016: tegen 2030 via BFW het bijdrage-percentage voor statutaire ambtenaren en leerkrachten op progressieve en lineaire wijze op niveau van contractuele ambtenaren brengen (= 8,86%) Maakt geen deel uit van het overgangsmechanisme 58

59 Vlaamse Gemeenschap : overzicht voor 2012 VLAAMSE GEMEENSCHAP 2012 oude BFW 2012 niewe BFW 2012 nieuwe - oude Gemeenschap - PB, incl Lambermont Gemeenschap - BTW, incl dotatie K&L Gemeenschap - extra BTW Lambermont Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld Buitenlandse studenten Overgangsmechanisme huidige bevoegdheden Luik huidige bevoegdheden Gemeenschap - gezinsbijslag Gemeenschap - ouderenzorg Gemeenschap - gezondheidszorg & hulp aan personen Overgangsmechanisme nieuwe bevoegdheden Luik nieuwe bevoegdheden TOTAAL Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB 59

60 Gemeenschappen : verschil nieuwe en oude BFW voor huidige bevoegdheden (reëel; E = 1,6) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Federale overheid 60

61 Gemeenschappen : verschil nieuwe en oude BFW voor huidige bevoegdheden (reëel; E = 1,3) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Federale overheid 61

62 Gemeenschappen : nieuwe en oude BFW, alle bevoegdheden (reële termen) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaamse Gemeenschap (oud) Franse Gemeenschap (oud) Vlaamse Gemeenschap (nieuw) Franse Gemeenschap (nieuw) 62

63 De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming 2. Huidige bijzondere financieringswet 3. Nieuwe bijzondere financieringswet : gewesten 4. Nieuwe bijzondere financieringswet : gemeenschappen 5. Besluiten 63

64 Nieuwe financieringswet Gewesten Fiscale autonomie PB (opcentiemen) Deel opbrengsten PB (specifieke bevoegdheden 1993, 2001 & 2011) Opcentiemen / afcentiemen (6,75% art. 9, 1) : afgeschaft, gaat op in fiscale autonomie Gewestelijke belastingen (eigenlijke & oneigenlijke) Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Trekkingsrechten : opgenomen in specifieke bevoegdheden Overname dienst gewestbelastingen Dodehand (Brussel) Solidariteitstussenkomst : zonder pervers effect Leningen Overgangsmechanisme Responsabilisering (klimaat en pensioenen) Correcte financiering Brusselse instellingen Gemeenschappen Deel opbrengsten PB : uitgebreid Deel opbrengsten BTW Basisdotatie : uitgebreid Lambermont : geïntegreerd in PB dotatie Niet-fiscale ontvangsten Specifieke dotaties Universitair onderwijs voor buitenlandse studenten Compensatie kijk- en luistergeld : geïntegreerd in BTW dotatie Overgedragen bevoegdheden Leningen Overgangsmechanisme Responsabilisering (pensioenen) 64

65 G & G : nieuwe en oude BFW, alle bevoegdheden (reëel; E = 1,6) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaanderen (G & G) (oud) Waals Gewest (oud) Franse Gemeenschap (oud) Brussels H. Gewest (oud) Vlaanderen (G & G) (nieuw) Waals Gewest (nieuw) Franse Gemeenschap (nieuw) Brussels H. Gewest (nieuw) 65

66 G & G : nieuwe en oude BFW, alle bevoegdheden (reëel; %BBP; E = 1,6) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Vlaanderen (G & G) (oud) Waals Gewest (oud) Franse Gemeenschap (oud) Brussels H. Gewest (oud) Vlaanderen (G & G) (nieuw) Waals Gewest (nieuw) Franse Gemeenschap (nieuw) Brussels H. Gewest (nieuw) 66

67 G & G : nieuwe en oude BFW, alle bevoegdheden (reëel; E = 1,3) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) Vlaanderen (G & G) (oud) Waals Gewest (oud) Franse Gemeenschap (oud) Brussels H. Gewest (oud) Vlaanderen (G & G) (nieuw) Waals Gewest (nieuw) Franse Gemeenschap (nieuw) Brussels H. Gewest (nieuw) 67

68 G & G : nieuwe en oude BFW, alle bevoegdheden (reëel; %BBP; E = 1,3) (Bron: simulatie uitgevoerd door Departement FB) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Vlaanderen (G & G) (oud) Waals Gewest (oud) Franse Gemeenschap (oud) Brussels H. Gewest (oud) Vlaanderen (G & G) (nieuw) Waals Gewest (nieuw) Franse Gemeenschap (nieuw) Brussels H. Gewest (nieuw) 68

69 Gewesten & Gemeenschappen Sanering van de overheidsfinanciën (Institutioneel Akkoord, 4.14) Het politieke akkoord over de BFW zal moeten worden afgerond na afloop van de discussie over de sanering van de overheidsfinanciën die België tegen 2015 terug in een budgettair evenwicht moet brengen. Na deze discussie zullen bepaalde variabelen van de BFW zoals de referentiebedragen voor de overdrachten en hun evolutieparameters definitief moeten worden bijgesteld, zonder de genoemde mechanismen en nadere regels van de fiscale autonomie van de Gewesten en de correcte financiering van de Brusselse instellingen te wijzigen. 69

70 Gewesten & Gemeenschappen : besluiten Wijzigingen aan huidige BFW zijn fundamenteel (deelaspecten, evolutie, verdeling, responsabilisering) Aandeel fiscale ontvangsten neemt toe (10,7 miljard = 2,8% BBP) Effecten elasticiteit Gevoeligheid van ontvangsten (t.o.v. BBP) neemt toe Simulaties op lange termijn zijn te relativeren (resultaten verschillen als gevolg van veronderstelde E) Noodzaak aan periodiek terugkerende hervorming van de BFW? 70

71 Nieuwe bijzondere financieringswet Bedankt voor uw interesse en uw aandacht 71

72 Contactpersoon FB Wim Van den Bossche Tel. 02/

De hervorming van de Bijzondere Financieringswet: wat zijn de gevolgen voor de houdbaarheid van de federale en gewestelijke overheidsfinanciën?

De hervorming van de Bijzondere Financieringswet: wat zijn de gevolgen voor de houdbaarheid van de federale en gewestelijke overheidsfinanciën? Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2013 De hervorming van de Bijzondere Financieringswet: wat zijn de gevolgen voor de houdbaarheid van de federale

Nadere informatie

Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument

Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument simulatiemodel 17-12-2012 Lucas Huybrechts Simulatie nieuwe beleidsmaatregelen 1. simulatiemodel 2. regionale opcentiemen 3. belastingverminderingen 4.

Nadere informatie

De zesde staatshervorming en de

De zesde staatshervorming en de ITINERA INSTITUTE Samenvatting De zesde staatshervorming en de financiering van de deelstaten in België 2012/01 13 11 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Huidige principes van de financieringswet Op dit moment

Nadere informatie

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering Groenboek Zesde Staatshervorming Subcluster fiscaliteit en financiering 1. Verenigbaarheid van de regionale fiscaliteit met het Europees recht 2. De Vlaamse bevoegdheden in de personenbelasting 3. De niet-bevoegdheidsoverdracht

Nadere informatie

Zesde staatshervorming : welke fiscale bevoegdheden voor de Gewesten? Zesde staatshervorming : welke fiscale bevoegdheden voor de Gewesten?

Zesde staatshervorming : welke fiscale bevoegdheden voor de Gewesten? Zesde staatshervorming : welke fiscale bevoegdheden voor de Gewesten? Page 1 of 9 Zesde staatshervorming : welke fiscale bevoegdheden voor de Gewesten? Auteur(s): J. Goossens/S. Van Belle Editie: 1373 p. 1 Publicatiedatum: 12 februari 2014 Zesde staatshervorming : welke

Nadere informatie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie

Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse administratie Studiedag Instituut voor de Overheid - 15 maart 2012 Dr. Martin Ruebens, Secretaris-generaal Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling Het onderwijs is in ons land sinds de staatshervorming van 1988-89 een bevoegdheid van de pen. De pen krijgen hun middelen

Nadere informatie

Juni 2012 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 67

Juni 2012 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 67 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten P. Bisciari L. Van Meensel (*) Inleiding Op 10 oktober 2011 sloten acht partijen die een bijzondere meerderheid

Nadere informatie

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN TOEKOMST Barbara Coppens Master in de economische wetenschappen Eindverhandeling ingediend met het oog op een benoeming tot attaché (A21) Economisch Advies bij

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Een nieuw beleidsinstrument voor de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting

Een nieuw beleidsinstrument voor de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting Brussel 6 december 2012 Een nieuw beleidsinstrument voor de Vlaamse overheid: regionale opcentiemen op de personenbelasting A. Decoster, K. De Swerdt, W. Sas (CES KULeuven) Inhoud 1. Fantasi 2. Is onze

Nadere informatie

STAATSHERVORMINGEN en FINANCIËLE STRUBBELINGEN... Een toevallig koppel??

STAATSHERVORMINGEN en FINANCIËLE STRUBBELINGEN... Een toevallig koppel?? STAATSHERVORMINGEN en FINANCIËLE STRUBBELINGEN... Een toevallig koppel?? 3 X 5 jaar nadenken over de eerste, kleine Stappen Bijzondere Commissie voorde Hervormingvan de Belgische Instellingen Politieke

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

GROENBOEK ZESDE STAATSHERVORMING DEEL 7 OPERATIONELE ELEMENTEN

GROENBOEK ZESDE STAATSHERVORMING DEEL 7 OPERATIONELE ELEMENTEN GROENBOEK ZESDE STAATSHERVORMING DEEL 7 OPERATIONELE ELEMENTEN 16 SEPTEMBER 2013 Inhoud HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE FINANCIERINGSWET EN FISCALE AUTONOMIE... 4 Afdeling 1. Bijzondere Financieringswet... 4 Afdeling

Nadere informatie

Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet

Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet Themanummer Beschouwingen bij de hervorming van de Bijzondere Financieringswet Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2013 Inleiding bij het themanummer

Nadere informatie

September 2014 Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten

September 2014 Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten P. Bisciari W. Melyn L. Van Meensel (*) Inleiding De zesde staatshervorming die begin dit jaar op wetgevend vlak werd afgerond zette

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 ingediend op 13 (2015-2016) Nr. 2-C 28 oktober 2015 (2015-2016) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. September 2014

Economisch Tijdschrift. September 2014 Economisch Tijdschrift September 214 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015

Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 Uitvoering van artikel 81ter, 1, van de financieringswet 1 Inleiding In uitvoering van artikel 81ter, 1 van de financieringswet

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie de VLAAMSE BEGROTING 2015 Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie VLO_FIN_Cover_Begroting_2015_v01.indd 1 19/09/14 08:54

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Helaas worden die doelstellingen niet gehaald. Er is onvoldoende fiscale autonomie

Helaas worden die doelstellingen niet gehaald. Er is onvoldoende fiscale autonomie BFW De totstandkoming van de BFW in 1989 en de wijzigingen ervan in 1993, 2002 en 2013 waren steeds een compromis na lange onderhandelingen tussen verschillende Vlaamse en Waalse partijen, waarbij diametraal

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

De hervorming van de BFW: een beoordeling van zijn gevolgen voor het Belgische begrotingsfederalisme Geert Jennes. geert.jennes@econ.kuleuven.

De hervorming van de BFW: een beoordeling van zijn gevolgen voor het Belgische begrotingsfederalisme Geert Jennes. geert.jennes@econ.kuleuven. Naamsestraat 61 - bus 3550 B-3000 Leuven - BELGIUM Tel : 32-16-326661 vives@econ.kuleuven.be VIVES Briefings juli 2013 licht gewijzigde versie De hervorming van de BFW: een beoordeling van zijn gevolgen

Nadere informatie

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Luc Van Meensel Patrick Bisciari Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën DS.16.08.374_NL Structuur

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013

Veelgestelde vragen Brochure Vlaanderen betaalt de Belgische factuur juni 2013 1. Wat zijn transfers? Er zijn twee soorten transfers: expliciete en impliciete. Een expliciete transfer is een vooraf bepaald bedrag via een wettelijk en gecontroleerd mechanisme. In België is dit bijvoorbeeld

Nadere informatie

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV

1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen. 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert. 3. De splitsing van BHV 1. Grote overdrachten van bevoegdheden en middelen 2. Een nieuwe Financieringswet die responsabiliseert 3. De splitsing van BHV 4. Een vereenvoudiging van de Brusselse instellingen 5. Politieke vernieuwing

Nadere informatie

De onderhandelingsnota van Johan Vande Lanotte tegenover de compromistekst van Bart De Wever en de voorstellen van AK-VSZ: deel 2

De onderhandelingsnota van Johan Vande Lanotte tegenover de compromistekst van Bart De Wever en de voorstellen van AK-VSZ: deel 2 De onderhandelingsnota van Johan Vande Lanotte tegenover de compromistekst van Bart De Wever en de voorstellen van AK-VSZ: deel 2 Deel 2: DE NIEUWE FINANCIERINGSWET 1. DE 12 PRINCIPES a. Het is een regel

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 26 februari 2016 IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 Het RIZIV stuurde vorige week de facturatietoestemmingen 2016 aan alle voorzieningen. Merk op dat de forfaits van Brusselse, Waalse

Nadere informatie

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht 26 september 2016 Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering 2 Bart Tommelein Viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting

Nadere informatie

De Zesde Staatshervorming

De Zesde Staatshervorming De Zesde Staatshervorming Grondwetsherzieningen en het provinciale bestuursniveau VVP Colloquium 19/10/2013 Jürgen Vanpraet Kabinet van de Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der Gebouwen

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen

Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier... Voorwoord... Milieu en energie in de inkomstenbelastingen v Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier................................................ Voorwoord............................................. i iii Milieu

Nadere informatie

België scoorde in blessuretijd: de cijfers

België scoorde in blessuretijd: de cijfers De verheerlijking van lopende zaken tegen het licht gehouden 2 juni 2013 Tijdens de jaren 2010 en 2011 was er in België geen volwaardige federale regering. In 2012 leverde België wel de nodige structurele

Nadere informatie

Geert JENNES. VIVES, KU Leuven (**) Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2013

Geert JENNES. VIVES, KU Leuven (**) Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2013 Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 73e jaargang, nr. 2, 2e kwartaal 2013 Effect van de hervorming van de Bijzondere Financieringswet op de publieke transferten tussen de Belgische

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 25 april 2017 North Galaxy AGENDA Aangifte 2016 Aangifte 2017 Codes:

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand Jan Velaers Materiële bevoegdheidsverdeling Federale overheid: residuaire bevoegdheden Gemeenschappen: toegewezen bevoegdheden o.m.

Nadere informatie

Meerjarenraming : raming impact van de zesde staatshervorming

Meerjarenraming : raming impact van de zesde staatshervorming stuk ingediend op 40-A (2013-2014) Nr. 1 4 februari 2014 (2013-2014) Verslag van het Rekenhof Meerjarenraming 2014-2019: raming impact van de zesde staatshervorming verzendcode: REK 2 Stuk 40-A (2013-2014)

Nadere informatie

Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken.

Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken. FINANCIELE MIDDELEN VOOR DE PROVINCIALE BELEIDSVOERING Om hun beleid te kunnen voeren dienen de provincies over de nodige financiële middelen te kunnen beschikken. De middelen waarover zij beschikken zijn:

Nadere informatie

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming

Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Kinderarmoede, de erosie van de kinderbijslagen en de staatshervorming Bea Cantillon, Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck De evolutie van de kinderarmoede Functies en belang

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2012/137

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2012/137 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ONDERZOEKSEENHEID CENTRUM VOOR ECONOMISCHE STUDIËN LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 2012/137 DE NIEUWE FINANCIERINGSWET: ANDERS, MAAR OOK BETER? André Decoster Willem Sas

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Parlementaire werkzaamheden. Inhoudstafel.

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Parlementaire werkzaamheden. Inhoudstafel. Page 1 sur 80 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel Einde 417 uitvoeringbesluiten 7 gearchiveerde versies Franstalige

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

De federale begroting 2014

De federale begroting 2014 De federale begroting 2014 BIOF Studiedag 13 december 2013 Stefan Van Parys Adviseur Kabinet Financiën Overzicht EU Stabiliteits- Programma Beslissing Raad v/d EU Draft Budgetary Plan Evaluatie DBP Deadline

Nadere informatie

Elasticiteit van de personenbelasting

Elasticiteit van de personenbelasting 15 november 2010 Elasticiteit van de personenbelasting 1. Projectie van de personenbelasting per gewest De personenbelasting (PB) wordt geprojecteerd volgens de klassieke methode op basis van drie elasticiteiten

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013

Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013 Parlement@school Gemeentelijk Instituut Brasschaat 24 september 2013 Wie ben ik? Dirk de Kort 28 juli 1964 Vlaams parlementslid sinds 2007 Democratie Jullie mogen 1 van de 4 projecten kiezen voor de klas

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN BETALING VAN DE FEDERALE BASISDOTATIE VOOR DE HULPVERLENINGSZONES. 1 (inw. 1 januari 2014) (B.S. 25.06.2014) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau

Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau Dr. Harry Webers, Hir. Jan Janssens & Prof. dr. Chris Peeters Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau Antwerpen-Apeldoorn Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CAPITA SELECTA 6: INVOEGING IN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET EN INFASERING

CAPITA SELECTA 6: INVOEGING IN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET EN INFASERING Spoor A2: CAPITA SELECTA 6: INVOEGING IN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET EN INFASERING Dr. Axel Haelterman KULeuven 4 april 2008 Algemeen secretariaat Steunpunt beleidsrelevant Onderzoek Fiscaliteit & Begroting

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2015 Persconferentie Johan Van Overtveldt Minister van Financiën 28 april 2015 North Galaxy 1 Agenda Indienen van de aangifte De aangifte 2015 Nieuwe berekening van de belastingen Bedrag pensioensparen

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3

Inhoud. Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 Inleiding Hoofdstuk 1 Stabiliteit en instabiliteit in de Belgische federale staatsstructuur Patricia Popelier en Dave Sinardet...3 I. Stabiel of instabiel federalisme: lessen uit de federale theorie en

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

De Personele Unie en een Herstelfonds voor Wallonië. Een nieuw model en een nieuwe toekomst voor België

De Personele Unie en een Herstelfonds voor Wallonië. Een nieuw model en een nieuwe toekomst voor België De Personele Unie en een Herstelfonds voor Wallonië Een nieuw model en een nieuwe toekomst voor België 1 De Personele Unie en een Herstelfonds voor Wallonië 1. Wat is het doel van de Personele Unie. Is

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

FISCALE STIMULI IN DE PERSONENBELASTING TER BEVORDERING VAN DE GEZINS-GEÏNTEGREERDE OUDERENZORG

FISCALE STIMULI IN DE PERSONENBELASTING TER BEVORDERING VAN DE GEZINS-GEÏNTEGREERDE OUDERENZORG FISCALE STIMULI IN DE PERSONENBELASTING TER BEVORDERING VAN DE GEZINS-GEÏNTEGREERDE OUDERENZORG VERSLAG ONDERZOEKSOVEREENKOMST - STEUNPUNT FISCALITEIT EN BEGROTING ANTWERP TAX ACADEMY Bruno Peeters, Nicole

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie