Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie"

Transcriptie

1 de VLAAMSE BEGROTING 2015 Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie VLO_FIN_Cover_Begroting_2015_v01.indd 1 19/09/14 08:54

2 Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2015 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal, Departement Financiën en Begroting Adres: Koning Albert II laan 19 bus 6, 1210 Brussel Url: Opmaak cover: De Barbaren Uitgave: september

3 Inhoudstafel De Vlaamse Begroting Inleiding De Middelenbegroting Totale middelen Opcentiemen en Samengevoegde & Gedeelde belastingen Parameters Resultaten Specifieke dotaties vanwege de federale overheid Gewestelijke belastingen Toegewezen ontvangsten Andere ontvangsten Lotto middelen Te consolideren instellingen De Uitgavenbegroting Beleids en betaalkredieten bij constant beleid Impact verstrengd Europees begrotingstoezicht Begrotingsmaatregelen per categorie Nieuwe beleidsimpulsen Het Vorderingensaldo Een begroting in evenwicht

4 1. Inleiding Nooit eerder waren er voor Vlaanderen zo n grote mogelijkheden, met tegelijk zoveel uitdagingen en zo weinig zekerheden. Door de 6 de staatshervorming neemt de budgettaire massa aanzienlijk toe en krijgt Vlaanderen er heel wat bevoegdheden bij. Daarmee kan er meer dan ooit tevoren een eigen beleid uitgestippeld worden dat gezinnen, ondernemingen en verenigingen versterkt. Op sociaal vlak zijn er echter tal van grote uitdagingen, niet het minst in de zorg en het onderwijs. Er is ook nood aan meer jobcreatie, een betere kwaliteit van water, bodem en lucht, dringende infrastructuurwerken en maatregelen om ondernemingen vooruit te helpen. Het is duidelijk dat meer budgettaire mogelijkheden ook een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Een solide budgettaire basis is de beste uitgangspositie om deze uitdagingen aan te gaan. Daarom wordt er in 2015 opnieuw een begroting in evenwicht voorgesteld, waarbij uitgaven en inkomsten op mekaar zijn afgestemd. Dat is zeker geen vanzelfsprekende opdracht. De tekenen van economisch herstel zijn immers precair en gaan gepaard met tal van onzekerheden. Zo wordt de economische groei volgens de Economische Begroting van 11 september 2014 bijgesteld naar 1,5%. Dit is 0,3% minder dan eerder voorspeld werd. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit dan oorspronkelijk ingeschat. Bovendien hebben de verstrengde Europese begrotingsregels een sterke invloed op welke inkomsten, maar voornamelijk welke uitgaven opgenomen moeten worden in de begroting. Ondanks deze moeilijke omgevingsfactoren wordt er opnieuw een begroting in evenwicht voorgelegd. Dit is enkel mogelijk door het maken van duidelijke keuzes. Voor deze keuzes werd in de eerste plaats gekeken naar de eigen werking van de Vlaamse overheid. Door te zorgen voor efficiëntere overheidsstructuren, een vermindering van de werkingsmiddelen en het inzetten op kerntaken, wordt het grootste deel van de inspanning intern geleverd. Daarnaast wordt ook de kostendekkingsgraad van een aantal diensten verhoogd en is er een beperking op de uitgaven van sommige nieuwe bevoegdheden. Het totaal van al deze inspanningen is in 2015 goed voor 1,1 miljard euro. Dankzij deze keuzes zijn er nieuwe beleidsimpulsen mogelijk. Er zullen in 2015 nieuwe investeringen gebeuren in welzijn, onderwijs en mobiliteit. Ook voor innovatie, leefmilieu en informatisering wordt extra investeringsruimte voorzien. Hiermee wordt er ingezet op zowel dringende maatschappelijke noden als op infrastructuur en kennis die nodig zijn om het economisch herstel te stimuleren. Belangrijk is dat deze beleidsimpulsen gebeuren op gezonde fundamenten: een begroting in evenwicht. Zo biedt de begrotingsopmaak 2015 perspectief in onzekere economische omstandigheden, zonder toekomstige generaties te belasten. 4

5 In onderstaande tabel 1 1 wordt toegelicht op welke manier er een bruto beleidsruimte van circa 12 miljard euro wordt gecreëerd en hoe deze wordt aangewend. Bij de creatie van deze bruto beleidsruimte zijn er twee belangrijke aspecten. Enerzijds is er een toename van de ontvangsten met 10,8 miljard euro, grotendeels te wijten aan de extra ontvangsten ter financiering van de nieuwe bevoegdheden in het kader van de 6 de staatshervorming. Daarnaast wordt er voor een totaalbedrag van 1,1 miljard euro aan begrotingsmaatregelen genomen om de begroting in evenwicht te houden en nieuwe investeringen mogelijk te maken. Bij de aanwending van de bruto beleidsruimte is er allereest rekening gehouden met de impact van de nieuwe bevoegdheden in het kader van de 6 de staatshervorming. De overgedragen bevoegdheden met het grootste budgettaire effect zijn de kinderbijslag, de residentiële ouderenzorg, fiscale uitgaven inzake woonbonus en bouwsparen, dienstencheques en het doelgroepenbeleid binnen het beleidsdomein werk. Een tweede belangrijke factor bij de aanwending van de bruto beleidsruimte zijn de kostendrijvers bij constant beleid voor de huidige bevoegdheden. Deze groeien aan met 470 miljoen euro. Het betreft hier onder andere het effect van indexatie, de groei van het gemeente en stedenfonds en de stijging van de loonkosten binnen het beleidsdomein onderwijs. Naast de impact van de 6 de staatshervorming en de kostendrijvers bij constant beleid, wordt ook 313 miljoen euro aangewend voor technische bijstellingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitbreiding van de overheidsperimeter. Door het in rekening brengen van een aantal nieuwe instellingen binnen de begroting, hebben zowel de eigen ontvangsten (toegevoegd aan de creatie van beleidsruimte) als de uitgaven (aanwending van de beleidsruimte) een impact op de bruto beleidsruimte. Gelet op de maatschappelijke noden voor zorg, infrastructuur en economisch herstelbeleid, wordt voor 152 miljoen euro aan beleidsruimte ingezet om nieuwe investeringen mogelijk te maken. De impact op de aanwending van de beleidsruimte in de begrotingsopmaak 2015 bedraagt hierbij 98 miljoen euro. Bijkomend worden vanuit het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringen (FFEU) investeringen voorzien in mobiliteit en openbare werken en grote culturele instellingen. Deze investeringen vanuit het FFEU bedragen in totaal 122 miljoen euro in Tot slot heeft ook het verstrengde Europees begrotingstoezicht voor de eerste keer een impact. Zo worden onder meer de uitgaven van het project Scholen van Morgen en de alternatief gefinancierde subsidies aan woonzorgcentra en ziekenhuizen in kader van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) bij de begroting in rekening gebracht. 5

6 Tabel 1 1: Overzicht creatie en aanwending bruto beleidsruimte, 2BA 2014 en BO 2015 (in duizend euro) A. Creatie bruto beleidsruimte t.o.v BO BA 2014 BO 2015 Creatie bruto beleidsruimte bij constant beleid t.o.v. BO 2014 Samengevoegde en gedeelde belastingen (inclusief overige dotaties), rekening houdend met effect 6 de staatshervorming Gewestbelastingen Andere ontvangsten Instellingen consolidatieperimeter Totaal evolutie ontvangsten Raming evolutie vorderingensaldo Raming evolutie onderbenutting A1. Totale creatie bruto beleidsruimte bij constant beleid t.o.v. BO Bijkomende creatie bruto beleidsruimte via begrotingsmaatregelen Besparen op werking overheid / derden Afbouwen overheidsstructuren Inzetten op kerntaken en efficiëntere werking Stopzetten uitholling kostendekkingsgraad Rationaliseren en budgettair houdbaar maken nieuwe bevoegdheden Afremmen groeipaden Punctuele maatregelen A2. Totaal bijkomende creatie bruto beleidsruimte door begrotingsmaatregelen A. Totale creatie bruto beleidsruimte t.o.v. BO B. Aanwending bruto beleidsruimte t.o.v. BO BA 2014 BO 2015 B1. Bevoegdheden 6 de staatshervorming, waaronder: Kinderbijslag en FCUD Residentiële ouderenzorg Fiscale uitgaven: Woonbonus en bouwsparen Dienstencheques Doelgroepenbeleid Werk Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB) Fiscale uitgaven: Dienstencheques B2. Allerhande kostendrijvers huidige bevoegdheden, waaronder: Uitstel verwachte overschrijding spilindex van mei 2014 naar februari Verwachte overschrijding spilindex februari Desindexatie 2014 (van 1,4% naar 0,6% op loon en werking ) Indexatie 2015 (GZI van 1,3%)

7 Gemeentefonds Loonmodel onderwijs Vlabel Overname successie en registratierechten Klikken Hoger Onderwijs Zorgfonds Integratiedecreet hoger onderwijs Rentesubsidies VMSW / VWF Urencontingent gezinszorg VIPA gebruikstoelagen Sectorconvenants Inburgering NT VIB éénmalige investeringsimpuls gebouwen Stedenfonds VRT pensioenfonds FJW (Pleegplaatsingen en Anciënniteit) Toename toelage Vlaams Parlement B3. Specifieke technische bijstellingen, waaronder uitbreiding overheidsperimeter Totale aanwending beleidsruimte t.o.v. BO 2014 bij constant beleid Nieuw beleid Welzijn Onderzoek en Ontwikkeling en maatregelen bedrijfsleven Instandhoudingsdoelstellingen Andere Onderwijs (In Beleid: 50 miljoen euro) ICT (In Beleid: 10 miljoen euro) B4. Totaal nieuw beleid FFEU toewijzing 2014 Mobiliteit en openbare werken (In Beleid 2014: 80 miljoen euro) Grote culturele projecten (In Beleid 2014: 42 miljoen euro) Effect verstrengd Europees begrotingstoezicht DBFM Scholen van Morgen VIPA alternatieve financiering Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaams Woningfonds (VWF) Consolidatie Tunnel Liefkenshoek Rollend fonds PMV AMORAS B5. Totaal effect verstrengd Europees begrotingstoezicht B. Algemeen totaal aanwending bruto beleidsruimte t.o.v. BO

8 2. De Middelenbegroting 2.1. Totale middelen Tabel 2 1 geeft in grote rubrieken een overzicht van de ESR gecorrigeerde middelen voor de begrotingsjaren 2014 en Voor het begrotingsjaar 2014 worden zowel de ramingen van de begrotingsopmaak (BO) getoond, als de ramingen van de tweede begrotingsaanpassing (2BA). De raming voor het begrotingsjaar 2015 bevat de budgettaire effecten van de gewijzigde Bijzondere Financieringswet. De raming van de opcentiemen is gebaseerd op de raming van de belasting staat die door de FOD Financiën midden september 2014 ter beschikking werd gesteld van de gewesten en gemeenschappen. De elasticiteit van 1,55 is hierbij een belangrijke factor voor de evolutie van de gewestelijke opcentiemen. Tabel 2 1: Grote rubrieken van de ESR gecorrigeerde middelen (in duizend euro) BO BA 2014 BO BA 2014 BO 2014 BO BA 2014 Opcentiemen Samengevoegde belastingen Gedeelde belastingen Specifieke dotaties Gewestelijke belastingen Eigen niet fiscale, toegewezen ontvangsten Eigen niet fiscale, niet toegewezen ontvangsten Lotto gelden Instellingen consolidatiekring TOTAAL Voor het begrotingsjaar 2014 worden de ESR gecorrigeerde ontvangsten bij de 2 de begrotingsaanpassing op 27,5 miljard euro begroot. Dat is 73 miljoen euro of 0,3% meer dan bij de begrotingsopmaak Voor het begrotingsjaar 2015 worden de ESR gecorrigeerde ontvangsten op 38,3 miljard euro begroot. In dit begrotingscijfer wordt de impact van de 6 de staatshervorming in rekening genomen. Grafiek 2 1 toont het relatieve aandeel van de inkomsten ten opzichte van de totale middelen. Uit deze grafiek blijkt dat de Vlaamse opcentiemen 20% zullen vertegenwoordigen van de Vlaamse (ESR gecorrigeerde) ontvangsten. Het belang van de gewestbelastingen bedraagt 14%. 8

9 Figuur 2 1: Grote rubrieken van de ESR gecorrigeerde middelen,, BO 2015 Door de 6 de staatshervorming is er een stijging van de Vlaamse fiscale autonomie, die gevormd wordt door de opbrengsten uit de gewestelijke belastingen enerzijdss en de gewestelijke opcentiemen anderzijds. Uit onderstaande figuur 2 2 blijkt dat deze autonomie in ,7% bedroeg en steeg naar 34% in de begrotingsopmaak Figuur 2 2: Evolutie fiscale autonomie ten opzichte van totale middelen, 2BA 2014 en BO % 90% Aandeel in totale middelen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14,5% 10% 0% 19,7% Opcentiemen Gewestelijke belastingen 19,4% Andere 9

10 2.2. Opcentiemen en Samengevoegde & Gedeelde belastingen Parameters Voor de 2 de begrotingsaanpassing 2014 zijn de middelen uit de Bijzondere Financieringswet (samengevoegde en gedeelde belastingen en andere federale dotaties) geraamd op basis van de parameters van de Economische Begroting van 12 februari Het is nog niet duidelijk op basis van welke Economische Begroting de federale overheid haar doorstortingen aan de gewesten en de gemeenschappen zal doen. Het gebruik van de Economische Begroting van 12 februari 2014 als uitgangspunt voor de Vlaamse 2 de begrotingsaanpassing 2014 is bijgevolg een veronderstelling. De raming van de begrotingsopmaak 2015 is gebaseerd op de Economische Begroting van 11 september Behalve de klassieke parameters van economische groei en inflatie, spelen ook de fiscale capaciteit van de gewesten en gemeenschappen en het aantal leerlingen en 18 jarigen van de gemeenschap een belangrijke rol bij de berekening van de middelen, toegewezen vanuit de Bijzondere Financieringswet. Met ingang van het begrotingsjaar 2015 worden door de inwerkingtreding van de gewijzigde Bijzondere Financieringswet aan deze lijst twee nieuwe parameters toegevoegd: het aantal 0 tot en met 18 jarigen en het aantal 80 plussers. Bovendien wordt de fiscale capaciteit vanaf het aanslagjaar 2015 ook geïnterpreteerd als de regionale opdeling van de opbrengst van de federaal gebleven personenbelasting. Voor het begrotingsjaar 2015 is echter nog de fiscale capaciteit met betrekking het aanslagjaar 2014 van toepassing. De parameter belasting staat is van belang met het oog op de raming van de opcentiemen voor het aanslagjaar 2015 (= begrotingsjaar 2015). Ook hierbij is de raming gebaseerd op cijfers die door de FOD Financiën op 18 september ter beschikking werden gesteld. Deze cijfers werden nadien nog naar beneden bijgesteld om rekening te houden met de recent gewijzigde economische vooruitzichten (BBP en CPI). De cijfers van de FOD Financiën gaan uit van een veronderstelde elasticiteit ten opzichte van het reëel BBP van 1,55. De bevolkingsgerelateerde parameters betreffen ramingen gealigneerd op de bevolkingsvooruitzichten van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). 10

11 Tabel 2 2: Volledig parameteroverzicht Begrotingsjaar BO BA 2014 BO Parameters Inflatie (CPI) 1,20% 1,30% 1,11% 0,80% 0,60% 1,30% Economische groei (BBP) 0,10% 1,10% 0,20% 1,40% 1,10% 1,50% Personenbelasting (federaal gedeelte) Aanslagjaar = = = = 2012 Vlaams Gewest Waals Gewest (excl. Duitstaligen) Brussels H. Gewest Duitstaligen Fiscale capaciteit (FC) Vlaams Gewest 63,06% 63,06% 63,06% 63,06% 63,06% 63,06% Waals Gewest (excl. Duitstaligen) 28,07% 28,07% 28,07% 28,07% 28,07% 28,07% Brussels H. Gewest 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% 8,45% Duitstaligen 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% Verdeelsleutel onderwijs (LLN) Toestand 15/01/ /01/ /01/ /01/2013 raming raming Vlaamse Gemeenschap 56,50% 56,50% 56,50% 56,50% 56,41% 56,43% Franse Gemeenschap 43,50% 43,50% 43,50% 43,50% 43,59% 43,57% Inwoners Referentietijdstip 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2015 Teldatum 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2013 raming Vlaanderen Wallonië (excl. Duitst.) Brussel Duitstaligen Min 18 jarigen (excl. Duitst.) (DENAT) Referentietijdstip 30/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2014 Teldatum 31/08/ /08/ /02/ /02/2014 raming raming Nederlandstalig Franstalig Brussel

12 Begrotingsjaar BO BA 2014 BO Denataliteitscoëfficient 104,7945% 105,2938% 104,8005% 105,3325% 105,5309% 106,1339% Verdeelsleutel Plantentuin Toestand 01/01/ /01/ /01/ /01/2014 Vlaamse Gemeenschap 80,11050% 79,87013% 79,87013% 79,87013% Franse Gemeenschap 19,88950% 20,12987% 20,12987% 20,12987% Pendelaars naar BHG Vlaams Gewest 62,00% 62,00% 63,16% 62,93% Waals Gewest 38,00% 38,00% 36,84% 37,07% Belasting Staat (toestand 15 juli) Aanslagjaar 2015 Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest Belasting Staat (raming 11 september) Aanslagjaar 2015 Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest t.e.m. 18 jarigen Referentietijdstip 01/01/2015 Teldatum raming Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Duitstalige Gemeenschap jarigen Referentietijdstip 01/01/2015 Teldatum raming Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Duitstalige Gemeenschap

13 Resultaten Tabel 2 3 toont de middelen die op basis van de hierboven beschreven parameters in 2014 en 2015 mogen verwacht worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de impact van de 6 de staatshervorming. De cijfers in deze tabel zijn niet afgeronde bedragen. Ten opzichte van tabel 2 1 kunnen er daardoor afrondingsverschillen voorkomen. Tabel 2 3: Opcentiemen en Samengevoegde & Gedeelde belastingen (in duizend euro) BO BA 2014 BO 2015 Gewest PB zonder Lambermont Gewest PB NST Gewest bijkomende middelen oude BFW Gewest PB negatieve term Gewest Invulling fiscale autonomie Gewest PB extra middelen voor landbouw en zeevisserij Gewest PB extra middelen voor wetenschappelijk onderzoek Gewest PB extra middelen voor buitenlandse handel Gewest PB extra middelen voor lokale overheden Gewest PB extra middelen voor werk Gewest PB extra middelen voor fiscale uitgaven Gewest Overgangsmechanisme Gewest inhouding voor pendeldotatie BHG Totaal Gewest : Opcentiemen en Samengevoegde belastingen Gemeenschap PB, incl Lambermont Gemeenschap BTW (art 40quinquies) Gemeenschap extra BTW Lambermont (naar PB en BTW) Gemeenschap gezinsbijslag Gemeenschap ouderenzorg Gemeenschap gezondheidszorg Gemeenschap ziekenhuisinfrastructuur Gemeenschap justitiehuizen Gemeenschap interuniversitaire attractiepolen Gemeenschap Overgangsmechanisme Totaal Gemeenschap : Gedeelde belastingen Vermoedelijke afrekening jaar N 1 (éénmalig) Algemeen totaal Gewest en Gemeenschap Zoals in paragraaf 2.1. vermeld, is de raming van de gewestelijke opcentiemen gebaseerd op de inschatting van de belasting staat door de FOD Financiën. Deze werd vervolgens naar beneden bijgesteld om rekening te houden met meeste recente economische vooruitzichten (BBP en CPI). Daarna werd deze verminderd met de autonomiefactor (25,990%). Het bedrag van de opcentiemen wordt tot slot bekomen door op deze gereduceerde belasting staat het tarief van de opcentiemen toe te passen. Voor het aanslagjaar 2015 werd er daarbij uitgegaan van opcentiementarief van 35,117%. De fiscale uitgaven die naar aanleiding van de 6 de staatshervorming geregionaliseerd werden, zijn in de voorliggende middelenbegroting niet als een minderontvangst verwerkt, maar als een uitgave. Ze komen dan ook aan bod in hoofdstuk 3 ( De uitgavenbegroting ). 13

14 2.3. Specifieke dotaties vanwege de federale overheid Tabel 2 4 toont de geraamde middelen met betrekking tot de specifieke dotaties vanwege de federale overheid. Tabel 2 4: Specifieke dotaties vanwege de federale overheid (in duizend euro) BO BA 2014 BO 2015 Tewerkstellingsprogramma's Buitenlandse studenten Buitenlandse studenten (afrekening) Dotatie ter compensatie van het kijk en luistergeld Dotatie ter compensatie van het kijk en luistergeld (afrekening) Overname verkeersbelastingen Overname verkeersbelastingen (afrekening) Dotatie Nationale Plantentuin Dotatie Nationale Plantentuin (afrekening) 32 Overname registratie en successierechten Overname registratie en successierechten (afrekening) Algemeen totaal dotaties vanwege federale overheid Volgens artikel 62 van de Bijzondere Financieringswet wordt aan de gemeenschappen een dotatie toegekend ter financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten. De basisbedragen die in dit artikel zijn voorzien, worden jaarlijks aan de inflatie aangepast. Volgens het Lambermontakkoord werd het kijk en luistergeld omgevormd van een gemeenschapsbelasting naar een gewestbelasting. De gemeenschappen kregen daarbij wel een dotatie ter compensatie voor het wegvallen van het kijk en luistergeld. De berekening van de dotatie was gebaseerd op de gemiddelde netto ontvangsten van het kijk en luistergeld van de gemeenschappen in 1999, 2000 en Deze netto ontvangsten werden wel uitgedrukt in prijzen van Vanaf 2003 werd het basisbedrag 2002 van de dotatie aangepast aan de inflatie. Vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde Bijzondere Financieringswet zal deze dotatie van beide gemeenschappen in de BTW basisdotatie geïntegreerd worden en bijgevolg de evolutie en verdeling van de BTW basisdotatie volgen. Naar aanleiding van de overname vanaf 2011 van de dienst van de verkeersgerelateerde gewestbelastingen (verkeersbelasting, belasting op de inverkeersstelling en eurovignet) ontvangt het Vlaams Gewest van de federale overheid jaarlijks een extra dotatie om de kosten van het overgenomen federaal personeel te compenseren. De berekening van de dotatie is gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van de dienst van de betrokken gewestbelastingen voor de jaren 1999, 2000 en 2001, uitgedrukt in prijzen van Vanaf 2003 wordt dit bedrag (per gewestbelasting) aangepast aan de evolutie van de consumptieprijsindex. De basisbedragen staan vermeld in de wet van 8 maart 2009 tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de Bijzondere Financieringswet (BS 20 maart 2009). Een 14

15 gelijkaardige dotatie wordt vanaf 2015 aan het Vlaams Gewest toegekend voor de overname van de dienst van de registratie en successierechten. Tot slot wordt volgens artikel 62ter van de Bijzondere Financieringswet aan de gemeenschappen een dotatie toegekend vanaf het begrotingsjaar waarin de Nationale Plantentuin van België wordt overgedragen. Het in artikel 62ter vermelde basisbedrag wordt jaarlijks aan de inflatie en aan de economische groei aangepast. De verdeling van het aangepaste bedrag over beide gemeenschappen gebeurt volgens een sleutel die in overeenstemming is met de taalrol van het effectief personeelsbestand van de Nationale Plantentuin op de dag van de overdracht. Deze overdracht vond plaats op 1 januari De in de middelenbegroting 2014 en 2015 gehanteerde verdeelsleutel weerspiegelt dus de taalrol op 1 januari Gewestelijke belastingen De ramingen van de gewestelijke belastingen voor de begrotingsjaren 2014 en 2015 zijn enerzijds gebaseerd op de ramingen van de FOD Financiën en anderzijds op de economische vooruitzichten die door het Federaal Planbureau in september 2014 werden gepubliceerd. Tabel 2 5 toont een overzicht van de begrotingsposten en de verschillende bedragen. De getoonde bedragen zijn ESR gecorrigeerde ontvangsten. Tabel 2 5: Gewestelijke belastingen (in duizend euro) BO BA 2014 BO BA 2014 BO 2015 BO BA 2014 Onroerende voorheffing Belasting op de spelen en weddenschappen Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Openingsbelasting Registratierechten Hypotheekrechten Verkeersbelasting op de autovoertuigen (inning IVA VLABEL) Belasting op de inverkeersstelling (inning IVA VLABEL) Eurovignet (inning FOD Financiën) Eurovignet (inning IVA VLABEL) Schenkingsrechten Successierechten en recht van overgang bij overlijden Kijk en luistergeld Totaal

16 2.5. Toegewezen ontvangsten Aan een begrotingsfonds toegewezen of geaffecteerde ontvangsten die niet als opbrengsten uit kredietverleningen of deelnemingen kunnen bestempeld worden zijn ontvangsten die voorbehouden worden voor het dekken van bepaalde, duidelijk omschreven uitgaven. De raming van de toegewezen ontvangsten voor de begrotingsjaren 2014 en 2015 bedraagt respectievelijk 161,2 en 144,3 miljoen euro. De daling van de toegewezen ontvangsten in 2015 wordt hoofdzakelijk verklaard door het wegvallen van de ontvangst van het vaccinatiefonds (17,9 miljoen euro) die vanaf 2015 in de dotatie voor gezondheidszorg begrepen is. De belangrijkste toegewezen ontvangsten in de middelenbegroting zijn: de inschrijvingsgelden van het deeltijds kunstonderwijs; de terugbetaling van salarissen en salaristoelagen in de onderwijssector; de inkomsten in het kader van het medisch sociaal beleid; de inkomsten van het Vernieuwingsfonds Andere ontvangsten De andere ontvangsten zijn niet fiscale, niet toegewezen ontvangsten die niet kunnen bestempeld worden als enerzijds opbrengsten uit kredietverleningen of deelnemingen, of anderzijds dotaties van instellingen die tot de consolidatiekring behoren. Tot deze categorie behoren onder meer de dividenden van de openbare investeringsmaatschappijen en de dividenden van financiële instellingen die door de Vlaamse Regering in 2009 gesteund werden. De variatie in deze categorie andere ontvangsten wordt hoofdzakelijk verklaard door de evolutie van de dividenden van de financiële instellingen. Deze impact is in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 2 6: Impact maatregelen financiële sector (in duizend euro) BO BA 2014 BO 2015 Dividenden financiële instellingen Terugbetaling financiële instellingen (ESR 8) Totaal Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er in 2015 zoals in 2014 een gedeeltelijke terugbetaling (principal repayment) plaatsvindt door KBC van 0,334 miljard euro. De boetepremie (penalty payment) voor die jaren bedraagt 0,166 miljard euro. De 8,5% coupon rente wordt berekend op het gemiddelde bedrag aan uitstaande schuld gedurende het vorige begrotingsjaar. Midden februari 2014 werd door KBC aangekondigd dat er over de boekjaren 2013 en 2015 geen couponrente zal betaald worden. De begroting 2014 houdt bijgevolg rekening met het ontbreken van een couponrente. 16

17 Andere factoren die de variatie in de categorie Andere ontvangsten beïnvloeden, zijn het wegvallen van de ontvangst in het kader van de meerwaarde economie (9,2 miljoen euro) die vanaf 2015 in de dotatie voor tewerkstelling inbegrepen is. Bovendien is de opbrengst van het digitaal dividend (4G licenties; 42,0 miljoen euro) een eenmalige opbrengst die ESR matig in 2013 aan te rekenen is. Om deze reden valt de opbrengst van het digitaal dividend weg bij de 2 de begrotingsaanpassing Tot slot bevat deze categorie ook de ontvangsten die naar aanleiding van de 6 de staatshervorming in het kader van de verkeersveiligheid geregionaliseerd werden (BIVV, retributies, verkeersboeten), hetgeen neerkomt op 135 miljoen euro in Lotto middelen Volgens artikel 62bis van de Bijzondere Financieringswet krijgt elke gemeenschap een bepaald percentage van de te verdelen winst van de Nationale Loterij toegewezen. De federale ministerraad dient hiertoe de uitkeerbare winst te bepalen. De raming van de Lottomiddelen wordt in de voorliggende middelenbegroting constant gehouden op 33,8 miljoen euro. Die raming is gebaseerd op het voorlopig winstverdelingsplan voor het dienstjaar Te consolideren instellingen Tabel 2 7 geeft een overzicht van de ESR gecorrigeerde ontvangsten van de Vlaamse instellingen die tot de consolidatieperimeter behoren. Instellingen met aanzienlijke bedragen aan eigen ontvangsten worden hier apart vermeld. Tabel 2 7: Te consolideren instellingen (in duizend euro) BO BA 2014 BO BA 2014 BO 2015 BO BA 2014 MINA VIF Loodswezen Andere instellingen met DABvorm VMM VDAB NV Waterwegen en Zeekanaal VRT Kind & Gezin VAPH VVM De Lijn VEB Andere instellingen met andere dan DAB vorm

18 2BA 2014 BO 2015 BO BA 2014 BO 2015 BO BA 2014 Totaal De Uitgavenbegroting 3.1. Beleids en betaalkredieten bij constant beleid In onderstaande figuur 3 1 wordt de evolutie weergegeven van de totale beleids en betaalkredieten bij de 2 de begrotingsaanpassing 2014 en de begrotingsopmaak De impact van de 6 de staatshervorming op de uitgaven (10,7 miljard euro) is hierbij duidelijk zichtbaar. Ook kan bij de begrotingsopmaak 2015 worden vastgesteld dat de betaalkredieten zich 100 miljoen euro boven de beleidskredieten situeren. Dit weerspiegelt het engagement van de Vlaamse regering om haar betalingsverplichtingen na te kunnen komen. Figuur 3 1: Evolutie beleids en betaalkredieten (in duizend euro) BO BA 2014 BO 2015 Beleidskredieten (incl. FFEU en ESR correcties) Betaalkredieten (incl. FFEU en ESR correcties) Onderstaande tabellen geven de verdeling weer van de beleids en betaalkredieten per beleidsdomein voor begrotingsopmaak en 2 de begrotingsaanpassing 2014 en de begrotingsopmaak 2015 bij constant beleid. 18

19 Tabel 3 1: Beleidskredieten per beleidsdomein (in duizend euro) Beleidsdomein BO BA 2014 BO 2015 Hogere Entiteiten Diensten Algemeen Regeringsbeleid Bestuurszaken Financiën en Begroting Internationaal Vlaanderen Economie, Wetenschappen en Innovatie Onderwijs en Vorming Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Cultuur, Jeugd, Sport en Media Werk en Sociale Economie Landbouw en Visserij Leefmilieu, Natuur en Energie Mobiliteit en Openbare Werken Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed TOTAAL (excl. FFEU & ESR correcties) FFEU TOTAAL (incl. FFEU, excl. ESR correcties) SUBTOTAAL ESR correcties uitgaven TOTAAL Tabel 3 2: Betaalkredieten per beleidsdomein (in duizend euro) Beleidsdomein BO BA 2014 BO 2015 Hogere Entiteiten Diensten Algemeen Regeringsbeleid Bestuurszaken Financiën en Begroting Internationaal Vlaanderen Economie, Wetenschappen en Innovatie Onderwijs en Vorming Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Cultuur, Jeugd, Sport en Media Werk en Sociale Economie Landbouw en Visserij Leefmilieu, Natuur en Energie Mobiliteit en Openbare Werken Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed TOTAAL (excl. FFEU & ESR correcties) FFEU TOTAAL (incl. FFEU, excl. ESR correcties) SUBTOTAAL ESR correcties uitgaven TOTAAL

20 In onderstaande figuur 3 2 worden de beleids en betaalkredieten per beleidsdomein weergegeven. Hieruit blijkt dat, na de verwerking van de 6 de staatshervorming, de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid & Gezin en Werk & Sociale Economie fors toenemen in budgettair gewicht. Figuur 3 2: Beleids en betaalkredieten BO 2015 per beleidsdomein (in duizend euro) Onderwijs en Vorming Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Werk en Sociale Economie Mobiliteit en Openbare Werken Bestuurszaken Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Economie, Wetenschappen en Innovatie Cultuur, Jeugd, Sport en Media Leefmilieu, Natuur en Energie Financiën en Begroting Landbouw en Visserij Internationaal Vlaanderen Diensten Algemeen Regeringsbeleid Hogere Entiteiten Beleidskredieten Betaalkredieten 3.2. Impact verstrengd Europees begrotingstoezicht De impact van het verstrengd Europees begrotingstoezicht is weergegeven in onderstaande tabel 3 3. Afhankelijk van het in rekening te brengen project, kan dit een meer of minwaarde betekenen aan de uitgavenzijde. De impact van het verstrengde Europees begrotingstoezicht stijgt aanzienlijk in de begrotingsopmaak

21 Tabel 3 3: Impact verstrengd Europees begrotingstoezicht, 2BA 2014 en BO 2015 (in duizend euro) 2BA 2014 BO 2015 DBFM Scholen van Morgen VIPA Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaams Woningfonds (VWF) NV Liefkenshoektunnel Rollend fonds PMV AMORAS Totaal Begrotingsmaatregelen per categorie Door de evolutie van de middelen, de stijging van de uitgaven bij constant beleid en rekening houdend met het verstrengd Europees begrotingstoezicht, zijn er begrotingsmaatregelen benodigd om tot een begroting in evenwicht te komen, waarbij er ruimte is voor nieuwe investeringen. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het totaal van deze begrotingsmaatregelen per categorie. Tabel 3 4: Begrotingsmaatregelen BO 2015 (in duizend euro) BO 2015 Besparen op werking overheid / derden Afbouwen overheidsstructuren Inzetten op kerntaken en efficiëntere werking Stopzetten uitholling kostendekkingsgraad Rationaliseren en budgettair houdbaar maken nieuwe bevoegdheden Afremmen groeipaden Punctuele maatregelen TOTAAL

22 3.4. Nieuwe beleidsimpulsen Door het nemen van begrotingsmaatregelen in de begrotingsopmaak 2015 wordt er niet enkel een begrotingsevenwicht bereikt, maar kunnen ook nieuwe beleidsimpulsen worden geïnitieerd. Tabel 3 5 geeft een overzicht van deze investeringen, die gericht zijn op maatschappelijke noden in onder meer welzijn, onderwijs en het economisch herstelbeleid. Tabel 3 5: Nieuwe beleidsimpulsen, begrotingsopmaak 2015 (in duizend euro) Nieuwe beleidsimpulsen BO 2015 Welzijn Onderzoek en Ontwikkeling en maatregelen bedrijfsleven Instandhoudingsdoelstellingen Andere Onderwijs (In Beleid: 50 miljoen euro) ICT (in Beleid: 10 miljoen euro) Totaal Het Vorderingensaldo Een begroting in evenwicht Op basis van de evolutie van middelen en uitgaven, besproken in voorgaande hoofdstukken, wordt het vorderingensaldo berekend. Dit gebeurt in volgende stappen: In eerste instantie worden de ESR gecorrigeerde ontvangsten afgezet ten opzichte van de ESR gecorrigeerde primaire uitgaven; Vervolgens worden het verstrengd Europees begrotingstoezicht ( 446 miljoen euro, zie tabel 3 3) en de genomen begrotingsmaatregelen (+1,158 miljard, zie tabel 3 4) in rekening gebracht; Daarna worden de nieuwe beleidsimpulsen (98 miljoen euro, zie tabel 3 5), mogelijk gemaakt door de genomen begrotingsmaatregelen, verrekend. Dit geeft het ESRgecorrigeerd primair saldo; Het ESR gecorrigeerd primair saldo wordt vervolgens aangepast voor onderbenutting (585 miljoen euro in 2015), om zo tot het gecorrigeerd primair saldo te komen; Tot slot worden de geconsolideerde rente uitgaven (122 miljoen euro voor BO 2015) in mindering gebracht van het gecorrigeerde primaire saldo; Dit resulteert in een gecorrigeerd vorderingensaldo van respectievelijk + 7,9 miljoen voor de 2 de begrotingsaanpassing 2014 en + 2,3 miljoen euro voor de begrotingsopmaak 2015, hetgeen in beide gevallen een begroting in evenwicht betekent. 22

23 Bovenstaande stappen zijn schematisch weergegeven in onderstaande tabel 4 1. Tabel 4 1: Berekening vorderingensaldo, 2e BA 2014 en BO 2015 (in duizend euro) ESReffect BO BA 2014 BO 2015 ESR gecorrigeerde ontvangsten ESR gecorrigeerde primaire uitgaven Verstrengd Europees begrotingstoezicht Begrotingsmaatregelen Nieuwe beleidsimpulsen ESR gecorrigeerd primair saldo = Onderbenutting gebaseerd op begrotingsuitvoering 2013 met correctie voor begrotingsmaatregelen Gecorrigeerd primair saldo = rente uitgaven Gecorrigeerd vorderingensaldo =

24 Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie. Koning Albert II - laan 19 B-1210 Brussel VLO_FIN_Cover_Begroting_2015_v01.indd 2 19/09/14 08:54

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht

BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht BEGROTING 2017 Een begroting in evenwicht 26 september 2016 Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering 2 Bart Tommelein Viceminister-president en Vlaams minister van Financiën, Begroting

Nadere informatie

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 1 van 9 1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING. Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

DE VLAAMSE BEGROTING. Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 2016 DE VLAAMSE BEGROTING Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 1. Inleiding De Vlaamse regering heeft met haar regeerakkoord

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 ingediend op 13 (2015-2016) Nr. 2-C 28 oktober 2015 (2015-2016) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Toelichting

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 21 (2013-2014) Nr. 1 16 november 2012 (2013-2014) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Meerjarenraming

Nadere informatie

MEERJARENRAMING VR MED.0449/2

MEERJARENRAMING VR MED.0449/2 MEERJARENRAMING 2017-2022 VR 2016 1811 MED.0449/2 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. DE MIDDELENBEGROTING... 5 2.1. Totale middelen... 5 2.2. Opcentiemen, toegewezen gedeelten van de BTW en de PB, en

Nadere informatie

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING MEERJARENRAMING 2016-2021 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. DE MIDDELENBEGROTING... 6 2.1. Totale middelen... 6 2.2. Opcentiemen, toegewezen gedeelten van de BTW en de PB, en federale dotaties voor nieuwe

Nadere informatie

De Vlaamse begroting Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

De Vlaamse begroting Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport De Vlaamse begroting 2010 Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport DE VLAAMSE BEGROTING 2010 1 Colofon De Begroting 2010 Wettelijk depot: D/2009/3241/404

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

DE VLAAMSE BEGROTING Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport DE VLAAMSE BEGROTING 2013 Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2013 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal,

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17-A (2011-2012) Nr. 1 14 mei 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

2. Herfinancieringsbehoeften... 36 V. HET VORDERINGENSALDO EN DE NORM... 38

2. Herfinancieringsbehoeften... 36 V. HET VORDERINGENSALDO EN DE NORM... 38 DE VLAAMSE BEGROTING 2012 Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2012 Wettelijk depot: D/2011/12.735/1 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal, Departement Financiën en Begroting Adres: Koning Albert II laan

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-V 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

DE VLAAMSE BEGROTING. Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

DE VLAAMSE BEGROTING. Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie DE VLAAMSE BEGROTING Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie De Vlaamse Begroting 2017 1 2 Inhoudstafel De Vlaamse Begroting

Nadere informatie

De Bijzondere Financieringswet

De Bijzondere Financieringswet De Bijzondere Financieringswet Wijzigingen n.a.v. de zesde staatshervorming 12 december 2012 - kick off Groenboek Wim Van den Bossche Kenneth Vyncke De Bijzondere Financieringswet 1. Zesde staatshervorming

Nadere informatie

Lijst met Tabellen. Lijst met Figuren

Lijst met Tabellen. Lijst met Figuren DE VLAAMSE BEGROTING 2011 Colofon DE VLAAMSE BEGROTING 2011 Wettelijk depot: D/2010/3241/364 VU: Hedwig Van der Borght, Secretaris generaal, Departement Financiën en Begroting Adres: Koning Albert II laan

Nadere informatie

Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting Infodossier. Vlaamse begroting

Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting Infodossier. Vlaamse begroting Brussel, 10 mei 2006 Infodossier_Vlaamse begroting 2000-2006 Infodossier Vlaamse begroting 2000 2006 Inhoud INHOUD 2 INLEIDING 4 LEESWIJZER 5 HOOFDSTUK 1 - ONTVANGSTEN 7 1. ONTVANGSTEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Nadere informatie

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN

DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET: HEDEN EN TOEKOMST Barbara Coppens Master in de economische wetenschappen Eindverhandeling ingediend met het oog op een benoeming tot attaché (A21) Economisch Advies bij

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting. 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein C: Financiën en Begroting. 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 17 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014

Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014 Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 12 november 2013 VLAAMSE BEGROTING VOOR 2014 REKENHOF,

Nadere informatie

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015

Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 18 mei 2015 AANPASSING VLAAMSE BEGROTING

Nadere informatie

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling

De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling De federale dotaties voor het Vlaams en Franstalig onderwijs Evolutie en verdeling Het onderwijs is in ons land sinds de staatshervorming van 1988-89 een bevoegdheid van de pen. De pen krijgen hun middelen

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

De impact op de Vlaamse begroting vloeide voort uit het bezoek van Eurostat van 13 en 14 februari 2014.

De impact op de Vlaamse begroting vloeide voort uit het bezoek van Eurostat van 13 en 14 februari 2014. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 153 van BART SOMERS datum: 5 februari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Begroting -

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE GEMEENSCHAP DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE GEMEENSCHAP ONTWERP VAN DECREET VAN DE ALGEMENE REKENING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VAN DE UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE RECHTSPERSONEN ZONDER RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BEGROTINGSJAAR

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2012-2013) Nr. 2-C 29 oktober 2012 (2012-2013) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Toelichting

Nadere informatie

TOELICHTINGEN MEERJARENBEGROTING VERSLAG. van het Rekenhof

TOELICHTINGEN MEERJARENBEGROTING VERSLAG. van het Rekenhof Stuk 17-A (2004-2005) Nr. 2 Zitting 2004-2005 20 juni 2005 TOELICHTINGEN bij de aanpassingen van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 13 (2014-2015) Nr. 2-C 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij het opstellen van de overheidsrekeningen in april 2017 werden verscheidene wijzigingen aangebracht. Het gaat om: een aanpassing van de behandeling van de mobilofonielicenties,

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Brussel, 17 januari _evaluatierapport_begroting Evaluatierapport. Begroting 2007

Brussel, 17 januari _evaluatierapport_begroting Evaluatierapport. Begroting 2007 Brussel, 17 januari 2007 011707_evaluatierapport_begroting 2007 Evaluatierapport Begroting 2007 Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting en krachtlijnen... 4 1. Algemeen... 4 2. Bijzondere aandachtspunten...

Nadere informatie

Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006. Evaluatierapport Begroting 2006

Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006. Evaluatierapport Begroting 2006 Brussel, 18 januari 2006 20060118_evaluatierapport_begroting 2006 Evaluatierapport Begroting 2006 Inhoud INHOUD 2 INLEIDING 3 SAMENVATTING EN KRACHTLIJNEN 4 HOOFDSTUK 1 - INITIËLE MIDDELEN EN UITGAVENBEGROTING

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 19-B (2007-2008) Nr. 4 Zitting 2008-2009 23 oktober 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 ONTWERP

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof

VLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof Stuk 20-A (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 30 maart 2004 VERSLAG van het Rekenhof van het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de Vlaamse

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie

De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie Seminarie 4 december 2013 De 6 de staatshervorming en de Bijzondere Financieringswet: een evaluatie André Decoster & Willem Sas (*) CES - KULeuven (*) met dank aan Koen Algoed, Benoît Bayenet, Anton Delbarre,

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 15 (2014-2015) Nr. 11 2 december 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Ontwerp van decreet

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015

Vlaamse begroting. Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 Vlaamse begroting Saskia Mahieu SBO van 8 juli 2015 1 Vlaamse Begroting 1. Mijlpalen Vlaamse Begroting 2. Stuurgroep Copil 3. Cijfermateriaal: afspraken 2 Mijlpalen Vlaamse Begroting Ter inleiding De begroting

Nadere informatie

Meerjarenraming : raming impact van de zesde staatshervorming

Meerjarenraming : raming impact van de zesde staatshervorming stuk ingediend op 40-A (2013-2014) Nr. 1 4 februari 2014 (2013-2014) Verslag van het Rekenhof Meerjarenraming 2014-2019: raming impact van de zesde staatshervorming verzendcode: REK 2 Stuk 40-A (2013-2014)

Nadere informatie

Onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de Vlaamse begroting voor 2015

Onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de Vlaamse begroting voor 2015 Onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de Vlaamse begroting voor 2015 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 Stuk 19 (1998-1999) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 4 mei 1999 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART

ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART 2016-04-13 ONDERFINANCIERING HOGER ONDERWIJS IN KAART Inleiding In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de besparingsmaatregelen tijdens deze legislatuur op de werkingstoelagen en op de sociale toelagen,

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij de opmaak van de overheidsrekeningen in april 2016 werden enkele vernieuwingen ingevoerd. Het betreft de wijze waarop de ontvangsten uit de verkoop van emissierechten

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

~LGEMEEN lliseheers~omite

~LGEMEEN lliseheers~omite ~LGEMEEN lliseheers~omite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de w et van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel. :02 546 43 40 Fax : 02 546 2 1 53 ABC Verslag 2009/002

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE BEGROTING 2006 DIRK VAN MECHELEN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE BEGROTING 2006 DIRK VAN MECHELEN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE BEGROTING 2006 DIRK VAN MECHELEN VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK I DE VLAAMSE BEGROTING IN HOOFDLIJNEN Bij de opstelling van haar

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 17 (2012-2013) Nr. 2-J 2 mei 2013 (2012-2013) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN Inning gewestbelastingen - Stand van zaken

nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN Inning gewestbelastingen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 18 juli 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Inning gewestbelastingen

Nadere informatie

Beleidsdomein Toegewezen Entiteit Programma Basisallocatie Som van Raming

Beleidsdomein Toegewezen Entiteit Programma Basisallocatie Som van Raming Beleidsdomein Entiteit Programma Basisallocatie Som van Raming Som van Bestuurszaken BINNENLANDS BESTUUR Algemeen DIVERSE ONTVANGSTEN 200.000,00 851.645,91 Algemeen 200.000,00 851.645,91 DIVERSE ONTVANGSTEN

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Brussel, 10 juli 2007 070710_Advies_begroting. Advies. Over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap juli 2007

Brussel, 10 juli 2007 070710_Advies_begroting. Advies. Over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap juli 2007 Brussel, 10 juli 2007 070710_Advies_begroting Advies Over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap juli 2007 Inhoud Ter inleiding... 3 De krachtlijnen van het advies... 5 Hoofdstuk 1 een tussentijdse

Nadere informatie

Onderzoek van de meerjarenraming

Onderzoek van de meerjarenraming Onderzoek van de meerjarenraming 2016 2021 Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 8 december 2015 MEERJARENRAMING 2016 2021 REKENHOF,

Nadere informatie

Rekeningenboek over Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW

Rekeningenboek over Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW Rekeningenboek over 2013 Begrotingsuitvoering beleidsdomein MOW Inhoud Globaal beeld van beleidsdomein MOW over Kwaliteit financiële rapportering 2013 Kwaliteit financieel en budgettair beheer 2013 Uitdieping

Nadere informatie

Financieel verslag 2016

Financieel verslag 2016 Financieel verslag 2016 1. DE BEGROTINGSCYCLUS De begroting wordt jaarlijks opgesteld en heeft betrekking op de periode van 1 jaar. De begrotingscyclus, het tijdsbestek waarin aan een begroting van een

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 21 (2009-2010) Nr. 1 30 april 2010 (2009-2010) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

The aim of this article is to present an overview of the current Special Finance

The aim of this article is to present an overview of the current Special Finance Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal 2012 De Bijzondere Financieringswet: heden en toekomst Barbara COPPENS Attaché economisch advies A B S T R

Nadere informatie

De zesde staatshervorming en de

De zesde staatshervorming en de ITINERA INSTITUTE Samenvatting De zesde staatshervorming en de financiering van de deelstaten in België 2012/01 13 11 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING Huidige principes van de financieringswet Op dit moment

Nadere informatie

Verslag. over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2009 en de Vlaamse begroting van het Rekenhof

Verslag. over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2009 en de Vlaamse begroting van het Rekenhof stuk ingediend op 16 (2009-2010) Nr. 1 16 november 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2009 en de Vlaamse begroting 2010 verzendcode:

Nadere informatie

Advies over de begroting 2018

Advies over de begroting 2018 Advies over de begroting 2018 Hans Maertens, ondervoorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV 12 juli 2017 Overzicht 2 Gunstig macro-economisch klimaat Belgische overheidsfinanciën onvoldoende verbeterd

Nadere informatie

Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING:

Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid PERSMEDEDELING: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING: Advies Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 Dit Advies is het eerste van de nieuw samengestelde

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr.

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. Stuk 1948 (2003-2004) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 3 december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 AMENDEMENTEN Zie : 1948 (2003-2004) Nr. 1 :

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 ingediend op 764 (2015-2016) Nr. 2 24 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 Documenten in het dossier:

Nadere informatie

Brussel, 16 januari 2008 080116_rapport_evaluatie begroting 2008. Rapport. Evaluatie begroting 2008

Brussel, 16 januari 2008 080116_rapport_evaluatie begroting 2008. Rapport. Evaluatie begroting 2008 Brussel, 16 januari 2008 080116_rapport_evaluatie begroting 2008 Rapport Evaluatie begroting 2008 Inhoud Ter inleiding... 3 Samenvatting en Krachtlijnen van de evaluatie... 4 1. De uitvoering van de begroting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 ingediend op 13 (2015-2016) Nr. 1 21 oktober 2015 (2015-2016) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Algemene toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 november 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 AMENDEMENTEN voorgesteld na indiening

Nadere informatie

September 2014 Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten

September 2014 Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten Vooruitzichten inzake de financiën van de gemeenschappen en de gewesten P. Bisciari W. Melyn L. Van Meensel (*) Inleiding De zesde staatshervorming die begin dit jaar op wetgevend vlak werd afgerond zette

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

Juni 2012 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 67

Juni 2012 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 67 De hervorming van de wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten P. Bisciari L. Van Meensel (*) Inleiding Op 10 oktober 2011 sloten acht partijen die een bijzondere meerderheid

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap

Advies. Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap Brussel, 16 juni 2009 160609_Begrotingsadvies 2009_ tussentijds Advies Tussentijds advies over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap 2009 2014 Inleiding Volgens de gebruikelijke procedure brengt

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

CAPITA SELECTA 6: INVOEGING IN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET EN INFASERING

CAPITA SELECTA 6: INVOEGING IN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET EN INFASERING Spoor A2: CAPITA SELECTA 6: INVOEGING IN DE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET EN INFASERING Dr. Axel Haelterman KULeuven 4 april 2008 Algemeen secretariaat Steunpunt beleidsrelevant Onderzoek Fiscaliteit & Begroting

Nadere informatie