Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen"

Transcriptie

1 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013

2 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 2010). De rekeningen van de overheid worden opgemaakt door de Nationale Bank van België in nauwe samenwerking met het Federaal Planbureau. Het opmaken van deze rekeningen is slechts mogelijk dankzij de medewerking van talrijke diensten van de federale overheid en van de gemeenschappen en de gewesten, die bijdragen aan de samenstelling van de basisinformatie. Jaarlijks verschijnen twee ramingen van de jaarrekeningen van de overheid, waarvan de resultaten worden gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België. Een eerste raming wordt eind maart gepubliceerd in de vorm van tabellen van de belangrijkste ontvangsten en uitgaven van de overheid. De tweede raming presenteert de gedetailleerde rekeningen die geïntegreerd zijn in de publicatie van de nationale rekeningen in september. Deze publicatie bevat de gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën voor de periode Ze bestaat uit een korte toelichting bij de meest recente ontwikkelingen, de tabellen met de statistische gegevens en uit een deel met aantal methodologische verduidelijkingen betreffende de rekeningen van de overheid. De tabellen met statistische gegevens bestaan uit een eerste hoofdstuk met de overheidsontvangsten en -uitgaven volgens een op Europees niveau uitgewerkt schema. Het tweede hoofdstuk bestaat uit de rekeningen van de verschillende deelsectoren van de overheid, terwijl in het derde een gedetailleerd overzicht wordt gegeven van de diverse fiscale en parafiscale ontvangsten per ontvangende deelsector. Het vierde hoofdstuk, ten slotte, verschaft informatie over de verschillende sociale uitkeringen van de overheid. De rekeningen werden opgesteld op basis van de op 19 september 2014 beschikbare gegevens. Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding. ISSN (online)

3 Woord vooraf De rekeningen van de overheid worden voortaan opgemaakt volgens het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 2010). Dit nieuwe statistisch framework is de nieuwe referentie voor alle Lidstaten van de Europese Unie. Een actualisatie van dit framework op geregelde intervallen is noodzakelijk om te garanderen dat de statistieken de steeds evoluerende en complexer wordende economieën en economische relaties zo correct mogelijk kunnen weerspiegelen. Voor wat de overheidsrekeningen betreft, worden de wijzigingen ten opzichte van het ESR 1995 in de publicatie toegelicht. Het is duidelijk dat de verstrengde en verduidelijkte criteria om te bepalen of publieke vennootschappen deel uitmaken van de overheidssector, een belangrijke impact hebben. Het INR heeft de voorbije maanden sterk ingezet op de analyse van de publieke entiteiten in België. Dit heeft geleid tot veel bijkomende publieke vennootschappen die deel uitmaken van de overheidssector, voornamelijk op lokaal niveau. In totaal werden ongeveer publieke entiteiten geanalyseerd en dit leidde voor een 700-tal tot een herindeling binnen de overheidssector. In de komende jaren gaat de aandacht van het INR voor wat de overheidsrekeningen betreft, voornamelijk uit naar het bekomen van ontbrekende informatie van de entiteiten die vanaf deze publicatie deel uitmaken van de overheid en naar de sectoranalyse van de publieke vzw s, waarvoor de basisinformatie momenteel ontoereikend is. Naast de evolutie van het macro-economisch kader blijft ook het institutionele kader voor de opmaak van de statistieken in beweging. In het kader van de zesde staatshervorming werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten betreffende de nadere regels voor de werking van het interfederaal instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de nationale rekeningen. Het is de hoop dat dit samenwerkingsakkoord de betrokkenheid van de diverse actoren nog versterkt en de kwaliteit van de statistieken verder opvoert. De voorzitter van de Raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen Jean-Marc Delporte Brussel, september

4

5 Inhoudstafel Commentaar 7 Tabellen 1. Overzichtstabellen 1.1 Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de gezamenlijke overheid Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de federale overheid Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de gemeenschappen en gewesten Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Duitstalige Gemeenschap Franse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Niet verdeeld Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de lagere overheid Ontvangsten, uitgaven en vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen Uitsplitsing van het financieringssaldo van de gemeenschappen en gewesten Rekeningen 2.1 Overheid (S.13) Federale overheid (S.1311) Gemeenschappen en gewesten (S.1312) Lagere overheid (S.1313) Wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) Belastingen en werkelijke sociale premies per soort 3.1 Ontvangen door de overheid (S.13) Ontvangen door de federale overheid (S.1311) Ontvangen door de gemeenschappen en gewesten (S.1312) 76 5

6 3.4 Ontvangen door de lagere overheid (S.1313) Ontvangen door de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) Ontvangen door de instellingen van de Europese Unie (S.212) Geheven ter financiering van andere subsectoren / sectoren Uitsplitsingen van de sociale uitkeringen 4.1 Betaald door de overheid (S.13) Betaald door de federale overheid (S.1311) Betaald door de gemeenschappen en gewesten (S.1312) Betaald door de lagere overheid (S.1313) Betaald door de wettelijke-sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) 106 Methodologische vernieuwingen 109 Publicaties van het INR en contactpersonen 125 Algemene opmerkingen 129 Conventionele tekens 131 Lijst van afkortingen 133 6

7 Commentaar Voor de gezamenlijke overheid vertoont het vorderingensaldo van 2013 een tekort van 2,9 % bbp. De ontvangsten stegen met 0,8 % bbp en bedroegen in ,5 % bbp. De primaire uitgaven, van hun kant, daalden met 0,1 % bbp in 2013 en kwamen uit op 51,3 % bbp. De rentelasten namen ook af met 0,2 % bbp, tot 3,2 % bbp in Tabel 1 UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID In miljoenen euro s Totale ontvangsten , , , ,7 waarvan: Fiscale en parafiscale ontvangsten , , , ,3 Totale uitgaven , , , ,2 Primaire uitgaven , , , ,7 waarvan: Bezoldiging van werknemers , , , ,4 Sociale uitkeringen , , , ,4 Rentelasten , , , ,5 Primair saldo , , , ,0 Financieringssaldo , , , ,4 In procenten bbp Totale ontvangsten 48,4 49,3 50,7 51,5 waarvan: Fiscale en parafiscale ontvangsten 42,3 43,0 44,1 44,8 Totale uitgaven 52,3 53,2 54,8 54,4 Primaire uitgaven 48,9 49,8 51,4 51,3 Rentelasten 3,4 3,4 3,4 3,2 Primair saldo -0,6-0,5-0,7 0,3 Financieringssaldo -4,0-3,9-4,1-2,9 Bron: INR. 7

8 De groei van de ontvangsten vloeit voornamelijk voort uit het verloop van de fiscale en parafiscale ontvangsten (+0,7 % bbp). De vermeerdering van de fiscale en parafiscale ontvangsten resulteert hoofdzakelijk uit een toename van de directe belastingen op de gezinnen (+0,6 % bbp) en de belastingen op kapitaal (+0,1 % bbp), deze stijgen niettegenstaande het wegvallen van de niet-recurrente ontvangsten zoals de vooruitgeschoven heffing op de levensverzekering in 2012 door de ontvangsten die voortkomen uit de fiscale regularisatie. De sociale bijdragen (+0,1 % bbp) werden ondersteund door de aanrekeningen van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de lokale overheden. De niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten nemen toe met 0,1 % bbp. Gelet op het feit dat de sociale uitkeringen stijgen met 0,5 % bbp, komt de daling van de primaire uitgaven voort uit de andere uitgavencategorieën meer bepaald met de brutoinvesteringen in vaste activa (-0,1 % bbp) en de overige kapitaaluitgaven (-0,5 % bbp). De overige kapitaaluitgaven werden in 2012 beïnvloed door de herkapitalisatie van de Dexia Holding (+0,7 % bbp). De daling van de rentelasten in 2013 komt voornamelijk voort uit de daling van de interestvoeten op de overheidsschuld. De overheidsschuld (volgens de definitie van de bruto geconsolideerde overheidsschuld of Maastricht schuld) bereikte 104,5 % bbp eind 2013, of 0,5 procentpunten meer dan het voorgaande jaar. Het verloop van het financieringssaldo van de gezamenlijke overheid is het resultaat van verschillende ontwikkelingen in de subsectoren. De federale overheid vertoonde in 2013 een tekort van 2,4 % bbp, een verbetering met 1,0 % bbp. De gemeenschappen en gewesten sloten het jaar 2013 af met een tekort van 0,2 % bbp, een verslechtering met 0,1 % bbp. De rekeningen van de lokale overheden sloten af met een tekort van 0,2 % bbp, een verbetering van 0,3 % bbp. De sociale-zekerheidsinstellingen vertoonden een tekort van 0,1 % bbp, net als in Tabel 2 FINANCIERINGSSALDO VAN DE SUBSECTOREN VAN DE OVERHEID In miljoenen euro s Federale overheid (S.1311) , , , ,8 Gemeenschappen en gewesten (S.1312) , ,0-184,2-704,7 Lokale overheden (S.1313) -374,3-717, ,6-973,2 Sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) -603,0 226,2-429,8-215,8 Gezamenlijke overheid (S.13) , , , ,5 In procenten bbp Federale overheid (S.1311) -3,0-3,5-3,4-2,4 Gemeenschappen en gewesten (S.1312) -0,7-0,3 0,0-0,2 Lokale overheden (S.1313) -0,1-0,2-0,5-0,2 Sociale-verzekeringsinstellingen (S.1314) -0,2 0,1-0,1-0,1 Gezamenlijke overheid (S.13) -4,0-3,9-4,1-2,9 Bron: INR. 8

9 Focus op de lokale overheidsrekeningen Gelet op de gestage verbetering van de beschikbaarheid van de individuele rekeningen van de lokale besturen, heeft het INR in september 2013 beslist om over te gaan tot de publicatie van de resultaten van de lokale besturen gegroepeerd per toezichthoudende overheid en per type van bestuur. Voor de gebruiker van deze statistieken is het belangrijk de resultaten steeds te bekijken in combinatie met de dekkingsgraad die aangeeft wat het belang is van de individuele rekeningen waarover het INR beschikt. Bij een te lage dekkingsgraad dienen de cijfers met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. De dekkingsgraden voor de verschillende besturen zijn terug te vinden in het deel "Methodologische vernieuwingen". Tabel 3 RAMINGEN VAN DE ESR-VORDERINGENSALDI VAN DE LOKALE BESTUREN (PER TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID EN PER TYPE BESTUUR) Vlaams gewest Gemeenten OCMW Provincies Andere entiteiten Waals gewest Gemeenten OCMW Provincies Andere entiteiten Brussels Hoofdstedelijk gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Gemeenten OCMW Andere entiteiten Duitstalige Gemeenschap Gemeenten OCMW Andere entiteiten Politiezones Totaal uitgesplitst Niet uitsplitsbare correcties Aanrekeningstijdstip belastingen Statistische correctie Totaal vorderingensaldo lokale besturen Bron: INR. In 2012 wordt voor alle lokale besturen de traditionele verslechtering vastgesteld van de lokale overheidsrekeningen ten gevolge van de lokale verkiezingen die werden georganiseerd. In 2013 wordt een sterke daling van de investeringsuitgaven vastgesteld, waardoor het saldo verbetert, maar wel sterk negatief blijft. 9

10

11 Tabellen

12

13 1. Overzichtstabellen

14 1.1 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten , , , , , , , , , ,3 Directe belastingen , , , , , , , , , ,4 Huishoudens , , , , , , , , , ,0 Vennootschappen 9.220, , , , , , , , , ,9 Andere sectoren 228,2 208,2 179,8 218,0 143,4 174,1 165,4 135,2 128,2 107,5 Indirecte belastingen , , , , , , , , , ,7 Werkelijke sociale premies , , , , , , , , , ,2 Kapitaalbelastingen 2.176, , , , , , , , , ,0 Toegerekende sociale premies 6.131, , , , , , , , , ,1 Ontvangen rente 659,3 645,0 702,1 865, ,1 921,1 866,3 925,8 909,6 876,8 Ander inkomen uit vermogen 1.140, , , , , , , , , ,8 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 1.284, , , , , , , , , ,6 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 5.959, , , , , , , , , ,3 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 216,0 425,8 265,3 155,2 163,2 187,5 212,0 273,7 533,5 553,8 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,7 14 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,1 Beloning van werknemers , , , , , , , , , ,4 Intermediair verbruik en betaalde belastingen , , , , , , , , , ,8 Subsidies aan bedrijven 4.159, , , , , , , , , ,7 Sociale uitkeringen , , , , , , , , , ,4 In geld , , , , , , , , , ,8 In natura door marktproducenten , , , , , , , , , ,6 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 2.821, , , , , , , , , ,5 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 727,5 749,4 770,6 228,2 247,1 262,7 212,7 215,1 227,0 235,6 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 3.376, , , , , , , , , ,7 Rentelasten , , , , , , , , , ,5 Kapitaaluitgaven 8.605, , , , , , , , , ,6 Bruto-investeringen in vaste activa 6.016, , , , , , , , , ,6 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -33,4-712,1-496,4-65,7 162,7 360,6 34,9 373,7 496,0-30,7 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 2.622, , , , , , , , , ,7 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,2 Brutobesparingen 5.642, , , , , , , , ,7 1,4 Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) -570, ,9 815,9 156, , , , , , ,5 Primair saldo , , , , , , , , , ,0

15 1.2 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE FEDERALE OVERHEID Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten , , , , , , , , , ,4 Directe belastingen , , , , , , , , , ,6 Huishoudens , , , , , , , , , ,0 Vennootschappen 8.989, , , , , , , , , ,1 Andere sectoren 228,2 208,2 179,8 218,0 143,4 174,1 165,4 135,2 128,2 107,5 Indirecte belastingen , , , , , , , , , ,2 Werkelijke sociale premies 1.825, , , , , , , , , ,9 Kapitaalbelastingen 614,3 123,4 203,5 162,7 171,6 184,9 300,2 308,4 579,0 637,7 Toegerekende sociale premies 1.726, , , , , , , , , ,0 Ontvangen rente 436,8 421,7 442,2 453,7 612,6 546,1 448,5 416,4 467,9 441,7 Ander inkomen uit vermogen 291,3 555,9 500,2 642,9 889,7 725, , , , ,5 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 658,8 788,1 827,5 760,7 842, , , , , ,4 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 1.129, , , , , , , , , ,3 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 192,1 158,8 128,0 146,1 150,6 163,7 179,8 170,7 168,6 182,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 33,1 272,8 140,6 42,9 45,0 38,1 78,3 71,5 352,0 299,3 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 3,2 4,0 97,6 3,1 5,1 6,6 6,1 0,0 0,0 0,0 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,6 15 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,0 Beloning van werknemers 7.160, , , , , , , , , ,4 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 2.263, , , , , , , , , ,2 Subsidies aan bedrijven 1.247, , , , , , , , , ,3 Sociale uitkeringen 5.855, , , , , , , , , ,0 In geld 5.790, , , , , , , , , ,5 In natura door marktproducenten 65,4 60,5 79,9 96,2 153,3 145,2 269,6 391,8 403,8 242,5 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 425,9 573,8 533,5 479,8 473,9 666,2 704,7 816,8 845,8 834,2 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 552,8 568,6 591,0 48,1 50,9 52,6 0,5 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 3.334, , , , , , , , , ,7 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden , , , , , , , , , ,4 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden , , , , , , , , , ,8 Rentelasten , , , , , , , , , ,4 Kapitaaluitgaven 1.772, , , , , , , , , ,0 Bruto-investeringen in vaste activa 671,2 717,3 181,2 914, , ,9 885,0 836,5 902,1 943,3 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 8,6-692,1-428,5 10,1 200,0 383,3 201,5 548,7 516,0-88,0 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 416, , , , , , , , , ,8 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 676,2 162,2 55,8 57,7 82,2 124,6 158,9 142,0 118,3 168,9 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,4 Brutobesparingen 643,4 557,3 676,5-159, , , , , , ,8 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -478, ,7-176, , , , , , , ,8

16 1.3 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 6.395, , , , , , , , , ,4 Directe belastingen 1.020, , , , , , , , , ,2 Huishoudens 1.020, , , , , , , , , ,2 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 3.774, , , , , , , , , ,3 Werkelijke sociale premies 37,8 37,5 41,7 37,6 45,4 40,1 40,6 40,6 40,6 40,6 Kapitaalbelastingen 1.562, , , , , , , , , ,3 Toegerekende sociale premies 3.299, , , , , , , , , ,7 Ontvangen rente 109,6 84,9 118,7 195,9 237,2 181,2 237,5 286,9 272,2 272,2 Ander inkomen uit vermogen 150,2 171,9 112,2 145,2 96,7 116,8 191,5 462,2 516,8 515,1 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 302,5 380,2 401,4 397,2 434,1 344,6 601,4 640,8 776,6 743,9 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 3.371, , , , , , , , , ,1 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden , , , , , , , , , ,6 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 3.795, , , , , , , , , ,8 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 30,4 35,7 45,7 41,4 40,2 49,1 71,8 113,6 116,1 160,2 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 491,0 123,3 42,2 48,0 69,3 106,2 137,8 141,0 96,0 138,4 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,4 16 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,1 Beloning van werknemers , , , , , , , , , ,5 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 5.798, , , , , , , , , ,8 Subsidies aan bedrijven 1.178, , , , , , , , , ,7 Sociale uitkeringen 5.615, , , , , , , , , ,2 In geld 3.825, , , , , , , , , ,6 In natura door marktproducenten 1.789, , , , , , , , , ,6 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 1.639, , , , , , , , , ,9 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 101,2 104,7 103,4 103,5 110,1 117,5 121,8 123,8 129,4 133,3 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 20,5 41,8 40,6 45,2 43,9 46,9 65,9 69,5 71,3 56,5 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 6.299, , , , , , , , , ,2 Rentelasten 631,7 499,3 419,0 515,1 589,4 670,8 740,9 795,4 850,3 777,8 Kapitaaluitgaven 5.582, , , , , , , , , ,2 Bruto-investeringen in vaste activa 3.189, , , , , , , , , ,8 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -3,8 9,8 22,6 8,2 18,5 25,0-76,3-75,3 25,0 114,5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 1.655, , , , , , , , , ,2 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 741,2 715,3 639,2 590, ,7 548,7 588,3 751,3 815,1 794,7 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,1 Brutobesparingen 3.444, , , , , , , , , ,7 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -54,0 454,3 558, ,4-438, , , ,0-184,2-704,7

17 1.3.1 VLAAMSE GEMEENSCHAP Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 4.700, , , ,6 Directe belastingen 603,7 704,1 642,6 669,0 Huishoudens 603,7 704,1 642,6 669,0 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 2.742, , , ,9 Werkelijke sociale premies 40,6 40,6 40,6 40,6 Kapitaalbelastingen 1.313, , , ,1 Toegerekende sociale premies 2.820, , , ,7 Ontvangen rente 85,4 114,1 105,0 103,0 Ander inkomen uit vermogen 85,2 374,3 394,9 414,2 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 352,3 408,6 479,3 438,7 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 1.233, , , ,6 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden , , , ,4 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 3.032, , , ,6 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 53,1 58,2 64,0 94,5 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 10,5 23,9 11,1 52,4 Totaal Ontvangsten , , , ,7 17 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , ,9 Beloning van werknemers , , , ,5 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 4.188, , , ,6 Subsidies aan bedrijven 914,4 971, , ,0 Sociale uitkeringen 5.336, , , ,0 In geld 3.418, , , ,7 In natura door marktproducenten 1.918, , , ,2 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 1.665, , , ,7 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 61,7 67,1 68,3 51,8 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 4.245, , , ,5 Rentelasten 205,1 210,8 220,1 178,5 Kapitaaluitgaven 2.909, , , ,4 Bruto-investeringen in vaste activa 1.483, , , ,8 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -85,5-79,7 13,2 98,4 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 1.266, ,5 859, ,5 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 245,0 323,4 375,1 303,7 Totaal Uitgaven , , , ,8 Brutobesparingen 198, , , ,3 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) ,8 91,0 338,4-367,1

18 1.3.2 FRANSE GEMEENSCHAP Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 1,1 1,1 1,3 1,3 Directe belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Huishoudens 0,0 0,0 0,0 0,0 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 1,1 1,1 1,3 1,3 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 1.646, , , ,3 Ontvangen rente 13,9 19,4 21,4 17,5 Ander inkomen uit vermogen 0,0 0,1 3,6 4,3 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 157,2 144,6 206,7 202,2 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 410,6 425,5 498,4 503,6 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 7.735, , , ,0 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 1.832, , , ,3 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 1,5 3,8 5,6 2,9 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 1,1 1,1 1,1 29,9 Totaal Ontvangsten , , , ,3 18 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , ,1 Beloning van werknemers 6.234, , , ,0 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 1.144, , , ,5 Subsidies aan bedrijven 49,5 59,2 59,9 53,2 Sociale uitkeringen 1.765, , , ,1 In geld 1.719, , , ,0 In natura door marktproducenten 46,9 132,3 126,1 126,1 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 564,6 582,7 631,8 605,0 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,2 0,2 0,2 0,2 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 2.423, , , ,2 Rentelasten 111,8 138,6 117,7 112,1 Kapitaaluitgaven 213,4 93,8 249,3 219,9 Bruto-investeringen in vaste activa 181,8 190,1 198,6 170,4 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 0,6 1,0 1,8 2,1 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 3,7-113,1 31,8 30,4 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 27,3 15,7 17,2 17,1 Totaal Uitgaven , , , ,1 Brutobesparingen -497,9-56,7 89,7 44,3 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -708,7-145,6-152,9-142,8

19 1.3.3 WAALS GEWEST Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 2.274, , , ,3 Directe belastingen 397,4 374,2 396,8 394,1 Huishoudens 397,4 374,2 396,8 394,1 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 1.276, , , ,6 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaalbelastingen 600,7 680,1 710,4 892,6 Toegerekende sociale premies 106,7 115,5 129,1 137,4 Ontvangen rente 70,1 76,3 76,4 72,6 Ander inkomen uit vermogen 85,4 75,1 65,9 58,7 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 58,6 67,5 69,5 85,9 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 315,8 331,1 332,0 322,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 3.330, , , ,5 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 750,4 685,3 678,8 674,6 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 3,3 40,4 36,4 50,9 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,5 Totaal Ontvangsten 6.994, , , ,3 19 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten 5.798, , , ,8 Beloning van werknemers 1.243, , , ,9 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 966, , , ,1 Subsidies aan bedrijven 859,6 739,9 740,3 771,9 Sociale uitkeringen 519,7 536,5 542,7 575,1 In geld 206,4 209,0 203,0 263,3 In natura door marktproducenten 313,3 327,5 339,7 311,8 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 351,3 385,4 383,8 385,4 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 3,0 1,1 1,9 1,8 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 1.854, , , ,7 Rentelasten 224,8 264,8 293,5 250,7 Kapitaaluitgaven 1.369, , , ,9 Bruto-investeringen in vaste activa 418,4 493,3 477,9 395,3 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 4,3-0,7 0,7-0,7 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 729, ,5 755,0 788,4 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 217,5 304,3 318,4 380,9 Totaal Uitgaven 7.392, , , ,4 Brutobesparingen 367,9 544,1 487,4 334,9 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -397,8-682,7-317,8-285,1

20 1.3.4 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 1.159, , , ,0 Directe belastingen 122,4 130,9 134,6 134,1 Huishoudens 122,4 130,9 134,6 134,1 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 655,5 741,5 757,8 777,4 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaalbelastingen 381,6 367,6 421,8 632,5 Toegerekende sociale premies 35,1 36,8 40,0 41,6 Ontvangen rente 47,5 55,7 48,2 59,8 Ander inkomen uit vermogen 8,8 2,5 2,4 2,7 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 25,3 11,9 9,2 5,8 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 328,2 346,3 368,0 380,2 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 887,4 977, , ,2 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 226,7 232,9 344,2 408,8 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 13,9 11,2 10,0 12,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 128,0 117,6 85,6 56,8 Totaal Ontvangsten 2.860, , , ,0 20 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten 2.408, , , ,6 Beloning van werknemers 815,6 831,1 877,3 942,4 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 455,0 489,0 543,8 525,1 Subsidies aan bedrijven 77,0 78,9 84,4 92,7 Sociale uitkeringen 112,6 117,9 125,8 125,1 In geld 36,7 38,3 45,0 42,5 In natura door marktproducenten 75,9 79,6 80,8 82,6 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 223,7 230,0 236,8 221,5 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,7 0,8 0,5 2,3 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 723,9 759,9 783,4 844,5 Rentelasten 81,6 92,1 97,1 96,5 Kapitaaluitgaven 609,6 823,0 584,8 649,8 Bruto-investeringen in vaste activa 436,2 409,6 328,1 352,4 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 4,1 3,9 10,8 14,8 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 73,3 305,4 143,8 186,1 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 96,0 104,1 102,0 96,6 Totaal Uitgaven 3.099, , , ,9 Brutobesparingen -153,1-63,4 7,7 74,5 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -239,2-390,0-59,6 126,1

21 1.3.5 DUITSTALIGE GEMEENSCHAP Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 0,0 0,0 0,0 0,0 Directe belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Huishoudens 0,0 0,0 0,0 0,0 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 17,6 19,2 21,2 22,7 Ontvangen rente 0,0 0,2 0,4 0,3 Ander inkomen uit vermogen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 3,4 2,9 4,2 1,4 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 6,8 7,9 9,3 9,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 5,7 6,0 6,2 6,2 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 185,3 201,7 208,7 209,9 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Ontvangsten 218,8 237,9 250,0 249,5 21 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten 212,9 222,3 234,3 240,9 Beloning van werknemers 94,5 97,7 103,3 105,6 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 19,7 21,1 22,4 21,8 Subsidies aan bedrijven 0,9 0,8 1,0 0,8 Sociale uitkeringen 22,7 24,4 26,3 28,0 In geld 22,7 24,4 26,3 28,0 In natura door marktproducenten 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 24,3 25,0 25,9 28,9 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,4 0,4 0,4 0,4 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 50,4 52,9 55,0 55,2 Rentelasten 2,1 1,6 1,4 1,2 Kapitaaluitgaven 11,1 19,1 15,7 73,7 Bruto-investeringen in vaste activa 4,7 7,9 7,0 11,3 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 0,2 0,1 0,2 0,0 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 3,2 3,0 2,7 59,8 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 2,9 8,0 5,9 2,6 Totaal Uitgaven 226,0 243,0 251,4 315,7 Brutobesparingen 3,9 14,0 14,3 7,5 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -7,2-5,1-1,5-66,2

22 1.3.6 FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 0,0 0,0 0,0 0,0 Directe belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Huishoudens 0,0 0,0 0,0 0,0 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Ontvangen rente 6,2 6,3 6,4 6,3 Ander inkomen uit vermogen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 4,7 5,3 7,7 8,3 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 1,8 2,2 2,1 2,9 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 24,8 27,2 36,0 44,2 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 326,0 339,7 345,9 349,5 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Ontvangsten 363,6 380,7 398,1 411,1 22 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten 340,6 353,4 373,7 373,4 Beloning van werknemers 69,9 71,8 75,1 77,2 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 46,6 43,0 50,6 48,8 Subsidies aan bedrijven 25,6 26,0 28,0 31,1 Sociale uitkeringen 139,9 142,1 148,3 153,8 In geld 0,0 0,0 0,0 0,0 In natura door marktproducenten 139,9 142,1 148,3 153,8 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 57,1 68,4 70,0 61,5 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 1,6 2,2 1,7 1,0 Rentelasten 12,4 10,7 10,2 10,2 Kapitaaluitgaven 10,8 15,8 23,3 14,5 Bruto-investeringen in vaste activa 6,3 11,4 18,8 9,6 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 3,3 3,0 3,2 3,7 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 1,2 1,4 1,3 1,2 Totaal Uitgaven 363,8 379,9 407,2 398,2 Brutobesparingen 10,5 16,6 14,2 27,5 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -0,3 0,8-9,1 13,0

23 1.3.7 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 0,0 0,0 0,0 0,0 Directe belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Huishoudens 0,0 0,0 0,0 0,0 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Ontvangen rente 6,4 6,6 6,4 6,3 Ander inkomen uit vermogen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren -0,1 0,1 0,1 1,5 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 2,1 2,6 2,7 2,8 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 6,2 6,8 9,0 11,0 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 114,6 119,2 126,1 126,8 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 0,0 0,1 0,1 0,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Ontvangsten 129,2 135,3 144,5 148,5 23 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten 107,8 108,1 116,8 118,2 Beloning van werknemers 54,3 57,3 59,8 58,2 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 26,0 24,2 26,5 25,6 Subsidies aan bedrijven 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale uitkeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 In geld 0,0 0,0 0,0 0,0 In natura door marktproducenten 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 27,5 26,6 30,4 34,3 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Rentelasten 0,4 0,6 0,8 0,9 Kapitaaluitgaven 17,8 29,3 30,4 13,1 Bruto-investeringen in vaste activa 7,9 17,4 2,2 9,0 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 0,0 0,0-1,6 0,0 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 7,2 4,2 7,3 0,0 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 2,7 7,7 22,5 4,1 Totaal Uitgaven 126,0 138,0 148,0 132,1 Brutobesparingen 21,0 26,5 26,8 29,5 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) 3,2-2,7-3,5 16,4

24 1.3.8 GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 0,0 0,0 0,0 0,0 Directe belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Huishoudens 0,0 0,0 0,0 0,0 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Ontvangen rente 8,0 8,2 7,9 6,3 Ander inkomen uit vermogen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 0,2 0,1 0,2 0,2 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 81,9 84,4 86,4 87,6 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Ontvangsten 90,0 92,7 94,5 94,2 24 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten 66,3 70,6 72,0 76,4 Beloning van werknemers 2,7 5,0 4,7 4,8 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 8,3 9,1 8,8 8,9 Subsidies aan bedrijven 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale uitkeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 In geld 0,0 0,0 0,0 0,0 In natura door marktproducenten 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 27,7 28,7 30,3 33,5 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 27,6 27,8 28,4 29,2 Rentelasten 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaluitgaven 23,8 20,0 19,8 20,5 Bruto-investeringen in vaste activa 0,1 0,2 0,2 0,3 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 23,8 19,8 19,6 20,2 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Uitgaven 90,1 90,5 91,9 96,9 Brutobesparingen 23,7 22,1 22,5 17,8 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -0,2 2,2 2,6-2,8

25 1.3.9 NIET VERDEELD Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 0,0 0,0 0,0 0,0 Directe belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Huishoudens 0,0 0,0 0,0 0,0 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Werkelijke sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 0,0 0,0 0,0 0,0 Ontvangen rente 0,0 0,0 0,0 0,1 Ander inkomen uit vermogen 11,9 10,1 50,0 35,2 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 2.131, , , ,8 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden -17,8 98,6 95,8 108,4 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden -0,7-0,5-0,7-0,1 Totaal Ontvangsten 2.125, , , ,6 25 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten 175,1 309,3 305,5 322,4 Beloning van werknemers 92,7 98,7 102,0 105,0 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 85,1 87,5 84,0 84,4 Subsidies aan bedrijven 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale uitkeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 In geld 0,0 0,0 0,0 0,0 In natura door marktproducenten 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s -48,4-45,2-89,2-69,8 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 121,8 123,8 129,4 133,3 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden -76,1 44,6 79,4 69,5 Rentelasten 102,7 76,2 109,6 127,7 Kapitaaluitgaven 1.847, , , ,9 Bruto-investeringen in vaste activa 1.936, , , ,7 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren -89,7-74,4-86,2-102,8 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Uitgaven 2.125, , , ,0 Brutobesparingen 1.847, , , ,6 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) 0,1-3,8 19,2 3,6

26 1.4 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE LAGERE OVERHEID Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten 6.369, , , , , , , , , ,5 Directe belastingen 2.398, , , , , , , , , ,2 Huishoudens 2.398, , , , , , , , , ,2 Vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 3.949, , , , , , , , , ,9 Werkelijke sociale premies 21,7 22,5 18,5 20,5 21,4 21,5 21,7 21,6 22,6 22,4 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 1.100, , , , , , , , , ,3 Ontvangen rente 161,4 176,0 184,6 241,2 270,6 198,2 180,8 189,8 168,4 128,5 Ander inkomen uit vermogen 698,5 765, ,9 921,8 971,6 903,2 833,5 827,1 909,2 815,2 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 206,4 215,2 249,7 271,1 397,5 365,7 379,3 387,6 550,7 545,1 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 1.418, , , , , , , , , ,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 141,6 148,9 146,0 126,1 111,2 139,0 148,7 152,4 150,8 163,9 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 8.468, , , , , , , , , ,9 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 65,9 56,4 49,2 32,4 40,2 37,0 28,8 46,9 34,0 58,3 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 754,6 757,1 654,8 602, ,9 575,9 619,2 775,6 847,9 834,8 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,5 26 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,0 Beloning van werknemers , , , , , , , , , ,3 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 2.846, , , , , , , , , ,3 Subsidies aan bedrijven 278,1 278,7 321,2 317,1 190,8 153,3 222,3 255,5 278,1 305,7 Sociale uitkeringen 1.949, , , , , , , , , ,1 In geld 1.701, , , , , , , , , ,8 In natura door marktproducenten 247,7 252,8 240,9 240,2 286,5 288,7 316,6 340,0 379,5 355,3 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 523,8 551,5 666,6 703,7 749,2 828,4 840,8 884,3 982, ,4 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 73,5 76,1 76,2 76,6 86,1 92,6 90,4 91,3 97,6 102,3 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 185,4 170,6 169,1 237,6 172,5 231,6 215,3 228,4 234,0 247,9 Rentelasten 608,9 508,7 461,9 614,3 692,5 515,3 533,2 545,5 493,8 433,2 Kapitaaluitgaven 2.498, , , , , , , , , ,5 Bruto-investeringen in vaste activa 2.115, , , , , , , , , ,2 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa -38,2-29,8-90,5-84,0-55,8-47,7-90,3-99,7-45,0-57,2 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 415,2 305,5 292,8 282,4 391,0 822,8 319,5 483,3 423,5 375,9 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 6,1 6,9 5,3 5,5 11,4 15,4 15,9 23,3 10,5 9,6 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,7 Brutobesparingen 1.695, , , , , , , ,0 964, ,2 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) 18,0-88,6-301,8 472,3 759,5-398,9-374,3-717, ,6-973,2

27 1.5 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF -TEKORT (-) VAN DE WETTELIJKE-SOCIALE-VERZEKERINGSINSTELLINGEN Ontvangsten Fiscale en parafiscale ontvangsten , , , , , , , , , ,0 Directe belastingen 1.051, , , , , , , , , ,4 Huishoudens 820,4 824,6 849,6 956,6 969, , , , , ,6 Vennootschappen 231,1 229,3 254,6 248,9 277,2 268,8 294,0 280,6 317,8 307,8 Andere sectoren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirecte belastingen 1.229, , , , , , , , , ,3 Werkelijke sociale premies , , , , , , , , , ,3 Kapitaalbelastingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toegerekende sociale premies 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 Ontvangen rente 323,7 321,9 328,3 353,7 376,0 367,0 347,8 418,2 475,7 401,8 Ander inkomen uit vermogen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten afkomstig van andere sectoren 116,5 99,0 39,9 44,5 78,9 107,1 103,6 138,6 118,6 134,2 Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten 41,0 38,2 43,1 47,5 48,1 54,0 59,6 62,0 66,5 71,9 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten afkomstig van andere overheden 7.880, , , , , , , , , ,9 Overige inkomensoverdrachten afkomstig van andere overheden 6.761, , , , , , , , , ,1 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren 86,6 60,9 29,8 38,5 37,8 63,3 33,1 41,7 31,4 36,0 Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere overheden 174,7 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Ontvangsten , , , , , , , , , ,0 27 Uitgaven Lopende uitgaven exclusief rentelasten , , , , , , , , , ,2 Beloning van werknemers 1.170, , , , , , , , , ,2 Intermediair verbruik en betaalde belastingen 676,8 697,9 713,4 723,0 751,5 775,3 782,0 782,0 802,1 815,5 Subsidies aan bedrijven 1.454, , , , , , , , , ,0 Sociale uitkeringen , , , , , , , , , ,1 In geld , , , , , , , , , ,9 In natura door marktproducenten , , , , , , , , , ,2 Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZW s 232,6 232,8 248,9 276,0 318,7 327,9 393,6 377,4 443,9 266,0 Inkomensoverdrachten aan vennootschappen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 21,5 19,1 19,7 52,6 61,3 19,7 38,0 30,9 26,7 30,5 Inkomensoverdrachten van fiscale ontvangsten aan andere overheden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige inkomensoverdrachten aan andere overheden 247,4 270,4 200,8 232,6 270,4 303,2 345,6 350,8 339,2 361,9 Rentelasten 7,7 0,7 0,5 1,0 0,5 2,7 7,2 60,1 16,5 7,5 Kapitaaluitgaven 176,0 344,5 332,6 294,3 313,1 227,1 542,9 328,4 712,4 825,1 Bruto-investeringen in vaste activa 40,7 50,2 48,2 59,3 49,5 57,9 60,9 66,0 72,3 57,3 Andere netto-aankopen van niet-financiële activa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 135,3 294,3 190,1 235,0 263,6 169,2 482,0 262,4 640,1 767,8 Kapitaaloverdrachten aan andere overheden 0,0 0,0 94,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Uitgaven , , , , , , , , , ,8 Brutobesparingen -141,4-246, , , , ,3-93,2 512,9 251,2 573,3 Vorderingenoverschot(+) of-tekort(-) -56,1-529,9 735, , , ,1-603,0 226,2-429,8-215,8

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2012 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 08/10/14 Kris Van Cauter (NBB) Inleiding en achtergrondinformatie 2 / 43 Inleiding De rekeningen van de overheid zijn een gevoelig thema en

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Rekeningen van de overheid. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Rekeningen van de overheid. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Rekeningen van de overheid Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie De rekeningen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2014-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2014-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2014-I Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2012-IV

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2012-IV Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2012-IV Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2017 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Over het hele jaar 2016

Nadere informatie

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën

Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Recente geschiedenis van de Belgische overheidsfinanciën Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Luc Van Meensel Patrick Bisciari Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën DS.16.08.374_NL Structuur

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Integrale versie Methodologische vernieuwingen Herziening van de opmaak van de statistieken voor de lokale overheidsector Dankzij een belangrijke vooruitgang in het ter beschikking stellen van basisgegevens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2015-IV

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2015-IV Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2015-IV Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 276/32 Publicatieblad van de Europese Unie 17.10.2008 II (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is) RICHTSNOEREN EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2016-III

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2016-III Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2016-III Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2017-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2017-II Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2017-II Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij het opstellen van de overheidsrekeningen in april 2017 werden verscheidene wijzigingen aangebracht. Het gaat om: een aanpassing van de behandeling van de mobilofonielicenties,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Budgettaire saldi en verklarende factoren

Budgettaire saldi en verklarende factoren SYNTHESE In dit Advies van de Afdeling Financieringsbehoeften worden de budgettaire resultaten van de diverse overheden tot en met 2013 getoetst aan de vastgelegde doelstellingen in het Stabiliteitsprogramma

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij de opmaak van de overheidsrekeningen in april 2016 werden enkele vernieuwingen ingevoerd. Het betreft de wijze waarop de ontvangsten uit de verkoop van emissierechten

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

SYNTHESE. Budgettaire evoluties van de Gezamenlijke Overheid

SYNTHESE. Budgettaire evoluties van de Gezamenlijke Overheid SYNTHESE Budgettaire evoluties van de Gezamenlijke Overheid Het vorderingensaldo van de Gezamenlijke Overheid is in 2014 met 0,3 procentpunt bbp verslechterd tot 3,2% bbp en overschreed bijgevolg tijdelijk

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Toelichting bij de recente ontwikkelingen September 2015 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 BE

Identificatie rapportering 2014 BE Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE 28.359.859 Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx michel.hendrikx@uhasselt.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

RICHTSNOEREN. RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën.

RICHTSNOEREN. RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën. L 2/12 Publicatieblad van de Europese Unie 7.1.2014 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (herschikking) (ECB/2013/23)

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Advies over de begroting 2018

Advies over de begroting 2018 Advies over de begroting 2018 Hans Maertens, ondervoorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV 12 juli 2017 Overzicht 2 Gunstig macro-economisch klimaat Belgische overheidsfinanciën onvoldoende verbeterd

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

documentatienota CRB 2016-0513 van de particulieren

documentatienota CRB 2016-0513 van de particulieren documentatienota CRB 2016-0513 Ontwikkeling van de koopkracht van de particulieren CRB 2016-0513 ED/BC/LVN 03.02.2016 Ontwikkeling van de koopkracht van de particulieren Contactpersoon : Bastien.castiaux@ccecrb.fgov.be

Nadere informatie

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP ESR 95 EN DE LOKALE BESTUREN Directiecomité VVSG 28.9.2009 DC 2009_128 1. Stabiliteitspact en ESR 95 Om toe te treden tot de eurozone op 1.1.1999 moesten de landen voldoen aan een aantal economische criteria.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Ruben Schoonackers Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Historische reeksen Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Historische reeksen Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Historische reeksen 1970-1994 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie De historische

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

De nationale rekeningen en het ESR 2010

De nationale rekeningen en het ESR 2010 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Hans De Dyn (NBB) ESR 2010: structuur van de uiteenzetting Inleiding De wijzigingen in de cijfers 2 / 41 ESR 2010: een belangrijke

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Integrale versie Methodologische vernieuwingen 1. Opmaak van de statistieken voor de lokale overheidsector De verbetering van de kwaliteit van de lokale overheidsrekeningen is de voorbije jaren een belangrijk

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-II Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2017-II Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees

Nadere informatie

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016 Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016 De overheid behaalde in 2016 een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dit is 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder was

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.05.2002 COM(2002) 234 definitief 2002/0109 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI 20 15 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Europese begrotingsregels en Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG. Werkgroep centrumsteden-financiën Europese Raad, Brussel, 11 juni 2013

Europese begrotingsregels en Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG. Werkgroep centrumsteden-financiën Europese Raad, Brussel, 11 juni 2013 Europese begrotingsregels en Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Werkgroep centrumsteden-financiën Europese Raad, Brussel, 11 juni 2013 Inhoud Europese begrotingsregels De complexe Belgische overheid

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 199-201 Inhoud van de publicatie Deze

Nadere informatie

Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens

Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens 2014/8 Regionale inkomensrekeningen van de huishoudens Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/241 Inleiding Het onderwerp van dit webartikel betreft de regionale inkomensrekeningen van de huishoudens. De basisreeksen

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

De efficiëntie van de overheid in België

De efficiëntie van de overheid in België De efficiëntie van de overheid in België MOVI-Colloquium Vlaanderen "anders" bekeken Brussel, 11 mei 2007 N. De Batselier Directeur Nationale Bank van België Inhoudstafel 1. Inleiding: waarom is een efficiënte

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID»

HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID» HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID» Principes van de Afdeling betreffende haar evaluatieopdracht ingevolge het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en bepaling

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context

CRB CCR SR/LVN Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context CRB 2016-0510 SR/LVN 03.02.2016 Conclusies van de sociale gesprekspartners op basis van de documentatienota Macro economische context 2 CRB 2016-0510 Overzicht groei sinds 1996 Onder invloed van de conjuncturele

Nadere informatie

Methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid

Methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid Integrale versie Methodologische verduidelijkingen m.b.t. de rekeningen van de overheid Sinds 2001 bestaan er op Europees vlak twee officiële definities van het financieringssaldo van de overheid: het

Nadere informatie

MINISTER GEENS ONTVANGT ADVIES VAN DE HOGE RAAD VOOR FINANCIEN OVER DE RECENTE BUDGETTAIRE EVOLUTIES

MINISTER GEENS ONTVANGT ADVIES VAN DE HOGE RAAD VOOR FINANCIEN OVER DE RECENTE BUDGETTAIRE EVOLUTIES Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 8 november 2013 De Minister van Financiën Persbericht MINISTER GEENS ONTVANGT ADVIES VAN DE HOGE RAAD VOOR FINANCIEN OVER DE RECENTE BUDGETTAIRE EVOLUTIES Minister

Nadere informatie

Uitkomsten. Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008. Voorburg/Heerlen

Uitkomsten. Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008. Voorburg/Heerlen 0t07 07 Uitkomsten kwartaalsectorrekeningen, torrekeningen, 2007 Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 789 definitief 2003/0296 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de opstelling van niet-financiële

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Methodologische nota

Methodologische nota Integrale versie Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Het opstellen van de nationale rekeningen van België gebeurt in overeenstemming met de methodologie

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2016 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Over het hele jaar 2015

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2005 COM(2005) 653 definitief 2005/0253 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

VISIE COVERVERHAAL NIEUWE STUDIE SCHUIFT 16 MILJARD NAAR VOREN

VISIE COVERVERHAAL NIEUWE STUDIE SCHUIFT 16 MILJARD NAAR VOREN NIEUWE STUDIE SCHUIFT 16 MILJARD NAAR VOREN De klassieke Vlaams-Waalse geldstromen zijn met ongeveer 6 miljard euro per jaar al zeer hoog. Tellen we er ook de transfers via de rentelasten op overheidsschuld

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE OVERHEID» ADVIES RECENTE BUDGETTAIRE EVOLUTIES EN BEOORDELING ERVAN TEN OPZICHTE VAN HET STABILITEITSPROGRAMMA NOVEMBER 2013 De Leden van

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE

ECONOMISCHE INDICATOREN VOOR BELGIE WEKELIJKSE PUBLICATIE NATIONALE BANK VAN BELGIE DEPARTEMENT ALGEMENE STATISTIEK SYNTHESE VAN DE PROGNOSES 998 r r Realisaties NBB EC OESO EC OESO (veranderingspercentages tov het voorgaande jaar) A BBP

Nadere informatie

Uitkomsten. derde kwartaal aal Hans Wouters. Publicatiedatum CBS-website: 16 januari Den Haag/Heerlen

Uitkomsten. derde kwartaal aal Hans Wouters. Publicatiedatum CBS-website: 16 januari Den Haag/Heerlen t8 8 Uitkomsten kwartaalsectorrekeningentorrekeningen derde kwartaal aal 28 Hans Wouters Publicatiedatum CBS-website: 16 januari 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

NAM-multiplicatoren: handleiding

NAM-multiplicatoren: handleiding Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten NAM-multiplicatoren: handleiding De multiplicatoren die hier voorgesteld worden, zijn afgeleid van een model gebaseerd op een National Accounting

Nadere informatie