Consumentenonderzoek Regiomonitor 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenonderzoek Regiomonitor 2016"

Transcriptie

1 Consumentenonderzoek Regiomonitor 2016

2

3 Consumentenonderzoek Regiomonitor 2016 SmartAgent Market Response (SAMR) Sander van den Belt Annemiek Riefel Manon de Kleuver Lisanne van Drunen André Doffer

4 Inhoud 1 Inleiding 6 Werkwijze consumentenonderzoek Verschillen editie 2016 en editie Respons & weging 7 2 Bekendheid & Imago 10 Inleiding 10 Bekendheid van de regio 10 Imago van de regio 10 Beeldverandering door bezoek 12 3 Dagrecreatie 14 Inleiding 14 Profiel dagrecreant 14 Herkomst 15 Motief, inspiratie en besluitvorming 16 Inspiratie 17 Besluitvorming 18 Reservering 18 Activiteiten & waardering 20 Herhaalbezoek 21 4 Verblijfsrecreatie 23 Inleiding 23 Profiel verblijfsrecreant 23 Herkomst 24 Motief, inspiratie en besluitvorming 25 Inspiratie 26 Besluitvorming 27 Reservering 27 Accommodatietype 29 Ondernomen activiteiten en waardering 30 Herhaalbezoek 32 5 Concurrerende regio s binnen en buiten 34 Inleiding 34 Overweging andere regio s 34 Interne concurrentie 35 Externe concurrentie 36 4

5 Inhoud 6 Niet-bezoeker 38 Inleiding 38 Overweging 38 Niet kenners 39 7 Bijlagen 40 Bijlage 1 Spontane associaties per regio 40 Bijlage 2 Aanbeveling activiteiten 42 Bijlage 3 Overwegingen van niet-bezoekers 44 5

6 1 Inleiding Toerisme en recreatie is voor een sector van belang. De sector levert een grote bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat en leidt tot een substantieel sociaaleconomisch effect. Gelet op het belang van de sector en de grote inspanningen die worden gedaan om deze te versterken, is het wenselijk de effecten van deze inspanningen inzichtelijk te maken. Hiervoor is de Regiomonitor ontwikkeld. De monitor geeft voor de zeven se regio s (Salland, Sallandse Heuvelrug, Twente, Vechtdal, WaterReijk, IJsseldelta en de Hanzesteden) inzicht in: Ontwikkeling van recreatie en toerisme: - ontwikkeling van het aantal vakanties, overnachtingen en dagtochten; - ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve bestedingen van dag- en verblijfsrecreanten; - ontwikkeling van de werkgelegenheid die samenhangt met toerisme en recreatie; - benchmark met concurrerende gebieden. Kennis van de dag- en verblijfsrecreant: - niet-bezoekers; - bezoekers (besluitvormingsproces, persoonskenmerken, activiteiten en waardering). De Regiomonitor is een combinatie van vier elkaar aanvullende onderzoeksmodules onder het bedrijfsleven, bezoekers, niet-bezoekers en deskresearch. Deze rapportage geeft de resultaten weer van het consumentenonderzoek onder bezoekers en niet-bezoekers. Het rapport is een vervolg op het consumentenonderzoek van de Regiomonitor uit Werkwijze consumentenonderzoek 2016 Na het consumentenonderzoek uit 2013, is het onderzoek in 2016 voor de tweede keer uitgevoerd. Dit onderzoek beoogt op niveau van de toeristische regio s van en de se & Gelderse Hanzesteden inzicht te krijgen in de bezoeker, diens motivatie, gedrag en waardering. Daartoe is in samenwerking met SmartAgentMarketResponse (SAMR) een online survey gehouden onder een voor Nederland representatief internetpanel. De vragenlijst is volledig ingevuld door Nederlanders. Het onderzoek is uitgevoerd in december 2015 en januari Van de mensen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld zijn er geclassificeerd als niet-bezoeker en 190 als niet-kenner. Niet-bezoeker betekent dat zij in de afgelopen drie jaar niet in of één van de Gelderse Hanzesteden zijn geweest voor een dagje uit of vakantie en niet-kenner betekent dat de respondent aangeeft geen enkele van de se regio s te kennen. Omdat 6

7 naar het einde van de dataverzameling niet-bezoekers en niet-kenners niet de volledige vragenlijst voorgeschoteld hebben gekregen zullen de 36.5% niet-bezoekers en 4.6% niet-kenners kleine onderschattingen zijn. De onderschatting is naar verwachting minimaal. Inleiding De vragenlijst omvat zes modules. In de eerste module zijn selectievragen opgenomen over bezoek aan en kennis van de provincie en de regio s. Op basis van deze antwoorden zijn respondenten toegedeeld aan de modules voor bezoeker verblijfsrecreant, bezoeker dagrecreant of niet-bezoeker. Vervolgens sluit de vragenlijst af met een module over achtergrondkenmerken, die weer door alle respondenten is ingevuld. Verschillen editie 2016 en editie 2013 Na een eerste editie is er altijd iets te wensen over, zo ook met dit consumentenonderzoek. Voor deze tweede editie van het consumentenonderzoek van de Regiomonitor is een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste twee veranderingen zijn: Veranderingen in de vragenlijst De vragenlijst van de eerste editie is kritisch geëvalueerd en waar nodig aangepast. Zo is het imago van een regio niet alleen onder bezoekers maar ook onder niet-bezoekers die de regio kennen uitgevraagd. Sallandse Heuvelrug apart gerapporteerd In de editie van 2013 is de Sallandse Heuvelrug in de vragenlijst wel als aparte regio meegenomen, maar in de rapportage opgeteld bij zowel Twente als Salland. Gezien het unieke karakter van de Sallandse Heuvelrug, onvergelijkbaar met de rest van Twente en Salland, is er ditmaal voor gekozen om de Sallandse Heuvelrug ook als aparte regio mee te nemen in de rapportage. Respons & weging Met het onderzoek is gestreefd naar evenveel respondenten per regio. Om dit te realiseren zijn de regio s per respondent toegewezen op basis van het minst gevulde cel-principe. Dit houdt simpelweg in dat wanneer een respondent in zowel Twente als WaterReijk heeft overnacht en WaterReijk minder gevuld is, de vragen over WaterReijk aan de respondent zijn voorgelegd. Dit heeft als gevolg dat mensen die in Twente, de regio die verreweg de meeste bezoekers trekt, en een andere regio zijn geweest, vrijwel altijd de vragen hebben gekregen over de andere regio. Er is helaas geen antwoord te geven op de vraag of dit invloed heeft gehad op de onderzoeksresultaten van de grootste regio s. 7

8 Twente Sallandse Heuvelrug Salland s Vechtdal IJsseldelta Respondenten Verblijfsrecreanten Dagrecreanten Nietbezoekers Nietkenners Totaal Tabel 1.1 Verdeling van respondenten. WaterReijk Hanzesteden Totaal Doordat de respondenten zijn ingedeeld op basis van het minst gevulde cel-principe, is de verdeling tussen de regio s gelijkmatiger dan in werkelijkheid. Om tot een realistisch provincietotaal te komen is een weging over de regio resultaten gelegd. De wegingsfactoren van de regio s zijn opgenomen in tabel 1.2. Verblijfsrecreatie Dagrecreatie WaterReijk IJsseldelta Tabel 1.2 Weging van de regio s o.b.v. Regiomonitor 2015 (I&O research) en CVTO 2014 (ContinuVrijeTijdsOnderzoek, NBTC-NIPO research). Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden De weging van de verblijfsrecreatie is gebaseerd op de getallen uit het bedrijvenonderzoek van de Regiomonitor uit Dit betekent dat de IJsseldelta qua verblijfsrecreatie een marktaandeel van 3% heeft binnen. Het aandeel is gebaseerd op overnachtingen in plaats van vakanties. Hierdoor kan een kleine vertekening van de resultaten ontstaan. Met name de IJsseldelta, waar de hotelsector relatief groot is, zal hierdoor qua aandeel onderschat worden. De wegingsfactoren voor dagrecreatie zijn gebaseerd op het CVTO (ContinuVrijeTijdsOnderzoek, NBTC-NIPO research) uit Daarin wordt het aantal ondernomen activiteiten gerapporteerd. De regio s exclusief de Hanzesteden tellen op tot 100%. De Hanzesteden komen hier bij op, aangezien de Hanzesteden binnen de se regio s vallen of buiten (de Gelderse Hanzesteden). Het aandeel van de Hanzesteden qua dagrecreatie is gebaseerd op het CVTO uit De wegingsfactor voor de Gelderse en se Hanzesteden is qua dagrecreatie op 20% gezet. Dit is gebaseerd op een realistische inschatting. 8

9 Naast een weging op aandeel overnachtingen en activiteiten zijn de cijfers gewogen naar leeftijd en geslacht. In tabel 1.3. is voor zowel leeftijd als geslacht de procentuele verdeling opgenomen binnen de totale responsgroep en de weegtargets. Inleiding Respons Targets Dag Verblijf Dag Verblijf tot 25 5% 4% 17% 3% % 8% 15% 13% % 12% 17% 14% % 23% 18% 14% % 25% 16% 18% 65 en ouder 26% 28% 18% 39% man 57% 59% 48% 41% Tabel 1.3 Overzicht respons en weegtargets o.b.v. leeftijd en geslacht. vrouw 43% 41% 52% 59% 9

10 2 Bekendheid & Imago Inleiding Per regio zijn minimaal 130 bezoekers geënquêteerd die een vakantie, weekendje weg of dagje uit hebben doorgebracht in de betreffende regio. Aan de respondenten is onder andere gevraagd naar de bekendheid en het imago van de se regio s. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde: bekendheid van de regio; imago van de regio; associaties per regio; beeldverandering door bezoek. Bekendheid van de regio Aan alle respondenten is aan de hand van een kaart gevraagd in hoeverre men bekend is met de toeristische regio s in. Twente is de bekendste se regio, met een geholpen bekendheid van 81%. Het percentage respondenten dat een regio wel kent, maar er nog nooit is geweest is voor alle regio s ongeveer gelijk. Ken ik niet Ken ik alleen van naam Ken ik, niet geweest afgelopen 3 jaar Ken ik: dagje uit geweest Ken ik: vakantie geweest Ken ik: vakantie & dagje uit WaterReijk 42% 21% 26% 8% 2% 1% IJsseldelta 35% 21% 28% 13% 1% 1% Tabel 2.1 Op de kaart staan de regio s in aangegeven. Kunt u aangeven in hoeverre u bekend bent met deze regio s? Vechtdal 33% 20% 28% 10% 6% 3% Salland 30% 23% 31% 11% 3% 2% Heuvelrug 30% 21% 32% 10% 4% 2% Twente 19% 21% 32% 18% 6% 5% Hanzesteden 28% 19% 28% 20% 2% 2% Imago van de regio Het imago van de regio s is gemeten via twee methodes: via een open vraag en met behulp van acht woordparen. Bij de open vraag is aan respondenten die minimaal één regio kennen en er niet wonen, van maximaal twee regio s gevraagd welke twee woorden spontaan opkomen als ze denken aan de regio. Bij de woordparen kon de respondent aangeven welke van twee tegengestelde woorden het meest van toepassing is op de desbetreffende regio. Daarbij zijn zowel 10

11 respondenten die de regio hebben bezocht (dagrecreatie en verblijf) als respondenten die de regio wel kennen maar niet hebben bezocht meegenomen. Hierbij zijn de volgende acht woordparen gehanteerd: Ver weg Saai Onaantrekkelijk Natuurlijk Eenzijdig Weinig te doen Lelijk Onvriendelijk Dicht bij Bruisend Aantrekkelijk Stedelijk Veelzijdig Veel te doen Fraai Vriendelijk Bekendheid & Imago Imago van de regio s Vriendelijk (Onvriendelijk) Fraai (lelijk) Dichtbij (Ver weg) 4 3,5 3 2,5 2 Bruisend (Saai) Aantrekkelijk (Onaantrekkelijk) WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Figuur 2.1 Veel te doen (weinig te doen) Veelzijdig (Eenzijdig) Stedelijk (Natuurlijk) Imago van de se regio s (bezoekers en niet-bezoekers). In figuur 2.1. is per regio het gemiddelde aangegeven van de antwoorden. Hoe meer de lijn naar de buitenkant van de grafiek gaat, hoe meer dit woord van toepassing is op de regio. Hoewel de categorieën zijn gewijzigd ten opzichte van het consumentenonderzoek uit 2013, zijn er weinig echte verschuivingen in het imago waarneembaar. Het imago van de regio s onderling is vergelijkbaar. Alleen de Hanzesteden wijken soms af. Associaties per regio Vervolgens is aan de respondenten gevraagd of ze de regio met één of meerdere van onderstaande termen associëren: culturele regio; buitensporten; buitenspelen; culinair; watersport; fietsen; wandelen; evenementen. 11

12 Culturele regio Culinair Buitensporten Buitenspelen Watersport Fietsen Wandelen Evenementen WaterReijk 24% 26% 16% 11% 56% 63% 67% 9% IJsseldelta 30% 23% 12% 13% 34% 63% 70% 15% Vechtdal 23% 21% 15% 13% 16% 74% 79% 16% Salland 25% 18% 14% 14% 11% 71% 80% 15% Heuvelrug 30% 21% 16% 14% 13% 70% 80% 16% Twente 35% 17% 10% 15% 10% 60% 71% 23% Hanzesteden 51% 16% 9% 20% 28% 47% 65% 26% 28% 21% 14% 14% 22% 67% 74% 16% Tabel 2.2 Welke onderdelen associeert u met de volgende regio( s) (u kunt meerdere antwoorden geven)? Door zowel bezoekers als niet-bezoekers die wel bekend zijn met de regio( s). Toelichting: Tabel 2.2. laat zien dat de Hanzesteden qua profiel afwijken van de rest van de regio s. De Hanzesteden worden het meest geassocieerd met cultuur, culinair en evenementen en het minst met fietsen, wandelen en buitenspelen / buitensporten. WaterReijk onderscheidt zich duidelijk: uiteraard als watersportgebied, maar ook buitensporten en buitenspelen worden aan de regio gelinkt. Salland scoort lager dan gemiddeld in als het gaat om cultuur en buitensporten Fietsen en wandelen blijven het meest populair, waarbij wandelen steevast hoger scoort dan fietsen. Vechtdal is koploper op gebied van fietsen, en deelt de koppositie bij wandelen met Salland en de Heuvelrug. Twente tot slot wordt veel geassocieerd met evenementen en cultuur. De regio minder dan andere regio s geassocieerd met fietsen. In bijlage 1 is per regio een wordcloud met de spontane associaties van de respondenten opgenomen. Dit betreft de antwoorden op de vraag: Welke twee woorden komen spontaan bij u op als u denkt aan <regio>?. Beeldverandering door bezoek De respondenten is gevraagd of hun beeld van de regio is veranderd door hun dagje uit of vakantie in de regio. Hierbij konden zij kiezen uit vijf antwoordcategorieën uiteenlopend van een veel negatiever beeld tot een veel positiever beeld. 12

13 WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Veel negatiever 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 1% Iets negatiever 2% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% Niet veranderd 62% 71% 75% 77% 67% 72% 63% 72% Bekendheid & Imago Iets positiever 21% 21% 16% 15% 19% 13% 27% 16% Veel positiever 15% 7% 8% 8% 13% 12% 10% 10% Tabel 2.3 Is uw beeld van <regio> veranderd door uw dagje uit? WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Veel negatiever 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Iets negatiever 0% 4% 0% 1% 3% 1% 3% 1% Niet veranderd 60% 61% 63% 64% 73% 64% 51% 65% Iets positiever 16% 20% 27% 25% 17% 21% 33% 22% Veel positiever 23% 15% 9% 10% 7% 13% 13% 12% Tabel 2.4 Is uw beeld van <regio> veranderd door uw vakantie? 13

14 3 Dagrecreatie Inleiding Per regio zijn minimaal 130 bezoekers geënquêteerd die een dagje uit hebben doorgebracht in één van de se regio s. Op basis van het minst gekozen cel principe zijn de respondenten verdeeld over de regio s. Daarbij maakt het niet uit of respondenten wel of niet ook op vakantie zijn geweest in deze regio. De resultaten zijn gewogen, ook binnen de regio s, op leeftijd en geslacht. Waarbij verondersteld is dat de verdeling op leeftijd en geslacht gelijk is voor alle regio s. Voor het overzicht is waar mogelijk een kolom met de resultaten van heel meegenomen. Dit totaal is het gewogen gemiddelde van de zes regio s. In de toelichting bij de tabellen wordt eerst ingegaan op de belangrijkste resultaten voor, vervolgens wordt ingegaan op opvallende regionale verschillen. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende onderwerpen aan de orde: profiel van de dagrecreant; motief, inspiratie en besluitvorming; reservering; ondernomen activiteiten en beoordeling; herhaalbezoek. Profiel dagrecreant Op basis van een aantal leefstijlvragen zijn de dagrecreanten ingedeeld in één van de zeven leefstijlsegmenten. In grafiek 3.1. is een overzicht van de verdeling naar regio gegeven. Paars Profiel dagrecreant per regio Blauw Aqua Groen Lime Geel Rood Grafiek 3.1 Leefstijl (zeven segmenten) per regio. Dagrecreanten. Meer informatie over de leisure leefstijlen? Zie www. recron.nl/leisure-leefstijlen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 18% 21% 13% 12% 7% 14% WaterReijk 9% 12% 20% 18% 12% 9% 21% IJsseldelta 10% 11% 10% 19% 22% 14% 14% 10% 19% 17% 18% 12% 14% 9% Vechtdal Salland 11% 8% 16% 15% 20% 14% Heuvelrug 10% 11% 12% 17% 22% 15% 16% 13% Twente 8% 8% 17% 18% 17% 10% 21% Hanzesteden 10% 9% 11% 9% 17% 15% 17% 16% 19% 24% 13% 18% 15% 6% NL Bevolking 14

15 Toelichting: trekt in verhouding tot de Nederlandse bevolking relatief veel dagrecreanten die behoren tot het rode segment. De segmenten lime, groen en aqua zijn het sterkst vertegenwoordigd onder de dagrecreanten in. Deze profielen zijn in verhouding tot de Nederlandse bevolking gemiddeld niet sterker vertegenwoordigd in. WaterReijk trekt relatief veel paarse en blauwe dagrecreanten. Ten opzichte van 2013 is het aandeel van met name geel en lime sterk afgenomen ten gunste van aqua, blauw, rood en paars. Aqua en blauw zijn de twee grootste segmenten. De IJsseldelta trekt in verhouding de meeste aqua en rode dagrecreanten. De segmenten geel en lime zijn minder sterk vertegenwoordigd. Ten opzichte van 2013 is met name rood sterk gestegen, ten koste van opnieuw geel en lime. Het Vechtdal trekt relatief veel lime dagrecreanten. Met name geel is minder sterk vertegenwoordigd in vergelijking met het consumentenonderzoek uit Salland trekt relatief veel aqua en lime dagrecreanten. Paars is ook sterk vertegenwoordigd. Sterker dan gemiddeld in. Het profiel van de dagrecreanten op de Sallandse Heuvelrug is vergelijkbaar met het gemiddelde profiel van. De Hanzesteden trekken veel consumenten uit het rode segment. Meer dan gemiddeld in en in vergelijking met de Nederlandse bevolking. Het profiel van de dagrecreanten in Twente komt redelijk overeen met. Alleen lime is iets sterker vertegenwoordigd en aqua iets minder sterk. Dagrecreatie Herkomst De dagtocht in de regio kan ondernomen zijn vanaf het woonadres of vanaf een vakantieadres. Tabel 3.1. geeft inzicht in de herkomstprovincie van de dagrecreant. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Gelderland 16% 19% 11% 21% 20% 15% 13% 17% Zuid-Holland 16% 23% 9% 7% 9% 24% 23% 16% 18% 13% 22% 22% 26% 2% 6% 13% Utrecht 3% 1% 9% 10% 5% 19% 3% 11% Noord-Brabant 7% 5% 9% 12% 7% 15% 12% 11% Noord-Holland 16% 12% 11% 13% 12% 8% 21% 11% Groningen 3% 12% 7% 4% 1% 6% 6% 6% Drenthe 7% 3% 3% 3% 11% 3% 3% 4% Friesland 6% 4% 6% 3% 7% 2% 6% 4% Limburg 2% 2% 4% 2% 2% 5% 4% 3% Flevoland 8% 5% 1% 2% 0% 0% 1% 2% Zeeland 0% 1% 9% 1% 0% 0% 1% 2% Tabel 3.1 Herkomstprovincies van de dagrecreant in en de regio s. 15

16 Toelichting: Eén derde van de dagrecreanten in komt uit Gelderland of Zuid-Holland. Dat komt overeen met de bevolkingsverdeling van Nederland. Ten opzichte van het aandeel op de Nederlandse bevolking gaan veel Gelderlanders voor een dagje uit naar. Utrecht, Groningen en Drenthe zijn wat dat betreft ook oververtegenwoordigd, terwijl de Limburger en zowel Noord- als Zuid-Hollander de provincie minder weet te vinden. Het Vechtdal trekt als enige regio Zeeuwen. Mensen uit Flevoland blijven voor hun dagrecreatie activiteit relatief dicht bij huis; de IJsseldelta en WaterReijk. De Groninger bezoekt in verhouding het meest de IJsseldelta met de steden Zwolle en Kampen, terwijl de Utrechter liever naar Twente gaat. Inwoners van vertoeven tijdens hun dagje uit in verhouding het meest op de Sallandse Heuvelrug, in het Vechtdal en in Salland. Twente is minder populair onder se dagrecreanten. Motief, inspiratie en besluitvorming De dagrecreanten is gevraagd wat hun belangrijkste redenen zijn om een dagje uit te gaan naar één van de se regio s. Hierbij konden zij kiezen uit zeven verschillende antwoorden. In onderstaande tabel is een overzicht van de resultaten opgenomen. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Ontspannen 55% 60% 65% 61% 70% 57% 53% 60% Tijd doorbrengen met familie of vrienden Nieuwe dingen zien of meemaken 31% 38% 45% 39% 42% 39% 28% 39% 18% 20% 19% 19% 19% 12% 26% 16% Winkelen 12% 24% 15% 16% 8% 13% 33% 16% Cultuur of geschiedenis opsnuiven 18% 19% 13% 22% 14% 13% 35% 16% Bezoek evenement 12% 14% 12% 8% 8% 19% 15% 14% Actief of sportief bezig zijn 18% 12% 13% 14% 23% 8% 5% 12% Mezelf verwennen 18% 7% 14% 11% 21% 8% 7% 10% Anders 6% 1% 5% 8% 7% 10% 11% 7% Tabel 3.2 Wat waren voor u de belangrijkste redenen voor uw dagje uit (kies maximaal 3 antwoorden)? Toelichting: Lekker actief of sportief bezig zijn is de belangrijkste reden voor consumenten om een dagje uit door te brengen in de provincie. Met name voor het Vechtdal en de Sallandse Heuvelrug wordt actief of sportief bezig zijn genoemd als voornaamste bezoekreden. Winkelen is de minst belangrijke reden om een bezoek te brengen aan of één van de regio s. 16

17 Het is opvallend dat de dagrecreant in WaterReijk, sterke aanwezigheid paars / blauw / rode recreant, actief of sportief bezig zijn in verhouding met de andere regio s minder vaak als belangrijkste reden voor de dagtocht noemt. Voor de Sallandse Heuvelrug is ontspannen en het bezoeken van een evenement een belangrijke reden voor een dagtocht. Nieuwe dingen zien of meemaken en tijd doorbrengen met familie of vrienden wordt voor de Hanzesteden in verhouding vaak genoemd als belangrijkste reden voor de dagtocht. Dagrecreatie Inspiratie Deze paragraaf gaat in op de wijze waarop de dagrecreant geïnformeerd is over de regio en welke media hij daarvoor gebruikt. Hierbij wordt ingegaan op informatie gekoppeld aan hun specifieke dagtocht in de regio. De dagrecreant is gevraagd via welke informatiekanalen zij op het idee kwamen om een dagtocht door te brengen in de regio. Hierbij konden zij meerdere antwoorden aangeven. In tabel 3.3. zijn de resultaten opgenomen. Spontane ingeving en eerder geweest zijn niet echt informatiekanalen en om die reden bovenaan in de tabel opgenomen. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Eerder geweest/ Komen vaker in deze regio 36% 24% 28% 37% 30% 26% 33% 28% Spontane ingeving 31% 33% 20% 21% 30% 26% 27% 26% Via familie/vrienden/ collega s 27% 34% 29% 35% 30% 35% 29% 34% Anders 11% 10% 9% 14% 14% 17% 18% 14% Via internet 19% 13% 15% 9% 13% 12% 12% 12% VVV/ANWB 9% 4% 7% 6% 9% 6% 7% 6% Informatie van de verblijfsaccommodatie 6% 4% 1% 3% 9% 6% 6% 5% Via een tijdschrift 12% 2% 6% 3% 6% 2% 4% 3% Via de krant 9% 3% 4% 5% 3% 1% 4% 3% Reisgids 4% 1% 4% 1% 6% 4% 3% 3% Sociale media 5% 2% 3% 2% 3% 4% 2% 3% Beursbezoek 4% 1% 1% 2% 4% 3% 3% 2% Televisie 5% 1% 6% 1% 5% 2% 1% 2% Radio 2% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 1% Tabel 3.3 Hoe kwam u op het idee om uw dagje uit door te brengen in <regio>? (meerdere antwoorden mogelijk) Toelichting: De meeste respondenten geven aan dat ze zijn geïnspireerd door familie / vrienden of collega s, gevolgd door via andere informatiekanalen (anders) en internet. Slechts een klein deel van de respondenten heeft zich voor het dagje uit laten 17

18 inspireren door traditionele informatiekanalen, zoals de televisie, radio, beurzen of krant of via nieuwe sociale media. Over alle regio s is de mond-tot-mondreclame en eigen ervaring de belangrijkste inspiratiebron, als het geen spontane ingeving was. Dit beeld is stabiel voor alle regio s. Alleen WaterReijk wijkt een beetje af, 19% van de respondenten geeft aan via internet en 12% via een tijdschrift op het idee te zijn gekomen om een dagje uit door te brengen in WaterReijk. Besluitvorming Aan de respondenten is gevraagd wat de belangrijkste redenen waren voor hun dagje uit in de gekozen regio. De respondenten konden kiezen uit een lijst van zeven antwoorden. Men kon maximaal drie antwoorden geven. In onderstaand overzicht zijn de resultaten opgenomen. Water- Reijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Ik was er eerder geweest 48% 48% 54% 57% 50% 37% 46% 46% Eigenlijk toevallig 22% 21% 14% 16% 19% 16% 16% 17% Anders 9% 11% 19% 18% 9% 20% 12% 16% Ik wilde er altijd al eens heen 17% 16% 13% 8% 19% 17% 18% 16% Dingen gehoord over stad 15% 16% 7% 16% 8% 18% 24% 15% Dingen gehoord over evenement Dingen gehoord over ander aanbod 10% 7% 12% 7% 10% 12% 12% 10% 11% 8% 4% 5% 10% 8% 3% 7% Tabel 3.4 Wat waren voor u de belangrijkste redenen om uw dagje uit juist in <regio> door te brengen? (kies maximaal 3 antwoorden) Toelichting: Vergelijkbaar met de vorige paragraaf wordt ik was er eerder geweest opnieuw genoemd als de belangrijkste reden om de genoemde regio in te bezoeken. Daarnaast geven veel respondenten aan toevallig in een regio terecht te zijn gekomen. De regio Hanzesteden wijkt een klein beetje af van het provinciaal gemiddelde. Dingen gehoord over stad wordt door een kwart van de dagrecreanten in de Hanzesteden genoemd als belangrijkste reden om juist die regio te bezoeken. De redenen die genoemd worden bij anders lopen zo sterk uiteen dat daar geen heldere lijn in te vinden is. Reservering De dagrecreanten is gevraagd op welke manier ze hun dagje uit in hebben gereserveerd. Driekwart van de respondenten heeft geen reservering gemaakt voor een dagje uit. Met name in Salland wordt nauwelijks gereserveerd. 18

19 In het soms erg drukke WaterReijk wordt in verhouding het vaakst een reservering geplaatst voor een dagje uit. De meeste respondenten reserveren hun dagje uit online. Dagrecreatie WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Online 29% 20% 19% 15% 25% 22% 14% 21% Offline 9% 3% 2% 2% 8% 4% 1% 4% Niet gereserveerd 62% 77% 79% 82% 67% 74% 85% 75% Tabel 3.5 Op welke manier heeft u uw dagje uit in de regio geboekt of gereserveerd? WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Direct 53% 71% 65% 59% 63% 63% 33% 64% Indirect 38% 20% 25% 20% 29% 30% 55% 27% Weet niet 9% 9% 10% 21% 7% 8% 13% 10% Tabel 3.6 Heeft u direct bij de locatie van uw dagje uit geboekt of via een intermediair? Voor het kwart van de dagrecreanten dat boekt, doet twee derde dat direct bij de accommodatie. Bij de Hanzesteden is dit juist omgekeerd en zit er meestal een intermediair tussen. Vervolgens is aan de respondenten gevraagd hoe lang van tevoren ze hun dagje uit in de regio hebben geboekt of gereserveerd, indien van toepassing. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden 1 of 2 dagen 13% 21% 19% 25% 15% 8% 30% 15% 3 dagen tot 1 week 21% 24% 21% 20% 19% 15% 6% 19% 1 tot 2 weken 39% 24% 15% 9% 16% 13% 26% 17% 2 tot 4 weken 8% 15% 7% 9% 25% 42% 12% 25% 1 tot 3 maanden 15% 10% 28% 33% 13% 20% 22% 19% >3 maanden 5% 6% 9% 4% 10% 2% 3% 5% Tabel 3.7 Hoe lang van tevoren heeft u uw dagje uit in <regio> geboekt of gereserveerd? 19

20 Een dagje uit wordt kort van tevoren geboekt: driekwart van de mensen boekt het dagje uit in de maand voorafgaand aan het uitstapje, een derde zelfs in de laatste week. In de Hanzesteden besluit liefst 30% van de respondenten die reserveren in de laatste paar dagen er naartoe te gaan. Voor Twente valt op dat bijna de helft 2 tot 4 weken van tevoren boekt. Activiteiten & waardering De respondent kon in de vragenlijst aangeven welke activiteiten hij heeft ondernomen tijdens dagtochten in de regio. Tabellen 3.8 en 3.9 geven zowel het percentage van de dagrecreanten dat deze activiteit heeft ondernomen aan als de waardering van deze activiteit. Bij de waardering geldt de schaal slecht-matig-voldoende-goed-uitstekend (1-5). WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Wandelen 81% 70% 66% 73% 76% 72% 74% 71% Bezoek stad 65% 79% 58% 62% 49% 68% 85% 67% Bezoek terras 82% 66% 66% 65% 61% 62% 63% 65% Bezoek restaurant 73% 62% 51% 56% 60% 60% 58% 59% Bezoek dorp 81% 54% 68% 58% 59% 54% 36% 58% Recreatief winkelen 60% 62% 47% 52% 48% 57% 68% 56% Fietsen 59% 42% 44% 44% 49% 39% 27% 43% Bezoek cultuurhistorische voorzieningen 51% 42% 30% 39% 33% 30% 39% 35% Bezoek museum / galerie 52% 42% 28% 30% 33% 32% 38% 34% Bezoek attracties 47% 30% 35% 29% 44% 32% 22% 33% Bezoek evenement / festival 34% 33% 28% 22% 29% 31% 27% 30% Zonnen / zwemmen 41% 25% 30% 21% 36% 22% 11% 25% s Avonds uitgaan 34% 26% 17% 18% 30% 24% 16% 24% Watersport (kanoën etc.) 46% 20% 15% 19% 27% 15% 6% 19% Mountainbiken / ATB-en 31% 18% 14% 18% 29% 15% 5% 18% Paardrijden 30% 17% 14% 13% 25% 14% 6% 16% Tabel 3.8 Welke activiteiten heeft u tijdens uw dagje uit ondernomen? 20

21 WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Fietsen 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,3 3,9 4,1 Wandelen 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,2 3,9 4,1 Dagrecreatie Bezoek terras 3,7 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 Bezoek restaurant 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 Bezoek dorp 3,8 3,8 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8 Bezoek evenement / festival 3,6 3,7 3,7 3,7 3,5 3,9 3,9 3,8 Bezoek stad 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 4,1 3,8 Bezoek museum / galerie 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,8 3,9 3,7 Bezoek cultuurhistorische voorzieningen 3,5 3,8 3,6 3,7 3,5 3,7 3,9 3,7 Bezoek attracties 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 3,7 3,5 3,7 Recreatief winkelen 3,7 3,7 3,7 3,8 3,6 3,6 3,9 3,7 Mountainbiken / ATB-en 3,4 3,7 3,3 3,8 3,4 3,8 3,0 3,6 Zonnen / zwemmen 3,7 3,5 3,6 3,5 3,1 3,7 3,3 3,5 s Avonds uitgaan 3,4 3,8 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3 3,5 Watersport (kanoën etc.) 3,8 3,6 3,1 3,6 3,1 3,6 3,3 3,5 Paardrijden 3,5 3,4 3,0 3,4 3,6 3,6 3,2 3,4 Tabel 3.9 Hoe beoordeelt u de activiteiten die u tijdens uw dagje uit heeft ondernomen? Schaal 1-5 (1= slecht tot 5= uitstekend) Toelichting: Opvallend is dat er onder de dagrecreanten relatief weinig fietsers zijn, gemiddeld in slechts 43%. Fietsen wordt wel het hoogst gewaardeerd van alle activiteiten en wordt veel aangeraden (zie bijlage 2). Wandelen, het bezoeken van een stad en het bezoeken van een terras zijn de meest ondernomen activiteiten tijdens een dagtocht in. In WaterReijk worden in vergelijking met de andere regio s veel dorpen bezocht. Verder is de volgorde op de ranglijst van deelname en waardering vrijwel gelijk. Paardrijden wordt het minst gewaardeerd, maar er is geen enkele regio die op een activiteit een negatieve score (onder de drie betekent dat meer mensen het matig of slecht beoordelen dan goed of uitstekend) haalt. Herhaalbezoek Aan de dagrecreanten is gevraagd hoe groot de kans is dat hij / zij de regio in de komende drie jaar nogmaals gaat bezoeken. In tabel zijn de resultaten opgenomen. 21

22 WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Zelfde regio dagje uit 3,5 3,4 3,4 3,6 3,5 3,2 3,6 3,4 Zelfde regio korte vakantie Zelfde regio lange vakantie 2,6 2,4 2,8 2,5 2,6 2,7 2,4 2,6 2,3 2,1 2,5 2,0 2,3 2,3 2,0 2,2 Andere regio dagje uit Andere regio korte vakantie Andere regio lange vakantie 3,5 3,4 3,4 3,7 3,6 3,1 3,3 3,3 2,8 2,6 2,7 2,6 2,8 2,7 2,6 2,7 2,5 2,3 2,4 2,1 2,5 2,4 2,3 2,4 Tabel 3.10 Hoe groot is de kans dat u in de komende 3 jaar <regio> nogmaals gaat bezoeken? Hoe groot is de kans dat u in de komende 3 jaar een andere regio in gaat bezoeken? De meeste respondenten zijn over het algemeen positief over de kans dat ze de zelfde regio of een andere regio binnen nog eens gaan bezoeken voor een dagje uit in de komende drie jaar. Salland en de Hanzesteden hebben daarin het meest trouwe publiek. De dagrecreant verwacht niet dat hij gaat bezoeken voor een korte (1-3 nachten) of lange (4 of meer nachten) vakantie. Sterker, voor bijna alle regio s geldt dat men de kans groter acht op lange vakantie in een andere regio te gaan dan in de regio waar men een dagje uit is geweest. Je kunt concluderen dat dagrecreanten de regio geschikt vinden voor een dagje uit, maar niet voor een vakantie. 22

23 4 Inleiding Verblijfsrecreatie Verblijfsrecreatie Per regio zijn minimaal 130 verblijfsrecreanten geënquêteerd die een vakantie of weekendje weg hebben doorgebracht in één van de se regio s. Tenzij anders vermeld, zijn de cijfers gebaseerd op deze respondenten. De module verblijfsrecreatie is per respondent maximaal 1x toegewezen. Hier is het minst gevulde cel-principe gehanteerd, om voldoende respondenten voor iedere regio te krijgen. De resultaten zijn gewogen, ook binnen de regio s, op leeftijd en geslacht. Waarbij verondersteld is dat de verdeling op leeftijd en geslacht gelijk is voor alle regio s. Voor het overzicht is waar mogelijk een kolom met de resultaten van heel meegenomen. Dit totaal is het gewogen gemiddelde van de zes regio s. In de toelichting bij de tabellen wordt eerst ingegaan op de belangrijkste resultaten voor, vervolgens wordt ingegaan op opvallende regionale verschillen. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende onderwerpen aan de orde: profiel van de verblijfsrecreant; herkomst van de verblijfsrecreant; motief, inspiratie en besluitvorming; reserveringswijze; accommodatietype; ondernomen activiteiten en beoordeling; herhaalbezoek. Profiel verblijfsrecreant Op basis van een aantal leefstijlvragen zijn de verblijfsrecreanten ingedeeld in één van de zeven leefstijlsegmenten. Grafiek 4.1. geeft een overzicht van de verdeling per regio. Paars Blauw Aqua Groen Lime 100% 90% 80% 70% 60% 50% Geel 40% 30% Rood 20% Grafiek % Leefstijl (zeven segmenten) per regio. Verblijfsrecreanten. 0% Meer informatie over de leisure leefstijlen? Zie leisure-leefstijlen. Profiel verblijfsrecreant per regio 12% 11% 21% 16% 21% 9% 7% 10% 7% WaterReijk 18% 14% 25% 11% 18% IJsseldelta 7% 12% 26% 12% 24% 15% Vechtdal 6% 16% 25% 23% 15% 10% 4% 5% 4% Salland 3% 11% 24% 21% 22% 15% Heuvelrug 7% 8% 9% 17% 9% 11% 9% 16% 10% 22% 17% 18% 32% 16% 17% 26% 6% 24% 23% 10% 13% 17% 13% 18% 10% 8% 7% 6% Twente Hanzesteden NL Bevolking 23

24 Toelichting: De meeste verblijfsrecreanten in behoren tot het profiel lime en aqua. In vergelijking met de Nederlandse bevolking brengen relatief veel aqua verblijfsrecreanten een vakantie door in. Qua profielkleuren van de verblijfsrecreanten zijn grote verschillen tussen de regio s waarneembaar. De Hanzesteden hebben bijvoorbeeld in vergelijking met de andere regio s veel meer aantrekkingskracht op de aqua doelgroep en weten ook de gele en paarse doelgroep te boeien. Groen en lime komen juist minder vaak in de Hanzesteden voor een vakantie, ruim tien procentpunten minder aandeel dan gemiddeld in. Het profiel van de verblijfsrecreant in WaterReijk is redelijk divers. Aqua en lime hebben het grootste aandeel. Paars en rood zijn in verhouding sterk vertegenwoordigd. De IJsseldelta wordt in verhouding veel bezocht door aqua en paarse verblijfsrecreanten ook blauw is sterk vertegenwoordigd. Het Vechtdal ontvangt veel bezoekers uit de aqua en lime doelgroep. Rood is nauwelijks vertegenwoordigd onder de verblijfsrecreanten in het Vechtdal. Salland ontvangt in verhouding veel blauwe verblijfsrecreanten, ook groen is in vergelijking met de andere regio s sterk vertegenwoordigd. De Sallandse Heuvelrug ontvangt veel aqua verblijfsrecreanten en relatief weinig paarse en rode verblijfsrecreanten. In Twente hebben in verhouding de meeste lime verblijfsrecreanten een vakantie doorgebracht. Rood is eveneens in verhouding met het gemiddelde van en de Nederlandse bevolking sterk vertegenwoordigd in Twente. Salland laat het meest afwijkende beeld zien ten opzichte van het consumentenonderzoek uit 2013: ten koste van geel, lime en paars zijn blauw, aqua en met name groen (+10 procentpunt) gestegen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de Sallandse Heuvelrug in de vorige editie is meegerekend bij de resultaten van Salland. Herkomst De herkomst van de verblijfsrecreanten is opgesplitst naar de twaalf provincies. In tabel 4.1. zijn de resultaten per regio en een gemiddelde voor opgenomen. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Zuid-Holland 18% 23% 21% 13% 19% 28% 25% 22% Noord-Holland 10% 18% 16% 21% 19% 21% 19% 18% Noord-Brabant 13% 12% 20% 15% 8% 11% 8% 14% Utrecht 5% 4% 9% 0% 17% 15% 8% 11% Gelderland 11% 11% 8% 19% 2% 7% 10% 8% 13% 13% 6% 10% 6% 4% 13% 7% Groningen 15% 0% 7% 4% 3% 4% 2% 5% Friesland 6% 8% 5% 4% 8% 1% 1% 4% Limburg 3% 2% 0% 4% 9% 5% 3% 4% Zeeland 2% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 3% Drenthe 3% 2% 2% 4% 1% 2% 3% 2% Flevoland 0% 1% 1% 3% 5% 0% 7% 2% Tabel 4.1 Herkomst van de verblijfsrecreant. 24

25 Toelichting: In het consumentenonderzoek uit 2013 bleek dat ongeveer de helft van de verblijfsrecreanten in uit het westen van Nederland komt. Met 51% is dat nu nog steeds zo. De rest van de verdeling is eveneens ongeveer gelijk; de inwoner van trekt het meest naar de regio s WaterReijk, IJsseldelta en de Hanzesteden. Twente is een minder populaire vakantiebestemming onder inwoners van. Bij de bezoeker van buiten zien we duidelijke verschillen tussen de regio s. WaterReijk is, vergelijkbaar met het consumentenonderzoek uit 2013, in trek bij mensen uit het noorden van het land. De Gelderse toerist weet Salland goed te vinden en Brabanders brengen graag een vakantie in het Vechtdal door. Andersom komen verblijfsrecreanten uit Utrecht & Zuid-Holland nauwelijks naar Salland en gaan Gelderlanders niet naar de Sallandse Heuvelrug voor een vakantie. Bij dat laatste kun je veronderstellen dat ze de voorkeur geven aan de eigen Veluwe. Verblijfsrecreatie Motief, inspiratie en besluitvorming Aan de respondenten is gevraagd wat de belangrijkste redenen waren voor hun vakantie in één van de se regio s. De respondenten konden hierbij uit een lijst van negen motivaties kiezen. Ten opzichte van de editie van het consumentenonderzoek uit 2013 is een aantal categorieën weggehaald of samengevoegd, waardoor de vergelijking met de editie uit 2013 lastiger is. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Ontspannen 72% 70% 78% 68% 76% 76% 58% 75% Tijd doorbrengen met familie of vrienden Nieuwe dingen zien of meemaken Actief/ sportief bezig zijn 31% 37% 50% 46% 36% 40% 33% 42% 33% 18% 23% 17% 21% 16% 26% 20% 30% 15% 12% 25% 31% 16% 20% 19% Mezelf verwennen 19% 20% 19% 12% 12% 23% 19% 19% Cultuur of geschiedenis opsnuiven 18% 25% 11% 20% 20% 20% 29% 17% Anders 13% 5% 11% 7% 8% 7% 8% 9% Winkelen 9% 10% 7% 6% 4% 9% 14% 8% Bezoek evenement 3% 5% 4% 12% 4% 5% 15% 5% Tabel 4.2 Wat waren voor u de belangrijkste redenen voor uw vakantie? (kies maximaal 3 antwoorden) Toelichting: Ontspannen wordt verreweg het meest genoemd als belangrijkste reden om een vakantie door te brengen in één van de se regio s. Voor alle regio s is ontspannen de belangrijkste reden, hoewel de Hanzesteden hier duidelijk lager scoren dan de rest. 25

26 In het Vechtdal en ook Salland wordt tijd doorbrengen met familie of vrienden door ongeveer de helft van de respondenten als belangrijke reden aangegeven. Ongeveer een derde van de verblijfsrecreanten in WaterReijk brengen hun vakantie daar door om nieuwe dingen te zien of mee te maken. Voor de Hanzesteden zijn evenementen belangrijke trekkers, evenals, volgens verwachting, het cultuurhistorisch aanbod. Inspiratie Vervolgens is aan de respondenten gevraagd hoe ze op het idee kwamen om hun vakantie door te brengen in één van de se regio s. Hierbij konden meerdere antwoorden worden gegeven. In tabel 4.3. zijn de resultaten opgenomen. Spontane ingeving en eerder geweest zijn niet echt informatiekanalen en om die reden bovenaan in de tabel opgenomen. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Eerder geweest/komen vaker in deze regio 28% 35% 32% 36% 33% 37% 31% 34% Spontane ingeving 22% 26% 21% 21% 20% 17% 17% 20% Via familie/vrienden/ collega s 28% 27% 30% 30% 24% 31% 28% 29% Internet 23% 19% 32% 23% 25% 22% 26% 25% Informatie van de verblijfsaccommodatie 10% 16% 15% 10% 13% 14% 5% 13% Anders 15% 11% 8% 11% 11% 9% 21% 9% VVV/ANWB 10% 8% 2% 8% 4% 4% 8% 5% Tijdschrift 4% 3% 1% 6% 7% 5% 5% 4% Krant 9% 4% 3% 7% 1% 3% 2% 4% Reisgids 6% 9% 3% 5% 5% 1% 2% 3% Sociale media 4% 1% 2% 1% 0% 3% 2% 2% Radio 2% 3% 4% 1% 0% 0% 0% 2% Beursbezoek 1% 5% 0% 4% 1% 1% 6% 1% Televisie 2% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 1% Tabel 4.3 Hoe kwam u op het idee om uw vakantie door te brengen in <regio>? (meerdere antwoorden mogelijk) Toelichting: Ruim 30% van de respondenten geeft aan eerder in de provincie te zijn geweest en nog eens ongeveer 30% van de respondenten wordt getipt door de sociale omgeving. Daaruit kun je afleiden dat mond-tot-mondreclame verreweg de belangrijkste vorm van reclame is voor de oriëntatie op een vakantie in. Daarnaast wordt het internet door een kwart van de verblijfsrecreanten geraadpleegd ter inspiratie voor de vakantie. 26

27 De verdeling van de informatiekanalen is heel stabiel over alle regio s. Alleen het internet wordt relatief weinig geraadpleegd door verblijfsrecreanten die naar de IJsseldelta gaan voor een vakantie. Ter inspiratie op een vakantie in het Vechtdal wordt het internet juist veel geraadpleegd. Traditionele media (krant, tijdschrift, radio & tv) inspireren slechts weinig verblijfsrecreanten, evenals beursbezoek. Verblijfsrecreatie Besluitvorming Ongeveer de helft van de respondenten geeft als reden om hun vakantie juist door te brengen in één van de se regio s aan dat ze eerder in de regio zijn geweest. Er is veel sprake van herhaalbezoek. De categorieën ik wilde er altijd al eens heen en toevallig terechtgekomen worden veel genoemd als belangrijkste redenen om in een vakantie door te brengen. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Ik was er eerder geweest 38% 31% 44% 42% 45% 49% 45% 44% Eigenlijk kwam ik toevallig in <regio> terecht Ik wilde er altijd al eens heen Ik had goede dingen gehoord over ander aanbod 30% 20% 22% 21% 29% 17% 16% 22% 22% 25% 25% 25% 15% 18% 20% 21% 3% 14% 22% 9% 11% 13% 10% 14% Anders 9% 19% 11% 12% 13% 10% 9% 11% Ik had goede dingen gehoord over een stad Ik had goede dingen gehoord over een evenement 16% 18% 9% 12% 2% 12% 29% 11% 14% 12% 3% 10% 8% 5% 15% 6% Tabel 4.4 Wat waren voor u de belangrijkste redenen om uw vakantie juist in <regio> door te brengen? (kies maximaal 3 antwoorden) Toelichting: Voor de regio IJsseldelta ligt het herhaalbezoek beduidend lager dan bij andere regio s. WaterReijk en de Sallandse Heuvelrug ontvangen veel verblijfsrecreanten die toevallig bij de regio zijn terechtgekomen. De Hanzesteden hebben wederom een ander profiel en trekken veel mensen die iets goeds hebben gehoord over één van de steden of een evenement. Reservering De verblijfsrecreanten is ook gevraagd naar hun boekingsproces. Waar hebben de verblijfsrecreanten het eerst naar gekeken bij het bepalen van hun vakantie en via welke kanalen hebben de verblijfsrecreanten de definitieve boeking geplaatst? 27

28 WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Bestemming 60% 52% 32% 43% 28% 41% 58% 39% Accommodatietype 31% 39% 54% 49% 53% 45% 35% 48% Specifieke accommodatie 9% 9% 14% 8% 20% 13% 7% 13% Tabel 4.5 Waar heeft u het eerst naar gekeken bij het bepalen van uw vakantie? Gevraagd naar waar men het eerst naar kijkt bij het bepalen van een vakantie in wordt accommodatietype het meest genoemd, gevolgd door bestemming. Ongeveer 13% van de respondenten kijkt naar een specifieke accommodatie, waarschijnlijk omdat ze iets over die accommodatie hebben gehoord of omdat ze er eerder zijn geweest. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Online 39% 46% 58% 56% 58% 56% 48% 55% Offline 13% 10% 10% 13% 10% 7% 8% 10% Niet geboekt 47% 44% 32% 31% 32% 37% 44% 35% Tabel 4.6 Op welke manier heeft u uw vakantie in <regio> geboekt? Vervolgens is aan de respondenten gevraagd op welke manier de vakantie in één van de se regio s is geboekt. Ruim één derde van de verblijfsrecreanten geeft aan niet geboekt te hebben. De verwachting is dat dit voor een deel vaste gasten betreft. Over het percentage mensen dat op de bonnefooi op vakantie gaat kunnen op basis van deze resultaten geen uitspraken worden gedaan. Meer dan de helft van de verblijfsrecreanten boekt de vakantie online. Slechts een klein percentage verblijfsrecreanten plaatst de boeking via een offline kanaal, zoals telefonisch of schriftelijk. De verhouding online en offline ligt per regio ongeveer gelijk. In de regio s WaterReijk en IJsseldelta wordt in verhouding het meest niet geboekt. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Direct 63% 74% 76% 58% 74% 81% 53% 74% Intermediair 35% 21% 19% 37% 23% 17% 34% 23% Weet niet 1% 6% 5% 5% 3% 2% 13% 3% Tabel 4.7 Manier van boeken. Heeft u direct bij de accommodatie geboekt of via een intermediair? Uitgedrukt in percentage van het aantal mensen dat geboekt heeft. 28

29 Van de verblijfsrecreanten die hun reis geboekt hebben geeft driekwart aan dit direct bij de accommodatie te hebben gedaan. Dit is vergelijkbaar met resultaten uit landelijk onderzoek. Een kwart van de verblijfsrecreanten boekt via een intermediair (boekingssite, reisbureau enzovoort). Verblijfsrecreatie WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden <1 maand 51% 54% 29% 47% 43% 40% 40% 39% 1-6 maand 47% 45% 55% 49% 50% 58% 57% 54% >6 maand 2% 2% 15% 4% 7% 1% 2% 7% Tabel 4.8 Hoe lang van tevoren heeft u uw <vakantie > in <regio> geboekt of gereserveerd? Uitgedrukt in percentage van het aantal mensen dat geboekt heeft. Bijna 4 op de 10 geboekte vakanties wordt minder dan een maand van tevoren geboekt. In de regio s WaterReijk en IJsseldelta ligt dit aandeel zelfs hoger. Ruim de helft van de verblijfsrecreanten die hebben deelgenomen aan het onderzoek boekt de vakantie 1 tot 6 maand van tevoren. Dit percentage is het hoogst voor de regio s Twente, Hanzesteden en Vechtdal. Accommodatietype Aan de verblijfsrecreanten is gevraagd in welk type accommodatie ze hebben overnacht tijdens hun verblijf in één van de se regio s. AirBnB lijkt in nog geen grote speler. Slechts een enkele verblijfsrecreant heeft aangegeven in het huis van onbekenden (AirBnB) te hebben overnacht. Water-Reijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Hotel 31% 30% 25% 30% 23% 38% 35% 31% Bungalowpark 15% 13% 25% 26% 42% 23% 9% 25% Camping 27% 21% 30% 16% 18% 15% 9% 21% Bij vrienden of familie 14% 16% 5% 9% 6% 11% 22% 9% Bed&Breakfast/ Pension 4% 10% 5% 9% 1% 7% 11% 6% Anders 7% 9% 5% 4% 5% 2% 7% 4% Groepsaccommodatie 2% 1% 4% 5% 5% 4% 8% 4% In het huis van onbekenden (AirBnB) 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Tabel 4.9 In welk accommodatietype heeft u overnacht? 29

30 De meeste verblijfsrecreanten hebben gedurende hun vakantie in overnacht in een hotel, gevolgd door een bungalowpark en camping. Samen zijn zij goed voor 77% van de verblijven. In het Vechtdal wordt veel op de camping overnacht en op de Sallandse Heuvelrug worden veel vakanties in een bungalowpark doorgebracht. Opvallend is dat in de regio Hanzesteden veel verblijfsrecreanten bij vrienden of familie overnachten. B&B s zijn met name populair in de regio s met een meer stedelijk karakter. Vervolgens is aan de respondenten gevraagd om hun accommodatie te beoordelen. Daarbij kon gekozen worden uit een vijfpuntschaal van slecht tot uitstekend. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Slecht 1% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 1% Matig 0% 2% 0% 1% 1% 1% 2% 1% Voldoende 14% 12% 9% 14% 16% 9% 16% 11% Goed 54% 60% 60% 60% 57% 52% 46% 56% Uitstekend 31% 26% 32% 25% 25% 36% 33% 32% Tabel 4.10 Hoe beoordeelt u de accommodatie waar u heeft overnacht? De meeste verblijfsrecreanten zijn zeer tevreden over de accommodatie die ze hebben geboekt. Bijna 90% van de respondenten beoordeelt de accommodatie als goed of uitstekend. De resultaten komen per regio overeen, waarbij de percentages matig of slecht verwaarloosbaar zijn. In de vorige editie van het consumentenonderzoek van de Regiomonitor (2013) werd op een vijfpuntschaal gevraagd naar de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties. Daarop werd gemiddeld een 3.9 gescoord. Met dezelfde weging komt ditmaal op een 4.2 uit, een mooie verbetering. Ondernomen activiteiten en waardering De verblijfsrecreant is gevraagd aan te geven welke activiteiten zijn ondernomen tijdens de laatste vakantie in één van de se regio. Hierbij kon de respon- 30

31 dent kiezen uit meerdere antwoorden. In tabel zijn de ondernomen activiteiten opgenomen en in tabel de waardering van de activiteiten. Water- Reijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Verblijfsrecreatie Wandelen 92% 85% 88% 87% 96% 84% 87% 88% Bezoek dorp 94% 80% 85% 88% 86% 89% 81% 88% Bezoek restaurant 85% 91% 81% 83% 79% 79% 84% 81% Bezoek terras 83% 89% 74% 86% 71% 73% 84% 76% Bezoek stad 66% 87% 73% 79% 72% 77% 93% 74% Fietsen 67% 71% 67% 71% 70% 67% 66% 68% Recreatief winkelen 58% 65% 68% 69% 55% 70% 82% 66% Bezoek cultuurhistorische voorzieningen 60% 55% 39% 57% 56% 47% 68% 48% Zonnen / zwemmen 49% 56% 51% 57% 50% 39% 48% 47% Bezoek museum / galerie 51% 58% 38% 52% 47% 45% 54% 45% Bezoek attracties 29% 48% 45% 46% 26% 44% 44% 41% s Avonds uitgaan 40% 40% 27% 39% 20% 29% 37% 30% Bezoek evenement / festival 33% 32% 21% 34% 21% 25% 38% 25% Watersport (kanoën etc.) 37% 38% 20% 21% 14% 13% 31% 19% Mountainbiken / ATB-en 17% 27% 16% 24% 16% 14% 24% 17% Paardrijden 18% 27% 15% 18% 13% 14% 22% 15% Tabel 4.11 Welke activiteiten heeft u tijdens uw vakantie ondernomen? Toelichting: Wandelen, het bezoeken van een dorp en uit eten gaan zijn de meest ondernomen activiteiten tijdens een vakantie in. Het fietsaanbod in wordt het best beoordeeld van de activiteiten. In de regio WaterReijk wordt veel gewandeld, gerecreëerd op het water en een dorpje bezocht. In de IJsseldelta gaat men graag uit eten, op een terrasje zitten, een stad ontdekken en een museum bezoeken. In het Vechtdal zijn geen activiteiten die vaker worden gedaan dan gemiddeld in. In Salland bezoeken verblijfsrecreanten graag een terras en de lokale cultuurhistorie. Op de Heuvelrug wordt veel gewandeld. In Twente wordt minder gezwommen in vergelijking met de andere regio s. De Hanzesteden hebben het meest afwijkende profiel. Verblijfsrecreanten bezoeken daar graag een stad, cultuurhistorie en evenementen of ze gaan winkelen. 31

32 WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Fietsen 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 4,2 4,0 4,2 Bezoek terras 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 3,9 3,7 3,9 Bezoek restaurant 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 4,0 3,7 3,9 Bezoek stad 3,6 3,7 3,9 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 Bezoek dorp 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,9 3,6 3,8 Bezoek cultuurhistorische voorzieningen 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 Bezoek museum/ galerie 3,5 3,5 3,8 3,6 3,5 3,9 3,7 3,7 Recreatief winkelen 3,6 3,4 3,7 3,5 3,7 3,6 3,5 3,6 Bezoek attracties 3,4 3,4 3,7 3,5 3,6 3,6 3,4 3,6 Wandelen 3,6 3,3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,2 3,6 Zonnen / zwemmen 3,6 3,3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,2 3,6 Bezoek evenement / festival 3,5 3,4 3,7 3,4 3,9 3,4 3,3 3,6 Watersport (kanoën etc.) 3,9 3,5 3,8 3,5 3,7 2,8 3,3 3,5 s Avonds uitgaan 3,3 3,3 3,5 3,4 3,2 3,4 3,6 3,4 Mountainbiken / ATB-en 3,3 3,4 3,4 3,3 3,6 3,5 3,0 3,4 Paardrijden 3,2 3,3 2,9 3,2 3,6 3,2 2,8 3,1 Tabel 4.12 Waardering per ondernomen activiteit per regio, op basis van mensen die de activiteit beoordeeld hebben. Schaal 1-5, (1 is negatief, 5 is positief) Qua waardering van de activiteiten zijn nauwelijks verschillen tussen de se regio s waarneembaar. Fietsen wordt het best gewaardeerd en paardrijden het minst goed, met de Sallandse Heuvelrug als positieve uitschieter. Hoewel de evenementen grote trekpleisters zijn voor de Hanzesteden, wordt het evenementenaanbod in de Hanzesteden het laagst beoordeeld. Verblijfsrecreanten raden wandelen en fietsen het meest aan als te ondernemen activiteiten tijdens een vakantie in. Het evenementenbezoek wordt bij de Hanzesteden veel aangeraden. Zie bijlage 2, tabel 2 voor een overzicht van de resultaten. Herhaalbezoek Aan de verblijfsrecreant is gevraagd hoe groot de kans is dat hij of zij de zelfde of een andere regio in nogmaals gaat bezoeken in de komende drie jaar, op een schaal van 1 ( zeer klein ) tot 5 ( zeer groot ). 32

33 Water- Reijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Dagje uit zelfde regio 3,3 3,1 2,8 3,2 2,9 3,2 3,5 3,0 Korte vakantie zelfde regio 3,3 2,9 3,0 3,2 3,1 3,4 3,0 3,2 Verblijfsrecreatie Lange vakantie zelfde regio 2,8 2,5 2,9 2,8 2,7 2,8 2,4 2,8 Dagje uit andere regio 3,3 3,3 2,9 3,1 3,1 3,1 3,4 3,1 Korte vakantie andere regio 3,2 3,1 2,9 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 Lange vakantie andere regio 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 Tabel 4.13 Hoe groot is de kans dat u in de komende 3 jaar <regio> nogmaals gaat bezoeken? En hoe groot is de kans dat u in de komende 3 jaar een andere regio in gaat bezoeken? In verhouding met een korte vakantie en dagje uit wordt door verblijfsrecreanten die de provincie hebben bezocht minder vaak overwogen voor een lange vakantie. Voor korte vakanties is de intentie tot herhaalbezoek groter, waarbij Twente en WaterReijk het meest positief scoren. Verblijfsrecreanten die in de Hanzesteden op vakantie zijn geweest komen graag nog een dagje terug. 33

34 5 Concurrerende regio s binnen en buiten Inleiding Aan zowel de dagrecreanten als verblijfsrecreanten is gevraagd of zij voor hun laatste dagtocht of vakantie in één van de se regio s ook andere regio s hebben overwogen om die dagtocht of vakantie te laten plaatsvinden. Daarbij zijn twee vragen aan de respondenten voorgelegd, namelijk: 1 Heeft u voor deze vakantie / dagje uit in <regio> ook andere regio s overwogen om naar toe te gaan? 2 Zo ja, welke regio( s) binnen en / of buiten? In deze paragraaf zijn de resultaten opgenomen. De resultaten zijn opgesplitst in dagrecreanten en verblijfsrecreanten. Overweging andere regio s Aan de respondenten is gevraagd of zij voor hun laatste dagtocht of vakantie een andere bestemming hebben overwogen. In onderstaande tabellen zijn de resultaten opgenomen, uitgesplitst in dag- en verblijfsrecreanten. Daarbij is het percentage geen andere bestemming overwogen een aandeel van het totaal aantal respondenten. In de overige kolommen is het aandeel opgenomen van het totaal van respondenten die wel een andere bestemming hebben overwogen. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Geen andere bestemming overwogen 47% 58% 66% 59% 55% 59% 72% 59% Ja, andere regio s overwogen, namelijk: Andere regio s in overwogen Andere regio s in Nederland overwogen Een bestemming in het buitenland 50% 40% 40% 41% 50% 29% 27% 37% 61% 66% 67% 75% 57% 82% 67% 73% 18% 17% 2% 11% 12% 18% 15% 15% Tabel 5.1 Heeft u voor dit dagje uit in <regio> ook andere regio s overwogen om naar toe te gaan? 34

35 Geen andere bestemming overwogen WaterReijk Ja, andere regio s overwogen, namelijk: IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden 43% 41% 44% 45% 45% 47% 37% 45% Concurrerende regio s Andere regio s in overwogen Andere regio s in Nederland overwogen Een bestemming in het buitenland 41% 42% 36% 38% 34% 31% 41% 35% 60% 69% 69% 71% 83% 71% 66% 71% 15% 12% 18% 16% 20% 21% 24% 18% Tabel 5.2 Heeft u voor deze vakantie in <regio> ook andere regio s overwogen om naar toe te gaan? Dagrecreanten overwegen in vergelijking met verblijfsrecreanten duidelijk minder vaak een andere regio. Indien er wel een andere regio wordt overwogen dan overwegen zowel dag- als verblijfsrecreanten vaak een regio elders in Nederland. Het is opvallend dat voor de Hanzesteden verblijfsrecreanten wél een andere bestemming hebben overwogen en dagrecreanten juist niet. Interne concurrentie Gevraagd naar de andere regio s binnen die de respondenten hebben overwogen, zien we onderstaande resultaten. In tabel 5.3. zijn de resultaten voor de dagrecreanten opgenomen en in tabel 5.4. voor de verblijfsrecreanten. Let op! In verband met een kleine steekproef dienen deze resultaten als indicatief te worden beschouwd. Voorzichtige interpretatie is gewenst. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden WaterReijk - 9% 3% 9% 8% 4% 5% IJsseldelta 18% - 12% 12% 6% 16% 8% s Vechtdal 25% 24% - 18% 24% 10% 9% Salland 17% 12% 19% - 16% 3% 7% Sallandse Heuvelrug 11% 8% 14% 15% - 9% 8% Twente 23% 16% 25% 23% 22% - 17% Hanzesteden 10% 4% 1% 6% 3% 1% - Tabel 5.3 Heeft u voor dit dagje uit in <regio> ook andere regio s overwogen om naar toe te gaan? Uitgedrukt in percentage van mensen dat een andere regio heeft overwogen. (indicatief) 35

36 WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden WaterReijk - 5% 6% 4% 0% 5% 7% IJsseldelta 10% - 11% 5% 6% 3% 3% Vechtdal 22% 8% - 23% 19% 13% 17% Salland 11% 14% 2% - 9% 10% 14% Heuvelrug 16% 5% 7% 8% - 14% 13% Twente 19% 15% 22% 17% 15% - 26% Hanzesteden 0% 1% 4% 0% 0% 1% - Tabel 5.4 Heeft u voor deze vakantie in <regio> ook andere regio s overwogen om naar toe te gaan? Uitgedrukt in percentage van mensen dat een andere regio heeft overwogen. (indicatief) Bij zowel dag- als verblijfsrecreanten wordt Twente veel overwogen als alternatieve bestemming in. Respondenten die in Twente zijn geweest hebben de andere se regio s duidelijk minder vaak overwogen. Voor de Hanzesteden geldt het omgekeerde, hoewel dat voor verblijfsrecreanten veel sterker geldt dan voor dagrecreanten. Respondenten die een vakantie of dagje uit in WaterReijk hebben doorgebracht overwegen in vergelijking met de andere regio s vaker een andere se regio. Respondenten die op de Sallandse Heuvelrug zijn geweest overwegen vaak het Vechtdal als bestemming. Andersom is dit in veel mindere mate het geval. Tabel 5.5 Externe concurrentie bij dagrecreatie. Uitgedrukt in percentage van mensen dat een andere regio in Nederland heeft overwogen. (indicatief) Externe concurrentie Gevraagd naar de andere regio s buiten die overwogen zijn, zien we onderstaande resultaten. Let op! In verband met een kleine steekproef dienen deze resultaten als indicatief te worden beschouwd. Voorzichtige interpretatie is gewenst. WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Veluwe 15% 13% 29% 32% 17% 21% 11% 21% Noord-Holland 9% 17% 10% 14% 16% 28% 26% 20% Zuid-Holland 10% 13% 12% 15% 19% 21% 7% 17% Utrecht 14% 12% 14% 16% 9% 21% 13% 16% Zeeland 12% 18% 6% 13% 13% 16% 11% 15% Zuid-Limburg 18% 8% 7% 11% 5% 20% 8% 13% Drenthe 17% 15% 9% 19% 13% 10% 10% 13% Friesland 21% 8% 7% 7% 14% 16% 9% 12% Achterhoek 7% 7% 9% 16% 6% 15% 3% 11% Noord-Limburg 13% 11% 10% 10% 10% 12% 5% 11% Oost-Brabant 13% 13% 13% 13% 5% 6% 7% 9% West-Brabant 10% 11% 6% 11% 4% 10% 3% 9% Groningen 6% 9% 2% 7% 1% 11% 4% 8% Flevoland 6% 10% 3% 6% 3% 10% 2% 8% Arnhem-Nijmegen 7% 7% 6% 16% 2% 4% 5% 6% Rivierenland 4% 5% 1% 8% 1% 2% 1% 3% 36

37 WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanze- steden Veluwe 16% 32% 32% 30% 48% 20% 19% 29% Drenthe 29% 18% 31% 34% 19% 19% 20% 25% Zuid-Limburg 17% 11% 13% 23% 31% 28% 28% 22% Friesland 21% 19% 24% 19% 7% 24% 13% 21% Zeeland 12% 25% 13% 21% 26% 25% 21% 20% Noord-Limburg 6% 12% 19% 23% 19% 22% 22% 19% Noord-Holland 39% 18% 19% 11% 15% 15% 21% 18% Achterhoek 3% 14% 11% 23% 27% 16% 21% 15% Oost-Brabant 3% 12% 7% 7% 22% 14% 24% 11% Zuid-Holland 11% 13% 14% 10% 5% 10% 21% 11% Groningen 9% 6% 9% 6% 7% 5% 7% 7% Utrecht 2% 8% 5% 15% 10% 6% 23% 7% Concurrerende regio s Arnhem- Nijmegen 1% 16% 2% 9% 0% 14% 4% 7% Rivierenland 3% 7% 4% 9% 7% 7% 2% 6% West-Brabant 1% 5% 5% 1% 1% 7% 8% 4% Flevoland 2% 5% 0% 6% 0% 3% 5% 2% Tabel 5.6 Externe concurrentie bij verblijfsrecreatie. Uitgedrukt in percentage van mensen dat een andere regio in Nederland heeft overwogen. (indicatief) Toelichting: Bij zowel dag- als verblijfsrecreanten is de Veluwe voor de belangrijkste concurrerende regio. Voor dagjes uit zoeken Nederlanders vaak een bestemming dicht bij huis, waardoor regio s met veel inwoners zoals Noord- en Zuid-Holland stevige concurrenten zijn van. Het concurrentieveld qua dag- en verblijfsrecreatie is behoorlijk verschillend. Waar de Sallandse Heuvelrug qua vakanties veel concurrentie heeft van de Veluwe, is dit voor dagrecreatie niet het geval. Blijkbaar spelen andere factoren dan een belangrijke rol. Bij WaterReijk is een soortgelijk verschil waarneembaar: Noord-Holland wordt opvallend vaak overwogen door verblijfsrecreanten, maar nauwelijks door dagrecreanten. Er zijn verschillen waarneembaar tussen de se regio s. Deze zijn vaak verklaarbaar doordat andere regio s met een vergelijkbaar profiel (waterrijke regio s, heuvellandschap ) belangrijke concurrenten zijn. 37

38 6 Niet-bezoeker Inleiding Profielkleur van de niet-bezoeker 16% 23% 10% 10% 10% 20% Figuur 6.1. Profielkleur van de niet-bezoeker. 11% De respondenten die in de afgelopen drie jaar geen vakantie, weekendje weg of dagtocht hebben doorgebracht in de provincie zijn gedefinieerd als niet-bezoeker. In totaal zijn niet-bezoekers in het onderzoek opgenomen. Het is niet duidelijk of de groep niet-bezoekers representatief is voor de niet-bezoeker aan. De resultaten zijn niet gewogen. De niet-bezoekers zijn op basis van een aantal leefstijlvragen ingedeeld in één van de zeven leefstijlsegmenten. Op basis van de profielkleur blijkt de groep niet-bezoekers niet helemaal representatief voor de Nederlandse bevolking: rood en groen zijn ten koste van geel en lime oververtegenwoordigd in de groep niet-bezoekers. De groep niet-bezoekers bestaat uit ongeveer evenveel mannen als vrouwen en heeft een gemiddelde leeftijd van 54,0 jaar. De leeftijd ligt iets hoger dan de gemiddelde leeftijd van de dag- en verblijfrecreant in (ongewogen). Rood Aqua Overweging Geel Lime Groen overwogen? Blauw Paars % Aan de niet-bezoekers is gevraagd of ze hebben overwogen voor een vakantie, weekendje weg of dagje uit. Indien ze hebben overwogen is gevraagd welke bestemming ze dan wel hebben bezocht. In tabel 6.2. en tabel 6.3. zijn de resultaten opgenomen. Ruim driekwart van de niet-bezoekers geeft aan niet te hebben overwogen voor een vakantie, weekendje weg of dagje uit. Een kwart heeft wel overwogen veelal voor een dagje uit of weekendje weg. Onder de niet-bezoekers lijkt geen breed gedragen optie als (lange) vakantiebestemming. Ja, voor een vakantie 3% Ja, voor een weekendje weg Tabel 6.2 Heeft de niet-bezoeker overwogen? 8% Ja, voor een dagje uit 10% Nee 76% Het is dan ook niet verrassend dat de niet-bezoeker de kans klein acht dat hij of zij de komende drie jaar gaat bezoeken voor een dagje uit, weekendje weg of vakantie. Slechts 28 van de niet-bezoekers achten de kans groot of zeer groot dat ze de provincie gaan bezoeken voor een lange vakantie. Gekeken naar de respondenten die wel hebben overwogen voor een vakantie, weekendje weg of dagje uit dan zien we dat het grootste deel van de respondenten in Limburg terecht is gekomen, gevolgd door de Veluwe. Aan de respondenten is gevraagd waarom men voor die andere regio heeft gekozen. Een eerdere ervaring met de andere regio scoort met 31% verreweg het hoogst. Verder spelen toeval en ik wilde er altijd al eens heen een belangrijke rol. Kortingsacties of reclames spelen voor slechts 7% van de respondenten die wel hebben overwogen, maar de afgelopen drie jaar niet hebben bezocht een rol. 38

39 Tot slot is aan de respondenten gevraagd waarom ze de afgelopen drie jaar niet in zijn geweest. De respondenten konden kiezen uit meerdere antwoordcategorieën. De antwoorden lopen flink uiteen. Slechts een enkeling (2 tot 3%) heeft één van de volgende antwoordcategorieën aangevinkt: een eerder bezoek aan de provincie heeft mij niet voldoende overtuigd, de provincie is niet aantrekkelijk genoeg voor een toeristisch bezoek of er is niet genoeg te beleven. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de resultaten. Niet-bezoeker Van de niet-bezoekers die niet op vakantie zijn geweest in Nederland (n=237) geeft 68% aan dat een vakantie in het buitenland hun voorkeur geniet of hun financiële situatie het niet toe laat om op vakantie in eigen land te gaan. Niet kenners Van de respondenten die niet bekend zijn met één van de se regio s maar wel eens een dagje uit in Nederland ondernemen is de kans klein dat ze de provincie wel bezoeken als ze meer over de provincie weten. Tabel 6.5 geeft dat weer. Slechts 54 van de 498 respondenten achten de kans zeer groot of redelijk groot dat ze gaan bezoeken als ze meer over de se regio s weten. Wanneer deze vijfpuntschaal wordt omgerekend naar een getal, dan komt de score uit op 2.3. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen dag- of verblijfsrecreanten. Gebied % Limburg 21% Veluwe 18% Zuid-Holland 17% Noord-Brabant 17% Buitenland 17% Noord-Holland 15% Zeeland 13% Utrecht 9% Friesland 9% Arnhem-Nijmegen 7% Drenthe 7% Niet gegaan 7% Groningen 4% Achterhoek 3% Rivierenland 3% Flevoland 3% Tabel 6.3 In welke regio( s)/provincies heeft u toen uw vakantie en/of dagje uit gedaan? (meerdere antwoorden mogelijk) Type Cijfer Dagje 2,4 Korte vakantie 2,2 Lange vakantie 1,8 Tabel 6.4 Hoe groot is de kans dat u in de komende 3 jaar wel naar komt? Schaal 1-5 (1= zeer klein tot 5= zeer groot) Reden % Een vakantie in het buitenland heeft mijn voorkeur Mijn financiële situatie laat dit niet toe Tabel 6.5 Waarom bent u niet op vakantie in Nederland geweest? 36% 32% Anders 14% Weet niet / geen reden 11% Is er nog niet van gekomen 9% Kans % Zeer klein 36% Redelijk klein 10% Geen idee 43% Redelijk groot 10% Zeer groot 1% Tabel 6.6 Als u iets meer zou weten over de regio s in, hoe groot is dan de kans dat u in de komende 3 jaar een bezoek gaat brengen aan één van de regio s? 39

40 7 Bijlagen Bijlage 1 Spontane associaties per regio Figuur 1. Spontane associaties WaterReijk Figuur 4. Spontane associaties Salland Figuur 2. Spontane associaties IJsseldelta Figuur 5. Spontane associaties Sallandse Heuvelrug Figuur 3. Spontane associaties Vechtdal Figuur 6. Spontane associaties Twente 40

41 Bijlagen Figuur 7. Spontane associaties Hanzesteden 41

42 Bijlage 2 Aanbeveling activiteiten Aanbevolen activiteit WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Wandelen 51% 43% 63% 63% 58% 53% 52% 54% Fietsen 48% 35% 51% 58% 55% 39% 29% 44% Bezoek stad 40% 47% 37% 44% 28% 39% 65% 40% Bezoek terras 29% 30% 35% 32% 32% 28% 36% 30% Bezoek dorp 39% 22% 39% 31% 29% 28% 20% 29% Bezoek restaurant 26% 27% 29% 28% 30% 21% 31% 25% Recreatief winkelen 26% 27% 23% 18% 16% 19% 30% 21% Bezoek museum/ galerie Bezoek cultuurhistorische voorzieningen 21% 20% 12% 15% 18% 16% 22% 16% 20% 15% 11% 21% 15% 11% 28% 14% Bezoek attracties 19% 7% 17% 11% 22% 13% 8% 13% Bezoek evenement/ festival Mountainbiken/ ATB en 8% 10% 12% 10% 12% 9% 14% 10% 6% 5% 3% 7% 14% 5% 0% 6% s Avonds uitgaan 8% 3% 2% 5% 8% 7% 3% 5% Watersport (kanoën etc) 25% 9% 3% 6% 7% 2% 1% 5% Zonnen/ Zwemmen 11% 5% 10% 5% 7% 3% 3% 5% Paardrijden 8% 3% 4% 3% 8% 3% 1% 4% Tabel 1 Dagrecreatie. Welke activiteit(en) zou u vrienden of familie zeker aanraden te gaan doen? Meerdere antwoorden mogelijk. 42

43 Meerdere antwoorden mogelijk WaterReijk IJsseldelta Vechtdal Salland Heuvelrug Twente Hanzesteden Bijlagen Wandelen 70% 61% 75% 60% 83% 72% 54% 72% Fietsen 61% 57% 61% 65% 77% 71% 53% 67% Bezoek stad 31% 53% 43% 46% 33% 43% 63% 41% Bezoek dorp 48% 35% 39% 28% 48% 44% 38% 41% Bezoek restaurant 23% 28% 29% 28% 35% 35% 26% 31% Bezoek terras 25% 23% 23% 30% 25% 30% 30% 27% Bezoek museum/ galerie 25% 22% 17% 19% 17% 27% 34% 22% Recreatief winkelen 15% 19% 25% 17% 17% 22% 26% 21% Bezoek cultuurhistorische voorzieningen 17% 18% 13% 16% 19% 27% 26% 19% Bezoek attracties 7% 2% 14% 10% 7% 11% 5% 11% Zonnen/ Zwemmen 8% 9% 13% 7% 4% 7% 15% 9% Watersport (kanoën etc) Bezoek evenement/ festival Mountainbiken/ ATB en 30% 10% 7% 6% 1% 1% 13% 7% 7% 6% 4% 8% 1% 8% 10% 6% 2% 5% 3% 10% 4% 4% 1% 4% Paardrijden 3% 6% 3% 4% 6% 5% 1% 4% s Avonds uitgaan 5% 2% 2% 7% 1% 5% 8% 4% Tabel 2 Verblijfsrecreatie. Welke activiteit(en) zou u vrienden of familie zeker aanraden te gaan doen? Meerdere antwoorden mogelijk. 43

44 Bijlage 3 Overwegingen van niet-bezoekers Reden % Ik was er eerder geweest 31% Ik wilde er altijd al eens heen 13% Eigenlijk kwam ik daar toevallig terecht 13% Deze regio was dichterbij dan een regio in 9% Ik had goede dingen gehoord over een stad 9% Er was een goede reclame/kortingsactie uit deze regio 7% Ik had goede dingen gehoord over een evenement 6% Ik had goede dingen gehoord over ander aanbod 4% Anders 14% Tabel 1 Redenen keuze andere bestemming dan Reden % Is er nog niet van gekomen 33% Een vakantie in het buitenland heeft mijn voorkeur 22% Andere regio's in Nederland hebben mijn voorkeur 17% Het ligt te ver weg 12% De provincie is niet aantrekkelijk genoeg voor een toeristisch bezoek 3% Er is niet genoeg te beleven 3% Een eerder bezoek aan de provincie heeft mij niet voldoende overtuigd 2% Weet niet / geen reden 21% Anders 14% Tabel 2 Redenen niet-bezoek aan 44

45

Regiomonitor Overijssel. Consumentenonderzoek

Regiomonitor Overijssel. Consumentenonderzoek Regiomonitor Consumentenonderzoek Colofon Dit is een uitgave van KennispuntOost. Auteurs: drs. S.J.H. Zegers en ir. P.A.J. Bergmans, Grontmij Nederland B.V. 2013 KennispuntOost Overname van gegevens uit

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen Overijssel

Trends & ontwikkelingen Overijssel Trends & ontwikkelingen Overijssel Alice Hulshof Teamleider Annemiek Riefel Adviseur Kennis & Onderzoek Wat gaan we vertellen: 1. Trends Overijssel 2. Cijfers Overijssel op een rijtje 3. Landelijke trends

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane en geholpen bekendheid

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT VERBLIJFSTOERISME HERKOMST 0- % NOORD 8- - -6 - was dit nagenoeg gelijk, waarbij 9% OOST 0% VAKANTIE OP VASTE STANDPLAATS iets minder mensen uit West-Nederland 6%) kwamen en iets meer toeristen uit Zuid-Nederland

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

rapportage gemeente hengelo

rapportage gemeente hengelo rapportage gemeente hengelo Rapportage Gemeente Hengelo Regio Twente Albert Groen Grontmij Ir. Peter Bergmans Drs. Sjoerd Zegers December 2009 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 1 Aanleiding... 1 1.2 Twente

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

rapportage gemeente enschede

rapportage gemeente enschede rapportage gemeente enschede Rapportage Gemeente Enschede Regio Twente Albert Groen Grontmij Ir. Peter Bergmans Drs. Sjoerd Zegers December 2009 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 1 Aanleiding... 1 1.2

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

rapportage gemeente haaksbergen

rapportage gemeente haaksbergen rapportage gemeente haaksbergen Rapportage Gemeente Haaksbergen Regio Twente Albert Groen Grontmij Ir. Peter Bergmans Drs. Sjoerd Zegers December 2009 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 1 Aanleiding...

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET FEITEN & CIJFERS FACTSHEET REGIOMONITOR 215 MarketingOost & Twents Bureau voor Toerisme INLEIDING De vrijetijdssector is een onmisbare sector in Overijssel. Vanuit Marketing Impuls Toerisme Overijssel

Nadere informatie

Het imago van toeristisch Groningen Het imago van toeristisch Groningen Resultaten marktonderzoek. Status: Definitief

Het imago van toeristisch Groningen Het imago van toeristisch Groningen Resultaten marktonderzoek. Status: Definitief Het imago van toeristisch Groningen 2019 Projectnummer: 366349 Referentienummer: SWNL0245717 Datum: 26-06-2019 Het imago van toeristisch Groningen 2019 Resultaten marktonderzoek Status: Definitief Provincie

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

HET IMAGO VAN GRONINGEN

HET IMAGO VAN GRONINGEN HET IMAGO VAN GRONINGEN Resultaten marktonderzoek Opdrachtgever: Provincie Groningen Drs. A.J. Westerink Afdeling Economische Zaken Postbus 855 9700 AW Groningen Opdrachtnemer: VANDERTUUK BV marktonderzoek

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie erratum gegevens economisch effect dagrecreatie April 2010 1. Aanleiding van het erratum: gegevens economisch effect dagrecreatie onjuist De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve

Nadere informatie

Onderzoek food tourism. Limburg-specifiek uitkomsten

Onderzoek food tourism. Limburg-specifiek uitkomsten Onderzoek food tourism -specifiek uitkomsten Inleiding Food Tourism omvat een brede range van belevingen, variërend van het eten van streekgerechten, het bezoeken van een food festival, het volgen van

Nadere informatie

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland Gevraagd naar het begrip Hanzesteden in Nederland weet bijna

Nadere informatie

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL De regiomonitor is geüpdatet. Waar voorheen de cijfers afhankelijk waren van consumentenonderzoek CVO, zijn deze per 2016 gekoppeld aan het bedrijvenonderzoek van

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Nadere informatie

Monitor Texelbezoek 2008

Monitor Texelbezoek 2008 Monitor Texelbezoek Inleiding Het Monitor onderzoek bestaat uit twee delen: het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek. In Deel I staan de resultaten uit het kwantitatief onderzoek dat onder

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015

Vakanties van Nederlanders in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Vakanties van ers in de provincie Gelderland ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voorwoord ContinuVakantieOnderzoek 2015 Voor u liggen de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek 2015 van NBTC-NIPO Research.

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden 2019 Voorstel

Toeristisch bezoek aan steden 2019 Voorstel Toeristisch bezoek aan steden 2019 Voorstel Inhoudsopgave 1 Onderzoeksaanpak 4 2 3 Investering en planning 14 Uw inzichten 11 2 Inleiding In het vrijetijdsgedrag van Nederlanders spelen steden een belangrijke

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België

Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Holland Branding & Marketing Strategie Holland2020 Supporting the known - Introducing the new België Bunnik, 23 april 2015 (x1.000) Aankomsten 2010-2014 Ontwikkeling Belgische bezoekers aan Nederland (2010-2014)

Nadere informatie

Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken

Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken Meer inzicht in Duitse vakantiegangers Rapportage multicliëntonderzoek Duitsland 2017 voor Nationale Parken Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Nederland algemeen 4 1.1 Nederland als bestemming voor vakantie

Nadere informatie

4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester. Onderzoek: Binding met provincie

4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester. Onderzoek: Binding met provincie 4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester Onderzoek: Binding met provincie Samenvatting Provinciale politici nauwelijks bekend bij inwoners Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar inwoners

Nadere informatie

Het imago van toeristisch Groningen 2016 Resultaten marktonderzoek R

Het imago van toeristisch Groningen 2016 Resultaten marktonderzoek R Het imago van toeristisch Groningen 2016 Resultaten marktonderzoek R Eindrapport Provincie Groningen T.a.v. P. Abbink Postbus 610 9700 AP GRONINGEN Sweco Nederland B.V. Groningen, 8 november 2016 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Recreatie en Toerisme Gelderland

Recreatie en Toerisme Gelderland Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Verblijfsrecreatie 5 november 2012

Verblijfsrecreatie 5 november 2012 Verblijfsrecreatie 5 november 2012 Welkom 1. Opening 2. Voorstelrondje 3. Inleiding - Terugblik - Doel van de avond - Leefstijlen(onderzoek) 4. Inleiding Verblijfsrecreatie - Verblijfsrecreatieparadox

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

Pleziervaren in Overijssel

Pleziervaren in Overijssel Pleziervaren in Overijssel Voorpublicatie van de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar pleziervaarders in de vaarprovincie Overijssel gehouden in de zomer van 2012 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Continue gastenpeiling Toelichting jaarresultaten

Continue gastenpeiling Toelichting jaarresultaten Continue gastenpeiling 2017 Toelichting jaarresultaten Overzicht 1. Over het onderzoek 2. Het reisgezelschap 3. Redenen om Limburg te bezoeken 4. Gebruikte informatiebronnen 5. Verplaatsingen & mobiliteit

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Geel, groen, rood of..? Doelgroepen kiezen en kleur bekennen! Het belang van inzicht in leefstijlen Wie van deze mannen

Nadere informatie

Zeeland Recreatieland

Zeeland Recreatieland Zeeland Recreatieland Presentatie onderzoeksresultaten 25 februari 2015 Economisch belang toeristisch cluster Bestedingen 1,72 miljard Economisch belang toeristisch cluster Huidige werkgelegenheid 15.872

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 64 COMFORTABEL EN LUXE BLAUW 10,4% Verzorgd en verwend worden Tijd voor mezelf Exclusiviteit, luxe omgeving Autovakantie/Cruisevakantie

Nadere informatie

Imago-onderzoek Limburg 2010

Imago-onderzoek Limburg 2010 Imago-onderzoek Limburg 2010 Imago-onderzoek Limburg 2010 Limburg: Gezellig en sjoen Definitief Samenwerkende VVV's Limburg Mevrouw Meryam Aerts-van Selst p/a Kleine Staat 1 6211 ED MAASTRICHT Grontmij

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018

RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018 1. Inleiding Van 11 tot en met 23 december 2018 is een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. Het onderwerp van de peiling was de binnenstad

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen Geldshop, intermediair in consumptieve leningen, heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen uit en in Nederland uitgevoerd. In totaal

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie? Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-) stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008

Sinterklaas onderzoek 2008 Sinterklaas onderzoek 2008 Lennard Beskers Hester Bunnik 5 November 2008 Agenda Inleiding en methodiek Wie viert er Sinterklaas? Hoe en waarom vieren Nederlanders Sinterklaas? Sinterklaas en bestedingen

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Vakantiegangers in Brugse Ommeland

Vakantiegangers in Brugse Ommeland Vakantiegangers in Brugse Ommeland Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Vakantiegangers in de Westhoek

Vakantiegangers in de Westhoek Vakantiegangers in de Westhoek Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

Rapportage. Toerisme Flevoland: De bezoekers in beeld. In opdracht van: Datum: maart 2014 1

Rapportage. Toerisme Flevoland: De bezoekers in beeld. In opdracht van: Datum: maart 2014 1 Rapportage Toerisme Flevoland: De bezoekers in beeld In opdracht van: Datum: maart 2014 1 Management Summary 2 Management Summary Management Summary: conclusies Flevoland krijgt een 6,8 van de bezoekers.

Nadere informatie

PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM

PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM ACHTERGROND EN OPZET De gemeente Ede wil Ede Centrum nieuw leven inblazen en heeft ervoor gekozen om de ontwikkeling van het centrumgebied een speerpunt te maken van

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Research Department NBTC Juli, 2011 Dit hoofdstuk gaat in

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

CONTINUE GASTENPEILING <<jaar>> - RAPPORT <<Logiesnaam>>

CONTINUE GASTENPEILING <<jaar>> - RAPPORT <<Logiesnaam>> CONTINUE GASTENPEILING - RAPPORT Meer info nodig? kenniscentrumtoerisme@limburg.be Elk jaar voert Toerisme een online bevraging uit bij de verblijfsgasten in onze provincie. Deze

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO. schoolbesturen, gemeenten en provincies

Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO. schoolbesturen, gemeenten en provincies Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO schoolbesturen, gemeenten en provincies Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO schoolbesturen, gemeenten en provincies Opdrachtgever: Ministerie

Nadere informatie