VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORKANT!TOEVOEGEN!!!"

Transcriptie

1 VOORKANTTOEVOEGEN

2 VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015)

3 Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl Grafischevormgevingomslag:GrafischeDienstenProvincieDrenthe 2015ProvincieDrenthe(versie2september2015) Overnamevangegevensuitdezepublicatieistoegestaan,mitsdebronwordtvermeld.Ondanksde zorgvuldigheidwaarmeedezeuitgaveissamengesteldzijnprovinciedrentheendeafdeling Onderzoeknietaansprakelijkvoorfoutenofonvolkomenhedeneneventueeldaaruitvoortvloeiende schade. Ukunteendigitaleversievandezeuitgavegratisdownloadenop:

4 Samenvatting Vakantiesenovernachtingen Nederlandersbrachtenin2014intotaal1,5miljoenvakantiesenruim7,8miljoen nachtendoorindrenthe.zestienprocentvandezevakantieswerdopeenvaste standplaatsdoorgebracht,derestwaseentoeristischevakantie.vanallenachten dienederlandersineigenlanddoorbrachtentijdenstoeristischevakantieshad 9,4%Drenthealsbestemming.Drenthestaatzowelquatoeristischevakantiesals quaovernachtingentijdensdezevakantiesopdevijfdeplaatsvandebinnenz landsevakantiebestemmingen. Dejaren2011en2012warentopjarenvoorDrenthe,maarin2013en2014was ersprakevaneendalingvanhetaantaltoeristischevakantiesenovernachtingen. Dezedalinglijkt 1 indrenthesterkertezijndangemiddeldinnederland. EengemiddeldebinnenlandsetoeristischevakantieinDrentheduurt5,0nachten, landelijk4,8nachten.zowelindrenthealsingeheelnederlandisdegemiddelde verblijfsduurgedaaldtenopzichtevaneenjaareerder. Circa buitenlandsevakantiegangersenzakelijkebezoekersbrachtenin 2014circa nachtendoorinDrenthe.Hetaantalovernachtingenvan buitenlandseverblijfsgastenisindrenthesinds2012met27%gestegen(landelijk +17%).Bijna60%vandebuitenlandseverblijfsgastenkwamuitDuitsland.België staatquaherkomstlanden,met19%vandebuitenlandseverblijfsgasten,opde tweedeplek. Trendsenontwikkelingen Erissprakevaneenlichteconomischherstelenookhetconsumentenvertrouwen hersteltzichlangzaam.ditheeftnaarverwachtingnietdirecteffectophetaantal vakantiesendebestedingen,omdatveelconsumentenandere grote aankopen hebbenuitgesteldendezenuvoorranggeven.alsdepositieveontwikkelingvan deeconomiedoorzetzalhetaantalvakantiesenbestedingenopmiddellange termijnweergaantoenemen. Hetaanbod Drenthekenteenrelatiefgrootverblijfsrecreatiefaanbod.Negenvandetien slaapplekkenindrenthewasin2014tevindenopeencampingofineenbungalowz park,ditwasbeduidendmeerdangemiddeldinnederland.drentheteldemet nameweinighotelbedden,slechts5%vandeslaapplekkenbevondzichineen hotel,landelijkwasdehotelsectorgoedvoor18%vandeslaapplekken. HetaantaldagrecreatievebedrijvenlaginDrenthein2014ongeveerophet niveauvan2005.landelijknamhetaantalbedrijvenindedagrecreatievesector dezelfdeperiodemet6%af.delaatstetweejaarwaser,naeenbovengemiddeld 1 "Er"is"een"duidelijk"verschil"in"de"ontwikkeling"gemeten"door"het"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"en"de"Statistiek" Logiesaccommodaties"(SLA)"van"het"CBS."In"de"inleiding"van"dit"rapport"wordt"hier"een"korte"toelichting"op"gegeven."

5 positieveontwikkelingindejarenervoor,ookindrenthesprakevaneenlichte dalingvanhetaantaldagrecreatievebedrijven.dezedalingwerdvooralveroorz zaaktdooreenafnamevanhetaantalcafés. Deconsument DegrootstegroepvakantiegangersinDrenthebestaatuittweepersoonshuisZ houdensvan35jaarofouder.deprovincieisbovengemiddeldpopulairbij gezinnenmetjongekinderen.vakantiegangerstussende50z64kiezenjuist mindervaakdangemiddeldvooreenvakantieindrenthe.nederlandse vakantiegangersbezochtendrenthein2014metgemiddeld4,2personen. Landelijkbedroegdegemiddeldegroepsgrootte3,7personen. DegrootstegroepvakantiegangersinDrenthehadin2014eenUitbundigGele leefstijl 2.Uitbundiggelevakantiegangersomschrijvenzichzelfals:joviaal, spontaan,vrolijk,energiekenenthousiast.drentheis,netalszuidzhollanden NoordZBrabant,bovengemiddeldpopulairbijdegeleconsument. InwonersvanFriesland,Groningen,OverijsselenFlevolandkiezenrelatiefvaak vooreenvakantieindrenthe.inabsolutezinwordtdrenthehetmeestbezocht doorvakantiegangersuitzuidzholland 22%vandevakantiegangersinDrenthe kwamindeperiode2012z2014uitdezeprovincie NoordZHolland(16%)en Gelderland(12%). Activiteiten Uitetengaanenwandelenzijn,netalsinveelandereprovincies,depopulairste activiteitentijdenseenvakantieindrenthe.zwemmenisbovengemiddeld populairindrenthe,ditkomtdoordatdeprovincierelatiefvaakbezochtwordt doorgezinnenmetkinderenendoordepopulariteitvankampeerzenbungalowz vakanties.naastzwemmenisookattractieparkzendierentuinbezoekpopulairder dangemiddeld.hetaantalvakantiegangersdatuitetengaat,voorhetplezier winkeltofbezienswaardigegebouwenbezoekt,blijftjuistachterbijhet gemiddeldevoornederland. Nederlandersdieeenactiviteitvanafhethuisadresuitvoeren,ondernemenin Drenthevooralgraagbuitenrecreatieveactiviteiten,zoalsfietsenenrecreërenin denatuur.daarnaastis,ookonderdedagbezoekers,attractieparkzendierentuinz bezoekbovengemiddeldpopulair. Economischebetekenis Binnenlandsevakantiegangersgavenin2014dagelijks30europerpersoonuit,dit waseenstijgingvan9%tenopzichtevanhetjaarervoor.debestedingenper persoonperdagzijndusaanzienlijktoegenomen.datzenogwelonderhet gemiddeldevoornederlandlagen,kandeelsverklaardwordendoorhetaanbod; veelbungalowparkenencampingsenweinighotels.tijdenseenvakantieineen bungalowofopeencampingwordtinvergelijkingmeteenhotelvakantieminder besteed.daarnaastisdrenthebovengemiddeldpopulairbijgezinnenmet kinderen.gezinnenmetkinderengeven,invergelijkingmetbijvoorbeeldstellen zonderkinderen,perpersoonperdagminderuit. 2 "Zie"voor"een"samenvatting"van"de"kenmerken"van"de"Leisure"Leefstijlen"paragraaf"3.1."

6 IntotaalgavenNederlandsevakantiegangersinDrenthebijnaeenkwartmiljard eurouitaanvakantiesindrenthe.hetgrootstedeel(225mlneuro)daarvanwerd uitgegeventijdenstoeristischevakanties,deresttijdensvakantiesopeenvaste standplaats.deafnamevanhetaantalovernachtingenzorgdeer,ondanksde groeivandedagelijksebestedingen,voordatdetotalebestedingenaan binnenlandsevakantiesindrenthezijnafgenomentenopzichtevan2013. Buitenlandseverblijfsgasten(zowelzakelijkalstoeristisch)gavenin2014naar schattingcirca98,5miljoeneuro 3 uitaaneenverblijfindrenthe.bijna51miljoen eurokwamvoorrekeningvandeduitsers,belgenwarengoedvoorruim15 miljoeneuro. AandaguitstapjesdievanafhethuisadresinDrenthewerdenondernomenin 2012Z2013,werddoorDrenteneninwonersvanderestvanNederlandcirca688 miljoeneurouitgegeven.peruitstapjewerdindrenthegemiddeld15eurobesteed, hetgemiddeldevoornederlandbedroegcirca19euro.delagerebestedingenin Drenthehebbenvooraltemakenmethetsoortactiviteiten.Nederlanderskiezen graagvoordrenthealsbestemmingvoorbuitenrecreatieveactiviteiten.tijdensdit soortactiviteitenwordtrelatiefweiniguitgegeven. Werkgelegenheid DevrijetijdssectorinDrentheleverdein2014intotaalruim14.000banenop,dit is6,7%vandetotalewerkgelegenheidindeprovincie.hoeweldewerkgelegenheid indevrijetijdssectordeafgelopentweejaarmet4%isafgenomen,lagdezein 2014nogsteeds11%bovenhetniveauvan2005.Dewerkgelegenheidinde vrijetijdssectorontwikkeldezichduidelijkpositieverdandetotalewerkgelegenheid. 3 "Door"een"trendbreuk"in"het"Onderzoek"Inkomend"Toerisme"van"NBTC,"is"het"niet"mogelijk"een"vergelijking"te"maken"met" voorgaande"jaren."

7 Inhoudsopgave Inleiding Trendsenontwikkelingen Economischeontwikkelingen Demografischeontwikkelingen Trendsinvrijetijd Aanbodvoortoeristenrecreant LandschapDrenthe Aanbodlogiesaccommodaties Aanboddagrecreatie Deconsument SegmentatieopbasisvanLeisureLeefstijlen ProfielinwonersDrenthe ProfielbinnenlandsetoeristischevakantiegangersDrenthe VerblijveninDrenthe VakantiesvanNederlanders OvernachtingenvanNederlanders LogiesvormNederlanders Verblijfsbezoekvanbuitenlanders ActiviteiteninDrenthe Populaireactiviteitentijdensdevakantie PopulairevrijetijdsactiviteitenNederlanders Cultuurtijdensvakantiesendagjesuit BestedingenenwerkgelegenheidinDrenthe BestedingentijdensvakantiesvanNederlanders Bestedingennaarlogiesvorm BestedingentijdensuitstapjesvanNederlanders Bestedingentijdensverblijfsbezoekvanbuitenlanders Totalebestedingen Werkgelegenheid...51 Bronnen...54

8 8 Inleiding Vooruligthetrapport Vrijetijdseconomie"Drenthe,"Feiten"en"cijfers"2015.Indeze uitgavezijndebelangrijkstefeitenencijfersoverdevrijetijdssectorindrenthe bijeengebracht.erwordtindezeuitgavezoveelmogelijkmetbestaandelandez lijkebronnengewerkt.hetgebruikvanlandelijkebronnengeeftdemogelijkheid omdecijfersvanenontwikkelingenindrenthetevergelijkenmetdeandere provinciesenmethetnederlandsgemiddelde.deontwikkelingenvoordrenthe kunnenzoinperspectiefwordengeplaatst. Veelgebruiktebronneninditrapportzijn: - hetcontinuvakantieonderzoek(cvo),eenjaarlijksconsumentenz onderzoekondereenrepresentatievesteekproefvandenederlandse bevolkingnaarhetvakantiegedragvannederlandersvannbtcznipo; - hetcontinuvrijetijdsonderzoek(cvto),eentweejaarlijksconsumentenz onderzoekondereenrepresentatievesteekproefvandenederlandse bevolkingnaarhetvrijetijdsgedragvannederlandersvannbtcznipo; - destatistieklogiesaccommodaties(sla),eenonderzoekondereendeel vandenederlandselogiesaccommodatiesvanhetcentraalbureauvoor Statistiek(CBS); - deleefstijlatlasdagrecreatievoordeprovinciedrenthe,diede consumentenopbasisvanhunprofielindeeltinleefstijlenvansmartagent; - hetprovinciaalwerkgelegenheidsregister(pwr)vandeprovinciedrenthe enlisa,hetwerkgelegenheidsregistervannederland. " Extratoelichtinggebruiktecijfers In"dit"rapport"wordt"voor"het"bepalen"van"het"aantal"vakanties"en"overnachtingen"in"Drenthe" gebruik"gemaakt"van"het"cvo."een"andere"bron"die"hierover"rapporteert"is"het"cbs"" "in"de"sla."in" 2014"laten"beide"bronnen"een"tegengestelde"ontwikkeling"zien"voor"Drenthe."Volgens"het"CVO" neemt"het"aantal"toeristische"binnenlandse"vakanties"in"drenthe"af"met"8%"ten"opzichte"van"2013," terwijl"het"cbs"een"groei"van"het"aantal"gasten"(zakelijk"en"toeristisch)"van"4%"registreert."er"is"geen" sluitende"verklaring"voor"dit"verschil,"maar"het"kan"deels"worden"veroorzaakt"door"definitieverschillen," verschillen"in"populatieafbakening"en"verschillende"onderzoeksmethoden." ContinuVakantieonderzoek(CVO) SteekproefonderNederlandseconsument * Toeristischegasten * Alleaccommodaties,dusookbijv. particulierevakantiewoningen StatistiekLogiesaccommodaties(SLA) Steekproefonderlogiesvertrekkendeaccommodaties * Toeristischeenzakelijkegasten * Hotels,campings,huisjescomplexenen groepsaccommodaties " Er"is"voor"gekozen"om"in"dit"rapport" "net"als"in"voorgaande"jaren" "gebruik"te"maken"van"het"cvo." Het"gebruiken"van"dezelfde"bron"zorgt"ervoor"dat"deze"uitgave"van"Feiten"en"Cijfers"vergeleken"kan" worden"met"die"van"voorgaande"jaren."daarnaast"is"het"cvo"de"bron"die"in"de"landelijke"rt" Standaard"gebruikt"wordt"voor"het"bepalen"van"de"economische"betekenis"van"de"vrijetijdssector." "

9 Voorhetbepalenvandeeconomischebetekenisvandevrijetijdssector(hoofdZ stuk6)wordtuitgegaanvandein2009ontwikkeldelandelijkert(recreatie Toerisme)Standaard 4.Inditrapportwordtsteedsgebruikgemaaktvandemeest recentebeschikbareinformatie.omdatnietallerapportenenonderzoeken jaarlijksverschijnenisnietalleinformatiegewijzigdtenopzichtevan Feiten"en" Cijfers"Vrijetijdseconomie"Drenthe"2014. EenanderepublicatieoverdevrijetijdseconomieinDrentheishetrapport Toerisme"in"Drenthe"trekt"aan'"(2014)datinzichtgeeftindeontwikkelingvanhet economischbelangvantoerismevoordeprovincie.ditonderzoekwordtin opdrachtvanhetrecreatieschapdrenthedoorecorysuitgevoerdenbrengtde economischebetekenis(bestedingenenwerkgelegenheid)opzowelgemeentelijk alsprovinciaalniveauinbeeld.bijdeberekeningvandeeconomischebetekenis wordendetoeristischrecreatievebestedingenalsuitgangspuntgenomen.het rapportverschijnteensindetweejaar.indecember2014isdemeestrecente uitgaveverschenen. Leeswijzer Inhoofdstuk1wordtaandachtbesteedaantrendsenontwikkelingendiede vrijetijdssectorbeïnvloeden.vervolgensbrengthoofdstuk2hetaanbodvoorde toeristenrecreantinbeeld.hetderdehoofdstukgaatinophetprofielvande consument,hierbijisspecifiekaandachtvoordeindelingvandeinwonersvan DrentheendebinnenlandsetoeristeninDrentheopbasisvanleefstijlen.Het aantalvakantiesenovernachtingenindrentheendegebruiktelogiesvormen komeninhoofdstuk4aandeorde.hoofdstuk5geeftinzichtindemeestuitgez voerdeactiviteitentijdensvakantiesindrentheenpopulairevrijetijdsactiviteiten vandeeigeninwonersendagbezoekers.devrijetijdseconomie,oftewelde economischebetekenisvandevrijetijdssector,komtinhoofdstuk6aanbod. Iederhoofdstukstartmeteenkorteinleiding,metaandachtvoordeinhet hoofdstukgebruiktetermenenomschrijvingen. Indetekstwordtdoormiddelvaneindnoten(nummeringo.b.v.romeinsecijfers) verwezennaardegebruiktebronnen;ditoverzichtvindtuachterinhetrapport. Deindetekstgebruiktevoetnoten(regulierenummering)verduidelijkenen/of geveneentoelichtingopdeindetekstgebruiktebegrippenenomschrijvingen. 4 IPO,"De"landelijke"RT"Standaard,"Notitie"over"bepalen"bestedingen"en"werkgelegenheid"in"de"vrijetijdssector"op"provinciaal" niveau,"

10 1 Trendsenontwikkelingen De"vrijetijdssector"wordt"door"diverse"algemene"trends"beïnvloed:"economische," maatschappelijke,"demografische"en"technologische."hiervan"hebben"er"maar" weinig"alleen"betrekking"op"de"vrijetijdssector."de"trends"die"in"dit"hoofdstuk" uitgewerkt"worden,"hebben"niet"specifiek"betrekking"op"drenthe,"maar"zijn"wel" van"toepassing"op"drenthe." 1.1.Economischeontwikkelingen Het"deel"van"de"Nederlanders"dat"voldoende"tevreden"is"met"de"Nederlandse" economie"daalt"dit"kwartaal"van"70%"naar"65%."76%"van"de"nederlanders" verwacht"het"komende"jaar"geen"verslechtering"van"de"economische"situatie."al" met"al"blijft"de"stemming"over"de"economie"positiever"dan"de"afgelopen"jaren."ook" over"de"eigen"financiële"situatie"is"men"tevreden:"80%"geeft"die"een"voldoende," 77%"verwacht"het"komende"jaar"geen"verslechtering. "" " DitisvolgenshetSociaalenCultureelPlanbureaudemeningvandeNederlandse bevolkinginheteerstekwartaalvan2015. i Grafiek1 40$ 30$ 20$ 10$ 0$ 10$ 20$ 30$ 40$ 50$ 60$ 70$ 2005$ Consumentenvertrouwen,-vertrouwen-economische-situa2e-en- financiele-situa2e-en-koopbereidheid t/m-juni $ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ Consumentenvertrouwen:indicator$ Economische$situa?e$komende$12$maanden$ Financiële$situa?e$komende$12$maanden$ Guns?ge$?jd$voor$grote$aankopen$ Bron:"CBS,"Consumentenvertrouwen,"economisch"klimaat"en"koopbereidheid,"2015." Hetconsumentenvertrouwen 5 laatvanaf2014duidelijkherstelzientenopzichte vandejarenervoor.hetlaatstekwartaalvan2014wasersprakevaneendipje, maarin2015zetdepositieveontwikkelingdoor. ii Overdeeigenfinanciëlesituatie zijndenederlandersietsminderpositief,maarookhierissprakevaneenherstel vanhetvertrouwen.inheteerstekwartaalvan2015warenervoorheteerstsinds 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 5 "Het"consumentenvertrouwen"verschaft"actuele"informatie"over"consumentenopvattingen"met"betrekking"tot"de"algemene" economische"ontwikkeling"en"de"financiële"situatie"van"het"eigen"huishouden."de"indicator"van"het"consumentenvertrouwen"is" opgebouwd"uit"vijf"vragen."de"consumenten"worden"gevraagd"naar"hun"mening"over"de"huidige"financiële"situatie,"de" toekomstige"financiële"situatie,"het"oordeel"over"de"huidige"situatie"voor"de"aankoop"van"duurzame"goederen,"de"huidige" economische"situatie"en"op"de"verwachtingen"voor"de"komende"12"maanden."van"iedere"vraag"wordt"het"saldo"van"positieve"en" negatieve"antwoorden"in"procenten"van"het"totaal"aantal"antwoorden"bepaald."het"consumentenvertrouwen"is"het"rekenkundig" gemiddelde"van"de"vijf"vragen."" 10

11 2008weermeerNederlandersdieheteengunstigetijdvindenvoorgrote aankopen,dannederlandersdieditnognietvinden. ii Vakanties VakantiesenreizenzijnergbelangrijkvoorNederlanders.Ditiseenvande redenendatdeconsumentenbijaanvangvandeeconomischecrisisgewoonop vakantieblevengaan.sinds2012neemthetaantalvakantiesdoornederlanders welaf.hoeweleropditmomentsprakeisvaneenlichteconomischherstel,zal ditnietdirecteenpositiefeffecthebbenophetaantalvakantiesendebestedingen tijdensdevakantie.veelconsumentenhebbennamelijkandere(grote)aankopen uitgesteldengevennuvoorrangaandeze somsnoodzakelijke aankopen boveneenvakantie. Alsdepositieveontwikkelingvandeeconomiedoorzet,zullendebestedingenaan vakantiesenaananderevrijetijdsactiviteitenopdenduurweertoenemen.de vakantiemarktblijftopde(middel)langetermijneengroeimarkt. iii Grafiek2 20,0% Ontwikkeling*aantal*binnenlandse*en*buitenlandse*vakan1es*van* Nederlanders* *(x*mln)* 17,5% 17,9% 17,2% 15,0% 12,5% 10,0% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% 2014% Totaal%Binnenland% Totaal%Buitenland% Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek,"Maatwerkrapportage"provincies"2014,"2015." 1.2.Demografischeontwikkelingen Drentheteldeop1januari inwoners.Sinds2012iserinDrenthe,in tegenstellingtotdelandelijketrend,sprakevanbevolkingskrimp.volgensde prognosevandeprovinciedrentheblijfthetaantalinwonerstot2040(heteind vandeprognoseperiode)afnemen,totcirca in2040.hetcentraalbureau voorstatistiekverwachtdatdenederlandsebevolkingindezelfdeperiodeblijft groeien iv. In Drenthe is in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling sinds 2012 sprake van bevolkingskrimp. 11

12 12 Grafiek3 0" 2.000" 4.000" 6.000" 8.000" " " " " " " 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" 350" 400" 450" 500" 550" 600" 2015" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" 2022" 2023" 2024" 2025" 2026" 2027" 2028" 2029" 2030" 2031" 2032" 2033" 2034" 2035" 2036" 2037" 2038" 2039" 2040" Nederland( Drenthe( Bevolkingsprognose(Drenthe(en(Nederland( ((x(1.000)( Drenthe" Nederland" Bron:"CBS,"Regionale"prognose"2015c2040;"kerncijfers,"regiocindeling"2013,"2015." Hetaantal0Z15jarigenneemtinDrentheindeperiode2015Z2040naarverwachting afmet11.500personen,terwijlhetaantal65zplussersmet48.000groeit.de potentiëleberoepsbevolking(15z65jaar)krimptvolgensdeprognosemetruim eenvijfdetotongeveer personen.per1januari2015wasbijna21%van dedrentsebevolking65jaarofouder.rond2040zal32%vandeinwonersvan Drenthe65jaarofouderzijn,ditaandeelisbeduidendhogerdanhetlandelijk gemiddelde(26%). v HetaantalhuishoudenszalinDrentheindeperiode2015Z2025noggroeien.Deze groeikomtvoorrekeningvanhetaantalhuishoudenszonderkinderen(alleenz staandensamenwonend),hetaantalgezinshuishoudensneemtindezelfde periodeaf. v Grafiek4 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" 350" 2010" 2015" 2020" 2025" 2030" 2035" 2040" Prognose(ontwikkeling(Drentse(bevolking(naar(lee2ijd( ( (x(1.000)( 0"tot"15"jaar" 15"tot"65"jaar" 65"plus"jaar" Bron:"Provincie"Drenthe,"Bevolkingsprognose"2015,"2015." Deafnamevanbepaaldegroepeninwoners,bijvoorbeeldgezinnenmetkinderen, zorgtervoordatvrijetijdsvoorzieningenonderdrukkomentestaan.echtereen goedaanbodvanvrijetijdsvoorzieningenzorgtervoordateengebiedaantrekkelijk isomtewonen,tewerkenenterecreëren.hetisdus,zowelvoordeeigen inwonersalsvoordeverblijfstoeristenendagrecreanten,vanbelangdatdeze voorzieningeninstandgehoudenworden.

13 1.3.Trendsinvrijetijd Sociaalcultureel DesamenlevingontwikkeltzichsteedsmeerinderichtingvaneensocialesamenZ leving.deovergangvanverzorgingsstaatrichtingparticipatiemaatschappijvraagt meervandebevolking.nederlanderspakkensameninitiatievenop,maarhet aantalurendatdenederlandersvrijtebestedenhebben,zaldoordezeparticipatiez takenwaarschijnlijkafnemen. De ontwikkeling richting een participatiemaatschappij zorgt ervoor dat Nederlanders minder vrij te besteden uren hebben. Nederlandershechtensteedsmeerwaardeaanbelevingenervaringeninplaats vanbezit.juisttijdensdevakantieenvrijetijdsactiviteitenishetvangrootbelang datdeconsumenteneenpositieveervaringhebben.omervoortekunnenzorgen dathettoeristischproductaansluitbijdewensenenbehoeftenvandeverschilz lendegroepenconsumenten,ishetessentieelinzichttehebbenindezewensen enbehoeften.drenthemaakthiervoorgebruikvandeleisureleefstijlen(paragraaf 3.1).Dezesegmentatiemethodegeeftveelinformatieoverhetvrijetijdsgedragen dewensenenbehoeftenvandediversegroepenconsumenten. Elektrischfietsen AlleNederlandershaddenin2013samencirca22,3miljoenfietsen,ongeveereen miljoenvandezefietsenwaseenelektrischefiets.vanallenieuwefietsendie gekochtworden,isongeveereenvijfdeeenelektrischefiets.deverkoopvande elektrischefietsenisindeperiode2007z2013meerdanverdubbeld.deverkoop vananderesoortenfietsenontwikkeldezichjuistnegatief vi. Grafiek5 250# 225# 200# 175# 150# 125# 100# 75# 50# 25# Ontwikkeling*verkoop*nieuwe*fietsen*naar*type*fiets*4*op*basis*van* indexcijfers*(2007=*100)** 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Stadsfiets# Elektrische#fiets# Kinderfiets# Overig# BovagcRai,"Mobiliteit"in"cijfers,"Tweewielers"2014/2015,"2014." SteedsmeerNederlandersbezitteneenelektrischefiets.Ditzorgternietalleen voordatzijgrotereafstandenkunnenafleggen,maarookdatzijonderweg behoeftehebbenaanvoorzieningenzoalsoplaadpunten.daarnaastishetvoor bepaaldemensenmogelijkom,ondankseenhogereleeftijdofzwakkere gezondheid,teblijvenfietsen. 13

14 2 Aanbodvoortoeristenrecreant Het"aanbod"van"een"provincie"of"een"vakantieregio"bestaat"uit"verschillende" onderdelen."het"landschap"is"van"belang"bij"de"keuze"voor"een"bestemming,"maar" ook"het"soort"logiesaccommodaties"en"de"aanwezigheid"van"voorzieningen"zoals" attracties,"musea"of"uitgebreide"fietsmogelijkheden."terwijl"de"ene"consument" voor"drenthe"kiest"vanwege"het"mooie"landschap"of"de"wandelmogelijkheden," kiest"de"ander"voor"de"provincie"vanwege"een"aantrekkelijke"accommodatie"met" de"juiste"voorzieningen."de"volgende"alinea s"gaan"in"op"c"de"ontwikkeling"van"c" het"aanbod"in"de"provincie"drenthe." 2.1.LandschapDrenthe Grafiek6aen6b Landschap Drenthe 2010 Landschap Nederland % 2% 2% 11% 2% 8% 9% 3% 17% 11% 2% 67% Verkeersterrein (semi-) Bebouwd terrein Recreatieterrein Agrarisch terrein Bos en natuur Binnenwater 50% Verkeersterrein (semi-) Bebouwd terrein Recreatieterrein Agrarisch terrein Bos en natuur Binnenwater Buitenwater Bron:"CBS,"Uitgebreide"gebruiksvorm,"per"gemeente"2010,"Statline"2015." Drentheiseengroeneprovincie.In2010bestond85%vandeprovincieuit agrarischterrein,bosennatuurofrecreatieterreinen 6,ditisaanzienlijkmeerdan gemiddeldinnederland(63%). vii Agrarisch terrein bedekt ruim twee derde van Drenthe, 16% van de provincie bestaat uit bos en natuur. ZestienprocentvandeprovincieDrenthebestaatuitbosennatuur,ruimtwee derde(68%)vandenederlandersdiehunvakantieindrenthedoorbrengen omschreefdeverblijfsomgevingalsbosofheide.hoewel67%vandeoppervlakte vandeprovinciebestaatuitagrarischterrein,verbleefslechtséénopdevijf vakantiegangersnaareigenzeggenophetplatteland.mogelijkziendevakantiez gangersookhetgroeneagrarischelandschapalsbosen/ofheide. 6 "Zoals"parken"en"plantsoenen,"sportterreinen,"dagrecreatieterreinen,"volkstuinen,"verblijfsrecreatieterreinen. 14

15 2.2.Aanbodlogiesaccommodaties In2014was7,7%vandelogiesaccommodaties 7 innederlandindrenthegevestigd. Vanalleslaapplekken 8 oplogiesaccommodatiesbevondzich8,3%indrenthe.op 1januari2014teldeDrentheintotaal706hotels,bungalowparken,campingsen groepsaccommodatiesmetintotaal slaapplekken. viii Grafiek7aen7b Logiesaccommoda+es,in, Drenthe,2014, Slaapplekken(in(Drenthe( 2014( 15%$ 26%$ 4%# 5%# 26%# 16%$ 42%$ 65%# hotels$ campings$ huisjesterreinen$ groepsaccommoda9es$ hotels# campings# huisjesterreinen# groepsaccommoda8es# Bron:"CBS,"Accommodaties"en"capaciteit"in"logiesaccommodaties;"logiesvorm"per"regio,"2014"(voorlopige"cijfers),"2015. Ruim 90% van het totale aanbod van slaapplekken in Drenthe is te vinden op campings en in bungalowparken. InDrenthewasin20145%vandeslaapplekkenineenhoteltevinden,landelijk 18%.Hetaandeelslaapplekkeninbungalowparkenenopcampingslagjuistboven hetlandelijkgemiddelde.campingswarenindrenthegoedvoor65%vande slaapplekken,landelijkbevond56%vandeslaapplekkenzichopeencamping. viii Ontwikkelingaanbod Indeperiode2012Z namhettotaleaanbodvanlogiesaccommodatiesin Drenthetoemet3,1%.Dezeontwikkelingligtongeveerinlijnmetdelandelijke ontwikkeling(+3,5%).opvallendisdatindezelfdeperiodehetaantalslaapplekken indrenthemet7,4%afnam.inheelnederlandlaghetaantalslaapplekkenin2014 ongeveerophetniveauvan2012. viii 7 "Bij"combinaties"van"een"hotel/pension"met"een"andere"logiesvorm"of"bij"mengvormen"van"kampeerterreinen,"huisjescomplexen" en/of"groepsaccommodaties,"worden"alleen"die"onderdelen"meegenomen"die"boven"de"waarnemingsgrens"(cbs)"liggen"(hotels," jeugdherbergen"en"jeugdhotels" "5"slaapplaatsen;"kampeerterreinen,"huisjescomplexen"en"groepsaccommodaties" "20" slaapplaatsen),"de"andere"onderdelen"worden"buiten"beschouwing"gelaten."als"de"slaapcapaciteit"van"meerdere"onderdelen"van" de"samengestelde"accommodatie"boven"de"gestelde"waarnemingsgrens"ligt,"wordt"de"accommodatie"beschouwd"en"behandeld" als"twee"(of"meer)"accommodaties."" 8 "Een"slaapplaats"is"ieder"bed"of"andere"ruimte"in"een"logiesaccommodatie"waar"één"persoon"kan"slapen"(een"tweepersoonsbed," telt"dus"als"twee"slaapplaatsen)."op"kampeerterreinen"telt"een"standplaats"voor"vijf"slaapplaatsen,"slaapplaatsen"op"vaste" standplaatsen"tellen"niet"mee." 9 "In"verband"met"een"trendbreuk"(2012)"in"de"Statistiek"Logiesaccommodaties"van"het"Centraal"Bureau"voor"Statistiek"(CBS)," kunnen"de"cijfers"van"2012c2014"niet"vergeleken"worden"met"de"jaren"vóór"2012." 15

16 Grafiek8 Ontwikkeling*aantal*logiesaccommoda1es*in*Drenthe* * 350" 300" 250" 200" 150" 100" 50" 0" 2012" 2013" 2014" hotels" campings" huisjesterreinen" groepsaccommoda9es" Bron:"CBS,"Accommodaties"en"capaciteit"in"logiesaccommodaties;"logiesvorm"per"regio,"2014"(4voorlopige"cijfers),"2015. Erzijnduidelijkeverschillentussendeverschillendeaccommodatievormen.Het aantalhotels,groepsaccommodatiesenbungalowbedrijvennamtoeindeperiode 2012Z2014,terwijlhetaantalcampingsjuistafnam(Z6,5%).Desterkstestijgingis tezienbijhetaantalbungalowbedrijven(+30,3%).dezesterkestijgingzoute makenkunnenhebbenmeteengroeivanhetaantalrelatiefkleinebungalowz bedrijven,bijvoorbeeldbedrijvendieéénoftweegroterehuizenverhuren. Tabel1Ontwikkelingaantalaccommodatiesenslaapplekken2012U Drenthe Nederland Accommodaties Slaapplekken Accommodaties Slaapplekken +3,4% Z0,8% +1,4% +6,3% Z6,5% Z9,7% Z3,7% Z4,8% +30,3% Z3,5% +24,2% +11,1% +9,1% Z3,0% +8,7% +3,5% Bron:"CBS,"Accommodaties"en"capaciteit"in"logiesaccommodaties;"logiesvorm"per"regio,"2014"(voorlopige"cijfers),"2015. Het aantal verblijfsaccommodaties is toegenomen in Drenthe, terwijl het aantal slaapplekken daalde. Dit betekent dat een gemiddelde accommodatie minder slaapplekken telt. HetaantalverblijfsaccommodatiesnamtoeinDrenthe,terwijlhetaantalslaapZ plaatsenjuistisafnam.eengemiddeldelogiesaccommodatieteldein2014circa 10%minderslaapplaatsendanin2012.Ditkankomendoordateencamping 10 "Het"gaat"bij"het"aantal"accommodaties"en"het"aantal"slaapplaatsen"altijd"om"de"som"van"het"aantal"opgerichte"en"het"aantal" stopgezette"bedrijven."mutaties"hebben"relatief"vaak"betrekking"op"de"kleinere"bedrijven."" 16

17 bijvoorbeeldruimereplaatsenaanbiedtofdoordateenbungalowbedrijfeen kwaliteitsslagmaaktenbesluitbepaaldehuisjesnietmeerteverhuren. 2.3.Aanboddagrecreatie BinnenDrenthewasin2014hetgrootstedeelvandebedrijvenindedagrecreatieve sectortevindeninderestaurantzencafésector(74%),landelijklaghetaandeel vandezebeidesectorenop78%.drentheteldetenopzichtevanhetgemiddelde voornederlandrelatiefveelbedrijvenindecategorieën:pretzenthemaparken, zwembadenenmusea. xviiixix Tabel2DagrecreatiefaanbodDrenthe2014 Aantal vestigingen Aandeel Drenthe Aandeel Nederland Restaurants % 43% Cafés % 34% Sporthallen,Zzalen,Zveldenenoverigesportaccommodaties 59 7% 5% PretZenthemaparken 33 4% 1% Zwembaden 30 4% 1% Kunstgalerieën/Zexpositieruimtes 26 3% 3% Musea 26 3% 1% Kermisattracties 18 2% 2% Theaters,schouwburgenenevenementenhallen 10 1% 1% DierenZ/plantentuinen,e.d. 6 1% 1% Bioscopen 4 1% <1% Jachthavens 3 <1% 1% Totaalaantalvestigingen % 100% Bron:"Provincie"Drenthe,"Provinciaal"Werkgelegenheidsregister"(PWR),"2014"en"LISA"2014." Grafiek9 110# Ontwikkeling*dagrecrea/eve*aanbod*3*ves/gingen*3*in*Drenthe*en* Nederland* *op*basis*van*indexcijfers*(2005*=*100)* 105# 100# 100# 95# 90# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014# 94# Drenthe# Nederland# Bron:"Provincie"Drenthe,"Provinciaal"Werkgelegenheidsregister"(PWR),"2014"en"LISA"2014.." Drentheteldein2014ongeveerevenveeldagrecreatievebedrijvenalsin2005. Landelijknamhetaantaldagrecreatievebedrijvenindezelfdeperiodemet ongeveer6%af.delaatstetweejaarwaser,naeenbovengemiddeldpositieve ontwikkelingindejarenervoor,ookindrenthesprakevaneenlichtedaling(z3%) vanhetaantaldagrecreatievebedrijven.dezedalingwerdvooralveroorzaakt dooreendalingvanhetaantalcafés(z5%),landelijknamhetaantalcafésookaf. xix 17

18 3 Deconsument Toeristen"en"recreanten"in"de"provincie"Drenthe"worden"gesegmenteerd"op"basis" van"leisure"leefstijlen."deze"speciaal"voor"de"vrijetijdssector"ontwikkelde" segmentatiemethode"wordt"ook"in"veel"andere"provincies"en"toeristische"regio s" gehanteerd."het"gaat"er"bij"de"leisure"leefstijlen"niet"om"hoe"oud"iemand"is"of" waar"men"vandaan"komt,"maar"om"waar"men"naar"op"zoek"is"tijdens"een"vakantie" of"een"uitstapje."de"verschillende"leefstijlgroepen"hebben"elk"een"kleur."dit" hoofdstuk"gaat"in"op"de"leefstijlen,"maar"besteedt"ook"aandacht"aan"de"meer" traditionele"kenmerken"van"de"toerist"en"recreant." 3.1.SegmentatieopbasisvanLeisureLeefstijlen DeLeisureLeefstijlenzijnontwikkelddoorRECRONenSmartAgent.Basisvoor dezemaniervansegmenterenishetbsrzmodeldatconsumentenindeeltopbasis vanvierbelevingswerelden.roodstaatvoorvitaliteit,geelvoorharmonie,groen voorzekerheidenblauwvoorcontrole. Figuur1BSRUmodelmetde7doelgroepen(leefstijlen)inde4belevingswerelden SmartAgent,"Leefstijlatlas"dagrecreatie"voor"de"provincie"Drenthe"2011"en"SmartAgent,"Vakantie"in"Nederland,"Nederlanders"en" de"vakantie"in"eigen"land."de"leefstijlgerichte"benadering,"2014. Vakantiegangersenrecreantenwordengesegmenteerdopbasisvanhunspecifieke kenmerkenenlevensstijl 11.Ditlevert binnenhetbsrzmodel zeven doelgroepen(kleuren)op,waarvansommigenopdegrenzenvande belevingswerelden. ix x 11 "In"2013"is"de"leefstijlindeling"van"de"binnenlandse"vakantiegangers"veranderd"ten"opzichte"van"de"jaren"vóór"2013."Belangrijkste" verandering"is"dat"de"basis"van"de"segmentatie"nu"niet"meer"alleen"de"vakantiegangers"op"campings"en"in"bungalowparken"betreft," maar"álle"binnenlandse"vakantiegangers." 18

19 OnderstaandetabelgeefteenoverzichtvandeverschillendeLeisureLeefstijlen metperleefstijleenkorteomschrijving. Tabel3aLeisureLeefstijlen UitbundigGeel GezelligLime RustigGroen Ingetogenaqua Joviaal, spontaan, vrolijk, energiek en enthousiast Uitbundiggelevakantiegangerszijngezellige,vlottemensen. Zijgenietenvanhetlevenenvindenhetbelangrijkomdat samenmetanderentedoen.zehoudenenerzijdsvanstrandz enzonvakanties,maarzoekendaarnaastookgraagdebosen heideop.drenthe,zuidzhollandennoordzbrabantworden tijdensbinnenlandsevakantiesrelatiefveelbezochtdoordeze groep. Vriendschap en genieten van het leven GezelligLimevakantiegangerszijnspontane,gezelligeen zachtaardigemensen.zijrecreërenomeven deboeldeboel tekunnenlaten.samenmethetgezinopvakantieopeen campingofineenbungalowofuitstapjesvanafhethuisadres makenisbelangrijkvoordezegroep.gelderland,limburg, NoordZBrabantenDrenthezijnpopulairebinnenlandse bestemmingen. Lekker buiten zijn in een vertrouwde omgeving DeRustigGroenevakantiegangerisserieus,nuchteren bedachtzaam.zijzoekengraaghetvertrouwdeop,duseen vakantieineigenlandof lekkerthuisblijven spreekthenaan. Zegenietengraagwandelendoffietsendvandenatuurenzijn geïnteresseerdinmuseaofbezienswaardigegebouwen. Hotelsencampingszijnrelatiefpopulair.Vanwegehun behoefteaanrust,vermijdenzemeestaldeschoolvakanties. Behulpzaam, sympathiek en geïnteresseerd Alshetomvakantievierengaat,danzijncultuurennatuur belangrijketrefwoordenvoordeingetogenaqua vakantieganger.hetzijnserieuze,evenwichtigeeneerlijke mensen.zijervarengraageengevoelvanvrijheidinde natuur,maardoenookgraagkennisop bijvoorbeeldvan andereculturen.vaakwordtalsaccommodatievooreen hotelofeenlosseaccommodatie(nietopeenpark)gekozen. 19

20 Tabel3bLeisureLeefstijlen 12 Comfortabelenluxeblauw Kritisch, zelfbewust en zelfverzekerd Blauwevakantiegangersleidenvaakeendrukleven.Tijdens devakantiewillenzetijdvoorzichzelf,partnerenvrienden. Blauwerecreantenhoudenvaneenluxeomgevingen exclusiviteit.tijdenseenbinnenlandsevakantiegaanzegraag naarhetstrandofnaarmerenenplassen.een verwenvakantieofstedentripspreekthenookaan.als accommodatiehebbenzijdevoorkeurvooreencomfortabel hotelofbungalowpark. Sportiefenavontuurlijk Paars Cultureeleninspirerend rood Zichzelf ontplooien, avontuur en uitdaging Paarsevakantiegangerszijnrationeelenonafhankelijk.Zezijn graagsportiefenactiefbezig,willennieuwedingen meemaken,andereculturenlerenkennenenzoekenhet avontuurop.zeverblijvenbijvoorkeurineenhotelletje,maar eenjeugdherbergofalternatieveaccommodatieisook geliefd.naastdeactievevakantieszoekenzesomsookwat meerluxe,bijvoorbeeldtijdenseenstedentrip. Anders dan anders, actief, cultuur en uitgaan Rodevakantiegangerszijnopzoeknaaruitdagingenen avontuur.zezijnintelligentenassertiefenwillengraaguniek zijn.zegaanhetliefstverweg,omnieuwedingenmeete makeneninspiratieoptedoen,ookeenstedentripspreekthen aan.zehoudenvancultuurenuitgaan.rodevakantiegangers gaangraagmetvriendenopvakantie,maarstaanlieverniet metnogmeermensenopeenpark. ix Meerinformatieoverdezedoelgroepen zoalspopulaireactiviteiten,mediagebruik, lidmaatschapsocialenetwerken istevindenopwww.drenthe.nl/kleurbekennen. 12 "De"namen"van"de"Blauwe,"Paarse"en"Rode"dagrecreanten"wijken"iets"af"van"de"namen"van"de"Blauwe,"Paarse"en"Rode" vakantiegangers."in"de"opsomming"wordt"gebruik"gemaakt"van"de"omschrijving"zoals"gebruikt"bij"de"vakantiegangers." 20

21 3.2.ProfielinwonersDrenthe Grafiek10enkaart1 InwonersDrentheenDrentsegemeentennaarLeisureLeefstijl(dagrecreatie)engemeenten Drentheopbasisvandemeestvoorkomendeleefstijlgroep Bron:"SmartAgent,"Leefstijlatlas"dagrecreatie"voor"de"provincie"Drenthe"2011."Kaart:"Provincie"Drenthe,"bewerking"De"Afdeling" Onderzoek." Drenthe heeft relatief veel inwoners die tot Gezellig Lime leefstijlgroep behoren. Leefstijl 14 Ruimeenkwart(27%)vandeinwonersvandeprovincieDrenthehoortqua LeisureLeefstijlbijdeGezellig"Limeconsumenten,ditismeerdangemiddeldin Nederland(24%).Bijnaéénopdevijf(19%)inwonersvanDrentheisUitbundig" Geel,"ditligtietsbovenhetgemiddeldeinNederland(18%).Hetaantal Ondernemend"PaarseconsumentenblijftinDrentheachterbijhetlandelijk gemiddelde(drenthe5%,landelijk9%). ix " " 13 "De"meest"recente"beschikbare"gegevens"over"de"Leisure"Leefstijlen"van"de"inwoners"hebben"betrekking"op"2011."Aangenomen" kan"worden"dat"hier"in"de"periode"2011c2015"geen"grote"verschuivingen"hebben"plaatsgevonden." 14 "Het"leefstijlprofiel"van"de"inwoners"van"Drenthe"is"gebaseerd"op"hun"dagrecreatie"gedrag." 21

22 DekaartopdevorigepaginalaatziendaterwelverschillenzijntussendeDrentse gemeenten,maardatinhetmerendeelvandegemeentendegezellig"limezgroep hetgrootstis.uitzonderingenzijnemmenencoevordenwaarrelatiefveel Uitbundig"GeleconsumentenwonenenTynaarloenAaenHunzewaarde IngetogenAquagroephetgrootstis. Detaartdiagrammenindekaartgevendeverhoudingpergemeenteweer.Indien eengemeenteeensignificanthogeraandeelinwonersmeteenbepaaldeleefstijl heeft,ishetpercentageinhetdiagramineengroterlettertypeweergegeven. Bijvoorbeeld:inMeppelisGezellig"Limedegrootstegroep(24%vande bevolking),maardegemeenteteltsignificantmeerrustig"groene(21%)en Cultureel"en"inspirerend"Rodecinwoners(13%)dangemiddeldinNederland. ix Herkomstdagrecreanten HetgrootstedeelvandeNederlanders(79%)diein2012Z2013eenvrijetijdsZ activiteit 15 vanafhethuisadresuitvoerdenindrenthe,kwamuitdrenthezelf.na DrenthewarenGroningen(9%),Friesland(3%)enOverijssel(2%)debelangrijkste herkomstprovinciesvandagrecreantenindrenthe. xi " " Vier van de vijf Nederlanders die recreëerden in Drenthe kwam uit Drenthe. Recreanten van buiten de eigen provincie kwamen relatief vaak uit Groningen. 3.3.ProfielbinnenlandsetoeristischevakantiegangersDrenthe HetprofielvandebinnenlandsetoeristischevakantiegangerinDrenthekomtin hoofdlijnenovereenmetdatvandegemiddeldebinnenlandsetoeristische vakantieganger.degrootstegroepvakantiegangersbestaat,zowelinnederland alsindrenthe,uituitbundig"gelepersonen. xii Gezellig"Lime,Comfortabel"en"Luxe"BlauweenRustig"Groeneconsumentenkozen in2014relatiefvaakvoordrenthealsbestemmingvoorhunbinnenlandse vakantie."de"sportief"en"avontuurlijk"paarseconsumentbezochtdrenthejuist minderdangemiddeld. ix Gezellig Lime, comfortabel en Luxe Blauwe en Rustig Groene consumenten kiezen relatief vaak voor een vakantie in Drenthe. 15 InclusiefvoorZennatransport. 22

23 23 Grafieken11aU11bU11c LeisureLeefstijlenbinnenlandsetoeristischevakantiegangers 30%$ 19%$ 13%$ 13%$ 7%$ 8%$ 10%$ 1%$ Drenthe'2013' Geel$ Lime$ Groen$ Aqua$ Paars$ Rood$ Blauw$ Niet$bekend$ 27%$ 20%$ 16%$ 12%$ 6%$ 8%$ 11%$ 1%$ Drenthe'2014' 26%$ 18%$ 14%$ 14%$ 9%$ 9%$ 9%$ 1%$ Nederland(2014( " Bron:"NBTCcNIPO"Research,"Continu"Vakantieonderzoek"2013/2014,"2015." HetaantalRustig"Groenevakantiegangersistenopzichtevan2013gestegenmet 11%.HetaantalComfortabel"en"Luxe"Blauwevakantiegangerslagin2014eveneens bovenhetniveauvan2013(+2%).drentheontvingin2014ongeveereenvijfde mindersportief"en"avontuurlijk"paarseeningetogen"aquavakantiegangersdan eenjaareerder. Vakantiesnaarleeftijd Grafiek12 9%# 11%# 3%# 5%# 5%# 13%# 14%# 23%# 16%# 14%# 12%# 3%# 4%# 5%# 17%# 12%# 18%# 15%# 0%# 5%# 10%# 15%# 20%# 25%# 30%# 0-#5#jaar# 6-14#jaar# 15-18#jaar# 19-24#jaar# 25-29#jaar# 30-39#jaar# 40-49#jaar# 50-64#jaar# 65+###jaar# Toeris'sche*binnenlandse*vakan'egangers*in*Drenthe*en* Nederland*naar*lee6ijd*(gemiddelde*2012=2014)* Drenthe# Nederland# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO),"2012/2014,"2015." DeprovincieDrenthewasdeafgelopenjarenbovengemiddeldpopulaironder gezinnenmetjongekinderen.degroepnederlandersvan50z64jaarwasonder devakantiegangersindrenthejuistondervertegenwoordigd.

24 Gezinnen met jonge kinderen kiezen vaker dan gemiddeld voor een vakantie in Drenthe. Tenopzichtevan2005isinDrenthemetnamehetaantalvakantiesvan0Z5Zjarigen (+51%)envan65Zplussers(+38%)sterkgestegen.Landelijknamhetaantal vakantiesdoor65zplusserseveneensinomvangtoe(+42%),maarlaghetaantal vakantiesvan0z5zjarigenongeveerophetniveauvan2005.opvallendisdedaling vanhetaantalvakantiesdoor50z64jarigenindrentheindeperiode2011z2014. LandelijkbleefhetaantalvakantiesdoorNederlandersindieleeftijdscategoriein dezelfdeperiodenamelijkredelijkconstant. xii Grafiek13a # 140# 120# 100# 80# 60# Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Drenthe*naar*lee6ijd*2005;2014*obv*indexcijfers*(2005*=*100)* 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,"2015. Grafiek13b 150# 140# 130# 120# 110# 100# 90# 80# 70# 60# 151# 138# 98# 95# 92# 89# 74# 142# 125# 109# 100# 92# 85# 77# 0,#5#jaar# 6,14#jaar# 15,29#jaar# 30,39#jaar# 40,49#jaar# 50,64#jaar# 65+###jaar# Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Nederland*naar*lee6ijd*2005;2014*obv*indexcijfers*(2005*=*100)* 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014," ,#5#jaar# 6,14#jaar# 15,29#jaar# 30,39#jaar# 40,49#jaar# 50,64#jaar# 65+###jaar# 16 Indegrafieken13aen13bzijndeleeftijdscategorieën15Z18,19Z24en25Z29jaarsamengevoegdtotdecategorie15Z29jaar. 24

25 Gezinssituatie Grafiek14 Toeris'sche*binnenlandse*vakan'es*in*Drenthe*en*Nederland** naar*gezinssitua'e*(gemiddelde*2012=2014)* 2=persoonshuishoudens#(35+#jaar)# 2=persoonshuishoudens#(t/m#34#jaar)# Gezinnen#met#kinderen#(13#=#17#jaar)# 4%# 5%# 5%# 7%# 38%# 43%# Gezinnen#met#kinderen#(6#=#12#jaar)# Gezinnen#met#kinderen#(0#=#5#jaar)# Eenpersoonshuishoudens# 16%# 15%# 20%# 7%# 11%# 31%# Drenthe# Nederland# 0%# 5%# 10%# 15%# 20%# 25%# 30%# 35%# 40%# 45%# 50%# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO),"2012c2014,"2015." Drenthewerdin2012Z2014hetmeestbezochtdoorNederlandersdiedeel uitmakenvaneentweepersoonshuishoudenvan35jaarofouder.hetaandeel vandezegroepwasindrentheechterwelkleinerdangemiddeldinnederland. Opvallendishetgroteaandeelgezinnenmetkinderenvan0tot5jaar.Drievande tienvakantiesindrenthewerdondernomendoordezegroep,ditisruimanderhalf keerzoveelalshetlandelijkgemiddelde. Groepsgrootte NederlandsevakantiegangersbezochtenDrenthein2014metgemiddeld4,2 personen.ditissignificantmeerdande3,7personenwaareengemiddeld binnenlandsreisgezelschapuitbestond. xii De gemiddelde groepsgrootte is in Drenthe significant groter dan gemiddeld in Nederland. Drievandetien(29%)binnenlandsetoeristischevakantiegangersinDrenthe warenmetzijntweeënopvakantie.ditwassignificantminderdanhet gemiddeldevoornederland(42%).drenthewerdbeduidendvakerdangemiddeld bezochtdoorgroepenvanzesofmeerpersonen. 25

26 Grafiek15aen15b AantalpersoneninreisgezelschapU2014 Drenthe'2014' Nederland(2014( 28%# 2%# 29%# 20%# 3%# 8%# 42%# 9%# 11%# 18%# 21%# Alleen# 2#personen# 3#personen# 4#personen# 5#personen# 6#personen# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015. Degrafieken16a(Drenthe)en16b(Nederland volgendepagina)latenvoorde periode2005z2014deontwikkelingvanhetaantalbinnenlandsetoeristische vakantiesnaardegroottevanhetreisgezelschapzien. Tenopzichtevantienjaargeledenheeftmetnamehetaantalvakantiesvan reisgezelschappenvandriepersonenzichindrenthepositiefontwikkeld.het aantalvakantiesdatmetzijntweeënisondernomengroeidetotenmet2013, maarlietin2014eendalingzien.landelijkzettedestijgingvanhetaantal vakantiesmettweepersonenookin2014door.voordereisgezelschappenvan vierpersonengeldtdaterindrenthe,naeensterkegroeiindeperiode2010z 2012,erin2013en2014sprakewasvaneensterkedalingvanhetaantalvakanZ ties.landelijkneemthetaantalvakantiesmetvierpersonenaljarenlichtaf. xii Grafiek16a Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*vakan/es*in*Drenthe*naar* groo4e*reisgezelschap*2005:2014*obv*3:jaarsgemiddelden* (x1.000)* 9%# 500" 400" 300" 200" 100" Alleen" 2"personen" 3"personen" 4"personen" 5"personen" 6"personen" 0" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"

27 Grafiek16b Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*vakan/es*in*Nederland*naar* groo5e*reisgezelschap*2005;2014*obv*3;jaarsgemiddelden* (x1.000)* 7.000" 6.000" 5.000" 4.000" 3.000" 2.000" 1.000" 0" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015. Alleen" 2"personen" 3"personen" 4"personen" 5"personen" 6"personen" Circa één op de acht vakanties die in een groep van zes of meer personen ondernomen wordt heeft Drenthe als bestemming. InDrenthewordenrelatiefveelvakantiesdoorgebrachtingroepenvanzesof meerpersonen.delaatstejareniserindrenthewelsprakevaneenlichtedaling, maardezedalingisbeduidendkleinerdangemiddeldinnederland.drenthehad in2014voorwatbetrefthetaantalvakantiesingroepenvanzesofmeer personeneenmarktaandeelvan12,3%. xii Herkomst DrenthewordthetmeestbezochtdoortoeristischevakantiegangersuitZuidZ Holland;gemiddeldkwamZindeperiode2012Z2014Z22%vandebinnenlandse vakantiegangersuitdezeprovincie.zuidzhollandisookdeprovinciemetde meesteinwoners;21%vandenederlanderswoontindezeprovincie.nazuidz HollandzijnNoordZHolland(16%),Gelderland(12%)enOverijssel(10%)de belangrijksteherkomstprovinciesvanvakantiegangersindrenthe. xii Bijna 40% van de binnenlandse toeristische vakantiegangers in Drenthe, kwam in 2014 uit Zuid- of Noord-Holland. InwonersvanFriesland,Groningen,OverijsselenFlevolandkiezenrelatiefvaker voordrenthealsvakantiebestemmingdaninwonersuitderestvannederland. VoordeGroningersenFriezenstondDrenthein2014opdeeersteplaatsvande binnenlandsevakantiebestemmingen.13,5procentvandegroningersen15,6% vandefriezenbrachtin2014hunbinnenlandsevakantieindrenthedoor.onder Zeeuwen,LimburgersenBrabanderswasDrentheminderpopulairalsbestemming voorbinnenlandsevakanties. xii 27

28 Tabel4Herkomstprovinciebinnenlandsetoeristischevakantiegangers2012U2014enaantalinwonersper provincie2014(in%) Drenthe Nederland Aantalinwoners (2013) Groningen 5,5% 3,5% 3,5% Friesland 6,6% 4,5% 3,8% Drenthe 3,7% 2,8% 2,9% Overijssel 10,0% 7,4% 6,8% Flevoland 3,6% 2,6% 2,4% Gelderland 11,6% 13,2% 12,0% Utrecht 7,1% 8,1% 7,4% NoordZHolland 15,5% 15,0% 16,3% ZuidZHolland 22,2% 21,9% 21,3% Zeeland 1,4% 2,3% 2,3% NoordZBrabant 9,2% 13,5% 14,7% Limburg 3,5% 5,1% 6,7% 100% 100% 100% Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO),"2012c2014,"2015,"CBS,"Bevolking"naar"leeftijd"en"regio,"2014,"2015." Bijna de helft van de vakantiegangers in Drenthe komt uit Zuid-Holland, Noord-Holland of Gelderland. Waardering Nederlandsetoeristischevakantiegangerszijnoverhetalgemeenpositiefover hunvakantiesineigenland.eenvakantieindrenthewerdin2014gemiddeldmet een8,1beoordeeld,eengemiddeldebinnenlandsevakantiescoordeeen8,2. Grafiek17 Tevredenheid)over)prijs.)en)kwaliteitsaspecten)en)algemeen) oordeel)over)binnenlandse)toeris8sche)vakan8es)2014) (in)rapportcijfers)) Algemeen$oordeel$ Prijsniveau$boodschappen$ Prijsniveau$horeca$ Kwaliteit$accommoda;e$ Kwaliteit$dienstverlening$ 6,9$ 7,1$ 7,1$ 7,2$ 8,1$ 8,2$ 7,9$ 7,8$ 7,8$ 7,8$ Drenthe$ Nederland$ 5,0$ 6,0$ 7,0$ 8,0$ 9,0$ Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015. DeprijsZenkwaliteitsaspectenwerdeninDrentheenNederlandongeveergelijk beoordeeld.alleenoverhetprijsniveauvandeboodschappenwarendevakantiez gangersindrenthemindertevredendangemiddeld. xii 28

29 Mediagebruik Hetmerendeel(92%)vandeNederlandersdiein2014inDrentheopvakantie geweestzijn,luistertregelmatignaarderadio.onderstaandetabelgeefteen overzichtvandezenderswaarhetmeestnaargeluisterdwordt. Tabel5Populairsteradiozendersonderbinnenlandsevakantiegangers DrentheenNederlandin2014(in%) Drenthe Nederland SkyRadio 25% 25% Radio538 22% 22% QMusic 21% 19% Radio1 18% 21% 100%NL 18% 12% Radio3FM 17% 17% Lokale/regionaleomroep 14% 15% RadioVeronica 12% 9% Radio2 11% 15% Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015." SkyRadioiszowelinDrenthealsinheelNederlandhetpopulairst,ongeveereen kwartvandetoeristenluistertweleensnaarskyradio.denederlandersdiein 2014inDrenthewarenluisterensignificantvakerdangemiddeldnaar100%NLen RadioVeronica.OpRadio2wordtsignificantmindervaakdangemiddeld afgestemddoordedrenthegangers. Tabel6Krantenabonnementenonderbinnenlandsevakantiegangers DrentheenNederlandin2014(in%en 5%) Drenthe Nederland RegionaalDagblad 20% 20% Telegraaf 10% 9% ADZAlgemeenDagblad 9% 9% Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015." Hetkrantenleesgedragvandevakantiegangerdiein2014inDrentheopvakantie geweestis,wijktweinigafvandatvandegemiddeldebinnenlandsevakantiez ganger.devolkskrantwordtminderdangemiddeldgelezendoornederlanders dieindrentheopvakantiegaan,terwijlhetaandeeltrouwlezersietsbovenhet gemiddeldevoornederlandligt. 29

30 4 VerblijveninDrenthe Dit"hoofdstuk"geeft"inzicht"in"het"aantal"vakanties"en"overnachtingen"van"toeristen" in"drenthe."daarbij"wordt"voor"de"binnenlandse"vakanties"onderscheid"gemaakt" tussen"toeristische"vakanties 17 "en"vakanties"op"een"vaste"standplaats 18."Voor"de" grafieken"is"steeds"alleen"gebruik"gemaakt"van"de"cijfers"over"de"toeristische" vakanties."bij"de"paragraaf"over"verblijfsbezoek"uit"het"buitenland"wordt"bewust" niet"over" vakanties "of" toeristen "gesproken,"omdat"deze"cijfers"zowel"betrekking" hebben"op"toeristisch"als"zakelijk"bezoek."" 4.1.VakantiesvanNederlanders Nederlandershebbenintotaalin2014circa1,5miljoenvakantiesenruim7,8 miljoennachtendoorgebrachtindrenthe.hetmerendeel(84%)vandeze vakantieswarentoeristischevakanties,derestvandevakanties(16%)werdin 2014opeenvastestandplaatsdoorgebracht. xii Grafiek " 1.600" 1.400" 1.200" 1.000" 800" 600" 400" 200" 0" Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Drenthe* *(x*1.000)* 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,2015." Het aantal vakanties in Drenthe nam in 2013 en 2014 af tot ongeveer het niveau van Tot2012waserinDrenthesprakevaneenbovengemiddeldsterkegroeivanhet aantaltoeristischebinnenlandsevakanties.vanaf2013namzowelindrenthe,als innederlandhetaantalvakantiesaf.indrenthedaaldehetaantalvakantiesin 2013en2014sterkerdanhetlandelijkgemiddelde Toeristische"vakantie"="bezoek"met"minimaal"één"overnachting"aan"een"accommodatie"die"niet"je"hoofdverblijf"is"en"die"niet"in" eigen"bezit"is"(niet"met"een"zakelijk"motief)." 18 Vaste"standplaatsvakantie"="bezoek"met"minimaal"één"overnachting"aan"een"accommodatie"die"niet"je"hoofdverblijf"is,"maar" die"wel"in"eigen"bezit"is"(niet"met"een"zakelijk"motief). 19 Er"is"een"duidelijk"verschil"in"de"ontwikkeling"gemeten"door"het"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"en"de"Statistiek" Logiesaccommodaties"(SLA)"van"het"CBS."In"de"inleiding"van"dit"rapport"wordt"hier"een"korte"toelichting"op"gegeven. 30

31 Marktaandeel Dejaren2011en2012warentopjarenvoorDrenthe,hetmarktaandeelvande provinciesteegtotruimbovende10%.in2014haddrenthe voorwatbetreft hetaantaltoeristischebinnenlandsevakanties eenmarktaandeelvan9,1%. DrenthestondhiermeebinnenNederlandopdevijfdeplek nagelderland, Limburg,NoordZHollandenNoordZBrabant. De provincie Drenthe blijft binnen Nederland qua vakanties op de vijfde plek staan, na Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Noord-Brabant. Concurrerendeprovincies Inonderstaandegrafiekwordtdeontwikkelingvanhetaantaltoeristische binnenlandsevakantiesindrenthevergelekenmetdeontwikkelinginde provinciesmeteenconcurrerendaanbodenmetdeontwikkelingindeandere noordelijkeprovincies. Grafiek " 2.250" 2.000" 1.750" 1.500" 1.250" 1.000" 750" 500" 250" 0" Ontwikkeling*aantal*toerisi/sche*binnenlandse*vakan/es*in*Drenthe* vergeleken*met*concurrerende*provincies*(x*1.000)* 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Gelderland" Limburg" Noord<Brabant" Drenthe" Overijssel" Friesland" Groningen" Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,"2015. Indegrafiekisteziendathetaantaltoeristischebinnenlandsevakantiesin Drenthezichindeperiode2005Z2012positieverontwikkeldedanindeandere provincies.indeperiode2013z2014daaldehetaantalvakantiesindrenthejuist sterkerdangemiddeld. Erzijnin2014ongeveerevenveelvakantiesinDrenthedoorgebrachtalsin2005. InGelderland,LimburgenOverijsselligthetaantalvakantiesin2014eveneens ongeveerophetniveauvan2005.groningenenfrieslandontvingenin2014 minder(respectievelijkz7%enz9%)binnenlandsetoeristischevakantiegangers dantienjaareerder.alleeninnoordzbrabantwaserdeafgelopentienjaarsprake vaneenstijginghetaantalvakanties. xii 31

Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers. (versie 31 juli 2014)

Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers. (versie 31 juli 2014) Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers 2014 (versie 31 juli 2014) Colofon Dit is een uitgave van de Provincie Drenthe Auteur: Monica Wagenaar, De Afdeling Onderzoek www.deafdelingonderzoek.nl Grafische

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Limburg 2003. Opdrachtgever:

Toeristische Trendrapportage Limburg 2003. Opdrachtgever: Toeristische Trendrapportage 2003 Toeristische Trendrapportage 2003 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Uitgave: juni 2004 Jaarlijkse rapportage over het se aanbod van verblijfsaccommodaties, de

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Geel, groen, rood of..? Doelgroepen kiezen en kleur bekennen! Het belang van inzicht in leefstijlen Wie van deze mannen

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Zwolle, 7 april 2016 Algemene info België Belgische bevolking 2015 Vlaanderen : 57% Wallonië : 32% Brussel : 11% Totaal : 11,3 milljoen

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

RIC Leefstijlmethode

RIC Leefstijlmethode RIC Leefstijlmethode Optimaliseringsinstrument voor marketing en productontwikkeling 1 INTRODUCTIE Ernst Ossewaarde Jan Jaap Thijs Tinco Lycklama Suzanne van Laar 2 1 Selectie projecten Publiek > o.a.

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Brondatum: september 15 Publiciatiedatum: februari 1 Uitgevoerd door Salman Khawaja (HMNISC) voor Stichting Ontiwkkeling Vrouwen

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak

pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak Resultaten: Naamsbekendheid Zoover Vraag: Welke beoordelingssite ken je? Naamsbekendheid Zoover steeg 15% sinds 2012 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Nadere informatie

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug Economisch belang en positie van de sector Cynthia Briesen 2 april 2013 Inhoud Inleiding Economisch belang Aanbod en ruimtegebruik Werkgelegenheid en toegevoegde

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

ONDERZOEKSSAMENVATTING

ONDERZOEKSSAMENVATTING ONDERZOEKSSAMENVATTING Fit For Free sportieve voornemens NL 2016 Onderzoek uitgezet onder 1000 Nederlanders in december 2015 door PanelWizard. Onderzoeksresultaten onder embargo tot 4 januari 2016 06:00

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 Bedrijfsprofiel Wegrestaurants in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Toekomstvisie bedreigingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB fjssk!lmeerpolders W E R K D O C U M E N T VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN door J.A.P. v. Groenestein 1982-273 Bco november 8132 S T E R I E V A N V E R K E

Nadere informatie

KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1

KENNISCENTRUM (KUST)TOERISME. Toerisme in de Delta. Ontwikkeling 2004-2008 JAARGANG 1 (KUST)TOERISME Toerisme in de Delta Ontwikkeling 2004-2008 2009 1 JAARGANG 1 Inhoudsopgave Inleiding............................................................1 Aanbod verblijfsaccommodaties in de Delta.............................3

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009)

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) In deze bijlage treft u de resultaten aan van het klantonderzoek dat RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden in juni 2009 heeft uitgevoerd

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

MOTORbeurs Utrecht 2013

MOTORbeurs Utrecht 2013 MOTORbeurs Utrecht 2013 Kerncijfers & bezoekersprofiel 2 Kerncijfers Aantal bezoekers: 90.325 Aantal deelnemers: 322 Netto beursoppervlakte: 24.250 m2 7 van de deelnemers uit 2012 heeft ook in 2013 aan

Nadere informatie

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen 76 Restaurants 112 Hotels 13 Dierentuinen De leukste dingen in het leven zijn geen dingen 39 Wijnen 192 Beauty salons Bedankt, goed gedaan, we gaan ervoor! Wat

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Samen de paardensport laten groeien

Samen de paardensport laten groeien Samen de paardensport laten groeien MAATSCHAPPELIJKE TRENDS & PAARDENSPORT 1. Sinds 1975 omvang van vrije tijd met 3 uur/week gekrompen vrije tijdsbesteding steeds belangrijker 2. Behoefte aan zelfontplooiing

Nadere informatie

Q1 Wat is uw leeftijd?

Q1 Wat is uw leeftijd? Q1 Wat is uw leeftijd? Beantwoord: 7.034 Overgeslagen: 60 10 8 6 4 Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor

Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor Jubileumsymposium Fietsplatform, Driebergen, 10 mei 2012 Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor Eric Nijland, directeur Fietsplatform beheer KWALITEIT! voorlichting monitoring 2 Monitoring kennis van

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers

Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers Vrijetijdseconomie Feiten en cijfers 2016 Colofon Dit is een uitgave van de Provincie Auteur: Monica Wagenaar, De Afdeling Onderzoek www.deafdelingonderzoek.nl Grafische vormgeving omslag: Grafische Diensten

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Inventarisatie shisha lounges 2015

Inventarisatie shisha lounges 2015 Inventarisatie shisha lounges 215 A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman 1. Inleiding Binnen de horeca geldt een rookverbod voor het roken van tabaksproducten. Het rookverbod bestaat voor producten die, al

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD

OPDRACHT NEDERLAND: EEN LICHT LAND IN DE WERELD OPDRACHT In het kader van de vijfde Nacht van de Nacht op 24 oktober 2009, is een onderzoek uitgevoerd naar wat het donkerste gebied van Nederland en ook wat het donkerste gebied van elke provincie is.

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Verschillen en overeenkomsten Huidig beleid Gaat het goed of niet? Provincie

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Het algemeen bestuur van Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde Postbus 341 GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM 2 *APR, 2011 j 1. j Datum 18 april

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst

Demi Smit Sarah Lingaard. Atlas van de toekomst Demi Smit Sarah Lingaard Atlas van de toekomst 1 Introductie: Wij hebben de Atlas van onze toekomst gemaakt met daarin onze ideeën voor Nederland in 2040. Hierin hebben wij geprobeerd weer te geven hoe

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2011

Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Grondprijsmonitor 2011. Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt

Grondprijsmonitor 2011. Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt Grondprijsmonitor 2011 Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt juli 2012 2 Grondprijsmonitor 2011 Dienst Landelijk Gebied Inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 3 3 Leeswijzer 3 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden.

2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. Provinciale Stellingen Stellingen 2007-2008 1. Landbouw en woningen moeten wijken voor waterberging. 2. Een evenement als Dance Valley moet mogelijk zijn in recreatiegebieden. 3. Overheid moet bedrijven

Nadere informatie

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB)

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Datum: 14 mei 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013

Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Nationaal Waterrecreatie Onderzoek 2013 Hiswa jachthaven symposium 21 november 2013 Kees van der Most Opbouw presentatie 1. Waterrecreatie binnen de totale vakantie- en vrijetijdsmarkt 2. Onderzoek naar

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 NOA 2012 TECHNIEK INHOUD. INTRODUCTIE. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 PORTFOLIO TMNL AMC. MAN 59,4% NOA. NATIONAAL ONDERZOEK ARBEIDSMARKT. Het onderzoek op

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie