VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORKANT!TOEVOEGEN!!!"

Transcriptie

1 VOORKANTTOEVOEGEN

2 VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015)

3 Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl Grafischevormgevingomslag:GrafischeDienstenProvincieDrenthe 2015ProvincieDrenthe(versie2september2015) Overnamevangegevensuitdezepublicatieistoegestaan,mitsdebronwordtvermeld.Ondanksde zorgvuldigheidwaarmeedezeuitgaveissamengesteldzijnprovinciedrentheendeafdeling Onderzoeknietaansprakelijkvoorfoutenofonvolkomenhedeneneventueeldaaruitvoortvloeiende schade. Ukunteendigitaleversievandezeuitgavegratisdownloadenop:

4 Samenvatting Vakantiesenovernachtingen Nederlandersbrachtenin2014intotaal1,5miljoenvakantiesenruim7,8miljoen nachtendoorindrenthe.zestienprocentvandezevakantieswerdopeenvaste standplaatsdoorgebracht,derestwaseentoeristischevakantie.vanallenachten dienederlandersineigenlanddoorbrachtentijdenstoeristischevakantieshad 9,4%Drenthealsbestemming.Drenthestaatzowelquatoeristischevakantiesals quaovernachtingentijdensdezevakantiesopdevijfdeplaatsvandebinnenz landsevakantiebestemmingen. Dejaren2011en2012warentopjarenvoorDrenthe,maarin2013en2014was ersprakevaneendalingvanhetaantaltoeristischevakantiesenovernachtingen. Dezedalinglijkt 1 indrenthesterkertezijndangemiddeldinnederland. EengemiddeldebinnenlandsetoeristischevakantieinDrentheduurt5,0nachten, landelijk4,8nachten.zowelindrenthealsingeheelnederlandisdegemiddelde verblijfsduurgedaaldtenopzichtevaneenjaareerder. Circa buitenlandsevakantiegangersenzakelijkebezoekersbrachtenin 2014circa nachtendoorinDrenthe.Hetaantalovernachtingenvan buitenlandseverblijfsgastenisindrenthesinds2012met27%gestegen(landelijk +17%).Bijna60%vandebuitenlandseverblijfsgastenkwamuitDuitsland.België staatquaherkomstlanden,met19%vandebuitenlandseverblijfsgasten,opde tweedeplek. Trendsenontwikkelingen Erissprakevaneenlichteconomischherstelenookhetconsumentenvertrouwen hersteltzichlangzaam.ditheeftnaarverwachtingnietdirecteffectophetaantal vakantiesendebestedingen,omdatveelconsumentenandere grote aankopen hebbenuitgesteldendezenuvoorranggeven.alsdepositieveontwikkelingvan deeconomiedoorzetzalhetaantalvakantiesenbestedingenopmiddellange termijnweergaantoenemen. Hetaanbod Drenthekenteenrelatiefgrootverblijfsrecreatiefaanbod.Negenvandetien slaapplekkenindrenthewasin2014tevindenopeencampingofineenbungalowz park,ditwasbeduidendmeerdangemiddeldinnederland.drentheteldemet nameweinighotelbedden,slechts5%vandeslaapplekkenbevondzichineen hotel,landelijkwasdehotelsectorgoedvoor18%vandeslaapplekken. HetaantaldagrecreatievebedrijvenlaginDrenthein2014ongeveerophet niveauvan2005.landelijknamhetaantalbedrijvenindedagrecreatievesector dezelfdeperiodemet6%af.delaatstetweejaarwaser,naeenbovengemiddeld 1 "Er"is"een"duidelijk"verschil"in"de"ontwikkeling"gemeten"door"het"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"en"de"Statistiek" Logiesaccommodaties"(SLA)"van"het"CBS."In"de"inleiding"van"dit"rapport"wordt"hier"een"korte"toelichting"op"gegeven."

5 positieveontwikkelingindejarenervoor,ookindrenthesprakevaneenlichte dalingvanhetaantaldagrecreatievebedrijven.dezedalingwerdvooralveroorz zaaktdooreenafnamevanhetaantalcafés. Deconsument DegrootstegroepvakantiegangersinDrenthebestaatuittweepersoonshuisZ houdensvan35jaarofouder.deprovincieisbovengemiddeldpopulairbij gezinnenmetjongekinderen.vakantiegangerstussende50z64kiezenjuist mindervaakdangemiddeldvooreenvakantieindrenthe.nederlandse vakantiegangersbezochtendrenthein2014metgemiddeld4,2personen. Landelijkbedroegdegemiddeldegroepsgrootte3,7personen. DegrootstegroepvakantiegangersinDrenthehadin2014eenUitbundigGele leefstijl 2.Uitbundiggelevakantiegangersomschrijvenzichzelfals:joviaal, spontaan,vrolijk,energiekenenthousiast.drentheis,netalszuidzhollanden NoordZBrabant,bovengemiddeldpopulairbijdegeleconsument. InwonersvanFriesland,Groningen,OverijsselenFlevolandkiezenrelatiefvaak vooreenvakantieindrenthe.inabsolutezinwordtdrenthehetmeestbezocht doorvakantiegangersuitzuidzholland 22%vandevakantiegangersinDrenthe kwamindeperiode2012z2014uitdezeprovincie NoordZHolland(16%)en Gelderland(12%). Activiteiten Uitetengaanenwandelenzijn,netalsinveelandereprovincies,depopulairste activiteitentijdenseenvakantieindrenthe.zwemmenisbovengemiddeld populairindrenthe,ditkomtdoordatdeprovincierelatiefvaakbezochtwordt doorgezinnenmetkinderenendoordepopulariteitvankampeerzenbungalowz vakanties.naastzwemmenisookattractieparkzendierentuinbezoekpopulairder dangemiddeld.hetaantalvakantiegangersdatuitetengaat,voorhetplezier winkeltofbezienswaardigegebouwenbezoekt,blijftjuistachterbijhet gemiddeldevoornederland. Nederlandersdieeenactiviteitvanafhethuisadresuitvoeren,ondernemenin Drenthevooralgraagbuitenrecreatieveactiviteiten,zoalsfietsenenrecreërenin denatuur.daarnaastis,ookonderdedagbezoekers,attractieparkzendierentuinz bezoekbovengemiddeldpopulair. Economischebetekenis Binnenlandsevakantiegangersgavenin2014dagelijks30europerpersoonuit,dit waseenstijgingvan9%tenopzichtevanhetjaarervoor.debestedingenper persoonperdagzijndusaanzienlijktoegenomen.datzenogwelonderhet gemiddeldevoornederlandlagen,kandeelsverklaardwordendoorhetaanbod; veelbungalowparkenencampingsenweinighotels.tijdenseenvakantieineen bungalowofopeencampingwordtinvergelijkingmeteenhotelvakantieminder besteed.daarnaastisdrenthebovengemiddeldpopulairbijgezinnenmet kinderen.gezinnenmetkinderengeven,invergelijkingmetbijvoorbeeldstellen zonderkinderen,perpersoonperdagminderuit. 2 "Zie"voor"een"samenvatting"van"de"kenmerken"van"de"Leisure"Leefstijlen"paragraaf"3.1."

6 IntotaalgavenNederlandsevakantiegangersinDrenthebijnaeenkwartmiljard eurouitaanvakantiesindrenthe.hetgrootstedeel(225mlneuro)daarvanwerd uitgegeventijdenstoeristischevakanties,deresttijdensvakantiesopeenvaste standplaats.deafnamevanhetaantalovernachtingenzorgdeer,ondanksde groeivandedagelijksebestedingen,voordatdetotalebestedingenaan binnenlandsevakantiesindrenthezijnafgenomentenopzichtevan2013. Buitenlandseverblijfsgasten(zowelzakelijkalstoeristisch)gavenin2014naar schattingcirca98,5miljoeneuro 3 uitaaneenverblijfindrenthe.bijna51miljoen eurokwamvoorrekeningvandeduitsers,belgenwarengoedvoorruim15 miljoeneuro. AandaguitstapjesdievanafhethuisadresinDrenthewerdenondernomenin 2012Z2013,werddoorDrenteneninwonersvanderestvanNederlandcirca688 miljoeneurouitgegeven.peruitstapjewerdindrenthegemiddeld15eurobesteed, hetgemiddeldevoornederlandbedroegcirca19euro.delagerebestedingenin Drenthehebbenvooraltemakenmethetsoortactiviteiten.Nederlanderskiezen graagvoordrenthealsbestemmingvoorbuitenrecreatieveactiviteiten.tijdensdit soortactiviteitenwordtrelatiefweiniguitgegeven. Werkgelegenheid DevrijetijdssectorinDrentheleverdein2014intotaalruim14.000banenop,dit is6,7%vandetotalewerkgelegenheidindeprovincie.hoeweldewerkgelegenheid indevrijetijdssectordeafgelopentweejaarmet4%isafgenomen,lagdezein 2014nogsteeds11%bovenhetniveauvan2005.Dewerkgelegenheidinde vrijetijdssectorontwikkeldezichduidelijkpositieverdandetotalewerkgelegenheid. 3 "Door"een"trendbreuk"in"het"Onderzoek"Inkomend"Toerisme"van"NBTC,"is"het"niet"mogelijk"een"vergelijking"te"maken"met" voorgaande"jaren."

7 Inhoudsopgave Inleiding Trendsenontwikkelingen Economischeontwikkelingen Demografischeontwikkelingen Trendsinvrijetijd Aanbodvoortoeristenrecreant LandschapDrenthe Aanbodlogiesaccommodaties Aanboddagrecreatie Deconsument SegmentatieopbasisvanLeisureLeefstijlen ProfielinwonersDrenthe ProfielbinnenlandsetoeristischevakantiegangersDrenthe VerblijveninDrenthe VakantiesvanNederlanders OvernachtingenvanNederlanders LogiesvormNederlanders Verblijfsbezoekvanbuitenlanders ActiviteiteninDrenthe Populaireactiviteitentijdensdevakantie PopulairevrijetijdsactiviteitenNederlanders Cultuurtijdensvakantiesendagjesuit BestedingenenwerkgelegenheidinDrenthe BestedingentijdensvakantiesvanNederlanders Bestedingennaarlogiesvorm BestedingentijdensuitstapjesvanNederlanders Bestedingentijdensverblijfsbezoekvanbuitenlanders Totalebestedingen Werkgelegenheid...51 Bronnen...54

8 8 Inleiding Vooruligthetrapport Vrijetijdseconomie"Drenthe,"Feiten"en"cijfers"2015.Indeze uitgavezijndebelangrijkstefeitenencijfersoverdevrijetijdssectorindrenthe bijeengebracht.erwordtindezeuitgavezoveelmogelijkmetbestaandelandez lijkebronnengewerkt.hetgebruikvanlandelijkebronnengeeftdemogelijkheid omdecijfersvanenontwikkelingenindrenthetevergelijkenmetdeandere provinciesenmethetnederlandsgemiddelde.deontwikkelingenvoordrenthe kunnenzoinperspectiefwordengeplaatst. Veelgebruiktebronneninditrapportzijn: - hetcontinuvakantieonderzoek(cvo),eenjaarlijksconsumentenz onderzoekondereenrepresentatievesteekproefvandenederlandse bevolkingnaarhetvakantiegedragvannederlandersvannbtcznipo; - hetcontinuvrijetijdsonderzoek(cvto),eentweejaarlijksconsumentenz onderzoekondereenrepresentatievesteekproefvandenederlandse bevolkingnaarhetvrijetijdsgedragvannederlandersvannbtcznipo; - destatistieklogiesaccommodaties(sla),eenonderzoekondereendeel vandenederlandselogiesaccommodatiesvanhetcentraalbureauvoor Statistiek(CBS); - deleefstijlatlasdagrecreatievoordeprovinciedrenthe,diede consumentenopbasisvanhunprofielindeeltinleefstijlenvansmartagent; - hetprovinciaalwerkgelegenheidsregister(pwr)vandeprovinciedrenthe enlisa,hetwerkgelegenheidsregistervannederland. " Extratoelichtinggebruiktecijfers In"dit"rapport"wordt"voor"het"bepalen"van"het"aantal"vakanties"en"overnachtingen"in"Drenthe" gebruik"gemaakt"van"het"cvo."een"andere"bron"die"hierover"rapporteert"is"het"cbs"" "in"de"sla."in" 2014"laten"beide"bronnen"een"tegengestelde"ontwikkeling"zien"voor"Drenthe."Volgens"het"CVO" neemt"het"aantal"toeristische"binnenlandse"vakanties"in"drenthe"af"met"8%"ten"opzichte"van"2013," terwijl"het"cbs"een"groei"van"het"aantal"gasten"(zakelijk"en"toeristisch)"van"4%"registreert."er"is"geen" sluitende"verklaring"voor"dit"verschil,"maar"het"kan"deels"worden"veroorzaakt"door"definitieverschillen," verschillen"in"populatieafbakening"en"verschillende"onderzoeksmethoden." ContinuVakantieonderzoek(CVO) SteekproefonderNederlandseconsument * Toeristischegasten * Alleaccommodaties,dusookbijv. particulierevakantiewoningen StatistiekLogiesaccommodaties(SLA) Steekproefonderlogiesvertrekkendeaccommodaties * Toeristischeenzakelijkegasten * Hotels,campings,huisjescomplexenen groepsaccommodaties " Er"is"voor"gekozen"om"in"dit"rapport" "net"als"in"voorgaande"jaren" "gebruik"te"maken"van"het"cvo." Het"gebruiken"van"dezelfde"bron"zorgt"ervoor"dat"deze"uitgave"van"Feiten"en"Cijfers"vergeleken"kan" worden"met"die"van"voorgaande"jaren."daarnaast"is"het"cvo"de"bron"die"in"de"landelijke"rt" Standaard"gebruikt"wordt"voor"het"bepalen"van"de"economische"betekenis"van"de"vrijetijdssector." "

9 Voorhetbepalenvandeeconomischebetekenisvandevrijetijdssector(hoofdZ stuk6)wordtuitgegaanvandein2009ontwikkeldelandelijkert(recreatie Toerisme)Standaard 4.Inditrapportwordtsteedsgebruikgemaaktvandemeest recentebeschikbareinformatie.omdatnietallerapportenenonderzoeken jaarlijksverschijnenisnietalleinformatiegewijzigdtenopzichtevan Feiten"en" Cijfers"Vrijetijdseconomie"Drenthe"2014. EenanderepublicatieoverdevrijetijdseconomieinDrentheishetrapport Toerisme"in"Drenthe"trekt"aan'"(2014)datinzichtgeeftindeontwikkelingvanhet economischbelangvantoerismevoordeprovincie.ditonderzoekwordtin opdrachtvanhetrecreatieschapdrenthedoorecorysuitgevoerdenbrengtde economischebetekenis(bestedingenenwerkgelegenheid)opzowelgemeentelijk alsprovinciaalniveauinbeeld.bijdeberekeningvandeeconomischebetekenis wordendetoeristischrecreatievebestedingenalsuitgangspuntgenomen.het rapportverschijnteensindetweejaar.indecember2014isdemeestrecente uitgaveverschenen. Leeswijzer Inhoofdstuk1wordtaandachtbesteedaantrendsenontwikkelingendiede vrijetijdssectorbeïnvloeden.vervolgensbrengthoofdstuk2hetaanbodvoorde toeristenrecreantinbeeld.hetderdehoofdstukgaatinophetprofielvande consument,hierbijisspecifiekaandachtvoordeindelingvandeinwonersvan DrentheendebinnenlandsetoeristeninDrentheopbasisvanleefstijlen.Het aantalvakantiesenovernachtingenindrentheendegebruiktelogiesvormen komeninhoofdstuk4aandeorde.hoofdstuk5geeftinzichtindemeestuitgez voerdeactiviteitentijdensvakantiesindrentheenpopulairevrijetijdsactiviteiten vandeeigeninwonersendagbezoekers.devrijetijdseconomie,oftewelde economischebetekenisvandevrijetijdssector,komtinhoofdstuk6aanbod. Iederhoofdstukstartmeteenkorteinleiding,metaandachtvoordeinhet hoofdstukgebruiktetermenenomschrijvingen. Indetekstwordtdoormiddelvaneindnoten(nummeringo.b.v.romeinsecijfers) verwezennaardegebruiktebronnen;ditoverzichtvindtuachterinhetrapport. Deindetekstgebruiktevoetnoten(regulierenummering)verduidelijkenen/of geveneentoelichtingopdeindetekstgebruiktebegrippenenomschrijvingen. 4 IPO,"De"landelijke"RT"Standaard,"Notitie"over"bepalen"bestedingen"en"werkgelegenheid"in"de"vrijetijdssector"op"provinciaal" niveau,"

10 1 Trendsenontwikkelingen De"vrijetijdssector"wordt"door"diverse"algemene"trends"beïnvloed:"economische," maatschappelijke,"demografische"en"technologische."hiervan"hebben"er"maar" weinig"alleen"betrekking"op"de"vrijetijdssector."de"trends"die"in"dit"hoofdstuk" uitgewerkt"worden,"hebben"niet"specifiek"betrekking"op"drenthe,"maar"zijn"wel" van"toepassing"op"drenthe." 1.1.Economischeontwikkelingen Het"deel"van"de"Nederlanders"dat"voldoende"tevreden"is"met"de"Nederlandse" economie"daalt"dit"kwartaal"van"70%"naar"65%."76%"van"de"nederlanders" verwacht"het"komende"jaar"geen"verslechtering"van"de"economische"situatie."al" met"al"blijft"de"stemming"over"de"economie"positiever"dan"de"afgelopen"jaren."ook" over"de"eigen"financiële"situatie"is"men"tevreden:"80%"geeft"die"een"voldoende," 77%"verwacht"het"komende"jaar"geen"verslechtering. "" " DitisvolgenshetSociaalenCultureelPlanbureaudemeningvandeNederlandse bevolkinginheteerstekwartaalvan2015. i Grafiek1 40$ 30$ 20$ 10$ 0$ 10$ 20$ 30$ 40$ 50$ 60$ 70$ 2005$ Consumentenvertrouwen,-vertrouwen-economische-situa2e-en- financiele-situa2e-en-koopbereidheid t/m-juni $ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ Consumentenvertrouwen:indicator$ Economische$situa?e$komende$12$maanden$ Financiële$situa?e$komende$12$maanden$ Guns?ge$?jd$voor$grote$aankopen$ Bron:"CBS,"Consumentenvertrouwen,"economisch"klimaat"en"koopbereidheid,"2015." Hetconsumentenvertrouwen 5 laatvanaf2014duidelijkherstelzientenopzichte vandejarenervoor.hetlaatstekwartaalvan2014wasersprakevaneendipje, maarin2015zetdepositieveontwikkelingdoor. ii Overdeeigenfinanciëlesituatie zijndenederlandersietsminderpositief,maarookhierissprakevaneenherstel vanhetvertrouwen.inheteerstekwartaalvan2015warenervoorheteerstsinds 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 5 "Het"consumentenvertrouwen"verschaft"actuele"informatie"over"consumentenopvattingen"met"betrekking"tot"de"algemene" economische"ontwikkeling"en"de"financiële"situatie"van"het"eigen"huishouden."de"indicator"van"het"consumentenvertrouwen"is" opgebouwd"uit"vijf"vragen."de"consumenten"worden"gevraagd"naar"hun"mening"over"de"huidige"financiële"situatie,"de" toekomstige"financiële"situatie,"het"oordeel"over"de"huidige"situatie"voor"de"aankoop"van"duurzame"goederen,"de"huidige" economische"situatie"en"op"de"verwachtingen"voor"de"komende"12"maanden."van"iedere"vraag"wordt"het"saldo"van"positieve"en" negatieve"antwoorden"in"procenten"van"het"totaal"aantal"antwoorden"bepaald."het"consumentenvertrouwen"is"het"rekenkundig" gemiddelde"van"de"vijf"vragen."" 10

11 2008weermeerNederlandersdieheteengunstigetijdvindenvoorgrote aankopen,dannederlandersdieditnognietvinden. ii Vakanties VakantiesenreizenzijnergbelangrijkvoorNederlanders.Ditiseenvande redenendatdeconsumentenbijaanvangvandeeconomischecrisisgewoonop vakantieblevengaan.sinds2012neemthetaantalvakantiesdoornederlanders welaf.hoeweleropditmomentsprakeisvaneenlichteconomischherstel,zal ditnietdirecteenpositiefeffecthebbenophetaantalvakantiesendebestedingen tijdensdevakantie.veelconsumentenhebbennamelijkandere(grote)aankopen uitgesteldengevennuvoorrangaandeze somsnoodzakelijke aankopen boveneenvakantie. Alsdepositieveontwikkelingvandeeconomiedoorzet,zullendebestedingenaan vakantiesenaananderevrijetijdsactiviteitenopdenduurweertoenemen.de vakantiemarktblijftopde(middel)langetermijneengroeimarkt. iii Grafiek2 20,0% Ontwikkeling*aantal*binnenlandse*en*buitenlandse*vakan1es*van* Nederlanders* *(x*mln)* 17,5% 17,9% 17,2% 15,0% 12,5% 10,0% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% 2014% Totaal%Binnenland% Totaal%Buitenland% Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek,"Maatwerkrapportage"provincies"2014,"2015." 1.2.Demografischeontwikkelingen Drentheteldeop1januari inwoners.Sinds2012iserinDrenthe,in tegenstellingtotdelandelijketrend,sprakevanbevolkingskrimp.volgensde prognosevandeprovinciedrentheblijfthetaantalinwonerstot2040(heteind vandeprognoseperiode)afnemen,totcirca in2040.hetcentraalbureau voorstatistiekverwachtdatdenederlandsebevolkingindezelfdeperiodeblijft groeien iv. In Drenthe is in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling sinds 2012 sprake van bevolkingskrimp. 11

12 12 Grafiek3 0" 2.000" 4.000" 6.000" 8.000" " " " " " " 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" 350" 400" 450" 500" 550" 600" 2015" 2016" 2017" 2018" 2019" 2020" 2021" 2022" 2023" 2024" 2025" 2026" 2027" 2028" 2029" 2030" 2031" 2032" 2033" 2034" 2035" 2036" 2037" 2038" 2039" 2040" Nederland( Drenthe( Bevolkingsprognose(Drenthe(en(Nederland( ((x(1.000)( Drenthe" Nederland" Bron:"CBS,"Regionale"prognose"2015c2040;"kerncijfers,"regiocindeling"2013,"2015." Hetaantal0Z15jarigenneemtinDrentheindeperiode2015Z2040naarverwachting afmet11.500personen,terwijlhetaantal65zplussersmet48.000groeit.de potentiëleberoepsbevolking(15z65jaar)krimptvolgensdeprognosemetruim eenvijfdetotongeveer personen.per1januari2015wasbijna21%van dedrentsebevolking65jaarofouder.rond2040zal32%vandeinwonersvan Drenthe65jaarofouderzijn,ditaandeelisbeduidendhogerdanhetlandelijk gemiddelde(26%). v HetaantalhuishoudenszalinDrentheindeperiode2015Z2025noggroeien.Deze groeikomtvoorrekeningvanhetaantalhuishoudenszonderkinderen(alleenz staandensamenwonend),hetaantalgezinshuishoudensneemtindezelfde periodeaf. v Grafiek4 0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" 350" 2010" 2015" 2020" 2025" 2030" 2035" 2040" Prognose(ontwikkeling(Drentse(bevolking(naar(lee2ijd( ( (x(1.000)( 0"tot"15"jaar" 15"tot"65"jaar" 65"plus"jaar" Bron:"Provincie"Drenthe,"Bevolkingsprognose"2015,"2015." Deafnamevanbepaaldegroepeninwoners,bijvoorbeeldgezinnenmetkinderen, zorgtervoordatvrijetijdsvoorzieningenonderdrukkomentestaan.echtereen goedaanbodvanvrijetijdsvoorzieningenzorgtervoordateengebiedaantrekkelijk isomtewonen,tewerkenenterecreëren.hetisdus,zowelvoordeeigen inwonersalsvoordeverblijfstoeristenendagrecreanten,vanbelangdatdeze voorzieningeninstandgehoudenworden.

13 1.3.Trendsinvrijetijd Sociaalcultureel DesamenlevingontwikkeltzichsteedsmeerinderichtingvaneensocialesamenZ leving.deovergangvanverzorgingsstaatrichtingparticipatiemaatschappijvraagt meervandebevolking.nederlanderspakkensameninitiatievenop,maarhet aantalurendatdenederlandersvrijtebestedenhebben,zaldoordezeparticipatiez takenwaarschijnlijkafnemen. De ontwikkeling richting een participatiemaatschappij zorgt ervoor dat Nederlanders minder vrij te besteden uren hebben. Nederlandershechtensteedsmeerwaardeaanbelevingenervaringeninplaats vanbezit.juisttijdensdevakantieenvrijetijdsactiviteitenishetvangrootbelang datdeconsumenteneenpositieveervaringhebben.omervoortekunnenzorgen dathettoeristischproductaansluitbijdewensenenbehoeftenvandeverschilz lendegroepenconsumenten,ishetessentieelinzichttehebbenindezewensen enbehoeften.drenthemaakthiervoorgebruikvandeleisureleefstijlen(paragraaf 3.1).Dezesegmentatiemethodegeeftveelinformatieoverhetvrijetijdsgedragen dewensenenbehoeftenvandediversegroepenconsumenten. Elektrischfietsen AlleNederlandershaddenin2013samencirca22,3miljoenfietsen,ongeveereen miljoenvandezefietsenwaseenelektrischefiets.vanallenieuwefietsendie gekochtworden,isongeveereenvijfdeeenelektrischefiets.deverkoopvande elektrischefietsenisindeperiode2007z2013meerdanverdubbeld.deverkoop vananderesoortenfietsenontwikkeldezichjuistnegatief vi. Grafiek5 250# 225# 200# 175# 150# 125# 100# 75# 50# 25# Ontwikkeling*verkoop*nieuwe*fietsen*naar*type*fiets*4*op*basis*van* indexcijfers*(2007=*100)** 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Stadsfiets# Elektrische#fiets# Kinderfiets# Overig# BovagcRai,"Mobiliteit"in"cijfers,"Tweewielers"2014/2015,"2014." SteedsmeerNederlandersbezitteneenelektrischefiets.Ditzorgternietalleen voordatzijgrotereafstandenkunnenafleggen,maarookdatzijonderweg behoeftehebbenaanvoorzieningenzoalsoplaadpunten.daarnaastishetvoor bepaaldemensenmogelijkom,ondankseenhogereleeftijdofzwakkere gezondheid,teblijvenfietsen. 13

14 2 Aanbodvoortoeristenrecreant Het"aanbod"van"een"provincie"of"een"vakantieregio"bestaat"uit"verschillende" onderdelen."het"landschap"is"van"belang"bij"de"keuze"voor"een"bestemming,"maar" ook"het"soort"logiesaccommodaties"en"de"aanwezigheid"van"voorzieningen"zoals" attracties,"musea"of"uitgebreide"fietsmogelijkheden."terwijl"de"ene"consument" voor"drenthe"kiest"vanwege"het"mooie"landschap"of"de"wandelmogelijkheden," kiest"de"ander"voor"de"provincie"vanwege"een"aantrekkelijke"accommodatie"met" de"juiste"voorzieningen."de"volgende"alinea s"gaan"in"op"c"de"ontwikkeling"van"c" het"aanbod"in"de"provincie"drenthe." 2.1.LandschapDrenthe Grafiek6aen6b Landschap Drenthe 2010 Landschap Nederland % 2% 2% 11% 2% 8% 9% 3% 17% 11% 2% 67% Verkeersterrein (semi-) Bebouwd terrein Recreatieterrein Agrarisch terrein Bos en natuur Binnenwater 50% Verkeersterrein (semi-) Bebouwd terrein Recreatieterrein Agrarisch terrein Bos en natuur Binnenwater Buitenwater Bron:"CBS,"Uitgebreide"gebruiksvorm,"per"gemeente"2010,"Statline"2015." Drentheiseengroeneprovincie.In2010bestond85%vandeprovincieuit agrarischterrein,bosennatuurofrecreatieterreinen 6,ditisaanzienlijkmeerdan gemiddeldinnederland(63%). vii Agrarisch terrein bedekt ruim twee derde van Drenthe, 16% van de provincie bestaat uit bos en natuur. ZestienprocentvandeprovincieDrenthebestaatuitbosennatuur,ruimtwee derde(68%)vandenederlandersdiehunvakantieindrenthedoorbrengen omschreefdeverblijfsomgevingalsbosofheide.hoewel67%vandeoppervlakte vandeprovinciebestaatuitagrarischterrein,verbleefslechtséénopdevijf vakantiegangersnaareigenzeggenophetplatteland.mogelijkziendevakantiez gangersookhetgroeneagrarischelandschapalsbosen/ofheide. 6 "Zoals"parken"en"plantsoenen,"sportterreinen,"dagrecreatieterreinen,"volkstuinen,"verblijfsrecreatieterreinen. 14

15 2.2.Aanbodlogiesaccommodaties In2014was7,7%vandelogiesaccommodaties 7 innederlandindrenthegevestigd. Vanalleslaapplekken 8 oplogiesaccommodatiesbevondzich8,3%indrenthe.op 1januari2014teldeDrentheintotaal706hotels,bungalowparken,campingsen groepsaccommodatiesmetintotaal slaapplekken. viii Grafiek7aen7b Logiesaccommoda+es,in, Drenthe,2014, Slaapplekken(in(Drenthe( 2014( 15%$ 26%$ 4%# 5%# 26%# 16%$ 42%$ 65%# hotels$ campings$ huisjesterreinen$ groepsaccommoda9es$ hotels# campings# huisjesterreinen# groepsaccommoda8es# Bron:"CBS,"Accommodaties"en"capaciteit"in"logiesaccommodaties;"logiesvorm"per"regio,"2014"(voorlopige"cijfers),"2015. Ruim 90% van het totale aanbod van slaapplekken in Drenthe is te vinden op campings en in bungalowparken. InDrenthewasin20145%vandeslaapplekkenineenhoteltevinden,landelijk 18%.Hetaandeelslaapplekkeninbungalowparkenenopcampingslagjuistboven hetlandelijkgemiddelde.campingswarenindrenthegoedvoor65%vande slaapplekken,landelijkbevond56%vandeslaapplekkenzichopeencamping. viii Ontwikkelingaanbod Indeperiode2012Z namhettotaleaanbodvanlogiesaccommodatiesin Drenthetoemet3,1%.Dezeontwikkelingligtongeveerinlijnmetdelandelijke ontwikkeling(+3,5%).opvallendisdatindezelfdeperiodehetaantalslaapplekken indrenthemet7,4%afnam.inheelnederlandlaghetaantalslaapplekkenin2014 ongeveerophetniveauvan2012. viii 7 "Bij"combinaties"van"een"hotel/pension"met"een"andere"logiesvorm"of"bij"mengvormen"van"kampeerterreinen,"huisjescomplexen" en/of"groepsaccommodaties,"worden"alleen"die"onderdelen"meegenomen"die"boven"de"waarnemingsgrens"(cbs)"liggen"(hotels," jeugdherbergen"en"jeugdhotels" "5"slaapplaatsen;"kampeerterreinen,"huisjescomplexen"en"groepsaccommodaties" "20" slaapplaatsen),"de"andere"onderdelen"worden"buiten"beschouwing"gelaten."als"de"slaapcapaciteit"van"meerdere"onderdelen"van" de"samengestelde"accommodatie"boven"de"gestelde"waarnemingsgrens"ligt,"wordt"de"accommodatie"beschouwd"en"behandeld" als"twee"(of"meer)"accommodaties."" 8 "Een"slaapplaats"is"ieder"bed"of"andere"ruimte"in"een"logiesaccommodatie"waar"één"persoon"kan"slapen"(een"tweepersoonsbed," telt"dus"als"twee"slaapplaatsen)."op"kampeerterreinen"telt"een"standplaats"voor"vijf"slaapplaatsen,"slaapplaatsen"op"vaste" standplaatsen"tellen"niet"mee." 9 "In"verband"met"een"trendbreuk"(2012)"in"de"Statistiek"Logiesaccommodaties"van"het"Centraal"Bureau"voor"Statistiek"(CBS)," kunnen"de"cijfers"van"2012c2014"niet"vergeleken"worden"met"de"jaren"vóór"2012." 15

16 Grafiek8 Ontwikkeling*aantal*logiesaccommoda1es*in*Drenthe* * 350" 300" 250" 200" 150" 100" 50" 0" 2012" 2013" 2014" hotels" campings" huisjesterreinen" groepsaccommoda9es" Bron:"CBS,"Accommodaties"en"capaciteit"in"logiesaccommodaties;"logiesvorm"per"regio,"2014"(4voorlopige"cijfers),"2015. Erzijnduidelijkeverschillentussendeverschillendeaccommodatievormen.Het aantalhotels,groepsaccommodatiesenbungalowbedrijvennamtoeindeperiode 2012Z2014,terwijlhetaantalcampingsjuistafnam(Z6,5%).Desterkstestijgingis tezienbijhetaantalbungalowbedrijven(+30,3%).dezesterkestijgingzoute makenkunnenhebbenmeteengroeivanhetaantalrelatiefkleinebungalowz bedrijven,bijvoorbeeldbedrijvendieéénoftweegroterehuizenverhuren. Tabel1Ontwikkelingaantalaccommodatiesenslaapplekken2012U Drenthe Nederland Accommodaties Slaapplekken Accommodaties Slaapplekken +3,4% Z0,8% +1,4% +6,3% Z6,5% Z9,7% Z3,7% Z4,8% +30,3% Z3,5% +24,2% +11,1% +9,1% Z3,0% +8,7% +3,5% Bron:"CBS,"Accommodaties"en"capaciteit"in"logiesaccommodaties;"logiesvorm"per"regio,"2014"(voorlopige"cijfers),"2015. Het aantal verblijfsaccommodaties is toegenomen in Drenthe, terwijl het aantal slaapplekken daalde. Dit betekent dat een gemiddelde accommodatie minder slaapplekken telt. HetaantalverblijfsaccommodatiesnamtoeinDrenthe,terwijlhetaantalslaapZ plaatsenjuistisafnam.eengemiddeldelogiesaccommodatieteldein2014circa 10%minderslaapplaatsendanin2012.Ditkankomendoordateencamping 10 "Het"gaat"bij"het"aantal"accommodaties"en"het"aantal"slaapplaatsen"altijd"om"de"som"van"het"aantal"opgerichte"en"het"aantal" stopgezette"bedrijven."mutaties"hebben"relatief"vaak"betrekking"op"de"kleinere"bedrijven."" 16

17 bijvoorbeeldruimereplaatsenaanbiedtofdoordateenbungalowbedrijfeen kwaliteitsslagmaaktenbesluitbepaaldehuisjesnietmeerteverhuren. 2.3.Aanboddagrecreatie BinnenDrenthewasin2014hetgrootstedeelvandebedrijvenindedagrecreatieve sectortevindeninderestaurantzencafésector(74%),landelijklaghetaandeel vandezebeidesectorenop78%.drentheteldetenopzichtevanhetgemiddelde voornederlandrelatiefveelbedrijvenindecategorieën:pretzenthemaparken, zwembadenenmusea. xviiixix Tabel2DagrecreatiefaanbodDrenthe2014 Aantal vestigingen Aandeel Drenthe Aandeel Nederland Restaurants % 43% Cafés % 34% Sporthallen,Zzalen,Zveldenenoverigesportaccommodaties 59 7% 5% PretZenthemaparken 33 4% 1% Zwembaden 30 4% 1% Kunstgalerieën/Zexpositieruimtes 26 3% 3% Musea 26 3% 1% Kermisattracties 18 2% 2% Theaters,schouwburgenenevenementenhallen 10 1% 1% DierenZ/plantentuinen,e.d. 6 1% 1% Bioscopen 4 1% <1% Jachthavens 3 <1% 1% Totaalaantalvestigingen % 100% Bron:"Provincie"Drenthe,"Provinciaal"Werkgelegenheidsregister"(PWR),"2014"en"LISA"2014." Grafiek9 110# Ontwikkeling*dagrecrea/eve*aanbod*3*ves/gingen*3*in*Drenthe*en* Nederland* *op*basis*van*indexcijfers*(2005*=*100)* 105# 100# 100# 95# 90# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014# 94# Drenthe# Nederland# Bron:"Provincie"Drenthe,"Provinciaal"Werkgelegenheidsregister"(PWR),"2014"en"LISA"2014.." Drentheteldein2014ongeveerevenveeldagrecreatievebedrijvenalsin2005. Landelijknamhetaantaldagrecreatievebedrijvenindezelfdeperiodemet ongeveer6%af.delaatstetweejaarwaser,naeenbovengemiddeldpositieve ontwikkelingindejarenervoor,ookindrenthesprakevaneenlichtedaling(z3%) vanhetaantaldagrecreatievebedrijven.dezedalingwerdvooralveroorzaakt dooreendalingvanhetaantalcafés(z5%),landelijknamhetaantalcafésookaf. xix 17

18 3 Deconsument Toeristen"en"recreanten"in"de"provincie"Drenthe"worden"gesegmenteerd"op"basis" van"leisure"leefstijlen."deze"speciaal"voor"de"vrijetijdssector"ontwikkelde" segmentatiemethode"wordt"ook"in"veel"andere"provincies"en"toeristische"regio s" gehanteerd."het"gaat"er"bij"de"leisure"leefstijlen"niet"om"hoe"oud"iemand"is"of" waar"men"vandaan"komt,"maar"om"waar"men"naar"op"zoek"is"tijdens"een"vakantie" of"een"uitstapje."de"verschillende"leefstijlgroepen"hebben"elk"een"kleur."dit" hoofdstuk"gaat"in"op"de"leefstijlen,"maar"besteedt"ook"aandacht"aan"de"meer" traditionele"kenmerken"van"de"toerist"en"recreant." 3.1.SegmentatieopbasisvanLeisureLeefstijlen DeLeisureLeefstijlenzijnontwikkelddoorRECRONenSmartAgent.Basisvoor dezemaniervansegmenterenishetbsrzmodeldatconsumentenindeeltopbasis vanvierbelevingswerelden.roodstaatvoorvitaliteit,geelvoorharmonie,groen voorzekerheidenblauwvoorcontrole. Figuur1BSRUmodelmetde7doelgroepen(leefstijlen)inde4belevingswerelden SmartAgent,"Leefstijlatlas"dagrecreatie"voor"de"provincie"Drenthe"2011"en"SmartAgent,"Vakantie"in"Nederland,"Nederlanders"en" de"vakantie"in"eigen"land."de"leefstijlgerichte"benadering,"2014. Vakantiegangersenrecreantenwordengesegmenteerdopbasisvanhunspecifieke kenmerkenenlevensstijl 11.Ditlevert binnenhetbsrzmodel zeven doelgroepen(kleuren)op,waarvansommigenopdegrenzenvande belevingswerelden. ix x 11 "In"2013"is"de"leefstijlindeling"van"de"binnenlandse"vakantiegangers"veranderd"ten"opzichte"van"de"jaren"vóór"2013."Belangrijkste" verandering"is"dat"de"basis"van"de"segmentatie"nu"niet"meer"alleen"de"vakantiegangers"op"campings"en"in"bungalowparken"betreft," maar"álle"binnenlandse"vakantiegangers." 18

19 OnderstaandetabelgeefteenoverzichtvandeverschillendeLeisureLeefstijlen metperleefstijleenkorteomschrijving. Tabel3aLeisureLeefstijlen UitbundigGeel GezelligLime RustigGroen Ingetogenaqua Joviaal, spontaan, vrolijk, energiek en enthousiast Uitbundiggelevakantiegangerszijngezellige,vlottemensen. Zijgenietenvanhetlevenenvindenhetbelangrijkomdat samenmetanderentedoen.zehoudenenerzijdsvanstrandz enzonvakanties,maarzoekendaarnaastookgraagdebosen heideop.drenthe,zuidzhollandennoordzbrabantworden tijdensbinnenlandsevakantiesrelatiefveelbezochtdoordeze groep. Vriendschap en genieten van het leven GezelligLimevakantiegangerszijnspontane,gezelligeen zachtaardigemensen.zijrecreërenomeven deboeldeboel tekunnenlaten.samenmethetgezinopvakantieopeen campingofineenbungalowofuitstapjesvanafhethuisadres makenisbelangrijkvoordezegroep.gelderland,limburg, NoordZBrabantenDrenthezijnpopulairebinnenlandse bestemmingen. Lekker buiten zijn in een vertrouwde omgeving DeRustigGroenevakantiegangerisserieus,nuchteren bedachtzaam.zijzoekengraaghetvertrouwdeop,duseen vakantieineigenlandof lekkerthuisblijven spreekthenaan. Zegenietengraagwandelendoffietsendvandenatuurenzijn geïnteresseerdinmuseaofbezienswaardigegebouwen. Hotelsencampingszijnrelatiefpopulair.Vanwegehun behoefteaanrust,vermijdenzemeestaldeschoolvakanties. Behulpzaam, sympathiek en geïnteresseerd Alshetomvakantievierengaat,danzijncultuurennatuur belangrijketrefwoordenvoordeingetogenaqua vakantieganger.hetzijnserieuze,evenwichtigeeneerlijke mensen.zijervarengraageengevoelvanvrijheidinde natuur,maardoenookgraagkennisop bijvoorbeeldvan andereculturen.vaakwordtalsaccommodatievooreen hotelofeenlosseaccommodatie(nietopeenpark)gekozen. 19

20 Tabel3bLeisureLeefstijlen 12 Comfortabelenluxeblauw Kritisch, zelfbewust en zelfverzekerd Blauwevakantiegangersleidenvaakeendrukleven.Tijdens devakantiewillenzetijdvoorzichzelf,partnerenvrienden. Blauwerecreantenhoudenvaneenluxeomgevingen exclusiviteit.tijdenseenbinnenlandsevakantiegaanzegraag naarhetstrandofnaarmerenenplassen.een verwenvakantieofstedentripspreekthenookaan.als accommodatiehebbenzijdevoorkeurvooreencomfortabel hotelofbungalowpark. Sportiefenavontuurlijk Paars Cultureeleninspirerend rood Zichzelf ontplooien, avontuur en uitdaging Paarsevakantiegangerszijnrationeelenonafhankelijk.Zezijn graagsportiefenactiefbezig,willennieuwedingen meemaken,andereculturenlerenkennenenzoekenhet avontuurop.zeverblijvenbijvoorkeurineenhotelletje,maar eenjeugdherbergofalternatieveaccommodatieisook geliefd.naastdeactievevakantieszoekenzesomsookwat meerluxe,bijvoorbeeldtijdenseenstedentrip. Anders dan anders, actief, cultuur en uitgaan Rodevakantiegangerszijnopzoeknaaruitdagingenen avontuur.zezijnintelligentenassertiefenwillengraaguniek zijn.zegaanhetliefstverweg,omnieuwedingenmeete makeneninspiratieoptedoen,ookeenstedentripspreekthen aan.zehoudenvancultuurenuitgaan.rodevakantiegangers gaangraagmetvriendenopvakantie,maarstaanlieverniet metnogmeermensenopeenpark. ix Meerinformatieoverdezedoelgroepen zoalspopulaireactiviteiten,mediagebruik, lidmaatschapsocialenetwerken istevindenopwww.drenthe.nl/kleurbekennen. 12 "De"namen"van"de"Blauwe,"Paarse"en"Rode"dagrecreanten"wijken"iets"af"van"de"namen"van"de"Blauwe,"Paarse"en"Rode" vakantiegangers."in"de"opsomming"wordt"gebruik"gemaakt"van"de"omschrijving"zoals"gebruikt"bij"de"vakantiegangers." 20

21 3.2.ProfielinwonersDrenthe Grafiek10enkaart1 InwonersDrentheenDrentsegemeentennaarLeisureLeefstijl(dagrecreatie)engemeenten Drentheopbasisvandemeestvoorkomendeleefstijlgroep Bron:"SmartAgent,"Leefstijlatlas"dagrecreatie"voor"de"provincie"Drenthe"2011."Kaart:"Provincie"Drenthe,"bewerking"De"Afdeling" Onderzoek." Drenthe heeft relatief veel inwoners die tot Gezellig Lime leefstijlgroep behoren. Leefstijl 14 Ruimeenkwart(27%)vandeinwonersvandeprovincieDrenthehoortqua LeisureLeefstijlbijdeGezellig"Limeconsumenten,ditismeerdangemiddeldin Nederland(24%).Bijnaéénopdevijf(19%)inwonersvanDrentheisUitbundig" Geel,"ditligtietsbovenhetgemiddeldeinNederland(18%).Hetaantal Ondernemend"PaarseconsumentenblijftinDrentheachterbijhetlandelijk gemiddelde(drenthe5%,landelijk9%). ix " " 13 "De"meest"recente"beschikbare"gegevens"over"de"Leisure"Leefstijlen"van"de"inwoners"hebben"betrekking"op"2011."Aangenomen" kan"worden"dat"hier"in"de"periode"2011c2015"geen"grote"verschuivingen"hebben"plaatsgevonden." 14 "Het"leefstijlprofiel"van"de"inwoners"van"Drenthe"is"gebaseerd"op"hun"dagrecreatie"gedrag." 21

22 DekaartopdevorigepaginalaatziendaterwelverschillenzijntussendeDrentse gemeenten,maardatinhetmerendeelvandegemeentendegezellig"limezgroep hetgrootstis.uitzonderingenzijnemmenencoevordenwaarrelatiefveel Uitbundig"GeleconsumentenwonenenTynaarloenAaenHunzewaarde IngetogenAquagroephetgrootstis. Detaartdiagrammenindekaartgevendeverhoudingpergemeenteweer.Indien eengemeenteeensignificanthogeraandeelinwonersmeteenbepaaldeleefstijl heeft,ishetpercentageinhetdiagramineengroterlettertypeweergegeven. Bijvoorbeeld:inMeppelisGezellig"Limedegrootstegroep(24%vande bevolking),maardegemeenteteltsignificantmeerrustig"groene(21%)en Cultureel"en"inspirerend"Rodecinwoners(13%)dangemiddeldinNederland. ix Herkomstdagrecreanten HetgrootstedeelvandeNederlanders(79%)diein2012Z2013eenvrijetijdsZ activiteit 15 vanafhethuisadresuitvoerdenindrenthe,kwamuitdrenthezelf.na DrenthewarenGroningen(9%),Friesland(3%)enOverijssel(2%)debelangrijkste herkomstprovinciesvandagrecreantenindrenthe. xi " " Vier van de vijf Nederlanders die recreëerden in Drenthe kwam uit Drenthe. Recreanten van buiten de eigen provincie kwamen relatief vaak uit Groningen. 3.3.ProfielbinnenlandsetoeristischevakantiegangersDrenthe HetprofielvandebinnenlandsetoeristischevakantiegangerinDrenthekomtin hoofdlijnenovereenmetdatvandegemiddeldebinnenlandsetoeristische vakantieganger.degrootstegroepvakantiegangersbestaat,zowelinnederland alsindrenthe,uituitbundig"gelepersonen. xii Gezellig"Lime,Comfortabel"en"Luxe"BlauweenRustig"Groeneconsumentenkozen in2014relatiefvaakvoordrenthealsbestemmingvoorhunbinnenlandse vakantie."de"sportief"en"avontuurlijk"paarseconsumentbezochtdrenthejuist minderdangemiddeld. ix Gezellig Lime, comfortabel en Luxe Blauwe en Rustig Groene consumenten kiezen relatief vaak voor een vakantie in Drenthe. 15 InclusiefvoorZennatransport. 22

23 23 Grafieken11aU11bU11c LeisureLeefstijlenbinnenlandsetoeristischevakantiegangers 30%$ 19%$ 13%$ 13%$ 7%$ 8%$ 10%$ 1%$ Drenthe'2013' Geel$ Lime$ Groen$ Aqua$ Paars$ Rood$ Blauw$ Niet$bekend$ 27%$ 20%$ 16%$ 12%$ 6%$ 8%$ 11%$ 1%$ Drenthe'2014' 26%$ 18%$ 14%$ 14%$ 9%$ 9%$ 9%$ 1%$ Nederland(2014( " Bron:"NBTCcNIPO"Research,"Continu"Vakantieonderzoek"2013/2014,"2015." HetaantalRustig"Groenevakantiegangersistenopzichtevan2013gestegenmet 11%.HetaantalComfortabel"en"Luxe"Blauwevakantiegangerslagin2014eveneens bovenhetniveauvan2013(+2%).drentheontvingin2014ongeveereenvijfde mindersportief"en"avontuurlijk"paarseeningetogen"aquavakantiegangersdan eenjaareerder. Vakantiesnaarleeftijd Grafiek12 9%# 11%# 3%# 5%# 5%# 13%# 14%# 23%# 16%# 14%# 12%# 3%# 4%# 5%# 17%# 12%# 18%# 15%# 0%# 5%# 10%# 15%# 20%# 25%# 30%# 0-#5#jaar# 6-14#jaar# 15-18#jaar# 19-24#jaar# 25-29#jaar# 30-39#jaar# 40-49#jaar# 50-64#jaar# 65+###jaar# Toeris'sche*binnenlandse*vakan'egangers*in*Drenthe*en* Nederland*naar*lee6ijd*(gemiddelde*2012=2014)* Drenthe# Nederland# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO),"2012/2014,"2015." DeprovincieDrenthewasdeafgelopenjarenbovengemiddeldpopulaironder gezinnenmetjongekinderen.degroepnederlandersvan50z64jaarwasonder devakantiegangersindrenthejuistondervertegenwoordigd.

24 Gezinnen met jonge kinderen kiezen vaker dan gemiddeld voor een vakantie in Drenthe. Tenopzichtevan2005isinDrenthemetnamehetaantalvakantiesvan0Z5Zjarigen (+51%)envan65Zplussers(+38%)sterkgestegen.Landelijknamhetaantal vakantiesdoor65zplusserseveneensinomvangtoe(+42%),maarlaghetaantal vakantiesvan0z5zjarigenongeveerophetniveauvan2005.opvallendisdedaling vanhetaantalvakantiesdoor50z64jarigenindrentheindeperiode2011z2014. LandelijkbleefhetaantalvakantiesdoorNederlandersindieleeftijdscategoriein dezelfdeperiodenamelijkredelijkconstant. xii Grafiek13a # 140# 120# 100# 80# 60# Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Drenthe*naar*lee6ijd*2005;2014*obv*indexcijfers*(2005*=*100)* 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,"2015. Grafiek13b 150# 140# 130# 120# 110# 100# 90# 80# 70# 60# 151# 138# 98# 95# 92# 89# 74# 142# 125# 109# 100# 92# 85# 77# 0,#5#jaar# 6,14#jaar# 15,29#jaar# 30,39#jaar# 40,49#jaar# 50,64#jaar# 65+###jaar# Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Nederland*naar*lee6ijd*2005;2014*obv*indexcijfers*(2005*=*100)* 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014," ,#5#jaar# 6,14#jaar# 15,29#jaar# 30,39#jaar# 40,49#jaar# 50,64#jaar# 65+###jaar# 16 Indegrafieken13aen13bzijndeleeftijdscategorieën15Z18,19Z24en25Z29jaarsamengevoegdtotdecategorie15Z29jaar. 24

25 Gezinssituatie Grafiek14 Toeris'sche*binnenlandse*vakan'es*in*Drenthe*en*Nederland** naar*gezinssitua'e*(gemiddelde*2012=2014)* 2=persoonshuishoudens#(35+#jaar)# 2=persoonshuishoudens#(t/m#34#jaar)# Gezinnen#met#kinderen#(13#=#17#jaar)# 4%# 5%# 5%# 7%# 38%# 43%# Gezinnen#met#kinderen#(6#=#12#jaar)# Gezinnen#met#kinderen#(0#=#5#jaar)# Eenpersoonshuishoudens# 16%# 15%# 20%# 7%# 11%# 31%# Drenthe# Nederland# 0%# 5%# 10%# 15%# 20%# 25%# 30%# 35%# 40%# 45%# 50%# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO),"2012c2014,"2015." Drenthewerdin2012Z2014hetmeestbezochtdoorNederlandersdiedeel uitmakenvaneentweepersoonshuishoudenvan35jaarofouder.hetaandeel vandezegroepwasindrentheechterwelkleinerdangemiddeldinnederland. Opvallendishetgroteaandeelgezinnenmetkinderenvan0tot5jaar.Drievande tienvakantiesindrenthewerdondernomendoordezegroep,ditisruimanderhalf keerzoveelalshetlandelijkgemiddelde. Groepsgrootte NederlandsevakantiegangersbezochtenDrenthein2014metgemiddeld4,2 personen.ditissignificantmeerdande3,7personenwaareengemiddeld binnenlandsreisgezelschapuitbestond. xii De gemiddelde groepsgrootte is in Drenthe significant groter dan gemiddeld in Nederland. Drievandetien(29%)binnenlandsetoeristischevakantiegangersinDrenthe warenmetzijntweeënopvakantie.ditwassignificantminderdanhet gemiddeldevoornederland(42%).drenthewerdbeduidendvakerdangemiddeld bezochtdoorgroepenvanzesofmeerpersonen. 25

26 Grafiek15aen15b AantalpersoneninreisgezelschapU2014 Drenthe'2014' Nederland(2014( 28%# 2%# 29%# 20%# 3%# 8%# 42%# 9%# 11%# 18%# 21%# Alleen# 2#personen# 3#personen# 4#personen# 5#personen# 6#personen# Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015. Degrafieken16a(Drenthe)en16b(Nederland volgendepagina)latenvoorde periode2005z2014deontwikkelingvanhetaantalbinnenlandsetoeristische vakantiesnaardegroottevanhetreisgezelschapzien. Tenopzichtevantienjaargeledenheeftmetnamehetaantalvakantiesvan reisgezelschappenvandriepersonenzichindrenthepositiefontwikkeld.het aantalvakantiesdatmetzijntweeënisondernomengroeidetotenmet2013, maarlietin2014eendalingzien.landelijkzettedestijgingvanhetaantal vakantiesmettweepersonenookin2014door.voordereisgezelschappenvan vierpersonengeldtdaterindrenthe,naeensterkegroeiindeperiode2010z 2012,erin2013en2014sprakewasvaneensterkedalingvanhetaantalvakanZ ties.landelijkneemthetaantalvakantiesmetvierpersonenaljarenlichtaf. xii Grafiek16a Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*vakan/es*in*Drenthe*naar* groo4e*reisgezelschap*2005:2014*obv*3:jaarsgemiddelden* (x1.000)* 9%# 500" 400" 300" 200" 100" Alleen" 2"personen" 3"personen" 4"personen" 5"personen" 6"personen" 0" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"

27 Grafiek16b Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*vakan/es*in*Nederland*naar* groo5e*reisgezelschap*2005;2014*obv*3;jaarsgemiddelden* (x1.000)* 7.000" 6.000" 5.000" 4.000" 3.000" 2.000" 1.000" 0" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015. Alleen" 2"personen" 3"personen" 4"personen" 5"personen" 6"personen" Circa één op de acht vakanties die in een groep van zes of meer personen ondernomen wordt heeft Drenthe als bestemming. InDrenthewordenrelatiefveelvakantiesdoorgebrachtingroepenvanzesof meerpersonen.delaatstejareniserindrenthewelsprakevaneenlichtedaling, maardezedalingisbeduidendkleinerdangemiddeldinnederland.drenthehad in2014voorwatbetrefthetaantalvakantiesingroepenvanzesofmeer personeneenmarktaandeelvan12,3%. xii Herkomst DrenthewordthetmeestbezochtdoortoeristischevakantiegangersuitZuidZ Holland;gemiddeldkwamZindeperiode2012Z2014Z22%vandebinnenlandse vakantiegangersuitdezeprovincie.zuidzhollandisookdeprovinciemetde meesteinwoners;21%vandenederlanderswoontindezeprovincie.nazuidz HollandzijnNoordZHolland(16%),Gelderland(12%)enOverijssel(10%)de belangrijksteherkomstprovinciesvanvakantiegangersindrenthe. xii Bijna 40% van de binnenlandse toeristische vakantiegangers in Drenthe, kwam in 2014 uit Zuid- of Noord-Holland. InwonersvanFriesland,Groningen,OverijsselenFlevolandkiezenrelatiefvaker voordrenthealsvakantiebestemmingdaninwonersuitderestvannederland. VoordeGroningersenFriezenstondDrenthein2014opdeeersteplaatsvande binnenlandsevakantiebestemmingen.13,5procentvandegroningersen15,6% vandefriezenbrachtin2014hunbinnenlandsevakantieindrenthedoor.onder Zeeuwen,LimburgersenBrabanderswasDrentheminderpopulairalsbestemming voorbinnenlandsevakanties. xii 27

28 Tabel4Herkomstprovinciebinnenlandsetoeristischevakantiegangers2012U2014enaantalinwonersper provincie2014(in%) Drenthe Nederland Aantalinwoners (2013) Groningen 5,5% 3,5% 3,5% Friesland 6,6% 4,5% 3,8% Drenthe 3,7% 2,8% 2,9% Overijssel 10,0% 7,4% 6,8% Flevoland 3,6% 2,6% 2,4% Gelderland 11,6% 13,2% 12,0% Utrecht 7,1% 8,1% 7,4% NoordZHolland 15,5% 15,0% 16,3% ZuidZHolland 22,2% 21,9% 21,3% Zeeland 1,4% 2,3% 2,3% NoordZBrabant 9,2% 13,5% 14,7% Limburg 3,5% 5,1% 6,7% 100% 100% 100% Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO),"2012c2014,"2015,"CBS,"Bevolking"naar"leeftijd"en"regio,"2014,"2015." Bijna de helft van de vakantiegangers in Drenthe komt uit Zuid-Holland, Noord-Holland of Gelderland. Waardering Nederlandsetoeristischevakantiegangerszijnoverhetalgemeenpositiefover hunvakantiesineigenland.eenvakantieindrenthewerdin2014gemiddeldmet een8,1beoordeeld,eengemiddeldebinnenlandsevakantiescoordeeen8,2. Grafiek17 Tevredenheid)over)prijs.)en)kwaliteitsaspecten)en)algemeen) oordeel)over)binnenlandse)toeris8sche)vakan8es)2014) (in)rapportcijfers)) Algemeen$oordeel$ Prijsniveau$boodschappen$ Prijsniveau$horeca$ Kwaliteit$accommoda;e$ Kwaliteit$dienstverlening$ 6,9$ 7,1$ 7,1$ 7,2$ 8,1$ 8,2$ 7,9$ 7,8$ 7,8$ 7,8$ Drenthe$ Nederland$ 5,0$ 6,0$ 7,0$ 8,0$ 9,0$ Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015. DeprijsZenkwaliteitsaspectenwerdeninDrentheenNederlandongeveergelijk beoordeeld.alleenoverhetprijsniveauvandeboodschappenwarendevakantiez gangersindrenthemindertevredendangemiddeld. xii 28

29 Mediagebruik Hetmerendeel(92%)vandeNederlandersdiein2014inDrentheopvakantie geweestzijn,luistertregelmatignaarderadio.onderstaandetabelgeefteen overzichtvandezenderswaarhetmeestnaargeluisterdwordt. Tabel5Populairsteradiozendersonderbinnenlandsevakantiegangers DrentheenNederlandin2014(in%) Drenthe Nederland SkyRadio 25% 25% Radio538 22% 22% QMusic 21% 19% Radio1 18% 21% 100%NL 18% 12% Radio3FM 17% 17% Lokale/regionaleomroep 14% 15% RadioVeronica 12% 9% Radio2 11% 15% Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015." SkyRadioiszowelinDrenthealsinheelNederlandhetpopulairst,ongeveereen kwartvandetoeristenluistertweleensnaarskyradio.denederlandersdiein 2014inDrenthewarenluisterensignificantvakerdangemiddeldnaar100%NLen RadioVeronica.OpRadio2wordtsignificantmindervaakdangemiddeld afgestemddoordedrenthegangers. Tabel6Krantenabonnementenonderbinnenlandsevakantiegangers DrentheenNederlandin2014(in%en 5%) Drenthe Nederland RegionaalDagblad 20% 20% Telegraaf 10% 9% ADZAlgemeenDagblad 9% 9% Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015." Hetkrantenleesgedragvandevakantiegangerdiein2014inDrentheopvakantie geweestis,wijktweinigafvandatvandegemiddeldebinnenlandsevakantiez ganger.devolkskrantwordtminderdangemiddeldgelezendoornederlanders dieindrentheopvakantiegaan,terwijlhetaandeeltrouwlezersietsbovenhet gemiddeldevoornederlandligt. 29

30 4 VerblijveninDrenthe Dit"hoofdstuk"geeft"inzicht"in"het"aantal"vakanties"en"overnachtingen"van"toeristen" in"drenthe."daarbij"wordt"voor"de"binnenlandse"vakanties"onderscheid"gemaakt" tussen"toeristische"vakanties 17 "en"vakanties"op"een"vaste"standplaats 18."Voor"de" grafieken"is"steeds"alleen"gebruik"gemaakt"van"de"cijfers"over"de"toeristische" vakanties."bij"de"paragraaf"over"verblijfsbezoek"uit"het"buitenland"wordt"bewust" niet"over" vakanties "of" toeristen "gesproken,"omdat"deze"cijfers"zowel"betrekking" hebben"op"toeristisch"als"zakelijk"bezoek."" 4.1.VakantiesvanNederlanders Nederlandershebbenintotaalin2014circa1,5miljoenvakantiesenruim7,8 miljoennachtendoorgebrachtindrenthe.hetmerendeel(84%)vandeze vakantieswarentoeristischevakanties,derestvandevakanties(16%)werdin 2014opeenvastestandplaatsdoorgebracht. xii Grafiek " 1.600" 1.400" 1.200" 1.000" 800" 600" 400" 200" 0" Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Drenthe* *(x*1.000)* 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,2015." Het aantal vakanties in Drenthe nam in 2013 en 2014 af tot ongeveer het niveau van Tot2012waserinDrenthesprakevaneenbovengemiddeldsterkegroeivanhet aantaltoeristischebinnenlandsevakanties.vanaf2013namzowelindrenthe,als innederlandhetaantalvakantiesaf.indrenthedaaldehetaantalvakantiesin 2013en2014sterkerdanhetlandelijkgemiddelde Toeristische"vakantie"="bezoek"met"minimaal"één"overnachting"aan"een"accommodatie"die"niet"je"hoofdverblijf"is"en"die"niet"in" eigen"bezit"is"(niet"met"een"zakelijk"motief)." 18 Vaste"standplaatsvakantie"="bezoek"met"minimaal"één"overnachting"aan"een"accommodatie"die"niet"je"hoofdverblijf"is,"maar" die"wel"in"eigen"bezit"is"(niet"met"een"zakelijk"motief). 19 Er"is"een"duidelijk"verschil"in"de"ontwikkeling"gemeten"door"het"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"en"de"Statistiek" Logiesaccommodaties"(SLA)"van"het"CBS."In"de"inleiding"van"dit"rapport"wordt"hier"een"korte"toelichting"op"gegeven. 30

31 Marktaandeel Dejaren2011en2012warentopjarenvoorDrenthe,hetmarktaandeelvande provinciesteegtotruimbovende10%.in2014haddrenthe voorwatbetreft hetaantaltoeristischebinnenlandsevakanties eenmarktaandeelvan9,1%. DrenthestondhiermeebinnenNederlandopdevijfdeplek nagelderland, Limburg,NoordZHollandenNoordZBrabant. De provincie Drenthe blijft binnen Nederland qua vakanties op de vijfde plek staan, na Gelderland, Limburg, Noord-Holland en Noord-Brabant. Concurrerendeprovincies Inonderstaandegrafiekwordtdeontwikkelingvanhetaantaltoeristische binnenlandsevakantiesindrenthevergelekenmetdeontwikkelinginde provinciesmeteenconcurrerendaanbodenmetdeontwikkelingindeandere noordelijkeprovincies. Grafiek " 2.250" 2.000" 1.750" 1.500" 1.250" 1.000" 750" 500" 250" 0" Ontwikkeling*aantal*toerisi/sche*binnenlandse*vakan/es*in*Drenthe* vergeleken*met*concurrerende*provincies*(x*1.000)* 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Gelderland" Limburg" Noord<Brabant" Drenthe" Overijssel" Friesland" Groningen" Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,"2015. Indegrafiekisteziendathetaantaltoeristischebinnenlandsevakantiesin Drenthezichindeperiode2005Z2012positieverontwikkeldedanindeandere provincies.indeperiode2013z2014daaldehetaantalvakantiesindrenthejuist sterkerdangemiddeld. Erzijnin2014ongeveerevenveelvakantiesinDrenthedoorgebrachtalsin2005. InGelderland,LimburgenOverijsselligthetaantalvakantiesin2014eveneens ongeveerophetniveauvan2005.groningenenfrieslandontvingenin2014 minder(respectievelijkz7%enz9%)binnenlandsetoeristischevakantiegangers dantienjaareerder.alleeninnoordzbrabantwaserdeafgelopentienjaarsprake vaneenstijginghetaantalvakanties. xii 31

Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers. (versie 31 juli 2014)

Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers. (versie 31 juli 2014) Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers 2014 (versie 31 juli 2014) Colofon Dit is een uitgave van de Provincie Drenthe Auteur: Monica Wagenaar, De Afdeling Onderzoek www.deafdelingonderzoek.nl Grafische

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31

RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 RECRON Leisure Leefstijlen - Gastenboek Verblijfsrecreatie - deel 2 31 64 COMFORTABEL EN LUXE BLAUW 10,4% Verzorgd en verwend worden Tijd voor mezelf Exclusiviteit, luxe omgeving Autovakantie/Cruisevakantie

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl info@gdindex.nl 0317-750645 1 De GDI omvat de 3 dimensies van duurzaamheid: Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug

Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug Leefstijlen in Utrechtse Heuvelrug Joost Nicasie Advies Oude Rijksstraatweg 17 3941 BP DOORN 0343-880960 www.areaaladvies.nl Programma > Inleiding leefstijlen > Van vier leefstijlen naar zeven belevingswerelden

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Verblijfsrecreatie 5 november 2012

Verblijfsrecreatie 5 november 2012 Verblijfsrecreatie 5 november 2012 Welkom 1. Opening 2. Voorstelrondje 3. Inleiding - Terugblik - Doel van de avond - Leefstijlen(onderzoek) 4. Inleiding Verblijfsrecreatie - Verblijfsrecreatieparadox

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Welkom in de Experience Economy! Het aanbod is eindeloos. Dus gaat de consument op zoek naar iets bijzonders.

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Toeristische Trendrapportage Limburg 2003. Opdrachtgever:

Toeristische Trendrapportage Limburg 2003. Opdrachtgever: Toeristische Trendrapportage 2003 Toeristische Trendrapportage 2003 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Uitgave: juni 2004 Jaarlijkse rapportage over het se aanbod van verblijfsaccommodaties, de

Nadere informatie

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018 Basisscholen in krimpgebieden in 2017/2018 In welke provincies sluiten de meeste basisscholen? Aan het begin van 2017/2018 zijn in Groningen, Zeeland, Limburg en Flevoland rond 2% van de basisscholen gesloten

Nadere informatie

RIC Leefstijlmethode

RIC Leefstijlmethode RIC Leefstijlmethode Optimaliseringsinstrument voor marketing en productontwikkeling 1 INTRODUCTIE Ernst Ossewaarde Jan Jaap Thijs Tinco Lycklama Suzanne van Laar 2 1 Selectie projecten Publiek > o.a.

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren

Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Nederlandse vakantiegangers en (dag)recreanten Onderzoek naar hun wensen en voorkeuren Geel, groen, rood of..? Doelgroepen kiezen en kleur bekennen! Het belang van inzicht in leefstijlen Wie van deze mannen

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Vrijetijdseconomie Drenthe (versie oktober)

Feiten en Cijfers Vrijetijdseconomie Drenthe (versie oktober) Feiten en Cijfers Vrijetijdseconomie Drenthe 2013 (versie oktober) Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe Auteur: Monica Wagenaar, De Afdeling Onderzoek www.deafdelingonderzoek.nl Grafische

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik Carola Simon

Bijlagen hoofdstuk 2 Demografie en ruimtegebruik Carola Simon Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

(* *) (* WAARDEN GEVEN AAN VARIABELEN DIE NODIG ZIJN BIJ BEREKENEN DYNAMIEK LTV (GEBEURT IN MODEL) *) (* *)

(* *) (* WAARDEN GEVEN AAN VARIABELEN DIE NODIG ZIJN BIJ BEREKENEN DYNAMIEK LTV (GEBEURT IN MODEL) *) (* *) (* *) (* WAARDEN GEVEN AAN VARIABELEN DIE NODIG ZIJN BIJ BEREKENEN DYNAMIEK LTV (GEBEURT IN MODEL) *) (* *) (* BEDRIJVENTERREINEN *) (* OPGEVEN OF MUTATIE VOOR LTV VOOR EEN BEPAALD JAAR BEKEND IS *) SAMPLE

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld Oldebroek Hattem Elburg Heerde Harderwijk Nunspeet Epe Ermelo Putten vitale vakantieparken op de noord-veluwe De gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland

Nadere informatie

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Brondatum: september 15 Publiciatiedatum: februari 1 Uitgevoerd door Salman Khawaja (HMNISC) voor Stichting Ontiwkkeling Vrouwen

Nadere informatie

REISOVERZICHT ZOMER 2016

REISOVERZICHT ZOMER 2016 REISOVERZICHT ZOMER 2016 Europa Wat kost een nacht in..? Mediaanprijzen vakantieverblijven in Europa Zomer 2016 De duurste bestemming is Zwitserland Een overnachting in Zwitserland kost gemiddeld 141.

Nadere informatie

De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%).

De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%). 1 Supermarktomzet stijgt in november wederom licht. Online omzet supermarkten blijft nog achter bij Foodspeciaalzaken. Innovators nemen voortouw in online. De supermarktomzet is in november 2014 met 0.8%

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Jaar 2017 1 3,2 % omzetgroei voor supermarkten in 2017. Omzetstijging waarde kassabon, mede door toenemend belang online. Bijna 1,1 miljard online supermarktomzet in 2017. Recordomzet

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Pleziervaren in Overijssel

Pleziervaren in Overijssel Pleziervaren in Overijssel Voorpublicatie van de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar pleziervaarders in de vaarprovincie Overijssel gehouden in de zomer van 2012 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Social media gebruik in Nederland, per leefstijlgroep. Uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen, ingetogen aqua en avontuurlijk paars

Social media gebruik in Nederland, per leefstijlgroep. Uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen, ingetogen aqua en avontuurlijk paars Social media gebruik in Nederland, per leefstijlgroep Uitbundig geel, gezellig lime, rustig groen, ingetogen aqua en avontuurlijk paars 2012 Inleiding De volgende sheets bevatten informatie over hoeveel

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen 4 November 2014 Tinco Lycklama Waarom zijn we bij elkaar? Aanleiding: meer bezoekers, meer bestedingen, sterkere en onderscheidende positionering; Door:

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Zwolle, 7 april 2016 Algemene info België Belgische bevolking 2015 Vlaanderen : 57% Wallonië : 32% Brussel : 11% Totaal : 11,3 milljoen

Nadere informatie

pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak

pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak pagina Besta je zonder beoordelingen? Marthijn Tabak Resultaten: Naamsbekendheid Zoover Vraag: Welke beoordelingssite ken je? Naamsbekendheid Zoover steeg 15% sinds 2012 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Nadere informatie

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug Economisch belang en positie van de sector Cynthia Briesen 2 april 2013 Inhoud Inleiding Economisch belang Aanbod en ruimtegebruik Werkgelegenheid en toegevoegde

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

ONDERZOEKSSAMENVATTING

ONDERZOEKSSAMENVATTING ONDERZOEKSSAMENVATTING Fit For Free sportieve voornemens NL 2016 Onderzoek uitgezet onder 1000 Nederlanders in december 2015 door PanelWizard. Onderzoeksresultaten onder embargo tot 4 januari 2016 06:00

Nadere informatie

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014 Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 214 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw % Man

Nadere informatie

Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist. Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017

Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist. Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017 Cultuur en erfgoed door de ogen van de toerist Jan Jaap Thijs & Annemiek Riefel Inspiratiesessie, 9 maart 2017 Ondernemers aan het woord Eerste resultaten Opbouw Creatief en inspirerend Rood: 6,1% (gemiddeld

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2015

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2015 Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 215 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw % Man

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers

Vrijetijdseconomie Drenthe Feiten en cijfers Vrijetijdseconomie Feiten en cijfers 2016 Colofon Dit is een uitgave van de Provincie Auteur: Monica Wagenaar, De Afdeling Onderzoek www.deafdelingonderzoek.nl Grafische vormgeving omslag: Grafische Diensten

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB fjssk!lmeerpolders W E R K D O C U M E N T VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN door J.A.P. v. Groenestein 1982-273 Bco november 8132 S T E R I E V A N V E R K E

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

MOTORbeurs Utrecht 2013

MOTORbeurs Utrecht 2013 MOTORbeurs Utrecht 2013 Kerncijfers & bezoekersprofiel 2 Kerncijfers Aantal bezoekers: 90.325 Aantal deelnemers: 322 Netto beursoppervlakte: 24.250 m2 7 van de deelnemers uit 2012 heeft ook in 2013 aan

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006

Bedrijfsprofiel. Wegrestaurants in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 Bedrijfsprofiel Wegrestaurants in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies Januari 2006 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Toekomstvisie bedreigingen

Nadere informatie

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 De vragenlijst is in de periode van 6 t/m 15 augustus 2012 afgenomen De Resultaten: 1. In welke

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties. Prijs per m² GBO in mediaan 2017

Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties. Prijs per m² GBO in mediaan 2017 Woningen Provincie/Gemeenten Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties woningen woningen. Provincie Drenthe Assen 67.700 31.400 Woningvoorraad 32.900 33.700 33.700 Tussenwoning 448 16,7 166.000

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie