Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)"

Transcriptie

1 Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

2 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus KZ Arnhem internet: Auteurs: Drs. M. Nouwt, Adviseur Regionale Economie (vrijetijdseconomie) Drs. E.A.F. Hammink, Beleidsmedewerker Economisch Onderzoek Voor vragen en/of opmerkingen contact opnemen met: Mira Nouwt T (026) F (026) Arnhem, voorjaar Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten of andere onvolkomenheden in deze publicatie.

3 Inhoudsopgave Inleiding...4 Hoofdstuk 1: Toeristisch-recreatieve nota...5 Hoofdstuk 2: Beschikbaar budget voor toerisme en recreatie...7 Hoofdstuk 3: Toeristenbelasting...10 Hoofdstuk 4: Werkgelegenheid en taak gemeente...12 Hoofdstuk 5: Overleg met andere partijen...14 Hoofdstuk 6: Winkeltijdenwet...19 Hoofdstuk 7: Samenvatting...20 Pagina 3 van 21

4 Inleiding In het najaar van 2010 heeft onderzoeksbureau Project NL in opdracht van de Kamers van Koophandel in Nederland voor de tweede maal een onderzoek gedaan naar het toeristisch-recreatieve beleid van gemeenten. In het voorjaar van 2008 was dit onderzoek al eerder gedaan (over het jaar 2007), zodat een vergelijking tussen 2007 en 2010 mogelijk is. In dit onderzoek komen zaken aan de orde als de aan- of afwezigheid van een toeristisch-recreatieve nota, het beschikbare budget voor toerisme en recreatie, het aantal arbeidsplaatsen, de rol van de gemeente en de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de wijze waarop en de mate waarin de afzonderlijke gemeenten investeren in toerisme en recreatie. Doel van het onderzoek is om gemeenten te stimuleren een goed beleidskader te realiseren en voor de nodige randvoorwaarden te zorgen op dit gebied. Als een gemeente hiervoor zorg draagt, kunnen bedrijven gemakkelijker initiatieven ontwikkelen om het aanbod op een hoger plan te krijgen. In deze rapportage worden de resultaten van de gemeenten in Centraal Gelderland weergegeven en afgezet tegen de (voorlopige) landelijke cijfers. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de gegevens van In 2010 hebben 270 van de 430 Nederlandse gemeenten deelgenomen aan het onderzoek (respons 7). In het werkgebied van de hebben 26 van de 29 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek in Dit betekent een respons van 9, de betrouwbaarheid om uitspraken te doen over het gehele kamergebied is hiermee zeer hoog. Onderstaand een overzicht van de gemeenten in het kamergebied Centraal Gelderland: Pagina 4 van 21

5 De meeste gemeenten die hebben deelgenomen hebben gemiddeld tussen de en inwoners. In het merendeel van de gemeenten zijn meer dan vijf hotels, campings en/ of bungalowparken aanwezig. Vijf gemeente gaven aan geen toeristische verblijfsaccommodaties binnen de gemeentegrenzen te hebben. Het aantal musea en toeristische attracties varieert van nul stuks (in drie gemeenten) tot meer dan 20 (in vier van de deelnemende gemeenten). Hoofdstuk 1: Toeristisch-recreatieve nota Gemeenten is gevraagd of zij over een toeristisch-recreatieve nota beschikken. Ruim tweederde van de gemeenten in Centraal Gelderland (69%) heeft toeristisch-recreatief beleid. In 89% van de gevallen gaat het hierbij om een zelfstandige visie. Landelijk beschikt 8 van de gemeenten over een toeristische nota, in 86% van deze gevallen gaat het om een zelfstandige visie. Het algemene beeld is dat in 2010 meer gemeenten over een toeristische nota beschikken dan in Van de Centraal Gelderse gemeenten die geen toeristische nota hebben, geeft het merendeel als redenen op dat de gemeente (te) weinig toeristisch profiel heeft, dat het proces dat nog loopt of dat er al een regionale toeristische visie bestaat. Landelijk geeft aan dat dit te wijten is aan een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Daarnaast wordt vaak genoemd dat men er nog mee bezig is of dat er een regionale toeristische visie is waarbij aansluiting is gezocht. In onze regio is de visie in meer dan de helft van de gevallen in 2009 of 2010 opgesteld of voor het laatst bijgewerkt (61%). Drie nota s stammen uit 2007 of eerder. Landelijk gezien zag 48% van de nota s na 2009 het licht: Jaar waarin de toeristisch-recreatieve nota is opgesteld of voor het laatst bijgewerkt voor Centr. Gelderland Nederland Een kwart van de deelnemende gemeenten in Centraal Gelderland is voornemens de komende twee jaar (2011/ 2012) een nieuwe toeristisch-recreatieve nota op te stellen, landelijk gezien is dit 32%. Dit percentage ligt wat lager dan twee jaar geleden, dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de meeste nota s nu recenter zijn. Pagina 5 van 21

6 De overgrote meerderheid (94%) van alle nota s is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma of actieplan, twee jaar terug was dit slechts tweederde deel. Landelijk ligt dit percentage op 8. De uitvoering van dit actieplan tot op heden is als volgt: In welke mate is het actieplan/ uitvoeringsprogramma tot op heden uitgevoerd? grotendeels voor een deel beperkt deel niets Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 Hoewel de nota s en uitvoeringsplannen vrij recent zijn, is een aanzienlijk gedeelte daarvan al (groten)deels uitgevoerd. De meeste gemeenten in Centraal Gelderland hebben een budget gekoppeld aan de uitvoering van de nota, dit budget varieert in de meeste gevallen tussen de en euro per jaar (2010, exclusief FTE). Twee gemeenten geven aan meer dan euro per jaar beschikbaar te hebben voor de uitvoering van het actieplan. Landelijk hebben de meeste gemeenten een beduidend lager budget van tussen de en euro over voor het uitvoeringsplan (44%). Ongeveer een vijfde deel heeft meer dan euro beschikbaar. Pagina 6 van 21

7 Hoofdstuk 2: Beschikbaar budget voor toerisme en recreatie De gemeenten is gevraagd naar de totaal beschikbare budgetten voor de totale post toerisme en recreatie (exclusief FTE, maar inclusief bijdrage aan het recreatieschap), het budget voor VVV/ marketingorganisatie, het budget voor eenmalige projectsubsidies en/ of onderzoek en de bijdrage aan het recreatieschap. In onderstaande grafieken is weergegeven welk budget gemeenten hadden in Totale post toerisme en recreatie in (excl. FTE, incl. bijdrage recreatieschap) meer dan Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 Alle deelnemende gemeenten hebben in 2010 een budget beschikbaar van minimaal euro op jaarbasis. De meeste gemeenten in Centraal Gelderland meer dan euro per jaar beschikbaar voor toerisme en recreatie (47%) en 1 gemeenten zelfs meer dan euro. Bij de meting van 2008 lagen de budgetten wat lager. Bij de laatste meting is ook gevraagd naar verwachtte bezuinigingen op de post T&R. Een kwart van de deelnemende gemeenten in Centraal Gelderland verwacht kleine tot matige bezuinigingen voor 2011 (tot 25% van het budget). Daar tegenover denkt 61% van de deelnemende ambtenaren dat het budget ongeveer gelijk zal blijven aan dat van Landelijk gezien verwacht 5 van de gemeenten in 2011 te moeten bezuinigen op toerisme en recreatie! Pagina 7 van 21

8 Subsidie VVV/ marketingorganisatie in géén meer dan Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 Het merendeel van de gemeenten in Centraal Gelderland geeft maximaal euro per jaar subsidie aan de VVV. Het maximale bedrag dat een gemeente in het kamergebied aan deze post uitgeeft, is euro op jaarbasis. Op landelijk niveau geeft 3% jaarlijks meer dan drie ton uit aan de VVV. Eenmalige projectsubsidie / onderzoek in géén meer dan Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 Voor eenmalige projectsubsidies of onderzoek hadden de meeste gemeenten maximaal euro beschikbaar in Deze budgetten liggen in 2010 gemiddeld wat hoger dan in Landelijk is juist een tegenovergesteld beeld zichtbaar: een hoog percentage (meer dan 3) heeft geen projectsubsidies beschikbaar, de andere categorieën scoren over het algemeen wat lager dan in Pagina 8 van 21

9 Bijdrage recreatieschap in géén meer dan Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 Door de verdergaande privatisering van recreatieschappen is te zien dat veel gemeenten in Gelderland geen afdracht meer doen aan een recreatieschap. In één regio (Achterhoek) is dit nog wel het geval, het gaat dan om een gemiddeld bedrag van tot euro per jaar. In enkele andere gemeenten (m.n. in de regio rondom Nijmegen) zijn gemeenten een kleiner bedrag per jaar kwijt aan het recreatieschap. Ook op nationaal niveau is te zien dat de bijdragen die gemeenten kwijt zijn aan recreatieschappen erg is afgenomen t.o.v Pagina 9 van 21

10 Hoofdstuk 3: Toeristenbelasting 87% van de gemeenten in Centraal Gelderland heft toeristenbelasting in Landelijk is dit 78% van de gemeenten. Deze toeristenbelasting komt in 4 van de gevallen geheel ten goede aan de toeristische sector. In 3 van de gemeenten komen de inkomsten uit deze belasting echter helemaal niet ten goede aan de toeristische sector, landelijk is dit zelfs bij 43% het geval. Vergeleken met de vorige meting komt de toeristenbelasting in onze regio vaker (geheel of deels) ten goede aan de toeristische sector, landelijk is dit echter afgenomen! In hoeverre komt de toeristenbelasting direct ten goede aan de toeristische sector (doelbelasting)? geheel deels niet Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 Pagina 10 van 21

11 Het bedrag dat de gemeenten in 2009 ontvingen aan toeristenbelasting staat weergegeven in onderstaande grafiek: Inkomsten via de toeristenbelasting in meer dan Centr. Gelderland 2006 Nederland 2006 Centr. Gelderland 2009 Nederland 2009 De meeste gemeenten inden tot euro via de toeristenbelasting in In Centraal Gelderland was dit bedrag in alle gevallen hoger dan euro, maar nergens overschreed dit de euro. Landelijk zijn de opbrengsten meer verspreid, maar een bedrag tussen de één en drie ton komt ook hier het meeste voor. Pagina 11 van 21

12 Hoofdstuk 4: Werkgelegenheid en taak gemeente Gemeenten is gevraagd aan te geven hoeveel fte (fulltime-equivalent, totaal aantal uur gedeeld door 36-urige werkweek) er beschikbaar is voor toerisme en recreatie binnen de gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij om ambtelijke arbeidsplaatsen. De peildatum is 1 januari Aantal FTE beschikbaar voor toerisme geen fte tot 1/4 fte 1/4 tot 1/2 fte 1/2 tot 1 fte 1 tot 2 fte 2 fte en m eer Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 In bovenstaande grafiek is af te lezen dat de grootste groep gemeenten in Centraal Gelderland ¼ tot ½ fte beschikbaar hebben voor toerisme en recreatie (35%). Dit komt neer op 9 tot 17 uur per week. In 26% van de gemeenten wordt 36 tot 71 uur per week besteed aan toerisme en recreatie (1 tot 2 fte). Meer dan 2 fte komt in de regio Centraal Gelderland niet voor. In zijn algemeenheid is er in onze regio in 2010 méér fte beschikbaar voor toerisme & recreatie dan in Landelijk ziet het beeld er wat anders uit; ½ tot 1 fte komt het meest voor. 4% van de gemeenten heeft meer dan 2 fte in dienst voor toerisme en recreatie. Het merendeel van de gemeenten verwacht overigens dat het aantal fte in 2011 gelijk blijft. De rol die gemeenten voor zichzelf zien weg gelegd op toeristisch-recreatief gebied, varieert nogal. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel procent van de gemeenten een bepaalde rol ziet voor zichzelf. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk: Pagina 12 van 21

13 Rol gemeente op het gebied van toerisme geen r ol initiërend voorwaardenscheppend ondersteunend/ meewerkend in uitvoering Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 N ederland 2010 trekkersrol Geen enkele gemeente ziet voor zichzelf helemaal geen rol op het gebied van toerisme weggelegd. Veel gemeenten zien voor zichzelf een voorwaardenscheppende rol weggelegd: 78% van de gemeenten in Centraal Gelderland geeft dit aan, landelijk ligt dit ongeveer op eenzelfde niveau. Dit percentage ligt lager dan bij de eerste meting in 2008; toen zag 9 van de gemeenten in Centraal Gelderland voor zichzelf een voorwaardenscheppende rol weggelegd. 57% ziet ook een ondersteunende/ meewerkende rol voor zichzelf (landelijk is dit 71%) en 52% een initiërende rol (landelijk 71%). De trekkersrol op zich nemen ziet 35% van de gemeenten als één van haar taken, landelijk is dit 4. Opvallend in onze regio is met name de forse teruggang in gemeenten die een initiërende rol voor zichzelf zien weggelegd; van 8 in 2007 naar 52% in Pagina 13 van 21

14 Hoofdstuk 5: Overleg met andere partijen De gemeenten is ook gevraagd naar hun oordeel over de samenwerking met een aantal partijen. Van de Centraal Gelderse gemeenten neemt 96% deel aan (deels) toeristische regionale samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Landelijk is dit percentage vergelijkbaar (94%). In het overgrote merendeel van de gemeenten (Centraal Gelderland 96%, landelijk 75%) is sprake van een structureel overleg met het toeristisch bedrijfsleven (periodiek of regelmatig overleg met horeca, campings, musea en dergelijke). Gemiddeld wordt dit overleg beoordeeld met het cijfer 6,9 in Centraal Gelderland (tegenover een 6,7 bij de meting in 2008). Het hoogste cijfer is een 8, het laagste een 5. Landelijk is het beeld wat meer verspreid. Beoordeling overleg tussen gemeente en toeristisch bedrijfsleven 2010 cijfer 1 cijfer 2 cijfer 3 cijfer 4 cijfer 5 cijfer 6 cijfer 7 cijfer 8 cijfer 9 cijfer Centr. Gelderland Nederland Pagina 14 van 21

15 91% van de gemeenten werkt samen met een regionale of lokale VVV, landelijk is dit 81%. In Centraal Gelderland werkt 38% met prestatieafspraken voor de VVV (in 2008 was dit nog 63%), op nationaal niveau ligt dit percentage met 53% wat hoger. Het verschil kan wellicht worden verklaard doordat er in Gelderland steeds minder lokale VVVkantoren zijn. In steeds meer regio s wordt een regionale marketingorganisatie verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de toerist. Gemeenten maken met deze regionale organisaties nauwelijks prestatieafspraken. De samenwerking met de VVV wordt in Centraal Gelderland gemiddeld beoordeeld met een 7,4 dit is een stuk beter dan het cijfer 6,9 dat in 2008 werd gegeven. De punten variëren van een 6 tot een 9. Op nationaal niveau is het gemiddelde cijfer een 7,1, variërend tussen een 2 en een 10. Het meest gegeven cijfer op landelijk niveau is een 7: cijfer 1 cijfer 2 cijfer 3 cijfer 4 cijfer 5 cijfer 6 cijfer 7 cijfer 8 cijfer 9 cijfer 10 Beoordeling samenwerking tussen gemeente en VVV, % 1 15% 25% 3 35% 4 C entr. Gelderland Nederland Ook naar de samenwerking met de provincie is gevraagd. Het gaat hierbij om financiële bijdragen, randvoorwaarden, middelen, ambtelijke c.q. bestuurlijke inzet van de provincie in de afgelopen twee jaar (2009/ 2010). 26% van de gemeenten in deze regio werkte intensief samen met de provincie Gelderland en 65% soms of zelden. Slechts twee gemeente geven aan niet met de provincie samen te werken. Landelijk geeft 35% van de gemeenten aan intensief met de provincie samen te werken, 11% doet dit nooit. Samenwerking met provincie Intensief/ vaak Soms/ zelden Nooit Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 Pagina 15 van 21

16 De samenwerking met de provincie op toeristisch-recreatief gebied wordt beoordeeld met een 6,6 gemiddeld,op landelijk niveau is dit een 6,5. Het meest gegeven cijfer aan de provincie Gelderland is een 7 (dit was bij de vorige meting nog een 6). Beoordeling samenwerking tussen gemeente en provincie 2010 cijfer 1 cijfer 2 cijfer 3 cijfer 4 cijfer 5 cijfer 6 cijfer 7 cijfer 8 cijfer 9 cijfer Centr. Gelderland Nederland In de tabel hieronder een overzicht van de beoordeling per provincie bij de meting in 2008 en in 2011: Bron: Project NL, 2011 Pagina 16 van 21

17 Ongeveer 6 van de gemeenten werkt wel eens samen met de voor toeristisch-recreatieve projecten (tegenover slechts een derde deel in 2008). Het gaat hier om financiële bijdragen en ambtelijke inzet. Landelijk zegt 55% van de gemeenten soms of vaak samen te werken met de KvK. Toch is er nog altijd een groot deel van de gemeenten dat nooit samenwerkt met de Kamer van Koophandel. Samenwerking met Kamer van Koophandel Intensief/ vaak Soms/ zelden Nooit Centr. Gelderland 2007 Nederland 2007 Centr. Gelderland 2010 Nederland 2010 De gemeenten die wel eens samenwerken met de Kamer van Koophandel in Centraal Gelderland waarderen deze samenwerking veel beter dan in Gemiddeld beoordeelt men de samenwerking met een 7 (tegenover een 5,7 in 2008)! De extra inzet die de Kamer van Koophandel sinds 2008 op het gebied van toerisme en recreatie pleegt heeft dus een positief effect. Landelijk is het gemiddelde cijfer een 6,7. Beoordeling samenwerking tussen gemeente en KvK, 2010 Beoordeling samenwerking tussen gemeente en KvK, cijfer 1 Centr. Gelderland cijfer 2 Nederland cijfer 3 cijfer 4 cijfer 5 cijfer 6 cijfer 7 cijfer 8 cijfer 9 cijfer cijfer 1 cijfer 2 Centr. Gelderland cijfer 3 Nederland cijfer 4 cijfer 5 cijfer 6 cijfer 7 cijfer 8 cijfer 9 cijfer 10 Pagina 17 van 21

18 In de tabel hieronder een overzicht van de beoordeling per KvK bij de meting in 2008 en in 2011: Bron: Project NL, 2011 Pagina 18 van 21

19 Hoofdstuk 6: Winkeltijdenwet In 2010 is ook gevraagd naar benutting van de mogelijkheden die de winkeltijdenwet biedt. Dit houdt in dat binnen de gemeente een toeristisch gebied wordt benoemd, waar de winkels iedere zondag opgesteld mogen zijn. Het overgrote deel van de gemeenten in Centraal Gelderland maakt echter geen gebruik van deze mogelijkheid. Er zijn slechts 2 gemeenten die dit wel doen. Dit zijn Aalten (voor een deel van de gemeente) en Nijmegen (voor de gehele gemeente). Landelijk gezien maakt 22% van de gemeenten gebruik van deze regeling. Pagina 19 van 21

20 Hoofdstuk 7: Samenvatting De benchmark naar toeristisch beleid bij gemeenten is eind 2010 in geheel Nederland uitgevoerd, in opdracht van de Kamers van Koophandel. Dit is de tweede maal dat het onderzoek is uitgevoerd, in het voorjaar van 2008 was dit al eerder gedaan (over het jaar 2007). In 2010 hebben 270 van de 430 Nederlandse gemeenten deelgenomen aan het onderzoek, de landelijke respons ligt hiermee op 7. In het kamergebied van Centraal Gelderland hebben 26 van de 29 gemeenten aan het onderzoek deelgenomen. Deze respons (van 9) betekent een hoge betrouwbaarheid van de uitspraken. Ruim tweederde van de gemeenten in Centraal Gelderland (69%) heeft een toeristisch-recreatieve beleidsnota. Landelijk geldt dit voor 8 van de gemeenten. In het merendeel van de gemeenten in onze regio (61%) is deze nota afkomstig uit of voor het laatst bijgewerkt in 2009 of Een kwart van de gemeenten is voornemens de komende twee jaar een nieuwe toeristischrecreatieve nota op te stellen. De overgrote meerderheid van de toeristische nota s is uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. In Centraal Gelderland is dit het geval bij 94% van de nota s, landelijk geldt dit voor 8. Twee jaar terug was dit percentage beduidend minder hoog. De uitvoeringsprogramma s zijn over het algemeen al (groten)deels tot uitvoering gebracht. De meeste gemeenten in Centraal Gelderland hebben een budget gekoppeld aan de uitvoering van de nota, dit budget varieert in de meeste gevallen tussen de en euro per jaar (2010). Landelijk ligt het gemiddelde budget voor de meeste gemeenten beduidend lager ( euro). Een kwart van de gemeenten in Centraal Gelderland verwacht voor 2011 kleine tot matige bezuinigingen op de post T&R. Daar tegenover denkt 61% van de ambtenaren dat het budget ongeveer gelijk zal blijven aan dat van Landelijk gezien verwacht 5 van de gemeenten in 2011 te moeten bezuinigen op toerisme en recreatie! In Centraal Gelderland heft 87% van de gemeenten toeristenbelasting, dit komt in 3 van de gevallen echter niet direct ten goede aan de toeristische sector. Landelijk heft 78% van de gemeenten toeristenbelasting en gaat de opbrengst zelfs in 43% van de gevallen naar de algemene middelen in plaats van naar de toeristische sector. De grootste groep gemeenten in Centraal Gelderland heeft ¼ tot een ½ fte beschikbaar voor toerisme en recreatie (9 tot 17 uur per week). Landelijk komt ½ tot 1 fte het meest voor. Gemeenten zien het meest een voorwaardenscheppende rol voor zichzelf weggelegd op het gebied van T&R, gevolgd door een ondersteunende/ meewerkende rol. Gemeenten in onze regio zien opvallend minder vaak een initiërende rol voor zichzelf weggelegd dan twee jaar geleden (teruggang van 8 naar 52%). In 2007 was er in tweederde van de gemeenten in onze regio sprake van structureel overleg met het toeristisch bedrijfsleven, in 2010 was dit gestegen naar 96%. Dit overleg wordt gemiddeld beoordeeld met het cijfer 6,9. 91% van de gemeenten werkt samen met de (regionale of lokale) VVV. De samenwerking krijgt gemiddeld een 7,4 (tegenover een 6,9 in 2007). Landelijk werkt 81% van de gemeenten samen met de VVV en wordt deze samenwerking beoordeeld met een 7,1 gemiddeld. Pagina 20 van 21

21 Het merendeel van de gemeenten werkt af en toe of vaak samen met de provincie, deze samenwerking wordt gemiddeld beoordeeld met een 6,6. In 2007 kreeg deze samenwerking een 6,2. Ongeveer 6 van de gemeenten geeft aan wel eens met de samen te werken voor toeristisch-recreatieve projecten. In 2007 was dit nog slechts een derde deel. Voor deze samenwerking wordt gemiddeld een 7 gegeven, tegenover een 5,7 in Landelijk gezien ligt de samenwerking met de KvK iets lager; 55% van de gemeenten werkte samen met de Kamer. Dit wordt gemiddeld met een 6,7 gewaardeerd. Pagina 21 van 21

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Rapportage. Benchmark toeristisch-recreatief beleid van gemeenten. Kamer van Koophandel Den Haag. Editie 2010/2011 (tweede meting)

Rapportage. Benchmark toeristisch-recreatief beleid van gemeenten. Kamer van Koophandel Den Haag. Editie 2010/2011 (tweede meting) Rapportage Benchmark toeristisch-recreatief beleid van gemeenten Editie 21/ (tweede meting) Kamer van Koophandel Den Haag Colofon Benchmarkonderzoek toeristisch-recreatief beleid van gemeenten Regio Kamer

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013 Agendapunt 06-03 Onderwerp: subsidie Veluws Bureau voor Toerisme, 2013 en 2014. Portefeuillehouder: C. van

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017

Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017 Kader nota 2017 Dick Dijkstra Recreatieschap Drenthe Kadernota 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 aanleiding. 1 1.2 taak...1 1.3 ambitie.. 1 2 Kaders en ontwikkelingen...1 2.1 kaders 2017-2019. 1

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend!

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Presentatie: Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Gezamenlijke raadsbijeenkomst LvHA 18 november 2010 Agenda Economische betekenis toerisme door Wim de Jong Visie en actieplan T&R door

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 november 2003 AAN de Raad. Agendapunt : 11 Zaltbommel, 31 oktober Onderwerp : Voorstel inzake toekomst regionale VVV / RBT

Raadsvergadering : 13 november 2003 AAN de Raad. Agendapunt : 11 Zaltbommel, 31 oktober Onderwerp : Voorstel inzake toekomst regionale VVV / RBT Raadsvergadering : 13 november 2003 AAN de Raad Agendapunt : 11 Zaltbommel, 31 oktober 2003 Nr. : 03.04713/RO Onderwerp : Voorstel inzake toekomst regionale VVV / RBT Beknopte samenvatting In maart 2003

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013 Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Voortgangsrapportage toerisme en recreatie 2012-2013 Collegevergadering : 17 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Bestuursopdracht LHA-samenwerking

Bestuursopdracht LHA-samenwerking Bestuursopdracht LHA-samenwerking Samenwerkingsdomein: Toerisme & Recreatie 1. Wat gaan we bereiken? 1.a. Wat is de LHA-opgave? Wat is het eindresultaat, welke producten? Wat merken burgers, bedrijven

Nadere informatie

Gemeentelijk dienstverleningsklimaat in de Achterhoek

Gemeentelijk dienstverleningsklimaat in de Achterhoek Gemeentelijk dienstverleningsklimaat in de Achterhoek Onderzoek naar het oordeel van het bedrijfsleven over het dienstverleningsklimaat in de Achterhoek Pagina 1 van 51 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel

Nadere informatie

RECRON: 10 REDENEN OM DE TOERISTENBELASTING AF TE SCHAFFEN

RECRON: 10 REDENEN OM DE TOERISTENBELASTING AF TE SCHAFFEN RECRON: 10 REDENEN OM DE TOERISTENBELASTING AF TE SCHAFFEN De RECRON pleit voor afschaffing van de toeristenbelasting. De VNG reageert in deze notitie op de 10 redenen die de RECRON daarbij aanvoert. reden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2010 De projectgroep Combifunctie Onderwijs wil in de periode 2008-2011 jaarlijks monitoren of scholen en / of schoolbesturen bekend zijn met combinatiefuncties

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling. Indiener agendapunt

Raadsvoorstel. Onderwerp. : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling. Indiener agendapunt Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt : Verordening Winkeltijden Roerdalen 2009 Onderbouwing i.v.m. gebruik toerismebepaling : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Herman

Nadere informatie

Focus op kwaliteit en klantbehoud

Focus op kwaliteit en klantbehoud Focus op kwaliteit en klantbehoud Onderzoeksrapportage Autobedrijf.tevreden.nl april 2009 Onderscheidend vermogen ten tijde van economische neergang Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Introductie 3 2. Onderzoek

Nadere informatie

Gemeenten, maak werk van vrije tijd! Een onderzoek naar het toeristische beleid van de gemeenten in het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam

Gemeenten, maak werk van vrije tijd! Een onderzoek naar het toeristische beleid van de gemeenten in het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam Gemeenten, maak werk van vrije tijd! Een onderzoek naar het toeristische beleid van de gemeenten in het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam ES-06.0858 September 2006 Voorwoord Vrije tijd? De één

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels E-panel Met de uitkomsten van de enquête over second opinion Nr. 18 - januari 2011 Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels We weten bijna allemaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies

Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Stand van zaken gemeentelijke woonvisies Colofon Teksten Jeroen de Leede (VNG) Dataverwerking Marieke de Haan (VNG Informatiecentrum) Opmaak Chris Koning (VNG) Januari 2016 2 Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN Maris patiëntgericht communiceren, december 2010 1. Maris patiëntgericht communiceren, 2010 Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Enschede-panel. Netwerkstad Twente

Enschede-panel. Netwerkstad Twente Netwerkstad Twente Het is in principe positief over de samenwerking tussen de Netwerkstadsteden. Wel is het zo dat de interactie en interesse tussen Enschede enerzijds en Hengelo, Almelo en Borne anderzijds,

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma :

Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma : Antwoorden op vragen Economisch actieprogramma 2016-2019: Vragen GroenLinks 1 GroenLinks vind het erg belangrijk dat het budget zo veel mogelijk wordt besteed aan meer werkgelegenheid en duurzaamheid.

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2013

Meest Gastvrije Stad 2013 Meest Gastvrije Stad 2013 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID & INFORMATIE Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2361 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie