Recreatie en Toerisme Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recreatie en Toerisme Gelderland"

Transcriptie

1 Recreatie en Toerisme Gelderland Inleiding Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks worden gemiddeld bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 2006 bedroeg het aantal vakanties bijna 3,7 miljoen. Het gaat daarbij om binnenlandse vakanties en om vakanties van buitenlanders. Gelderland is veruit de belangrijkste provincie voor binnenlandse vakanties. De bestedingen tijdens deze binnenlandse vakanties bedragen in Gelderland in de periode gemiddeld bijna 420 miljoen euro per jaar. Ongeveer één op de achttien Gelderse arbeidsplaatsen hangt samen met de sector recreatie en toerisme. Deze sector is met bijna banen vertegenwoordigd in Gelderland. Ongeveer 14% van alle Nederlandse logiesaccommodaties is te vinden in Gelderland (1007 accommodaties in 2006). Het grootste deel hiervan ligt op de Veluwe (48%) en in de Achterhoek (34%). Ruim één vijfde van de totale oppervlakte die in Nederland in gebruik is voor verblijfsrecreatie bevindt zich in Gelderland (Bodemstatistiek 2003). Het grootste deel hiervan (61% oftewel bijna 2600 hectare) is gelegen op de Veluwe. In de Achterhoek is ruim 840 hectare beschikbaar voor verblijfsrecreatie. Dit is één vijfde van het provinciale totaal. Nederlanders maken in totaal ruim 113 miljoen dagtochten met als bestemming Gelderland (2001/2002). Hierbij wordt 1,3 miljard euro uitgegeven. In de volgende paragrafen wordt kort ingegaan op een aantal van bovenstaande kenmerken en ontwikkelingen ten aanzien van de sector recreatie en toerisme in Gelderland. Als gevolg van de vernieuwde opzet van het Continu Vakantie Onderzoek in 2002, zijn de uitkomsten ten aanzien van de binnenlandse vakanties niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers van de voorgaande jaren. De steekproef van het CVO is ten opzichte van eerdere jaren bijna verdubbeld, waardoor de betrouwbaarheid van de uitkomsten in gunstige zin is beïnvloed. Ook worden sinds 2002 vakanties bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland meegeteld. Binnenlandse vakanties Met een marktaandeel van gemiddeld 17,3% in de periode is Gelderland onder de binnenlandse toeristen zowel bij de korte als bij de lange vakanties- veruit de populairste vakantieprovincie de afgelopen jaren. Noord Brabant en Limburg volgen ieder met een aandeel van 11,7%. Het totaal aantal binnenlandse vakanties in Nederland is in de periode afgenomen, gevolgd door een toename in 2006 (+ 2,7%). In Gelderland was in de periode sprake van een toename gevolgd door een afname in Het afgelopen jaar is het aantal binnenlandse vakanties in Gelderland fors 1

2 toegenomen. Er werden in Gelderland in 2006 ca. 3,3 miljoen binnenlandse vakanties doorgebracht. Het marktaandeel van alle binnenlandse vakanties neemt in Gelderland in de periode toe van 17,1% in 2003 tot 17,5% in 2004, gevolgd door een lichte afname in 2005 tot 17,3%. In 2006 is het marktaandeel toegenomen tot 18,6%. Bij de toeristische vakanties dit zijn alle vakanties exclusief de vaste standplaatsvakanties- zien we een tegengesteld beeld. Het marktaandeel neemt in genoemde periode eerst af van 16,3% (2003) tot 16,2% (2004), gevolgd door een toename in 2005 tot 16,5%. In 2006 is dit aandeel vrijwel gelijk gebleven (16,6%). Het totaal aantal toeristische vakanties in Gelderland schommelt rond de 2,2 miljoen Binnenlandse vakanties (x 1000) Gelderland Bron: Continu Vakantie Onderzoek Binnen Gelderland neemt de Veluwe de belangrijkste plaats in, gevolgd door de Achterhoek. Gemiddeld wordt ruim één op de tien binnenlandse vakanties in Nederland op de Veluwe doorgebracht. In 2006 bedraagt het marktaandeel zelfs 11,5%. Bij de gepresenteerde regio s is uitgegaan van de gebiedsindeling zoals die beleidsmatig sinds enkele jaren gehanteerd wordt ( Mooi dichtbij uitwerkingsnota recreatie en toerisme; 12 november 2003). Met name de toeristengebieden Veluwe en Arnhem/Nijmegen wijken af van de oorspronkelijke indeling van toeristengebieden zoals die daarvoor gebruikt werd. In de bijlage is het aantal binnenlandse vakanties weergegeven conform de indeling van toeristengebieden zoals het CBS die hanteert. De provincie Gelderland streeft er naar de Veluwe op nummer 1 te krijgen van de binnenlandse vakantie bestemmingen. De Veluwe heeft in de periode de achterstand op de Noordzeekust verkleind en neemt sinds 2002 de 2e plaats in. Het verschil met de Noordzeebadplaatsen bedraagt nu nog vakanties tegenover vakanties in In absolute zin was er echter met uitzondering van nauwelijks of geen sprake van groei in de periode Zowel op de Veluwe, de Noordzeebadplaatsen als 2

3 landelijk was er in 2005 sprake van een daling van het aantal binnenlandse vakanties, gevolgd door een herstel in Dit herstel was op de Veluwe wel krachtiger (+8%) dan in de Noordzeebadplaatsen (5,3%) en nationaal (+2,8%). Ook bij de presentatie van de uitkomsten volgens de provinciale indeling van toeristengebieden zien we een soortgelijk beeld. In 2005 is - na een lichte toename in het aantal binnenlandse vakanties op de Veluwe iets gedaald tot , gevolgd door een krachtig herstel in De landelijke ontwikkeling blijft hierbij achter. Binnenlandse vakanties (x 1.000) Gelderse toeristengebieden 1), Gelderland en Nederland, en gemiddelde Regio/Periode gemiddelde Veluwe Achterhoek Arnhem/Nijmegen Rivierengebied Gelderland Nederland ) In de jaren 2003 en 2004 is Brummen opgenomen bij de Achterhoek i.p.v. de Veluwe; Druten is opgenomen bij Arnhem/Nijmegen i.p.v. het Rivierengebied. De voormalige gemeente Didam is in 2005 i.v.m. herindeling samengevoegd met de gemeente Bergh. De nieuwe gemeente Montferland behoort tot het toeristengebied Achterhoek. Didam maakte in de jaren 2003 en 2004 deel uit van het toeristengebied Arnhem/Nijmegen. Bron: Continu Vakantie Onderzoek / Bewerking Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland De belangrijkste herkomstprovincies van vakantiegangers in Gelderland zijn Noord- en Zuid-Holland (respectievelijk 16% en 26% van de toeristische vakanties). De helft van de vakantiegangers is afkomstig uit de Randstad. Ook Noord-Brabant is een duidelijke herkomstprovincie voor Gelderland, 12% van de binnenlandse toeristen in Gelderland komt uit deze provincie. Het aantal toeristische vakantiegangers uit de eigen provincie (13% in 2006) bevindt zich hier net boven. Uit de noordelijke en oostelijke provincies komen respectievelijk 10% en 9% van de vakantiegangers in Gelderland. De zuidelijke provincies zijn samen goed voor een aandeel van 17%. Opvallend zijn de verschillen tussen de regio s. Op de Veluwe komen iets meer vakantiegangers uit Noord- en Zuid Holland (respectievelijk 17% en 27%), terwijl het aantal vakantiegangers uit Gelderland zelf wat achterblijft (11%). Ruim één vijfde (22%) van alle binnenlandse vakantiegangers in de Achterhoek (wederom exclusief vaste standplaatsen) komt uit de eigen provincie. Bijna een kwart van de vakantiegangers in de Achterhoek komt uit Zuid Holland. Het 3

4 aandeel bezoekers uit Noord-Holland (10%) blijft duidelijk achter t.o.v. het Gelderse gemiddelde. Het aandeel toeristen uit Noord- Brabant dat de Achterhoek bezoekt (14%) bevindt zich iets boven het Gelderse aandeel. De verdeling van de toeristen die het KAN gebied bezoeken vertoont veel gelijkenis met het Gelderse beeld. Ruim een kwart van de vakantiegangers in het Rivierengebied komt tenslotte uit de naastgelegen provincie Utrecht. Dit aandeel bevindt zich ruim boven het provinciale gemiddelde van 9%. Precies één vijfde deel van de vakantiegangers is afkomstig uit de eigen provincie. Aantal binnenlandse toeristische vakanties absoluut x 1000 (en in %) naar landsdeel van herkomst, Gelderse toeristengebieden en Gelderland, 2006 Toeristengebied / Gelderland Oost Noord West Zuid Totaal landsdeel (Overijssel,Flevo- (Friesland,Groning- (Noord- en Zuid- (Limburg, Noord- land) en,drente) Holland,Utrecht) Brabant, Zeeland) Veluwe 141 (11%) 117(9%) 153 (12) 677 (52%) 213 (16%) 1301 (100) Achterhoek 107 (22%) 44 (9%) 36 (7%) 208 (43%) 90 (19%) 483 (100) Arnhem/Nijmegen 37 (10%) 40 (10%) 31 (8%) 201 (52%) 73 (19%) 384 (100) Rivierengebied 16 (20%) 3 (4%) 8 (10%) 46 (57%) 8 (10%) 81 (100) Gelderland 301 (13%) 204 (9%) 228 (10%) 1132 (50%) 384 (17%) 2250 (100) Bron: Continu Vakantie Onderzoek / Bewerking Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland Van alle binnenlandse vakanties in Nederland wordt gemiddeld bijna een kwart (24,3%) op een vaste standplaats doorgebracht in de periode Het hoge aandeel vaste standplaatsvakanties in Gelderland (29,6%) wordt verklaard doordat op de Veluwe ruim 35% van de vakanties een vaste standplaats vakantie is. In 2005 werden in Gelderland ruim 1,5 miljoen korte (2 tot en met 4 dagen) binnenlandse vakanties doorgebracht en bijna even zoveel (1,47 miljoen) lange vakanties van 5 dagen of meer. In 2006 was het aantal korte vakanties toegenomen tot ruim 1,8 miljoen. Het aantal lange vakanties bleef vrijwel gelijk (1,49 miljoen). In Gelderland en Nederland betrof het in 51% van de gevallen een korte vakantie in In 2006 bedraagt het aandeel van de korte vakanties in Gelderland 55%, tegenover 50% landelijk. Het grootste aandeel binnen de lange vakanties komt voor rekening van vakanties met een duur van 5 tot en met 8 dagen. Deze categorie neemt in Gelderland 29% en in Nederland 33% van alle doorgebrachte vakanties voor haar rekening. Binnenlandse vakanties met een vakantieduur van 9 tot en met 15 dagen hebben in beide genoemde regio s een aandeel van respectievelijk 11% en 10%. Vakanties met een verblijfsduur van 16 dagen of langer komen met 6 procent in beide gevallen het minst voor. 4

5 Dagrecreatie Het CBS houdt eens in de vijf jaar een onderzoek naar dagrecreatie. De meest recente cijfers hebben betrekking op 2001/2002. Nederlanders maakten in dat jaar bijna één miljard dagtochten 1 vanaf het huisadres. Een kleine 12% van deze dagtochten wordt in Gelderland doorgebracht. In totaal worden ruim 113 miljoen dagtochten in Gelderland doorgebracht. Dagrecreanten in Gelderland gaven hierbij bijna 1,3 miljard euro uit. Ten opzichte van 1995/1996 is het aantal dagtochten naar Gelderland toegenomen met 6%. Op het gebied van de dagrecreatie is de positie van Gelderland veel minder prominent dan bij de binnenlandse vakanties. Op zich is dit overigens niet zo vreemd. Immers, ruim 80% van de dagjes uit in Gelderland wordt namelijk gemaakt door de eigen inwoners. Inwoners van de aangrenzende provincies Utrecht, Brabant en Overijssel maken in totaal ruim 12,5 miljoen dagtochten in Gelderland. Activiteiten die in Gelderland zoal worden ondernomen zijn toeren, toeschouwer/ begeleider bij sport, sport en sportieve recreatie, recreatief winkelen en bezoek aan een attractiepunt. De provincie Gelderland participeert sinds 2007 in het tweejaarlijkse Continu Vrije Tijds Onderzoek. Het CVTO geeft inzicht in de omvang, structuur en ontwikkeling van de Nederlandse vrijetijdsmarkt. Het CVTO is een grootschalig onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking. Alle (dag) recreatieve activiteiten die worden ondernomen buiten de eigen woning en waarbij men minimaal één uur van huis is (inclusief reistijd) worden als vrijetijdsactiviteit aangemerkt. Bezoek aan familie/vrienden en kennissen en activiteiten ondernomen tijdens vakanties blijven buiten beschouwing. De provinciale uitkomsten komen in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar. Hierover zal een aparte rapportage worden opgesteld. Gelderland is een populaire fietsprovincie. Uit recent onderzoek komt naar voren dat Gelderland, net als in 2006, voor recreatieve fietsers de meest aantrekkelijke fietsprovincie is. Bijna één kwart van de fietsers (23,1%) kiest voor de provincie Gelderland als de prettigste fietsprovincie van het jaar. Dat is een hoger percentage dan vorig jaar. Tweede is Drenthe met 18,7% van de stemmen, op de voet gevolgd door Noord-Brabant (16,5%). Dat is de uitslag van een onderzoek, dat de fietswebsite fietsen.123.nl heeft verricht. 1 Een dagtocht is een recreatieve activiteit buitenshuis van minimaal 2 uur, zonder overnachting 5

6 Behalve voor fietsers is Gelderland ook de meest populaire wandelprovincie van Nederland. Daarbij is, net als bij het recreatieve fietsen, ook voor alle wandelaars de Veluwe de meest geliefde regio. Dit blijkt uit het in 2005 gehouden Trendbox-onderzoek "Nationale Wandelmonitor". Buitenlandse vakanties In de periode bezochten 3,4% van alle buitenlandse vakantiegangers Gelderland. In 2006 waren dat er bijna buitenlanders. Nationaal hebben ruim 10,7 miljoen buitenlandse gasten een of meerdere nachten doorgebracht in een Nederlandse logiesaccommodatie. Gelderland heeft als vakantieprovincie voor buitenlandse gasten geen grote betekenis. Wel is 2005 een goed jaar geweest voor Gelderland t.o.v Het aantal buitenlandse gasten nam toe met 16% tegenover een landelijke toename van 3,8%. Het aantal overnachtingen steeg met 22% in de provincie, terwijl landelijk sprake was van een afname met 0,7%. In 2006 was sprake van een lichte teruggang van het aantal gasten in Gelderland (-1,4%), tegenover een groeicijfer van 7,3% landelijk. Bij de overnachtingen is dit beeld vrijwel overeenkomstig. In de Achterhoek is in 2005 sprake van een forse toename van het aantal Duitse vakantiegangers met 45% ten opzichte van Het aantal Duitse gasten is in de Achterhoek in 2006 ( gasten) vrijwel overeenkomstig het niveau van Wel blijven de gasten langer in de Achterhoek getuige de forse groei van het aantal overnachtingen met bijna een kwart in 2006 tot een totaal van overnachtingen. Buitenlandse gasten en buitenlandse overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, Gelderland en Nederland, Gasten uit buitenland (x 1000) Overnachtingen van gasten uit buitenland (x 1000) Jaartal Gelderland Nederland Gelderland Nederland Bron: CBS, Statistiek Logiesaccomodaties 6

7 Bestedingen De bestedingen tijdens binnenlandse vakanties bedragen in Gelderland in de periode gemiddeld bijna 420 miljoen euro per jaar. Het toeristengebied Veluwe neemt gemiddeld ca. 60% van het Gelderse totaal voor haar rekening. Het aandeel van de Achterhoek bedraagt bijna 22% in de afgelopen periode. De totale bestedingen nemen zowel in Gelderland als in Nederland in de periode af, gevolgd door een toename in De relatieve afname bedraagt in Gelderland in de periode bijna het dubbele van de nationale afname (-10,7% versus -5,6%). De toename lag in Gelderland in 2006 met ruim 4,5% iets boven het landelijke gemiddelde. Bestedingen aan binnenlandse vakanties (x miljoen euro) Gelderse toeristengebieden 1 en Gelderland en gemiddelde Regio/Periode gemiddelde Veluwe 265,4 242,7 239,4 251,8 249,8 Achterhoek 100,0 97,7 84,3 82,1 91,0 Arnhem/Nijmegen 70,6 62,4 61,8 71,6 66,6 Rivierengebied 8,6 7,5 11,8 9,8 9,4 Gelderland 444,7 410,3 397,3 415,4 416,9 Nederland ) In de jaren 2003 en 2004 is Brummen opgenomen bij de Achterhoek i.p.v. de Veluwe; Druten is opgenomen bij Arnhem/Nijmegen i.p.v. het Rivierengebied. De voormalige gemeente Didam is in 2005 i.v.m. herindeling samengevoegd met de gemeente Bergh. De nieuwe gemeente Montferland behoort tot het toeristengebied Achterhoek. Didam maakte in de jaren 2002 en 2004 deel uit van het toeristengebied Arnhem/Nijmegen. Bron: Continu Vakantie Onderzoek / Bewerking Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland De totale toeristische en recreatieve bestedingen worden voor Nederland geschat op 28 miljard euro 2. Voor Gelderland komt de raming uit op ca. 3,1 miljard. Het Gelderse aandeel bedraagt daarmee 11%. Het betreft hier de som van alle bestedingscategorieën (binnenlandse dag- en verblijfsrecreatie, inkomend toerisme, binnenlandse bestedingen van uitgaand toerisme via reisbemiddeling en bestedingen aan toeristischrecreatieve goederen in Nederland). Werkgelegenheid In toenemende mate wordt de toeristisch-recreatieve sector als een economische pijler van betekenis gezien. Deze sector levert een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid. Ongeveer één op de achttien Gelderse arbeidsplaatsen hangt samen met de sector recreatie en toerisme. 2 De economische betekenis van toerisme en recreatie, NRIT,

8 52000 Werkgelegenheid recreatie en toerisme Gelderland, Bron: PWE Gelderland De werkgelegenheidsontwikkeling in deze categorie is voorspoedig verlopen, zij het dat de laatste jaren een kentering is opgetreden. In de eerste helft van de jaren negentig nam de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid aanzienlijk sneller toe ten opzichte van de totale Gelderse werkgelegenheid. In de tweede helft van de jaren negentig is het verschil veel minder pregnant geworden. Thans liggen de groeivoeten dichter bij elkaar. Het verschil met de totale werkgelegenheidsontwikkeling bedraagt gemiddeld 0,6 procentpunt in de periode De gemiddelde jaarlijkse groei bedraagt in de afgelopen periode 0,9%. In het Rivierengebied en in mindere mate op de Veluwe, is de omvang van de toeristischrecreatieve werkgelegenheid in de afgelopen periode het hardst gegroeid. In het Rivierengebied was ook de groei van de totale werkgelegenheid het hoogst. In de Achterhoek en in de regio Arnhem/Nijmegen blijft de groei van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid iets achter ten opzichte van het Gelderse gemiddelde. Dit geldt eveneens voor de totale werkgelegenheidsontwikkeling in deze regio s. De groeiverschillen tussen de regio s zijn echter relatief gering. In de bijlage is wederom de ontwikkeling van de (toeristisch-recreatieve) werkgelegenheid weergegeven, maar dan voor de wgr-regio s van Gelderland. Op basis van deze rangschikking kunnen we zien dat de groei van de werkgelegenheid van de sector recreatie en toerisme zich voordat in de wgr regio s Rivierenland en Noordwest Veluwe. Deze laatste regio heeft eveneens het hoogste aandeel van de toeristisch recreatieve werkgelegenheid van alle Gelderse regio s. 8

9 Werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme in vergelijking met het algemeen totaal, toeristengebieden van Gelderland, 2006 en gemiddelde jaarlijkse groei 2001/2006 werkgelegenheid R&T 2006 gemiddelde procentuele jaarlijkse werkgelegenheidsgroei 2001/2006 Toeristengebied banen (x1000) aandeel R&T in % totaal R&T % algemeen totaal % Veluwe 18,4 5,7 1,1 0,3 Achterhoek 9,2 5,4 0,5 0,1 Arnhem/Nijmegen 18,3 5,7 0,5 0,1 Rivierengebied 5,1 4,7 2,0 0,7 Gelderland 50,9 5,6 0,9 0,3 Bron: Provinciale Werkgelegenheidsenquête, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 9

10 Bijlage 1 Werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme in vergelijking met het algemeen totaal, wgr gebieden van Gelderland, 2006 en gemiddelde jaarlijkse groei 2001/2006 werkgelegenheid R&T 2006 gemiddelde procentuele jaarlijkse werkgelegenheidsgroei 2001/2006 WGR-regio banen (x1000) aandeel R&T in % totaal R&T % algemeen totaal % Noord Veluwe 6,1 7,5 1,4 0,7 De Vallei 5,6 4,8 1,0 0,1 Stedendriehoek 8,5 5,4 0,7 0,3 Achterhoek 7,3 5,5 0,6 0,0 Arnhem/Nijmegen 18,3 5,7 0,5 0,1 Rivierenland 5,1 4,7 2,0 0,7 Gelderland 50,9 5,6 0,9 0,3 Bron: Provinciale Werkgelegenheidsenquête, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland Top 10 binnenlandse bestemmingen, Aandeel (%) Aantal vakanties (x1000) Noordzeebadplaatsen Veluwe en Veluwerand Groningse, Friese en Drentse zandgronden Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Rijk van Nijmegen West- en Midden-Brabant Twente, Salland en Vechtstreek Waddeneilanden Zuid-Limburg Deltagebied Achterhoek Overige bestemmingen Totaal De toeristengebieden (indeling CBS) zijn gerangschikt naar de uitkomsten van 2006 Bron: Continu Vakantie Onderzoek 10

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties

Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Ondanks crisis toch toename van aantal vakanties Vakanties van Nederlanders in 2009 Door: Rob Dirven Voor de beschrijving van de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking is in het Trendrapport toerisme,

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT VERBLIJFSTOERISME HERKOMST 0- % NOORD 8- - -6 - was dit nagenoeg gelijk, waarbij 9% OOST 0% VAKANTIE OP VASTE STANDPLAATS iets minder mensen uit West-Nederland 6%) kwamen en iets meer toeristen uit Zuid-Nederland

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2011

Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland 2011 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane en geholpen bekendheid

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie,

Recreatiedruk per provincie, Indicator 7 oktober 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Dagrecreatie en toerisme geven

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie,

Recreatiedruk per provincie, Indicator 26 november 2014 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Dagrecreatie en toerisme geven

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Binnenlandse kustvakanties

Binnenlandse kustvakanties Binnenlandse kustvakanties Ontwikkelingen & trends Landelijke Kustdagen 12 november 2014 Kees van der Most Inhoud presentatie Ontwikkelingen en trends binnenlandse kustvakanties Uitdaging Nederlandse kust:

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie,

Recreatiedruk per provincie, Indicator 21 september 2011 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Recreatie geeft een verhoogde

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie

Recreatiedruk per provincie Indicator 12 februari 2010 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Recreatie geeft een verhoogde

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2010

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2010 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2010 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Monitoringsrapportage. Gastvrijheidseconomie Fryslân. Vastgesteld door Deputearre Steaten fan Fryslân op 18 juli 2017

Monitoringsrapportage. Gastvrijheidseconomie Fryslân. Vastgesteld door Deputearre Steaten fan Fryslân op 18 juli 2017 Monitoringsrapportage Gastvrijheidseconomie Fryslân 216 Vastgesteld door Deputearre Steaten fan Fryslân op 18 juli 217 1. Inleiding In de beleidsbrief Gastvrijheidseconomie, die op 29 juni 216 door Provinciale

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders,

Vakanties van Nederlanders, Indicator 10 november 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Al ruim een decennium lang

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

maak KENNIS met toerisme en recreatie in GELDERLAND

maak KENNIS met toerisme en recreatie in GELDERLAND maak KENNIS met toerisme en recreatie in GELDERLAND maak KENNIS met toerisme en recreatie in GELDERLAND VOORWOORD Gelderland staat met recht hooggenoteerd op de ranglijst binnenlandse vakanties. Iedere

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2008

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2008 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2002 en 2003. De notitie is als

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2007

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2007 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2007 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar Ontwikkeling van de WW in de periode 21 24 Ton Ferber Tussen eind 21 en eind 24 is het aantal WW-uitkeringen bijna verdubbeld. Vooral het aantal uitkeringen aan mannen jonger dan 45 is sterk gestegen.

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2005

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2005 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2005 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2011

Vakanties van Nederlanders 2011 Vakanties van Nederlanders 2011 Vakanties van Nederlanders 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen Overijssel

Trends & ontwikkelingen Overijssel Trends & ontwikkelingen Overijssel Alice Hulshof Teamleider Annemiek Riefel Adviseur Kennis & Onderzoek Wat gaan we vertellen: 1. Trends Overijssel 2. Cijfers Overijssel op een rijtje 3. Landelijke trends

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2018

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2018 Graydon Kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud De economie zit duidelijk in de lift. Na eerdere positieve berichten over de groeiende omvang van het Nederlandse bedrijfsleven, blijkt ook uit deze Graydon

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2012

Vakanties van Nederlanders 2012 Vakanties van Nederlanders 2012 Vakanties van Nederlanders 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

Bedrijfsvestigingen en werkzame personen per gemeente en provincie,

Bedrijfsvestigingen en werkzame personen per gemeente en provincie, Bedrijfsvestigingen en werkzame personen per gemeente en provincie, 2000-2008 Indicator 20 mei 2010 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere

Nadere informatie

Eerst vatten wij nog kort de koers Beleef het in Gelderland op hoofdlijnen voor u samen en lichten we kort de bredere, actuele context toe.

Eerst vatten wij nog kort de koers Beleef het in Gelderland op hoofdlijnen voor u samen en lichten we kort de bredere, actuele context toe. Van : team Toerisme en Recreatie provincie Gelderland Aan : betrokkenen bij Toerisme en Recreatie in Gelderland Datum : 13 juni 2018 Onderwerp : Update koers Beleef het in Gelderland, Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni 2007 Margot Tempelman Kenniscentrum bij HZ KC vanaf 1 september 2006 bij Hogeschool Zeeland Trendrapport en Trendkrant ook in 2007 uitgegeven Continuïteit van

Nadere informatie

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013 - GRONINGEN Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN LEESWIJZER... 1 1.1 Achtergrond... 1 1.2 Monitoringsvraag... 2 1.3 Keuze voor landelijk beschikbare cijfers... 2 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persbericht. Criminaliteit nauwelijks gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Criminaliteit nauwelijks gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11018 1 maart 2011 9.30 uur Criminaliteit nauwelijks gedaald www.cbs.nl Lichte afname slachtoffers veel voorkomende criminaliteit Gevoelens van veiligheid

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2010

Vakanties van Nederlanders 2010 Vakanties van Nederlanders 2010 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017 provincie limburg Overnachtingen Accommodaties & Slaapplaatsen Economische Betekenis Stijgers & Dalers Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.707.000 gasten 1.293.000 gasten 11,0

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2003

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2003 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2003 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Druk Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2005

Vakanties van Nederlanders 2005 Vakanties van Nederlanders 2005 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Facilitair bedrijf Druk OBT bv,

Nadere informatie

Eerste helft 2018 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2018 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Faillissementen per branche 23 Opheffingen per branche 24 Netto-groei per branche 25 Overzicht

Nadere informatie

Relatie recreatie en natuur Veluwe

Relatie recreatie en natuur Veluwe Relatie recreatie en natuur Veluwe Kwaliteitsverbetering voor natuur 3 september, Martin Goossen Inleiding State of the art recreatie en toerisme Wat bepaalt kwaliteit van natuur vanuit recreatie en toerisme

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2009

Vakanties van Nederlanders 2009 Vakanties van Nederlanders 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN

KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN 2014 KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME - GRONINGEN Foto: Marketing Groningen Provincie Groningen Afdeling ECP April 2015 KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2014 - GRONINGEN Inhoudsopgave TOERISME IN GRONINGEN

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie 2012 Omvang en ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie Utrecht

Monitor Toerisme en Recreatie 2012 Omvang en ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie Utrecht Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Monitor Toerisme en Recreatie 2012 Omvang en ontwikkeling van de economische betekenis van toerisme en recreatie in de provincie Monitor Toerisme en Recreatie 2012

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Recreatiecijfers bij de hand

Recreatiecijfers bij de hand Recreatiecijfers bij de hand Colofon Kenniscentrum Recreatie November 2008 Met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Platteland Auteurs: ir. Femke Huis, ir. Karin

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders 2007

Vakanties van Nederlanders 2007 Vakanties van Nederlanders 2007 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid in % 2 1,7 1,5 1,1 0,5 -0,5 -1,5 -1,4. -2 Totaal banen Grote banen Kleine banen

Ontwikkeling werkgelegenheid in % 2 1,7 1,5 1,1 0,5 -0,5 -1,5 -1,4. -2 Totaal banen Grote banen Kleine banen Het betreft de uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2017. Deze factsheet is een visuele weergave van de ontwikkeling van de Friese werkgelegenheid. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

RECREATIE EN TOERISME. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

RECREATIE EN TOERISME. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie RECREATIE EN TOERISME 2018 Voorne PutteN Opzet en inhoud Recreatie en toerisme is voor Voorne- Putten een belangrijke bedrijfstak. De sector levert niet alleen een bijdrage aan de regionale

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL De regiomonitor is geüpdatet. Waar voorheen de cijfers afhankelijk waren van consumentenonderzoek CVO, zijn deze per 2016 gekoppeld aan het bedrijvenonderzoek van

Nadere informatie

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam

Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Afname banen in 2002 in Groot-Amsterdam Gerda Gringhuis Eind december 2002 hadden werknemers in Nederland in totaal ruim 7 miljoen banen. Ten opzichte van december 2001 is het aantal banen toegenomen met

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

KERNCIJFERS TOERISME VELUWE

KERNCIJFERS TOERISME VELUWE De brochure Toerisme Veluwe 2016 is een product van VisitVeluwe dat tot stand is gekomen in samenwerking met het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland. Aan dit product kunnen geen rechten

Nadere informatie

TOERISME en RECREATIE. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 3 e editie. Opzet en inhoud

TOERISME en RECREATIE. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 3 e editie. Opzet en inhoud 3 e editie TOERISME en RECREATIE 2017 Voorne PutteN Opzet en inhoud Recreatie en toerisme is voor de Voorne- Putten een belangrijke bedrijfstak. De sector levert niet alleen een bijdrage aan de regionale

Nadere informatie

Nederland MarketScan 2011

Nederland MarketScan 2011 Nederland MarketScan 2011 NBTC Research Leidschendam Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is dé marketing- en promotieorganisatie van Nederland.

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016

Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Factsheet Groenvoederdrogerijen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0455 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2006

Toerisme in Nederland. Het gebruik van logiesaccommodaties 2006 Toerisme in Nederland Het gebruik van logiesaccommodaties 2006 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q1 2018

Graydon Kwartaalmonitor Q1 2018 Graydon Kwartaal monitor 1 Voorwoord Inhoud Als u ooit een bedrijf heeft gestart, dan is de kans het grootst dat u dat in het eerste kwartaal van het jaar heeft gedaan. Veel ondernemers starten traditiegetrouw

Nadere informatie

Factsheet Varkensverbetering 2016

Factsheet Varkensverbetering 2016 Factsheet Varkensverbetering 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 26 oktober 2016 1609-0530 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie