Jaarplan RMI 2014 kwaliteit, veiligheid en milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan RMI 2014 kwaliteit, veiligheid en milieu"

Transcriptie

1 Jaarplan RMI 2014 kwaliteit, veiligheid en milieu Opdrachtgever Sander Eijgenraam Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Kenmerk Jaarplan 2014 kwaliteit veiligheid en milieu.docx - Versie 1.0 Utrecht, 10 maart 2014 Vrijgegeven 2014, Movares Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V.

2 Autorisatieblad Opgesteld door Controle door Vrijgave door Naam Paraaf Datum Rinske Schukken Carel Deckers Sander Eijgenraam

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwaliteit Terugblik Kwaliteit, Algemeen: Aandachtspunten kwaliteit Nadere afspraken bij de doelen van RMI-breed voor kwaliteit Houden van projectevaluaties: Controleren en vrijgeven producten Aanvullende interne kwaliteitsmaatregelen 5 2 Veiligheid Terugblik Aandachtspunten veiligheid Nadere afspraken bij de doelen van RMI-breed voor veiligheid Milieu/duurzaamheid Terugblik Aandachtspunten milieu/duurzaamheid Nadere afspraken bij de doelen van RMI-breed voor duurzaamheid/milieu Aanvullende Milieu-/duurzaamheidsmaatregelen 9 4 Kwaliteit-veiligheid en milieuplanning 10 Colofon 12 1/12

4 Inleiding Dit kwaliteit-,veiligheids- en milieuplan van RMI voor 2014 is afgeleid van het jaarplan van RMI en het jaarplan Movaresbreed 2014 en de afdelingsplannen. In dit plan wordt specifiek aangegeven welke kwaliteit- en milieuactiviteiten uitgevoerd zullen worden. De insteek is om in ieder geval aan de eisen van ISO-9001, ISO-14001, BRL SIKB6000/2000 en aan de CO 2, ladder niveau 5, de veiligheidsladder minimaal trede 3, en de VCA te voldoen en ook om invulling te geven aan de ambities van het divisieplan van RMI. Natuurlijk is in dit plan rekening gehouden met de opgedane ervaringen uit de gehouden audits en externe projectevaluaties in /12

5 1 Kwaliteit 1.1 Terugblik 2013 Projectevaluaties Om zicht te hebben op de door RMI geleverde kwaliteit zijn er evaluaties met klanten gehouden en vastgelegd in een evaluatieformulier, conform format projectevaluaties, werkwijze RMI. In het DMT van de divisie is afgesproken dat er tenminste 10 externe evaluaties (dus met klant) per kwartaal per afdeling worden gehouden. Dit betekent 40 projectevaluaties per kwartaal. We zien een verbetering in het aantal gehouden projectevaluaties. Eén afdeling heeft de afgesproken tien evaluaties in Q4 gehaald, maar in de 1 e drie kwartalen heeft geen enkele afdeling het gestelde doel gehaald. Dit zal in 2014 als aandachtspunt meegenomen worden. Behaalde scores Het doel voor 2013 was om een 7,9 te scoren voor klanttevredenheid en we hebben over vier kwartalen als totaalscore een 7,9 gehaald over alle accounts, de prestatiemeting ProRail is hier niet in meegenomen, maar wordt apart beschreven. Conclusies projectevaluaties Over heel 2013 kan worden gezegd dat klanten communicatie het meest als leerpunt noemen. Ze willen meer op de hoogte gehouden worden over de voortgang in de projecten. Ook is er in de laatste drie kwartalen het niet aantoonbaar, danwel het onvoldoende controleren en ook vrijgeven van producten genoemd. De projectmanager krijgt voor zijn rol in veel gevallen een hoog cijfer. In het 4 e kwartaal zijn er meer projecten die lager scoren dan in de 1 e drie kwartalen. In alle kwartalen zien we regelmatig als aandachtpunt terug dat de opdrachtgever een proactieve houding wil zien en hier wordt niet altijd aan voldaan. Er zijn echter ook regelmatig projecten waarin pro-actief handelen juist als pluspunt genoemd wordt. In 2013 zijn de audits uitgevoerd conform jaarplan De bevindingen zijn behandeld in de kwartaalrapportages van de divisie en besproken in de DMT s Kwaliteit, Algemeen: Behouden van alle huidige certificaten: ISO-9001 / ISO / CO2 ladder versie 2.1 niveau 5 incl. BGT / VCA++ / NEN / SIKB BRL 2000 en 6000 Behalen minimaal trede 3 Veiligheidsladder Klanttevredenheid van RWS (op basis van prestatiemeting RWS): minimaal gemiddeld over 2014 een 7,5. Klanttevredenheid van overige klanten (op basis van de door ons gehouden evaluaties): minimaal gemiddeld over 2014 een 7,5 Klanttevredenheid van ProRail: 2014 score van minimaal 79% in de prestatiemeting Op basis van evaluaties en metingen incidenten en verbeterpunten uit projecten gestructureerd behandelen in managementoverleggen (DMT, AT) 3/12

6 Bij geuite ontevredenheid van een klant over een product komt de afdelingsmanager binnen 1 week met zijn analyse en actieplan met het doel dit in de toekomst te voorkomen. 1.2 Aandachtspunten kwaliteit 2014 We kennen zelf (intern Movares) een kwaliteitswaarde toe aan een product of dienst voordat het betreffende product/de dienst geleverd wordt aan de klant. Steeds na te gaan of onze producten en diensten gewaardeerd worden en actie te nemen bij ontevredenheid. Dit doen door middel van externe projectevaluaties, door de klant dan wel door onszelf ingezet. Al onze producten worden goed gecontroleerd voordat ze naar de klant gaan. Dat betekent dat het proces van controleren en vrijgeven van producten (en diensten) wordt toegepast (soms aangescherpt) en dat we eind 2014 die controleprocedure volledig geïncorporeerd hebben in de werkprocessen. 1.3 Nadere afspraken bij de doelen van RMI-breed voor kwaliteit Houden van projectevaluaties: We gebruiken, als er geen format beschikbaar is vanuit de klant, hetzelfde C-MN Format externe projectevaluatiewerkwijze RMI. Klachten altijd melden bij de kwaliteitscoördinator en liefst ook bij de afdelingsmanager bij wie het project in de afdeling valt. En registreren in verbeterdatabase. Werkmethode evaluaties : Afdelingsmanager is verantwoordelijk voor het organiseren van de actie externe evaluaties houden. Per afdeling minimaal 10 externe projectevaluaties bij klanten per kwartaal. Afgesproken formulieren gebruiken. Inleveren bij kwaliteitscoördinator. Kwaliteitscoördinator bewaakt het totaalbeeld en verwerkt gegevens in de kwartaalrapportage. Minstens 5 per hoofdaccount per kwartaal, t.w.: -Water -Aannemers -Energie -Regionale overheden -RWS -ProRail De leerpunten worden in de werkoverleggen besproken Werkmethode contact met klant: Verantwoordelijkheid projectmanager voor wat betreft de actie contact met klant : Regelmatig (orde 1x per twee weken) op bezoek bij de opdrachtgever tussentijds mailen (intern) en bellen (extern) om o.a. de voortgang terug te koppelen. 4/12

7 Verantwoordelijkheid lijnmanager voor wat betreft de actie contact met klant : Houden van informantengesprekken v.w.b. detacheringen. Eens per half jaar per gedetacheerde een gesprek door de lijnmanager met opdrachtgever voeren Controleren en vrijgeven producten Werkgroep opstarten voor het opzetten van een goed controle en vrijgaveproces. Deze bestaat uit Hans Westerveld, Carla Vosmaer en Rinske Schukken. Presentatie DMT op 4 maart, Verificatie, Validatie en Vrijgave bij RMI Plan van Aanpak op 11 maart aan DMT. 0-meting vrijgaveproces audit in maart Implementatiefase en wijze van communicatie zie PvA, binnen heel RMI. Interne audit november Werkwijze eind 2014 gereed, terugkoppeling audit in rapport december 2014 aan DMT Aanvullende interne kwaliteitsmaatregelen Verbeterplan ProRail uitvoeren (implementeren). De interne tevredenheidsmeting geeft voor elke vakdiscipline binnen een afdeling een score van minimaal een 7,9. Bij niet halen van deze score komt binnen 14 dagen een actieplan om die norm bij de eerstvolgende meting wel te halen. Per afdeling opstellen behoefte herinstructie van bepaalde kernprocessen van het kwaliteitssysteem en uitvoeren van deze herinstructie. Elk project afsluiten met een interne evaluatie (kort, PSE). Intern uitgebreidere evaluaties houden voor projecten met negatief resultaat en voor projecten met sterk teruglopende ROS met de projectmanagers en projectleden 5 per kwartaal per groep. Secretariaat doet belrondes voor interne evaluaties. 5/12

8 2 Veiligheid 2.1 Terugblik 2013 Op basis van de resultaten mag gesteld worden dat de doelstellingen voor 2013 gehaald zijn. In 2013 zijn drie (bijna-) ongevallen en gevaarlijke situaties gemeld bij de arbocoördinator van Movares Nederland BV. Eén ongeval zonder verzuim, waarvan één buiten op projectlocatie. Twee gevaarlijke situaties, waarvan één buiten op projectlocaties, en één op kantoor (Daalse Kwint) In mei is de divisie glansrijk door de hercertificering heen gekomen. Aandachtspunt hierbij was de registratie van wie hoeveel toolboxen gespreid over twaalf maanden heeft gevolgd. Behalve de aanwezigheidsregistratie waren er meer administratieve processen rond de VCA-verplichting, die veel handmatig werk met zich meebrachten, niet inzichtelijk waren, erg foutgevoelig waren en slecht analyseerbaar. Kort na de zomervakantie is er een automatiseringsproject gedefinieerd en eind 2013 bijna afgerond. Er is een LMRA app gemaakt. Uitvoeren van de zgn. Laatste Minuut Risico Analyse, LMRA, is een actie die de veiligheid op het werk ten goede komt. Of die LMRA ook altijd uitgevoerd wordt, is altijd slecht controleerbaar geweest. Eerdaags komt er voor de medewerkers een app beschikbaar, waarmee gemakkelijker de LMRA te doen is. De gegevens van uitgevoerde LMRA s centraal worden opgeslagen en zijn analyseerbaar. Aantoonbaarheid van spreken over veiligheid. Zowel de VCA als de Ladder eisen dat we kunnen laten zien dat er op alle niveaus in de organisatie over veiligheid wordt gesproken. Dat wordt er wel, maar niet consequent, en zeker niet altijd aantoonbaar. Vaste agendapunten, korte verslaglegging is zo gedaan, niet alleen op directieniveau, maar tot en met in het werkoverleg. Inhoudelijke kwaliteit toolboxmeetings Het organiseren van toolboxmeetings bij de divisie RMI is een eerste stap geweest. De toolboxen bleken het afgelopen jaar vaker dan gewenst van te lage kwaliteit. Niet concreet, kan je niets mee, klopt gewoon niet, waren opmerkingen. Voor 2014 is afgesproken dat elke toolbox eerst bekeken wordt door een inhoudelijk deskundige, en zo nodig van verbeteradvies wordt voorzien. Registraties Registratie van V&G-kwalificaties wordt ook geëist. Hiermee kunnen we de V&G-prestaties voor wat betreft Ladder en VCA** verbeteren. Het zou goed zijn als daar vanuit de leidinggevenden meer opdruk aan gegeven wordt. Een en ander is ook gebleken uit de interne audits die het afgelopen jaar met regelmaat zijn uitgevoerd. Inkoop van diensten m.b.t. veiligheid Inschakelen van op veiligheidscriteria geselecteerde opdrachtnemers, én een periodieke beoordeling op veiligheidscriteria van die opdrachtnemers, zijn een vierde punt waar winst valt te behalen. Inkoop kan dit faciliteren door dan wel het inkoopproces voor de afdelingen uit te 6/12

9 voeren, dan wel de afdelingen de middelen te verstrekken waarmee de selectie en beoordeling volgens het kwaliteitssysteem uitgevoerd kan worden. Het maakt voor de veiligheid niet uit wie inkoopt, als het maar wel aantoonbaar volgens de door Ladder en VCA gestelde regels gaat. Die regels zijn vastgelegd in ons kwaliteitssysteem. 2.2 Aandachtspunten veiligheid 2014 We willen het VCA certificaat behouden en de werkprocessen ten aanzien van veiligheid in de projecten verbeteren (minder fouten) De regiokantoren worden opgenomen in de VCA- certificering Medewerkers werken volgens de werkwijze VCA. 2.3 Nadere afspraken bij de doelen van RMI-breed voor veiligheid 2014 Aandacht voor werkwijze VCA, WPI s, toolboxmeetings conform afspraken, Checklist VCA wordt bij ieder project ingevuld. Zie verdere invulling VGM-jaarplan en -doelstellingen /12

10 3 Milieu/duurzaamheid 3.1 Terugblik 2013 In 2013 hebben we twee interne audits duurzaamheid uitgevoerd. Aanbevelingen die naar voren kwamen: het management dient meer over duurzaamheid te communiceren, te sturen en duurzaamheid in haar rapportages op te nemen (plan, do, check, act) er is meer aandacht nodig voor de duurzaamheidparagraaf in de offertes. Het management dient hier op te sturen, dus bij ondertekening offerteplan vragen naar duurzaamheid; bespreek de doelen begin van het jaar in de werkoverleggen; spreek duurzaamheidsdoelen af in de beoordelingsgesprekken; duurzaamheid als vast onderwerp in de werkoverleggen, o.a. het disciplineoverzicht bespreken; meer aandacht voor duurzaamheid richting opdrachtgevers (eis beïnvloeding vanuit de ISO14001), zorg hierbij ook voor aantoonbaarheid. folder voor gemeentes/provincies ontwikkelen waarin duurzaamheidadviezen worden gegeven of voorbeelden van projecten opgepakt door Movares. Dit zou een drempelverlagend hulpmiddel kunnen zijn en overtuigt de klant dat de toepassingen praktisch uitvoerbaar zijn; faciliteren milieuaanspreekpunten, deze betrekken bij de offerteplannen zoals besproken in het DMT. Het disciplineoverzicht actualiseren, en als levend document divisiebreed gebruiken; implementeren Draaiboek duurzaamheid ; communiceren over vinkje in BAAN bij offertes en niet bij offerteplannen; het management en collega s dienen elkaar aan te spreken op het ontbreken van duurzaamheid in offerteplannen. Twee Minors van Lloyd s: Er is een minor NC gedefinieerd voor het identificeren van de milieuaspecten van de projecten alsmede één voor het vaststellen van het voldoen aan milieu wet- en regelgeving in de projecten. Duurzaamheid wordt niet meegenomen tijdens evaluaties met klanten. 3.2 Aandachtspunten milieu/duurzaamheid 2014 Milieu We gaan minder maar betere inhoudelijke adviezen op het gebied van duurzaamheid geven. We gaan meer adviezen o.b.v. de BREEAM-systematiek uitbrengen (inclusief uitbreiding van de velden waarop de BREEAM systematiek kan worden losgelaten) Zie doelen Draaiboek duurzaamheid, juni We willen een actieve rol in kennisdeling extern m.b.t. duurzaamheid vervullen. Minors NC Lloyd s oppakken en implementeren. 8/12

11 3.3 Nadere afspraken bij de doelen van RMI-breed voor duurzaamheid/milieu Aanvullende Milieu-/duurzaamheidsmaatregelen Criteria voor duurzaamheidvinkje is 10 % bij extra adviezen, dit communiceren en toepassen volgens afspraak. Brochure met duurzame projecten. Werkgroep duurzaamheid RMI oprichten die zich op de drie onderstaande acties richt : o Een duidelijker beleid beschrijven t.a.v. duurzaamheid/milieu, intern, extern en in projecten, aandachtspunt audits Lloyd s. o o Groeien van standaard advies m.b.t. duurzaamheid naar advies op maat. Omzetten BREEAM-systematiek in praktische advisering, Omzettarget ,-, bij 30 verschillende projecten en 10 verschillende klanten. Inschakelen milieuaanspreekpunten bij het opstellen van een duurzaamheidsparagraaf in offertes. Concrete afspraken m.b.t. faciliteren rol milieuaanspreekpunt (uren, kennisborging). Duurzaamheid op agenda werkoverleggen. Duurzaamheid opnemen in kwartaalrapportage. Evalueren van de ervaringen tot nu toe Externe evaluatieformulier uitbreiden met duurzaamheid. Deelname aan de Movares brede lunchbijeenkomsten duurzaamheid door adviseurs, projectmanagers en lijnmanagers. 9/12

12 4 Kwaliteit-veiligheid en milieuplanning Nr. Omschrijving 1. ISO-9001:2008 en ISO gecertificeerd blijven, VCA++ EN BRL SIKB2000/ RMI-brede audits Kwaliteit producten: Audit kwaliteit producten, vrijgave proces, collegiale toets, interne review. Verantwoordelijke Uitvoering audits door Gerealiseerd DMT RMI R. Schukken 2013 Divisiedirecteur M&R R. Schukken Q1 Interviews houden over de kwaliteit. In alle afdelingen minimaal drie audits. -Vrijgaveproces conform afspraken, Afdelingsmanager Q2 Q3 VCA++ Audits houden. Duurzaamheid Uitbesteden werk Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 3. Item: Prestatiemeting ProRail Acties: Preventieve en correctieve acties uitzetten om minimaal de norm van 79% te bereiken. Divisiedirecteur RMI KVO/ R.Schukken 5. Relevante zaken van het milieusysteem en CO 2 - Divisiedirecteur RMI Staf kwaliteit 6. Bijhouden Projectevaluaties/leerpunten Afdelingsmanager R. Schukken 8 Duurzaamheid: Targets 2014 qua percentage duurzame offertes 10% en in opdrachten 10%. Steekproef duurzaamheid in offertes opgenomen in BaanERP/PSO formulier DMT RMI Staf kwaliteit/ Aangewezen Medewerkers R. Schukken Q4 10/12

13 duurzaamheid besproken? medewerkers 11/12

14 Colofon Opdrachtgever Sander Eijgenraam Uitgave Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Afdeling Divisiedirectie: Bedrijfsvoering Smakkelaarsburcht Postbus GW Utrecht Telefoon Telefax Ondertekenaar Kwaliteitsadviseur Projectnummer 12/12

Management Review Veiligheid

Management Review Veiligheid Management Review Veiligheid - 2013 - V&G-prestaties Movares Nederland BV 11 februari 2014 - Versie 1.0 Autorisatieblad Alleen voor Intern gebruik Management Review Veiligheid - 2013 - Naam Paraaf Datum

Nadere informatie

Jaarplan Kwaliteit, Veiligheid en Milieu 2015

Jaarplan Kwaliteit, Veiligheid en Milieu 2015 Versie_ d.d.02-12-2014 Manager Kwaliteit, Arbo-Veiligheid en Milieu: Michel Jungschläger Jaarplan Kwaliteit, Veiligheid en Milieu 2015 Movares Nederland Jaarplan Kwaliteit, Veiligheid en Milieu 2015 Scope

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Arbo 2014. - Plan van Aanpak - 20 december 2013 - Versie 1.0 - vrijgegeven

Arbo 2014. - Plan van Aanpak - 20 december 2013 - Versie 1.0 - vrijgegeven Arbo 2014 - Plan van Aanpak - 20 december 2013 - Versie 1.0 - vrijgegeven Inhoudsopgave Inleiding: terug- en vooruitblik 2 1 Gezondheid 3 1.1 Gezondheidsplein 4 1.2 Onderzoek 4 2 Veiligheid 5 2.1 Veiligheidsladder

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief

HANDBOEK ENERGIEZORG. Opdrachtgever K.F. Veninga. LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Versie 2.0. Definitief HANDBOEK ENERGIEZORG RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Handboek Energiezorg Definitief Utrecht, 20 maart 2013 2013, LOXIA B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

CO 2 COMMUNICATIEPLAN

CO 2 COMMUNICATIEPLAN Versie 1.2 Datum: 2 juli 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Communicatieplan 2015

Communicatieplan 2015 Communicatieplan 2015 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg

Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg Uitgangspunten: 6 sessies gedurende een jaar. De werksessies zullen in overleg bij de deelnemende organisaties plaatsvinden. Doel van de werksessies is het

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder CO2-Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem 1.2 Iv-Groep b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour)

Verkorte rapportage. Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Verkorte rapportage Cliënten over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van AC Praag en Werkerij (InteraktContour) Utrecht, november 2013 Geschreven door: Rinskje Dijkstra Postbus 8224 3503 RE Utrecht

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB

Hoppas Kinderopvang. Rijswijk NB organisatie advies arbodienstverlening opleidingen & trainingen personeelsdiensten Eindverslag Rapport Interne Audit Hoppas Kinderopvang te Rijswijk NB Uitgevoerd voor: Uitgevoerd door: Hoppas Kinderopvang

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Communicatieplan 2016

Communicatieplan 2016 Communicatieplan 2016 Status: Definitief 3.C.1 & 3.C.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel 1 Utrecht, 6 augustus 2013 Geschreven door: Harmke van den Akker Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Tandartspraktijk Thewissen

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Tandartspraktijk Thewissen Kwaliteitsjaarverslag 2011 Informatie Opdrachtgever Marktstraat 10 6369 AG Simpelveld Opdrachtnemer Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen Omschrijving opdracht Het uitvoeren van

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC de Gris. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging AC de Gris. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging AC de Gris 1 Utrecht, 18 juli 2013 Geschreven door: Elske ten Vergert Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl Copyright

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

SCB in de praktijk. Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken. GWW Advies 1

SCB in de praktijk. Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken. GWW Advies 1 SCB in de praktijk Ervaringen met S.C.B. In de uitvoering van UAV GC werken GWW Advies 1 Inhoud presentatie Achtergronden SCB Praktijk werking Verbeteringen GWW Advies 2 Herkomst SCB gedachte SCB is vervolg

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

3C2 - Communicatieplan

3C2 - Communicatieplan 3C2 - Communicatieplan Inleiding Voor u ligt het communicatieplan van Klaver Fietsparkeren. Door middel van dit plan wordt informatie verstrekt over het communicatiebeleid dat Klaver voert in het kader

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Onderwijsassistent niveau 4

Onderwijsassistent niveau 4 examenproducten Onderwijsassistent Onderwijsassistent niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Dekkingsgraad 3 7. Inhoudelijke wijzigingen per proeve 4 8. Vakkennis en vaardigheden

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Toetsplan Taxi-, Directie- en Busvervoer. Inhoud

Toetsplan Taxi-, Directie- en Busvervoer. Inhoud Toetsplan Taxi-, Directie- en Busvervoer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Waarom prestatiemeten 1.2 Uitgangspunten voor dit toetsplan 1.3 Input voor de toetsing 1.4 Wat wordt gemeten? 1.5 Door wie wordt gemeten?

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1 Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling... 4 1.2 Externe communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Branchevergelijkend onderzoek tussenpersonen Performance verbetering door benchmarking Amsterdam, januari 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1.

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1. SAMENWERKEN WERKT Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband door Het CCV versie 1.0 datum 24 juni 2013 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD pagina 2/13 In deze norm zijn de criteria

Nadere informatie

Zie opleidingen overzicht Flora en Fauna 1. Gebruik maken van opleidingsmogelijkheden. Gebruiken van standaard bestanden

Zie opleidingen overzicht Flora en Fauna 1. Gebruik maken van opleidingsmogelijkheden. Gebruiken van standaard bestanden ZUIDEMA GROENVOORZIENINGEN B.V. Bedrijfs- en MVO doelstellingen - samenvatting van de doelstellingen voor 2016 Doelstellingen Acties 2015 Algemeen Te realiseren 2016 Opmerkingen 1 Verbeteren deskundigheid,

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 communicatieplan

CO 2 communicatieplan CO 2 communicatieplan t.b.v. CO 2 prestatieladder niveau 5 Opgesteld: F. Morel Datum maart 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doel van communiceren... 4 3 Stakeholders... 5 4 Strategie... 6 5 Aanpak

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Normen De MVO-Wijzer

Normen De MVO-Wijzer Normen De MVO-Wijzer Pagina 1 Inhoudsopgave 1. MODEL 3 2. OVERZICHT MVO-THEMA S 4 3. OVERZICHT MVO-NORMEN 5 Copyright november 2014, Stichting De MVO-Wijzer, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BRL SVMS-007

Informatiebijeenkomst BRL SVMS-007 Informatiebijeenkomst BRL SVMS-007 Programma 14.00 uur Ontvangst 14.30 uur Opening door de middagvoorzitter 14.35 uur Hoofdlijnen van de wijzigingsversie 14.50 uur Toelichting BRL SVMS-007 15.30 uur Pauze

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder 20170209.CO 2 -prestatieladder Iv-Groep b.v. Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Kwaliteitsmanagementsysteem Referentie:

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie