TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven"

Transcriptie

1 TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven s 2014 Samen voor persoonlijke zorg Vitaal Ondernemend Coöperatief

2 Inhoud Voorwoord 5 Thema 1 : Palliatieve zorg 7 Thema 2 : Geriatrische Revalidatiezorg 9 Thema 3 : Versterken en doorgroeien eerste lijn 11 Thema 4 : Welzijn 13 Thema 5 : Hygiëne- en infectiepreventiebeleid 15 Thema 6 : Informele zorg / familieparticipatie 17 Thema 7 : Informele zorg / vrijwilligers 19 Thema 8 : Menswaardige technologie 21 Thema 9 : Verbetering woonruimte en privacy 23 Thema 10 : Kwaliteitsregister 25 Thema 11 : Borging 27 3

3 Voorwoord 2014 is een jaar waarin we belangrijke beslissingen gaan nemen als antwoord op de besluitvorming van de landelijke overheid. Met ingang van 1 januari 2015 worden er namelijk ingrijpende bezuinigingen en veranderingen ingevoerd. deze er precies uit gaan zien, weten we in de loop van het jaar Pas dan kunnen we definitieve beslissingen nemen. Daarnaast is 2014 het jaar waarin we de meerjarenvisie voor TMZ gaan afronden en we de definitieve bestuurlijke structuur van de organisatie vorm gaan geven. Op dit moment het voorjaar van 2014 ligt de focus op een goede voorbereiding op de veranderingen. Dit doen we door in 2014 een aantal s centraal te stellen. Het gaat hierbij om s die door onze inspraakorganen, de Raad van Toezicht en door relevante externe partijen - zoals zorgverzekeraars, de overheid, de Inspectie voor de Volksgezondheid, ziekenhuizen en huisartsen - belangrijk worden gevonden. De s die in deze uitgave worden toegelicht gaan ons allemaal aan en zijn voor iedereen belangrijk. Vanuit dat besef vragen we u om in dialoog met ons aan deze s te werken. Deze dialoog kan gaan over elkaars behoeften en verwachtingen en hoe we daar gezamenlijk aan kunnen voldoen. Hiermee laten we blijken dat we er niet alleen voor staan, maar dat we elkaar begrijpen en versterken. We realiseren ons dat het jaar 2014 ook met onzekerheid gepaard gaat en dat we hierdoor veel van onze mensen vragen. De betrokkenheid en expertise van ons allen is echter essentieel om in 2014 goed voorbereid te zijn op alle ontwikkelingen. Het uitgangspunt blijft om ons motto Samen voor persoonlijke zorg ook in de toekomst in de praktijk te blijven brengen. Bestuur en management van TMZ 5

4 Palliatieve zorg 1 TMZ biedt niet alleen palliatieve zorg binnen haar hospices, maar ook binnen haar reguliere verpleegafdelingen en de thuiszorg. Binnen TMZ is er veel kennis, expertise en ervaring aanwezig op het gebied van deze specialistische zorg. Dit geldt uiteraard ook voor de netwerken palliatieve zorg van Noord-West Twente en Midden-Twente, waar TMZ onderdeel van uitmaakt. Het delen van deze kennis binnen de organisatie en met de partners in de keten, verdient in de toekomst veel aandacht. Het optimaliseren van de palliatieve zorg door middel van deskundigheidsbevordering binnen de verpleging en verzorging zowel intra- als extramuraal - en bij de behandelaars. Het opstellen van een beleidsnotitie waarin de uitgangspunten voor heel TMZ worden beschreven. Deze uitgangspunten worden in samenwerking met de inspraakorganen bepaald. Er wordt daarnaast een expertisecentrum palliatieve zorg gevormd, dat bestaat uit medewerkers van het hospice. Dit expertisecentrum wordt ingezet om de deskundigheid op het gebied van terminale palliatieve zorg op de overige afdelingen en in de thuiszorg te bevorderen. Het kader hierbij is het beleid van het netwerk palliatieve zorg. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten die het netwerk op het gebied van deskundigheidsbevordering aanbiedt. Daarnaast vindt er afstemming plaats tussen het Medisch Technisch Handelen (MTH) team en het expertisecentrum over het herkennen van de mogelijke inzet van palliatieve zorg. Verpleging en verzorging en behandelaars herkennen het moment waarop cliënten in de terminale palliatieve fase terecht komen en passen het zorgleefplan hierop aan. Daarnaast weten zij waar ze terecht kunnen voor ondersteuning bij vragen op het gebied van palliatieve zorg. 7

5 Geriatrische Revalidatiezorg 2 TMZ biedt geriatrische revalidatiezorg (GRZ) binnen de locaties in Almelo en Hengelo. Sinds 2013 is de financiering van deze dienst gewijzigd en wordt deze zorg gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet door middel van Diagnose Behandel Combinaties (DBC s). Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de registratie volgens de richtlijnen vorm te geven en is de inhoudelijke productontwikkeling van de verschillende DBC s gestart. Landelijk wordt er gesproken over concentratie van de geriatrische revalidatiezorg. Dit kan consequenties hebben voor het aantal plaatsen waar deze vorm van zorg wordt aangeboden en waar dit moet gaan plaatsvinden. De zorgverzekeraar formuleert kwaliteitseisen die zich onder andere richten op een minimaal aantal bedden per diagnosegroep. De TMZ-regio s Almelo en Hengelo ontwikkelen zich verder tot specialistische centra op het gebied van geriatrische revalidatiezorg in de keten. Het ontwikkelen van ambulante producten en diensten door paramedici. Het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden voor de verschillende DBC s in de keten. Het aangaan en onderhouden van relaties in de keten en het maken van afspraken met ketenpartners. Verrichten onderzoek naar het herinrichten van de revalidatieafdelingen in Hengelo en Almelo naar diagnosegroepen. Effectieve en efficiënte revalidatiezorg die gewaardeerd wordt door cliënten en ketenpartners. 9

6 Versterken en doorgroeien eerste lijn 3 TMZ levert zowel diensten in de eerste lijn (bijvoorbeeld thuiszorg) als in de tweede lijn (bijvoorbeeld verpleeghuiszorg). Van oudsher is TMZ meer gericht op de tweede lijn: 85 procent van de zorg wordt daar geleverd. De overheid en de zorgverzekeraars bezuinigen op zorgkosten door te stimuleren dat mensen langer thuis blijven wonen. Dit betekent dat er vooral wordt bezuinigd op de tweede lijn en minder op de eerste lijn. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat TMZ zich meer op de eerste lijn wil gaan richten. De organisatie is bovendien uitstekend in staat om in deze zorgbehoefte te voorzien. Het gaat hierbij om cliënten die in het verleden werden opgenomen in het verpleeghuis, maar nu thuis moeten blijven wonen. Zij hebben behoefte aan complexe, multidisciplinaire zorg. Kortom verpleeghuiszorg bieden bij mensen thuis. De eerste lijn van TMZ groeit en is in staat om in de zorgbehoefte te voorzien van mensen met complexe, multidisciplinaire zorg die langer thuis moeten blijven wonen. Het opstellen van een beleidsnotitie waarin de uitgangspunten voor heel TMZ worden beschreven. Deze uitgangspunten worden in samenwerking met de inspraakorganen bepaald. De specialisten ouderengeneeskunde, paramedici, psychologen en zorgbemiddelaars gaan proactief en gecoördineerd een relatie aan met ketenspelers (huisartsen en ziekenhuizen). De TMZ-medewerkers die binnen de eerste en tweede lijn actief zijn, gaan proactief samenwerken. In de Huisartsenpraktijk Geesteren zetten medewerkers van TMZ zich actief in voor de oudere patiënten van de praktijk. Substantiële groei van de zorg die TMZ in de eerste lijn levert. 11

7 Welzijn 4 Welzijn is al vele jaren een onderdeel van de zorg- en dienstverlening van TMZ. Dit wordt in nauwe samenwerking met verenigingen die binnen dit domein werkzaam zijn vormgegeven. Om ook in de toekomst - bij wijzigende omstandigheden - het welzijnsniveau op hetzelfde peil te houden, is het noodzakelijk om de ingezette middelen te evalueren en waar nodig bij te stellen. Welzijn wordt op een duurzame manier binnen de bestaande organisatie georganiseerd als een integraal onderdeel van de dienstverlening. In de uitvoering ligt hierbij een nadrukkelijke focus op informele zorg en familieparticipatie. Het opstellen van een plan waarin de wijze wordt beschreven waarop TMZ invulling geeft aan: welzijn voor cliënten van de dagvoorziening; welzijn voor intramurale cliënten; verwachte effecten van de overgang van begeleiding naar de WMO. Hierbij is aandacht voor de wijzigende rol van activiteitenbegeleider binnen het zorgteam en het aangaan van relaties met verenigingen in de directe omgeving. Binnen het welzijn is er specifieke aandacht voor de manier waarop cliënten op somatische afdelingen onderling met elkaar omgaan. Daarnaast spelen de s hospitality en ambiance een belangrijke rol. De dienstverlening van TMZ ten aanzien van welzijn is ingericht binnen de beleidskaders. 13

8 Hygiëne- en infectiepreventiebeleid 5 Hygiëne- en infectiepreventie vormen een belangrijk onderdeel van de goede en persoonlijke zorg waar TMZ voor staat. Aan de hand van het rapport Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten dat door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2013 is opgesteld, is TMZ tot haar eigen beleidsplan ( ) op dit gebied gekomen. In 2013 is de infectiepreventiecommissie geïnstalleerd, waarmee wordt voldaan aan een basiseis. Daarnaast is er een contract afgesloten met de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) over de ondersteuning van een deskundige op het gebied van infectiepreventie. Deze specialist zal TMZ helpen bij het verder invulling geven aan een gestructureerd en geborgd infectiepreventiebeleid. Het hygiëne- en infectiepreventiebeleid van TMZ is vastgesteld en voorzien van een activiteitenplan Infectiepreventie 2014 dat volgens planning is geïmplementeerd. Hiermee zijn de s hygiëne en infectiepreventie in de dagelijkse bedrijfsvoering van TMZ geïntegreerd. Uitvoering geven aan het activiteitenplan Infectiepreventie 2014 dat op basis van het beleidsplan is vastgesteld. Hygiëne en infectiepreventie zijn aantoonbaar geregeld en voldoen aan de actuele richtlijnen. 15

9 Informele zorg / familieparticipatie 6 TMZ richt zich op de relatie met de cliënt en de familie. Hierbij vormt wederkerigheid het uitgangspunt. Deze manier van werken heeft ervoor gezorgd dat er een groot aantal best practices bewezen succesvolle manieren om familieparticipatie in de praktijk te brengen aanwezig zijn binnen de organisatie. Deze worden op dit moment nog niet voldoende gedeeld binnen de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: aandacht voor familieparticipatie bij de intakegesprekken, workshops/trainingen voor medewerkers en mantelzorgers en de introductie van het levensboek waarbij familie nadrukkelijk wordt betrokken. Informele zorg/familieparticipatie heeft een volwaardige positie binnen de organisatie. Het opstellen van een beleidsnotitie waarin de uitgangspunten voor de hele organisatie worden beschreven. Deze uitgangspunten worden in samenwerking met de inspraakorganen bepaald. In het zorgleefplan (ECD) is vastgelegd welke ondersteuning/zorgverlening van de cliënt wordt geleverd door de mantelzorger(s) en welke door de professionals. Het ontwikkelen van een scherpe focus op de cliënt en mantelzorger binnen bestaande instrumenten (intakegesprek, MDO en ervaringsgesprek). Scholing ontwikkelen voor medewerkers gericht op cliënten en mantelzorg. Dit komt voort uit de leergang Leiderschap. De relaties met het sociale systeem rondom de cliënt zijn verder ontwikkeld. Dit is de basis voor verdere groei van mantelzorg en familieparticipatie. 17

10 Informele zorg / vrijwilligers 7 Ruim 1100 vrijwilligers dragen bij aan de kwaliteit van leven van een groot aantal cliënten/bewoners, zowel binnen als buiten de muren van TMZ. TMZ wil de volwaardige positie van haar vrijwilligers bestendigen. Het creëren van een volwaardige positie van de informele zorg die door vrijwilligers wordt verzorgd. Het formuleren van een beleidsvisie. Centrale aansturing van de vrijwilligerscoördinatoren. Het ontwikkelen van een centraal beleid. Toepassing van het coöperatief model. Proactief de relatie aangaan met potentiële vrijwilligers. Inzet van intramurale middelen (bijvoorbeeld vervoer, ruimtes of hotelzorg). De beleidsvisie en het centraal beleid zijn gereed. Het coöperatief model wordt toegepast. 19

11 Menswaardige technologie 8 Technologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De juiste inzet kan kosten besparen, de kwaliteit van leven van bewoners/cliënten verbeteren en bijdragen aan plezierig en uitdagend werk voor medewerkers. Veel nieuwe technologieën voldoen niet aan de verwachtingen van de cliënten/bewoners en/of medewerkers en zijn dus nog niet menswaardig. Er is dan ook nog veel winst te behalen op dit gebied. Om dit te bereiken zal TMZ nauw samenwerken met bedrijven en onderwijsinstellingen. Menswaardige technologie verbetert de kwaliteit van leven van bewoners/cliënten en draagt bij aan plezierig en uitdagend werk voor medewerkers. Het opstellen van een beleidsnotitie waarin de uitgangspunten voor heel TMZ worden beschreven. Deze uitgangspunten worden in samenwerking met de inspraakorganen bepaald. Meerjarige, programmatische en geformaliseerde afspraken met Universiteit Twente, Roessingh Research & Development, Saxion Hogescholen en ROC van Twente. In co-creatie werken aan implementatie en uitvoering van projecten op dit gebied. Het creëren van een ICT-omgeving die kwalitatief en kwantitatief past bij TMZ als organisatie. Herziening van het beleid op het gebied van vaste en mobiele telefonie. Er zijn meerjarige, programmatische en formele afspraken. Projecten zijn uitgevoerd; resultaten komen ten goede aan TMZ en haar cliënten. De nieuwe technologie wordt geaccepteerd door zorgvragers en zorgverleners. Een ICT-omgeving die voldoet aan de eisen van TMZ als organisatie. Optimale bereikbaarheid van de organisatie tegen lage kosten. 21

12 Verbetering woonruimte en privacy 9 Binnen alle locaties van TMZ beschikken de cliënten/bewoners over een eigen kamer, behalve in Almelo en Tubbergen. Hier komt het nog voor dat twee cliënten/bewoners een kamer moeten delen (zogenoemde tweebedskamers). Om haar doelstelling - elke cliënt heeft recht op een eigen kamer of appartement - te behalen, gaat TMZ bouwen en renoveren in Almelo en Tubbergen. Het verbeteren van de woonruimte en privacy van bewoners door hen de mogelijkheid te bieden op een eigen kamer of appartement. Nieuwbouw en het in gebruik nemen van de nieuwe locatie in Almelo: Het Weggeler. Renovatie van Het Meulenbelt. Indien mogelijk een derde locatie in Almelo realiseren. Verdere ontwikkeling van het plan voor nieuwbouw in Geesteren. Het Weggeler is in gebruik genomen. Het Meulenbelt is gerenoveerd. Het onderzoek naar een derde locatie in Almelo is afgerond. Het plan voor Geesteren is gereed, zodat de nieuwbouw in 2015 kan starten. 23

13 Kwaliteitsregister 10 In 2012 heeft TMZ al een deel van haar verzorgenden en verpleegkundigen ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de V&VN. Daarnaast biedt TMZ diverse bij- en nascholingen die bijdragen aan deskundigheidsbevordering. De koppeling tussen het Kwaliteitsregister en de bij- en nascholingen is echter nog niet gelegd. Sinds begin 2014 wordt er actief beleid gevoerd waarbij verpleegkundigen en verzorgenden gemotiveerd worden zich bij te scholen en dit te registreren in het kwaliteitsregister. De verpleegkundigen en verzorgenden van TMZ zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de V&VN en 40% van de ingeschreven medewerkers heeft een gemiddeld aantal punten behaald van 37. Vaststellen beleid dat zich richt op de verantwoordelijkheid tot deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen vakmanschap. Communicatie en begeleiding bij het inschrijven in het Kwaliteitsregister en het bijhouden van het portfolio volgens de huidige scholingsstructuur. Het bieden van mogelijkheden aan verpleegkundigen en verzorgenden om punten te behalen door eigen scholingen te accrediteren en het - in overleg met opleidingsinstituten - aanbieden van e-learning modules. De verpleegkundigen en verzorgenden zijn aantoonbaar bekwaam. TMZ voldoet aan de door het Zorgkantoor gestelde kwaliteitseis. 25

14 Borging 11 Binnen TMZ zijn zaken zoals procedures, protocollen, wet- en regelgeving en beleid vastgesteld en gedocumenteerd in het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Uit interne- en externe audits blijkt dat de borging hiervan verbeterd kan worden. Voor TMZ is dit reden om kwaliteitsborging als belangrijk voor 2014 aan te merken. Het realiseren van een betrouwbare en constante kwaliteit en veiligheid van zorg. Zelforganiserend vermogen van de zorgteams bevorderen. Bij belangrijke s is er sprake van vaste aanspreekpunten. Hulpmiddel introduceren bij zelfreflectie op kritische indicatoren. Zelfreflectie op het gebied van belangrijke s maakt onderdeel uit van groepsfunctioneringsgesprekken. Zelfreflectie maakt als hulpmiddel onderdeel uit van het inwerkprogramma. Toetsing door middel van interne- en externe audits. Betrouwbare en constante kwaliteit en veiligheid van zorg door: het verminderen van incidenten; minder tekortkomingen tijdens audits, externe audits en inspectiebezoeken; kwaliteitsdenken inbedden in het team. 27

15 Samen de toekomst vormgeven TriviumMeulenbeltZorg Postbus GA Almelo T : E : I : : youtube.com/triviummeulenbelt : twitter.com/tmzorg Samen voor persoonlijke zorg Vitaal Ondernemend Coöperatief

Comfort, privacy en persoonlijke zorg

Comfort, privacy en persoonlijke zorg Hospice Comfort, privacy en persoonlijke zorg De hospices van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een warme, huiselijke en comfortabele woonomgeving U kunt vertrouwen op een gespecialiseerd zorgteam Uw wensen

Nadere informatie

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Werkgroep Snuffelstages April 2010 Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest-Twente

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg

Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 samen voor persoonlijke zorg vitaal ondernemend coöperatief Beste lezer, In deze jaarroute 2013 beschrijft

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Met volle kracht vooruit!

Met volle kracht vooruit! Archipel Zorggroep Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven T 040 265 48 00 www.archipelzorggroep.nl Met volle kracht vooruit! Het gevoel van samen Beleidsplan Archipel 2014 2017 Voorwoord Het beleidsplan

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Uw revalidatieprogramma op maat. Revalidatie. Hebt u tijdelijk verpleeghuiszorg

Uw revalidatieprogramma op maat. Revalidatie. Hebt u tijdelijk verpleeghuiszorg Revalidatie Hebt u tijdelijk verpleeghuiszorg in combinatie met revalidatie nodig, om daarna weer naar huis te kunnen? U vindt deze dienstverlening bij TriviumMeulenbeltZorg in Hengelo en Almelo. Uw revalidatieprogramma

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg Jolanda van Haastregt 03-06-2016 Irma Everink, Ruud Kempen, Jos Schols Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Overzicht Stageplaatsen:

Overzicht Stageplaatsen: Overzicht Stageplaatsen: Naam organisatie: Carint Afdeling/Team: Thuiszorg Hengelo Noord 1 Adres: W van Otterloostraat 30 Naam en tel.nr. contactpersoon: Mirjam Schunselaar m.schunselaar@carintreggeland.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers

Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers 206-208 RvT 29-03-206 7-03-206 April 207 Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers 206-208 Inhoudsopgave Voorwoord... Inleiding... 2 Onze missie...

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl

Transferpunt. Aanvraag van nazorg. www.nwz.nl Transferpunt Aanvraag van nazorg www.nwz.nl Inhoud Wat is het transferpunt? 3 Welke hulp en zorg kunt u zelf regelen? 4 Welke zorg kan het transferpunt voor u aanvragen? 5 Meer weten? 7 Uw vragen 9 Notities

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen

Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Visiedocument V&VN Stomaverpleegkundigen Samen maken we het verschil voor de mens achter de stomadrager 1. Onze missie De missie van V&VN Stomaverpleegkundigen is om op basis van expertise, professionaliteit

Nadere informatie

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld.

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld. Disclosure slide: Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Nee Geen Geen Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Jaarroute 2012 TriviumMeulenbeltZorg

Jaarroute 2012 TriviumMeulenbeltZorg Jaarroute 2012 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 Samen voor Persoonlijke Zorg Vitaal, Ondernemend, Coöperatief Voor u ligt de jaarroute 2012. De jaarroute

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Netwerkbijeenkomst 19 januari 2017 Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Voorwoord Guy Buck voorzitter, Raad van Bestuur De beste zorg voor uw patiënt. Snel geregeld en

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen Bijlage 1- Inspelen op ontwikkelingen voor een sterkere ouderengeneeskunde ideeën van specialisten ouderengeneeskunde en aios tijdens de workshop Specialist ouderengeneeskunde van de toekomst op 26 mei

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalidatie Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan Uw mantelzorgers worden nauw betrokken Vertrouw

Nadere informatie

Ontwikkelplan Omgaan met onbegrepen gedrag

Ontwikkelplan Omgaan met onbegrepen gedrag Ontwikkelplan 2017-2018 Omgaan met onbegrepen gedrag 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Interventies bij probleemgedrag 1c. Aard van de afspraak Nieuw 2. Doelstelling

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots

Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots Achtergrondinformatie aanbesteding Kennisprogramma Waardigheid en trots Achtergrond Begin 2015 is het plan Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen gepresenteerd. Waardigheid en trots is

Nadere informatie

Overzicht Stageplaatsen voorjaar 2016

Overzicht Stageplaatsen voorjaar 2016 Overzicht Stageplaatsen voorjaar 2016 Naam organisatie: Allerzorg Adres: Prinses Beatrixstraat 70, Hengelo Saskia Moen, directeur, 06 11391820 Er is 1 plek per half jaar beschikbaar bij toestemming cliënt

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Antoinette Blok directeur projecten

Huisartsenkliniek Houten Antoinette Blok directeur projecten Huisartsenkliniek Houten Antoinette Blok directeur projecten JvEI 14 maart 2017 Zorg in Houten - missie Samen werken wij aan de beste zorg dicht bij huis Eerstelijnszorg als het kan Specialistische zorg

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling

Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling Dagbesteding/dagbehandeling Van zinvolle activiteiten tot gerichte behandeling Dagbesteding en dagbehandeling bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Breng uw dag door in een prettige, gastvrije en gezellige omgeving

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Intramurale Zorg

ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Intramurale Zorg ALLES IS BEWEGEN Beleid Vitaliteit Cliënten Zorggroep Almere 31-1-2014 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Nederland vergrijst in hoog tempo. Gezond ouder worden is hierdoor niet langer alleen de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Genero Invitational Conference 27 maart 2017

Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Genero Invitational Conference 27 maart 2017 Frans Baar, Spec Ouderengeneeskunde, Consulent consultatief palliatief team, directeur stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg Ellen Vink, Netwerk coördinator

Nadere informatie

Samen voor persoonlijke zorg

Samen voor persoonlijke zorg TriviumMeulenbeltZorg Samen voor persoonlijke zorg Toekomst ouderenzorg: met beide benen in de samenleving Samen voor persoonlijke zorg Vitaal Ondernemend Coöperatief Inhoudsopgave TMZ als organisatie

Nadere informatie

Overzicht Stageplaatsen voorjaar 2017

Overzicht Stageplaatsen voorjaar 2017 Naam organisatie: Allerzorg Adres: Koningsplein 1, 7512 KZ, Enschede Floor Gunsing, Coördinator, 06-31778924 Bij toestemming cliënt meelopen bij intake en/of evaluatie palliatieve zorg. Naam organisatie:

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

Frankelandgroep. Centra voor verzorgd wonen, verpleging en welzijn. www.frankelandgroep.nl

Frankelandgroep. Centra voor verzorgd wonen, verpleging en welzijn. www.frankelandgroep.nl Frankelandgroep Centra voor verzorgd wonen, verpleging en welzijn. www.frankelandgroep.nl Frankeland Specialist in ouderenzorg sinds 1850 Impressies Frankeland tot ongeveer 1970 Impressies Frankeland

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Zoekt u een uitstekende kwaliteit diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling? TriviumMeulenbeltZorg

Zoekt u een uitstekende kwaliteit diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling? TriviumMeulenbeltZorg Zoekt u een uitstekende kwaliteit diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling? staat voor u klaar in de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Tubbergen en Twenterand. Algemene informatie

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Almere, 6 maart 2013 Spreker Plaats datum M. van Eijndhoven, arts Maatschappij en Gezondheid Adviseur Zorg Advies (ZVW) College Voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2018

Meerjarenperspectief 2015-2018 Meerjarenperspectief 2015-2018 TriviumMeulenbeltZorg Samen voor persoonlijke zorg De zorgsector is volop in beweging. De samenleving vergrijst in hoog tempo en het aantal zorgvragers en de zwaarte van

Nadere informatie

Regioprotocol palliatieve zorg (2.0)

Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Regioprotocol palliatieve zorg (2.0) Samenwerkingsverband voor transmurale zorg in het Rivierengebied Het regioprotocol is een kwaliteitskader dat de voorwaarden beschrijft waaraan een organisatie/instelling

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kader geldt voor de intramurale zorg. Hieronder vallen ook de huizen

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Expertiseteam Geriatrie Twente

Expertiseteam Geriatrie Twente Samen verbeteren we de ouderenzorg in Twente Expertiseteam Geriatrie Twente 28 februari 2017 Pilot Expertiseteam Geriatrie Twente - Aanleiding - Achtergrond - Doel Demografische ontwikkelingen Sterke eerste

Nadere informatie

Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009

Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009 Jaarplan ketenzorg Palliatieve zorg 2009 Opgesteld in opdracht van: Dagelijks bestuur netwerk palliatieve zorg Noordwest-Twente G. Netwerkcoördinator Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie