Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg"

Transcriptie

1 Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie samen voor persoonlijke zorg vitaal ondernemend coöperatief

2 Beste lezer, In deze jaarroute 2013 beschrijft TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) haar jaardoelen voor Deze doelen dragen bij aan het waarmaken van de ambities die vastgesteld zijn binnen de Strategische beleidsnotitie Door elk jaar een deel van de route af te leggen, willen we deze strategische reis succesvol afronden. De indeling van deze jaarroute is gebaseerd op het Planetree-zorgconcept dat centraal staat binnen TMZ. Binnen dit model is er sprake van drie belangrijke domeinen: betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie. Planetree helpt TMZ bij het waarmaken van zorg waarbij cliënten, familie en medewerkers centraal staan. Belangrijk om te vermelden is de inbreng van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad bij het opstellen van de jaarroute. Het past bij onze visie om deze belangrijke organen voor in de trechter te betrekken. Tevens zijn de voorstellen van de groep medewerkers die in 2012 de Leergang Leiderschap TMZ-Saxion hebben gevolgd, verwerkt in de jaarroute. Onze strategische partners zoals ROC van Twente, Saxion Hogescholen en Nyenrode Business Universiteit spelen, in cocreatie met TMZ, een belangrijke rol in relatie tot onze organisatieontwikkeling. Uiteraard worden de overlegorganen en strategische partners ook bij de uitvoering van het beleid nauw betrokken. Met de doelstellingen die staan beschreven in deze jaarroute, richten we ons op het realiseren van de best mogelijke kwaliteit voor cliënten en medewerkers. Het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij de uitgangspunten people, planet, profit en pneuma centraal staan - speelt hierbij een voorname rol. In de Rijnlandse termen zijn dat de begrippen talent, omgeving/rentmeesterschap, solidariteit en inspiratie. Een belangrijke vorm van beleid gericht op people is passie, vakmanschap en relatie van medewerkers. Alleen met betrokken, creatieve, vaardige en zelfstandige werknemers kan TMZ goede en persoonlijke zorg bieden. Ook in 2013 streven we ernaar om medewerkers uitdagingen te bieden en kennisoverdracht te stimuleren. De onderwijscurricula die we in cocreatie met opleidingsinstituten zoals het ROC van Twente en Saxion Hogescholen hebben ontwikkeld, spelen hierbij een belangrijke rol. Bij het speerpunt planet gaat het bijvoorbeeld over energiebesparing. TMZ wil voorop blijven lopen met moderne en energiezuinige voorzieningen. Investeringen moeten namelijk niet alleen op korte termijn rendement hebben, maar juist voor langjarige duurzame resultaten zorgen. Het thema profit heeft betrekking op het creëren van maatschappelijk rendement en het stimuleren van solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. Bij het vierde uitgangspunt pneuma gaat het om de geest. TMZ wil haar medewerkers continu inspireren en op een positieve manier motiveren. TMZ wil u graag deelgenoot maken van deze jaarroute. We nodigen u van harte uit om kennis te nemen van onze doelen en hopen dat u in 2013 een actieve bijdrage zult leveren bij het realiseren hiervan. Mede namens het Managementteam, Peter Weda, Raad van Bestuur jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 3

3 Préambule TMZ gaat groeien in De intramurale zorgproductie wordt gecontinueerd en de extramurale productie stijgt ten opzichte van 2012, evenals de inzet van paramedici in de eerste lijn. De uitgangspunten van het onderdeel Betere Zorg binnen het Planetree-zorgconcept blijven onverminderd van kracht. De menselijke maat staat ook in 2013 centraal binnen TMZ. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening TMZ richt zich nadrukkelijk op de relatie met de cliënt, familie, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. Samen maken wij de zorg persoonlijk. Hierbij vormt wederkerigheid het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat een persoonlijke en krachtige relatie tussen onze medewerkers en cliënten en zijn of haar naasten het fundament vormt van goede zorg. Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie Cliënten van TMZ hebben waar mogelijk zelf de regie over hun leven. Zij krijgen alle ruimte om mee te praten en maken hier graag en veel gebruik van. Voor TMZ is dit ontzettend waardevol. Het biedt aanknopingspunten om kleine verbeteringen door te voeren, maar de inbreng van cliënten vormt ook een belangrijke basis voor toekomstig beleid. Doelstelling 1 Menselijke interactie en liefdevolle bejegening Ruimte voor de eigen cultuur vanuit de gemeentelijke kernen binnen de woonzorgcentra. Vanuit de Rijnlandse visie meer activiteiten in cocreatie met verenigingen in de woonzorgcentra of daarbuiten aanbieden voor zowel de intra- als extramurale cliënt van TMZ. Q1 is het beoogd resultaat Met 5 verenigingen per locatie verbindingen zoeken en komen tot gemeenschappelijke activiteiten ten behoeve van onze cliënten. Doelstelling 2 Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie Start zorgrelatie nieuwe intramurale cliënt en het zorgsysteem door eerstverantwoordelijke verzorgende in de thuissituatie van de cliënt. Het intakegesprek wordt door de EVV uitgevoerd in de thuissituatie van de cliënt zodat de zorgverlening zoveel mogelijk afgestemd kan worden op de persoonlijke zorgbehoefte en aansluit op de thuissituatie. Te nemen acties: Herzien van de procedure hoe te handelen bij opstarten van de zorg. Scholingsplan opstellen ten behoeve van de juiste competentie. Q2 is het beoogd resultaat In 100% van de opnames is het intakegesprek uitgevoerd door een EVV er van de betreffende afdeling. Informele zorg wordt na opname gecontinueerd. ZVO is voorafgaand aan de opname afgesloten. Uitstekende (medische) behandeling en zorg Medewerkers en vrijwilligers van TMZ zetten zich dagelijks vol passie en enthousiasme in om ouderen en chronisch zieken de kwaliteit van leven te bieden die zij verdienen. TMZ durft hierbij buiten de gebaande paden te gaan en verder te kijken. Dit levert soms bijzondere verbindingen op en zorgt voor een manier van werken die bij ons past. Gezond eten, drinken en bewegen Lekker en gezond eten in een prettige ambiance en beweging zijn essentiële uitgangspunten binnen de goede zorg die TMZ haar cliënten wil bieden. Voor deze onderwerpen is dan ook volop aandacht binnen de organisatie. De Cliëntenraad wordt hierbij als thermometer binnen de organisatie nauw betrokken. Het thema voeding is zelfs een van de speerpunten die samen met de Cliëntenraad wordt opgepakt. Zorg en zingeving Betekenis geven. Voor TMZ speelt het een belangrijke rol binnen haar dienstverlening. Het betekent dat er volop ruimte is voor zingeving, zinbeleving en geestelijke zorg. Deze vorm van zorg draagt bij aan het mentaal welbevinden van cliënten. Waar mogelijk kunnen cliënten hun oude leven gewoon voortzetten bij TMZ. Hierdoor voelen ze zich beter op hun plek en uiteindelijk prettiger. jaarroute 2013 triviummeulenbelt zorg pagina 4 jaarroute 2013 triviummeulenbelt zorg pagina 5

4 Doelstelling 3 Uitstekende (medische) behandeling en zorg Het TMZ ECD wordt in 2013 binnen alle intramurale locaties in gebruik genomen. Het ECD wordt conform het vastgestelde implementatieplan ingevoerd binnen de intramurale zorgorganisatie. Q3 is het beoogd resultaat Alle medewerkers zorg en behandelaren werken met het TMZ ECD waardoor: ondersteuning in het multidisciplinair werken ontstaat. meer uniformiteit ontstaat in de werkprocessen binnen TMZ, waardoor een betere overdraagbaarheid van relevantie cliënten informatie. afstemming van informatieoverdracht tussen de verschillende partners in de keten ontstaat. Doelstelling 6 Uitstekende (medische) behandeling en zorg TMZ beschikt over ruim 100 plaatsen voor professionele geriatrische revalidatiezorg. Geriatrische revalidatie expertise wordt verder uitgerold binnen de TMZ regio. Voor TMZ zal de GRZ in 2013: Vastgelegd worden in een concrete procedure van registeren. Helder beschreven zijn in diverse producten en diensten. De samenwerking met verschillende partners wordt geoptimaliseerd in de keten. De procesgang wordt geoptimaliseerd, op basis van best practices intern en bij collega GRZ instellingen, bijvoorbeeld COCO project, MTH team, extramuraliseren behandelaren. is het beoogd resultaat Procedure registratie gereed. Beschrijving van diverse producten en diensten GRZ. Goede procesgang van GRZ. Samenwerking met verschillende regionale partners zijn geformaliseerd in concrete samenwerkingsafspraken in de keten. Doelstelling 4 Uitstekende (medische) behandeling en zorg Binnen TMZ maken we optimaal gebruik van de vakvrouwen en -mannen die weloverwogen en vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de goede zorg, helende omgeving en betere zorg, passend binnen de kaders van TMZ. Medewerkers zijn zelf, vanuit vakmanschap, verantwoordelijk voor een kwalitatieve en kwantitatief passende roostering die matcht met het vervullen van de behoeften van cliënten en zichzelf en deze past binnen de doelstelling van de organisatie. Helder kader en organisatiedoelstellingen worden geformuleerd en gecommuniceerd. Q2 is het beoogd resultaat Oplossingen passen bij de beoogde organisatiedoelstellingen binnen de gestelde kaders. Cliënten zijn tevreden over het in overleg invulling geven aan behoeften. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid in roostering en zijn tevreden met eigen regie functie. Doelstelling 5 Uitstekende (medische) behandeling en zorg Persoonlijke en omgevingshygiëne. In afstemming met de Cliëntenraad, cliënten en familie worden er verbeteringen ingevoerd met als doel het optimaliseren van persoonlijke hygiëne van de medewerker, bewoners en de omgevingshygiëne. is het beoogd resultaat In de cliëntervaringsonderzoeken worden onderstaande vragen hoger gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde: Is er voldoende (professionele) aandacht voor uw persoonlijke hygiëne? Wordt uw woonruimte goed schoongehouden (woon-/slaapkamer, toilet, douche/badkamer?). jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 6 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 7

5 Doelstelling 8 Doelstelling 10 Doelstelling 7 Uitstekende (medische) behandeling en zorg Cliënten stromen zo snel mogelijk door naar een passende woon- en verblijfsvoorziening. Inventarisatie van stagnerende (bottlenecks) processen in de organisatie. Het maken van maatwerkafspraken met diverse samenwerkings-partners (ziekenhuis, gemeente etc.) voortijdige doorstroom van cliënten naar de passende omgeving. TMZ heeft een heldere procedure t.a.v. in-, door- en uitstroom van cliënten voor zowel de intramurale als de extramurale zorgverlening dienstverlening en behandeling. is het beoogd resultaat De verblijfsduur van cliënten binnen de kortdurende opnameafdelingen is maximaal 3 maanden. Verbeteren van de concrete samenwerking- en afstemmingsafspraken met partners (ziekenhuis, gemeente, thuiszorg etc.) in de keten. Gezond eten, drinken en bewegen De cliënt krijgt smaakvol eten aangeboden. In samenwerking met voedingsleverancier en Cliëntenraad wordt PDCA van voedingsbeleving opgezet en doorlopen. De te nemen acties zijn gericht op: Product (de maaltijd zelf); Ambiance van de omgeving waarin de cliënt de maaltijd nuttigt; Gastheerschap van medewerkers die de cliënten begeleiden bij de maaltijd. is het beoogd resultaat In de cliënt-ervaringsgesprekken worden de volgende vragen positief gewaardeerd: Zijn de maaltijden lekker? Is de sfeer tijdens het eten goed? Zien de maaltijden er verzorgd uit? Is er genoeg tijd om te eten? Is er genoeg hulp bij het eten? Doelstelling 9 Aanvullende zorg en zingeving Introduceren en implementeren levensboek pg/somatiek. In 2013 zal het levensboek binnen TMZ geïntroduceerd worden volgens plan werkgroep leergang leiderschap In curriculum ROC wordt het levensboek van TMZ geïntroduceerd door een medewerker van TMZ. is het beoogd resultaat In 2013 is voor iedere (intramurale) cliënt, indien gewenst, een levensboek gereed waarin iedere cliënt zijn/haar eigen verhaal heeft verwoord. Aanvullende zorg en zingeving Binnen TMZ is geïnventariseerd welke activiteiten een bijdrage leveren aan Mentaal Welbevinden. Inventariseren van activiteiten binnen TMZ met (in- en externe) betrokkenen die een bijdrage leveren aan mentaal welbevinden. Er wordt samen met de Cliëntenraad een beleidsagenda mentaal welbevinden opgesteld. Q1 resp. Q3 is het beoogd resultaat Er is een beleidsagenda. Er is een overzicht van activiteiten die een bijdrage leveren aan het mentaal welbevinden. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 8 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 9

6 Doelstelling 14 Doelstelling 11 WAT Thuiszorg/WMO De Wijkzuster terug. Thuiszorg/WMO Substantiële groei van de eerste lijns zorg, kwantitatief en kwalitatief. Doelstelling 12 Wijkverpleegkundige krijgt rol van regisseur van zelfzorg, informele zorg en formele zorg (casemanagement). Verbetering reputatie door uitvoeren PR & Communicatieplan. Professionalisering stakeholdermanagement en relatiebeheer. Inzet van intramurale expertise in de eerste lijn. is het beoogd resultaat Reputatie is meetbaar verbeterd. Groei van minimaal 10% is gerealiseerd. WAT Thuiszorg/WMO Doorgroeien naar organisatie op Twents niveau. Thuiszorg leveren in Enschede, Oldenzaal en overige nader te bepalen gemeenten. Oprichten zorgsteunpunten. WAT IS HET BEOOGDE RESULTAAT In Enschede, Oldenzaal en overige gemeenten wordt thuiszorg geleverd. Zorgsteunpunten zijn in gebruik. Doelstelling 13 Thuiszorg/WMO Verbeteren bereikbaarheid en beschikbaarheid van de eerste lijnszorg. Inrichten centrale organisatie zodat medewerkers met de gevraagde competenties 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar zijn. Q2 is het beoogd resultaat De extramurale zorg is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar conform verwachting van cliënten en stakeholders: huisartsen, ziekenhuis. Q1-2 WAT IS HET BEOOGDE RESULTAAT Wijkzuster is regisseur en persoonlijk begeleider, in de ogen van de cliënt, de huisarts (medisch verantwoordelijk) en overige externe stakeholders (ziekenhuis, gemeente). jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 10 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 11

7 Doelstelling 15 Doelstelling 18 Thuiszorg/WMO Beschikbaarheid voldoende betrokken vakmensen. Verhoging instroom nieuwe medewerkers. Introductieprogramma nieuwe medewerkers. Verlaging ziekteverzuim. Kennis bundelen: oprichten expertiseteam (intraen extramuraal). is het beoogd resultaat Instroom conform behoefte. Introductieprogramma wordt uitgevoerd. Expertiseteam is actief en functioneert in ogen van TMZ en huisarts/ziekenhuis. Doelstelling 16 Thuiszorg/WMO Rijnlandse relatie met interne stakeholders. Oprichten Cliëntenraad eerste lijn. Oprichten Onderdelen Commissie eerste lijn en implementatie van modern werkoverleg. is het beoogd resultaat CR en OC zijn actief op een Rijnlandse wijze: zij ervaren dat zij reeds in de beleidsvoorbereidende fase worden betrokken bij het formuleren van beleid en tonen zich mede verantwoordelijk voor de continuïteit van TMZ. Doelstelling 17 Thuiszorg/WMO De Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) ondergaat ingrijpende wijzigingen met ingang van 2014 Onderzoek naar wijzigingen en consequenties voor TMZ. is het beoogd resultaat TMZ is voorbereid op de wijzigingen. Medici nemen rol als hoofdbehandelaar actief op door initiëren/coördineren van paramedische behandelingen. Registreren in ECD. Multidisciplinair overleg (gepland en ongepland). is het beoogd resultaat Medici hebben inzicht in het totale behandelplan van hun cliënten. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 12 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 13

8 Doelstelling 20 Doelstelling 19 Externe visitatie specialisten ouderengeneeskunde. Intercollegiale doorlichting van de zorgverlening van de specialisten ouderengeneeskunde op locatie. Deze visitatie is vanaf 2014 verplicht. Q3 is het beoogd resultaat Verslag van visitatie door externe visitatiecommissie en verbeterplan opgesteld door specialisten ouderengeneeskunde. Uit de paramedici PIP-ers benoemen. Op basis van gesprekken in MT en met paramedici besluit nemen over structuur. Q1 is het beoogd resultaat PIP-ers zijn benoemd waardoor het voor de paramedici duidelijk is bij welke collega s ze terecht kunnen voor organisatorische zaken. Overlegstructuur aangaan met PIP en overige paramedici. Directe relatie tussen paramedici en MT-lid. Doelstelling 21 Streven naar meetbaar hogere inzet van paramedici in 1e lijn t.o.v Meer behandelingen in de eerste lijn. is het beoogd resultaat 15% meer omzet dan in Doelstelling 23 Met ziektekostenverzekeraars contracten afsluiten om behandelingen in de eerste lijn te kunnen uitvoeren en declareren. Contracten afsluiten. Q1 is het beoogd resultaat Met ziektekostenverzekeraars zijn contracten afgesloten. Doelstelling 22 Aantal formele contacten met huisartsen uitbreiden t.o.v Contacten continueren en uitbreiden met individuele huisartsen en de overkoepelende organisaties THOON en FEA. is het beoogd resultaat Huisartsen zijn op de hoogte van het behandelaanbod van (para)medici van TMZ en maken daar gebruik van. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 14 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 15

9 Doelstelling 26 Doelstelling 27 Doelstelling 24 Doelstelling 25 Opstellen businessplan huisartsenpraktijk. Inventariseren behoefte zorgproducten in Geesteren (beoordelen disciplines, middelen etc.). TMZ beleid reanimatie en euthanasie vaststellen. Stafoverleg brengt advies uit aan Raad van Bestuur. Q2 is het beoogd resultaat Beleid t.a.v. reanimatie en euthanasie is geactualiseerd. Continueren project ConditieCoach. In samenwerking met Het Roessingh onderzoek doen naar de mogelijkheden om menswaardige technologie (o.a. kinect en project Maggy) te gebruiken bij paramedische behandelingen. is het beoogd resultaat Bij de behandelingen die door paramedici worden gedaan, wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste technologieën. TMZ is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden waarbij technologie wordt ingezet. Opleidingsplan paramedici gericht op 1e lijn, geriatrische revalidatie en neuro-revalidatie. Inventariseren welke opleidingen gewenst zijn om op dit onderwerp specifieke kennis te vergroten en registraties te behouden. Q1 is het beoogd resultaat Er is een meerjarenplan voor de huisartsenpraktijk in Geesteren. Q1 is het beoogd resultaat Opleidingen zijn gedaan met het accent op geriatrische revalidatie en neuro-revalidatie en eerste lijn. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 16 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 17

10 Doelstelling 2 Préambule Een helende omgeving is een omgeving die wordt gekenmerkt door een vriendelijk, rustgevend gebouw en inrichting met aandacht voor kunst, water, licht en ruimte. Een sociale omgeving door betrokkenheid van familie en gemeenschap, met grote aandacht voor situatie en medewerker en collegialiteit. Als het gaat om een helende omgeving zijn drie componenten van belang. Menswaardige technologie Waar mogelijk maakt menswaardige technologie het verschil binnen het beleid van TMZ. Hierbij geldt echter het uitgangspunt dat de verbinding tussen cliënten en hun sociale omgeving optimaal blijft. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling De fysieke omgeving is belangrijk voor gezondheid en welbevinden. De menswaardigheid staat voorop bij het ontwerp. Er is aandacht voor geluid, goede ventilatie, natuurlijk daglicht, contact met de natuur, muziek en positieve afleiding. Door het wegnemen van (architectonische) grenzen zoals balies stimuleert het interieur de betrokkenheid van cliënt en familie. Doelstelling 1 Menswaardige technologie Verkennen mogelijkheden naar verhoogde inzet van techniek en ICT in samenwerking met Saxion Hogeschool; daar waar mogelijk direct toepassen. Mensgerichte besluitvorming bij toepassing innovatieve techniek (alarmering, telefonie, tv, internet). Q1-4 resp. Q3-4 is het beoogd resultaat Afgerond onderzoek, gereed voor besluitvorming en uitvoering in Reeds toepasbare technieken worden toegepast in Techniek wordt gebruikt en gewaardeerd door cliënten/bewoners en medewerkers. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Duurzaam/waardevast vastgoed, met voor iedere cliënt een éénbedskamer. Nieuwbouw Weggeler (gereed 2014). Aanpassen Het Meulenbelt m.b.t. brandveiligheid (Q 2-4). Voorbereiding renovatie Het Meulenbelt in 2014 (). is het beoogd resultaat Duurzaam en energiezuinig vastgoed. Het Meulenbelt voldoet aan de meest recente eisen van de brandweer Twente. Er ligt een plan van aanpak voor de renovatie van Het Meulenbelt, dat in 2014 uitgevoerd kan worden. In de strategische beleidsnotitie Zelfbewust in relatie tot de samenleving is opgenomen dat TMZ in 2015 uitsluitend over éénbedskamers wil beschikken, zodat alle cliënten/bewoners een eigen kamer hebben. TMZ wil daarbij over goed renderende gebouwen beschikken en bouwt daarom waardevast. Dit wil zeggen dat verblijfsvoorzieningen tegen geringe meerkosten zijn om te bouwen tot tweekamerappartementen. Om de strategische doelstellingen te realiseren, ontplooit TMZ in 2013 de volgende initiatieven: - Nieuwbouw in Almelo (plan Weggeler) - Nieuwbouw in Geesteren - Renovatie Het Meulenbelt in Almelo - Afronding renovatie van Het Hof in Hengelo Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol Naast de fysieke omgeving speelt een sociale omgeving door betrokkenheid van familie en gemeenschap een sleutelrol voor TMZ. Door de verdere implementatie van het coöperatief bedrijfsmodel wordt de betrokkenheid van cliënten/bewoners, familie en andere betrokken gestimuleerd. Daarnaast zet TMZ zich in om de volwaardige positie van informele zorg (mantelzorg, zelfhulp en vrijwilligerszorg) verder te versterken. De Cliëntenraden worden in de ontwerpfase van beleid betrokken en in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen. In cocreatie wordt de zorg- en dienstverlening verbeterd op vier door de Cliëntenraden vastgestelde gebieden: maaltijden, mentaal welbevinden, veiligheid en familieparticipatie. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 18 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 19

11 Doelstelling 3 Doelstelling 6 Doelstelling 7 Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Duurzaam, waardevast vastgoed, met voor elke cliënt/bewoner een éénbedskamer. Nieuwbouw Geesteren (gereed 2014). is het beoogd resultaat Nieuwbouw Geesteren verloopt conform planning. Doelstelling 4 Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Duurzaam, waardevast vastgoed, met voor elke cliënt/bewoner een éénbedskamer. Haalbaarheidsonderzoek stadhuis Almelo (Q3). Haalbaarheidsonderzoek Lambertushof Hengelo (Q2-4). Haalbaarheidsonderzoek locatie Arke Enschede (Q2-4). Doelstelling 5 Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Voorbereiden op scheiden van wonen en zorg. Onderzoek naar effecten. Uitvoeren pilots. Inventarisatie TNO Bouw instrumenten. is het beoogd resultaat Onderzoek is afgerond. Pilots zijn uitgevoerd. TNO Bouw instrumenten zijn bekend en toepasbaar. TMZ is voorbereid op scheiden wonen en zorg. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Oprichten kenniskring inrichting PG afdeling (Q2). Advisering van de regiomanagers (Q3). In overleg met OR treffen van veiligheidsmaatregelen rondom de gebouwen (o.a. verlichting). In cocreatie met brandweer Twente maatregelen treffen die het risico op brand in de thuissituatie verkleinen. Q2-3 is het beoogd resultaat Kenniskring is actief en adviseert naar tevredenheid van cliënten/bewoners en medewerkers. Veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en verhogen het veiligheidsgevoel van medewerkers en cliënten. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Duurzaam inkopen. Verkenning mogelijkheden (Q1). Uitvoering project duurzaam inkopen (Q2-3). Coöperatief bouwen (Weggeler, Erve Maathuis), inclusief gemeenschappelijk inkopen (Q2-3). Q1-3 is het beoogd resultaat TMZ koopt duurzaam in. Projecten zijn uitgevoerd. Ingekocht materiaal voldoet aan eisen van aannemers én TMZ, tegen een tarief dat lager ligt dan bij individuele inkoop. Q2-4 is het beoogd resultaat Onderzoeken zijn afgerond, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. Doelstelling 8 Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol Substantiële groei informele zorg, intramuraal en extramuraal. Beschrijving/bepaling domein van informele zorg ten opzichte van formele zorg; opstellen plan van aanpak en vaststelling groeipercentage. Uitvoering plan van aanpak. Q1 resp. Q2-4 is het beoogd resultaat Domein is vastgesteld. Plan van aanpak is uitgevoerd en groeipercentage is behaald. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 20 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 21

12 Doelstelling 9 Doelstelling 10 Doelstelling 13 Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol Coöperatieve service organisatie TMZ. Oprichten vereniging en werven leden (Q1). Voeren van ledenadministratie (). Vaststellen aanbod en leveren van diensten. Q1 en is het beoogd resultaat Coöperatieve Service Organisatie is actief en voldoet in de ogen van de leden. Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol Herontwerp overlegstructuren conform het coöperatieve en Rijnlandse model. Familieavonden en/of bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd en voorbereid door het afdelingshoofd samen met een lid van de decentrale Cliëntenraad (continu) (Q1). Modern werkoverleg (afvaardiging van Onderdeelcommissie OR is aanwezig bij wekoverleg) op afdelingsniveau (invoeren Q2, Evalueren ). Ontwikkelen van een regio- beraad waarin afdelingshoofdenoverleg, overlegvergadering decentrale Cliëntenraden en overlegvergadering OC geïntegreerd zijn (). Doelstelling 11 Overig Overheveling dagopvang en vervoer van AWBZ naar WMO. Onderzoek naar gevolgen van overheveling. Extramuraliseren dagopvang. Q 1-4 Overig Zorgverkoop en contractering. Uitbrengen offertes AWBZ en WMO. Q2-3 is het beoogd resultaat Opdracht is gegund tegen hoogst mogelijk tarief. is het beoogd resultaat Familieavonden worden mede vorm en inhoud gegeven door de Cliëntenraad. Modern werkoverleg is geïmplementeerd. Plan voor nieuwe overlegstructuren gebaseerd op participatie, wederkerige relatie en co-inspiratie is gereed. is het beoogd resultaat TMZ is voorbereid op overheveling. Dagopvang is extramuraal gehuisvest. Doelstelling 12 Overig Zorgverkoop en relatiebeheer. Opstellen plan van aanpak inzake relatiebeheer (Q1). Uitvoering plan van aanpak: professionalisering stakeholdermanagement en relatiebeheer (Q2-4). Digitalisering: gebruikmaking van digitaal relatiebeheersysteem (CRM) (Q3). is het beoogd resultaat Plan van aanpak is gereed voor uitvoering. Zorgbemiddelaars zijn relatiebeheerders in plaats van medewerkers intake. Digitaal systeem is in gebruik en heeft meerwaarde in de ogen van de gebruikers. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 22 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 23

13 Préambule Door een goede invulling te geven aan de onderdelen Betere Zorg en Helende Omgeving ontstaat voor TMZ een goede basis voor het thema Gezonde Organisatie. Een gezonde organisatie betekent dat zorg centraal staat. Dit betekent efficiënt werken, een lage overhead en een sterke focus op het bieden van persoonlijke zorg. De afdelingen Organisatieontwikkeling & opleiding, PR & Communicatie en Administratie en de Facilitaire afdeling vervullen hierbij een belangrijke ondersteunende rol. De belangrijkste aspecten van het onderdeel Gezonde Organisatie worden onderstaand uitgelegd. Tevreden cliënten Ruim 2000 medewerkers en 1100 vrijwilligers zorgen dagelijks voor een groot aantal cliënten en bewoners, zowel binnen de muren van de zorgvoorzieningen als bij hen thuis. Hierbij zetten zij zich vol passie in om hen de zorg te bieden die ze verdienen. TMZ vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de ervaren kwaliteit van haar cliënten. Het intensieve contact met de Cliëntenraad speelt hierbij een sleutelrol, maar er wordt ook regelmatig onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten. Tevreden en gemotiveerde medewerkers Een gezonde organisatie kan niet zonder gemotiveerde medewerkers die het naar hun zin hebben. Voor TMZ is het dan ook van groot belang om inzicht te hebben in de tevredenheid van medewerkers om gericht verbeteringen door te kunnen voeren. Medewerkertevredenheid en cliënttevredenheid gaan namelijk hand in hand. Daarom doet TMZ er alles aan om voor medewerkers een positief klimaat te scheppen waarin de relatie tussen cliënt en professional centraal staat en het vakmanschap van de medewerker volledig tot uiting komt. Doelstelling 1 Tevreden cliënten Het monitoren middels interne audits nieuwe stijl maakt een belangrijk deel uit van het kwaliteitssysteem. In de wijze waarop geauditeerd wordt, komt de visie van de organisatie tot uiting. Het auditeren krijgt invulling vanuit het Rijnlands denken. Medewerkers, OR en CR worden betrokken bij het opstellen van een auditprogramma. Betrokkenen (directe zorg, ondersteunende diensten en familieleden) bij een aandachtsgebied worden gemeenschappelijk geauditeerd. Q2 is het beoogd resultaat De nieuwe manier van interne audits worden binnen geheel TMZ toegepast. Familieparticipatie is bevorderd door familie (CR) te betrekken bij het bepalen van de onderwerpen waarop getoetst gaat worden. De CQ scoort bovengemiddeld op het gebied van inspraak & participatie. Doelstelling 2 Tevreden en gemotiveerde medewerkers Inhoud geven aan de ontwikkeling van de organisatie d.m.v. cocreatie tussen ROC Twente, Saxion Hogeschool, Nyenrode Business Universiteit met TMZ. In samenwerking met ROC Twente neemt TMZ medeverantwoordelijkheid voor het curriculum van vakman en vakvrouwen op operationeel niveau. In samenwerking met Saxion Hogeschool neemt TMZ verantwoordelijkheid voor het curriculum ten behoeve van de leergang leiderschap. In samenwerking met prof. Gert van Dijk, verbonden aan de Universiteit Nyenrode, neemt TMZ verantwoordelijkheid voor het curriculum gericht op de onderwerpen omgevingsgevoeligheid en Governance ten behoeve van bestuurlijk niveau TMZ. is het beoogd resultaat Curriculum is aangepast voor leerlingen (BBL en BOL). Zittende mensen worden vanuit de vakinhoud geschoold. Er vinden over en weer gastcolleges en stages plaats. Leidinggevenden en professionals worden gestimuleerd tot leiderschap waarin mede werkers ruimte krijgen voor vakmanschap. De omgevingsgevoeligheid van leidinggevenden en professionals is toegenomen. De leergang leiderschap TMZ-Saxion is in 2013 operationeel. Voorbereiding gereed mini MBA (Rijnlands, coöperatief bedrijfsvoeringmodel i.r.t. maatschappelijke beïnvloeding/ ontwikkeling). Gezonde financiële resultaten De ouderenzorg is volop in beweging; door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en bezuinigingen is toegang tot de zorg geen vanzelfsprekendheid meer. Het is voor TMZ een uitdaging om te kijken naar nieuwe wegen en manieren om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te bieden. Het behalen van gezonde financiële resultaten is hierbij een belangrijke voorwaarde. GEZONDE ORGANISATIE Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden Het bieden van goede zorg is onmogelijk zonder goede relaties en samenwerkingsverbanden. TMZ trekt dan ook veel en graag op met allerlei organisaties en instellingen. Hierbij staan de continuïteit en de kwaliteit van zorg altijd centraal. Krachtig samenwerken sluit naadloos aan bij het coöperatief gedachtegoed van TMZ. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 24 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 25

14 Doelstelling 3 Doelstelling 4 Doelstelling 5 Tevreden en gemotiveerde medewerkers Vergroten van de regelruimte en zelfstandigheid van de professional op basis van vertrouwen en vakmanschap door de administratieve lastendruk binnen de directe zorg te verminderen. Dit onderwerp wordt opgepakt als afstudeeropdracht (Universiteit Twente). Onderzocht wordt of er een verschil is tussen de wettelijke regelgeving en de huidige binnen TMZ geldende regels. is het beoogd resultaat Een organisatie die aan de vereiste wettelijke regels voldoet. Een grote mate van regelvrijheid wordt ervaren zodat vakmanschap tot uiting kan komen. Tevreden en gemotiveerde medewerkers Plan opstellen om de dienstverlening van de afdeling ICT te optimaliseren. Uitgangspunten van de ICT dienstverlening vaststellen. Continuïteit van de systemen 24 uur per dag 7 dagen per week garanderen. Klachtenregistratiesysteem inrichten (ASL/ITIL), opzetten en analyseren waardoor toekomstige klachten kunnen worden voorkomen. Voldoen aan de eisen NEN7510. Update office is het beoogd resultaat Duidelijkheid over de taken van de ICT afdeling. Systemen zijn 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. Klachtenrapportage periodiek beschikbaar en hier wordt pro-actief op gehandeld. Voldoen aan de eisen nen7510. Update naar nieuwe versie heeft plaatsgevonden en de gebruikers zijn opgeleid. Gebruiker is in de lead. Tevreden en gemotiveerde medewerkers Eigen maken en versterken TMZ cultuur bij nieuwe en bestaande medewerkers. Kritische beschouwing huidige PZ instrumenten. Introductieprogramma (incl. W&S) nieuwe medewerkers: op functieniveau nadenken over de inhoud. Hierin ook de jaarlijkse 300 leerlingen meenemen. Exit interviews evalueren en optimaliseren waardoor meer informatie wordt gegenereerd. Naar aanleiding van medewerkertevredenheid onderzoek ( 2012), wordt per regio een plan van aanpak opgesteld samen met de medewerkers. is het beoogd resultaat PZ instrumenten zijn afgestemd met de interne klanten en getoetst op bruikbaarheid. Rijnlands introductieprogramma opzetten. 50 % van de verstuurde vragenlijsten retour. Ieder halfjaar rapportage van de bevindingen in het MT. Verbeterpunten omzetten in concrete acties. Medewerker heeft ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Doelstelling 6 Tevreden en gemotiveerde medewerkers Vitale medewerkers Preventief gezondheidsbeleid. Bestaande middelen optimaal gebruiken (o.a. ergo coaches). Uitgaan van wederkerige verantwoordelijkheid tussen werknemer en leidinggevende. is het beoogd resultaat Verzuim kleiner of gelijk 5% Meldingsfrequentie <1 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 26 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 27

15 Doelstelling 7 Doelstelling 8 Doelstelling 10 Gezonde financiële resultaten E-facturering Plan van aanpak opstellen en implementeren. Q2 is het beoogd resultaat Inkoopfacturen digitaal ontvangen en automatisch laten controleren met behulp van het inkoopsysteem. Gezonde financiële resultaten Kwalitatieve indicatoren vaststellen op TMZ regio en afdelingsniveau. Inventariseren van kwalitatieve indicatoren die momenteel al gebruikt worden op afdelings-/ regioniveau (niet alleen zorg indicatoren ook b.v. legionella). Ontbrekende indicatoren toevoegen. Indicatoren uit de bestaande systemen genereren, dit mag geen extra administratieve last veroorzaken bij de zorg. is het beoogd resultaat Een beperkt aantal indicatoren waaruit is te destilleren dat de organisatie in control c.q. compliant is op TMZ regio en afdelingniveau. Doelstelling 9 Gezonde financiële resultaten Voldoen aan de laatste regelgeving: Werkkostenregeling uitwerken en Implementeren. Nieuwe ontslagrecht uitwerken en Implementeren. Modernisering ziektewet uitwerken en implementeren. Pensioenrecht. Nieuwe regelgeving uitwerken in toepasbaar TMZ beleid. is het beoogd resultaat MT-leden en middenkader zijn bekend met de nieuwe wetgeving en kennen de afspraken binnen TMZ en kunnen die ook toepassen. WAT Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden Verder professionaliseren communicatie met doelgroepen TMZ en communicatiemiddelen. Opstellen actieplan communicatie op basis van organisatieen marketingdoelen, met daarin de volgende actiepunten: Inventariseren gebruik en waardering huidige communicatiemiddelen (o.a. folders, presentatiemateriaal en de website). Actualiseren van de werkwijze en mogelijkheden m.b.t. social media. Eenduidigheid in boodschap, begrippen en beelddragers. Intern ambassadeurs creëren door medewerkers, cliënten, familie en contactpersonen te informeren en te betrekken bij actuele onderwerpen. Samenleving informeren en betrekken bij de activiteiten van TMZ. Zichtbaarheid vergroten in wijken en dorpen. Q1 WAT IS HET BEOOGDE RESULTAAT Nieuwe of aangepaste communicatiemiddelen die optimaal aansluiten bij deze tijd en de visie van TMZ. Dit heeft als doel de doelgroepen van TMZ te voorzien van relevante en aantrekkelijke informatie. Er is actieve en gerichte communicatie (verbinding) tussen de samenleving en TMZ, waardoor de continuïteit van TMZ mede gedragen wordt door de samenleving. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 28 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 29

16 Doelstelling 11 Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden Communicatie met doelgroepen versterken d.m.v. intensiever gebruik digitale media. Portaal voor medewerkers, vrijwilligers (en contact personen) verder inrichten en actualiseren (incl. KMS systeem) (Q2). Portaal gereed maken voor het gebruik van cliënten en naasten (). Q2 resp. is het beoogd resultaat Informatie Portaal voorziet medewerkers van actuele informatie. Daarnaast wordt het portaal operationeel voor vrijwilligers. Doelstelling 12 Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden Faciliteren in goede communicatie en informatie van OR en CCR met hun achterban. Met behulp van het nieuwe Portaal en andere communicatiemiddelen. Q2 is het beoogd resultaat OR en CCR worden gefaciliteerd in gewenste communicatie met hun achterban. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 30 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 31

17

TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven

TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven TriviumMeulenbeltZorg Samen de toekomst vormgeven s 2014 Samen voor persoonlijke zorg Vitaal Ondernemend Coöperatief Inhoud Voorwoord 5 Thema 1 : Palliatieve zorg 7 Thema 2 : Geriatrische Revalidatiezorg

Nadere informatie

Jaarroute 2012 TriviumMeulenbeltZorg

Jaarroute 2012 TriviumMeulenbeltZorg Jaarroute 2012 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 Samen voor Persoonlijke Zorg Vitaal, Ondernemend, Coöperatief Voor u ligt de jaarroute 2012. De jaarroute

Nadere informatie

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl

Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben. marita@planetree.nl Menselijke maat met Planetree Marita Bossers-Nabben marita@planetree.nl BEWONER, CLIENTEN EN MEDEWERKER CENTRAAL? ANGELICA THIERIOT Haar droom is zorginstellingen te creëren, waar mensen zich direct al

Nadere informatie

Samen voor persoonlijke zorg

Samen voor persoonlijke zorg TriviumMeulenbeltZorg Samen voor persoonlijke zorg Toekomst ouderenzorg: met beide benen in de samenleving Samen voor persoonlijke zorg Vitaal Ondernemend Coöperatief Inhoudsopgave TMZ als organisatie

Nadere informatie

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Een (wijk)bewoner is voor ons het allerbelangrijkst Hij is niet afhankelijk van ons Wij zijn afhankelijk van hem Hij is geen onderbreking in ons werk Hij is de reden Hij is geen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Planetree Van goed naar beter met Planetree Algemene informatie >> Planetree Planetree biedt zorgorganisaties handvatten om voortdurend de mensgerichte

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Planetree Van goed naar beter met Planetree Algemene informatie >> Planetree biedt zorgorganisaties handvatten om voortdurend de mensgerichte zorg centraal

Nadere informatie

Comfort, privacy en persoonlijke zorg

Comfort, privacy en persoonlijke zorg Hospice Comfort, privacy en persoonlijke zorg De hospices van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een warme, huiselijke en comfortabele woonomgeving U kunt vertrouwen op een gespecialiseerd zorgteam Uw wensen

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE. Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg

De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE. Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg PLANETREE De mens voorop in een helende omgeving BETERE ZORG HELENDE OMGEVING GEZONDE ORGANISATIE

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE. Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg

De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE. Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg De mens voorop in een helende omgeving PLANETREE Het verschil tussen willen en doen in mensgerichte zorg Betere Zorg Helende Omgeving COMPONENTEN MENSGERICHTE ZORG 1. 2. 3. 4. 5. Menselijke interactie

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling NVT NVT NVT NVT

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling NVT NVT NVT NVT Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Met volle kracht vooruit!

Met volle kracht vooruit! Archipel Zorggroep Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven T 040 265 48 00 www.archipelzorggroep.nl Met volle kracht vooruit! Het gevoel van samen Beleidsplan Archipel 2014 2017 Voorwoord Het beleidsplan

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Coloriet. Samen Kleur geven aan Waardevol leven. Plan van aanpak: door co-creatie duurzame liefdevolle zorg met de mensen en middelen die er zijn

Coloriet. Samen Kleur geven aan Waardevol leven. Plan van aanpak: door co-creatie duurzame liefdevolle zorg met de mensen en middelen die er zijn Coloriet Samen Kleur geven aan Waardevol leven Plan van aanpak: door co-creatie duurzame liefdevolle zorg met de mensen en middelen die er zijn Coloriet juni 2015 Plan van aanpak: Samen Kleur geven aan

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalidatie Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan Uw mantelzorgers worden nauw betrokken Vertrouw

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan 2017-2018 Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaringen 1c. Aard van de afspraak Voortzetting van afspraak 2016 2.

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Jaarroute 2011 TriviumMeulenbeltZorg. Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015

Jaarroute 2011 TriviumMeulenbeltZorg. Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 Jaarroute 2011 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie 2010-2015 Voor u ligt de jaarroute 2011. Wij hebben dit plan bewust route genoemd om aan te geven dat wij met elkaar

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst!

Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst! Zorggroep De Vechtstreek beter voorbereid op de toekomst! Zorggroep De Vechtstreek had als centraal doel bij de start van het In voor Zorgtraject om haar implementatievermogen structureel te vergroten.

Nadere informatie

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Werkgroep Snuffelstages April 2010 Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest-Twente

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Venray 25 maart Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij

Venray 25 maart Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij Dichterbij een levensfasegericht personeelsbeleid Venray 25 maart 2009 Conclusies & Aanbevelingen als uitkomst van DOiO-onderzoek bij Dichterbij 1 Opdracht aan Stichting Senior Werkt Doe aanbevelingen

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Gastvrij & wij. Bert Penninkhof & Gastvrijheid. Inhoud. Meer dan alleen aandacht geven

Gastvrij & wij. Bert Penninkhof & Gastvrijheid. Inhoud. Meer dan alleen aandacht geven Gastvrij & wij Meer dan alleen aandacht geven 1 Bert Penninkhof & Gastvrijheid Wie is Bert Penninkhof? Regiodirecteur Woonzorgconcern IJsselheem Onze locatie Myosotis kreeg vier sterren voor gastvrijheidszorg

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

De zorgvrager als partner

De zorgvrager als partner De zorgvrager als partner Marjolein Tasche Directievoorzitter HagaZiekenhuis Kengetallen Haga 2014 Medewerkers 3.569 Medisch specialisten 317 Bedden 611 Opnamen 29.728 Eerste bezoek 200.412 Dagbehandeling

Nadere informatie

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017

ROUTEPLANNER 2016 & RICHTING 2017 MEER INFORMATIE OVER EIGENHEID SAMEN GASTVRIJ CO-CREATIE LEREND VERBETEREN VERWANT 8+ CLIËNT & NETWERK 2020 PARTICIPATIE MAATSCHAPPIJ MEDEWERKER TOP 20 ZUIDWESTER 8+ MEDEWERKER ORGANISATIE MAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg 2015 06 17 Zorgaanbieder: St. ActiVite Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

Praktijkopdracht HBO-VGG Toelichting

Praktijkopdracht HBO-VGG Toelichting Praktijkopdracht HBO-VGG Toelichting Inleiding Om als HBO-VGG een positie te kunnen verwerven in de organisatie is het van belang te laten zien wat je mogelijkheden zijn. In de beginfase van je werkzaamheden

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Uw revalidatieprogramma op maat. Revalidatie. Hebt u tijdelijk verpleeghuiszorg

Uw revalidatieprogramma op maat. Revalidatie. Hebt u tijdelijk verpleeghuiszorg Revalidatie Hebt u tijdelijk verpleeghuiszorg in combinatie met revalidatie nodig, om daarna weer naar huis te kunnen? U vindt deze dienstverlening bij TriviumMeulenbeltZorg in Hengelo en Almelo. Uw revalidatieprogramma

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe

Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Care Bijeenkomst LIDZ Continu verbeteren bij Thebe Marloes Hendriks 21 juni 2016 Agenda 13.00 uur Welkom en voorstelronde 13.30 uur Inleiding Thebe 14.15 uur Interactief gesprek over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie