Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg"

Transcriptie

1 Jaarroute 2013 TriviumMeulenbeltZorg Doelstellingen uit de Strategische beleidsnotitie samen voor persoonlijke zorg vitaal ondernemend coöperatief

2 Beste lezer, In deze jaarroute 2013 beschrijft TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) haar jaardoelen voor Deze doelen dragen bij aan het waarmaken van de ambities die vastgesteld zijn binnen de Strategische beleidsnotitie Door elk jaar een deel van de route af te leggen, willen we deze strategische reis succesvol afronden. De indeling van deze jaarroute is gebaseerd op het Planetree-zorgconcept dat centraal staat binnen TMZ. Binnen dit model is er sprake van drie belangrijke domeinen: betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie. Planetree helpt TMZ bij het waarmaken van zorg waarbij cliënten, familie en medewerkers centraal staan. Belangrijk om te vermelden is de inbreng van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad bij het opstellen van de jaarroute. Het past bij onze visie om deze belangrijke organen voor in de trechter te betrekken. Tevens zijn de voorstellen van de groep medewerkers die in 2012 de Leergang Leiderschap TMZ-Saxion hebben gevolgd, verwerkt in de jaarroute. Onze strategische partners zoals ROC van Twente, Saxion Hogescholen en Nyenrode Business Universiteit spelen, in cocreatie met TMZ, een belangrijke rol in relatie tot onze organisatieontwikkeling. Uiteraard worden de overlegorganen en strategische partners ook bij de uitvoering van het beleid nauw betrokken. Met de doelstellingen die staan beschreven in deze jaarroute, richten we ons op het realiseren van de best mogelijke kwaliteit voor cliënten en medewerkers. Het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij de uitgangspunten people, planet, profit en pneuma centraal staan - speelt hierbij een voorname rol. In de Rijnlandse termen zijn dat de begrippen talent, omgeving/rentmeesterschap, solidariteit en inspiratie. Een belangrijke vorm van beleid gericht op people is passie, vakmanschap en relatie van medewerkers. Alleen met betrokken, creatieve, vaardige en zelfstandige werknemers kan TMZ goede en persoonlijke zorg bieden. Ook in 2013 streven we ernaar om medewerkers uitdagingen te bieden en kennisoverdracht te stimuleren. De onderwijscurricula die we in cocreatie met opleidingsinstituten zoals het ROC van Twente en Saxion Hogescholen hebben ontwikkeld, spelen hierbij een belangrijke rol. Bij het speerpunt planet gaat het bijvoorbeeld over energiebesparing. TMZ wil voorop blijven lopen met moderne en energiezuinige voorzieningen. Investeringen moeten namelijk niet alleen op korte termijn rendement hebben, maar juist voor langjarige duurzame resultaten zorgen. Het thema profit heeft betrekking op het creëren van maatschappelijk rendement en het stimuleren van solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. Bij het vierde uitgangspunt pneuma gaat het om de geest. TMZ wil haar medewerkers continu inspireren en op een positieve manier motiveren. TMZ wil u graag deelgenoot maken van deze jaarroute. We nodigen u van harte uit om kennis te nemen van onze doelen en hopen dat u in 2013 een actieve bijdrage zult leveren bij het realiseren hiervan. Mede namens het Managementteam, Peter Weda, Raad van Bestuur jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 3

3 Préambule TMZ gaat groeien in De intramurale zorgproductie wordt gecontinueerd en de extramurale productie stijgt ten opzichte van 2012, evenals de inzet van paramedici in de eerste lijn. De uitgangspunten van het onderdeel Betere Zorg binnen het Planetree-zorgconcept blijven onverminderd van kracht. De menselijke maat staat ook in 2013 centraal binnen TMZ. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening TMZ richt zich nadrukkelijk op de relatie met de cliënt, familie, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen. Samen maken wij de zorg persoonlijk. Hierbij vormt wederkerigheid het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat een persoonlijke en krachtige relatie tussen onze medewerkers en cliënten en zijn of haar naasten het fundament vormt van goede zorg. Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie Cliënten van TMZ hebben waar mogelijk zelf de regie over hun leven. Zij krijgen alle ruimte om mee te praten en maken hier graag en veel gebruik van. Voor TMZ is dit ontzettend waardevol. Het biedt aanknopingspunten om kleine verbeteringen door te voeren, maar de inbreng van cliënten vormt ook een belangrijke basis voor toekomstig beleid. Doelstelling 1 Menselijke interactie en liefdevolle bejegening Ruimte voor de eigen cultuur vanuit de gemeentelijke kernen binnen de woonzorgcentra. Vanuit de Rijnlandse visie meer activiteiten in cocreatie met verenigingen in de woonzorgcentra of daarbuiten aanbieden voor zowel de intra- als extramurale cliënt van TMZ. Q1 is het beoogd resultaat Met 5 verenigingen per locatie verbindingen zoeken en komen tot gemeenschappelijke activiteiten ten behoeve van onze cliënten. Doelstelling 2 Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie Start zorgrelatie nieuwe intramurale cliënt en het zorgsysteem door eerstverantwoordelijke verzorgende in de thuissituatie van de cliënt. Het intakegesprek wordt door de EVV uitgevoerd in de thuissituatie van de cliënt zodat de zorgverlening zoveel mogelijk afgestemd kan worden op de persoonlijke zorgbehoefte en aansluit op de thuissituatie. Te nemen acties: Herzien van de procedure hoe te handelen bij opstarten van de zorg. Scholingsplan opstellen ten behoeve van de juiste competentie. Q2 is het beoogd resultaat In 100% van de opnames is het intakegesprek uitgevoerd door een EVV er van de betreffende afdeling. Informele zorg wordt na opname gecontinueerd. ZVO is voorafgaand aan de opname afgesloten. Uitstekende (medische) behandeling en zorg Medewerkers en vrijwilligers van TMZ zetten zich dagelijks vol passie en enthousiasme in om ouderen en chronisch zieken de kwaliteit van leven te bieden die zij verdienen. TMZ durft hierbij buiten de gebaande paden te gaan en verder te kijken. Dit levert soms bijzondere verbindingen op en zorgt voor een manier van werken die bij ons past. Gezond eten, drinken en bewegen Lekker en gezond eten in een prettige ambiance en beweging zijn essentiële uitgangspunten binnen de goede zorg die TMZ haar cliënten wil bieden. Voor deze onderwerpen is dan ook volop aandacht binnen de organisatie. De Cliëntenraad wordt hierbij als thermometer binnen de organisatie nauw betrokken. Het thema voeding is zelfs een van de speerpunten die samen met de Cliëntenraad wordt opgepakt. Zorg en zingeving Betekenis geven. Voor TMZ speelt het een belangrijke rol binnen haar dienstverlening. Het betekent dat er volop ruimte is voor zingeving, zinbeleving en geestelijke zorg. Deze vorm van zorg draagt bij aan het mentaal welbevinden van cliënten. Waar mogelijk kunnen cliënten hun oude leven gewoon voortzetten bij TMZ. Hierdoor voelen ze zich beter op hun plek en uiteindelijk prettiger. jaarroute 2013 triviummeulenbelt zorg pagina 4 jaarroute 2013 triviummeulenbelt zorg pagina 5

4 Doelstelling 3 Uitstekende (medische) behandeling en zorg Het TMZ ECD wordt in 2013 binnen alle intramurale locaties in gebruik genomen. Het ECD wordt conform het vastgestelde implementatieplan ingevoerd binnen de intramurale zorgorganisatie. Q3 is het beoogd resultaat Alle medewerkers zorg en behandelaren werken met het TMZ ECD waardoor: ondersteuning in het multidisciplinair werken ontstaat. meer uniformiteit ontstaat in de werkprocessen binnen TMZ, waardoor een betere overdraagbaarheid van relevantie cliënten informatie. afstemming van informatieoverdracht tussen de verschillende partners in de keten ontstaat. Doelstelling 6 Uitstekende (medische) behandeling en zorg TMZ beschikt over ruim 100 plaatsen voor professionele geriatrische revalidatiezorg. Geriatrische revalidatie expertise wordt verder uitgerold binnen de TMZ regio. Voor TMZ zal de GRZ in 2013: Vastgelegd worden in een concrete procedure van registeren. Helder beschreven zijn in diverse producten en diensten. De samenwerking met verschillende partners wordt geoptimaliseerd in de keten. De procesgang wordt geoptimaliseerd, op basis van best practices intern en bij collega GRZ instellingen, bijvoorbeeld COCO project, MTH team, extramuraliseren behandelaren. is het beoogd resultaat Procedure registratie gereed. Beschrijving van diverse producten en diensten GRZ. Goede procesgang van GRZ. Samenwerking met verschillende regionale partners zijn geformaliseerd in concrete samenwerkingsafspraken in de keten. Doelstelling 4 Uitstekende (medische) behandeling en zorg Binnen TMZ maken we optimaal gebruik van de vakvrouwen en -mannen die weloverwogen en vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de goede zorg, helende omgeving en betere zorg, passend binnen de kaders van TMZ. Medewerkers zijn zelf, vanuit vakmanschap, verantwoordelijk voor een kwalitatieve en kwantitatief passende roostering die matcht met het vervullen van de behoeften van cliënten en zichzelf en deze past binnen de doelstelling van de organisatie. Helder kader en organisatiedoelstellingen worden geformuleerd en gecommuniceerd. Q2 is het beoogd resultaat Oplossingen passen bij de beoogde organisatiedoelstellingen binnen de gestelde kaders. Cliënten zijn tevreden over het in overleg invulling geven aan behoeften. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid in roostering en zijn tevreden met eigen regie functie. Doelstelling 5 Uitstekende (medische) behandeling en zorg Persoonlijke en omgevingshygiëne. In afstemming met de Cliëntenraad, cliënten en familie worden er verbeteringen ingevoerd met als doel het optimaliseren van persoonlijke hygiëne van de medewerker, bewoners en de omgevingshygiëne. is het beoogd resultaat In de cliëntervaringsonderzoeken worden onderstaande vragen hoger gewaardeerd dan het landelijk gemiddelde: Is er voldoende (professionele) aandacht voor uw persoonlijke hygiëne? Wordt uw woonruimte goed schoongehouden (woon-/slaapkamer, toilet, douche/badkamer?). jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 6 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 7

5 Doelstelling 8 Doelstelling 10 Doelstelling 7 Uitstekende (medische) behandeling en zorg Cliënten stromen zo snel mogelijk door naar een passende woon- en verblijfsvoorziening. Inventarisatie van stagnerende (bottlenecks) processen in de organisatie. Het maken van maatwerkafspraken met diverse samenwerkings-partners (ziekenhuis, gemeente etc.) voortijdige doorstroom van cliënten naar de passende omgeving. TMZ heeft een heldere procedure t.a.v. in-, door- en uitstroom van cliënten voor zowel de intramurale als de extramurale zorgverlening dienstverlening en behandeling. is het beoogd resultaat De verblijfsduur van cliënten binnen de kortdurende opnameafdelingen is maximaal 3 maanden. Verbeteren van de concrete samenwerking- en afstemmingsafspraken met partners (ziekenhuis, gemeente, thuiszorg etc.) in de keten. Gezond eten, drinken en bewegen De cliënt krijgt smaakvol eten aangeboden. In samenwerking met voedingsleverancier en Cliëntenraad wordt PDCA van voedingsbeleving opgezet en doorlopen. De te nemen acties zijn gericht op: Product (de maaltijd zelf); Ambiance van de omgeving waarin de cliënt de maaltijd nuttigt; Gastheerschap van medewerkers die de cliënten begeleiden bij de maaltijd. is het beoogd resultaat In de cliënt-ervaringsgesprekken worden de volgende vragen positief gewaardeerd: Zijn de maaltijden lekker? Is de sfeer tijdens het eten goed? Zien de maaltijden er verzorgd uit? Is er genoeg tijd om te eten? Is er genoeg hulp bij het eten? Doelstelling 9 Aanvullende zorg en zingeving Introduceren en implementeren levensboek pg/somatiek. In 2013 zal het levensboek binnen TMZ geïntroduceerd worden volgens plan werkgroep leergang leiderschap In curriculum ROC wordt het levensboek van TMZ geïntroduceerd door een medewerker van TMZ. is het beoogd resultaat In 2013 is voor iedere (intramurale) cliënt, indien gewenst, een levensboek gereed waarin iedere cliënt zijn/haar eigen verhaal heeft verwoord. Aanvullende zorg en zingeving Binnen TMZ is geïnventariseerd welke activiteiten een bijdrage leveren aan Mentaal Welbevinden. Inventariseren van activiteiten binnen TMZ met (in- en externe) betrokkenen die een bijdrage leveren aan mentaal welbevinden. Er wordt samen met de Cliëntenraad een beleidsagenda mentaal welbevinden opgesteld. Q1 resp. Q3 is het beoogd resultaat Er is een beleidsagenda. Er is een overzicht van activiteiten die een bijdrage leveren aan het mentaal welbevinden. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 8 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 9

6 Doelstelling 14 Doelstelling 11 WAT Thuiszorg/WMO De Wijkzuster terug. Thuiszorg/WMO Substantiële groei van de eerste lijns zorg, kwantitatief en kwalitatief. Doelstelling 12 Wijkverpleegkundige krijgt rol van regisseur van zelfzorg, informele zorg en formele zorg (casemanagement). Verbetering reputatie door uitvoeren PR & Communicatieplan. Professionalisering stakeholdermanagement en relatiebeheer. Inzet van intramurale expertise in de eerste lijn. is het beoogd resultaat Reputatie is meetbaar verbeterd. Groei van minimaal 10% is gerealiseerd. WAT Thuiszorg/WMO Doorgroeien naar organisatie op Twents niveau. Thuiszorg leveren in Enschede, Oldenzaal en overige nader te bepalen gemeenten. Oprichten zorgsteunpunten. WAT IS HET BEOOGDE RESULTAAT In Enschede, Oldenzaal en overige gemeenten wordt thuiszorg geleverd. Zorgsteunpunten zijn in gebruik. Doelstelling 13 Thuiszorg/WMO Verbeteren bereikbaarheid en beschikbaarheid van de eerste lijnszorg. Inrichten centrale organisatie zodat medewerkers met de gevraagde competenties 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar zijn. Q2 is het beoogd resultaat De extramurale zorg is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar conform verwachting van cliënten en stakeholders: huisartsen, ziekenhuis. Q1-2 WAT IS HET BEOOGDE RESULTAAT Wijkzuster is regisseur en persoonlijk begeleider, in de ogen van de cliënt, de huisarts (medisch verantwoordelijk) en overige externe stakeholders (ziekenhuis, gemeente). jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 10 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 11

7 Doelstelling 15 Doelstelling 18 Thuiszorg/WMO Beschikbaarheid voldoende betrokken vakmensen. Verhoging instroom nieuwe medewerkers. Introductieprogramma nieuwe medewerkers. Verlaging ziekteverzuim. Kennis bundelen: oprichten expertiseteam (intraen extramuraal). is het beoogd resultaat Instroom conform behoefte. Introductieprogramma wordt uitgevoerd. Expertiseteam is actief en functioneert in ogen van TMZ en huisarts/ziekenhuis. Doelstelling 16 Thuiszorg/WMO Rijnlandse relatie met interne stakeholders. Oprichten Cliëntenraad eerste lijn. Oprichten Onderdelen Commissie eerste lijn en implementatie van modern werkoverleg. is het beoogd resultaat CR en OC zijn actief op een Rijnlandse wijze: zij ervaren dat zij reeds in de beleidsvoorbereidende fase worden betrokken bij het formuleren van beleid en tonen zich mede verantwoordelijk voor de continuïteit van TMZ. Doelstelling 17 Thuiszorg/WMO De Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) ondergaat ingrijpende wijzigingen met ingang van 2014 Onderzoek naar wijzigingen en consequenties voor TMZ. is het beoogd resultaat TMZ is voorbereid op de wijzigingen. Medici nemen rol als hoofdbehandelaar actief op door initiëren/coördineren van paramedische behandelingen. Registreren in ECD. Multidisciplinair overleg (gepland en ongepland). is het beoogd resultaat Medici hebben inzicht in het totale behandelplan van hun cliënten. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 12 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 13

8 Doelstelling 20 Doelstelling 19 Externe visitatie specialisten ouderengeneeskunde. Intercollegiale doorlichting van de zorgverlening van de specialisten ouderengeneeskunde op locatie. Deze visitatie is vanaf 2014 verplicht. Q3 is het beoogd resultaat Verslag van visitatie door externe visitatiecommissie en verbeterplan opgesteld door specialisten ouderengeneeskunde. Uit de paramedici PIP-ers benoemen. Op basis van gesprekken in MT en met paramedici besluit nemen over structuur. Q1 is het beoogd resultaat PIP-ers zijn benoemd waardoor het voor de paramedici duidelijk is bij welke collega s ze terecht kunnen voor organisatorische zaken. Overlegstructuur aangaan met PIP en overige paramedici. Directe relatie tussen paramedici en MT-lid. Doelstelling 21 Streven naar meetbaar hogere inzet van paramedici in 1e lijn t.o.v Meer behandelingen in de eerste lijn. is het beoogd resultaat 15% meer omzet dan in Doelstelling 23 Met ziektekostenverzekeraars contracten afsluiten om behandelingen in de eerste lijn te kunnen uitvoeren en declareren. Contracten afsluiten. Q1 is het beoogd resultaat Met ziektekostenverzekeraars zijn contracten afgesloten. Doelstelling 22 Aantal formele contacten met huisartsen uitbreiden t.o.v Contacten continueren en uitbreiden met individuele huisartsen en de overkoepelende organisaties THOON en FEA. is het beoogd resultaat Huisartsen zijn op de hoogte van het behandelaanbod van (para)medici van TMZ en maken daar gebruik van. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 14 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 15

9 Doelstelling 26 Doelstelling 27 Doelstelling 24 Doelstelling 25 Opstellen businessplan huisartsenpraktijk. Inventariseren behoefte zorgproducten in Geesteren (beoordelen disciplines, middelen etc.). TMZ beleid reanimatie en euthanasie vaststellen. Stafoverleg brengt advies uit aan Raad van Bestuur. Q2 is het beoogd resultaat Beleid t.a.v. reanimatie en euthanasie is geactualiseerd. Continueren project ConditieCoach. In samenwerking met Het Roessingh onderzoek doen naar de mogelijkheden om menswaardige technologie (o.a. kinect en project Maggy) te gebruiken bij paramedische behandelingen. is het beoogd resultaat Bij de behandelingen die door paramedici worden gedaan, wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste technologieën. TMZ is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden waarbij technologie wordt ingezet. Opleidingsplan paramedici gericht op 1e lijn, geriatrische revalidatie en neuro-revalidatie. Inventariseren welke opleidingen gewenst zijn om op dit onderwerp specifieke kennis te vergroten en registraties te behouden. Q1 is het beoogd resultaat Er is een meerjarenplan voor de huisartsenpraktijk in Geesteren. Q1 is het beoogd resultaat Opleidingen zijn gedaan met het accent op geriatrische revalidatie en neuro-revalidatie en eerste lijn. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 16 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 17

10 Doelstelling 2 Préambule Een helende omgeving is een omgeving die wordt gekenmerkt door een vriendelijk, rustgevend gebouw en inrichting met aandacht voor kunst, water, licht en ruimte. Een sociale omgeving door betrokkenheid van familie en gemeenschap, met grote aandacht voor situatie en medewerker en collegialiteit. Als het gaat om een helende omgeving zijn drie componenten van belang. Menswaardige technologie Waar mogelijk maakt menswaardige technologie het verschil binnen het beleid van TMZ. Hierbij geldt echter het uitgangspunt dat de verbinding tussen cliënten en hun sociale omgeving optimaal blijft. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling De fysieke omgeving is belangrijk voor gezondheid en welbevinden. De menswaardigheid staat voorop bij het ontwerp. Er is aandacht voor geluid, goede ventilatie, natuurlijk daglicht, contact met de natuur, muziek en positieve afleiding. Door het wegnemen van (architectonische) grenzen zoals balies stimuleert het interieur de betrokkenheid van cliënt en familie. Doelstelling 1 Menswaardige technologie Verkennen mogelijkheden naar verhoogde inzet van techniek en ICT in samenwerking met Saxion Hogeschool; daar waar mogelijk direct toepassen. Mensgerichte besluitvorming bij toepassing innovatieve techniek (alarmering, telefonie, tv, internet). Q1-4 resp. Q3-4 is het beoogd resultaat Afgerond onderzoek, gereed voor besluitvorming en uitvoering in Reeds toepasbare technieken worden toegepast in Techniek wordt gebruikt en gewaardeerd door cliënten/bewoners en medewerkers. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Duurzaam/waardevast vastgoed, met voor iedere cliënt een éénbedskamer. Nieuwbouw Weggeler (gereed 2014). Aanpassen Het Meulenbelt m.b.t. brandveiligheid (Q 2-4). Voorbereiding renovatie Het Meulenbelt in 2014 (). is het beoogd resultaat Duurzaam en energiezuinig vastgoed. Het Meulenbelt voldoet aan de meest recente eisen van de brandweer Twente. Er ligt een plan van aanpak voor de renovatie van Het Meulenbelt, dat in 2014 uitgevoerd kan worden. In de strategische beleidsnotitie Zelfbewust in relatie tot de samenleving is opgenomen dat TMZ in 2015 uitsluitend over éénbedskamers wil beschikken, zodat alle cliënten/bewoners een eigen kamer hebben. TMZ wil daarbij over goed renderende gebouwen beschikken en bouwt daarom waardevast. Dit wil zeggen dat verblijfsvoorzieningen tegen geringe meerkosten zijn om te bouwen tot tweekamerappartementen. Om de strategische doelstellingen te realiseren, ontplooit TMZ in 2013 de volgende initiatieven: - Nieuwbouw in Almelo (plan Weggeler) - Nieuwbouw in Geesteren - Renovatie Het Meulenbelt in Almelo - Afronding renovatie van Het Hof in Hengelo Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol Naast de fysieke omgeving speelt een sociale omgeving door betrokkenheid van familie en gemeenschap een sleutelrol voor TMZ. Door de verdere implementatie van het coöperatief bedrijfsmodel wordt de betrokkenheid van cliënten/bewoners, familie en andere betrokken gestimuleerd. Daarnaast zet TMZ zich in om de volwaardige positie van informele zorg (mantelzorg, zelfhulp en vrijwilligerszorg) verder te versterken. De Cliëntenraden worden in de ontwerpfase van beleid betrokken en in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen. In cocreatie wordt de zorg- en dienstverlening verbeterd op vier door de Cliëntenraden vastgestelde gebieden: maaltijden, mentaal welbevinden, veiligheid en familieparticipatie. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 18 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 19

11 Doelstelling 3 Doelstelling 6 Doelstelling 7 Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Duurzaam, waardevast vastgoed, met voor elke cliënt/bewoner een éénbedskamer. Nieuwbouw Geesteren (gereed 2014). is het beoogd resultaat Nieuwbouw Geesteren verloopt conform planning. Doelstelling 4 Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Duurzaam, waardevast vastgoed, met voor elke cliënt/bewoner een éénbedskamer. Haalbaarheidsonderzoek stadhuis Almelo (Q3). Haalbaarheidsonderzoek Lambertushof Hengelo (Q2-4). Haalbaarheidsonderzoek locatie Arke Enschede (Q2-4). Doelstelling 5 Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Voorbereiden op scheiden van wonen en zorg. Onderzoek naar effecten. Uitvoeren pilots. Inventarisatie TNO Bouw instrumenten. is het beoogd resultaat Onderzoek is afgerond. Pilots zijn uitgevoerd. TNO Bouw instrumenten zijn bekend en toepasbaar. TMZ is voorbereid op scheiden wonen en zorg. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Oprichten kenniskring inrichting PG afdeling (Q2). Advisering van de regiomanagers (Q3). In overleg met OR treffen van veiligheidsmaatregelen rondom de gebouwen (o.a. verlichting). In cocreatie met brandweer Twente maatregelen treffen die het risico op brand in de thuissituatie verkleinen. Q2-3 is het beoogd resultaat Kenniskring is actief en adviseert naar tevredenheid van cliënten/bewoners en medewerkers. Veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en verhogen het veiligheidsgevoel van medewerkers en cliënten. Architectuur en interieur leveren bijdrage aan gezondheid en heling Duurzaam inkopen. Verkenning mogelijkheden (Q1). Uitvoering project duurzaam inkopen (Q2-3). Coöperatief bouwen (Weggeler, Erve Maathuis), inclusief gemeenschappelijk inkopen (Q2-3). Q1-3 is het beoogd resultaat TMZ koopt duurzaam in. Projecten zijn uitgevoerd. Ingekocht materiaal voldoet aan eisen van aannemers én TMZ, tegen een tarief dat lager ligt dan bij individuele inkoop. Q2-4 is het beoogd resultaat Onderzoeken zijn afgerond, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. Doelstelling 8 Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol Substantiële groei informele zorg, intramuraal en extramuraal. Beschrijving/bepaling domein van informele zorg ten opzichte van formele zorg; opstellen plan van aanpak en vaststelling groeipercentage. Uitvoering plan van aanpak. Q1 resp. Q2-4 is het beoogd resultaat Domein is vastgesteld. Plan van aanpak is uitgevoerd en groeipercentage is behaald. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 20 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 21

12 Doelstelling 9 Doelstelling 10 Doelstelling 13 Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol Coöperatieve service organisatie TMZ. Oprichten vereniging en werven leden (Q1). Voeren van ledenadministratie (). Vaststellen aanbod en leveren van diensten. Q1 en is het beoogd resultaat Coöperatieve Service Organisatie is actief en voldoet in de ogen van de leden. Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol Herontwerp overlegstructuren conform het coöperatieve en Rijnlandse model. Familieavonden en/of bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd en voorbereid door het afdelingshoofd samen met een lid van de decentrale Cliëntenraad (continu) (Q1). Modern werkoverleg (afvaardiging van Onderdeelcommissie OR is aanwezig bij wekoverleg) op afdelingsniveau (invoeren Q2, Evalueren ). Ontwikkelen van een regio- beraad waarin afdelingshoofdenoverleg, overlegvergadering decentrale Cliëntenraden en overlegvergadering OC geïntegreerd zijn (). Doelstelling 11 Overig Overheveling dagopvang en vervoer van AWBZ naar WMO. Onderzoek naar gevolgen van overheveling. Extramuraliseren dagopvang. Q 1-4 Overig Zorgverkoop en contractering. Uitbrengen offertes AWBZ en WMO. Q2-3 is het beoogd resultaat Opdracht is gegund tegen hoogst mogelijk tarief. is het beoogd resultaat Familieavonden worden mede vorm en inhoud gegeven door de Cliëntenraad. Modern werkoverleg is geïmplementeerd. Plan voor nieuwe overlegstructuren gebaseerd op participatie, wederkerige relatie en co-inspiratie is gereed. is het beoogd resultaat TMZ is voorbereid op overheveling. Dagopvang is extramuraal gehuisvest. Doelstelling 12 Overig Zorgverkoop en relatiebeheer. Opstellen plan van aanpak inzake relatiebeheer (Q1). Uitvoering plan van aanpak: professionalisering stakeholdermanagement en relatiebeheer (Q2-4). Digitalisering: gebruikmaking van digitaal relatiebeheersysteem (CRM) (Q3). is het beoogd resultaat Plan van aanpak is gereed voor uitvoering. Zorgbemiddelaars zijn relatiebeheerders in plaats van medewerkers intake. Digitaal systeem is in gebruik en heeft meerwaarde in de ogen van de gebruikers. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 22 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 23

13 Préambule Door een goede invulling te geven aan de onderdelen Betere Zorg en Helende Omgeving ontstaat voor TMZ een goede basis voor het thema Gezonde Organisatie. Een gezonde organisatie betekent dat zorg centraal staat. Dit betekent efficiënt werken, een lage overhead en een sterke focus op het bieden van persoonlijke zorg. De afdelingen Organisatieontwikkeling & opleiding, PR & Communicatie en Administratie en de Facilitaire afdeling vervullen hierbij een belangrijke ondersteunende rol. De belangrijkste aspecten van het onderdeel Gezonde Organisatie worden onderstaand uitgelegd. Tevreden cliënten Ruim 2000 medewerkers en 1100 vrijwilligers zorgen dagelijks voor een groot aantal cliënten en bewoners, zowel binnen de muren van de zorgvoorzieningen als bij hen thuis. Hierbij zetten zij zich vol passie in om hen de zorg te bieden die ze verdienen. TMZ vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de ervaren kwaliteit van haar cliënten. Het intensieve contact met de Cliëntenraad speelt hierbij een sleutelrol, maar er wordt ook regelmatig onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten. Tevreden en gemotiveerde medewerkers Een gezonde organisatie kan niet zonder gemotiveerde medewerkers die het naar hun zin hebben. Voor TMZ is het dan ook van groot belang om inzicht te hebben in de tevredenheid van medewerkers om gericht verbeteringen door te kunnen voeren. Medewerkertevredenheid en cliënttevredenheid gaan namelijk hand in hand. Daarom doet TMZ er alles aan om voor medewerkers een positief klimaat te scheppen waarin de relatie tussen cliënt en professional centraal staat en het vakmanschap van de medewerker volledig tot uiting komt. Doelstelling 1 Tevreden cliënten Het monitoren middels interne audits nieuwe stijl maakt een belangrijk deel uit van het kwaliteitssysteem. In de wijze waarop geauditeerd wordt, komt de visie van de organisatie tot uiting. Het auditeren krijgt invulling vanuit het Rijnlands denken. Medewerkers, OR en CR worden betrokken bij het opstellen van een auditprogramma. Betrokkenen (directe zorg, ondersteunende diensten en familieleden) bij een aandachtsgebied worden gemeenschappelijk geauditeerd. Q2 is het beoogd resultaat De nieuwe manier van interne audits worden binnen geheel TMZ toegepast. Familieparticipatie is bevorderd door familie (CR) te betrekken bij het bepalen van de onderwerpen waarop getoetst gaat worden. De CQ scoort bovengemiddeld op het gebied van inspraak & participatie. Doelstelling 2 Tevreden en gemotiveerde medewerkers Inhoud geven aan de ontwikkeling van de organisatie d.m.v. cocreatie tussen ROC Twente, Saxion Hogeschool, Nyenrode Business Universiteit met TMZ. In samenwerking met ROC Twente neemt TMZ medeverantwoordelijkheid voor het curriculum van vakman en vakvrouwen op operationeel niveau. In samenwerking met Saxion Hogeschool neemt TMZ verantwoordelijkheid voor het curriculum ten behoeve van de leergang leiderschap. In samenwerking met prof. Gert van Dijk, verbonden aan de Universiteit Nyenrode, neemt TMZ verantwoordelijkheid voor het curriculum gericht op de onderwerpen omgevingsgevoeligheid en Governance ten behoeve van bestuurlijk niveau TMZ. is het beoogd resultaat Curriculum is aangepast voor leerlingen (BBL en BOL). Zittende mensen worden vanuit de vakinhoud geschoold. Er vinden over en weer gastcolleges en stages plaats. Leidinggevenden en professionals worden gestimuleerd tot leiderschap waarin mede werkers ruimte krijgen voor vakmanschap. De omgevingsgevoeligheid van leidinggevenden en professionals is toegenomen. De leergang leiderschap TMZ-Saxion is in 2013 operationeel. Voorbereiding gereed mini MBA (Rijnlands, coöperatief bedrijfsvoeringmodel i.r.t. maatschappelijke beïnvloeding/ ontwikkeling). Gezonde financiële resultaten De ouderenzorg is volop in beweging; door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en bezuinigingen is toegang tot de zorg geen vanzelfsprekendheid meer. Het is voor TMZ een uitdaging om te kijken naar nieuwe wegen en manieren om ook in de toekomst kwalitatief goede zorg te bieden. Het behalen van gezonde financiële resultaten is hierbij een belangrijke voorwaarde. GEZONDE ORGANISATIE Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden Het bieden van goede zorg is onmogelijk zonder goede relaties en samenwerkingsverbanden. TMZ trekt dan ook veel en graag op met allerlei organisaties en instellingen. Hierbij staan de continuïteit en de kwaliteit van zorg altijd centraal. Krachtig samenwerken sluit naadloos aan bij het coöperatief gedachtegoed van TMZ. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 24 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 25

14 Doelstelling 3 Doelstelling 4 Doelstelling 5 Tevreden en gemotiveerde medewerkers Vergroten van de regelruimte en zelfstandigheid van de professional op basis van vertrouwen en vakmanschap door de administratieve lastendruk binnen de directe zorg te verminderen. Dit onderwerp wordt opgepakt als afstudeeropdracht (Universiteit Twente). Onderzocht wordt of er een verschil is tussen de wettelijke regelgeving en de huidige binnen TMZ geldende regels. is het beoogd resultaat Een organisatie die aan de vereiste wettelijke regels voldoet. Een grote mate van regelvrijheid wordt ervaren zodat vakmanschap tot uiting kan komen. Tevreden en gemotiveerde medewerkers Plan opstellen om de dienstverlening van de afdeling ICT te optimaliseren. Uitgangspunten van de ICT dienstverlening vaststellen. Continuïteit van de systemen 24 uur per dag 7 dagen per week garanderen. Klachtenregistratiesysteem inrichten (ASL/ITIL), opzetten en analyseren waardoor toekomstige klachten kunnen worden voorkomen. Voldoen aan de eisen NEN7510. Update office is het beoogd resultaat Duidelijkheid over de taken van de ICT afdeling. Systemen zijn 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar. Klachtenrapportage periodiek beschikbaar en hier wordt pro-actief op gehandeld. Voldoen aan de eisen nen7510. Update naar nieuwe versie heeft plaatsgevonden en de gebruikers zijn opgeleid. Gebruiker is in de lead. Tevreden en gemotiveerde medewerkers Eigen maken en versterken TMZ cultuur bij nieuwe en bestaande medewerkers. Kritische beschouwing huidige PZ instrumenten. Introductieprogramma (incl. W&S) nieuwe medewerkers: op functieniveau nadenken over de inhoud. Hierin ook de jaarlijkse 300 leerlingen meenemen. Exit interviews evalueren en optimaliseren waardoor meer informatie wordt gegenereerd. Naar aanleiding van medewerkertevredenheid onderzoek ( 2012), wordt per regio een plan van aanpak opgesteld samen met de medewerkers. is het beoogd resultaat PZ instrumenten zijn afgestemd met de interne klanten en getoetst op bruikbaarheid. Rijnlands introductieprogramma opzetten. 50 % van de verstuurde vragenlijsten retour. Ieder halfjaar rapportage van de bevindingen in het MT. Verbeterpunten omzetten in concrete acties. Medewerker heeft ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Doelstelling 6 Tevreden en gemotiveerde medewerkers Vitale medewerkers Preventief gezondheidsbeleid. Bestaande middelen optimaal gebruiken (o.a. ergo coaches). Uitgaan van wederkerige verantwoordelijkheid tussen werknemer en leidinggevende. is het beoogd resultaat Verzuim kleiner of gelijk 5% Meldingsfrequentie <1 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 26 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 27

15 Doelstelling 7 Doelstelling 8 Doelstelling 10 Gezonde financiële resultaten E-facturering Plan van aanpak opstellen en implementeren. Q2 is het beoogd resultaat Inkoopfacturen digitaal ontvangen en automatisch laten controleren met behulp van het inkoopsysteem. Gezonde financiële resultaten Kwalitatieve indicatoren vaststellen op TMZ regio en afdelingsniveau. Inventariseren van kwalitatieve indicatoren die momenteel al gebruikt worden op afdelings-/ regioniveau (niet alleen zorg indicatoren ook b.v. legionella). Ontbrekende indicatoren toevoegen. Indicatoren uit de bestaande systemen genereren, dit mag geen extra administratieve last veroorzaken bij de zorg. is het beoogd resultaat Een beperkt aantal indicatoren waaruit is te destilleren dat de organisatie in control c.q. compliant is op TMZ regio en afdelingniveau. Doelstelling 9 Gezonde financiële resultaten Voldoen aan de laatste regelgeving: Werkkostenregeling uitwerken en Implementeren. Nieuwe ontslagrecht uitwerken en Implementeren. Modernisering ziektewet uitwerken en implementeren. Pensioenrecht. Nieuwe regelgeving uitwerken in toepasbaar TMZ beleid. is het beoogd resultaat MT-leden en middenkader zijn bekend met de nieuwe wetgeving en kennen de afspraken binnen TMZ en kunnen die ook toepassen. WAT Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden Verder professionaliseren communicatie met doelgroepen TMZ en communicatiemiddelen. Opstellen actieplan communicatie op basis van organisatieen marketingdoelen, met daarin de volgende actiepunten: Inventariseren gebruik en waardering huidige communicatiemiddelen (o.a. folders, presentatiemateriaal en de website). Actualiseren van de werkwijze en mogelijkheden m.b.t. social media. Eenduidigheid in boodschap, begrippen en beelddragers. Intern ambassadeurs creëren door medewerkers, cliënten, familie en contactpersonen te informeren en te betrekken bij actuele onderwerpen. Samenleving informeren en betrekken bij de activiteiten van TMZ. Zichtbaarheid vergroten in wijken en dorpen. Q1 WAT IS HET BEOOGDE RESULTAAT Nieuwe of aangepaste communicatiemiddelen die optimaal aansluiten bij deze tijd en de visie van TMZ. Dit heeft als doel de doelgroepen van TMZ te voorzien van relevante en aantrekkelijke informatie. Er is actieve en gerichte communicatie (verbinding) tussen de samenleving en TMZ, waardoor de continuïteit van TMZ mede gedragen wordt door de samenleving. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 28 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 29

16 Doelstelling 11 Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden Communicatie met doelgroepen versterken d.m.v. intensiever gebruik digitale media. Portaal voor medewerkers, vrijwilligers (en contact personen) verder inrichten en actualiseren (incl. KMS systeem) (Q2). Portaal gereed maken voor het gebruik van cliënten en naasten (). Q2 resp. is het beoogd resultaat Informatie Portaal voorziet medewerkers van actuele informatie. Daarnaast wordt het portaal operationeel voor vrijwilligers. Doelstelling 12 Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden Faciliteren in goede communicatie en informatie van OR en CCR met hun achterban. Met behulp van het nieuwe Portaal en andere communicatiemiddelen. Q2 is het beoogd resultaat OR en CCR worden gefaciliteerd in gewenste communicatie met hun achterban. jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 30 jaarroute 2013 triviummeulenbeltzorg pagina 31

17

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie