Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care"

Transcriptie

1 UMC St Radboud Bedrijfsplan 2013 Intensive & Medium Care Prof. dr. J.G. van der Hoeven Drs. A.M.M. Broods

2 2 Inhoudsopgave Verantwoording 1 Patiëntenzorg Onderzoek, Onderwijs en Opleiding Human Resource Management Beter 2.0 en EPIC op de IC Doelmatigheid Financiën... 8

3 3 Verantwoording De afdeling Intensive Care geeft met haar Bedrijfsplan 2013 blijk van een consistente ontwikkeling die inhoudelijk volledig in lijn ligt met de strategie en ambitie van het UMC St Radboud. De IC richt zich onverminderd op het realiseren van aantoonbaar onderscheidende kwaliteit en ziet de patiënt daarbij als belangrijkste partner. Doelmatigheid en efficiëntie vormen in de organisatie en uitvoer van onze taken belangrijke uitgangspunten. Binnen de verschillende ontwikkelingen in de gezondheidszorg, en de externe druk die dit voor het ziekenhuis met zich meebrengt, blijven wij ernaar streven op alle drie de kerntaken onze academische ambities waar te maken. Aandacht voor kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg is voor ons zowel op afdelingsniveau als daarbuiten niet meer weg te denken, op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek zijn we op weg naar de Europese top, en kwalitatief uitstekend onderwijs zien wij als een belangrijke basisvoorwaarde voor onze ambitieuze toekomst. Graag dragen wij met het Bedrijfsplan 2013 bij aan de verdere ontwikkeling van het UMC St Radboud tot toonaangevend kenniscentrum en belangrijke partner binnen een toekomstige netwerkstructuur. Zowel regionaal, nationaal én internationaal vormt de afdeling Intensive Care een belangrijk, onmisbaar onderdeel van de gewenste ontwikkelingen. Nijmegen, Oktober 2012 Prof. dr. J.G. van der Hoeven, afdelingshoofd Mevr. drs. A.M.M. Broods, bedrijfsleider

4 4 1. Patiëntenzorg Goede intensive care zorg valt of staat met uitstekende samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden van de IC zijn zowel intern als extern van aard. Intern vervullen we een actieve rol bij de ontwikkeling, de implemantatie en het gebruik van multidisciplinaire klinische paden (SAB, oesophaguschirurgie, pancreaschirurgie, ECMO- zorg) en bij het opzetten van en deelnemen aan belangrijke ketenzorg (CTC, Neurologie- Neurochirurgie). Ook neemt de Intensive Care deel aan het overleg van de snijdende specialismen, het zogenaamde Brakkenstein overleg, waar richting wordt gegeven aan de gezamenlijke ontwikkeling van strategische speerpunten. Recent is binnen dit overleg de oncologische zorg, op basis van aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, als speerpunt benoemd. Dit speerpunt wordt in overleg met het RUCO verder uitgewerkt en eind oktober door een delegatie van de betreffende afdelingshoofden met de Raad van Bestuur besproken. In de regio vormen we als kenniscentrum een onmisbare schakel in de samenwerking. In overeenstemming met de nieuwe IC- richtlijn, die naar alle waarschijnlijkheid in 2013 ingevoerd kan worden, functioneert onze afdeling als kern IC voor de regio. Samen met de satelliet IC s wordt een netwerk gesmeed dat moet garanderen dat iedere patiënt uit onze regio op de juiste plaats behandeld zal worden. Daarnaast werken we verder aan onze landelijke positionering met het in 2012 gestarte NExCOB (centrum voor moeilijk van de beademing te ontwennen patiënten). Wij zijn inmiddels bekend als hét landelijk expertisecentrum en patiënten worden uit alle delen van het land voor diagnose en behandelplan naar Nijmegen gebracht. In combinatie met het onderzoek dat op dit gebied plaatsvindt versterken we onze koppositie hierin, wat uiteindelijk kan resulteren in een landelijk ontwenningscentrum op een externe locatie. Als vanzelfsprekend staat de patiënt centraal in alle ontwikkelingen op onze afdeling. Op basis van concrete patiëntenervaringen ontwikkelen we nieuwe communicatiemogelijkheden, zoals een app voor de IC- patiënt, en met MijnZorgNetIC bieden we een interactief platform dat tot verdere inzichten leidt hoe de patiënt onze zorg ervaart. In verdere (onderzoeks)samenwerking met IQ- Healthcare streven we naar een verbetering van de (na)zorg aan de patiënt en optimalisatie van het opname- en ontslagbeleid. Met de integratie van de Medium Care is de zorg voor de ernstig zieke patiënt nog verder verbeterd. De focus van de zorg op de MC richt zich op het revitaliseren van de kritisch zieke patiënt die de IC kan verlaten. Het gebruik van het oefenbad, als belangrijk onderdeel van dit proces, is van start gegaan. De eerste ervaringen van de patiënten zijn zeer positief te noemen; het welbevinden van de patiënt, basis voor herstel van zijn mobiliteit, wordt hiermee in

5 5 belangrijke mate verbeterd. In nauwe samenwerking met de afdeling neurologie wordt getracht de stroke unit binnen de MC onder te brengen. De Intensive Care hecht veel belang aan de voortdurende ontwikkeling van kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, niet alleen op de eigen afdeling maar zeker ook daarbuiten. Met een maximale inzet op alle belangrijke VMS thema s (medicatieveiligheid, delier, lijnsepsis, ernstige sepsis, de vitaal bedreigde patiënt) vervult het afdelingshoofd als ambassadeur Kwaliteit en Veiligheid voor het hele ziekenhuis een steeds wezenlijker rol. Vanuit onze overtuiging dat dit het belangrijkste onderdeel van de totale patiëntenzorg betreft, worden afdelingen gemotiveerd zich met ambitie en inzet te richten op het leveren van aantoonbaar onderscheidende kwaliteit. Samen met het IWKV adviseert de Intensive Care de Raad van Bestuur enkele onderwerpen betreffende kwaliteit en patiëntveiligheid volgend jaar met energie op te pakken. Dit betreft de ziekenhuisbrede invoering van CRM, prospectieve risicoanalyse en een strategie voor het handhaven van handhygiëne en overdracht. 2. Onderzoek, Onderwijs en Opleiding Op het gebied van de wetenschap ontstijgt de afdeling inmiddels de top van Nederland. Steeds vaker nemen we als toonaangevend partner deel aan internationale samenwerkingsverbanden. Zo refereert het National Institute of Health in de USA inmiddels aan ons als hét centrum voor endotoxine- trials. Dit levert meer contracten met commerciële bedrijven op die de effecten van hun eigen middel wensen te laten onderzoeken in ons endotoxinemodel. De focus van het onderzoek op de IC ligt op de acute ontstekingsreactie bij kritisch zieke patiënten, in zijn geheel ondergebracht bij N4i. Daarnaast ontwikkelen we met succes nog 2 andere onderzoekslijnen: in relatie tot het NExCOB de lijn beademing geassosieerde diafragmaschade, en daarnaast de algemene onderzoekslijn hemodynamiek. De onderzoeksgroep wordt geleid door 5 senior investigators, prof. dr. H. van der Hoeven, dr. L. Heunks, prof. dr. P. Pickkers, dr. A. Hoedemaekers en dr. M. Kox, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de begeleiding in 2013 van een groep van 14 promovendi. Gedeeltelijk vindt deze begeleiding plaats in het kader van interne of externe samenwerking. Naar verwachting zullen er in 2013 binnen deze groep 4 onderzoekers promoveren. De werkzaamheden van de hele onderzoeksgroep worden ondersteund door een researchunit, waar een coördinator en enkele researchverpleegkundigen deel van uitmaken. Deze structuur, die we al diverse jaren hanteren, staat garant voor kwaliteit en continuïteit.

6 6 De Intensive Care afdeling heeft geen vaste plek in het medisch curriculum omdat het geen basisspecialisme is. Incidenteel neemt de IC wel deel aan een aantal keuzeblokken georganiseerd door andere afdelingen. Wel heeft de afdeling een belangrijke rol in de masterfase van de opleiding Technische Geneeskunde aan de UT. De IC heeft verder een grote rol in de opleidingen van arts- assistenten voor diverse specialismen. Ook is de afdeling populair bij co- assistenten wat betreft de keuzestage en de wetenschappelijk stage. De afdeling verzorgt bovendien de opleiding tot PA. In 2013 wordt de opleiding tot intensivist gevisiteerd. Deze opleiding staat in hoog aanzien mede gezien de moderne leeromgeving in combinatie met de mogelijkheden van wetenschappelijke vorming. 3. Human Resource Management Met de introductie van CRM op de gehele afdeling heeft de IC twee jaar geleden expliciet invulling gegeven aan de Radboud manier van werken. Het uitgangspunt je werkt hier veilig of je werkt hier niet wordt door CRM vertaald naar openheid en transparantie in communicatie. Afspraken nakomen, elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheid tonen vormen hierin belangrijke onderdelen. Dit vereist voorbeeldgedrag en leiderschap op alle niveaus binnen de afdeling. De IC geeft sinds de start doorlopend aandacht aan CRM en maakt zich sterk voor nog verdere verbetering waar mogelijk. Hierin is geen plaats meer voor vrijblijvendheid en krijgt het begrip handhaven steeds meer inhoud. Volgend jaar zullen nieuwe medewerkers de volledige CRM training volgen en krijgt de rest van de afdeling de eerste herhalingscursus. De afdeling slaagt er goed in om zijn talentvolle medewerkers verder te ontwikkelen en aan zich te binden. Een derde staflid is inmiddels voorgedragen voor een hoogleraarspositie. Talentvolle onderzoekers solliciteren nadrukkelijk op researchposities binnen onze afdeling. Met ingang van 2013 is de afdeling zelf financieel verantwoordelijk voor het eerste halve jaar van eventuele WW- trajecten.de afdelingsverantwoordelijkheid die hiermee door de RvB wordt benadrukt past bij de houding die de IC de afgelopen jaren op het gebied van personeelsbeleid heeft aangenomen. Wij hanteren een proces met aandacht voor preventie, actief begeleiden (naar ander werk) en een positief kritische houding ten aanzien van de toekomst van onze medewerkers. We verwachten in 2013 voor de IC dan ook geen grote financiële consequenties mbt dit onderwerp. Ook op de Medium Care begeleiden we de medewerkers al gedurende een langere periode naar een gezonde toekomst, intern of extern. Maar omdat we hier qua personeel te maken hebben met een overgenomen erfenis zullen de risico s welllicht iets groter zijn.

7 7 4. Beter 2.0 en EPIC Na een aanvankelijke aarzeling heeft deelname aan een sitevisit in de USA ertoe geleid dat ook de IC ja heeft gezegd tegen de komst van EPIC, mits het kwaliteitsbeleid van de IC in EPIC geïntegreerd wordt. Het gevaar dat de afdeling in de toekomst op ICT- gebied een eiland zou vormen is hiermee kleiner geworden. De IC is ervan overtuigd dat deelnemen aan de integrale ICT ontwikkeling een belangrijk strategisch besluit voor een gezonde toekomst is. Het afdelingshoofd is inmiddels toegetreden tot de Stuurgroep EPIC met kwaliteit als specifiek aandachtsgebied. Vanuit de eigen afdeling werken we maximaal samen met de centrale EPIC- organisatie; we detacheren diverse medewerkers, voor wie geldt dat ze zeer vertrouwd zijn met een dergelijk traject vanwege de kennis en ervaring die ze recent met ICIP hebben opgedaan. Dit biedt een belangrijke meerwaarde. Onze medewerkers worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van de generieke en specifieke onderdelen die voor de IC van belang zijn. Omdat wij het belangrijk vinden dat de in EPIC opgeleide personen zich ook echt bezighouden met de configuratie, hebben we voor de overige zaken vanuit de afdeling een projectleider aangesteld. Deze zorgt voor de gehele coördinatie, de onderlinge communicatie, het plannen van het bijwonen van bijeenkomsten, het betrekken van de afdeling etc. ect.. Met een dergelijke opzet kan het configuratieteam zo efficiënt mogelijk werken. Het succes ervan heeft zich bij de implementatie van ICIP bewezen. 5. Doelmatigheid De verwachte efficiëntieverbetering als gevolg van de verhuizing heeft in 2012 gestalte gekregen; door de concentratie van de units worden medewerkers efficiënter ingezet. De flexibilisering die hiervoor nodig is strekt zich uit tot en met de Medium Care. In 2013 verwachten we te komen tot een verdere verbetering van deze efficiëntie. De secretariële ondersteuning in de patiëntenzorg zal worden ingezet vanuit een frontoffice en een backoffice, waardoor de bezetting met in totaal bijna 1 fte kan afnemen. De pilot short stay krijgt een definitief karakter, wat leidt tot een besparing van bijna 4 fte op jaarbasis. Behalve deze interne verbeteringen worden er ook resultaten geboekt vanuit de deelname aan decentrale doelmatigheidsprojecten. Zo leidt het project ligduurreductie tot een verdere verbetering van de patiëntendoorstroom. Er vindt in samenwerking met andere afdelingen optimalisatie van planning en afstemming plaats. Zowel vanuit de IC als de MC is speciale aandacht nodig voor het realiseren van een tijdige overplaatsing van de patiënt naar een ander ziekenhuis of verpleeghuis. Ervaring leert dat er door de regio steeds vaker financiële

8 8 argumenten worden gehanteerd om moeilijke patiëntencategorieën, bijvoorbeeld obese patiënten, zo lang mogelijk te weren. Het afbouwen van het verlofurenstuwmeer krijgt op de afdeling op gestructureerde wijze aandacht. Behalve het maken van individuele afspraken wordt medewerkers waar mogelijk ad hoc gevraagd uren op te nemen. Zodra het patiëntenaanbod het toelaat worden bedden gericht gesloten. 6. Financiën De taakstelling zoals in de begroting 2013 is opgenomen betreft voor de IC een bedrag van bijna 450k. De afdeling verwacht deze taakstelling te kunnen realiseren, waarbij voornamelijk de volgende ontwikkelingen van belang zijn; - Afname niet patiënt gebonden baten : - 58k - Toename personele lasten : - 193k - Afname externe materiële lasten : 295k (o.a. geneesmiddelen, bloed) - Afname IMD : 145k (op basis centrale afname 2012 tbv 100k) - Afname prestatiefinanciering SB : 250k (minder inzet ID/HRM/F&A)

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg Naar acht expertisecentra en één Nationaal Programma Palliatieve Zorg PROLOOG Veel patiënten in Nederland hebben de wens thuis te sterven en voor een aantal kan dat gelukkig ook. Toch zijn er ook velen

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen

Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag 2014 Intensive Care Martini Ziekenhuis Groningen Voorwoord Hierbij presenteren wij u het jaarverslag 2014 van de Intensive Care (IC) van het Martini Ziekenhuis Groningen. 2014 is een jaar

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie