Begeleidingsstructuur (V)MBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleidingsstructuur (V)MBO"

Transcriptie

1 Begeleidingsstructuur (V)MBO Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 1 2. De begeleidingsstructuur 3 3. Uitvoering begeleidingsstructuur Intake Informatieoverdracht van VMBO extern naar het MBO STC Informatieoverdracht van VMBO STC naar het MBO STC Eerstelijnsbegeleiding Tweedelijnsbegeleiding Derdelijnsbegeleiding Professionele beslissingsmomenten Kwaliteitsborging Werkwijze aanmelding & registratie Magister 21 1

2 1. Inleiding In dit document is de nieuwe begeleidingsstructuur in kaart gebracht. Dit document behandelt de aanleiding hiervan, het doel en de concrete uitwerking. Goed onderwijs vraagt, wanneer nodig om goede begeleiding. Begeleiding is onderdeel van onderwijs en heeft een didactische en een pedagogische basis. Begeleiding vormt hierin de ruggengraat. Bij het Scheepvaart en Transport College (STC) ontvangen de leerlingen/deelnemers adequate begeleiding. De leerlingen/deelnemers van het STC worden opgeleid voor beroepen waar veel zelfstandigheid, discipline en inzet wordt vereist. De taak van het STC is de leerlingen/deelnemers hiervoor toe te rusten. Onderwijs en begeleiding zijn op het juiste niveau, inspirerend en duidelijk. Er wordt structuur en aandacht geboden. Er is oog voor de deelnemer en diens ontwikkeling. Onderwijs en begeleiding gaan hand in hand en van deur tot deur. Binnen het VMBO en MBO van het STC is een merkbare toename van leerlingen/deelnemers met omvangrijke problematiek. Hiervoor is begeleiding nodig. Leerlingen/deelnemers met leer-sociale-en/of gedragsproblemen verdienen de kans een opleiding te volgen. Ook zij hebben een plaats nodig in ons onderwijs. Passend onderwijs in relatie tot de begeleidingsstructuur VMBO-MBO In de nieuwe structuur wordt rekening gehouden met de gevolgen omtrent de invoering passend onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs wordt op 1 augustus 2014 de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (LGF) afgeschaft voor het MBO. Voor het VMBO blijft de indicatiestelling nog 1 jaar van kracht. Het STC is vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van het eigen begeleidingsaanbod. Het STC stelt via de intake de extra ondersteuning en begeleiding van leerlingen/deelnemers met een beperking of chronische ziekte vast, organiseert deze en geeft deze vorm. Passend onderwijs betekent begeleiding op maat voor alle leerlingen/deelnemers binnen het STC. Het samenwerkingsverband Koers VO (VMBO) Het STC is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers VO. Belangrijk hierbij is dat elke leerling tijdig op een passende onderwijsplek terecht kan. Bij het samenwerkingsverband hoort tevens een Permanente Commissie Leerling (PCL) waarvan het STC gebruik kan maken. Deze commissie kan in een breed verband met alle betrokkenen zorgen voor een juiste schoolkeuze. Het reglement van de PCL is in te zien op de website van Koers VO (www.koers-vo.nl) Zowel interne als externe factoren noodzaken tot een vernieuwing van de begeleidingsstructuur voor het VMBO en het MBO. 2

3 Doelen begeleidingsstructuur VMBO-MBO 1. Optimale inzet van begeleiding in het VMBO en MBO waardoor leerlingen/deelnemers in staat zijn het mbo diploma (einddoel) te behalen. Het tussendoel is het VMBO-diploma. 2. Begeleiding van het VMBO en MBO zijn dusdanig op elkaar afgestemd zodat er sprake is van een doorlopende begeleidingslijn. 2. De begeleidingsstructuur De begeleidingsstructuur per 1 augustus De opgezette drie-lijnenstructuur geeft weer welke partijen een rol spelen in de begeleiding van onze leerlingen/deelnemers. Het schema toont het geheel van voorzieningen waarmee binnen het STC aan alle leerlingen/deelnemers begeleiding kan worden geboden. 3

4 De verdeling binnen de tweedelijnsbegeleiding per 1 augustus STC B-structuur (V)MBO B-team 1 Lloydstraat Westzeedijk Stellendam Katwijk B-team 2 Anthony Fokkerweg Soerweg Brielle Coördinator begeleiding Coördinator begeleiding IB Onderbouw VMBO Bovenbouw VMBO Rijn & Binnenvaart Zeevaart Waterbouw/Scheeps- en Jachtbouw Zeevisvaart SMW Gedragsdeskundige IB Onderbouw VMBO Bovenbouw VMBO Luchtvaart-Rail Wegtransport + Logistiek AOT SMW Gedragsdeskundige Havens + AOT (Rotterdam) 4

5 Overzicht expertise per locatie Expertise locatie Lloydstraat Expertise locatie AF/Soerweg Expertise locatie Brielle Begeleiding bij het aanbieden van structuur/plannen. Begeleiding bij financiële problemen. Begeleiding bij het vinden huisvesting. Remedial teaching. Begeleiding bij faalangstproblematiek. Begeleiding bij spellingsproblemen. Bijles, ondersteuning bij het vak Engels. Begeleiding bij opleiding en beroepskeuze. Begeleiding bij pestproblematiek Begeleiding bij concentratieproblematiek Begeleiding in het opbouwen van zelfvertrouwen Coaching vaardigheden. Groepsbegeleiding Training op het gebied van faalangstreductie. Training op het gebied van weerbaarheid (rots -en water training). Training op het gebied van agressieregulatie. Voorlichting rondom pesten. Training omgaan met emoties. Conflicthantering (verbindende factor). Begeleiding in het opbouwen van zelfvertrouwen. Begeleiding bij pestproblematiek. Begeleiding bij rouwverwerking. Begeleiding bij opleiding en beroepskeuze. Begeleiding bij gedragsproblematiek (ervaring cluster 4 jongeren Horizon). Coaching vaardigheden. Begeleiding bij faalangstproblematiek. Begeleiding bij concentratieproblematiek. Begeleiding bij het aanleren van sociale vaardigheden. Sollicitatietraining. Kennis omtrent autisme. Voeren van herstelgesprekken. Kennis omtrent sociale kaart. Remedial teaching. Groepsbegeleiding Training op het gebied van sociale vaardigheden. Training op het gebied van rouwverwerking. Training op het gebied van weerbaarheid (rots - en watertraining). Training omgaan met emoties. Begeleiding bij het aanbieden van structuur/plannen. Oplossingsgericht werken. Begeleiding bij opleidings- en beroepskeuze. Coaching vaardigheden. Begeleiding in het opbouwen van zelfvertrouwen. Expertise SMW: Social casemanagement. RET (rationeel emotieve therapie), Begeleiding omtrent schuldproblematiek. Gespreksvoering d.m.v. geweldloze communicatie. Begeleiding op het gebied van faalangstreductie. Coachingsvaardigheden Begeleiding bij onzekerheid. Begeleiding bij rouwverwerking. Begeleiding bij psychosociale problematiek (met een maatschappelijke context) 5

6 3. Uitvoering begeleidingsstructuur Het STC vindt dat iedereen een kans moet krijgen op een succesvolle (school)loopbaan. Om haar leerlingen/deelnemers deze kans te bieden, creëert zij dusdanige randvoorwaarden op het gebied van onderwijs (pedagogisch en didactisch) en begeleiding dat iemand met potentie de opleiding succesvol kan doorlopen. Het uitvoeren van een goede intake, is de eerste stap in dit proces. Voorafgaand aan dit proces verstrekt het STC tijdens open dagen informatie over de opleiding, het programma en het beroep waardoor de leerling/deelnemer een weloverwogen keuze kan maken. 3.1 Intake De doelen van de intake zijn: - Vaststellen of de opleiding waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven, ook de juiste is. - Vaststellen of de deelnemer een juist beeld heeft van de opleiding en het beroep waarvoor het STC opleidt. - Het opbouwen van een relatie met de deelnemer en het binden aan het STC. - Beeld krijgen van de deelnemer: wie is hij/zij, wat kan hij/zij, wat wil hij/zij en welke riscofactoren kunnen van invloed zijn op zijn/haar schoolloopbaan. - Nagaan wat de vorige school aan begeleiding heeft geboden. Vaststellen welke (eventuele) begeleiding er nodig is bij aanvang van het schooljaar. - Nagaan of de gevraagde begeleiding ook daadwerkelijk geboden kan worden door het STC. Binnen het STC worden intakegesprekken meestal gevoerd door een docent. In enkele gevallen voert een lid vanuit het begeleidingsteam het intakegesprek. Onderstaand staan de mogelijke scenario s beschreven. VMBO: 1. Leerlingen met een LWOO-indicatie: uitgevoerd door intern begeleider 2. Leerlingen waarbij vooraf (voormalig) LGF bekend is: uitgevoerd door docentintaker + gedragsdeskundige. 3. Reguliere leerlingen: uitvoering door docent-intaker. 4. Bij twijfel beroepsbeeld/motivatie: tweede gesprek met docent-intaker + (vak) docent. 5. Bij twijfel ondersteuningsvraag: tweede gesprek met docent-intaker + lid begeleidingsteam (IB/SMW). Bij twijfel/risico gevallen beslist de teamleider van VMBO over het aannemen van de leerling. 6

7 MBO: 1. Deelnemers waarbij vooraf (voormalig) LGF bekend is: uitvoering door docentintaker + gedragsdeskundige. 2. Reguliere deelnemers: uitvoering door docent-intaker. 3. Bij twijfel beroepsbeeld/motivatie: tweede gesprek met docent-intaker + (vak) docent + toets (niveau 2). 4. Bij twijfel ondersteuningsvraag: tweede gesprek met docent-intaker + lid begeleidingsteam (IB/SMW). Bij twijfel/risico gevallen bepaalt het sectorhoofd/ de afdelingsdirecteur in overleg met de intakers of een deelnemer aangenomen wordt. 3.2 Informatieoverdracht van VMBO extern naar het MBO STC Wanneer een leerling van een extern VMBO de overstap maakt naar het VMBO op het STC, moet men zorg dragen voor een goede informatieoverdracht. Deze overdracht vindt plaats door het aanleveren van het doorstroomformulier voordat het intakegesprek plaatsvindt. Op het doorstroomformulier wordt alleen de gevraagde informatie ingevuld, welke nodig is om de leerling een goede start te geven op het MBO. Mocht er na het aanleveren van het doorstroomformulier vragen ontstaan, dan is het de taak van de intaker contact op te nemen met de toeleverende school (meer informatie omtrent het intakeproces is te vinden in het document Intakebeleid ). 3.3 Informatieoverdracht van MBO STC naar het MBO STC Wanneer een leerling/deelnemer vanuit het VMBO de overstap maakt naar het eigen MBO, moet men zorg dragen voor een goede informatieoverdracht. Deze overdracht vindt plaats door het aanleveren van het doorstroomformulier, voordat het intakegesprek plaatsvindt. De studieleiders en examenmentoren van het VMBO dragen de verantwoordelijkheid voor de juiste aanlevering. Het MBO (administratie) borgt geen eigen VMBO-leerlingen uit te nodigen voordat alle benodigde formulieren zijn ontvangen. De coördinator begeleiding is eindverantwoordelijke. Op het doorstroomformulier wordt alleen de gevraagde informatie ingevuld, welke nodig is om de leerling een goede start te geven op het MBO. Nadat de deelnemer is gestart met zijn/haar opleiding op het MBO inventariseert de coördinator begeleiding 4 tot 5 weken na start van de opleiding in overleg met het sectorhoofd de voortgang van de deelnemers die zijn doorgestroomd vanuit het eigen VMBO. Dit om eventuele belemmeringen/vragen in een vroeg stadium kenbaar te maken. De coördinator begeleiding verzamelt (waar nodig) informatie over de desbetreffende leerlingen bij de voormalige examenmentor en koppelt dit op korte termijn terug aan het sectorhoofd dan wel mentor. 7

8 Overzicht intakeproces 8

9 3.4 Eerstelijnsbegeleiding Alle docenten, mentoren en teamleiders verzorgen in principe de eerstelijnsbegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit het verzorgen van lessen en les-ondersteunende activiteiten (o.a. verlengde instructie, differentiatie). Binnen deze lijn valt het signaleren van bijzonderheden op het gebied van onderwijsontwikkeling en gedrag van leerlingen/deelnemers. Deze signaleringsrol is weggelegd binnen de functie van de mentor. Vroegtijdige signalering kan uitval voorkomen. De mentor is in staat binnen de eerste vijf tot tien weken van de opleiding de leerling/deelnemer in het vizier te houden en de begeleidingsvraag in kaart te brengen. De mentor doet dit door het aanbieden van mentorlessen in combinatie met individuele gesprekken (zie mentor toolbox). Wanneer het gaat om een begeleidingsvraag op het gebied van onderwijs, dan overlegt de mentor dit in eerste instantie met het onderwijsteam. Verder bestaan de taken van de mentor uit het volgende: - De mentor leest voordat hij/zij start met een klas de gegevens omtrent het intakegesprek. (Kwadrantmodel MBO /deelnemersprofiel MBO in Magister). - De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen/deelnemers, maar ook voor ouders. - De mentor biedt goede introductie bij de start van de opleiding. De mentor maakt hiervoor gebruik van de beschikbare mentorlessen. - De mentor houdt de voortgang (vorderingen/herkansingen) van de leerling/ deelnemer bij. - Bij problemen met een leerling/deelnemer binnen de klas is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen/deelnemers, maar ook voor collega-docenten. - De mentor signaleert problemen bij zijn/haar leerlingen/deelnemers. De mentor pakt deze problematiek eerst zelf aan met de leerling/deelnemer (individuele gesprekken.) - Wanneer de begeleidingsgrens van de mentor bereikt is, dan meldt hij/zij de leerling/deelnemer aan bij de tweedelijnsbegeleiding Tweedelijnsbegeleiding De tweedelijnsbegeleiding bestaat per uit een intern begeleider, school maatschappelijk werker en een gedragsdeskundige (de voormalige ambulante begeleider). Intern begeleider: De intern begeleider is een tweedelijns begeleidingsfunctionaris die deelnemers individueel of in groepsverband begeleidt bij studiemoeilijkheden en/of bij problemen van persoonlijke aard (zie taakomschrijving intern begeleider). 9

10 Schoolmaatschappelijk werker: De school maatschappelijk werker is een tweedelijns begeleidingsfunctionaris die psychosociale hulp biedt aan leerlingen/deelnemers en/of ouders. Het vertrekpunt hierbij is de hulpverlening aan deelnemers/leerlingen, met als doel hem/haar op school te houden of door te verwijzen naar een passende vervolgsituatie. (Zie taakomschrijving Schoolmaatschappelijk werker) Gedragsdeskundige: De gedragsdeskundige is een tweedelijns begeleidingsfunctionaris die voormalig LGF deelnemers binnen het MBO individueel of in groepsverband begeleidt. (Zie taakomschrijving gedragsdeskundige). Coördinator begeleiding: De coördinator begeleiding stuurt- in samenwerking met de teamleiders en sectorhoofden- de begeleiding van deelnemer/leerlingen aan en is het aanspreekpunt voor externe personen en hulpverleningsorganisaties. Daarnaast is de coördinator begeleiding tevens de vertegenwoordiger van de school in het Samenwerkingsverband Koers VO. De coördinator begeleiding stuurt het begeleidingsteam aan, bespreekt de hulpvraag en draagt zorg voor het bewaken van de uitvoering.( Zie taakomschrijving coördinator begeleiding). De tweedelijnsbegeleiding biedt extra begeleiding aan. Deze ondersteuning bestaat uit: - aan leerling/deelnemer. - Trainingen (aan leerling/deelnemer/onderwijzend personeel) op aanvraag. De mentor meldt een leerling/deelnemer aan voor individuele begeleiding. Begeleiding wordt aangeboden op de benoemde problematiek te vinden in onderstaande tabel. Van alle acties verricht binnen de tweedelijnsbegeleiding, wordt terugkoppeling gegeven aan de mentor. Verslaglegging hiervan vindt plaats in Magister. Problematiek Vorm begeleiding Begeleiding aangeboden door Leerproblematiek (bv) Concentratieproblemen Werkhoudingsproblemen Dyslexie/leesproblematiek Gedragsproblematiek (bv) Pesten Agressief zijn Spijbelen Sociaal-emotionele problematiek Faalangst Tekort aan sociale vaardigheden Gepest worden Traject Deelnemer twijfel aan opleidingskeuze Deelnemer geeft aan te willen wisselen van opleiding Training Training Training Training Intern begeleider Intern begeleider Intern begeleider Intern begeleider 10

11 Problematiek met een maatschappelijke context (sociale kring, thuissituatie) Training School maatschappelijk medewerker Problematiek door aanwezige ontwikkelingsstoornissen (voormalig LGF) Gedragsdeskundige (voormalig ambulant begeleider) 3.6 Derdelijns begeleiding Het aanbod van de derdelijns begeleiding geldt voor leerlingen/deelnemers die blijven kampen met een leer- of gedragsprobleem. Dit probleem is niet op te lossen door de begeleiding in de eerste of tweede lijn. Het inschakelen van de derdelijns begeleiding is de volgende stap. Dit kan onder andere Jeugdzorg, een orthopedagoog of een psycholoog zijn. Vijf keer per schooljaar vindt het Zorg Advies Team(ZAT) binnen het VMBO plaats. Hierbij worden leerlingen ingebracht die behoefte hebben aan extra begeleiding die de school niet aan kan bieden. Op basis van dossiergegevens en ervaringen beslist men welke begeleiding nodig is. Bespreking van een leerling in het ZAT gebeurt na toestemming van de ouders. Het VMBO en het MBO werken nauw samen met de leerplichtambtenaar. Deze spreekt leerlingen/deelnemers aan die langdurig afwezig zijn. De leerplichtambtenaar heeft ook een preventieve rol. Door de locatiegebonden inzet kan op het gebied van aanwezigheid snel gehandeld worden. Wanneer leerlingen op het VMBO tijdelijk niet op school toegelaten worden, dan wordt een leerling geplaatst op een Onderwijs Opvang Voorziening (OOV). Deze voorziening valt onder de derdelijns begeleiding. 4. Professionele beslissingsmomenten Onderstaand model biedt handvatten om beslissingen te nemen rondom de begeleiding van een leerling/deelnemer. Het betreft het moment van intake, het onderwijs en een eventuele doorverwijzing. 11

12 Professioneel moment 4 ZAT Professioneel moment 3 Begeleidingsteam Professioneel moment 2 Leerlingbespreking Professioneel moment 1 Toelating Professioneel moment 1: Toelating Tijdens het intakemoment bepalen welke opleiding, richting het beste past bij deze leerling/deelnemer. Tevens de eventuele begeleidingsvraag formuleren. - Is deze leerling/deelnemer leerbaar? - Is het niveau voor deze leerling/deelnemer haalbaar? - Wat heeft deze leerling/deelnemer nodig om het diploma te behalen? Kan het STC dit bieden? Professioneel moment 2: Vanuit leerling/deelnemersbespreking Ontwikkeling van leerling/deelnemer in beeld krijgen. Bij een hulpvraag kijken of het onderwijsteam de begeleiding kan bieden. Vragen die hierbij gebruikt kunnen worden zijn: - Hoe ontwikkelt de leerling/deelnemer zich bij de verschillende vakken? - Is er sprake van stagnatie/extreme groei? En hoe gaan wij hiermee om? - Welke begeleiding is nodig? Wat wil het team ontvangen vanuit de tweedelijnsbegeleiding? Advies, hulp bij begeleiding etc. - Kunnen wij de benodigde begeleiding zelf aanbieden of moet de tweedelijns begeleiding ingezet worden? 12

13 Professioneel moment 3: Vanuit het begeleidingsteam Ontwikkeling van de leerling/deelnemer waarborgen aan de hand van handelingsgericht advies voor onderwijs en begeleiding. Vragen die hierbij gebruikt kunnen worden zijn: - Op welke manier kan het begeleidingsteam de ontwikkeling van de leerling/deelnemer het beste stimuleren? - Wie en wat is nodig om dit doel te bereiken? - Welke handvatten kan een mentor aangereikt krijgen om de begeleiding zelf vorm te geven? 13

Uitwerking begeleidingsstructuur. (V)MBO

Uitwerking begeleidingsstructuur. (V)MBO Uitwerking Begeleidingsstructuur (V)MBO Document Type Document titel Uitwerking gebaseerd op het bijbehorende kader. Uitwerking begeleidingsstructuur. Versie Datum Status Uitgevoerd door Goedgekeurd door

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen Leerlingbegeleiding Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om verder

Nadere informatie

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie.

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie. ORGANISATIE ZORG DE MENTOR De mentor is het eerste aanspreekpunt. Bij hem komen de signalen samen, hij onderneemt actie en verzorgt de rapportage. Daarnaast is hij op de hoogte van de acties die ondernomen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo Zorgstructuur OVC Havo/Vwo NW/nov 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ORTHOPEDAGOOG... 3 COUNSELING... 3 REMEDIAL TEACHING... 3 HET ZORGTEAM (ZT)... 4 HET ZORGADVIESTEAM (ZAT)... 4 ZORGMENTOREN... 4 HUISWERKKLAS...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Pro College Regio Nijmegen Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen Versie september 2013 Schoolondersteuningsprofiel Pro College regio Nijmegen Inleiding

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

OOB-kaart 2013-2014. Doel

OOB-kaart 2013-2014. Doel OOB-kaart 2013-2014 Doel In de OOB-kaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van leerlingenondersteuning op vmbo t Venster. Ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en docenten

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte.

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Door Elena Carmona van Loon Onderwijs- Zorgstructuur Een heldere structuur

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

open dag csg beilen 02 februari 2017

open dag csg beilen 02 februari 2017 open dag csg beilen 02 februari 2017 open dag salland 04 februari 2017 Locaties Locatie Salland Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 Locatie CSG Beilen De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 csvincentvangogh.nl

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT

AANVULLENDE ZORG EN BEGELEIDING OP MAAT HET INTERNE ZORGADVIESTEAM (ZAT) Soms heeft een leerling meer behoefte aan ondersteuning dan de mentor en docenten kunnen bieden. In dat geval wordt de leerling besproken in het interne ZAT. Dit team bekijkt

Nadere informatie

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College 1. Doel van de trajectgroep/trajectbegeleiding voor eigen school Voorkomen van af en uitstroom van leerlingen op het Vellesan College Optimaliseren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel De Frater van Gemertschool heeft een bijzondere functie in het onderwijsaanbod in

Nadere informatie

Signalen Leerling. Mentor (MO+(E)LLB) SMW Sociaal emotionele problematiek. Intern overleg ( IZO) ZAT

Signalen Leerling. Mentor (MO+(E)LLB) SMW Sociaal emotionele problematiek. Intern overleg ( IZO) ZAT Signalen vakdocenten en OOP Signalen Leerling. Signalen ouders en verzorgers. Mentor (MO+(E)LLB) Zorgcoördinator ondersteuning + advisering mentor, docent, directie, OOP en SMW. SMW Sociaal emotionele

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Geachte lezer, Digitale nieuwsbrief van Accent Onderwijsondersteuning schooljaar , november 2015

Geachte lezer, Digitale nieuwsbrief van Accent Onderwijsondersteuning schooljaar , november 2015 Accenten verschijnt digitaal als nieuwsbrief en is bestemd voor o.a. de medewerkers van CVO die betrokken zijn bij de ondersteuning van leerlingen. Via Accenten wil informatie verstrekken over ontwikkelingen

Nadere informatie

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018

OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG CSG BEILEN 01 FEBRUARI 2018 OPEN DAG SALLAND 03 FEBRUARI 2018 LOCATIES LOCATIE SALLAND Salland 4 9405 GM ASSEN 0592-390290 LOCATIE CSG BEILEN De Omloop 4 9411 KA BEILEN 0593-522819 CSVINCENTVANGOGH.NL

Nadere informatie

Werkgroep ondersteuningsprofiel.

Werkgroep ondersteuningsprofiel. [1] Werkgroep ondersteuningsprofiel. 1. Jan Brouwer 2. Henk Meijer 3. Kyra Landsmeer 4. Els ter Veen 5. Klaas Kooistra 6. Thomas van Dijk 7. Johannes Haanstra 8. Taede Haarsma 9. Sietske Koopmans. [2]

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege 2015-2016 Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege Integrale leerlingbegeleiding Inhoud Inleiding... 2 1. Uitganspunten begeleiding en ondersteuning... 3 2. SAVUE-model... 4 3. Nadere werkwijze...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Kwetsbare studenten in het MBO

Kwetsbare studenten in het MBO Kwetsbare studenten in het MBO Een verkennend onderzoek Uitgevoerd voorjaar 2011 Inhoud 1. conclusies 2. aanleiding en opzet onderzoek 3. detectie zorgstudenten 4. extra begeleiding 5. dossiervorming en

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Erasmus College Zoetermeer

Erasmus College Zoetermeer Samenwerkingsschool Daltonscholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO TL Van Doornenplantsoen 31 2722 ZA Zoetermeer Telefoon: 079-331 92 04 Fax: 079-331 45 71 E-mail: dalton@erasmuscollege.nl

Nadere informatie

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in

ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT. c in - rbegeleiding VAN ONZE LEERLINGEN AANDACHT EN ZORG VOOR ELKE LEERLING EXTRA ONDERSTEUNING OP MAAT c in BESTE OUDER(S), VERZORGER(S), Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op NSG Groenewoud. Dat

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan

Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Schoolondersteuningsprofielen Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Plaats: Eindhoven Schooljaar: 2014-2015 Ingevuld door: Astrid van der Knaap Datum: 30 maart 2014 Inhoud SOVA training... 3 Ondersteuning

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Protocol Ernstige rekenproblemen. Dyscalculie. Signalering, ondersteuning en begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie.

Protocol Ernstige rekenproblemen. Dyscalculie. Signalering, ondersteuning en begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Signalering, ondersteuning en begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Vestiging Gunning op de Daaf Geluk Protocol Ernstige rekenproblemen en Dyscalculie P. Maradiaga-Schenke

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. eerstelijns zorg (binnen de klas) tweedelijns zorg (binnen de school)

Leerlingbegeleiding. eerstelijns zorg (binnen de klas) tweedelijns zorg (binnen de school) Leerlingbegeleiding Wij stellen ons ten doel leerlingen te begeleiden naar hun diploma; talentontwikkeling staat bij ons voorop. Bovendien bieden we extra zorg aan leerlingen die dat nodig hebben om het

Nadere informatie

Elke jongere. telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

Elke jongere. telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Big Picture Learning Rebound Waalwijk heeft een bijzonder concept met een tiental uitgangspunten: Leren in de echte wereld Persoonlijk Leerplan Authentieke

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP)

Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP) Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP) Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De eerste lijn: het opleidingstraject 4 1.1 Start van het opleidingstraject 4 1.2 De intake 4

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2012-2013 Locatie Buitenpost Prof. Wassenberghstraat 3 9285 PS Buitenpost [1] Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel (versie 1:2012-2013) van het Nordwin College, locatie

Nadere informatie

Pagina 16 MENUKAART. Stichting Aandacht+ Kometenlaan CN Emmeloord. Telefoon:

Pagina 16 MENUKAART. Stichting Aandacht+ Kometenlaan CN Emmeloord. Telefoon: MENUKAART Pagina 16 Stichting Aandacht+ Kometenlaan 1 8303 CN Emmeloord Telefoon: 06-29031784 E-mail: info@aandachtplus.nl Ontwerp en teksten: E. Kok, K. de Bondt stichting Aandacht+ augustus 2008 2008

Nadere informatie

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland Overdracht met zorg 30 januari 2014 Gaat dit altijd zo? Visie op de overstap Doorlopende LOB lijn overstap onderdeel LOB Planmatig én flexibel Kwaliteiten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Bijlage 2: OAT, TL en SCP

Bijlage 2: OAT, TL en SCP Bijlage 2: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden OAT, TL en SCP Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4

Voorwoord Visie en Uitgangspunten 4 ONDERSTEUNINGSPLAN LOCATIE RAAI CSG LIUDGER HERZIENE VERSIE NOVEMBER 2015 Inhoud Voorwoord 3 1. Visie en Uitgangspunten 4 2. Eerste lijnszorg 5 2.1. en en mentor 2.2. De teamleider en het team 2.3. Omschrijving

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist

ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Zorgplan in samenhang 2. Visie op Onderwijs 3. Visie op Leerlingenzorg 4. Basispakket 5. Zorgaanbod a. Handelingsgericht werken b. Onderwijskundige

Nadere informatie