Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Complete Reader periode 1 Leerjaar 1. J. Kuiper. Transfer Database

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Complete Reader periode 1 Leerjaar 1. J. Kuiper. Transfer Database"

Transcriptie

1 Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Complete Reader periode 1 Leerjaar 1 J. Kuiper Transfer Database

2 ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs. Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: of via onze klantenservice (088) ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 01. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet j o het Besluit van augustus 1985, Stbl., dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 060, 10 KB Hoofddorp ( Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 191) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

3 1 Grootheden en eenheden Meten 1 1. Grootheden en eenheden 1. SI-stelsel 1.4 Voorvoegsels Omrekenen van eenheden Exponenten Afgeleide eenheden Berekeningen 10 Dichtheid algemeen 14.1 Dichtheid 14 Mechanische druk 0.1 Mechanische druk 0. Mechanische kracht

4

5 1 Grootheden en eenheden 1 Meten Als we de lengte van een voorwerp willen meten, vergelijken we de lengte van dat voorwerp met de lengte van een meetinstrument, bijvoorbeeld een meetlat. Zie figuur Figuur 1 Op de meetlat staan schaalstreepjes met getallen. Op de meetlat stellen de schaalstreepjes centimeters voor. Zie figuur 1. De lengte van het voorwerp kunnen we aflezen op de meetlat. Tussen de schaalstreepjes moeten we schatten. Dit schatten doen we op tienden van schaaldelen. We noteren dan lengte = 9, 6cm. Het meetinstrument is bepalend voor de nauwkeurigheid van de meting. Lengtemeetinstrumenten hebben vaak een schaalverdeling in millimeters. De meetwaarde kan dan wat nauwkeuriger opgegeven worden. Bijvoorbeeld lengte = 96, 5mm. Op de meetlat staan de schaalgetallen in centimeters. Zie figuur 1. In de natuurkunde is het dan de gewoonte om de meetwaarde in die eenheid te noteren. Tussen de millimeterstreepjes is het moeilijk om de tienden te schatten, waardoor meten op 0, 1mm nauwkeurig onmogelijk wordt. Willen we dat toch bereiken, dan moeten we een ander meetinstrument gebruiken, bijvoorbeeld een schuifmaat. Met een schuifmaat kunnen we de lengte op 0, 1 mm of 0, 05 mm nauwkeurig bepalen. Op de afbeelding zien we een elektronische schuifmaat. Zie figuur. Figuur Elektronische schuifmaat

6 Grootheden en eenheden Grootheden en eenheden Een eigenschap die we kunnen meten, noemen we in de natuurkunde een grootheid. Een waarde van een grootheid bestaat altijd uit een getal met een eenheid. Voor de aanduiding van grootheden gebruiken we symbolen. Zo is l het symbool voor lengte. Grootheden geven we aan met een cursieve ( italic ) letter, eenheden schrijven we met rechte ( romein ) letters. Ons meetresultaat noteren we dan als: l = 9, 6cm; dus grootheid is waarde maal eenheid. Voor de lengte kunnen we ook andere eenheden gebruiken, zoals millimeter, inch, kilometer en mijl. Millimeter en kilometer hebben dezelfde basis: de meter. De voorvoegsels maken de eenheid 1000 maal zo klein (milli) of 1000 maal zo groot (kilo). De inch en de mijl zijn niet gebaseerd op de meter. In Nederland is het gebruik van het zogenaamde SI-stelsel van eenheden in 1978 verplicht gesteld. SI staat voor Système International. In het SI-stelsel is de meter ( m ) de eenheid van lengte. Gebruik van voorvoegsels is daarbij toegestaan, dus mm, cm en km mogen ook. Behalve de lengte kennen we nog een groot aantal andere grootheden. Voorbeelden daarvan zijn: tijd, massa, snelheid, kracht, druk, vermogen en energie. Elke grootheid heeft zijn eigen SI-eenheid. De grootheid snelheid kunnen we samenstellen uit de grootheden afstand en tijd. Snelheid heet daarom een samengestelde grootheid. Basisgrootheden, zoals lengte, tijd en massa, zijn grootheden die we niet kunnen samenstellen uit andere grootheden. SI-stelsel Het SI-stelsel gaat uit van zeven basiseenheden. Zie tabel 1. Grootheid Symbool Eenheid Symbool Lengte l meter m Massa m kilogram kg Tijd t seconde s Elektrische I ampère A stroomsterkte Temperatuur T Kelvin K Hoeveelheid stof n mol mol Lichtsterkte l candela cd Tabel 1

7 Grootheden en eenheden De basiseenheden zijn heel nauwkeurig gedefinieerd. Zo is de meter gedefinieerd als de lengte die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van precies 1 / seconde. De kilogram is gedefinieerd als de massa van het internationale prototype van de kilogram, een cilinder van platina-iridium. Alle andere eenheden zijn afgeleid van deze basiseenheden en noemen we afgeleide eenheden. In de tabel staat een aantal afgeleide eenheden. Zie tabel. Afgeleide grootheid Symbool Afgeleide eenheid Symbool Oppervlakte A vierkante meter m Volume V kubieke meter m Snelheid v meter per seconde m/s Versnelling a meter per seconde m/s kwadraat Dichtheid ρ kilogram per kubieke meter kg/m Tabel Vaak hebben afgeleide eenheden een eigen naam. In de tabel staan voorbeelden. Zie tabel. Afgeleide grootheid Symbool Afgeleide Symbool Afleiding eenheid Frequentie f hertz Hz s 1 Kracht F newton N kg m s Druk p pascal Pa 1 N/m = kg m s Energie, arbeid E, W joule J Nm = kg m s Vermogen P watt W J/s = kg m s Elektrische lading Q coulomb C A s Elektrische spanning U volt V W/A = kg m s A Elektrische weerstand R ohm Ω V/A = kg m s A Tabel - -1 Naast de SI-eenheden worden nog steeds andere eenheden gebruikt. De tabel geeft een lijst van niet-si-eenheden waarvan sommige voorlopig zijn toegestaan. Zie tabel 4.

8 4 Grootheden en eenheden Grootheid Eenheid Symbool SI-waarde Druk bar bar 5 10 Pa Energie kilowattuur k/wh 6,6 10 J Energie calorie cal 4,19 J Massa atomairemassa eenheid u 7 1,66 10 kg Temperatuur graden Celsius C Tijd minuut min 60 s Tijd uur h 600 s Tijd dag d s Volume liter l 1dm = 10 m Tabel 4 Energiebedrijven mogen op hun rekeningen de geleverde energie uitdrukken in kwh. De C geldt als afgeleide SI-eenheid en mag dus gebruikt worden. De tijdeenheden minuut, uur en dag mogen voorlopig gebruikt worden. 4 Voorvoegsels Lengtes kunnen heel groot, maar ook zeer klein zijn. Zo is de diameter van de aarde m groot en de straal van een ijzeratoom 0, m klein. Om grote en kleine getallen beter leesbaar te maken, kunnen we de getallen wetenschappelijk (SCI van SCIentific) of technisch (ENG van ENGineer) noteren. In de wetenschappelijke notatie schrijven we een waarde als een getal tussen 1 en 10 maal een macht van 10, zoals 1, De technische notatie lijkt op de wetenschappelijke notatie, maar de macht van 10 is daarbij een veelvoud van, zoals 1, 4 10 of 0, Soms zijn deze notaties gelijk. Zo is 1, 4 10 zowel een wetenschappelijke als een technische notatie. Deze notaties kunnen op elke wetenschappelijke rekenmachine eenvoudig worden ingesteld, inclusief het aantal gewenste decimalen. Vb. 1 Schrijf de diameter van de aarde en de straal van een ijzeratoom in de wetenschappelijke en de technische notatie. Gegeven d = m r = 0, m Gevraagd d in SCI en ENG r in SCI en ENG

9 Grootheden en eenheden 5 Oplossing d = 1, m (SCI) d = 1, m (ENG) r = 1, m (SCI) r = m (ENG) De leesbaarheid kunnen we verder verhogen door gebruik te maken van een voorvoegsel. De technische notatie is daarvoor bij uitstek geschikt. Deze notatie is namelijk, evenals bijna alle voorvoegsels, gebaseerd op machten van 10 waarbij de exponent een veelvoud van is. De toegestane voorvoegsels staan in een tabel met SI-voorvoegsels. Zie tabel 5. Factor Naam Symbool Factor Naam Symbool 10 4 yotta Y 10 4 yocto y 10 1 zetta Z 10 1 zepto z exa E atto a peta P femto f 10 1 tera T 10 1 pico p 10 9 giga G 10 9 nano n 10 6 mega M 10 6 micro µ 10 kilo k 10 milli m 10 hecto h 10 centi c 10 1 deca da 10 1 deci d Tabel 5 Vb. Schrijf de diameter van de aarde en de straal van een ijzeratoom met behulp van voorvoegsels. Gegeven d = 1, m (ENG) r = m (ENG) Gevraagd d en r met voorvoegsels. Oplossing 6 d = 1, m = 1, 756 Mm 1 r = m = 18 pm

10 6 Grootheden en eenheden Oefeningen 1 Schrijf de volgende getallen zowel in de wetenschappelijke als in de technische notatie. a b 0, Schrijf de volgende waarden met voorvoegsels. a , m b, m c m d m 5 Omrekenen van eenheden Voor het omrekenen van eenheden maken we gebruik van een getallenrechte. Zie figuur p n m k M G Figuur Technische voorvoegsels

11 Grootheden en eenheden 7 De afstand tussen de schaalstrepen is drie nullen of een factor 10. We nemen als voorbeeld een lengte l =, 0 mm. Als we een stap naar rechts doen, wordt de eenheid groter en het getal kleiner. We moeten dan voor elke stap met een factor 10 vermenigvuldigen: l =, 0 mm =, 0 10 =, 0 10 m. Als we een stap naar links doen, wordt de eenheid kleiner en het getal groter. We moeten dan voor elke stap met een factor 10 vermenigvuldigen: l =, 0 mm =, 0 10 =, 0 10 nm. Bij de voorvoegsels in de figuur past de technische notatie. Zie figuur 1. Vb., 0 Mm =, 0 10 km 6 5, kg = 5, mg = 5, ( 10 ) mg = 5, 10 mg 6, 1mg = 6, 1 10 g nm km = = ( ) = km 6, 5GW =, 5 ( 10 ) kw =, 5 10 kw Tussen de milli en de kilo gebruiken we een fijnere verdeling, waarbij de afstand tussen de schaalstrepen één, nul of een factor 10 is. Zie figuur m c d da h k Figuur 4 Andere voorvoegsels In combinatie met deze voorvoegsels kunnen we bij grote en kleine getallen het beste de wetenschappelijke notatie gebruiken. Vb. 4, 1dam =, =, 1 10 dm, 5cm =, km 1 40cl = dl = 4, 0dl 67dm = mm = 6, 7 10 mm Oefeningen Geef het antwoord van de volgende omrekeningen in de technische notatie. a 1, m =. µm

12 8 Grootheden en eenheden b 5 mg =. g c 50 GW =. kw d 0, 0045 g =. mg 4 Geef het antwoord van de volgende omrekeningen in de wetenschappelijke notatie. a, 5 dm =. mm b, 5 cm =. dam c 15 cl =. hl d 500 dam =. m 6 Exponenten De figuur toont een vierkant met een oppervlakte van 1dm. Zie figuur 5. Er geldt dat 1dm = 10cm. De oppervlakte van het vierkant is dan 10cm 10cm = 10 cm. Voor een kubus met een volume van 1dm geldt: 1dm = 10cm 10cm 10cm = 10 cm.

13 Grootheden en eenheden Figuur 5 Vierkant 1 dm² = 100 cm² Vaak hebben we te maken met een lengte-eenheid met een exponent zoals km (vierkante kilometer) of cm (kubieke centimeter). In dat geval moeten we die exponent ook gebruiken bij het omrekenen. Bijvoorbeeld: 1km = 10 m 1km = ( 10 m) = ( 10 ) m = 10 6 m 1cm = 10 m 1cm = ( 10 m) = ( 10 ) m = 10 m 6 Oefeningen 5 Reken om: a 100 m =. cm b 15mm =. m c 5 m =. mm d 450 mm =. cm

14 10 Grootheden en eenheden 7 Afgeleide eenheden Eenheden zoals km/h en kwh zijn afgeleide eenheden. Bij het omrekenen gaan we de afzonderlijke eenheden apart omrekenen. Vb. 5 N kn N 10 kn kn 18 = = 18 = cm m cm 10 m m km m km 10 m 60 = = 60 = 16, 7 h s h 600 s m s 00kWh =... Ws 00kWh = W 600s = Ws Oefeningen 6 Reken om: g a 11, cm =. kg m b 15 m s =. km h kn c 50 m =. N mm d 9, Ws =. kwh 8 Berekeningen In de natuurkunde en de techniek moeten we vaak rekenen. We gebruiken daarbij meestal formules. Vb. 6 Een balk heeft een lengte van 1, 55m, een breedte van 5, 4 cm en een dikte 50 mm. Bereken het volume van de balk.

15 Grootheden en eenheden 11 Gegeven l = 1, 55m b = 5, 4 cm d = 50 mm Gevraagd V Oplossing b = 5, 4 cm = 0, 54 m d = 50 mm = 0, 050 m V = l b d V = 1, 55m 0, 54 m 0, 050 m = 0, 074 m! In de oplossing hebben we de volgende regels gebruikt: We schrijven eerst op wat gegeven is, daarna wat gevraagd wordt en tot slot de oplossing. We rekenen eerst alle lengtematen om naar dezelfde standaardeenheid. In dit geval de meter. We schrijven de formule op. We vullen de gegevens in, mét de eenheden! We noteren het antwoord met eenheid, afgerond op significante cijfers. We moeten eigenlijk afronden op basis van het aantal significante cijfers in de gegevens. Zie hiervoor de wiskundemodule Rekenen. De vuistregel afronden op significante cijfers is eenvoudiger en meestal wel correct. Significante cijfers zijn cijfers die betekenis hebben. De eerste significante cijfers zijn exact. Het laatste significante cijfer is bij meetwaarden geschat en bij berekende waarden afgerond. Vb. 7 De balk uit het vorige voorbeeld heeft een massa van 74 kg. Bereken de dichtheid van de balk. Gegeven V = 0, 0744 m m = 74, 0kg Gevraagd ρ balk Oplossing m 74, 0 kg ρ = ρ = =, V 0, 0744 m kg/m

16 1 Grootheden en eenheden In deze oplossing zijn twee nieuwe regels gebruikt: We gebruiken een tussenantwoord (V uit het vorige voorbeeld) met maximale nauwkeurigheid. Het eenvoudigst gaat dit met de ANS-toets van de rekenmachine. We kunnen een tussenantwoord ook in een geheugenplaats van de rekenmachine opslaan (STO van STOre) en als we het nodig hebben weer terugroepen (RCL van ReCaLl). We noteren een tussenantwoord met vier significante cijfers. We maken bij voorkeur gebruik van de wetenschappelijke notatie (SCI) als een antwoord kleiner dan 0, 01 of groter dan 1000 is. Oefeningen 7 Een dunne draad heeft een lengte van 75cm en een diameter (middellijn) van 80 µm. a Bereken het volume van de draad in kubieke meter. b Bereken het volume van de draad in mm. 1 Het volume van een cilinder kunnen we berekenen met de formule V = π d l. Hierin is d de diameter en l de lengte. 4 8 Een auto rijdt een afstand van 1, 5km in 18 minuten. a Bereken de gemiddelde snelheid van de auto in m/s. b Bereken de gemiddelde snelheid van de auto in km/h. 9 Een schilder verft met de inhoud van een blikje verf van 750 ml een oppervlakte van 1m. Bereken de dikte in micrometer van de verflaag direct na het aanbrengen.

17 Grootheden en eenheden 1 Antwoorden 8 6 1a 1, 5 10 ; b 1, 5 10 ; a 1, 5Mm b, 5 µm c 50 Mm d 4, 5µm a 1, 10 6 b 5 10 c d 4, 5 4a, 5 10 b, 5 10 c 1, 5 10 d a = 10 b c d = 0, 450 6a 11, 10 b 54 c 0, 50 d 5 7a, m b, 77mm 8a 19, 9m/s b 71, 6km/h 9 6, 5 µm

18 Dichtheid algemeen 1 Dichtheid Niet alle voorwerpen van hetzelfde materiaal hebben dezelfde massa. Hoe groter het volume van het voorwerp, hoe groter de massa. Grootheid Eenheid Symbool Meetwaarden massa g m volume cm V dichtheid g/cm ρ = m/v 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 Tabel 1 Massa en volume van staalblokjes In de tabel staan de meetresultaten van een experiment waarbij we de massa en het volume van een aantal staalblokjes hebben gemeten. Zie tabel 1. We zien in de tabel dat het quotiënt van massa en volume steeds dezelfde waarde 7,8 g/cm oplevert. Dit betekent dat massa en volume evenredig zijn. De evenredigheidsconstante noemen we de dichtheid, met symbool ρ. ρ is de Griekse letter rho. Voor de dichtheid geldt de formule: ρ = m V (1) ρ de dichtheid kg/m m de massa kg V het volume m In het voorbeeld is de eenheid van dichtheid g/cm. In het SI-stelsel is de eenheid van massa kg en de eenheid van volume m. De SI-eenheid van dichtheid is dan kg/m. Andere eenheden die we kunnen tegenkomen zijn g/cm (= g/ml) en kg/dm (= kg/l).

19 Dichtheid algemeen 15 Verschillende materialen hebben verschillende dichtheden. Waarden daarvoor kunnen we vinden in een tabellenboek. In een tabellenboek staat meestal bovenaan de tabel welke eenheid gebruikt is. Als boven aan de tabel 10 kg/m staat, moeten we alle tabelwaarden vermenigvuldigen met 10. De dichtheid van aluminium is bijvoorbeeld, kg/m. We kunnen formule 1 ook in een andere vorm schrijven: m = ρ V ()! Deze vorm is erg handig als we de massa moeten uitrekenen van een voorwerp waarvan we het volume kennen. Deze formule bestaat ook in een uitgebreidere vorm wanneer het gaat om gassen en dampen, de zogenaamde massaformule. Vroeger noemden we de dichtheid soortelijke massa of soortelijk gewicht. De dichtheid hangt af van de temperatuur. Dat komt doordat het volume verandert als de temperatuur verandert. In de meeste tabellenboeken wordt de dichtheid van vaste stoffen en vloeistoffen gegeven bij 88 K (15 C). Bij gassen, en in mindere mate bij vloeistoffen, is de dichtheid ook nog afhankelijk van de druk. is ook het symbool voor soortelijke weerstand. Vb. 1 Druk de dichtheid van aluminium uit in g/cm en in kg/dm. Gegeven ρ aluminium =, kg/m (Zie tabellenboek.) Gevraagd ρ aluminium =... g/cm =... kg/dm ρ aluminium Oplossing ρ aluminium kg 10 g =, =, =, 70 6 m 10 cm ρ aluminium g cm kg 1 kg kg =, =, =, 70 m 10 dm dm

20 16 Dichtheid algemeen Vb. Een metalen staaf heeft een volume van 0, 05 m en een massa van 00 kg. Van welk metaal zou de staaf gemaakt kunnen zijn? Gegeven m = 00 kg V = 0, 05 m Gevraagd Welk metaal? Oplossing Om deze vraag te kunnen beantwoorden, berekenen we eerst de dichtheid van het metaal. Daarna zoeken we in een tabel op welk metaal die dichtheid heeft. m 00 kg ρ = ρ = = 8571 kg/m = 8, 6 10 kg/m V 0, 05 m De tabelwaarde die hier het dichtst bij ligt, is de dichtheid van nikkel: 8, 5 10 kg/m. De staaf is dus waarschijnlijk van nikkel gemaakt. Vb. Bereken de massa van een messing plaat met een lengte van 000 mm, een breedte van 700 mm en een dikte van 4 mm. Gegeven l = 000 mm, b = 700 mm, d = 4 mm = 8, 4 10 kg/m (Zie tabellenboek.) ρ messing Gevraagd m Oplossing In de techniek is het gebruikelijk om lengtematen op te geven in millimeter. Omdat in tabellenboeken de dichtheid in kg/m wordt gegeven, moeten we de lengtematen eerst omrekenen naar meter. l = 000 mm =, 000 m, b = 700 mm = 0, 700 m, d = 4 mm = 0, 004 m V = l b d V =, 000 m 0, 700 m 0, 004 m = 0, 0056 m m = ρ V m = 8, 4 10 kg/m 0, 0056 m = 47 kg

21 Dichtheid algemeen 17 Oefeningen 1 Zoek in je tabellenboek de dichtheden op van aluminium, goud, benzine en lucht. Noteer ook bij welke temperatuur en druk (voor lucht) deze dichtheden gelden. Een staaf kunststof heeft een volume van 500 cm en een massa van 600 g. Bereken de dichtheid van de kunststof in kg/m. Een stalen plaat heeft een lengte van 500 mm, een breedte van 150 mm en een dikte van mm. Volgens de Arbowet mogen we maximaal 5 kg zonder hulpmiddelen tillen. Mag je deze plaat met personen zonder hulpmiddelen tillen? 4 Een vloeistof heeft een volume van 5 ml en een massa van 1 g. Bereken de dichtheid van de vloeistof in kg/m.

22 18 Dichtheid algemeen 5 Een koperen bol met een diameter (middellijn) van 4 cm heeft een massa van 50 kg. Is de bol massief? 1 Het volume van een bol kunnen we berekenen met de formule V = π d. 6 6 Een messing plaat heeft een massa van 0 kg. Bereken het volume van de plaat. 7 Bij een bedrijf wordt een lading staalplaten afgeleverd. De platen van m 1 m zijn 0 mm dik. De leverancier heeft ze per 10 platen op een pallet gebundeld. We vragen ons af of de beschikbare heftruck met een hefvermogen van 500 kg deze platen kan lossen. a Bereken de massa van de staalplaten. b Kan de heftruck de pallet met staalplaten lossen?

23 Dichtheid algemeen 19 Antwoorden 1 Aluminium:, 7 10 kg/m (88 K) Goud: 19 10, kg/m (88 K) Benzine: , kg/m (88 K) Lucht: 1, 9 kg/m ( 7 K, 101, kpa) 100kg/m De plaat weegt 7, 1 kg. Je mag deze plaat niet met twee personen zonder hulpmiddelen tillen kg/m 5 De bol is niet massief. 6, 8 10 m 7a b 4740 kg De heftruck kan de pallet met staalplaten niet lossen.

24 Mechanische druk 1 Mechanische druk Ι ΙΙ Figuur 1 Druk door een voorwerp op een vlak We kunnen dezelfde balk op twee manieren op een zachte ondergrond leggen. Zie figuur 1. We zien dat de balk in situatie II een diepere indruk in de ondergrond maakt dan in situatie I. De kracht die de balk op de ondergrond uitoefent, is in beide gevallen even groot. Het contactoppervlak tussen de balk en de ondergrond is in situatie I groter dan in situatie II. De indruk in situatie I is echter kleiner dan in situatie II. Om het verschil in effect op de ondergrond te kunnen beschrijven, gebruiken we de grootheid druk. De druk is evenredig met de kracht en omgekeerd evenredig met de grootte van het contactoppervlak. Dat betekent in formulevorm: p F = A (1) F kracht N (newton) A oppervlakte van het contactvlak m p druk N/m

25 Mechanische druk 1 De eenheid N/m noemen we ook wel pascal met als symbool Pa. Bij mechanische druk gebruiken we voor druk de eenheden N/m en N/mm. Bij vloeistofdruk en gasdruk zullen we de eenheid Pa gebruiken. De kracht die een voorwerp op een vlak uitoefent, noemen we het gewicht G van het voorwerp. Als het voorwerp in rust is, is het gewicht gelijk aan de zwaartekracht die op het voorwerp werkt. Let op: de zwaartekracht werkt op het voorwerp en het gewicht werkt op de ondergrond! Het gewicht kunnen we berekenen met de formule: G = m g () G gewicht N m massa kg g versnelling van de zwaartekracht m/s = N/kg Voor g gebruiken we de waarde g = 9, 8 N/kg. Vb. 1 We plaatsen een balk met afmetingen van 60 cm 0 cm cm op twee manieren op een zachte ondergrond. Zie figuur 1. De massa van de balk is, 5 kg. Bereken in beide gevallen de druk van de balk op de ondergrond. Gegeven Massa balk: m =, 5 kg Afmetingen balk: 60 cm 0 cm cm Gevraagd p I en p II Oplossing A = 60 cm cm A = 10 cm = m I I 4 A II = 0 cm cm A = 40 cm = m II 4 F = G = m g F =, 5 kg 9, 8 N/kg = 4, 5 N p p I II F 4, 5 N = pi = A I m 4 F 4, 5 N = pii = A II m 4 = 04 N/m = 615 N/m

26 Mechanische druk Oefeningen 1 Een man schaatst op een ijsbaan. De schaatsen hebben ijzers met een lengte van 41 cm en een dikte van 1, mm. De massa van de schaatser is 80 kg. Bereken de druk van de schaatser op het ijs in N/mm als hij op één been schaatst. Een draaibank heeft een gewicht van 15 kn. Op de vloer mag maximaal een druk van, 5 N/mm uitgeoefend worden. Welke oppervlakte in mm moet de voet van de draaibank minstens hebben? Mechanische kracht F F Figuur Mechanische druk De kracht kan ook een externe mechanische kracht zijn. In de tekening zie je een staaf waarop in een drukbank een externe kracht wordt uitgeoefend. Zie figuur. In de staaf ontstaan drukkrachten die tegengesteld gericht zijn aan de externe kracht. Deze drukkrachten worden over het vlak van een doorsnede verdeeld. We spreken van de druk in een doorsnede. Deze inwendige druk noemen we de drukspanning. Voor de drukspanning gebruiken we het symbool σ d ( σ is de Griekse letter sigma). We kunnen de drukspanning berekenen met een formule die erg veel lijkt op formule 1.

27 Mechanische druk σ d = F A () σ d drukspanning N/m F externe kracht N A oppervlakte van de doorsnede loodrecht op de kracht m De drukspanning wordt in de techniek meestal uitgedrukt in N/mm. De oppervlakte wordt dan in mm uitgedrukt. Vb. In een drukbank wordt op een staafje met een doorsnede van 00 drukkracht van 6 kn uitgeoefend. Bereken de drukspanning die in de staaf ontstaat. mm een Gegeven F = 1 kn A = 00 mm Gevraagd σ d Oplossing F = 6 kn = N F N σd = σd = = 10 N/mm A 00 mm Oefeningen Op een ronde betonnen staaf met een diameter (middellijn) van 100 mm oefenen we een drukkracht van 15 kn uit. Bereken de drukspanning in het beton.

28 4 Mechanische druk 4 Een blok beton met de afmetingen 80 cm 10 cm 60 cm zetten we op een vloer. De dichtheid van beton bedraagt, 4 10 kg/m. (Zie tabellenboek.) Bereken de maximale druk die het blok op de vloer kan uitoefenen. 5 Het draagvermogen van een kavel zandgrond is 00 kn/m. Een betonnen pilaar staat op een betonfundering met een oppervlakte van, 0 m op de zandgrond. Bereken de massa die pilaar en fundering samen maximaal mogen hebben.

29 Mechanische druk 5 Antwoorden 1 1, 59 N/mm 6000 mm 1, 9 N/mm 4 8, 10 N/m 5 91, 8 10 kg

30

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Wet van Ohm. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Wet van Ohm J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Weerstand. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Weerstand. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Weerstand J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Reader Periode Leerjaar J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Spanning. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Spanning. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Spanning J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Stroom. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Stroom. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Stroom J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

4900 snelheid = = 50 m/s Grootheden en eenheden. Havo 4 Hoofdstuk 1 Uitwerkingen

4900 snelheid = = 50 m/s Grootheden en eenheden. Havo 4 Hoofdstuk 1 Uitwerkingen 1.1 Grootheden en eenheden Opgave 1 a Kwantitatieve metingen zijn metingen waarbij je de waarneming uitdrukt in een getal, meestal met een eenheid. De volgende metingen zijn kwantitatief: het aantal kinderen

Nadere informatie

Inhoud. Eenheden... 2 Omrekenen van eenheden I... 4 Omrekenen van eenheden II... 9 Omrekenen van eenheden III... 10

Inhoud. Eenheden... 2 Omrekenen van eenheden I... 4 Omrekenen van eenheden II... 9 Omrekenen van eenheden III... 10 Inhoud Eenheden... 2 Omrekenen van eenheden I... 4 Omrekenen van eenheden II... 9 Omrekenen van eenheden III... 10 1/10 Eenheden Iedere grootheid heeft zijn eigen eenheid. Vaak zijn er meerdere eenheden

Nadere informatie

Experiment: Meet de lengte, de breedte en de dikte van je schoolagenda en noteer de resultaten in onderstaande tabel:

Experiment: Meet de lengte, de breedte en de dikte van je schoolagenda en noteer de resultaten in onderstaande tabel: Deel 2: Metingen 2.1 Meten Experiment: Meet de lengte, de breedte en de dikte van je schoolagenda en noteer de resultaten in onderstaande tabel: Lengte (......) Breedte (......) Dikte (......) De grootheid

Nadere informatie

Afmetingen werden vroeger vergeleken met het menselijke lichaam (el, duim, voet)

Afmetingen werden vroeger vergeleken met het menselijke lichaam (el, duim, voet) Samenvatting door een scholier 669 woorden 2 november 2003 6 117 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Natuurkunde overal Hoofdstuk 1: Druk 1.1 Druk = ergens tegen duwen Verband = grootheid die met andere

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 935 woorden 5 november 2014 7,9 5 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Systematische natuurkunde Kwantitatieve waarneming: waarnemen zonder

Nadere informatie

Werken met eenheden. Introductie 275. Leerkern 275

Werken met eenheden. Introductie 275. Leerkern 275 Open Inhoud Universiteit Appendix B Wiskunde voor milieuwetenschappen Werken met eenheden Introductie 275 Leerkern 275 1 Grootheden en eenheden 275 2 SI-eenhedenstelsel 275 3 Tekenen en grafieken 276 4

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

In het internationale eenhedenstelsel, ook wel SI, staan er negen basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden. Dit is BINAS tabel 3A.

In het internationale eenhedenstelsel, ook wel SI, staan er negen basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden. Dit is BINAS tabel 3A. Grootheden en eenheden Kwalitatieve en kwantitatieve waarnemingen Een kwalitatieve waarneming is wanneer je meet zonder bijvoorbeeld een meetlat. Je ziet dat een paard hoger is dan een muis. Een kwantitatieve

Nadere informatie

1 de jaar 2 de graad (2uur) Naam:... Klas:...

1 de jaar 2 de graad (2uur) Naam:... Klas:... Hoofdstuk 1 : Mechanica 1 de jaar de graad (uur) -1- Naam:... Klas:... 1. Basisgrootheden en hoofdeenheden In de Natuurkunde is het vaak van belang om de numerieke waarde van natuurkundige grootheden te

Nadere informatie

M V. Inleiding opdrachten. Opgave 1. Meetinstrumenten en grootheden. Vul het schema in. stopwatch. liniaal. thermometer. spanning.

M V. Inleiding opdrachten. Opgave 1. Meetinstrumenten en grootheden. Vul het schema in. stopwatch. liniaal. thermometer. spanning. Inleiding opdrachten Opgave 1. Meetinstrumenten en grootheden Vul het schema in. Meetinstrument Grootheid stopwatch liniaal thermometer spanning hoek van inval oppervlak Opgave. Formules Leg de betekenis

Nadere informatie

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten In de wiskunde werken we meestal met exacte getallen: 2π, 5, 3, 2 log 3. Ook in natuurwetenschappelijke vakken komen exacte getallen voor, maar

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1494 woorden 8 april 2014 7,8 97 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Systematische natuurkunde Grootheden en eenheden Kwalitatieve

Nadere informatie

Exact periode = 1. h = 0, Js. h= 6, Js 12 * 12 = 1,4.10 2

Exact periode = 1. h = 0, Js. h= 6, Js 12 * 12 = 1,4.10 2 Exact periode 1.1 0 = 1 h = 0,000000000000000000000000000000000662607Js h= 6,62607. -34 Js 12 * 12 = 1,4. 2 1 Instructie gebruik CASIO fx-82ms 1. Instellingen resetten tot begininstellingen

Nadere informatie

FYSICA. voor 4 ST & 4 TW. Deze cursus fysica vind je op en op pmi.smartschool.be

FYSICA. voor 4 ST & 4 TW. Deze cursus fysica vind je op  en op pmi.smartschool.be FYSICA voor 4 ST & 4 TW Deze cursus fysica vind je op www.hetwarmewater.tk en op pmi.smartschool.be Fysica - Fysica in 3ST en 3TW! 1 / 1 Fysica in 3 ST & 3 TW Fysica is een wetenschap. Wat is een fysisch

Nadere informatie

Samenvatting door Flore colnelis 714 woorden 11 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Fysica examen 1. Si-eenhedenstelsel

Samenvatting door Flore colnelis 714 woorden 11 november keer beoordeeld. Natuurkunde. Fysica examen 1. Si-eenhedenstelsel Samenvatting door Flore colnelis 714 woorden 11 november 2016 1 2 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Fysica examen 1 Si-eenhedenstelsel Grootheden en eenheden Een grootheid is iets wat je kunt meten Een eenheid

Nadere informatie

Noorderpoortcollege school voor MBO Stadskanaal. Reader. Wiskunde MBO Niveau 4 periode 3. M. van der Pijl. Transfer Database

Noorderpoortcollege school voor MBO Stadskanaal. Reader. Wiskunde MBO Niveau 4 periode 3. M. van der Pijl. Transfer Database Noorderpoortcollege school voor MBO Stadskanaal Reader Wiskunde MBO Niveau 4 periode 3 M. van der Pijl Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet

Nadere informatie

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden

Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden Werkwoordspelling 2 Toelichting en Antwoorden COLOFON Auteurs Frank Pollet Illustraties Liza-Beth Valkema Basisvormgeving LS Ontwerpers bno, Groningen Omslag illustratie Metamorfose ontwerpen BNO, Deventer

Nadere informatie

EXACT- Periode 1. Hoofdstuk Grootheden. 1.2 Eenheden.

EXACT- Periode 1. Hoofdstuk Grootheden. 1.2 Eenheden. EXACT- Periode 1 Hoofdstuk 1 1.1 Grootheden. Een grootheid is in de natuurkunde en in de chemie en in de biologie: iets wat je kunt meten. Voorbeelden van grootheden (met bijbehorende symbolen): 1.2 Eenheden.

Nadere informatie

Tabellen en Eenheden

Tabellen en Eenheden Naslagwerk deel 1 Tabellen en Eenheden Uitgave 2016-2 Auteur HC hugoclaeys@icloud.com Inhoudsopgave 1 Tabellen 2 1.1 Griekse letters.................................... 2 1.2 Machten, voorvoegsels en hun

Nadere informatie

Taak: meet de lengte, de breedte en de dikte van je schoolagenda en noteer de resultaten in de tabel:

Taak: meet de lengte, de breedte en de dikte van je schoolagenda en noteer de resultaten in de tabel: Deel 1: Metingen 1.1 Meten Taak: meet de lengte, de breedte en de dikte van je schoolagenda en noteer de resultaten in de tabel: Lengte l (......) Breedte b (......) Dikte d (......) De grootheid wordt

Nadere informatie

Meesters vir transparante. 5.1 Kwartaal 1

Meesters vir transparante. 5.1 Kwartaal 1 Meesters vir transparante 5.1 Kwartaal 1 KWARTAAL 1: MEGANIKA Meting Meganika Energie Beweging Kragte Eenvoudige masjiene EENHEID 1 METING CGS-stelsel SI-stelsel Eenhede en meting Afgeleide eenhede Voorvoegsels

Nadere informatie

Werkblad havo 4 natuurkunde Basisvaardigheden

Werkblad havo 4 natuurkunde Basisvaardigheden Werkblad havo 4 natuurkunde Basisvaardigheden Grootheden en eenheden Bij het vak natuurkunde spelen grootheden en eenheden een belangrijke rol. Wat dat zijn, grootheden en eenheden? Een grootheid is een

Nadere informatie

Metriek stelsel. b. Grootheden. b-1. Lengte. Uitgangspunt (SI-eenheid): meter ; symbool: m. Gebruikte maten: mm-cm-dm-m-dam-hm-km

Metriek stelsel. b. Grootheden. b-1. Lengte. Uitgangspunt (SI-eenheid): meter ; symbool: m. Gebruikte maten: mm-cm-dm-m-dam-hm-km Inhoudsopgave: a: Inleiding b: Grootheden: (voor het basis-onderwijs) 1. Lengte 2. Oppervlakte 3. Volume, inhoud 4. Massa (vroeger: gewicht) 5. Tijd (voor het voortgezet onderwijs) 6. Temperatuur c. Omrekenregels

Nadere informatie

Massa Volume en Dichtheid. Over Betuwe College 2011 Pagina 1

Massa Volume en Dichtheid. Over Betuwe College 2011 Pagina 1 Massa Volume en Dichtheid Over Betuwe College 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Het volume... 3 1.1 Het volume berekenen.... 3 1.2 Volume 2... 5 1.3 Symbolen en omrekenen... 5 2 Massa... 6 3 Dichtheid... 7

Nadere informatie

Stenvert. Taalmeesters 2. Antwoorden. Taalmeesters 2. Zelfstandig werken. Antwoorden. Groep 4. Taal COLOFON COLOFON

Stenvert. Taalmeesters 2. Antwoorden. Taalmeesters 2. Zelfstandig werken. Antwoorden. Groep 4. Taal COLOFON COLOFON Taalmeesters 2 Antwoorden COLOFON Taalmeesters 2 Stenvert Zelfstandig werken Taal Groep 4 Antwoorden Auteurs Evelien Klok, Michelle Kraak, Hans Vermeer Conceptontwerp omslag: Metamorfose ontwerpers BNO,

Nadere informatie

Noorderpoortcollege School voor MBO Stadskanaal. Reader. Reader Wiskunde MBO Niveau 4 Periode. M. van der Pijl. Transfer Database

Noorderpoortcollege School voor MBO Stadskanaal. Reader. Reader Wiskunde MBO Niveau 4 Periode. M. van der Pijl. Transfer Database Noorderpoortcollege School voor MBO Stadskanaal Reader Reader Wiskunde MBO Niveau Periode M. van der Pijl Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I WISKUNDE. MAVO-D / VMBO-gt

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I WISKUNDE. MAVO-D / VMBO-gt UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VAK: NIVEAU: WISKUNDE MAVO-D / VMBO-gt EXAMEN: 2002-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Lenzen. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Lenzen. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Lenzen J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair nderwijs, Algemeen Voortgezet nderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen

Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen Natuur-scheikunde Aanvulling hoofdstuk 1 uitwerkingen Temperatuur in C en K Metriek stelsel voorvoegsels lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en massa Eenheden van tijd 2 Havo- VWO H. Aelmans SG

Nadere informatie

Stenvert. Taalmeesters 6. Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Taal Taalmeesters 6 Antwoorden Groep 8

Stenvert. Taalmeesters 6. Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Taal Taalmeesters 6 Antwoorden Groep 8 Zelfstandig werken Taal Groep 8 Antwoorden Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

Omzetten van eenheden met machten van 10

Omzetten van eenheden met machten van 10 met machten van 10 Naam : Klas : Nummer : -1- Hoofdstuk 1. Voorvoegsels 1. Voorbeelden Zet de volgende eenheden om. a) 54,3 mm 3 naar kubieke kilometer (km 3 ) b) 13,6 hg/cm 3 naar gram per kubieke meter

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 15 december 1999 (OR. f) 99/0014 (COD) PE-CO S 3636/99 E T 239 CODEC 785 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: Richtlijn van het Europees

Nadere informatie

Inleiding tot de natuurkunde

Inleiding tot de natuurkunde OBC Inleiding tot de Natuurkunde 01-09-2009 W.Tomassen Pagina 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Rekenen.... 3 Hoofdstuk 2 Grootheden... 5 Hoofdstuk 3 Eenheden.... 7 Hoofdstuk 4 Evenredig.... 10 Inleiding... 10 Uitleg...

Nadere informatie

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7

Stenvert. Rekenmeesters 5. Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden. Zelfstandig werken Stenvert Rekenen Rekenmeesters 5 Antwoorden Groep 7 Zelfstandig werken Rekenen Groep 7 Antwoorden Stenvert maakt deel uit van ThiemeMeulenhoff Zelfstandig werken (Z). Dit bestaat uit een groot assor ment leermiddelen voor alle leerjaren. Op onze Z-site vindt

Nadere informatie

Wettelijke Eenheden. volgens NBN C 03-001 (1984)

Wettelijke Eenheden. volgens NBN C 03-001 (1984) Pagina 1 Wettelijke Eenheden volgens NBN C 03-001 (1984) J. Rutten A. Struyven Begeleider Mechanica Begeleider Elektriciteit-Elektronica van het Aartsbisdom van het Aartsbisdom Mechelen- Brussel Mechelen-

Nadere informatie

Aanvulling hoofdstuk 1

Aanvulling hoofdstuk 1 Natuur-Scheikunde Aanvulling hoofdstuk 1 Temperatuur in C en K Metriek stelsel voorvoegsels lengtematen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en massa Eenheden van tijd VMBO- Tl2 H. Aelmans SG Groenewald 1.

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 1

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 1 Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 1 1. Grootheden en eenheden Opgave 1 Opgave Opgave Opgave 4 Opgave 5 a De afstand tot een stoplicht om nog door groen te kunnen fietsen. b Als je linksaf wilt slaan moet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beweging in beeld. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 1 Beweging in beeld. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 1 Beweging in beeld Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 1.4/1.5 Significantie en wiskundige vaardigheden Omrekenen van grootheden moet je kunnen. Onderstaande schema moet je

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beweging in beeld. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 1 Beweging in beeld. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 1 Beweging in beeld Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 1.1 Beweging vastleggen Het verschil tussen afstand en verplaatsing De verplaatsing (x) is de netto verplaatsing en de

Nadere informatie

ALGEMEEN HAVO. Afronden Afronden bij optellen Grafieken & Tabellen

ALGEMEEN HAVO. Afronden Afronden bij optellen Grafieken & Tabellen ALGEMEEN HAVO Foton is een opgavenverzameling voor het nieuwe eindexamenprogramma natuurkunde. Foton is gratis te downloaden via natuurkundeuitgelegd.nl/foton. Uitwerkingen van alle opgaven staan op natuurkundeuitgelegd.nl/uitwerkingen

Nadere informatie

Docentenhandleiding bij Elektrotechnisch tekenen Basiskennis

Docentenhandleiding bij Elektrotechnisch tekenen Basiskennis tr@nsfere Docentenhandleiding bij Elektrotechnisch tekenen Basiskennis Leerwerkboek S.J. Kuipers redactie S.J.H. Frericks ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet

Nadere informatie

Exact periode 2.1. Q-test. Dichtheid vaste stoffen Dichtheid vloeistoffen; interpoleren

Exact periode 2.1. Q-test. Dichtheid vaste stoffen Dichtheid vloeistoffen; interpoleren Exact periode 2.1 Q-test Dichtheid vaste stoffen Dichtheid vloeistoffen; interpoleren 1 Q-test Eenzelfde bepaling is meerdere malen gedaan. Zit er een uitschieter (ook wel genoemd uitbijter) tussen de

Nadere informatie

Wiskundige vaardigheden

Wiskundige vaardigheden Inleiding Bij het vak natuurkunde ga je veel rekenstappen zetten. Het is noodzakelijk dat je deze rekenstappen goed en snel kunt uitvoeren. In deze presentatie behandelen we de belangrijkste wiskundige

Nadere informatie

En wat nu als je voorwerpen hebt die niet even groot zijn?

En wat nu als je voorwerpen hebt die niet even groot zijn? Dichtheid Als je van een stalen tentharing en een aluminium tentharing wilt weten welke de grootte massa heeft heb je een balans nodig. Vaak kun je het antwoord ook te weten komen door te voelen welk voorwerp

Nadere informatie

Inleiding tot de natuurkunde

Inleiding tot de natuurkunde OBC Inleiding tot de Natuurkunde 01-08-2010 W.Tomassen Pagina 1 Hoofdstuk 1 : Hoe haal ik hoge cijfers. 1. Maak van elke paragraaf een samenvatting. (Titels, vet/schuin gedrukte tekst, opsommingen en plaatsjes.)

Nadere informatie

Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE

Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE Verkorte versie van de SYLLABUS REKENEN 2F EN 3F (VO en MBO, versie mei 2015) Aanpassing van product van CvTE 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 gelden nieuwe afspraken omtrent het rekenexamen 3F. De exameneisen

Nadere informatie

Foutenberekeningen Allround-laboranten

Foutenberekeningen Allround-laboranten Allround-laboranten Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEERDOELEN :... 3 1. INLEIDING.... 4 2. DE ABSOLUTE FOUT... 5 3. DE KOW-METHODE... 6 4. DE RELATIEVE FOUT... 6 5. GROOTHEDEN VERMENIGVULDIGEN EN DELEN....

Nadere informatie

Getal omzetten naar technische notatie: Typ een getal in, bijvoorbeeld Druk op = en dan op ENG. Nu staat er: 123, x 1006

Getal omzetten naar technische notatie: Typ een getal in, bijvoorbeeld Druk op = en dan op ENG. Nu staat er: 123, x 1006 Getal omzetten naar technische notatie: Typ een getal in, bijvoorbeeld 123456789. Druk op = en dan op ENG Nu staat er: 123,456789 x 1006 Druk nu op SHIFT ENG Nu staat er: 0,123456789 x 1009 Getal omzetten

Nadere informatie

Basisvaardigheden - Inhoud

Basisvaardigheden - Inhoud Baivaardigheden - Inhoud 1. Inleiding 2. Grootheden en eenheden. Significantie 4. Practicum meten 5. Formule en driehoeken 6. Vuitregel 7. Diagrammen 8. Oefentoet Hoe werkt de Natuurkunde? Natuurkunde

Nadere informatie

Meten is weten, dat geldt ook voor het vakgebied natuurkunde. Om te meten gebruik je hulpmiddelen, zoals timers, thermometers, linialen en sensoren.

Meten is weten, dat geldt ook voor het vakgebied natuurkunde. Om te meten gebruik je hulpmiddelen, zoals timers, thermometers, linialen en sensoren. 1 Meten en verwerken 1.1 Meten Meten is weten, dat geldt ook voor het vakgebied natuurkunde. Om te meten gebruik je hulpmiddelen, zoals timers, thermometers, linialen en sensoren. Grootheden/eenheden Een

Nadere informatie

Klokboek A Werkboek. Groep 4-5

Klokboek A Werkboek. Groep 4-5 Klokboek A Werkboek Groep 4-5 Klokboek A WERKBOEK COLOFON Auteurs redactie Stenvert Conceptontwerp omslag: Metamorfose ontwerpers BNO, Deventer Ontwerp omslag: Eduardo Media Illustraties Egbert Koopmans

Nadere informatie

Formules voor Natuurkunde Alle formules die je moet kennen voor de toets. Eventuele naam of uitleg

Formules voor Natuurkunde Alle formules die je moet kennen voor de toets. Eventuele naam of uitleg Formules voor Natuurkunde Alle formules die je moet kennen voor de toets. Formule Eventuele naam of uitleg m # = m%# Machten van eenheden: regel m # m ( = m #)( Machten van eenheden: regel 2 m # m ( =

Nadere informatie

LOPUC. Een manier om problemen aan te pakken

LOPUC. Een manier om problemen aan te pakken LOPUC Een manier om problemen aan te pakken LOPUC Lees de opgave goed, zodat je precies weet wat er gevraagd wordt. Zoek naar grootheden en eenheden. Schrijf de gegevens die je nodig denkt te hebben overzichtelijk

Nadere informatie

Grootheden, eenheden, voorvoegsels, symbolen

Grootheden, eenheden, voorvoegsels, symbolen Grootheden, eenheden, voorvoegsels, symbolen Afspraken: we kunnen niet zonder Liefst overal hetzelfde Je importeert een Amerikaanse auto. Je rijdt ermee de bebouwde kom binnen, ziet een verkeersbord (50)

Nadere informatie

Foutenberekeningen. Inhoudsopgave

Foutenberekeningen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Leerdoelen :... 3 1. Inleiding.... 4 2. De absolute fout... 5 3. De KOW-methode... 7 4. Grootheden optellen of aftrekken.... 8 5. De relatieve fout...10 6. grootheden vermenigvuldigen en

Nadere informatie

Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden. 1 Formules gebruiken Verkennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-b Werken met formules Formules gebruiken Inleiding Verkennen Probeer de vragen bij Verkennen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Nadere informatie

klas 2-3 - 4 "Eenheden"

klas 2-3 - 4 Eenheden Naam: klas 2-3 - 4 "Eenheden" Klas: Het woord eenheid betekent dat dingen hetzelfde zijn. In de natuurkunde, scheikunde en techniek kan van alles gemeten worden. Iedereen kan elkaars metingen pas gebruiken

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 7.1 Fasen en dichtheid Een stukje scheikunde 1. Intermoleculaire ruimte 2. Hogere temperatuur, hogere snelheid 3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 7.1 Fasen en dichtheid Een stukje scheikunde 1. Intermoleculaire ruimte 2. Hogere temperatuur, hogere snelheid 3.

Nadere informatie

11 Meten en maten. Er zijn nog meer maten. Die gebruik je minder vaak. uit het hoofd

11 Meten en maten. Er zijn nog meer maten. Die gebruik je minder vaak. uit het hoofd De dollar heeft een andere waarde dan de euro. De verhouding van de waarde van de ene munt ten opzichte van de andere heet de wisselkoers. Als je een munt koopt, betaal je de aankoopkoers. De aankoopkoers

Nadere informatie

Noorderpoortcollege School voor MBO Stadskanaal. Reader. Wiskunde MBO Niveau 4 Periode 2. M. van der Pijl. Transfer Database

Noorderpoortcollege School voor MBO Stadskanaal. Reader. Wiskunde MBO Niveau 4 Periode 2. M. van der Pijl. Transfer Database Noorderpoortcollege School voor MBO Stadskanaal Reader Wiskunde MBO Niveau Periode M. van der Pijl Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet

Nadere informatie

Titel: De titel moet kort zijn en toch aangeven waar het onderzoek over gaat. Een subtitel kan uitkomst bieden. Een bijpassend plaatje is leuk.

Titel: De titel moet kort zijn en toch aangeven waar het onderzoek over gaat. Een subtitel kan uitkomst bieden. Een bijpassend plaatje is leuk. Het maken van een verslag voor natuurkunde Deze tekst vind je op www.agtijmensen.nl: Een voorbeeld van een verslag Daar vind je ook een po of pws verslag dat wat uitgebreider is. Gebruik volledige zinnen

Nadere informatie

Theorie: Het maken van een verslag (Herhaling klas 2)

Theorie: Het maken van een verslag (Herhaling klas 2) Theorie: Het maken van een verslag (Herhaling klas 2) Onderdelen Een verslag van een experiment bestaat uit vier onderdelen: - inleiding: De inleiding is het administratieve deel van je verslag. De onderzoeksvraag

Nadere informatie

vwo: Het maken van een natuurkunde-verslag vs 21062011

vwo: Het maken van een natuurkunde-verslag vs 21062011 Het maken van een verslag voor natuurkunde, vwo versie Deze tekst vind je op www.agtijmensen.nl: Een voorbeeld van een verslag Daar vind je ook een po of pws verslag dat wat uitgebreider is. Gebruik volledige

Nadere informatie

Q l = 23ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 23ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 23ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 23ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eerste ronde - 3ste Vlaamse Fysica Olympiade 3ste Vlaamse Fysica Olympiade Eerste ronde. De eerste ronde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vragen met vier mogelijke antwoorden. Er is telkens

Nadere informatie

42 blok 6. Een huis inrichten. Teken de meubels in het huis. Plaats ze waar jij wilt. Vul in. Hoeveel eet elke hond? Hoeveel kilo vlees?

42 blok 6. Een huis inrichten. Teken de meubels in het huis. Plaats ze waar jij wilt. Vul in. Hoeveel eet elke hond? Hoeveel kilo vlees? 42 blok 6 C1 Een huis inrichten. Teken de meubels in het huis. Plaats ze waar jij wilt. C2 Vul in. Hoeveel eet elke hond? Hoeveel kilo vlees? Hoeveel pakken brokken? Hoeveel bakjes water? Fido 3 2 1 4

Nadere informatie

Exact periode 2: Dichtheid

Exact periode 2: Dichtheid Exact periode 2: Dichtheid 1. Definitie Met dichtheid wordt bedoeld: de massa per volume-eenheid. Formule: m V : (spreek uit: ro) de dichtheid ( in kg.m -3 ) m: massa (in kg) V: volume (in m 3 ) Volume

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Lengte en zijn eenheden 3 Omtrek 4 Oppervlakte 5 Inhoud. Meten is weten. Joke Braaksma. November 2010

1 Inleiding 2 Lengte en zijn eenheden 3 Omtrek 4 Oppervlakte 5 Inhoud. Meten is weten. Joke Braaksma. November 2010 November 2010 Wat kunnen we allemaal meten? Wat kunnen we allemaal meten? 1. Lengte / breedte / hoogte / omtrek / oppervlakte / inhoud en volume 2. Tijd 3. Gewicht 4. Geld 5. Temperatuur Wij gaan ons

Nadere informatie

spiekboek rekenen beter rekenen op de entreetoets van het Cito groep

spiekboek rekenen beter rekenen op de entreetoets van het Cito groep spiekboek rekenen beter rekenen op de entreetoets van het Cito groep de o ra en a oor a 1. ik lees de opgave 2. ik kijk naar het plaatje 3. wat is de som die schrijf ik op kladpapier 4. ik kijk naar de

Nadere informatie

Inleiding in de natuurkunde. 1 Wat is natuurkunde? 2 Grootheden en eenheden 3 Voorvoegsels van eenheden 4 Afronden na vermenigvuldigen en delen

Inleiding in de natuurkunde. 1 Wat is natuurkunde? 2 Grootheden en eenheden 3 Voorvoegsels van eenheden 4 Afronden na vermenigvuldigen en delen Inleiding in de natuurkunde 1 Wat is natuurkunde? 2 Grootheden en eenheden 3 Voorvoegsels van eenheden 4 Afronden na vermenigvuldigen en delen 1 Wat is natuurkunde? Natuur en natuurwetenschappen Kort gezegd

Nadere informatie

Het Metriek Stelsel. Over meten, omtrek, oppervlakte en inhoud

Het Metriek Stelsel. Over meten, omtrek, oppervlakte en inhoud Het Metriek Stelsel Over meten, omtrek, oppervlakte en inhoud 1 3 COLOFON DiKiBO presenteert Het het complete Metriek Stelsel reken-zakboek voor groep voor 6, 7 en groep 8 5 & 6 3 Auteur: Nicolette de

Nadere informatie

Definitie. In deze workshop kijken we naar 3 begrippen. Massa, Volume en Mol. Laten we eerst eens kijken wat deze begrippen nu precies inhouden.

Definitie. In deze workshop kijken we naar 3 begrippen. Massa, Volume en Mol. Laten we eerst eens kijken wat deze begrippen nu precies inhouden. Definitie In deze workshop kijken we naar 3 begrippen. Massa, Volume en Mol. Laten we eerst eens kijken wat deze begrippen nu precies inhouden. Massa In je tabellenboek vindt je dat de SI eenheid van massa

Nadere informatie

SAMENVATTING BASIS & KADER

SAMENVATTING BASIS & KADER SAMENVATTING BASIS & KADER Afronden Hoe je moet afronden hangt af van de situatie. Geldbedragen rond je meestal af op twee decimalen, 15,375 wordt 15,38. Grote getallen rondje meestal af op duizendtallen,

Nadere informatie

Bij het meten van breedte, dikte, diepte, hoogte en afstand bepaal je de lengte. De eenheid van lengte is de meter.

Bij het meten van breedte, dikte, diepte, hoogte en afstand bepaal je de lengte. De eenheid van lengte is de meter. Boekverslag door Eline 801 woorden 23 april 2016 6.8 5 keer beoordeeld Vak Rekenen Rekenen hoofdstuk 5 Meten Paragraaf 1 Lengte Lengte Bij het meten van breedte, dikte, diepte, hoogte en afstand bepaal

Nadere informatie

Significante cijfers en meetonzekerheid

Significante cijfers en meetonzekerheid Inhoud Significante cijfers en meetonzekerheid... 2 Significante cijfers... 2 Wetenschappelijke notatie... 3 Meetonzekerheid... 3 Significante cijfers en meetonzekerheid... 4 Opgaven... 5 Opgave 1... 5

Nadere informatie

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENBUREAU HEREXAMEN END MULO tevens e ZTTNG STAATSEXAMEN END MULO 2009 VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRJDAG 07 AUGUSTUS 2009 TJD : 7.30 9.30 UUR DEZE TAAK BESTAAT

Nadere informatie

2dejaar 2degraad (1uur) Hoofdstuk 1 : Inleiding : grootheden en eenheden

2dejaar 2degraad (1uur) Hoofdstuk 1 : Inleiding : grootheden en eenheden Inleiding 2dejaar 2degraad (1uur) - 1 - Doel van de fysica: Waarnemen Begrijpen Toepassen We nemen een verschijnsel waar We zijn door dit verschijnsel geboeid We vragen ons af hoe het in elkaar steekt

Nadere informatie

Wat is een standaardmaat?

Wat is een standaardmaat? Meten kun je op veel verschillende manieren. Als we iets meten dan vergelijken we dit met een afgesproken standaardmaat. Wat is een standaardmaat? Lang geleden is er afgesproken dat de afstand tussen twee

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2001-I D

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2001-I D UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2001-I D VAK: NIVEAU: EXAMEN: WISKUNDE MAVO 2001-I D De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde Getallen

Nadere informatie

Exact periode 2: Dichtheid

Exact periode 2: Dichtheid Exact periode 2: Dichtheid 1 Definitie Met dichtheid wordt bedoeld: de massa per volume-eenheid. Formule: m V : (spreek uit: ro) de dichtheid ( in kg.m -3 ) m: massa (in kg) V: volume (in m 3 ) Volume

Nadere informatie

1.8 Stroomsterkte; geleiding.

1.8 Stroomsterkte; geleiding. 1.8 Stroomsterkte; geleiding. Met stroomsterkte (I) wordt bedoeld: de hoeveelheid lading die per seconde langs komt. De eenheid is dus coulomb per seconde (C/s) maar we werken meestal met de ampère (A)

Nadere informatie

REKENTOPPERS 4. Antwoordenboek. Rekenen en wiskunde. Pascal Goderie. Auteur

REKENTOPPERS 4. Antwoordenboek. Rekenen en wiskunde. Pascal Goderie. Auteur REKENTOPPERS 4 Rekenen en wiskunde Antwoordenboek Auteur Pascal Goderie KAART KAART 2. Zet de getallen op de goede plaats 2 7. Sjoelen Elke behaalt 4 punten. Willem: veertig punten 4 3 5 8 6 9 2. Pijltjes

Nadere informatie

Significante cijfers en meetonzekerheid

Significante cijfers en meetonzekerheid Inhoud Significante cijfers en meetonzekerheid... 2 Significante cijfers... 2 Wetenschappelijke notatie... 4 Meetonzekerheid... 4 Significante cijfers en meetonzekerheid... 5 Opgaven... 6 Opgave 1... 6

Nadere informatie

REKENEN Hfst 1-3 PROCENTEN. Procenten betekent per honderd.

REKENEN Hfst 1-3 PROCENTEN. Procenten betekent per honderd. REKENEN Hfst 1-3 PROCENTEN Procenten betekent per honderd. Percentage Groeifactor 1% 1/100 0,01 2% 2/100 0,02 10% 10/100 0,10 99% 99/100 0,99 104% 104/100 1,04 150% 150/100 1,50 Rekenen met procenten:

Nadere informatie

Het Metriek Stelsel. Over meten, omtrek, oppervlakte en inhoud

Het Metriek Stelsel. Over meten, omtrek, oppervlakte en inhoud Het Metriek Stelsel Over meten, omtrek, oppervlakte en inhoud lengte in meter afkorting naam hoeveel meter 1 km kilometer 1 000 1 hm hectometer 100 1 dam decameter 10 1 m meter 1 1 dm decimeter 0,1 1 cm

Nadere informatie

2 VWO 2 HAVO Oefenstof dichtheid.

2 VWO 2 HAVO Oefenstof dichtheid. (1 liter = 1 dm 3 ) (1 ml = 1 cm 3 ) (1 m 3 = 1000 dm 3 ) (1 dm 3 = 1000 cm 3 ) ( 1 kg = 1000 g) (1 g = 1000 mg) 1. Bepaal de massa van een vurenhouten balk met een volume van 70 dm 3. V = 70 dm 3 ρ =

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS.

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. Materiaal Dichtheid g/cm 3 Soortelijke warmte J/g C Smelttemperatuur C Smeltwarmte J/g Kooktemperatuur C Lineaire uitzettingscoëfficiënt mm/m C alcohol 0,8 2,5 114 78 aluminium

Nadere informatie

Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren

Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren Uren, Dagen, Maanden, Jaren,. Tijd: seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren 1 minuut 60 seconden 1 uur 60 minuten 1 half uur 30 minuten 1 kwartier 15 minuten 1 dag (etmaal) 24 uren 1 week

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2001-I VAK: WISKUNDE B 1,2 EXAMEN: 2001-I

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2001-I VAK: WISKUNDE B 1,2 EXAMEN: 2001-I UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2001-I VAK: WISKUNDE B 1,2 NIVEAU: HAVO EXAMEN: 2001-I De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.

Nadere informatie

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN

6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN 6 VEELVOUDEN EN ONDERDELEN VAN EENHEDEN Bij weerstanden, maar ook bij spanning en stroom, kunnen zeer uit een lopende waarden voorkomen. Spanning kan liggen tussen bijvoorbeeld 0,000 001 V en 160 000 V.

Nadere informatie

Dichtheid. banner. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Dichtheid. banner. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sonja Koitek 03 september 2018 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/109161 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

V A D E M E C U M M E C H A N I C A. 2 e 3 e graad. Willy Cochet Pagina 1

V A D E M E C U M M E C H A N I C A. 2 e 3 e graad. Willy Cochet Pagina 1 V A D E M E C U M M E C H A N I C A e 3 e graad Willy Cochet Pagina 1 Vooraf 1. Dit is een basiswerk waarbij de vakleerkracht eventuele aanpassingen kan doen voor zijn specifieke studierichting : vectoren

Nadere informatie

Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo

Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo Uitwerkingen van 3 klas NOVA natuurkunde hoofdstuk 6 arbeid en zo 1 Arbeid verrichten 1 a) = 0 b) niet 0 en in de richting van de beweging c) =0 d) niet 0 e tegengesteld aan de beweging 2 a) De wrijvingskracht

Nadere informatie

11 Meten en maten VOORBEELDPAGINA S. Bestelnr Het grote rekenboek - overzicht - Hoofdstuk Meten en maten

11 Meten en maten VOORBEELDPAGINA S. Bestelnr Het grote rekenboek - overzicht - Hoofdstuk Meten en maten Bestelnr. Het grote rekenboek - overzicht - Hoofdstuk Meten en maten K-Publisher B.V. Prins Hendrikstraat NL- CS Bodegraven Telefoon +(0)- 0 Telefax +(0)- info@k-publisher.nl www.k-publisher.nl De dollar

Nadere informatie