Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2"

Transcriptie

1 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon

2 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie? Waarom nu actie? De oplossing Proces en tijdspad Financiële aspecten Beoogd resultaat SWOT-analyse... 5 Pagina 1 van 6

3 1. BASISMOBILITEIT: WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE? Het Dagelijks Bestuur heeft op 14 januari jl. ingestemd met de eerdere businesscase Basismobiliteit (Fase 1). Destijds was de businesscase gericht op de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland en de totstandkoming van een besluit hiertoe. In eerste instantie zou de samenwerkingsovereenkomst officieel vóór 1 april jl. door een bevoegd orgaan te zijn ondertekend, maar hier is uitstel voor verleend tot aan het zomerreces. Inmiddels hebben de tien colleges van B&W hier positief in besloten. Dit onder het voorbehoud van instemming van de gemeenteraden. Uiterlijk vóór het zomerreces dienen ook de gemeenteraden met de samenwerkingsovereenkomst hebben ingestemd. Op 1 januari 2017 dient er een werkend regionaal vervoerssysteem te zijn voor in ieder geval het Wmovervoer en het OV-vangnetdeel. Deze zijn op dit moment ondergebracht in de Regiotaxi. Om dit per 1 januari 2017 dient er op korte termijn stappen te worden gezet. Eén van deze stappen is de keuze en inrichting van een bevoegd orgaan met betrekking tot basismobiliteit. De portefeuillehouders Regiotaxi- Basismobiliteit leggen nadrukkelijk het verzoek bij het bestuur van Regio Rivierenland neer om in deze fase Regio Rivierenland als bevoegd orgaan in te richten. 2. WAAROM NU ACTIE? Er zijn een aantal redenen waarom er nu actie dient te worden ondernomen: De Provincie stelt de eis dat er vóór het zomerreces door de regiogemeenten een besluit is genomen ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst en dat laatstgenoemde wordt ondertekend door een bevoegd orgaan vanuit de regio; Uiterlijk op 1 januari 2016 toetst de provincie of het bevoegde orgaan c.q. uitvoeringsorganisatie de volgende taken kan uitvoeren: in- of aanbesteding, het contractbeheer, een adequate klachtenregeling en de monitoring van de kwaliteit van het OV-vangnet; Om op 1 januari 2017 een werkend regionaal vervoerssysteem te hebben, dienen er voorbereidingen voor de aanbesteding plaats te vinden en moet er na het zomerreces worden gestart met de aanbesteding. 3. DE OPLOSSING Om een goede invulling te geven aan basismobiliteit moet er, ingegeven vanuit de samenwerkingsovereenkomst met de provincie, een bevoegd orgaan in de regio komen. De taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen zijn in het onderstaande schema opgenomen. Taken en verantwoordelijkheden: sluit namens de 10 gemeenten de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie; is verantwoordelijk voor het organiseren en afstemmen van alle kleinschalig vervoer (nu Regiotaxi) in de 10 gemeenten; krijgt, naast het gemeentelijke (Wmo-)vervoer, ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het provinciale OV-vangnet; ontvangt de bijdrage van de provincie; sluit overeenkomsten met uitvoerende marktpartijen en wordt opdrachtgever voor de regiecentrale Pagina 2 van 6

4 en/of de vervoerder(s); is budgetverantwoordelijk (NB: wanneer beleidsmaatregelen vanuit de provincie meer OV-budget vragen dan zorgt de provincie voor compensatie); is verantwoordelijk voor de aanbesteding(en) die leiden tot het vervoer per ; is opdrachtgever voor de regiecentrale en/of de vervoerder(s) en verantwoordelijk voor het beheer van deze contracten; is verantwoordelijk voor een adequate klachtenregeling en monitoring van de uitvoeringskwaliteit; is verantwoordelijk voor adequate kwartaalrapportages over het gebruik en de kostenontwikkeling van het OV-vangnet; stelt jaarlijks een verantwoording op waaruit blijkt wat de kosten zijn geweest voor het uitvoeren van de gemandateerde taak; stelt een bestedingsplan op voor eventuele overschotten van middelen voor de gemandateerde OVtaak. Er zijn vanuit juridisch oogpunt een aantal mogelijkheden om het bevoegde orgaan vorm te geven en de bovengenoemde taken hierin onder te brengen. Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en het bijbehorende afwegingskader, heeft PricewaterhouseCoopers hier tijdens het portefeuillehoudersoverleg Regiotaxi-basismobiliteit toelichting op gegeven. De portefeuillehouders Regiotaxi-basismobiliteit hebben tijdens de vergaderingen van 15 april en 30 april jl. aangegeven graag het verzoek bij het bestuur van Regio Rivierenland te willen neerleggen om in deze fase het bevoegde orgaan te zijn. In een later stadium kan dan worden gekeken of het mogelijk is om een bedrijfsvoeringsorganisatie in te richten en de taken en verantwoordelijkheden naar deze organisatie over te dragen. Alvorens tot dit voorstel te komen, zijn de centrumgemeenteconstructie en de bedrijfsvoeringsorganisatie onderzocht. Echter is gebleken dat dit op korte termijn niet is te realiseren. Een centrumgemeenteconstructie neemt risico's met zich mee doordat er met de provincie een 'harde' overeenkomst wordt gesloten en tussen de gemeenten onderling een 'zachtere' overeenkomst. Deze constructie leidt niet tot gelijkwaardigheid tussen de gemeenten en zorgt ervoor dat het risico voor één gemeente groter is. Daarnaast is er vanuit de portefeuillehouders niet aangegeven dat een gemeente deze taken en verantwoordelijkheden opzich wil nemen. Het oprichten van een bedrijfsvoeringsorganisatie of een nieuwe gemeenschappelijke regeling waarin alle gemeenten zijn vertegenwoordigd is op dit moment tijdsmatig niet mogelijk. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg is er wel de wens uitgesproken om te onderzoeken wat in een later stadium de mogelijkheden zijn voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarom is ervoor gekozen om dit verzoek bij het bestuur van Regio Rivierenland neer te leggen. Regio Rivierenland is een bestaande gemeenschappelijke regeling, waarin alle tien de gemeenten zijn vertegenwoordigd. Het is aantrekkelijk om de taken en verantwoordelijkheden hier onder te brengen, omdat er geen nieuwe organisatie hoeft te worden ingericht. Dit kan betekenen dat de gemeenschappelijke regeling dient te worden aangepast. 4. PROCES EN TIJDSPAD Eind april is er in gezamenlijkheid een kadernota opgesteld, waarin aandacht is besteed aan de regionale uitgangspunten, het aansturingsmodel en het bevoegde orgaan. De kadernota is door de ambtelijke projectgroep regiotaxi-basismobiliteit in samenspraak met de portefeuillehouders voorbereid. De kadernota vormt de basis voor een regionale samenwerking op het gebied van basismobiliteit. De kadernota is begin mei aangeboden aan de colleges van B&W en de gemeenteraden. Zoals hierboven genoemd, maakt ook de keuze van het bevoegde orgaan onderdeel uit van de kadernota. Naar aanleiding van het voornemen van de portefeuillehouders, is in de kadernota een passage opgenomen waarin is aangegeven dat er een verzoek bij het bestuur van Regio Rivierenland wordt neergelegd om in deze fase de Pagina 3 van 6

5 taken en verantwoordelijkheden, die voortkomen uit de samenwerkingsovereenkomst met de provincie, op zich te nemen. Een besluit hierover zal moeten worden genomen door zowel de bestuursorganen van alle tien gemeenten als het bestuur van Regio Rivierenland. Deze tweeledige besluitvorming loopt parallel en zal ongeveer gelijktijdig moet worden afgerond, namelijk vóór het zomerreces. Tijdens dit traject worden er door de gemeenten informatieavonden georganiseerd om raadsleden te informeren. Op bovenregionaal niveau is er inmiddels gezamenlijk met alle regio's een start gemaakt met de voorbereiding van de bestekken voor de aanbesteding. Medio mei zal hiermee ook gestart worden op regionaal niveau, omdat de bestekken rond de zomer afgerond moeten worden. Op 1 januari 2017 toets de provincie of er een uitvoeringsorganisatie is die in invulling geeft aan de in- of aanbesteding, het contractbeheer, een adequate klachtenregeling en de monitoring van de kwaliteit van het OV-vangnet. In het onderstaande figuur is de tijdlijn voor de komende periode weergegeven. Businesscase in het Dagelijks Bestuur en kadernota naar gemeenten Besluit door het Algemeen Bestuur over bevoegd orgaan Uiterlijke besluitvorming door gemeenteraden over kadernota Aanbestedingen en inrichting bevoegd orgaan en uitvoeringsorganisatie Provincie toetst uitvoeringsorganisatie in AB mei '15 jun '15 jul '15 vanaf sept '15 1 jan '16 5. FINANCIELE ASPECTEN a. Regio Rivierenland wordt budgetverantwoordelijk. Regio Rivierenland ontvangt van de provincie en de gemeenten de bijdrage voor het vervoersysteem. Het te ontvangen bedrag van de provincie bedraagt jaarlijks H nten is nog niet bekend en is afhankelijk van de gemeentelijke inkoophoeveelheid. Regio Rivierenland sluit contracten af met marktpartijen en beheert de financiële stromen. b. De beheertaken, zoals in hoofdstuk 4 genoemd, worden op dit moment door het beheerbureau van de provincie uitgevoerd. De jaarlijkse kosten voor onze regio H I samenwerkingsovereenkomst is deze provinciale bijdrage ook als taakstellend budget opgenomen. De beleidsmatige ondersteuning behorende bij de taken en verantwoordelijkheden is vooraf niet goed te kwantificeren, omdat het ondermeer een regionale invulling van het beheer is. c. In aanloop 1 januari 2017 is er sprake van een overgangsfase waarin zodoende ook sprake zal zijn van frictiekosten. De daadwerkelijke frictiekosten zijn lastig in te schatten, maar omdat het vervoerssysteem in 2016 nog niet in uitvoering is, zullen deze kosten slechts een beperkt deel zijn van de huidige beheerkosten. Het is op dit moment onduidelijk of de provincie een deel van de frictiekosten voor haar kosten neemt. Pagina 4 van 6

6 6. BEOOGD RESULTAAT Het beoogde resultaat is vierledig: Bestuursorganen van alle tien de gemeenten stemmen in met de samenwerkingsovereenkomst en de kadernota (waarin keuze voor bevoegd orgaan is opgenomen); Er is één bevoegd orgaan in de regio is die invulling geeft aan de taken en verantwoordelijkheden.. Het bestuur van Regio Rivierenland stemt in om in dit stadium deze taken en verantwoordelijkheden namens de tien gemeenten op zich te nemen; Er kan direct na het zomerreces worden gestart met (voorbereiding voor) de aanbesteding. Dit om per 1 januari 2017 een regionaal vervoerssysteem in werking te hebben. Er op 1 januari 2016 voldaan wordt aan de toetst van de uitvoeringsorganisatie door de provincie. 7. SWOT-ANALYSE Hieronder is een SWOT-analyse opgesteld waarin de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen worden benoemd. Sterktes: De colleges van de 10 gemeenten hebben ingestemd om op het gebied van basismobiliteit regionaal samen te werken; In de regio is al een gemeenschappelijke regeling waarin alle 10 de gemeenten zijn vertegenwoordigd; De kennis en expertise is deels aanwezig (inkoop, contractbeheer, financiën, juridisch, administratief en ict-kennis)); De uitvoering kan worden ondergebracht bij Contractgestuurde Dienstverlening Er is veel maatschappelijke betrokkenheid bij dit thema; Kansen: Er kan beter worden ingespeeld op de regionale wensen; Door het samenwerken op regionaal niveau kunnen er schaalvoordelen worden behaald; Door in een regionaal gecoördineerd vervoerssysteem meerder vormen van vervoer onder te brengen, doet er zich efficiencywinst voor alle gemeenten voor ; Afstemming met de provincie over het vaste lijnennet en het flexibele vervoer. Zwaktes: Een deel van de expertise is niet actueel; Basismobiliteit valt niet binnen de bestaande bevoegdheid van Regio Rivierenland. Bedreigingen: Geen consensus over regionale samenwerking en keuze voor het bevoegde orgaan; Complexiteit van de materie Pagina 5 van 6

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Samenwerking op gebied van basismobiliteit

Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Samenwerking op gebied van basismobiliteit Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp Samenwerking op gebied van basismobiliteit Besluit om: 1. De Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen.

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen. Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering Onderwerp Basismobiliteit Datum 30-04-2015 Portefeuille P. Blokhuis/ J.G. Kruithof Aan de gemeenteraad Voorstel (concept-besluit) 1. De

Nadere informatie

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer E.J.A. Groen in 't Wout Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538778 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 Inhoud 1. Voorstellen: Andreas Noordam 2. Huidige stand van zaken 3. Private / Publieke entiteit 4. Vormen Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 5. Meer specifiek:

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD Brummen, 19 mei De Kadernota 'OP WEG, Basismobiliteit: regionale visie en kaders ' vast te stellen

AAN DE GEMEENTERAAD Brummen, 19 mei De Kadernota 'OP WEG, Basismobiliteit: regionale visie en kaders ' vast te stellen RaadsVoorstel Reg.nr. : RV15.0035 Portefeuille(s) : Verkeer en vervoer Programma : Ruimtelijk Beheer Onderwerp : Basismobiliteit AAN DE GEMEENTERAAD Brummen, 19 mei 2015 Wij stellen voor te besluiten om:

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon startnotitie: Mobiliteit

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon startnotitie: Mobiliteit Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 Startnotitie: Mobiliteit INHOUD 1. Doelstelling... 2 2. Mobiliteit: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 6 juli 2015 Leefomgeving/R.J.A.M. Bouw/0578-699494/r.bouw@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 16 juni 2015 Pierik-van der Snel Programma Samenleving

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Rivierenland

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Rivierenland 1. Partijen en overwegingen De ondergetekenden: Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Rivierenland De provincie Gelderland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde mevrouw C.G. Bieze die

Nadere informatie

Bijlage B: Verdelingssystematiek kosten basismobiliteit vanaf

Bijlage B: Verdelingssystematiek kosten basismobiliteit vanaf Bijlage B: Verdelingssystematiek kosten basismobiliteit vanaf 1-1-2017 Achtergrond Vanaf 1 januari 2017 zal er een nieuw regionaal vervoersysteem operationeel zijn. Met het vaststellen van de kadernota

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA. Uitgangspunten voor de regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit. voor het maatwerkvervoer vanaf 2017

CONCEPT-KADERNOTA. Uitgangspunten voor de regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit. voor het maatwerkvervoer vanaf 2017 CONCEPT-KADERNOTA Uitgangspunten voor de regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit voor het maatwerkvervoer vanaf 2017 Van de gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel,

Nadere informatie

Arnhem ţ â. iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii 0 3 FEB 2016 GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN INĴ februari 2016

Arnhem ţ â. iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii 0 3 FEB 2016 GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN INĴ februari 2016 INĴ 6.00603 iiiiiiiiigiiitigiiiiiiiiiiiiii G E M E E N T E Arnhem ţ â Aan de Colleges van de gemeenten van het voormalig stadsregiogebied Arnhem - Nijmegen incl. Druten GEMEENTE BEUNİNGEN INGEKOMEN 0 3

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Vervolgscenario regionaal breedbandproject

INFORMATIENOTITIE. College van Burgemeester en Wethouders. Vervolgscenario regionaal breedbandproject INFORMATIENOTITIE AAN VAN ONDERWERP De leden van de Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Vervolgscenario regionaal breedbandproject DATUM 28 maart 2019 BIJLAGE - REGISTRATIENUMMER GEM -

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Beste collega s, Met vriendelijke groet, Gerard Vrenken Raadsgriffier Tilburg. Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg * Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Beste collega s, Met vriendelijke groet, Gerard Vrenken Raadsgriffier Tilburg. Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg * Postbus 90155, 5000 LH Tilburg Van: "Vrenken, Gerard" Aan: "Kirsten ten Cate" , "Westeinde, Berry van t" , "Elly de Graaf" , "gj.d.ruiter@hilvarenbeek.nl"

Nadere informatie

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer INFORMATIENOTA M14 Zaaknummer: Z-15-23871 Documentnummer: VB/Raad/15/00089 Onderwerp: Ophef stadsregiotaxi en doorstart samen met doelgroepenvervoer Vergadering B&W: 26 mei 2015 Raadsvergadering: 25 juni

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Afwegingskader bestuurlijke samenwerking

Afwegingskader bestuurlijke samenwerking Afwegingskader bestuurlijke samenwerking Kadernota Basismobiliteit 2015-2019 Hattem Deventer Zutphen Voorst Epe Heerde Brummen Apeldoorn Lochem 30 april 2015 Inhoudsopgave 01 Inleiding...3 02 Kaders voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek 1. Partijen en overwegingen De ondergetekenden: Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Stedendriehoek De provincie Gelderland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde mevrouw C.G. Bieze die

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland Procesafspraken tussen de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland over de realisatie van Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk Ondergetekenden,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 18 juli 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Nieuwkoop J.W.M. Pietersen Alphen aan

Nadere informatie

Zaaknummer Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek

Zaaknummer Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek Raadsvoorstel Zaaknummer 564849 Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek Aan de raad, 1. Beslispunten De Raad van Gooise

Nadere informatie

Rivierenland Contractgestuurde Dienstverlening. Inlichtingen Doorkiesnr. adres Bereikbaar

Rivierenland Contractgestuurde Dienstverlening. Inlichtingen Doorkiesnr.  adres Bereikbaar Rivierenland Contractgestuurde Dienstverlening 2i Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten van Regio Rivierenland t.a.v. de secretaris Aan de raden van de gemeenten van Regio Rivierenland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Achterhoek. Basismobiliteit. Gelderland

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Achterhoek. Basismobiliteit. Gelderland Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 regio Achterhoek Basismobiliteit Gelderland Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit regio Achterhoek 1. Partijen en overwegingen De ondergetekenden:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 24 juni 2015 Agendapunt : 6e Van : Stuurgroep afsplitsing Avri Onderwerp : Integrale besluitvorming afsplitsing Avri Voorstellen 1. In te stemmen met voorliggende gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 mei 2013 nummer: 2013_BW_00286 Onderwerp Bestuursopdracht samenwerking belastingen - vormend Beknopte samenvatting Instemmen

Nadere informatie

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente

Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Voortgang beleidskader 'Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

De centrumgemeente voert overleg met de gastgemeenten over de voortgang en te nemen besluiten. We sluiten daarbij aan bij bestaande overleggen.

De centrumgemeente voert overleg met de gastgemeenten over de voortgang en te nemen besluiten. We sluiten daarbij aan bij bestaande overleggen. Bijlage a bij regeling centrumgemeente: voorstel voor de overlegstructuur De centrumgemeente voert overleg met de gastgemeenten over de voortgang en te nemen besluiten. We sluiten daarbij aan bij bestaande

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie Voorstel aan de raad Nummer: 131023210 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: I.C. From Afdeling: BLD Ruimtelijk Economisch Beleid Telefoon: 0320-278892 E-mail: ic.from@lelystad.nl Wethouder

Nadere informatie

Verkenning regionale beheerorganisatie basismobiliteit

Verkenning regionale beheerorganisatie basismobiliteit www.pwc.nl Verkenning regionale beheerorganisatie basismobiliteit 10 april 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 6 1.1. Achtergrond en aanleiding 6 1.2. Doelstelling en reikwijdte 6

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 9 februari Gemeenteraad. Kerkdriel, 7 december 2005

Raadsvoorstel. 9 februari Gemeenteraad. Kerkdriel, 7 december 2005 Gemeenteraad 9 februari 2006 12 Kerkdriel, 7 december 2005 Onderwerp Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Regiotaxi) Beslispunten 1. In te stemmen met deelname per 1 januari 2007 aan de Regiotaxi Rivierenland;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Uitgangspunten transitiearrangementen jeugd. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Uitgangspunten transitiearrangementen jeugd. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 07-11-2013 13-089 Onderwerp Uitgangspunten transitiearrangementen jeugd Aan de raad, Onderwerp Uitgangspunten transitiearrangementen jeugd 1. De uitgangspunten voor

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Provincie Gelderland

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Provincie Gelderland Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Provincie Gelderland Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens, B. Frings Samenvatting Middels dit voorstel besluiten

Nadere informatie

Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland

Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland - 1 - Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, gelet op artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

advies: In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten aanbesteding vervoer (CVV-deel) Basismobiliteit voor de Europese aanbesteding. Burg.

advies: In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten aanbesteding vervoer (CVV-deel) Basismobiliteit voor de Europese aanbesteding. Burg. z B&W-nota zaaknummer zaaktitel blad programma werkdoel onderwerp :115004 : INK-PRODD Mens en omgeving Europese aanbesteding vervoer CW deel Basismobiliteit : 1 / 5 datum nota : 02-05-2016 : 8: Basismobiliteit

Nadere informatie

BABVI/U201200460 Lbr. 12/034

BABVI/U201200460 Lbr. 12/034 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Verlenging reactietermijn ledenraadpleging aanbesteding Burgerzakenmodules uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200460

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid;

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid; 2.1.10 Raadsinformatiebrief fusie Westrom Risse 1 Dossier 1070 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1070 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

Startnotitie: Kennisnetwerk Leefbaarheid Rivierenland

Startnotitie: Kennisnetwerk Leefbaarheid Rivierenland Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling... 2 2. wat is de huidige situatie?... 2 3. Waarom nu actie?... 2 4. naar een

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: Niet van toepassing

Registratienummer collegebesluit: Niet van toepassing Gemeente Nieuwkoop Griffie Raadsvoorstel Portefeuillehouder: Opgesteld door: Edzard van Holthe, griffier Besluitvormende vergadering: 26 november 2015 Registratienummer collegebesluit: Raadsnummer: 2015-122

Nadere informatie

Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein.

Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. Algemeen. Gemeenschappelijke regeling zonder meer. Onder een gemeenschappelijke regeling wordt verstaan: een meerzijdige

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

OV Visie Holland Rijnland Midden-Holland

OV Visie Holland Rijnland Midden-Holland OV Visie Holland Rijnland Midden-Holland - Voor de OV Visie - Voor de OV-Concessie Zuid-Holland Noord Fred van der Blij 14 februari 2018 OV Visie is gezamenlijk proces Vanuit 19 gemeenten afspraak om OV

Nadere informatie

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio BESLUITEN

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZE A1. in te stemmen met de totstandkoming van een Collectief Vraagafhankelijk

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Arnhem-Nijmegen

Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Regio Arnhem-Nijmegen Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 Regio Arnhem-Nijmegen Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit 2017-2019 Regio Arnhem-Nijmegen 1. Partijen en overwegingen De ondergetekenden: a. De

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0994 B.18.0994 Landgraaf, 12 juni 2018 ONDERWERP: Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Landgraaf 2019 tot en met 2023

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Raadsvoorstel Datum : 26-10-2017 Kenmerk Portefeuillehouder Nee Onderwerp : Z66702/Raad-00295 : P.H.M. Seesing : Breedband Buitengebied Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Inwoners

Nadere informatie

Aanvullende notitie. Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015.

Aanvullende notitie. Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015. Aanvullende notitie Aanvulling op nota van Uitgangspunten regionale aanbesteding van het doelgroepenvervoer 12 juni 2015 Inleiding De gemeenten uit de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen, aangevuld met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS COMMISSIE ENECO GROEP N.V.

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS COMMISSIE ENECO GROEP N.V. NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS COMMISSIE ENECO GROEP N.V. 1e editie, 2017 Doel Het doel van deze nieuwsbrief is om alle aandeelhouders van Eneco Groep goed te informeren over het verloop van het proces ten

Nadere informatie

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW

Mem o G e h e i m. Datum 16 mei 2012. Aan De leden van de gemeenteraad. Van College/wethouder Van Leeuwen. Onderwerp GGD ZHW Directie Inwoners Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Mem o G e h e i m Aan De leden van de gemeenteraad Datum 16 mei 2012 Van College/wethouder Van Leeuwen Onderwerp GGD ZHW Inleiding De afgelopen maanden is

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni Overzichtnr.: 05

INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni Overzichtnr.: 05 INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni 2015 Overzichtnr.: 05 Doel: het via Internet (gemeentelijke website) geven van informatie over het feitelijke verloop van

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad Onderwerp: Verzelfstandiging regio Noord-Veluwe beschermd wonen - maatschappelijke opvang NIET INVULLEN Registratienummer: Paraaf secretaris: 17h0005248 / h170019575 Algemeen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Governance FUMO Samen aan het stuur

Governance FUMO Samen aan het stuur Governance FUMO Samen aan het stuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de FUMO pm Inhoud 1 Governance op hoofdlijnen... 3 1.1 Governance FUMO... 3 1.2 Doel... 3 2 De governance toegelicht... 4 2.1

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp OV-taxi 2011 Oplegvel Collegebesluit GEHEIMHOUDING / VERTROUWELIJK Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Nijland Telefoon: 511 3216 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO-voorzieningen Reg.nr.:

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Plan van aanpak OV-visie Holland Rijnland Midden Holland en wijze van uitvoering 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 7 januari 2014 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595 447776 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Regionaal projectplan Basismobiliteit 2015

Regionaal projectplan Basismobiliteit 2015 Regionaal projectplan Basismobiliteit 2015 Datum: 10 april 2015 Opdrachtgever: Portefeuillehoudersoverleg Basismobiliteit Stedendriehoek Opdrachtgever Bestuurlijk: Jos Penninx Opdrachtgever ambtelijk:

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Datum: Steller: J.Hoekstra. Afd: SOC Aantal bijlagen 1. Afd.hoofd:

Datum: Steller: J.Hoekstra. Afd: SOC Aantal bijlagen 1. Afd.hoofd: 'N gemeente \ Barneveld Nr. 635275 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Mandatering regionale Stuurgroep Basismobiliteit en Nota van Uitgangspunten Basismobiliteit Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

BASISMOBILITEIT OP DE NOORD VELUWE

BASISMOBILITEIT OP DE NOORD VELUWE UITGANGSPUNTENNOTITIE BASISMOBILITEIT OP DE NOORD VELUWE PUTTEN ERMELO HARDERWIJK NUNSPEET OLDEBROEK ELBURG 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1. Huidige situatie... 3 1.2. Nieuwe situatie... 3 2. Doelen

Nadere informatie

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand Raadsvoorstel: 2015-1402 Onderwerp: Derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Datum: 3 november 2015 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 10 november

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0391 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Intentieverklaring Gebiedsafspraak / Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Het

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PURHEREHO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1d 11flflO Datum: 23 januari 2014 Behandeld door: G. van der Meer-Trompetter Afdeling / Team: VTH / VTS Onderwerp: toestemming aansluiting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 13 december 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER Doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 13 december 2017 ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER Doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER 2017 Doorontwikkeling regionale samenwerking Achterhoek Te besluiten om: 1. In te stemmen met voorgestelde doorontwikkeling van de regionale samenwerking

Nadere informatie

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding

Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding. Basismobiliteit Achterhoek: Inleiding Programma: Inleiding Peter Drenth Basismobiliteit door Ivo Visser (Projectleider Basismobiliteit) Keuze s en inhoudelijke discussie Basismobiliteit : De mogelijkheid voor inwoners om zich tegen een redelijk

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Projectopdracht en planaanpak doelgroepenvervoer Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 24 november 2014

Nadere informatie

Nota van toelichting. Nummer.: 14Tl002 Kerkrade, 29 februari 2014

Nota van toelichting. Nummer.: 14Tl002 Kerkrade, 29 februari 2014 Nota van toelichting Nummer.: 14Tl002 Kerkrade, 29 februari 2014 Behorend bij ontwerpbesluit nummer 14Rb002 Onderwerp Toetreding tot gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake Parkstad IT

Nadere informatie

GR bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe. LTA ja: Maand 12 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

GR bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe. LTA ja: Maand 12 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp GR bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen Drenthe Registratienr. 6641828 Steller/telnr. Fenna Moene / 62 73 Bijlagen 3 Classificatie Portefeuillehouder Langetermijn

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie