Cultuursensitieve zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuursensitieve zorg"

Transcriptie

1 Kennisupdate juni 2019 Cultuursensitieve zorg Onze samenleving wordt steeds diverser. Dat heeft gevolgen voor de zorg. Cliënten van nu en toekomstige cliënten met uiteenlopende culturele achtergronden hebben zorg nodig die bij hun behoeften aansluit. Dat is voor hen niet anders dan voor ieder ander. Wel kunnen taal, normen en waarden en verwachtingen van gezondheidszorg anders zijn. Daarnaast zien we in de zorg ook steeds meer zorgverleners met diverse achtergronden. Wat hebben zij nodig en verwachten zij van collega s en van de organisatie? Om passende zorg te bieden waar iedereen zich goed bij voelt, is het belangrijk dat zorgorganisaties rekening houden met deze culturele verschillen. Het project Kleurrijke zorg onderzoekt hoe de langdurende zorg momenteel al op dit thema inspeelt en hoe dit kan verbeteren. Bij een eerste verkenning kwam een schat aan waardevolle kennis en informatie aan het licht die in deze kennisupdate is samengebracht. 1

2 Cultuursensitieve zorg Voorwoord Cultuursensitieve zorg wordt steeds belangrijker omdat er een toename is van ouderen met een andere culturele achtergrond. In de dagelijkse praktijk van de zorg is hier echter nog onvoldoende aandacht voor. Een groeiend thema in de dagelijkse praktijk Net zoals ieder ander, verwachten cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond persoonsgerichte zorg en zorg die is toegepast op de eigen geschiedenis en behoeften. Zorg op maat dus. Toch blijkt dit niet altijd zo vanzelfsprekend in de langdurende zorg, omdat bij een andere culturele achtergrond soms andere normen en waarden van toepassing zijn. Vaak spreken deze cliënten een andere taal en hebben zij andere verwachtingen over goede zorg. Dit geldt niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun naasten. Cultuursensitieve zorg betekent rekening houden met datgene wat nodig is voor deze doelgroep en de barrières die zij ervaren. In deze kennisupdate geven we een eerste overzicht van relevante kennis voor (beleids)medewerkers, HR-medewerkers, bestuurders en managers in de ouderenzorg. Dit om het belang van cultuursensitieve zorg onder de aandacht te brengen en wat hiervoor nodig is. Voor deze kennisupdate hebben we daarom dan ook een gerichte verkenning uitgevoerd van de recente literatuur. Daarnaast hebben we experts gesproken en informatie van verschillende organisaties opgezocht. Leeswijzer In deze kennisupdate: staan we stil bij verschillende termen die te maken hebben met cultuursensitieve zorg lichten we aan de hand van recente literatuur toe waarom dit thema zo van belang is voor de langdurende zorg. geven we aan wat opvalt uit het bestuderen van de huidige stand van zaken geven we tips voor organisaties die cultuursensitief willen gaan werken of de huidige werkwijze willen verbeteren. 2

3 Cultuursensitieve zorg 1. Waar hebben we het over? Het thema cultuursensitieve zorg ligt gevoelig. Op de werkvloer en in de omgang met cliënten is het soms lastig om de kenmerken van elkaars culturele achtergrond goed te begrijpen. Aan de ene kant wordt verwacht dat iemand met een niet-westerse cultuur zich aan moet passen aan de Nederlandse normen en waarden. Aan de andere kant verlangt de persoon met een niet-westerse cultuur ernaar om zichzelf te kunnen uiten en geaccepteerd te worden. We weten dat cultuur wel degelijk invloed heeft op wie je bent en wat je nodig hebt, ook of juist in de langdurende zorg. Negeren is geen optie. Respectvol omgaan met elkaar is van belang. Daar horen ook de juiste begrippen bij. Vandaar dat we hier eerst stilstaan bij de terminologie. Wat bedoelen we precies met cultuurspecifieke zorg en cultuursensitiviteit? Waarom gebruiken we niet de term diversiteit? Diversiteit Superdiversiteit Cultuursensitiviteit Diversiteit gaat over waarin mensen van elkaar kunnen verschillen. Movisie werkt al jaren aan dit thema en omschrijft acht diversiteitsfactoren. Het gaat dan om: sekse en gender religie en levensbeschouwing etniciteit seksuele oriëntatie levensfase beperking armoede (arbeids)participatie Superdiversiteit is een term die ook regelmatig opduikt in de recente literatuur. Kremer (2017) geeft hier een beschrijving van op grond van de bestudeerde literatuur. Volgens de opvatting van superdiversiteit is de meerderheid binnenkort een diverse groep van minderheden. Dan bestaat er dus geen meerderheidsnorm meer. Daardoor is assimilatie in de meerderheid niet meer de enige vorm van integratie. Omdat superdiversiteit migratie niet meteen in problematische termen ziet, biedt de term aan beleidsmakers en professionals vaak een opluchtend perspectief. Cultuursensitiviteit is het bewustzijn dat de eigen normen en waarden niet voor iedereen gelden, zo stelt Hemstede (2013) in een artikel van de Markant. Iemand die cultuursensitief is kan anders tegen een onbekende situatie aankijken zonder hier direct een negatief oordeel over te hebben. Cultuursensitief werken is essentieel, ook in de zorg. Collega s of cliënten met een andere culturele achtergrond dan de veelal witte middenklasse kunnen namelijk weinig aansluiting voelen bij de gebruikelijke omgangsvormen en de manier van ondersteunen. 3

4 Wat verstaan we onder cultuur? Wat kunnen we met dit begrip in de zorg? Van het begrip cultuur zijn verschillende definities bekend. Zo onderscheidt Hofstede in het tijdschrift Justitiële verkenningen (themanummer 2002), cultuur in de engere zin en in de antropologische zin. De eerste is een beschaving met haar uitingsvormen, zoals kunst en literatuur. De tweede omvat alle sociaal overgedragen vormen van menselijk denken, voelen en handelen. Dit onderscheidt de ene groep mensen van de andere. Blom (2016) geeft een heldere omschrijving van cultuur als de mentale software van mensen in hun maatschappelijke omgeving. In de zorg is het van belang om cultuurbewust te zijn, te weten welke culturele normen en waarden we zelf gebruiken en van waaruit we anderen waarnemen. Daar zijn kennis, een open houding en het vermogen om te reflecteren op het eigen referentiekader voor nodig. Als dit niet gebeurt, kunnen er misverstanden ontstaan, zoals omgeschreven in de handleiding Cultuursensitiviteit op de werkvloer? (O&O fonds GGZ; Kaya concepts: 2013). Overigens zijn culturen altijd in ontwikkeling. Mensen met verschillende culturele achtergronden kunnen aan die culturen wel of geen belang hechten, er wel of geen gewoonten aan ontlenen. Ook kan men hier in de loop der tijd ook anders over gaan denken. (Pharos, Kaveh Bouteh, Je kunt niet niet communiceren). Als je in het contact met een collega of cliënt uit een andere cultuur uitsluitend van jezelf uitgaat om die ander te begrijpen, ontstaan er misverstanden. Het is menselijk om ervan uit te gaan dat anderen net zoals jij denken en aan dezelfde opvattingen waarde hechten, omdat je je niet altijd bewust bent van je eigen culturele achtergrond en culturele verschillen. Er bestaat dan de kans dat er langs elkaar heen wordt gepraat. 4

5 Om misverstanden te voorkomen helpt het als zorgmedewerkers meer 2 Mijn manier van denken en doen en die van hen rekening houden met de verschillen tussen zichzelf en de ander. Dit leidt tot een meer open houding en het stellen van vragen in plaats van invullen. Op deze manier kunnen drie fasen van fase zijn mensen zich bewust van hun eigen manier van handelen en die van anderen en spelen ze hier afhankelijk van de situatie op in. Ze zijn zich bewust van barrières en zijn ook bereid om culturele diversiteit als een verrijking te zien die de weg opent naar nieuwe oplossingen. cultuurbewustzijn bereikt worden: 1 Mijn manier van denken en doen is zaligmakend 3 Onze gezamenlijke manier van denken en doen In deze fase negeren mensen culturele verschillen of zien deze als een probleem. Ze weten wel iets van de waarden en gedragingen van anderen, maar vinden toch dat hun eigen manier van denken en doen beter is. In deze In deze fase proberen mensen met verschillende culturele achtergronden samen iets te realiseren. Ze voeren een voortdurende dialoog, staan open voor elkaar en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe normen en regels om samen te leven. Voor zorgmedewerkers houdt dit in dat ze zich moeten afvragen of er binnen het team open wordt gecommuniceerd over verschillende culturele normen en waarden. 5

6 Cultureel competente zorgverlening Tot slot behandelen we kort de term cultureel competente zorgverlening, omdat er ook veel gesproken wordt over competenties die nodig zijn om cultuursensitief te kunnen werken. Het lijkt op en heeft veel samenhang met intercultureel vakmanschap. De Professor of Transcultural Health and Nursing: Pappadopoulos spreekt van cultureel competente hulpverlening. De definitie hierbij is dat zorgverleners de kwaliteit bezitten om effectieve en compassievolle zorg te verlenen, met inachtneming van de culturele gewoontes, gedragingen en behoeftes van mensen. Zij beschrijft vervolgens in een aantal stappen hoe zorgmedewerkers cultureel competent kunnen worden, namelijk door: 1. De eigen waarden en normen en overtuigingen te onderzoeken. 2. Naast kennis ook echt contact te hebben met mensen die een andere culturele achtergrond hebben dan de eigen achtergrond. 3. De cliënt als echte partner in zorg te beschouwen. Pas dan is persoonsgerichte en cultuursensitieve zorg mogelijk. 4. Het herkennen en bestrijden van vooroordelen, racisme en andere vormen van discriminatie. Hier benoemt zij een belangrijk voordeel van culturele competenties. Zorgmedewerkers die cultureel competent zijn, integreren eerder verworven inzichten, kennis en sensitiviteit en passen ze toe. Ze werken aan verbetering van specifieke praktische vaardigheden, zoals het kunnen inventariseren van wensen en behoeften en diagnosticeren. Cultuursensitiviteit De termen intercultureel vakmanschap en cultuur competente hulpverlening zijn nuanceringen in de soms lastige terminologie. In deze kennisupdate komen we tot slot bij de term cultuursensitiviteit. Hieronder verstaan we het vermogen om culturele verschillen waar te nemen. Een open houding en gedrag zijn een voorwaarde voor zowel cultuurbewustzijn als voor cultuursensitiviteit. Een medewerker die cultuursensitief is, begrijpt en waardeert dat mensen in verschillende culturen leven en maakt dat zichtbaar in zijn of haar houding. Het is de basis voor de competenties en het vakmanschap. Cultuursensitiviteit is naar onze mening de meest neutrale en duidelijke term. Het ministerie van VWS gebruikt momenteel ook deze term. Wij kiezen er daarom voor om de term cultuursensitief werken te gebruiken.? Doe de test! Laat zorgmedewerkers eens een test doen op: zodat zij te weten komen wat hun verborgen voorkeur is ten opzichte van huidskleur of afkomst. Of doe de test zelf. Onderhuids.nl is een confrontatie met onze ideeën over de ander. Ideeën die soms zichtbaar worden en soms onder de oppervlakte blijven. Waarvan we soms tot onze schrik ontdekken dat ze er zijn, omdat ze niet stroken met ons zelfbeeld. Onderhuids.nl is een project van vele maatschappelijke organisaties en coalities, maar wordt beheerd door Critical Mass, in samenwerking met De Familie Film & TV en IJsfontein. 6

7 Cultuursensitieve zorg 2. Waarom is dat belangrijk? Door de instroom van migranten, vluchtelingen en hun kinderen wordt onze samenleving steeds meer divers. Dat constateert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in het jaarrapport integratie Twee opvallende gegevens: Het aantal mensen in Nederland met een migratie-achtergrond was 23 % op 1 januari In de toekomst neemt dit toe naar 1 op de 3 personen. In de grote steden heeft nu al meer dan de helft van de inwoners een niet-nederlandse achtergrond. Meer ouderen met niet-westerse achtergrond Een veranderende samenleving heeft natuurlijk ook impact op de zorg. Daar komt bij dat Nederland ook vergrijst. Dit betekent dat de groep ouderen met een niet-westerse culturele achtergrond ook groter wordt. De gastarbeiders van toen zijn nu oud en mogelijk zorgbehoeftig. Meer en meer komen nu ook ouderen met een niet-westerse achtergrond in de ouderenzorg terecht. Tineke Fokkema (pas gepromoveerd onderzoeker op dit gebied) geeft in haar proefschrift (2019) aan dat het aantal ouderen met een nietwesterse achtergrond de komende jaren sterk groeit Nog maar beperkt in beeld De onderzoeker Treas merkte daarnaast in 2015 op dat er beperkte aandacht is voor vergrijzing en veroudering in migrantenstudies en voor migranten in vergrijzings- en verouderingsstudies. Er zijn verschillende redenen waarom onderzoekers die migranten buiten beschouwing laten als het gaat om vergrijzings- en verouderingsvraagstukken: Migrantenouderen vormen een moeilijk bereikbare groep en voor buitenstaanders vaak ontoegankelijk Door slechte beheersing van de Nederlandse taal vergt het extra investeringen om oudere migranten mee te nemen in onderzoek. De gangbare meetinstrumenten zijn niet altijd toepasbaar voor ouderen met een andere culturele achtergrond (Fokkema, 2019) bron: cbs (2017b, 2018) 7

8 Wat weten we wel? Er is dus nog weinig aandacht voor de zorgbehoeften van migranten. Maar wat weten we wel? Nederland telde begin 2018 in totaal migranten van 55 jaar en ouder (CBS). Uit literatuur en onderzoek weten we dat diabetes, angststoornissen, beroerte, coronaire hartziekten en depressie de aandoeningen zijn die het sterkst aan de totale ziektelast (de totale hoeveelheid schade en/of ongemak als gevolg van ziekte) onder niet-westerse ouderen bijdragen (Conkova, 2018; Ikram et al, 2014). Veel onderzoek uit Nederland richt zich met name op Turkse en Marokkaanse migranten. Specifieke zorgverlening per doelgroep Meer zorgverleners met niet-westerse achtergrond Door onze verkenning hebben we ook gezien dat er Naast een groei van het aantal ouderen met een een groeiend aantal organisaties blijkt te zijn die zich niet-westerse achtergrond is er ook een toename specifiek richten op één of meerdere doelgroepen. van (toekomstige) zorgverleners afkomstig uit andere Soms gaat het om een klein verpleeghuis specifiek landen en culturen. Een helder voorbeeld is de grote voor bijvoorbeeld mensen met een Molukse/ Indische groep verpleegkundigen en verzorgenden die vanuit achtergrond of met name Marokkaanse of Turkse Suriname hier aan het werk gaan in de zorg. Wat dit ouderen. voor een barrières oplevert, is nog niet altijd duidelijk Soms ook heeft een regulier verpleeghuis een voor zorgorganisaties. Toch zijn er wel voorbeelden afdeling ingericht voor een specifieke doelgroep. Het uit de praktijk die duiden op mogelijke problemen. voordeel van dergelijke constructies is dat de visie en de inrichting van de organisatie vanaf de start gericht zijn op het cultureel sensitief werken. Een verzorgende IG werkt al 10 jaar op de afdeling psychogeriatrie van een verpleeghuis. Ze woont sinds haar 18e in Nederland, daarvoor in Suriname. Ze heeft het thuis niet makkelijk, is alleenstaande moeder, maar ze houdt stug vol. Haar kinderen doen het goed en daar doet ze het voor. Zij heeft al diverse managers voorbij zien komen en nog niet vaak is er echt met haar gesproken over wat zij nodig heeft om haar werk goed te doen. In de afgelopen jaren moet steeds meer met de computer gewerkt worden, maar die heeft zij niet thuis. Dus hoe moet zij dan de e-learning gaan volgen of weten wat er op intranet te vinden is? Voor verpleegkundigen met een Surinaamse achtergrond is het spreken en begrijpen van de taal geen barrière. Voor mensen met een andere nietwesterse culturele achtergrond kan dit probleem wel spelen. Dat maakt het volgende citaat van een bestuurder van een zorgorganisatie duidelijk. Wij hebben vorig jaar een EPD geïmplementeerd en toen een taaltoets afgenomen bij onze medewerkers. Gewoon om te kijken hoe het met de taalvaardigheid is gesteld. Wat bleek? 25 tot 30% van mijn personeel blijkt functioneel analfabeet. 8

9 Specifieke dynamiek 12 Onderzoeker Kremer (2017) pleit ervoor dat er meer Ten slotte ontstaat er soms tussen ouderen en medewerkers met een niet-westerse achtergrond een eigen dynamiek waar zorgorganisaties zich nog 10 8 divers personeel komt binnen organisaties. Dit kan helpen om de zorg beter te laten aansluiten op een diverse samenleving. Daarnaast is het cruciaal onvoldoende bewust van zijn. Denk bijvoorbeeld aan een oudere met een Marokkaanse achtergrond die, goedbedoeld, altijd weer verzorgd wordt door 6 4 omdat het meer vertrouwen wekt bij migranten. Kremer hoopt ook dat het besef komt dat het verlenen van zorg niet gemodelleerd kan zijn naar de een medewerker met dezelfde achtergrond. Terwijl dit niet per se nodig is en soms niet eens gewenst is door de oudere omdat men bijvoorbeeld op persoonlijk niveau niet klikt VVT VG AZWinfo 2015; CBSstatline, 2019 niet-bestaande, doorsnee autochtone burger. Het spreken van dezelfde taal is vaak een voordeel, maar niet altijd. Dit zou niet het enige criterium moeten zijn om iemand toe te wijzen aan een cliënt. Voor persoonsgerichte zorg is het namelijk van belang dat iedere medewerker zich verdiept in de ander, met alles wat dat met zich meebrengt. Toch is dit in de praktijk een snel gekozen en voor de hand liggende optie. Vooroordelen spelen daarbij, bewust of onbewust, een grote rol, ook of ondanks alle goede bedoelingen in de zorg. i Het percentage medewerkers met een niet-westerse achtergrond in de branche VVT en VG in de periode (AZWinfo 2015; CBSstatline, 2019). Meer informatie? Bekijk het rapport over arbeidsmigratie en verschillen: Verdere integratie op de arbeidsmarkt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (november 2018). De zorg die iedereen past, is immers geen passende zorg. Bij dat besef hebben niet alleen migranten baat, maar iedereen. Toch biedt diversiteit onder professionals niet voldoende antwoord op de veranderende samenleving. Het is ook belangrijk voor de professionele praktijk om te achterhalen welke verschillende en botsende idealen van zorg er zijn bij professionals, cliënten en naasten. 9

10 Cultuursensitieve zorg 3. Veel aandacht voor gezondheid en zorg, minder voor welbevinden Als we kijken naar bestaande wetenschappelijke en praktijkgerichte literatuur dan vallen een aantal zaken op. 1 Er is al veel inhoudelijke informatie bekend over de gezondheidsstatus en -verschillen van oudere migranten. Pharos heeft hier o.a. al veel over onderzocht en gepubliceerd. 2 Gezondheid 3 Onderzoeksthema s Thema s Doelgroepen Nederlands onderzoek is met name gericht op Turkse en Marokkaanse ouderen. De grootste groepen 55-plus migranten in Nederland zijn afkomstig uit Suriname, Turkije en Marokko. Het meeste onderzoek richt zich dan ook op deze groepen. Kleinere groepen niet-westerse migranten (bijvoorbeeld Chinezen en Ghanezen) en westerse migranten (bijvoorbeeld Europeanen) komen maar in een paar publicaties aan bod (Conkova et al, 2018). Thema s die in onderzoek veel behandeld worden zijn: zorggebruik en -kwaliteit, gezondheidsstatus en mantelzorg. Conkova et al. (2018) geven in hun artikel een overzicht van onderzoeksbevindingen over de gezondheid en het welbevinden van ouderen met een niet-nederlandse achtergrond. Uit deze literatuurstudie blijkt dat ongeveer twee derde van alle artikelen en rapporten is gewijd aan gezondheid en zorg. Eén derde van de artikelen is gericht op aspecten van welbevinden. Praktijkgeoriënteerde publicaties geven weer andere informatie die van belang is als het gaat over cultuursensitief werken. Daarbij blijken de volgende thema s van belang: multicultureel personeelsbeleid medewerkers met een niet-westerse achtergrond visie en beleid op cultuursensitieve zorg thuiszorg Uit de wetenschappelijke literatuur Uit de praktijkverkenning mantelzorg palliatieve zorg 10

11 Multicultureel personeelsbeleid Hoe kan je een plan van aanpak maken voor een succesvol multicultureel personeelsbeleid? Met deze vraag van ActiZ gingen 15 zorgorganisatie in 2010 aan de slag. De belangrijkste conclusie is dat er geen blauwdruk is voor een multicultureel personeelsbeleid. Toch noemen zij een aantal succesfactoren: Start met onderzoeken of er een organisatiebelang is en het maatschappelijk interessant is om nieuwe doelgroepen te werven. Koppel organisatiebelang aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. Zoek betrouwbare kwantitatieve informatie over instroom, uitstroom en doorstroom. Formuleer een innovatieve aanpak voor het bereiken van nieuwe doelgroepen: medewerkers en/of cliënten. Maak een plan van aanpak met concrete, haalbare doelen en gerichte activiteiten. Heb aandacht voor zowel medewerkers en cliënten als voor werkprocessen, protocollen, coaching en een ondersteunend leerklimaat. Organiseer aandacht voor relaties met migrantengroepen en stakeholders vanuit diverse groepen. Medewerkers met een niet-westerse achtergrond Er lijkt nog weinig aandacht te zijn in de publicaties naar de professionals in de zorg met een nietwesterse achtergrond. Meer en meer stromen zij binnen in de zorg. Kremer heeft het in haar artikel (2017) over verbindingsopgaven die de samenleving en dus ook de zorg kent. Eén opgave gaat specifiek over de verbinding die de zorgprofessionals in een veranderende samenleving zou moeten realiseren. Hoe werk je met elkaar aan de juiste doelen, idealen als je achtergrond, normen en waarden, geschiedenis zo verschillend zijn? Hier blijkt nog weinig over bekend te zijn. Het grote gevaar dreigt dat wederzijdse onbekendheid niet leidt tot interesse en waardering van de verschillen, maar leidt tot aanpassen van nieuwelingen aan de heersende norm. Visie en beleid op cultuursensitieve zorg In de publicatie Voor(t)gaan in verandering (Vink en Booij, 2014) blijkt uit interviews met verschillende bestuurders in en om de zorg dat vrijblijvendheid in cultuursensitief werken echt een gepasseerd station is. Cultuursensitiviteit is geen geïsoleerd onderwerp, het maakt integraal onderdeel uit van de missie, visie en het beleid in een organisatie. In het handboek Succesvolle Diversiteitsinterventies (ministerie BZK, 2010) worden vier componenten van diversiteitsbeleid benoemd: Component 1 Verhogen instroom en doorstroom van ondervertegenwoordigde groepen. Component 2 Beperken diversiteitsgerelateerde problemen. Component 3 Verhogen inclusiviteit van de organisatie als geheel. Component 4 Benutten productieve voordelen van diversiteit. Voor elk component worden voorbeeldinterventies genoemd die effectief zijn gebleken en goed toepasbaar zijn in andere organisaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn werven met ambassadeurs (Brandweerkorps Utrecht) en een expertgroep diversiteit (Politie). Er worden ook enkele innovatieve interventies beschreven die wetenschappelijk veelbelovend lijken. Een voorbeeld is multicultureel vakmanschap. Begin bij jezelf, je eigen organisatie en maak verbinding vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij de ander 11

12 Toegang tot thuiszorg Onduidelijkheid over zorgmogelijkheden Waarvoor je wel en waarvoor je niet zorg Onderzoeken en publicaties gaan vooral over de kunt vragen is vaak onduidelijk. Bijvoorbeeld toegang tot thuiszorg en de drempels die nietbij functionele beperkingen weten veel westerse ouderen (vooral Turkse en Marokkaanse migrantenouderen niet dat zorg mogelijk is. ouderen) hebben te overwinnen. Uit een in 2004 Onduidelijkheid over aanbod en rechten verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Informatie over het aanbod van zorg en welke Planbureau (SCP) blijkt dat niet-westerse ouderen rechten mensen hebben wordt vaak talig en op minder gebruik maken van thuiszorg. Als er wel een ontoegankelijke manier aangeboden, van thuiszorg gebruik wordt gemaakt dan zijn waardoor de informatie migrantenouderen niet bijna alle huisartsen, tweederde van de betrokken bereikt. thuiszorgmedewerkers en driekwart van de Onbereikbaarheid van zorg thuiszorgcliënten tevreden over die zorg (Nivel, 2005). Ook zijn er praktische drempels als gebrek aan Uit een publicatie van Pharos in 2014 blijkt dat dit betaalbare vervoersmogelijkheden, eventuele beeld onveranderd is gebleven. Verder blijkt dat er vertaaldiensten, een dekkende zorgverzekering vooral een beroep wordt gedaan op informele zorg en aan voldoende inkomen. Migrantenouderen van de familie, vaak een vrouwelijk familielid. Er missen vaak ook voldoende sociale steun en worden verschillende drempels genoemd om gebruik begeleiding. te maken van thuiszorg. Communicatieproblemen Zorgprofessionals beschikken niet altijd over de? juiste communicatieve vaardigheden. Doe de test! Het kennisplatform integratie en samenleving (KIS) doet dit jaar onderzoek naar diversiteit en inclusie op de werkvloer en de verbetermogelijkheden. Zij hebben eerder een online diversiteitsaudit ontwikkeld, die je inzicht geeft in hoe het is gesteld in je organisatie. Je kunt dit gratis testen op Veel Turkse en Marokkaanse ouderen en hun mantelzorgers hebben onvoldoende kennis over hoe en wanneer thuiszorg ingeschakeld kan worden. Vaak stellen ze thuiszorg uit totdat de mantelzorgers het niet meer aankunnen, terwijl dit met tijdige aanvraag kan worden voorkomen. Er worden daarom verschillende aanbevelingen gedaan voor de huisartsenpraktijk, mantelzorger, gemeentebestuur, aanbieders van welzijn en thuiszorgaanbieders (Pharos, 2014): Vergroot de kennis over thuiszorg bij Turkse en Marokkaanse ouderen en hun kinderen door meer mondelinge informatie te geven in de eigen taal. Dat kan door bijvoorbeeld aan te sluiten bij groepen ouderen die toch al bij elkaar komen. Bespreek bij welke beperkingen mensen recht hebben op thuiszorg en waar zij thuiszorg kunnen aanvragen. 1. Zorg dat thuiszorgaanbieders meer rekening houden met de behoeften van oudere migranten vooral op het terrein van de communicatie. Hierbij is het hebben van een open en geïnteresseerde houden belangrijk. 2. Als er zorg of ondersteuning bij een oudere migrant thuis wordt aangeboden, is het wenselijk dat zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners bij de oudere komen, en dat zij in staat zijn cultuursensitief te werken. 12

13 Niet-westerse en westerse mantelzorgers Het kenniscentrum integratie en samenleving (KIS) heeft in 2016 een factsheet uitgebracht gericht aan gemeenten. In deze factsheet worden kenmerken van niet-westerse mantelzorgers vergeleken met autochtone mantelzorgers. Niet-westerse mantelzorgers starten op een jongere leeftijd, verlenen langer mantelzorg en de mantelzorg is veel intensiever (30 om 21 uur per week). In 2015 hebben Achahchah, Noor & Verloove vanuit KIS een handreiking uitgebracht met als doel om zowel de professionele als vrijwillige ondersteuners van mantelzorgers inzicht te geven in de knelpunten die de mantelzorgers ervaren, ze handvatten te bieden om mantelzorgers van niet-westerse herkomst te bereiken en te ondersteunen. Hier worden ook enkele kenmerken genoemd: Mantelzorgers zijn niet altijd bekend met de term mantelzorger of identificeren zich hier niet mee. Zoeken vaak geen ondersteuning. Ondersteuners weten ze vaak niet of niet op de juiste manier te bereiken. Hierdoor hebben zij een: Verhoogd risico op overbelasting wat weer leidt tot minder goede kwaliteit van zorg. Dit geldt vooral voor de mensen die uit een lagere sociale klasse komen of de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Als gevolg van de zware mantelzorgtaak is er een verhoogd risico op burn-out en sociaal isolement. Dit belemmert de emancipatie en participatie van mantelzorgers. De bevinding dat niet-westerse mantelzorgers onvoldoende ondersteuning krijgen heeft verschillende oorzaken. Dit komt omdat: Zij geen hulp vragen. Dit zou namelijk betekenen dat ze gefaald hebben. Zij onbekend zijn met hoe zorg en ondersteuning is georganiseerd in Nederland. Zij geen tijd hebben om ondersteuning te vragen door overbelasting. Er sprake is van een taalbarrière. Zij beheersen niet het zorgjargon en er is sprake van een gebrek aan assertiviteit. De hulpverlening een andere definitie heeft van goede zorg. Hulpverleners te weinig oog hebben voor gebruiken, wensen en behoeften van mantelzorgers. Ze missen in veel gevallen de vaardigheden om cultuursensitief te werken. Er vaak wantrouwen tussen mantelzorger en hulpverlener bestaat. Professionals onvoldoende vaardigheden hebben om de problemen van deze mantelzorgers tijdig te herkennen en, wanneer nodig, door te verwijzen naar de gespecialiseerde zorg. Professionals te weinig kennis hebben over de culturele achtergronden van deze doelgroepen. 13

14 Palliatieve zorg In 2009 verscheen de brochure van het project Verantwoorde interculturele palliatieve zorg (Actiz, 2009). Aanleiding was het ontbreken van de koppeling tussen interculturele zorg en palliatieve zorg en het gegeven dat specifieke aandacht voor palliatieve zorg en ondersteuning van zorgverleners nodig is. Uit het project kwamen een aantal best practices naar voren die zorginstellingen kunnen inzetten bij het verbeteren van de palliatieve zorg. Denk niet in culturen, maar in individuen. Cliënten en familie, hoe divers ook, hebben universele wensen en behoeften. Koester de overeenkomsten en heb oog voor de verschillen Pharos heeft in 2018 met het project In gesprek over leven en dood de ZonMw Parel gewonnen. Het levert volgens ZonMw mooie en praktische resultaten op en is een voorbeeld voor andere projecten. Vanuit dit project is allerlei voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, een voorbeeld hiervan zijn de Lessen uit gesprekken over leven en dood. In totaal werden 14 migrantenvoorlichters getraind die samen met verschillende niet-westerse migranten voorlichting gaven over palliatieve zorg aan 400 mensen. Zes aanbevelingen voor een passende ondersteuning: 1 1. Draag zorg voor persoonsgerichte zorg. Het 2 grote verschil in meningen over onderwerpen binnen palliatieve zorg vraagt om een individuele aanpak. 2. Weet dat goede communicatie essentieel is 3 voor de kwaliteit van zorg. Er bestaat namelijk veel angst en onwetendheid over de begrippen en wat de mogelijkheden zijn. Faciliteer zorgmedewerkers er dan ook in dat zij makkelijk gebruik kunnen maken van een tolk. 3. Laat zorgmedewerkers oog hebben voor de 4 familie. Dit kunnen zij doen door te vragen hoe de patiënt en de familie hierin staan en wat hun voorkeuren zijn. 4. Het is belangrijk dat zorgmedewerkers weten 5 dat openheid over een diagnose niet altijd wordt gewaardeerd. Dit vraagt dan ook om een meer indirecte, vriendelijke, aftastende en geleidelijke manier van communicatie. 5. Laat zorgmedewerkers geen prognose geven. 6 Hoop wordt namelijk als heel waardevol gezien. 6. Zorg voor een goede overdracht naar de eerste lijn. Laat zorgmedewerkers uitleg geven waarom er een overdracht is en wat de rollen zijn. i Meer informatie? Op zijn vele levenseindeverhalen te vinden waaronder verhalen van mensen met een nietwesterse achtergrond. Hoe kan je van betekenis zijn voor mensen in de laatste levensfase? Welke ervaringen zijn er? Zijn er situaties waar van te leren valt? De verhalenbank is een project van de Coalitie van Betekenis tot het Einde waar VPTZ Nederland partner van is. Pharos heeft allerlei videomateriaal uitgebracht. Kaveh Bouteh, trainer en adviseur bij Pharos, bespreekt in 5 video s knelpunten die zorgverleners ervaren in de zorg voor mensen met een migratieachtergrond ( VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Ze verrichten onderzoek, spelen een actieve rol in landelijke projecten en ontwikkelen producten en materialen waaronder ook meerdere over culturele diversiteit ( 14

15 Cultuursensitieve zorg 4. Waar te beginnen? Cultuurbewust zijn, cultuursensitieve competenties bezitten, visie en beleid ontwikkelen; het zijn allemaal thema s waarop binnen organisaties gewerkt kan worden aan het ontwikkelen van cultuursensitiviteit. We hebben in diverse publicaties tips gevonden, maar hebben niet de pretentie dat met enkele tips cultuursensitief werken snel geregeld kan zijn. Cultuursensitief werken is eigenlijk gewoon persoonsgericht werken, verankerd in de normen en waarden van een organisatie. 1 Begin vanuit een visie 2 Denk vanuit een langere termijn perspectief 3 Werk persoonsgericht Uit gesprekken met experts en ook uit de publicatie Voor(t)gaan in verandering blijkt dat cultuursensitief zorgen niet zo maar kan ontstaan. De organisatie, dat wil zeggen het bestuur, moet vanuit een visie op zorg haar organisatie inrichten. Het bestuur moet zelf achter deze visie staan en dit vertalen naar werkbare principes in de praktijk. Dit geldt in principe voor elke organisatie, maar zeker voor organisaties die bewust cultuursensitief willen werken. Een visie alleen is een goede start, maar moet uiteraard vertaald worden naar beleid en naar de inrichting van de organisatie. Opvallend komt ook uit onze verkenning naar voren dat aandacht voor cultuursensitief werken projectmatig wordt opgezet, met dus ook tijdelijke financiering. Een enthousiaste projectleider mobiliseert verschillende activiteiten en er gebeurt van alles. Helaas blijkt na de projectperiode dat er geen langere termijn uitwerking is gemaakt, dat de financiering een probleem blijkt en dat het project ophoudt of op een heel laag pitje blijft bestaan. De projectleider vertrekt, de opgebouwde kennis verdwijnt, niemand is meer aanspreekbaar. Het is daarom belangrijk om vanaf de start na te denken over de borging en de verspreiding van de kennis die is opgebouwd. Goede zorg is zorg op maat, aansluitend bij de wensen en de behoeften van de oudere en diens naasten. Dit betekent dat zorg voor iedereen anders kan zijn en dat het individu centraal staat. Daarbij kan voor een groep ouderen die bijvoorbeeld allemaal uit Indonesië of Suriname komen het eten, muziek en tradities van belang zijn. Ook voor Nederlandse ouderen zijn projecten bekend waarbij het leven in specifieke leefstijlgroepen is uitgewerkt. Het idee is mooi en past waarschijnlijk voor een groot deel van de bedoelde doelgroep. Daarbinnen echter blijft het uitgangspunt dat ieder zijn eigen voorkeuren en behoeften kent en houdt. 15

16 4 Zoek andere invalshoeken Zorgen voor mensen met een andere achtergrond maakt de zorg interessant en voegt iets toe aan het al bestaande. Bekend is inmiddels hoe belangrijk en hoe helend muziek kan zijn in de zorg. Ook beelden van tradities, foto s van andere landen geven handvatten voor een gesprek of raken aan een gevoel van vroeger bij de ander. Hier valt nog letterlijk nog een wereld te winnen in de huidige zorg. vilans wil de komende tijd hier ook actief mee aan de slag gaan om dit te faciliteren voor zorgorganisaties. zorgmedewerker gevraagd wordt. Het gaat dan om het goed beheersen van de Nederlandse taal en daarmee kunnen voldoen aan de eisen die bijvoorbeeld gesteld worden aan het maken van zorgplannen en het bijhouden van de dossiers. Ook gaat het dan om samenwerken met anderen, het coördineren van taken binnen een team, het aanspreken van elkaar op een respectvolle manier. Ook hier geldt dat het er niet om gaat de verschillen te benadrukken, maar om overeenkomsten en sterke punten van elkaar te kunnen zien en te kunnen benutten ten behoeve van de zorg voor de cliënt. i Meer informatie? Enkele belangrijke kennisbronnen voor cultuursensitieve zorg zijn: Pharos : NOOM: Movisie: Actiz/Aedez kenniscentrum Wonen-Zorg: 5 Medewerkers zien in al hun kwaliteiten Medewerkers hebben het in de langdurende zorg niet altijd gemakkelijk. De bezetting is nog te vaak minimaal, overlegtijd is er te weinig en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling laat te wensen over. Voor medewerkers die instromen vanuit een 6 Benut goede voorbeelden die er al zijn Er is al veel ontwikkeld rondom cultuursensitief werken. Pharos biedt enorm veel inhoudelijke informatie, evenals NOOM, Movisie, koepelorganisaties als ActiZ, VGN en Aedez, In voor zorg en Vilans. Ook zijn er diverse publicaties met goede voorbeelden en contactpersonen. Zie voor de gegevens het kader over informatiebronnen. migranten Kennisplein Zorg voor beter: www. zorgvoorbeter.nl/diversiteit-in-de-zorg/ omgaan-met-diversiteit In voor zorg: informatie-aan-de-slag-met-diversiteit andere cultuur betekent dit dat zij zich deels aan moeten passen maar ook dat zij extra inhaalslagen moeten maken om dat te doen wat van iedere 16

17 Cultuursensitieve zorg 5. Hoe nu verder? Het is evident dat onze samenleving steeds diverser wordt. En dat de zorg in toenemende mate te maken heeft met interactie tussen werknemers en cliënten met verschillende culturele achtergronden. De samenleving verandert, en dat betekent dat ook de zorg moet en zal gaan veranderen. Cultuur sensitief werken is zorg bieden op maat voor elke client. Dit vereist dat een organisatie, bestuurders, managers en medewerkers zich bewust zijn van hun eigen normen en waarden, een open houding hebben en vraaggericht en persoonsgericht kunnen werken. Ook vraagt het om een werkcultuur waarin verschillende normen en waarden openlijk kunnen worden besproken. Voor thuiszorgorganisaties is het belangrijk dat zij hun aanbod op maat maken en actief onder de aandacht brengen bij mensen met een niet- Westerse achtergrond. Ook kunnen we conclusies trekken waar zorgorganisaties op moeten letten als het gaat om cultuursensitief beleid. Wanneer een zorgorganisatie bijvoorbeeld mensen in dienst heeft met verschillende culturele achtergronden, is het belangrijk dat zij goed in beeld hebben wat deze medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Daarnaast is het van belang om een multicultureel personeelsbeleid te hanteren. Samen verder kennis ontwikkelen Vilans werkt samen met Pharos, experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van cultuursensitief werken en wil graag samen met u werken aan aan het verbeteren of versterken van de cultuursensitieve zorg. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag een gesprek hierover, laat het ons dan weten. Contactpersoon Jennie Mast j.mast@vilans.nl 17

18 Cultuursensitieve zorg Bronnen CBS Statline. (2019b, 4 april). Werknemers met een baan in de zorg en welzijn; persoonskenmerken. Geraadpleegd op 12 april 2019, van dataset/24025ned/table?ts= Conkova, N., Lindenberg, J. (2018). Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, jaargang 49, Achahchah, J., Noor, S., & Verloove, J. (2015). Zorg voor de mantelzorger. Geraadpleegd van default/files/bestanden/publicaties/handreiking-zorg-voormantelzorger.pdf ActiZ. (2009b). Interculturele palliatieve zorg. Vraaggericht en individueel. Geraadpleegd van streambin.aspx?requestid=c10e9eb3-82fe-403e-9b43-94e7d63b4b81 ActiZ. (2010). Multicultureel personeelsbeleid. Geraadpleegd van AZW Info. (2017). Herkomst van werknemers op basis van geboorteland van werknemers en hun ouders. Geraadpleegd op 12 april 2019, van jive/jive?presel_code=pk_all2 Blom, H., & Prud'homme van Reine, P. (2016). Effectief samenwerken in interculturele teams. Bussum, Nederland: Uitgeverij Coutinho. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2017a). Statline: Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf LNL&PA=37556&D1=56,130131&D2=1,11,21,31,41,51,61-75&HDR=G1&STB=T&VW=T. Geraadpleegd op: 13 februari Centraal Bureau voor de Statistiek. (2017b). Statline: Prognose bevolking; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, nl/statweb/publication/?dm=slnl&pa=83784ned&d1= 0&D2=0&D3= &D4=1&D5=12,l&D6=22&HDR=T,G3,G 1,G4&STB=G5,G2&VW=T. Geraadpleegd op: 6 februari Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018). Jaarrapport Integratie Geraadpleegd van media/_pdf/2018/47/jaarrapport-integratie-2018_web.pdf Fokkema, T. (2019). Migranten van het eerste uur: een verloren generatie op leeftijd?. Rotterdam: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Graaff, F.M. de, Hasselt, T.J. van, Francke, A.L. Thuiszorg voor terminale Turkse en Marokkaanse patiënten: ervaringen en opvattingen van naasten en professionals. Utrecht: NIVEL, Hemstede, M. (2013). Cultuursensitief werken is creatief omgaan met de situatie. Markant artikel. Geraadpleegd van Hofstede, G. (2002). Culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving. Justitiële Verkenningen, 28(5), Geraadpleegd van onderzoeksdatabase/jv culturele-diversiteit.aspx 18

19 Ikram, U. Z., Kunst, A.E., Lamkaddem, M., Stronks, K. (2014). The disease burden across different ethnic groups in Amsterdam, the Netherlands, European Journal of Public Health, 24(4): Kaya, F. (2013). Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Geraadpleegd van oofggz.nl/wp-content/uploads/2017/09/handreiking_ Cultuursensitiviteit.pdf Kennisplatform Integratie & Samenleving. (2016). Factsheet: Mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen. Geraadpleegd van movisie.nl/sites/default/files/editor_uploads/productenraadplegen/publicaties/mantelzorg/factsheet-gemeentenmantelzorgers-migratieachtergrond.pdf Kremer, M. (2017). Een verbindende verzorgingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit. Amsterdam: Beleid en Management. Ministerie van Binnenlandse Zaken. (2010). Handboek Succesvolle Diversiteitsinterventies. Geraadpleegd van nl/files/field/bijlage/handboek_succesvolle_ diversiteitsinterventies1.pdf Ministerie van Binnenlandse Zaken. (2018). Verdere integratie op de arbeidsmarkt. Een analyse van wetenschappelijke inzichten over de arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Geraadpleegd van rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/11/16/rapportverdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt-via/116850_ Rapport_Integratie_WEB.pdf Pharos. (2014). Wie zorgt voor oudere migranten. De rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals, gemeenten en ouderen zelf. Geraadpleegd van nl/wp-content/uploads/2018/10/wie_zorgt_voor_oudere_ migranten_boek_pharos.pdf Pharos. (2017). Lessen uit gesprekken over leven en dood. Geraadpleegd van uploads/2018/10/lessen_uit_gesprekken_over_leven_en_ dood.pdf Sociaal en Cultureel Planbureau. (2004). Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Geraadpleegd van Vilans, Trimbos-instituut, V&VN, Calibris, & ZonMw. (2014). Intercultureel vakmanschap in de zorg. Aandacht voor diversiteit. Geraadpleegd van nl/docs/pvz/onderwijs/intercultureel_vakmanschap_ nov_2013.pdf Vink, T., & Booij, J. (2014b). Voor(t)gaan in verandering. Duurzame organisaties in een dynamische, diverse samenleving. Geraadpleegd van docs/ivz/literatuur/52024%20boek%20viv%20compleet.pdf VPTZ Nederland. (2011). Interculturele palliatieve zorg. Anders dan anders? Raamwerk voor het ontwikkelen van interculturele palliatieve zorg met teams in zorgorganisaties. Geraadpleegd van nl/wp-content/uploads/2015/12/anders-dan-anderszorgorganisaties.pdf 19

20 Cultuursensitieve zorg Colofon Met het project Kleurrijke zorg levert Vilans in nauwe samenwerking met andere partijen een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de cultuursensitiviteit in de langdurende zorg. We willen met de kennis die we opdoen organisaties in de langdurende zorg stimuleren en steunen bij het verder ontwikkelen van goede zorg voor iedereen. Deze kennisupdate is een startdocument. We gaan verder met dit thema en laten hierover meer weten aan het eind van het jaar. Erik Breebaart Karlijn Nanninga Lisa Abdel Alim Jennie Mast Vilans, juni

Niet-pluis gevoel & tijdig signaleren

Niet-pluis gevoel & tijdig signaleren Niet-pluis gevoel & tijdig signaleren Bij het tijdig signaleren van dementie is laagdrempelige informatie en voorlichting over de ziekte van groot belang. Begrijpelijke publieksinformatie voor mensen met

Nadere informatie

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg.

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Koopmans, L., Damen, N., Wagner, C. De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens

Nadere informatie

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg)

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Project dichter bij de mens Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Feiten en Cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland: Jaar 55+ 65+ 2010 183.000 72.000

Nadere informatie

Checklist mantelzorgoverbelasting laaggeletterde ouderen

Checklist mantelzorgoverbelasting laaggeletterde ouderen Checklist mantelzorgoverbelasting laaggeletterde ouderen Voor wijkteams en huisartsenpraktijken Veel mantelzorgers zijn zelf ook patiënt Hogere therapietrouw kan door verbetering mantelzorgsituatie Eenvoudige

Nadere informatie

CULTUURSENSITIVITEIT IN DE KANKERZORG. Door Naziha Maher, projectcoördinator diversiteit

CULTUURSENSITIVITEIT IN DE KANKERZORG. Door Naziha Maher, projectcoördinator diversiteit CULTUURSENSITIVITEIT IN DE KANKERZORG Door Naziha Maher, projectcoördinator diversiteit 27 mei 2016 MIJN CULTUUR IS DE JOUWE NIET, MAAR DAAROM NIET MINDER WAARD!! ZORGVERLENING IS CULTUREEL GEKLEURD Model

Nadere informatie

Frisse-blik-sessie Mantelzorg

Frisse-blik-sessie Mantelzorg Vilans 12 februari 2017 Frisse-blik-sessie Mantelzorg Een stevig beleid voor informele zorg is belangrijk Mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

'Zorgen doe je samen, een presentatie met praktische tips uit Nederland

'Zorgen doe je samen, een presentatie met praktische tips uit Nederland 'Zorgen doe je samen, een presentatie met praktische tips uit Nederland Jennifer van den Broeke onderzoeker, senior projectleider/adviseur Ouderen en gezondheid Waar hebben we het over? Achtergrond inzet

Nadere informatie

Oudere migranten: psychologische bijdragen

Oudere migranten: psychologische bijdragen Oudere migranten: psychologische bijdragen Carolien Smits,, Congres Ouderenpsychologie, 2 februari 2017, Amsterdam Wat gaan we doen? 1. Presentatie over oudere migranten en psychologen 2. Uitproberen van

Nadere informatie

Vertaalde informatie over zorg en cliëntenparticipatie voor migranten. Amsterdam Edouard Buning november 2010

Vertaalde informatie over zorg en cliëntenparticipatie voor migranten. Amsterdam Edouard Buning november 2010 Vertaalde informatie over zorg en cliëntenparticipatie voor migranten Amsterdam Edouard Buning november 2010 Inhoud Opzet van het onderzoek Zorg aan migranten Taalachtergrond migranten Voorlichtingsmateriaal

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Checklist mantelzorgoverbelasting Voor wijkteams en huisartsenpraktijken

Checklist mantelzorgoverbelasting Voor wijkteams en huisartsenpraktijken Checklist mantelzorgoverbelasting Voor wijkteams en huisartsenpraktijken Eenvoudige checklist om overbelasting bespreekbaar te maken. Vind gemakkelijk de juiste worden voor een gesprek met mantelzorgers.

Nadere informatie

Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland

Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland Allochtone Nederlandse ouderen: de onverwachte oude dag in Nederland Cor Hoffer cultureel antropoloog / socioloog c.hoffer@parnassiabavogroep.nl 1 Onderwerpen: gezondheidszorg en cultuur demografische

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Diverser personeel. Mooi, en dan? Dr. Mtinkheni Gondwe

Diverser personeel. Mooi, en dan? Dr. Mtinkheni Gondwe Diverser personeel. Mooi, en dan? Dr. Mtinkheni Gondwe Strategische Beleidsadviseur Team Kennis & Innovatie 16 april 2019 Homogene samenlevingen zijn verleden tijd 2 Reacties op diversiteit Interculturaliteit

Nadere informatie

De reis van de mantelzorger. Branddoctors 2017 Vertrouwelijk Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf

De reis van de mantelzorger. Branddoctors 2017 Vertrouwelijk Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf De reis van de mantelzorger 09/03/17 1 Natuurlijk zorg ik graag voor jou Leun gerust op mij Al ga ik soms een beetje maar aan mijzelf voorbij Ik weet beter, dan wie dan ook, wat jij precies bedoelt Het

Nadere informatie

Interculturele jeugd en opvoedhulp

Interculturele jeugd en opvoedhulp Interculturele jeugd en opvoedhulp Op zoek naar vertrouwen en doeltreffendheid Presentatie TriviumLindenhof 9/2012 1 Ary Scheffer. Mignon verlangend naar haar vaderland 1836 2 Cijfertjes Bij TriviumLindenhof

Nadere informatie

Culturele interview. Introductie

Culturele interview. Introductie Culturele interview De volgende thema s worden besproken tijdens het culturele interview: 1. Biografie (persoonlijke en sociale gegevens) 2. Geschiedenis van de huidige klachten 3. Eerdere trajecten 4.

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Marjan Mensinga trainer en adviseur bij Pharos en med. antropoloog/spv/poh GGZ Jennifer van den Broeke senior projectleider en adviseur bij Pharos

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

TOOLKIT Bekend maakt Bemind

TOOLKIT Bekend maakt Bemind TOOLKIT Bekend maakt Bemind 6. Migrantenouderen in cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland Bron: (CBS-Statline, dec. 2016) Aantal AOW-gerechtigden in Nederland 3.059.000 Waarvan van migrantenafkomst

Nadere informatie

Ziektebeleving en dementie bij migranten

Ziektebeleving en dementie bij migranten Ziektebeleving en dementie bij migranten Gözde Duran coördinator ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals Agenda 1. Kennismaking 2. Waar lopen we tegenaan in de praktijk? 3. Uitleg dementie

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht Vaardig en veilig verder helpen Een diversiteit aan mensen In Veldzicht bieden we een beschermde omgeving voor het intensief behandelen van mensen met

Nadere informatie

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Zorg na de diagnose Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Disclosure belangen sprekers Potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Interculturele Competenties:

Interculturele Competenties: Interculturele Competenties: Een vak apart W. Shadid Leiden, mei 2010 Interculturele Competenties 2 Inleiding Vooral in multiculturele samenlevingen wordt de laatste tijd veel nadruk gelegd op interculturele

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek en dan.? Kennis delen, betere zorg

Ongeneeslijk ziek en dan.? Kennis delen, betere zorg Ongeneeslijk ziek en dan.? Kennis delen, betere zorg Deventer 26-03-2013 Inhoud presentatie doel van de avond wat is palliatieve zorg? Cijfers overeenkomsten en verschillen knelpunten palliatieve zorg

Nadere informatie

Cultuur-sensitieve aspecten in de zorg

Cultuur-sensitieve aspecten in de zorg Cultuur-sensitieve aspecten in de zorg Toegespitst op kankerzorg dr. Mohamed Boulaksil Cardioloog i.o. Pharos Utrecht, 18 juni 2013 Indeling Definitie van begrippen Epidemiologische verschillen migrant

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Zorg op Tijd. EIF Conferentie Nijmegen

Zorg op Tijd. EIF Conferentie Nijmegen Zorg op Tijd EIF Conferentie Nijmegen 19-11-2015 Projectpartners Project in Gouda Scholen in Gouda Onderdelen Training van professionals Overleg over de screening Bijeenkomsten met ouders Individuele

Nadere informatie

Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten

Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten Introductie Het vernieuwen van de palliatieve zorg zodat deze beter aansluit bij wensen en behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten,

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

Interculturele Communicatie & Interculturele Competentie

Interculturele Communicatie & Interculturele Competentie Interculturele Communicatie & Interculturele Competentie Kaveh Bouteh Senior trainer en adviseur bij PHAROS Adviseur interculturalisatie en diversiteitmanagement K.bouteh@pharos.nl Doelstelling: Hoe bereiken

Nadere informatie

specialist in diversiteit binnen zorg en welzijn

specialist in diversiteit binnen zorg en welzijn specialist in diversiteit binnen zorg en welzijn De Nederlandse samenleving kent inmiddels een grote culturele diversiteit. Uit onderzoeken blijkt helaas dat nieuwe groepen onvoldoende aansluiting vinden

Nadere informatie

Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg

Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg CBO en Pharos hebben de handen ineen geslagen om samen met de migranten organisaties SIGN en NOOM een

Nadere informatie

Diversiteit Opzet programma. Harry Hartmann CAOP

Diversiteit Opzet programma. Harry Hartmann CAOP Diversiteit Harry Hartmann CAOP Opzet programma Wat is diversiteit? Waarom belangrijk? Cijfers SZW Weerbarstig onderwerp Doelgroepen Wat kan de OR doen? Tools Hoe verder? Evaluatie workshop 1 Waar hebben

Nadere informatie

gunstige gelegenheid

gunstige gelegenheid gunstige gelegenheid Dit boekje, dat u inzichten en tips & tricks biedt voor inclusiviteit, wordt u aangeboden door het Platform Den Haag Inclusief. De Haagse werkgevers die zich in dit platform hebben

Nadere informatie

Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar: Culturele diversiteit in het justitiële werkveld

Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar: Culturele diversiteit in het justitiële werkveld Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar: Culturele diversiteit in het justitiële werkveld 1 Stichting Pharos Expertisecentrum gezondheidsverschillen Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen Kaveh

Nadere informatie

Vertaalde informatie over zorg en cliëntenparticipatie voor migranten - samenvatting uitkomsten- Amsterdam Edouard Buning november 2010

Vertaalde informatie over zorg en cliëntenparticipatie voor migranten - samenvatting uitkomsten- Amsterdam Edouard Buning november 2010 Vertaalde informatie over zorg en cliëntenparticipatie voor migranten - samenvatting uitkomsten- Amsterdam Edouard Buning november 2010 Inleiding Op verzoek van LOC Zeggenschap in Zorg heeft BuningAdvies

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK. Een tolk of tolkentelefoon wordt maar incidenteel gebruikt (1).

INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK. Een tolk of tolkentelefoon wordt maar incidenteel gebruikt (1). INFOKAART ALLOCHTONEN EN GEZONDHEID ZORGGEBRUIK Naast deze infokaart over allochtonen en zorggebruik zijn ook infokaarten beschikbaar over gezondheid (introductie op het thema) en over leefstijl bij allochtonen.

Nadere informatie

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor alle beroepskrachten die met Triple P werken of daar in de toekomst mee aan de slag willen gaan. Triple

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

kenniscentrum interculturele zorg

kenniscentrum interculturele zorg kenniscentrum interculturele zorg Mikado Mikado is het landelijke kenniscentrum voor interculturele zorg. Wij adviseren en helpen bij het toegankelijk maken en houden van zorg voor iedereen, ongeacht etnische

Nadere informatie

Vergrijzing en tijdelijke bedden in Drenthe

Vergrijzing en tijdelijke bedden in Drenthe Vergrijzing en tijdelijke bedden in Drenthe werksessie Doorontwikkeling coördinatie ELV, crisis- en respijtzorg 9 april 2019 datum Sterke vergrijzing in Drenthe over 7 jaar is ¼ Drenten 65+ over 20 jaar

Nadere informatie

Wie zorgt er voor de oudere migrant? NUZO-UMC Utrecht/ Hogeschool Utrecht Lectoraat Innovaties in de zorgprocessen van de Farmacie

Wie zorgt er voor de oudere migrant? NUZO-UMC Utrecht/ Hogeschool Utrecht Lectoraat Innovaties in de zorgprocessen van de Farmacie Wie zorgt er voor de oudere migrant? NUZO-UMC Utrecht/ Hogeschool Utrecht Lectoraat Innovaties in de zorgprocessen van de Farmacie Bas Steunenberg Bas.Steunenberg@hu.nl 24/11/2016 Publicatie downloadbaar

Nadere informatie

Een coalitie met een plan Toekomstprofielen Slimmer-zorgen-in-een-minuut

Een coalitie met een plan Toekomstprofielen Slimmer-zorgen-in-een-minuut Digitale vaardigheden in de zorg Een coalitie met een plan Toekomstprofielen Slimmer-zorgen-in-een-minuut Daniel.Tijink@ecp.nl AvB ICT verandert.. 1. Technologieën 2. Veranderingen in de maatschappij 3.

Nadere informatie

Kleurrijke Maatzorg: Een cultuurgevoelig onthaal? Studiedag 20 november 2013 Antwerps netwerk cultuurgevoelige

Kleurrijke Maatzorg: Een cultuurgevoelig onthaal? Studiedag 20 november 2013 Antwerps netwerk cultuurgevoelige Kleurrijke Maatzorg: Een cultuurgevoelig onthaal? Studiedag 20 november 2013 Antwerps netwerk cultuurgevoelige Kleurrijke Maatzorg: Het is een gegeven: Voorzieningen in Welzijnsorganisaties krijgen een

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

OUDEREN IN UTRECHT DIALOOGBIJEENKOMST VOOR NIEUWE GEMEENTERAADSLEDEN 23 MEI 2018

OUDEREN IN UTRECHT DIALOOGBIJEENKOMST VOOR NIEUWE GEMEENTERAADSLEDEN 23 MEI 2018 OUDEREN IN UTRECHT DIALOOGBIJEENKOMST VOOR NIEUWE GEMEENTERAADSLEDEN 23 MEI 2018 PROGRAMMA VANAVOND Algemene introductie van de aanwezige belangenbehartigers en een schets van drie belangrijke thema s

Nadere informatie

Oudere migranten en cognitieve stoornissen en dementie

Oudere migranten en cognitieve stoornissen en dementie Oudere migranten en cognitieve stoornissen en dementie Dag van de inhoud dr. J. Witlox, specialismegroep neurocognitieve stoornissen drs. Nour Alkaduhimi, specialismegroep ouderen Mijn moeder is dement

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

V&VN PALLIATIEVE ZORG JAARPLAN 2019

V&VN PALLIATIEVE ZORG JAARPLAN 2019 V&VN PALLIATIEVE ZORG JAARPLAN 2019 INLEIDING Dit V&VN Palliatieve zorg jaarplan 2019 is het resultaat van een periode van reflectie en onderzoek door het bestuur V&VN Palliatieve zorg. De aanleiding was

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Werken dialoogbijeenkomsten tegen discriminatie?

Werken dialoogbijeenkomsten tegen discriminatie? Werken dialoogbijeenkomsten tegen discriminatie? NOVEMBER 2016 DIALOOGBIJEENKOMSTEN KUNNEN VOOROORDELEN EN STEREOTYPERING VERMINDEREN De bestrijding van discriminatie staat in Nederland hoog op de agenda.

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 SEPTEMBER 2017 Coachingsvaardigheden Budgetcoaching, hoe doe je dat? Hoe stimuleert u de cliënt om weloverwogen keuzes te maken en zelf de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Familie speelt een grote rol in. het leven van onze allochtone. cliënten. Ik zie echter steeds. meer medewerkers die het

Familie speelt een grote rol in. het leven van onze allochtone. cliënten. Ik zie echter steeds. meer medewerkers die het 5 Deskundigheid 42 Familie speelt een grote rol in het leven van onze allochtone cliënten. Ik zie echter steeds meer medewerkers die het moeilijk vinden de familieleden te betrekken bij de zorgverlening.

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Cultuursensitieve zorg en kwaliteit

Cultuursensitieve zorg en kwaliteit Cultuursensitieve zorg en kwaliteit 01.01.2001 TERMINOLOGIE? Cultuursensitief Divers sensitief Diversiteit Superdiversiteit Kruispuntdenken Categoriaal versus horizontaal Etnisch culturele minderheden

Nadere informatie

Voorwoord. De ontwikkeling in beeld

Voorwoord. De ontwikkeling in beeld De keuze van Savant 2015-2016 Voorwoord De langdurige zorg in Nederland wordt hervormd om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook de visie op zorg is veranderd. Er is een verschuiving van Zorgen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2018-2020 Onze overtuiging De Stichting Willeke Alberti Foundation is opgericht door Willeke Alberti en is ontstaan vanuit het groeiend besef bij de naamgeefster, dat steeds meer ouderen en

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Superdiversiteit: wat betekent het voor school, peuter- en kindercentrum?

Superdiversiteit: wat betekent het voor school, peuter- en kindercentrum? Superdiversiteit: wat betekent het voor school, peuter- en kindercentrum? Rondom Het Jonge Kind Utrecht, 22 November 2018 Anke van Keulen, Bureau MUTANT 1 Superdiversiteit Groeiende diversiteit tussen

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

WAT ZIJN DE UITGANGSPUNTEN

WAT ZIJN DE UITGANGSPUNTEN WAT ZIJN DE UITGANGSPUNTEN Bekijk de visie en beantwoord de volgende vragen In welke mate er aandacht is voor andere partijen, burgers, vrijwilligers, mantelzorg Wat staat er vermeld over de eigen kracht

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit Partners in de geboortezorg 13 mei 2014

Cultuursensitiviteit Partners in de geboortezorg 13 mei 2014 Cultuursensitiviteit Partners in de geboortezorg 13 mei 2014 Helena Kosec Pharos h.kosec@pharos.nl 1 Inhoud Migranten definities Gezondheid epidemiologische verschillen Gezondheid verschillen in zorggebruik

Nadere informatie

Nieuws voor op het Kennisplein over Meer op Eigen Benen. Start programma Meer op Eigen Benen in Amsterdam en Den Haag

Nieuws voor op het Kennisplein over Meer op Eigen Benen. Start programma Meer op Eigen Benen in Amsterdam en Den Haag Nieuws voor op het Kennisplein over Meer op Eigen Benen Start programma Meer op Eigen Benen in Amsterdam en Den Haag In grote steden in Nederland zien we dat steeds meer jongvolwassenen met een lichte

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Training Creatief denken

Training Creatief denken Training Creatief denken Creatief denken: een oplossing voor elk probleem Creatief denken is vandaag de dag een must. De markt verandert razendsnel en als je niet innovatief bent, loop je achter de feiten

Nadere informatie

Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie. Meten is weten?

Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie. Meten is weten? Ouderen migranten en (psycho)psychiatrie Meten is weten? Dag van de inhoud dr. J. Witlox, specialismegroep neurocognitieve stoornissen drs. Nour Alkaduhimi, specialismegroep ouderen Ouderen migranten in

Nadere informatie

Broodje met. Familiezorg

Broodje met. Familiezorg Broodje met. Familiezorg UMCG, 07-02-2017 Family Nursing: van patiënt centraal naar de familie centraal Dr. M.L.A.Luttik, Senior onderzoeker Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Projectleider IWP Familiezorg,

Nadere informatie

Vormingsmodules Cultuursensitieve Zorg

Vormingsmodules Cultuursensitieve Zorg Vormingsmodules Cultuursensitieve Zorg MODULE INLEIDING Vaak gebruikte begrippen zoals cultuur, etniciteit, nationaliteit, ras worden gedefinieerd Impact van cultuur op mentaal lijden wordt besproken Migratiedynamieken

Nadere informatie

Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg!

Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg! Op weg naar een diverse en toegankelijke zorg! diversiteit π kleurrijk π bewustwording mantelzorg π netwerken π zorgaanbod kleurrijk π diversiteit π ondersteuning netwerken π mantelzorg π zorgaanbod bewustwording

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1 Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1.1 De Zorgbalans beschrijft de prestaties van de gezondheidszorg In de Zorgbalans geven we een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe doe je dat in de GGZ..communiceren met mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Hoe doe je dat in de GGZ..communiceren met mensen met lage gezondheidsvaardigheden Hoe doe je dat in de GGZ..communiceren met mensen met lage gezondheidsvaardigheden Marjan Mensinga Trainer/adviseur/Medisch antropoloog/spv/poh GGZ 15 november 2018 Disclosure belangen spreker Wat gaan

Nadere informatie

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren?

Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Medicatieveiligheid in de langdurende zorg Veilige en verantwoorde medicatiezorg leveren? Vilans helpt mee Werken met medicatie is een risicovolle aangelegenheid. Een kleine lees- of schrijffout kan grote

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 733 (2018-2019) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2018-2019 26 FEBRUARI 2019 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Brigitte GROUWELS, mevrouw Hannelore GOEMAN en mevrouw Khadija ZAMOURI

Nadere informatie

Weet jij wat je slikt? Bevorderen van juist medicatiegebruik bij laaggeletterde patiënten

Weet jij wat je slikt? Bevorderen van juist medicatiegebruik bij laaggeletterde patiënten Weet jij wat je slikt? Bevorderen van juist medicatiegebruik bij laaggeletterde patiënten 14 maart 2019 Nancy Wijers (Projectleider Zorgbelang Inclusief) Aanleiding Onjuist medicijngebruik komt nog veel

Nadere informatie

Effectieve communicatie hoe bereik je die ene doelgroep? Bereiken lage SES

Effectieve communicatie hoe bereik je die ene doelgroep? Bereiken lage SES Effectieve communicatie hoe bereik je die ene doelgroep? Bereiken lage SES www.huisarts-migrant.nl Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten,

Nadere informatie

In gesprek over digitale zorg

In gesprek over digitale zorg In gesprek over digitale zorg Ervaringen en meningen van cliënten en zorgprofessionals met digitale zorg. 2 oktober 2015 Programma Welkom Brengen en halen Wat weten we al? Wat vind jij? Nagesprek 2 cliënten

Nadere informatie

Introductie cultuursensitief werken: een kwestie van kennis én houding

Introductie cultuursensitief werken: een kwestie van kennis én houding Introductie cultuursensitief werken: een kwestie van kennis én houding Cor Hoffer cultureel antropoloog en socioloog Info: www.corhoffer.nl 1 Onderwerpen: migratie cultuursensitief werken korte oefening

Nadere informatie

Lore Vandromme 1 BASWC Katho Kortrijk

Lore Vandromme 1 BASWC Katho Kortrijk Lore Vandromme 1 BASWC Katho Kortrijk Schrijfster Lucy Kortram Paramaribo, hoofdstad van Suriname Studeerde sociologie Schrijft gedichten en toneelstukken Actief op het gebied van de bevrijding van de

Nadere informatie

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Anna de Haan, Pharos Studiedag Gezond in 21 juni 2017

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Anna de Haan, Pharos Studiedag Gezond in 21 juni 2017 Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Anna de Haan, Pharos Studiedag Gezond in 21 juni 2017 Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Impulsprogramma tot 31 mei 2018 1. Praktische ondersteuning

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel

Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel Management van Diversiteit in de Jeugdzorg Werkmodel Renée de Reuver Universiteit van Tilburg Murat Can Kompas zorg en welzijn Ab van de Wakker het PON Mate van Interculturalisatie Monocultureel Laagste

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Inclusie. Hoe creëert de gemeente Amsterdam een inclusieve organisatiecultuur? 10 oktober 2017

Inclusie. Hoe creëert de gemeente Amsterdam een inclusieve organisatiecultuur? 10 oktober 2017 Inclusie Hoe creëert de gemeente Amsterdam een inclusieve organisatiecultuur? 10 oktober 2017 Even voorstellen Mariska Bogaart Projectmanager Diversiteit en Inclusie Aanpak Amsterdam inclusieve organisatie

Nadere informatie

Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België

Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België State of the art Prof. dr. Sara Willems Lise Hanssens Onderzoeksgroep Equity in Health Care Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg 1.

Nadere informatie