Zorgverzekeringswet. Een oriënterend onderzoek naar de stand van zaken. Amsterdam, 9 juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgverzekeringswet. Een oriënterend onderzoek naar de stand van zaken. Amsterdam, 9 juni 2009"

Transcriptie

1 Zorgverzekeringswet Een oriënterend onderzoek naar de stand van zaken Amsterdam, 9 juni 2009 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen van) dit rapport buiten de organisatie van de opdrachtgever is niet toegestaan zonder vooraf verstrekte schriftelijke toestemming van Boer & Croon.

2 Aanleiding Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet is een uitvoerige discussie gevoerd over wat de effecten van een nieuw stelsel zouden zijn Inmiddels zijn er drie jaar verstreken en is het eerste stof van de invoering neergedaald Verzekeraars, zorgaanbieders en patiënten organisaties maken zich op voor de vervolgstappen, waarbij de ingezette lijnen als uitgangspunten worden gehanteerd Op dit moment loopt de discussie over de overheveling van de AWBZ en de vraag op welke wijze deze in de toekomst vorm moet krijgen. In deze discussie wordt op een aantal punten voortgebouwd op de effecten en successen van de Zorgverzekeringswet Boer & Croon en Significant hebben het nodig gevonden om onder deze discussie een feitelijke basis te leggen, opdat Strategische vervolgstappen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten organisaties geplaatst kunnen worden in een ontwikkelingscontext Bij discussies over eventuele stelselwijzigingen AWBZ geput kan worden de (feitelijke) opgedane ervaringen van de Zorgverzekeringswet 1

3 Uitvoering onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van Boer & Croon en tot stand gekomen onder toezicht van de betrokken partners van Boer & Croon en Significant Er is voor dit onderzoek geen externe opdrachtgever of belanghebbende. De kosten zijn voldaan uit eigen middelen Concept uitkomsten zijn in fase vier besproken met externe partijen in een tweetal bijeenkomsten Daarvoor zijn circa 70 personen uitgenodigd directieleden en leden van raden van bestuur van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, alsmede directieleden en vertegenwoordigers van de publieke instituties in de zorg (CVZ, NZa, IGZ, RVZ) 25 personen zijn op de uitnodiging ingegaan. De uitkomsten en conclusies zijn echter geheel de verantwoordelijkheid van de onderzoekers Het uiteindelijke resultaat dit document - wordt via de website van Boer & Croon openbaar beschikbaar gesteld 2

4 Het onderzoek bestaat uit vijf fasen Doelstellingen van de Wet Hypotheses Validatie Bespreken met de sector Conclusies en aan-bevelingen Oorspronkelijke doelen van de Wet zijn in kaart gebracht 20 hypothesen zijn geformuleerd Ruim 40 rapporten bronnen en onderzoeken bekeken Discussie, kwalificatie, toetsing, bespreking Rapport opstellen en verspreiden 3

5 Kort overzicht van fasen één, twee en drie

6 De Zorgverzekeringswet kent drie doelstellingen Verbeteren doelmatigheid Niet omschreven in de Wet of de memorie van toelichting. Maar het RIVM geeft in 2008 de volgende omschrijving: Doelmatigheid, of efficiëntie, wordt veelal omschreven als de relatie tussen ingezette middelen en opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald. Het geeft de relatie weer tussen wat de zorg kost en wat het opbrengt. Er wordt beoogd de doelen kosten en kwaliteit met elkaar te verbinden. ( = kwaliteit + kosten ) Verbeteren toegankelijkheid Ook deze is niet omschreven in de Wet of de memorie van toelichting. Het RIVM geeft ook hieraan een invulling: Toegankelijke zorg betekent dat personen, die zorg nodig hebben, op tijd en zonder grote drempels toegang hebben tot zorgverlening. Toegankelijkheid wordt in de literatuur bepaald door een aantal steeds terugkerende aspecten die de toegankelijkheid van de zorg kunnen beperken zoals wachttijden, een tekort aan personeel en keuzevrijheid. Minder centrale sturing Deze is wel omschreven: Het systeem van centrale overheidssturing moet, waar mogelijk, plaats maken voor een meer decentraal georganiseerd stelsel van gereguleerde concurrentie. Daartoe is vereist dat actoren in de zorg meer vrijheden en meer verantwoordelijkheden krijgen en dat zij onder gelijkwaardige condities hun rol kunnen vervullen. De overheid behoudt de systeemverantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. (Kamerstukken Zorgverzekeringswet 2005). 5

7 Voor de ontwikkeling van hypotheses is uitgegaan van een bekend model Overheid & Instituties Verzekeraar Patiënt Aanbieder 6

8 Meer doelmatigheid in termen van kosten zou op drie aspecten van het stelsel zichtbaar moeten zijn Overheid & Instituties Verzekeraar Beheerskosten omlaag Kostenstijging zorg gematigd Patiënt Aanbieder Lagere kosten / product Doelmatigheid (kosten) 7

9 Meer doelmatigheid in termen van kwaliteit zou op vijf punten zichtbaar moeten zijn Overheid & Instituties Verzekeraar Beheerskosten omlaag Hogere kwaliteitsbeleving Kostenstijging zorg gematigd Patiënt Aanbieder Lagere kosten / product Hogere kwaliteitsbeleving Minder klachten Kwaliteit hoger Veiligheid verbeterd Doelmatigheid (kwaliteit) Doelmatigheid (kosten) 8

10 Betere toegankelijkheid zou op vijf punten in het stelsel merkbaar moeten zijn Overheid & Instituties Verzekeraar Beheerskosten omlaag Hogere kwaliteitsbeleving Kostenstijging zorg gematigd Minder toegangsdrempels Patiënt Aanbieder Lagere kosten / product Minder onverzekerden Doelmatigheid (kwaliteit) Doelmatigheid (kosten) Hogere kwaliteitsbeleving Minder klachten Meer keuzevrijheid Toegankelijkheid Kwaliteit hoger Veiligheid verbeterd Minder wachtlijsten Minder continuïteitsrisico s 9

11 Meer decentralisatie veronderstelt op weer vijf andere punten in het stelsel veranderingen Overheid & Instituties Minder centrale sturing Verzekeraar Beheerskosten omlaag Hogere kwaliteitsbeleving Minder toegangsdrempels Meer verzekerdenmobiliteit Kostenstijging zorg gematigd Betere inkooprelatie Meer inkoopinitiatieven Patiënt Aanbieder Lagere kosten / product Minder onverzekerden Keuzebewuster Doelmatigheid (kwaliteit) Doelmatigheid (kosten) Hogere kwaliteitsbeleving Minder klachten Meer keuzevrijheid Toegankelijkheid Decentralisatie Kwaliteit hoger Veiligheid verbeterd Minder wachtlijsten Minder continuïteitsrisico s Minder personeelstekort 10

12 Deze systematiek heeft geleid tot feitelijk toetsbare hypothesen (1) Hypotheses Verbeteren doelmatigheid Ja Neutraal Nee Kosten Kwaliteit De groei van de totale zorgkosten is ten opzichte van het buitenland minimaal gelijk gebleven De kosten van de totale gezondheidszorg zijn sinds 2006 gematigd De kosten van de basisverzekering zijn sinds 2006 gematigd De prijzen voor zorgproducten in geliberaliseerde markten zijn gedaald De beheerskosten van de zorgverzekering zijn gedaald De systeemkwaliteit van de zorg is in Nederland verbeterd De inhoudelijke kwaliteit van zorg (uitkomsten) in Nederland is verbeterd De kwaliteit van de zorg in Nederland is ten opzichte van het buitenland verbeterd Het aantal kwalitatieve missers in de zorg neemt af De kwaliteitsbeleving van de zorg door patiënten is verbeterd De kwaliteitsbeleving ten aanzien van zorgverzekeraars is verbeterd 11

13 Deze systematiek heeft geleid tot feitelijk toetsbare hypothesen (2) Hypotheses Verbeteren toegankelijkheid Ja Neutraal Nee De wachtlijsten zijn afgenomen De door de verzekerde ervaren toegankelijkheid van de zorg is toegenomen Het aantal onverzekerden is afgenomen Er zijn minder continuïteitsrisico's bij zorgaanbieders Het personeelstekort in de zorg is afgenomen Hypotheses minder centrale sturing De omvang en impact van de interventies door de overheid in de zorg neemt af Het initiatief vanuit zorgverzekeraars neemt toe en de inkoop wordt impactrijker Patiënten zijn zelfsturender geworden De mobiliteit onder verzekerden neemt toe 12

14 Om de hypothesen te toetsen is uitgegaan van feitelijk en bestaand onderzoeksmateriaal In eerste instantie is gekeken naar alle openbare bronnen en onderzoeken die in de afgelopen jaren gepubliceerd zijn over de onderwerpen doelmatigheid (kosten en kwaliteit), toegankelijkheid en decentralisatie. Dit betreft in totaal meer dan 40 onderzoeken en bronnen uit binnen en buitenland De onderzoeken zijn vervolgens gekoppeld aan één of meerdere hypothesen Vervolgens is gekeken naar de bruikbaarheid van het onderzoek en de gepubliceerde gegevens. Alleen die onderzoeken en gegevens zijn meegenomen die: Iets zeggen over de hypothese, bij voorkeur in zijn geheel Betrekking hebben op de periode dat de Zorgverzekeringswet bestaat Vergelijkbaarheid biedt, bijvoorbeeld door metingen uit binnen- en buitenland, of meerjarige metingen In veel gevallen is gebruik gemaakt van meta-analyse om gegevens en data te koppelen en bruikbaar te maken Door de methodische selectie is bijna 90% van al het onderzoek afgevallen (!). Veel voorkomende redenen waren te oude data, geen vergelijkbare methoden gebruikt of geen échte relevantie met het onderzoek De uitkomsten van het onderzoek zijn dus niet gekozen door de onderzoekers, maar door een objectiverende methode uitgeselecteerd (stand van de wetenschap) 13

15 Feitelijke uitkomsten, met commentaar Thema doelmatigheid (kosten)

16 1 Nederlandse zorgkosten De groei van de gezondheidszorg zou vergeleken met het buitenland minimaal gelijk gebleven moeten zijn. Dit is redelijk vergelijkbaar op basis van de OECD. Een belangrijke andere indicator is het percentage dat de zorgkosten uitmaken van het BBP. De kosten van de Nederlandse gezondheidszorg stijgen ongeveer conform het gemiddelde van de welvarende landen, maar sneller dan het gemiddelde van West- Europese landen. Geïndexeerde zorguitgaven (1998 = 100), gecorrigeerd voor inflatie Feitelijke uitkomsten, met commentaar United Kingdom United States CAGR '03-'07 5,9% 4,4% % BBP 07 7,9% 16,0% 130 Netherlands France 3,9% 3,1% 9,8% 11,3% 110 Switzerland 3,1% 11,5% Germany 1,4% 10,6% Bron: Zorguitgaven per land: OECD Health Data Nederlandse zorguitgaven: CBS NB De OECD Health data bevatten niet de cijfers over de Nederlandse gezondheidszorg in de jaren 2005 en Deze cijfers zijn door Boer & Croon geëxtrapoleerd op basis van de groeicijfers uit de data van het CBS 15

17 2 Kostenstijgingen van de zorg De groei van de totale kosten van de gezondheidszorg blijft gelijk of zou in ieder geval moeten worden gematigd. Eén van de doelstellingen van de Zvw is het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Het CBS meet de gehele zorgkosten in Nederland. De percentuele groei van de totale zorgkosten is sinds de invoer van de Zvw ieder jaar hoger. Dit is niet te verklaren door oplopende inflatiecijfers. Totale kosten gezondheidszorg ( mln., inclusief jaarlijks groeipercentage) mln ,3% 3,5% 4,0% 5,5% 6,2% Bron: CBS (niet gecorrigeerd voor inflatie) 16

18 2 Kostenstijgingen van de zorg De groei van de totale kosten van de gezondheidszorg blijft gelijk of zou in ieder geval moeten worden gematigd. De vernieuwingen zouden ervoor moeten zorgen dat de kosten van de Zvw niet harder zouden mogen stijgen dan andere compartimenten van de zorg, zoals de welzijnszorg. Het verschil in percentuele groei van de Cure en de Care is met 2-3 procent substantieel. Groeipercentage kosten gezondheidszorg (Cure) en welzijnszorg (Care) 8% Kosten Gezondheidszorg 6,70% 6,90% 8% Kosten Welzijnszorg Cure (Gezondheidszorg) volgens CBS Ziekenhuizen Eerstelijns gezondheidszorg Arbodiensten en reïntegratie 6% 4% 3,90% 6% 4% 4,30% 4,00% 5,70% GGD Hulpmiddelen Farmacie Private initiatieven Care (Welzijnszorg) volgens CBS 2% 2% Ouderenzorg Gehandicaptenzorg 0% Bron: CBS % Kinderopvang Jeugdzorg Asielzoekerscentra en internaten Sociaal-cultureel werk 17

19 3 Kostenstijging basisverzekering De kosten van de basisverzekering zouden sinds de invoering van de basisverzekering moeten zijn omgebogen. Hierbij hebben wij niet alleen naar het totaal van de kosten gekeken, maar veeleer naar de verschillende kostensoorten, aangezien dit verschillende segmenten zijn met hun eigen kostendynamiek. De bron is het CBS, die zeer recent cijfers heeft gepubliceerd. De kosten van de curatieve zorg stegen in 2008 met 6,9%. De kosten voor medisch specialistische zorg groeien ook in 2008 harder dan de gemiddelde toename. De kosten van de GGZ stijgen na de opname in de Zvw fors, met bijna 12%. De groei bij huisartsen lijkt eruit. NB Het CBS hanteert andere definities dan Vektis. Groeipercentage omzet aanbieders in de gezondheidszorg Ziekenhuizen, specialistenpraktijken Leveranciers van geneesmiddelen Verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg Huisartsenpraktijken Tandartsenpraktijken 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Bron: CBS NB Medisch specialistische zorg beslaat ongeveer 45% van de totale schadelast, zoals gedefinieerd door CBS 18

20 3 Kostenstijging basisverzekering De kosten van de basisverzekering zouden sinds de invoering van de basisverzekering moeten zijn omgebogen. Ter verificatie van de groeicijfers van specialismen laten we ook de schadelast op basis van de cijfers van Vektis zien. Dit zijn de gegevens tot en met Het beeld komt overeen met dat van het CBS, maar de verschillen en uitschieters zijn groter. Groeicijfers in 2006 zijn moeilijk beoordeelbaar. Groeipercentage verstrekkingen zorgverzekeringswet 8% Medisch Specialistische Zorg 0% 21,0% 10% Farmacie Paramedische hulp 3% 4% 7% ,0% 8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Bron: Vektis Zorgmonitor. Totale netto schadelast is de totale schade van zorgverzekeraars voor de hoofdverzekering en aanvullende verzekeringen, exclusief betalingen van eigen risico en eigen bijdragen. NB Medisch specialistische zorg beslaat ongeveer 55% van de totale schadelast 19

21 4 Prijzen in geliberaliseerde markten De prijzen van zorgproducten in geliberaliseerde markten zouden moeten dalen, zelfs gecorrigeerd voor inflatie. Veel zorgproducten zouden in aanmerking kunnen komen voor een vergelijking. De NZa heeft hiervoor een mooie studie gedaan naar A- en B-segment prijzen. Prijzen voor zorgproducten uit het B-segment zijn niet gedaald maar wel minder hard gegroeid dan de prijzen van het A-segment. Er zijn aanwijzingen dat het volume van verrichtingen in het B-segment ten opzichte van het A-segment sterk is toegenomen. Hier zijn echter nog geen harde feiten over beschikbaar. De gegevens zijn gecorrigeerd voor inflatie. Ontwikkeling prijzen in het A-segment en B-segment 2,50% A 2,00% 1,50% 1,00% B 0,50% 0,00% Bron: NZa Monitor Ziekenhuiszorg 2008:Een analyse van de marktontwikkelingen in het B-segment 2008 Prijzen zijn gecorrigeerd voor inflatie 20

22 5 Beheerskosten zorgverzekeringen De beheerskosten van de basisverzekering zouden moeten dalen. De verandering in het systeem zou er toe leiden dat er bij de verzekeraar een minimale hoeveelheid kosten blijft hangen. In combinatie met de gematigde zorgkosten is daarmee een zo laag mogelijke premie gegarandeerd. Beheerskosten die door de zorgverzekeraars gemaakt worden ten behoeve van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen zijn na invoering van de Zvw gedaald. Het aantal zorgverzekeraars is in 2007 ten opzichte van 2006 met één afgenomen, van 33 naar 32. In 2005 waren er nog 57 zorgverzekeraars, verdeeld over particulier en ziekenfonds. In realiteit is het aantal organisaties dat zorgverzekeringen aanbiedt aanzienlijk afgenomen. Interessant punt is of lagere beheerskosten inderdaad een doel is. Totale beheerskosten naar verzekeringstype ( mln.) Particuliere verzekering Aanvullende verzekering Aanvullend ZFW Basisverzekering Ziekenfondswet Bron: Vektis Zorgmonitor, jaarboeken

23 Uit bespreking met het veld wordt duidelijk dat de zorgkosten nog niet onder controle zijn Op macro economische schaal lijkt Nederland in de pas te lopen met de rest van Europa Totale kosten / BBP zijn in lijn met Europa De stijging is in lijn met Europa Het is niet aantoonbaar dat de invoering van de Zorgverzekeringwet een positief effect heeft op de kostenstijging De totale kostenstijging in 2008 is 6,2%. Dit is een verdere toename ten opzichte van voorgaande jaren Daarbinnen is de stijging van de cure 6,9%, dus zelfs hoger dan de kosten van de care De kosten voor ziekenhuizen groeien al twee jaar met meer dan 7% De unitprijzen van het B segment zijn niet gedaald, maar verder gestegen, zelfs voor inflatie gecorrigeerd Als er sprake zou zijn van een trend, dan zou dat eerder het omgekeerde zijn. De zorgkosten stijgen relatief harder Dit wordt gezien als een logisch gevolg: De cijfers betreffen feitelijk de eerste twee jaar van de invoering van de zorgverzekeringswet Er zijn nog steeds veel veranderingen in wet en regelgeving De zorgverzekeraars zijn bezig hun rol daarin op te bouwen 22

24 Feitelijke uitkomsten, met commentaar : Thema doelmatigheid (kwaliteit)

25 6 Systeemkwaliteit De systeemkwaliteit van de zorg zou verbeterd moeten zijn in de jaren na Op verschillende manier wordt kwaliteit gemeten. Een betrouwbare maat zijn de IGZ kwaliteitsindicatoren. Het AD baseert haar ziekenhuistop 100 op deze scores. De gemiddelde AD-score voor alle ziekenhuizen is gestegen van 42,5 in 2004 naar 51,5 in De ziekenhuizen zijn er dus in geslaagd om over de gehele linie beter te scoren op kwaliteit. Hierbij dient te worden aangetekend dat algemeen bekend is dat de uitkomsten van de scores beïnvloedbaar zijn en dat er een leereffect in de uitkomsten zit. Absolute AD scores in categorieën over de afgelopen drie jaar Bron: Uitkomsten AD ziekenhuistop 100 van 2004, 2006,

26 6 Systeemkwaliteit De systeemkwaliteit van de zorg zou verbeterd moeten zijn in de jaren na Er zijn vier indicatoren die door de IGZ (en AD) consequent over meerdere jaren gemeten zijn, maar deze betreffen ook de uitkomst van de zorg. Er is sprake van verbetering op alle gemeten gegevens. Vanuit de onderzoekers wordt aangegeven dat publicatie van gegevens ook leidt tot verbetering. Percentage Decubitus & Percentage Heropnames na hartfalen Percentage patiënten met naadlekkage na cholesystectomie Percentage van oudere patiënten dat binnen 24 uur een heupoperatie ondergaat 16% 1,5% 100% 14% 12% 10% 1,0% 8% 75% 6% 0,5% 4% 2% 0% Perc Decubitus Heropname Hartfalen 0,0% Lek Galblaas 50% Perc Heupoperatie binnen 24 uur 25

27 6 Systeemkwaliteit De systeemkwaliteit van de zorg zou verbeterd moeten zijn in de jaren na Als de medicatieveiligheid verbetert neemt de systeemkwaliteit van de zorg toe. Deze gegevens zijn gemeten door het IGZ tussen 2004 en De beschikbaarheid van informatie voor zorgverleners ten aanzien van klinisch en poliklinisch voorgeschreven medicatie is tussen 2004 en 2007 over de gehele linie toegenomen. Een indicator die medicatieveiligheid direct meet, zoals het aantal medicatiefouten, is niet meerjarig vergelijkbaar beschikbaar, daarom hebben we de beschikbaarheid van informatie voor zorgverleners tav medicatie als precursor voor medicatieveiligheid gebruikt. Beschikbaarheid informatie voor zorgverleners tav klinisch voorgeschreven medicatie naar lokatie Beschikbaarheid informatie voor zorgverleners tav poliklinisch voorgeschreven medicatie naar lokatie 100% ziekenhuisapotheek 60% ziekenhuisapotheek 80% 50% 60% verpleegafdeling 40% extramuraal 40% polikliniek 30% 20% verpleegafdeling 20% extramuraal 10% polikliniek 0% % Bron: Het resultaat telt (IGZ, 2008) 26

28 7 Uitkomsten van zorg De inhoudelijke kwaliteit van zorg (uitkomsten) zouden jaar na jaar verbeterd moeten zijn. Openbare meetgegevens zijn schaars en zelden jaar op jaar gemeten. De HSMR is daarop een uitzondering en wordt in Nederland op grote schaal en jaarlijks vergelijkbaar gemeten. Dit zou iets kunnen zeggen over de zorg in de tweede lijn. Tussen 2003 en 2007 is de HSMR in Nederland met ruim 28% afgenomen van 100,48 tot 71,89. Dat betekent dat er in Nederland minder patiënten in het ziekenhuis sterven dan op grond van de casemix mag worden verwacht. Dit zou overigens ook iets kunnen zeggen over het uitplaatsingsbeleid van ziekenhuizen. Deze indicator in combinatie met de 30-dagen mortaliteit zou een evenwichtiger beeld geven. Helaas is informatie hierover niet up-todate openbaar beschikbaar. Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) HSMR Bron: HSMR: Daniël Pieter (Prismant, 2009) 27

29 7 Uitkomsten van zorg De inhoudelijke kwaliteit van zorg (uitkomsten) zouden jaar na jaar verbeterd moeten zijn. Openbare meetgegevens zijn schaars en zelden jaar op jaar gemeten. Zuigelingensterfte wordt wel gemeten en zou iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de eerste lijn. Deze is ook vergelijkbaar met het buitenland. In een peergroupvergelijking van de zuigelingensterfte zat Nederland in 2006 met 4,4 iets boven het gemiddelde van 4,2 per levendgeborenen. Tussen 2004 en 2008 is de zuigelingensterfte in Nederland consequent afgenomen van 5 tot 3,8. Internationale vergelijking zuigelingensterfte per levendgeborenen in Frankrijk Duitsland LuxemburgNederland 2006 Zweden ZwitserlandVerenigd Konkrijk Verenigde Staten Gemiddeld Nederland Nederland Peergroup Bron: Zorgbalans 2008, (RIVM, 2008), CBS Statline, Zuigelingensterfte (CBS, 2009), OECD Health Data 2008, Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006 (Hollander et al, RIVM, 2006) 28

30 8 Uitkomsten van zorg in vergelijking met het buitenland De kwaliteit van de zorg in Nederland zou ten opzichte van het buitenland moeten zijn verbeterd. Onderzoek is gedaan door de WHO, OESO, Eurostat. Veel data is verouderd, maar op zeven indicatoren is in ieder geval een vergelijking te maken die Nederland een startpunt geeft. We doen het ten opzichte van het OESO-gemiddelde op drie kwaliteitsindicator beter en op vier indicatoren minder. % Kwaliteitsvergelijking Nederland vs. OESO-gemiddelde 1 op basis van 6 indicatoren in Ziekenhuissterfte na hartinfarct Ziekenhuissterfte na herseninfarct (2005) OESO-gemiddelde Ziekenhuissterfte na hersenbloeding(2005) Overleving na darmkanker ( ) Nederland Overleving en screening voor borstkanker ( ) Overleving en screening voor baarmoederhalskanker ( ) Bron: Health at a glance 2007 (OESO, 2007) 1 De OESO is een samenwerkingsverband van 30 (rijke) landen op het gebied van sociaal en economisch beleid 29

31 8 Uitkomsten van zorg in vergelijking met het buitenland De kwaliteit van de zorg in Nederland zou ten opzichte van het buitenland moeten zijn verbeterd. Veiligheid is een verschijningsvorm van kwaliteit. Deze is internationaal vergelijkbaar gemeten in Nederland scoort op alle vier de patiëntveiligheidsindicatoren onder het peergroupgemiddelde. Op basis van het totaal van de indicatoren scoort Nederland een tweede plaats na Duitsland. Bij medische vergissingen en incorrecte testresultaten scoort Nederland het beste van de peergroup. Er is geen data bekend over ontwikkelingen van deze indicatoren over meerdere jaren. Internationale peergroupvergelijking van patiëntveiligheidsindicatoren in 2007 (% patiënten die een medische fout hebben ervaren) 10 % Australië Canada Duitsland Nieuw Zeeland Verenigd Konkrijk Verenigde Staten Nederland Gemiddeld Peergroup % verkeerde medicatie % medische vergissing % incorrecte testresultaten (lab of diagnose) % vertraging bij abnormale uitslagen Bron: Zorgbalans 2008, (RIVM, 2008) 30

32 9 Medische missers Het aantal missers in de zorg zou moeten afnemen. Het is moeilijk om informatie over medische missers te vinden. Het aantal ingekomen tuchtzaken is één van de weinige landelijke indicatoren waarmee een trend weergegeven zou kunnen worden. Wij beseffen ons dat er veel op deze indicator is af te dingen. Van 2003 tot 2008 is het aantal klachten bij het tuchtcollege met ruim 20% toegenomen. Dit is echter mogelijk ook een uitkomst van de meer mondige patiënt. Tussen 2007 en 2008 is er echter weer sprake van een afname van zo n 5%. Aantal tuchtzaken in Nederland Bron: Jaarverslag Tuchtcolleges voor de gezondheidszorg

33 10 Kwaliteitsbeleving over de zorg De kwaliteitsbeleving van patiënten zou jaarlijks moeten zijn verbeterd. Als de kwaliteitsbeleving van de zorg door verzekerden is toegenomen is de doelmatigheid van de zorg verbeterd. Deze score is ieder jaar door NIVEL gemeten. De kwaliteitsbeleving tav de 1e en 2e lijn-zorg door Nederlandse verzekerden is toegenomen; er zijn minder lage cijfers en meer hoge cijfers gegeven. Het percentage verzekerden dat de zorg een cijfer 0-6 geeft is met 0,4 procentpunt afgenomen tussen 05 en 08. Het percentage verzekerden dat de zorg een cijfer 9-10 geeft is met 1,4 procentpunt toegenomen tussen 05 en 08. Uit de analyse van NIVEL blijkt dat er nauwelijks verschillen zijn tussen de scores van verzekerden van verschillende verzekeraars. Cijfer dat de verzekerde geeft voor de gezondheidszorg in Nederland ,4 +1, t/m 6 7 t/m 8 9 t/m 10 Bronnen: CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 2008 (NIVEL/CKZ, ) en Waardering van de gezondheidszorg door het publiek (RIVM op basis van NIVEL, 2008) 32

34 11 Kwaliteitsbeleving over zorgverzekeraars De kwaliteitsbeleving tav zorgverzekeraars door Nederlandse verzekerden is verbeterd. De kwaliteitsbeleving van verzekerden ten aanzien van hun zorgverzekeraar is met de CQ index door Nivel gemeten en wel in de jaren 2005 tot en met De kwaliteitsbeleving tav zorgverzekeraars door Nederlandse verzekerden is verbeterd van ; Nederlandse verzekerden zijn over het algemeen tevreden met hun zorgverzekeraar. Het gemiddelde cijfer dat ze geven voor hun zorgverzekeraar is van 2006 tot 2008 met 0,1 toegenomen van 7,7 tot 7,8. Cijfer dat de verzekerde geeft voor zijn zorgverzekeraar Bron: CQ-index Zorg en Zorgverzekering, meting 2008 (NIVEL/CKZ, ) 33

35 Bij kwaliteit lijkt te gelden: wat gemeten wordt, wordt beter Vergelijkingen met het buitenland zijn er (nog) niet De systeem kwaliteit en de (schaarse!) indicatoren die gemeten worden geven een positieve trend weer De kwaliteit van de Nederlandse ziekenhuizen lijkt over de gehele linie verbeterd Gemeten indicatoren laten een verbetering zien De patiëntveiligheid in Nederland is toegenomen en Nederland scoort internationaal goed op het gebied van patiëntveiligheidsindicatoren De kwaliteitsbeleving van Nederlandse verzekerden neemt toe, zowel op het gebied van zorg als ten opzichte van zorgverzekeraars Het aantal klachten lijkt wel toe te nemen, maar dit kan verband houden met de toegenomen mondigheid In de discussie met het veld wordt opgemerkt dat het effect positief lijkt, met de volgende opmerkingen: Het onderstreept de inzet om nog meer te werken met indicatoren Het is belangrijk om indicatoren over de jaren te variëren, zodat er sprake blijft van materiele verbeteringen Het gemeten effect lijkt grotendeels toe te schrijven aan de vergrote transparantie in combinatie met de beduchtheid van zorgaanbieders om onderaan de lijst te staan 34

36 Feitelijke uitkomsten, met commentaar: Toegankelijkheid

37 12 Wachtlijsten De wachtlijsten in de zorg zouden moeten zijn afgenomen. Voor een aantal behandelingen zijn de wachttijden gemeten en te leggen langs de Treeknormen. Dit geeft een inzicht in de toe of afname. Ook de toegang tot het ziekenhuis is gemeten. De wachtlijsten van zes belangrijke behandelingen met meerdaagse opname zijn afgenomen tussen 2005 en Twee zitten onder de Treeknorm. Er zijn nog steeds (te) veel behandelingen en afdelingen waarvoor de Treeknorm overschreden wordt. Het percentage opname- en dagopname ziekenhuisafdelingen waarvoor de gemiddelde wachttijd de Treeknorm oversteeg is afgenomen. Bij poliklinieken werd een sterke daling in 2006 in 2007 gedeeltelijk tenietgedaan. Ontwikkeling gemiddelde wachttijden meerdaagse opname algemene ziekenhuizen Wkn Treeknorm spataderen liesbreuk totale knie hernia staar totale heup Percentage van ziekenhuisafdelingen waarvoor de gemiddelde wachttijd de Treeknorm oversteeg % Polikliniek Opname Dagopname Bron: Ontwikkeling gemiddelde wachttijden meerdaagse opname algemene ziekenhuizen (NZA op basis van DIS, 2008) en Percentage van ziekenhuisafdelingen waarvoor de gemiddelde wachttijd de Treeknorm oversteeg (RIVM op basis van DIS, 2008) 36

38 13 Ervaren toegankelijkheid De gepercipieerde toegankelijkheid van de zorg voor de verzekerde zou moeten zijn toegenomen. Als patiënten (verzekerden) de zorg als steeds toegankelijker ervaren is de toegankelijkheid toegenomen. Deze is gemeten door het NIVEL met de CQ index. Tussen 2005 en 2007 ervoeren verzekerden steeds minder problemen met de toegankelijkheid tot zorg en verzekeraar. Maar van 2007 tot 2008 is deze verbetering weer voor een groot gedeelte teniet gedaan. Dit beeld is anders bij niet gecontracteerde aanbieders. 18 Percentage verzekerden dat problemen ondervond bij de toegankelijkheid tot de zorg Percentage verzekerden dat problemen ondervond met keuzevrijheid bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder. N=±500 80% % 60% 50% 3 40% 0 '05 '06 '07 '08 30% Bron: Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars (NIVEL, ) 37

39 13 Ervaren toegankelijkheid Hypothese De gepercipieerde toegankelijkheid van de zorg voor de verzekerde zou moeten zijn toegenomen. De perceptie van toegang is onderzocht door de EU, in Vergeleken met andere EU-lidstaten een hogere toegankelijkheidsbeleving hebben met betrekking tot de gezondheidszorg, is de doelmatigheid van de zorg op orde. Bevindingen en conclusie 80% van de Nederlanders vindt de Nederlandse zorg gemakkelijk toegankelijk. Daarmee staan we op een gedeelde 6e plek in de EU-ranglijst. Oostenrijk staat op de 1e positie met 92%. Het EU-gemiddelde is 80%. EU-ranglijst toegankelijkheidsbeleving: percentage van de respondenten dat de toegankelijkheid van de zorg met gemakkelijk beoordeelt 1. Oosterijk 2. België 2. Duitsland 4. Tsjechië 5. Spanje 6. Frankrijk 6. Nederland 6. Verenigd Koninkrijk EU gemiddelde % Bron: Health and long term care in the EU, special Eurobarometer 283 (EU, 2007) 38

B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1

B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1 B-segment Onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen 1 Managementsamenvatting In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft Gupta Strategists onderzoek gedaan naar de belangrijkste

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN

Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN Topzorg of Tobzorg? Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking? Harry Nienhuis, hoofd strategische zorginnovatie 23 oktober 2008, IKMN Toegevoegde waarde als trekker voor marktwerking Zorgverleners

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Analyse quick scan productie 2016

Analyse quick scan productie 2016 Analyse quick scan productie 2016 Publicatienummer 2016-405 Vormgeving omslag Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2016 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Voorwoord In de

Nadere informatie

10 jaar Zvw: een evaluatie

10 jaar Zvw: een evaluatie 10 jaar Zvw: een evaluatie Masterclass NieuweZorg 3.0, 11 februari 2016 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Opzet van het gezondheidszorgsysteem (paragraaf 1) Ziekenhuiszorg aanbod en productie (paragraaf 2) Ziekenhuiszorg prestaties (paragraaf 3)

Opzet van het gezondheidszorgsysteem (paragraaf 1) Ziekenhuiszorg aanbod en productie (paragraaf 2) Ziekenhuiszorg prestaties (paragraaf 3) Opzet van het gezondheidszorgsysteem (paragraaf 1) Globale systeemvergelijking Ziekenhuiszorg aanbod en productie (paragraaf 2) Aanbod Productie Ziekenhuiszorg prestaties (paragraaf 3) Kwaliteit Toegankelijkheid

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

10 jaar Zvw. Operatie Cure geslaagd? Centraal Planbureau

10 jaar Zvw. Operatie Cure geslaagd? Centraal Planbureau 10 jaar Zvw Operatie Cure geslaagd? 10 jaar Zvw: Resultaten in grote lijnen Werkt het zoals beoogd? Hoe nu verder? Ontwikkeling uitgaven in de curatieve zorg 9 Volumegroei curatieve zorg in % (rechteras)

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Status van de Nederlandse gezo dheidszorg Bron: VWS Nederland in internationaal

Nadere informatie

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018

Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq

Nadere informatie

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Betere zorg: een kwestie van kiezen?

Betere zorg: een kwestie van kiezen? Betere zorg: een kwestie van kiezen? VGE Congres Consumer choice: De juiste keuze? 30 november 2006 Erik Schut Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Populaire

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen vooral door aanpassing van hun lopende zorgverzekering, niet door te wisselen van zorgverzekeraar Samenvatting

Verzekerden bezuinigen vooral door aanpassing van hun lopende zorgverzekering, niet door te wisselen van zorgverzekeraar Samenvatting Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Emiel Kerpershoek, Romy Bes, Emile Curfs en Judith de Jong. Verzekerden bezuinigen vooral door aanpassing van hun lopende

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht

Zorg om de zorg. Paul Schnabel. Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Zorg om de zorg Paul Schnabel Amsterdam, 9 oktober 2013 Universiteit Utrecht Hoe rijker het land Hoe duurder de zorg! 16-18% BBP VS! 13-14% BBP Nederland! 10-12% BBP BRD, Frankrijk, Canada, Zwitserland,

Nadere informatie

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland nr: 36 5 september 2012 Rouvoet: Ouderenzorg hoort bij zorgverzekeraars Vrijwel alle politieke partijen willen in de komende regeerperiode de ouderenzorg, inclusief verpleging

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel Avondsymposium HANAV Zorg voor Zorginkoop 12 november 2015 Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel 1 Inhoud 1. Introductie (Stichting) IZZ, perspectief 2. Zorg in geld 3. Zorginkoop Vraagstukken voor

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 februari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 februari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ondernemerschap in de zorg. mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur

Ondernemerschap in de zorg. mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Ondernemerschap in de zorg mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Ondernemen in de zorg: geven en nemen Wat is er nodig? 1. Nederlandse zorgstelsel is unieke combinatie publiek en privaat

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 2 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 De spoedeisende hulp (SEH) staat volop in de belangstelling van het beleid. Het aantal SEH-locaties,

Nadere informatie

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018

Samenvatting consultatie Ledenraad. Zorginkoopbeleid 2018 Samenvatting consultatie Ledenraad Zorginkoopbeleid 2018 1 Introductie De Ledenraad is betrokken bij het zorginkoopbeleid en contractering van zorg middels: Enquête Formele Ledenraadsvergadering Regionale

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Dames en heren, Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg dat is de inzet van de overheid, de verzekeraars en de aanbieders.

Nadere informatie

Eigen risico en afzien van zorg

Eigen risico en afzien van zorg Eigen risico en afzien van zorg Project: 14039 Eigen risico en afzien van zorg Onderwerp: Analyse naar signalen van afzien van zorg door verhoging van Auteurs: M.G.N. (Marnix) Romp, P.P.A.B. (Paul) Merkx

Nadere informatie

Algemeen Controleplan 2013

Algemeen Controleplan 2013 Algemeen Controleplan 2013 Overzicht controleonderwerpen Voor goede zorg zorg je samen Auteur Coöperatie VGZ Datum 18-03-2013 Status Definitief Versie 1.0 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 Controleonderwerpen

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik)

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Ingrid van der Eijk Market Access Manager NIA Symposium, 27 maart 2014 Takeda Nederland bv Vergoeding van dure geneesmiddelen hoe werkt dat?

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Treeknormen GGZ 22 december 2016

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Treeknormen GGZ 22 december 2016 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Zorg voor innovatie! Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg

Zorg voor innovatie! Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg Zorg voor innovatie! Bijlage Sneller Beter - Innovatie en ICT in de curatieve zorg Bijlage eindrapportage KPN juni 2006 Dit is een bijlage bij het rapport Zorg voor innovatie! Innovatie en ICT in de curatieve

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 30-06-17 Doelstellingen van het experiment

Nadere informatie

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1 Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1.1 De Zorgbalans beschrijft de prestaties van de gezondheidszorg In de Zorgbalans geven we een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 3

Inhoud. Woord vooraf 1 3 Inhoud Woord vooraf 1 3 1 Mondzorg en de samenleving 1 5 1.1 Inleiding 1 5 1.1.1 De wereld verandert 1 5 1.1.2 Professionals in de mondzorg 1 6 1.2 Professionele autonomie 1 7 1.2.1 Autonomie en vertrouwen

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Medisch specialisten Een medisch specialist is een gespecialiseerde arts, ingeschreven in een speciaal register. Er worden 34 specialismen onderscheiden. Ongeveer 75% van de circa 17.000 medisch specialisten

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Voorlopige toewijzing kosten van ziekten 2015

Voorlopige toewijzing kosten van ziekten 2015 Voorlopige toewijzing kosten van ziekten 2015 Kosten van ziekten notities 2016-1 M.H.D. Plasmans & L.C.J. Slobbe November 2016 Contact: Centrum Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

Ketenzorg. Rol van ziekenhuizen en farmaceutische industrie?

Ketenzorg. Rol van ziekenhuizen en farmaceutische industrie? Ketenzorg Rol van ziekenhuizen en farmaceutische industrie? Marktwerking Zorgverlenings markt: -Transparantie door IGZ &ziekenhuizen; -Patiënt moet kunnen kiezen; -Van aanbod naar vraag gestuurd; -Differentiatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Aldien Poll 10 december 2014 Jan van Es Instituut waarom Evolutie Zorgsysteem gezondheid proces Stervensbegeleidin g Antibiotica,

Nadere informatie

NVZ brancherapport ziekenhuizen Vergelijking Europa

NVZ brancherapport ziekenhuizen Vergelijking Europa 1 Achtergronddocument NVZ brancherapport ziekenhuizen Vergelijking Europa Vergelijking van prestaties van ziekenhuizen in,,,,, Zwitserland,, en op basis van gegevens van de OECD en andere bronnen Een project

Nadere informatie

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector.

Eerst even de stand van zaken in de GGZ sector. Rosmalen 22 april 2013 HB/220413/01 College voor Zorgverzekeringen T.a.v. Mw. mr. J.M. van Diggelen Postbus 320 1110 AH in Diemen Betreft: Reactie VOGGZ op CVZ rapport Geneeskundige GGZ deel 2 Geachte

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Een scan van de belangrijkste indicatoren juni 2010 Inhoud Vooraf 4 Samenvatting 5 Inleiding 5 Marktstructuur 5 Marktgedrag 6 Marktaandelen 6 Verzekerdenmobiliteit

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg 28 600 XVI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Zelfstandige behandelcentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename?

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Nadere analyse maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding Onderzoeksvraag In de periode 2015-2016 zien we

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), PRESTATIE- EN TARIEFBESCHIKKING DOT Nummer Datum inwerkingtreding Datum beschikking 1 januari 2015 22 juli 2014 Geldig tot Behandeld door 1 januari 2016 directie Zorgmarkten Cure De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Beschouwing doelgroep TKT-projects 21-11-2012 Casus Digitalse Steden Agenda en ontwikkeling van een zorgplatform.

Beschouwing doelgroep TKT-projects 21-11-2012 Casus Digitalse Steden Agenda en ontwikkeling van een zorgplatform. Beschouwing doelgroep TKT-projects 21-11-2012 Casus Digitalse Steden Agenda en ontwikkeling van een zorgplatform. De Digitale Steden Agenda heeft zichzelf als doel gesteld om een plek te creëren waar overheden,

Nadere informatie

Een vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen CARINE VAN DE VOORDE

Een vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen CARINE VAN DE VOORDE Een vergelijkende studie van de financiering van ziekenhuiszorg in vijf landen CARINE VAN DE VOORDE ASGB 21/11/2013 Achtergrond Internationale trend van prospectieve ziekenhuisfinanciering op basis van

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... XIII

Inhoud. Woord vooraf... XIII V Woord vooraf... XIII 1 Mondzorg en de samenleving... 1 1.1 Zorg in een veranderende wereld... 2 1.2 Werken in een systeem... 2 1.3 Ontwikkeling van de relatie patiënt-zorgverlener... 3 1.4 Professionals

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2018Trombosediensten. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2018Trombosediensten Eno Zorgverzekeraar Trombosediensten 2018 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Inkoopbeleid 6 2.1 VRZ Zorgverzekeraars 6 2.2 Visie op de zorg 6 2.3 Eisen aan zorgaanbieders

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer E-mailadres Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren

Nadere informatie